Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze."

Transkrypt

1 G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4/ grudnia 2012 r. ISSN Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, mili Goście Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem niosącym ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości, to magiczny czas przeżywania radości w gronie najbliższych. To okres wytchnienia, w którym znajdujemy czas na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. Życzmy sobie, aby atmosfera nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2013 rok. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą małą ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, spokoju i optymizmu. Niech 2013 rok będzie dla Państwa czasem realizacji śmiałych zamierzeń i spełnienia wszelkich marzeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Kazimierz Idzik Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Jacek Hynowski Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy Zespół Redakcyjny Gazety Gminy Baranów Sandomierski Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze. Mnóstwo ciepła, miłości i życzliwości, oraz sukcesów i obfitości łask w zbliżającym się 2013 roku Starosta Krzysztof Pitra wraz z radnymi Powiatu Tarnobrzeskiego Szanowni Państwo! Niech ten świąteczny czas zadumy pozwoli zapomnieć na chwilę o troskach dnia codziennego, przysporzy wiele radości i chwil szczęścia w gronie rodzinnym. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Z wyrazami szacunku, Mirosław Pluta Poseł na Sejm RP Zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świat Bożego Narodzenia, najwspanialszych prezentów pod choinką, a w nadchodzącym Nowym Roku niech rzeczywistość przerośnie marzenia tego życzą Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 1

2 informacje Nowa ustawa regulująca gospodarkę odpadami w gminie W lipcu 2011 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której zapisy na nowo regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gminy. Odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad zaczyna obowiązywać od dnia roku. Zapisy ustawy nakładają na gminę obowiązek przejęcia odpowiedzialności za wytwarzane odpady komunalne na terenie całej gminy. Mieszkańcy, wobec tego nie będą zobowiązani indywidualnie do podpisywania umów z odbiorcą odpadów, o to zadba teraz gmina. W jej gestii będzie zorganizowanie przetargu na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, następstwem czego będzie wybór przedsiębiorcy, który zgodnie z obowiązującym prawem odbierze i zagospodaruje odpady. Właściciele nieruchomości będą jedynie musieli wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wymagane będzie podanie podstawowych danych, jak np. liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość. Wzór deklaracji zostanie ustalony w drodze uchwały przez Radę Gminy. Obowiązkiem mieszkańców będzie również uiszczanie opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której sposób naliczania oraz wysokość także uchwali Rada Gminy. Wielkość opłaty będzie odzwierciedleniem nakładów finansowych, jakie gmina poniesie w związku z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, tj.: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej systemu. Nowy system gospodarki odpadami kładzie bardzo duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, co potwierdza obowiązek ustalania niższych stawek opłat za odpady dla osób prowadzących segregację odpadów komunalnych u źródła. Ustawa narzuca także obowiązek tworzenie w gminie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec gminy bezpłatnie będzie mógł się pozbyć wszelkich problemowych odpadów. Zaangażowanie mieszkańców gminy w selektywną zbiórkę odpadów jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala rzeczywiście zmniejszyć masę zmieszanych odpadów komunalnych trafiających docelowo na składowisko, po wcześniejszym ich przetworzeniu w regionalnej instalacji służącej do przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady surowce wysegregowane u źródła jak papier, plastik czy szkło zostają skierowana do ponownego wykorzystania w procesach odzysku i recyklingu, pomniejszając tym samym ilość składowanych odpadów. Składowanie odpadów to niestety bardzo duży wydatek, który przede wszystkim wynika z tzw. opłaty marszałkowskiej uiszczanej do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa, za każdą tonę odpadów przekazanych do składowania na składowisku odpadów. Wysokość "opłaty marszałkowskiej" za składowanie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych [zł/tonę] Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim informuje, że dzień 24 grudnia 2012 roku tj. poniedziałek jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu. W zamian za to dzień 29 grudnia 2012 roku jest dniem pracującym dla Urzędu. zł 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 15,71 75,00 100,00 104,00 107,85 110,65 115, lata Bodźcem do selektywnej zbiórki odpadów powinny być dla nas także limity, jakie od chwili wejścia w życie zapisów znowelizowanej ustawy każda gmina będzie musiała osiągnąć: data osiągnięcia wyznaczonego limitu do dnia 16 lipca 2013r. do dnia 16 lipca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. limit dla danego rodzaju odpadów komunalnych na składowisko odpadów nie można skierować więcej niż 50% wagowo masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na składowisko odpadów nie można skierować więcej niż 35% wagowo masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. W przypadku nie wywiązania się z powyższych limitów gmina będzie musiała ponieść kary finansowe. Ustawa, o której mowa stworzona została z myślą o mieszkańcach i naszym wspólnym środowisku. Dominujący dziś konsumpcyjny tryb życia znacząco przyczynia się do wzrostu wytwarzanych odpadów komunalnych. Konsekwencją wyraźnego wzrostu ilości odpadów są natomiast nielegalne sposoby pozbywania się ich, jak np. dzikie wysypiska śmieci. Każda gmina na własnym terenie zobowiązana jest do ich usunięcia, kosztami akcji obciążając własny budżet. Nowa ustawa poprzez ujednolicenie zasad gospodarki odpadami oraz wprowadzenie na terenie gminy jednej powszechnej stawki opłaty za odpady ma na celu likwidację takich zjawisk jak, dzikie wysypiska śmieci. Wprowadzając z kolei obowiązek segregacji odpadów oraz stworzenia mieszkańcom ku temu warunków przyczynia się do zmniejszenia ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych, co w przyszłości na pewno w korzystny sposób przeniesie się na obniżenie, ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogłoszenie Trwa nabór wniosków na utylizację AZBESTU W związku z planowanym pozyskaniem środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na bezpłatny odbiór, transport i utylizację eternitu i innych odpadów zawierających azbest z terenu gminy. Tegoroczna akcja zakończyła się rozpatrzeniem 35 wnioskówni odebraniem 72 ton szkodliwego dla zdrowia materiału. Wnioski są do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu przy ul. Okulickiego1 w Baranowie Sandomierskim, wydział ochrony środowiska pokój nr 3 oraz ze strony bip.baranowsandomierski, zakładka ochrona środowiska - wnioski. Wnioski będą rozpatrywane po uzyskaniu zapewnienia dotacji oraz do momentu posiadanych środków finansowych. 2 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

3 Najważniejszy jest człowiek rozmowa z Jackiem Hynowskim Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. - Kończy się 2012 rok, jaki był on dla gminy i jej mieszkańców? 2012 rok obfitował w szereg różnorodnych przedsięwzięć. Zaczęliśmy realizację dwóch największych projektów związanych z rewitalizacją centrum Baranowa Sandomierskiego oraz miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów. W tym roku w Baranowie Sandomierskim wybudowaliśmy boisko lekkoatletyczne, oświetlenienie parkowe uliczek miejskich oraz modernizujemy budynki urzędu i domu kultury. W Siedleszczanach zakończyliśmy budowę stoku narciarskiego w Suchorzowie, budujemy akwen wodny, który służyć będzie mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Doposażyliśmy świetlice w Baranowie Sandomierskim, Woli Baranowskiej, Suchorzowie, Siedleszczanach, Kaczakach i Dąbrowicy. Zamontowaliśmy nowe i bezpieczne place zabaw. Mając na względzie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe doposażyliśmy w sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne, rozpoczęliśmy prace przy budowie przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim. Ponadto wykonaliśmy remonty infrastruktury drogowej, w tym tej która została uszkodzona w wyniku powodzi. Spotkanie samorządowców z mieszkańcami W poniedziałek 17 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z mieszkańcami gminy. Zaproszenie burmistrza Jacka Hynowskiego, głównego organizatora corocznego spotkania przyjęli radni Rady Miejskiej, przewodniczący osiedli i sołtysi, członkowie rad osiedli i sołectw, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, a także zainteresowani mieszkańcy. Spotkania z przedstawicielami samorządu i parlamentu organizowane są w naszej gminie od wielu lat. Z naszej perspektywy, osób, które przyrzekały powierzony urząd sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców, są niezwykle ważne. Trudno bowiem dobrze sprawować władzę, być skutecznym na każdym polu jeśli nie słucha się głosu swoich mieszkańców. Dlatego Z prac burmistrza i rady miejskiej Podczas 35. sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwały zatwierdzające zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Baranów Sandomierski, Ślęzaki, Kaczaki, Skopanie, Knapy, Dymitrów Mały i Dąbrowica. *** Radni przyjęli Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2013 rok. Na realizację zadań ujętych w programie zabezpieczone są środki finansowe pozyskane przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach programu prowadzona będzie pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych narkomanią oraz członków ich rodzin. Ponadto prowadzona będzie profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Na wsparcie ze strony Komisji mogą liczyć również instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, które realizują projekty nawiązujące do profilaktyki lub rozwiązywania problemów alkoholowych. Program zakłada także realizację pomocy społecznej, prawnej i psychospołecznej osobom poszkodowanym i członkom ich rodzin. Funkcję przewodniczącej komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii pełni Teodora Babiuch. aktualności - Wspomniał Pan o stoku narciarskim. Według wstępnych zapowiedzi otwarcie obiektu miało nastąpić jeszcze w tym roku. Zgadza się. Liczyliśmy, że jeszcze w 2012 roku zaprosimy mieszkańców na stok narciarski, ale niestety z przyczyn niezależnych od nas nie będzie to możliwie. Głównym powodem opóźnienia są procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania. Trwają one dłużej niż zakładaliśmy. Po otrzymaniu kompletu pozwoleń chcemy ogłosić przetarg na dzierżawę. Natomiast jestem pewien, że jeszcze tej zimy miłośnicy białego szaleństwa będą mogli poszusować po naszym stoku. - Jaka perspektywa rysuje się w 2013 roku? Mam nadzieję, że optymistyczna, będziemy kończyć inwestycje, które rozpoczęliśmy w 2011 i 2012 roku będzie tak naprawdę rokiem, kiedy nasza praca pokaże efekty. Jestem pewien, że gmina dużo na tym zyska, będzie ładniejsza, atrakcyjna dla potencjalnych turystów i mam nadzieję inwestorów. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2013 roku nastawiamy się na realizację inwestycji najbardziej potrzebnych mieszkańcom, czyli dróg i chodników. Rozpoczniemy realizację kolejnego etapu dotyczącego budowy przepompowni na kanale Dymitrowsko- -Młodochowskim, jak również chcemy przeprowadzić pierwszy etap kanalizacji Ślęzaków. Będziemy też kontynuować współpracę z samorządem wojewódzkim i starostwem powiatowym, wystąpimy również po kolejne środki zewnętrzne na realizację inwestycji. - Czego Pan, jako burmistrz życzyłby sobie i mieszkańcom na 2013 rok? Chciałbym aby wszystkie zaplanowane działania udało się rozliczyć i zakończyć w planowanym terminie. Chciałbym również, aby mieszkańcy w pełni mogli cieszyć się i korzystać z infrastruktury, którą dla nich wybudowaliśmy czy właśnie realizujemy. W naszej gminie mieszkają otwarci i niezwykle kreatywni ludzie. Jest wiele osób, które w sposób fantastyczny integruje środowiska lokalne, działa na rzecz społeczności i życzyłbym sobie, a tym samym gminie, byśmy mieli jak najwięcej takich osób. Gorąco wierzę w to, że uda nam się stworzyć prawdziwie turystyczną gminę, otwartą dla tych, którzy w sposób aktywny chcą spędzać wolny czas. Jednakże największym moim marzeniem jest przyciągnięcie inwestorów. Rozpoczęliśmy właśnie prace przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jednym słowem wykonaliśmy pierwszy, bardzo ważny krok w tym kierunku. Mieszkańcom natomiast życzę, aby 2013 rok pozytywnie ich zaskoczył, aby przyniósł ze sobą radość i optymizm. - Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiała Monika Zając my z tych spotkań wynosimy jak najwięcej informacji, by później móc je wdrożyć w życie podkreślał burmistrz. Z mieszkańcami ze strony samorządu spotkali się Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Starosta Tarnobrzeski Krzysztof Pitra oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tadeusz Gospodarczyk. Podczas spotkania omówiono największe inwestycje i działania realizowane na terenie gminy. Praktycznie wszystkie inwestycje jakie realizujemy finansowane są w dużej części z pieniędzy zewnętrznych. Przy takim budżecie jakim dysponujemy nigdy nie moglibyśmy pozwolić sobie na tak śmiałe pomysły i realizacje mówił Jacek Hynowski. Burmistrz zwrócił również uwagę na współpracę z samorządem województwa i starostwem powiatowym. Cieszę się, że ta wzajemna działalność uzupełnia się, że zarówno samorząd wojewódzki jak i powiat są otwarci na nasze problemy. Dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy szereg różnych inwestycji, zakupiliśmy sprzęt i wyposażyliśmy jednostki OSP, mogliśmy też liczyć na wsparcie w chwili dla nas wszystkich bardzo ważnej, a mianowicie w czasie, kiedy ważyły się losy zamku w Baranowie Sandomierskim podkreślał Jacek Hynowski. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności samorządu gminy, starostwa, a także Urzędu Marszałkowskiego nakierowanej na rozwój Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Podczas spotkania omówiono tematy związane z inwestycjami, ochroną przeciwpowodziową oraz rynkiem pracy. Przedstawiciele samorządu omówili również przyszłoroczne plany. Osoby, które przybyły na spotkanie pytały najczęściej o inwestycje związane z budową dróg czy chodników, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także oferty pracy i możliwości jakie obecnie daje sytuacja gospodarcza. Drogi 2012 To już kolejny rok gdy Baranów Sandomierski jest głównym odbiorcą pomocy udzielanej przez władze Powiatu. - Poprawa infrastruktury to jeden z naszych głównych priorytetów- mówi starosta Krzysztof Pitra i zapowiada, że także w przyszłym roku mieszkańcy Baranowa mogą liczyć na dalszą modernizacje dróg i chodników (szczegóły w kolejnym numerze). Warto w tym miejscu przypomnieć, że w mijającym 2012 roku Starostwo zrealizowało następujące inwestycje drogowe: 1) Przebudowa drogi powiatowej 1122 relacji Dymitrów Mały Dymitrów Duży na odcinku km w miejscowości Dymitrów Mały 170 m drogi. 2) Remont drogi powiatowej 1121R relacji Suchorzów Gwałuszowice na odcinku km ul. Zamkowa w Baranowie Sandomierskim 460 m drogi. 3) Remont drogi powiatowej 1121R relacji Suchorzów Gwałuszowice na odcinku km ul. Zamkowa w Baranowie Sandomierskim 488 m drogi. 4) Przebudowa drogi powiatowej 1124R relacji Knapy Zachwiejów Zarównie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Knapy. 5) Przebudowa drogi powiatowej 1118R relacji Padew Narodowa Wola Baranowska Ślęzaki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślęzaki 190 m. 6) Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 2401 R relacji Komorów Huta Komorowska- Koniecpól w km Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 3

4 wydarzenia Stworzyli oazę zieleni Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, Sylwia Zalewska wraz z kolegami i koleżankami z miejscowości Ślęzaki wybudowała miejsce do wypoczynku i rekreacji. Marzenia o stworzeniu oazy zieleni służącej do odpoczynku i zabawy mogły się spełnić dzięki wsparciu z programu Działaj Lokalnie. Mikołajki W sobotę 8 grudnia Młodzieżowa Rada Miejska z Baranowa Sandomierskiego odwiedziła dzieci w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie. Już po raz drugi radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej odwiedzili małych pacjentów w nowodębskim szpitalu. To już taka nasza mała tradycja. Staramy się zawsze okresie mikołajkowym spotkać się z małymi pacjentami, którzy ze względu na chorobę, czy zły stan zdrowia muszą w tym czasie przebywać w szpitalu wyjaśnia Katarzyna Młyniec Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej. W tym roku radni z pomocą Ewy Gumuły, właścicielki sklepu w Dymitrowie Dużym, Po raz kolejny, kilkanaście tygodni temu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłosiła nabór wniosków do konkursu Działaj lokalnie. Do programu ze swoim projektem przystąpiła młodzież z miejscowości Ślęzaki. Nad jego całościową koncepcją czuwała pomysłodawczyni Sylwia Zalewska, radna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Sylwia jest nastolatką i mimo tylko pozornie młodego wieku jest dziewczyną niezwykle dojrzałą, która dokładnie wie czego chce. Ma niezwykły dar zjednywania sobie ludzi i inspirowania do działań na rzecz lokalnej społeczności. Na co dzień jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu. Uczy się w klasie profilowanej gdzie główny nacisk położony jest na poznawane architektury krajobrazu. Zdobyte w szkole umiejętności w przyszłości chciałaby rozwijać na studiach, ale już teraz swoje pasje i zainteresowania wdraża w życie realizując między innymi swoją koncepcję nazwaną Oaza zieleni odpoczynek i zabawa. Wraz z przyjaciółmi dziewczyna postanowiła uprzątnąć zapuszczony niewielki obszar znajdujący się przy Domu Ludowym. Teren, który wybraliśmy na stworzenie oazy zieleni znajduje się w centrum miejscowości. Nie należał on do punktów reprezentacyjnych, ale mam nadzieję, że udało nam się stworzyć tu zadbane, piękne i wyjątkowe miejsce spotkań podkreśla Sylwia Zalewska. Projekt Młodych Tytanów, bo tak nieformalnie nazwali się młodzi ludzie, którzy pracowali przy budowie oazy, obejmował budowę altany i grilla oraz uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych drzew, krzewów, kwiatów i zasianie trawy. Na terenie postawiono stoły do gry w tenisa, a ścieżki wyłożono kostką brukową, których położenie sfinansowała gmina. Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej zwróciła się do nas o pomoc w tej sprawie, oczywiście nie mogliśmy odmówić. Tym bardziej, że jest to inicjatywa naszych mieszkańców a wszystkie, które poprawiają wizerunek i sprzyjają mieszkańcom staramy się zawsze wspierać mówi Jacek Hynowski Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. O wsparcie przy pracach, młoda radna poprosiła również sołtysa Tadeusza Urbaniaka i panie z Koła Gospodyń Wiejskich oczywiście nikt nie odmówił. Cieszę, że takie inicjatywy wychodzą od młodych ludzi, dlatego jako dorośli powinniśmy je wspierać i pomagać młodzieży w rozwijaniu swoich marzeń zaznacza Tadeusz Urbaniak. Uroczyste otwarcie oazy zieleni odbyło się pod koniec października i choć walory i uroki miejsca przykrył padający śnieg to i tak zaproszeni na uroczystość goście nie kryli zachwytu Radni MRM z dyrektorem Bogdanem Tomczykiem. która zawsze wspiera mikołajkową akcję organizowaną przez młodzież, przygotowali blisko 20 prezentów. Wszystkie podarunki trafiły do rąk małych pacjentów. W imieniu dzieci, dziękuję za ten piękny gest. Dzięki wam nasi pacjenci zapomnieli choć na chwilę o bólu i tych wszystkich, niekoniecznie przyjemnych sprawach związanych z pobytem w szpitalu mówił Bogdan Tomczyk, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Akcję wsparli również podopieczni Świetlicy Edukacyjnej w Dymitrowie Dużym, którzy przygotowali dekoracje i drobne, własnoręcznie robione upominki. Dzięki pracy i zaangażowaniu młodych ludzi mieszkańcy Ślęzaków i okolicznych miejscowości zyskali miejsce, w którym będzie można spotykać się, urządzać pikniki, zabawy a przede wszystkim w uroczym miejscu wypoczywać. Marzenia młodzieży jak również mieszkańców nie prędko by się spełniły gdyby nie zaangażowanie młodej radnej i wolontariuszy, a także wsparcie finansowe, które w wysokości ponad 5 tys. złotych otrzymała młodzież na realizację swojego pomysłu. fot. Beata Cabaj 4 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

5 Młodzież z inicjatywą wydarzenia Są młodzi, energiczni i kreatywni. Mają w sobie stos pomysłów i chęci do działania. W swoich miejscowościach inicjują szereg różnorodnych wydarzeń. Nie straszne są im fundusze europejskie i inne programy, z których z powodzeniem finansują swoje przedsięwzięcia. tysiąc na centrum świata Założenia projektu przygotowanego przez młodzież z Dymitrowa Dużego obejmowały stworzenie Muzycznego centrum świata. W naszym klubie E-MKA organizowane są liczne wydarzenia okolicznościowe, takie jak Wigilia dla samotnych, Dzień babci i dziadka i wiele innych, niestety świetlica edukacyjna nie posiada sprzętu muzycznego i nagłośnienia przez to nasze akcje nie zawsze mogły być organizowane na określonym poziomie. Dlatego postanowiliśmy nasz klub wyposażyć w sprzęt, który pomoże nam inicjować kolejne wydarzenia. W planach mamy zamiar zorganizować jeszcze dyskotekę, wieczorki literackie i zabawę taneczną z konkursem karaoke wymienia radna i realizatorka projektu Kasia Młyniec. tysiąc na bezpieczeństwo Perspektywy do realizacji pomysłów daje młodzieży konkurs grantowy Działaj lokalnie realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tylko w tym roku młodzi ludzie z gminy Baranów Sandomierski pozyskali ponad zł w ramach programu Działaj Lokalnie oraz zł w ramach konkursu Wygraj w tysiąca realizowanych przez Fundację SMK. W wyścigu o granty zajmują czołowe miejsce, pozostawiając w tyle młodzież z Nowej Dęby, Grębowa, Gorzyc, Zaleszan, Zaklikowa, Radomyśla nad Sanem, Pysznicy i Bojanowa. Ale nie o zawody tu chodzi. Dzięki konkursowi, do którego mogą startować, udało się już zrealizować mnóstwo ciekawych inicjatyw, które być może nigdy by nie powstały gdyby nie to wsparcie finansowe. pomysły za tysiąc Kilka tygodni temu Fundacja SMK, która jest głównym realizatorem Programu Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosiła kolejną edycję konkursu pod hasłem Wygraj w tysiąca. Autorzy najciekawszych pomysłów na realizację swoich projektów mogli otrzymać 1000 zł. Szczególną aktywnością w sięganiu po granty wykazała się młodzież Baranowa, która na realizację swoich pomysłów otrzymała łącznie 4 tys. złotych. tysiąc na koncert Dorota Drzewińska, nastoletnia mieszkanka Baranowa Sandomierskiego otrzymanedygo tysiąca postanowiła przeznaczyć na przygotowanie koncertu zatytułowanego A gdy wolności przyszedł czas. Zanim jednak mieszkańcy mogli go wysłuchać, Dorota wraz z koleżankami i kolegami musiała odpowiednio przygotować grupę do występu. Koncert, który chcieliśmy zorganizować miał na celu przypomnienie pieśni patriotycznych i legionowych. Chcieliśmy też, aby starsi mieszkańcy zauważyli, że i dla nas, młodego pokolenia liczą się wartości takie jak ojczyzna czy patriotyzm podkreśla. W ramach otrzymanego grantu, Dorota wraz ze swoimi przyjaciółmi sfinansowała warsztaty gitarowe, gry na akordeonie oraz zakupiła 2 mikrofony pojemnościowe wraz ze statywem i okablowaniem. Sprzęt obecnie wykorzystywany jest w kościele podczas występów muzycznej grupy młodzieżowej. Dzięki dotacji nastolatka zrealizowała swoje pomysły. Efektem ciężkiej pracy Doroty oraz jej koleżanek i kolegów był koncert, który mieszkańcy mogli wysłuchać w Święto Niepodległości. Akcja poświęcona propagowaniu bezpieczeństwa na drodze, nie jest pierwszą zainicjowaną przez młodą radę. Co roku młodzież propaguje szeroko pojęte bezpieczeństwo. Tym razem w ramach grantu postanowili sfinansować zakup opasek i kamizelek odblaskowych. Finał akcji zorganizowaliśmy w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim do udziału w nim zaprosiliśmy przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji, którzy opowiedzieli w jaki sposób należy dbać o swoje bezpieczeństwo zaznacza Kasia Młyniec. - Kolejnym punktem był konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Uczestniczyli w nim uczniowie szkoły, którzy za dobre odpowiedzi otrzymywali od nas nagrody dodaje Piotr Lis. Na zakończenie przekazaliśmy wszystkim opaski i kamizelki odblaskowe i gorąco wierzymy, że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy gminy będą dbali o swoje bezpieczeństwo podkreśla Magdalena Kosztur. działaj lokalnie To nie koniec ciekawych i oryginalnych pomysłów. Jednym z wielu zrealizowanych w ostatnim czasie był projekt grupy Young Hunters z Suchorzowa. Młodzi ludzie napisali wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym Dział lokalnie i otrzymali ponad 5 tys. zł. Co zamierzali zrobić z tak dużą ilością pieniędzy? Dobrze ją spożytkować, a pomysłów na to było bez liku. Piotr Lis, lider grupy zaplanował wraz z kolegami i koleżankami wystawę zatytułowaną Jak zmienia się moja mała ojczyzna zaprezentował na niej zdjęcia archiwalne i współczesne. Kolejnym przedsięwzięciem była organizacja akcji Z nami bezpiecznie i kurs pierwszej pomocy, oba przedsięwzięcia młodym ludziom pomógł przygotować radny RM Eugeniusz Durda. Młodzi ludzie zorganizowali również turniej piłkarski. Zamierzają jeszcze przygotować koncert charytatywny na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu. Aby zdobyć świat wystarczy chcieć podkreśla Piotr Lis. Te wszystkie działania, których się podejmujemy są adresowane do rówieśników i starszych mieszkańców. Chcemy zapoczątkować tysiąc na integracje Młodzi Tytani ze Ślęzaków pieniądze wykorzystali na stworzenie warunków do aktywizacji dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości. Aby uatrakcyjnić ofertę kulturalno- -rozrywkową zakupili stół do gry w piłkarzyki, tarczę do lotek oraz nagrody do konkursów. Zależało nam, by rozszerzyć możliwości jakie obecnie posiadamy w Domu Ludowym w Ślęzakach mówi Sylwia Zalewska, przedstawicielka grupy i radna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Myślę, że dużym plusem tego projektu jest czas, w jakim go realizujemy, bowiem w jesienno-zimowe wieczory dzieci i młodzież będą mogły spędzać wolny czas na zabawach i grach integracyjnych zamiast przesiadywać przed komputerem czy telewizorem. Ważne podkreślenia jest również bezpieczeństwo, bo wszystkie zabawy będą odbywały się w Domu Ludowym przypomina radna. w naszych miejscowościach ideę aktywnego wypoczynku, spędzania wolnego czasu oraz integrację międzypokoleniową - zaznacza radny. wsparcie gminy fot. Katarzyna Młyniec Aktywność młodzieży wspiera Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz radni Rady Miejskiej. Powołując kilka lat temu Młodzieżową Radę Miejską przydzieliliśmy opiekuna młodzieży, który pomaga młodym ludziom pisać wnioski i realizować szereg ciekawych pomysłów wyjaśnia burmistrz Jacek Hynowski. - Z perspektywy czasu widzimy, że była to słuszna decyzja, bowiem naszym zadaniem jest wskazywanie kierunków i dodawanie przysłowiowych skrzydeł. Jak mówi burmistrz, młodzież realizując swoje pomysły zawsze może liczyć na wsparcie radnych, przewodniczących osiedli czy też sołtysów. Ta pomoc wygląda różnie, często pomagamy sfinansować jakieś przedsięwzięcie innym razem wspomagamy organizacyjnie mówi burmistrz. Opiekę nad młodzieżą w Urzędzie Miasta i Gminy sprawuje Magdalena Pruś. MZ Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 5

6 wydarzenia Wigilia Lasowiacka W sobotę 15 grudnia Zespół Obrzędowy Lasowiaczki pod przewodnictwem Anny Rzeszut wraz pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim przygotował 37. Wigilię Lasowiacką. Wigilia Lasowiacka to nie tylko spotkanie wielu osób, to przede wszystkim powrót do przeszłości i możliwość poznania wierzeń i obrzędów, które jeszcze ponad 100 lat temu ceremoniowali Lasowiacy. Pomysłodawczynią wigilii jest Anna Rzeszut, szefowa Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki. Pierwsze spotkania organizowaliśmy w małym gronie, u strażoków, czasami u księdza. Od kilkunastu lat spotykamy się w domu kultury mówi. Wigilię Lasowiacką rozpoczął film. Produkcja sfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miała za zadanie przedstawienie obrzędu wigilii z dawnych czasów. Główne role zagrali członkowie Zespołu Lasowiaczki i to oni zadbali również o scenariusz filmu. Miało być autentycznie i tak chyba było mówi Anna Rzeszut, która wcieliła się w postać Magdy, matki rodziny. Tako wigilijo robiła moja babuszka, tak było w jej rodzinnym domu, tak wyglądały przygotowania do wigiliji w każdej tutejszej rodzinie podkreśla. Zgodnie z dawną tradycją do kolacji wigilijnej nie można było zasiąść nie umywszy się w cebrzyku, do którego gospodarz domu wrzucał grosz na szczęście. Nikt z zaproszonych gości nie umknął uwadze babci Hani, wszyscy zaproszeni musieli dokonać symbolicznego obmycia twarzy. I tak kolejno do cebrzyka z wodą wywoływani przez Annę Rzeszut podchodzili przedstawiciele parlamentu, samorządu oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania, zgodnie z naszą polską tradycją wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Wieczór wypełniło wspólne kolędowanie. Wigilia Lasowiacka to jedno z niewielu spotkań przedświątecznych, na którym można zakosztować wigilijnych potraw robionych według dawnych, tradycyjnych receptur. U mnie w domu tak się jadało, najpirw podawało się borszcz z grzybami i kaszo do tego były zimioki, potem jadło się kasze: gryczano z grzybami, jęczmienno i jaglano z suszonymi śliwkami. Jadło się tyż kapuste z grzybami i grochem, wszystko popijało się kompotem z suszu. Ryb nie było na naszym stole opowiada Lasowiaczka. Wszystkie potrawy zostały przygotowane pod bacznym okiem Anny Rzeszut, w ich przyrządzaniu pomagały członkinie zespołu oraz pracownicy MGOK-u. 6 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

7 wydarzenia Zwyczaje i obrzędy związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele zwyczajów i obrzędów ludowych. Dziś często zapomniane lub wyparte przez zmieniające się czasy pozostają jedynie w opowieściach naszych babć. Szczególne znaczenie w obrzędowości ludowej miał dzień wigilijny. Wierzono, że to, w jaki sposób zostaną wówczas wykonane niemal wszystkie czynności, będzie miało istotne znaczenie na cały rok. I tak na przykład, wczesne wstanie z łóżka oznaczać miało, że dana osoba tak właśnie będzie postępować przez cały rok. Pomyślność w przyszłym roku zapewnić miała wizyta zdrowego, młodego chłopca. Odwiedziny kobiety w tym dniu były złym znakiem. W Wigilię zawieszano u powały gałęzie sosny, rzadziej świerka, które przyozdabiano pieczonymi ciastkami, orzechami i ozdobami wykonanymi z bibuły. W ten dzień już od wczesnych godzin rannych, kobiety przygotowywały dwanaście potraw. Tuż przed kolacją wigilijną ojciec rodziny przygotowywał króla (snop zboża), wyścielał też podłogę pod stołem sianem i słomą. Z wszystkimi pracami w gospodarstwie należało uporać się do wieczora, bowiem już w dzień Bożego Narodzenia nie wolno było nic robić. Kiedy wszystko było gotowe i wzeszła pierwsza gwiazda, domownicy spotykali się przy wspólnym stole. No jak już wszystko było gotowe, to tato przychodził, wszyscyśmy się schodzili. Przebirało się, musiało się umyć, czysto, no i ojciec szedł do stodoły po króla, po siano. Jak tato przyszedł z tym sianem chwolił Pana Boga Niech będzie pochwolony Jezus Chrystus, kolęda i myśmy wszyscy odpowiadali kolęda. I tak się zaczynało. No i stawioł tego króla od wschodu słonka w rogu izby, no i siano pod stół i słome pod stół. A łobrus był bioły położony na stole i babusia brała siana gosz, kładła na stole i łopłatek. Przynosiła gorczek zimioków z ziarnem, jakie było w kómorze: pszenica, łowies, żyto, jęczmień, tatarka, proso wszystko było wymieszane razem w tym gorczku ciarypianym. Stawiała w tym gromnice. Przyniesiono cebrzycek, stawiano na jakiemś stołecku i wkładało gosz siana, bo pan Jezus przyszedł na świat na sianku, to stąd ten zwyczaj. Babcia albo mama wliwała wode tako z wiadra i jeszcze co najważniejsze kapke wody świencony do ty wody i każdy się mył, mył się tak symbolicznie. Czego się mył? Żeby krostów nie mić. Ale jeszcze był wrzucony piniążek, ojciec musioł wrzucić, żeby się nos piniądze trzymały. A i modliłyśmy się długo za żywych, za zmarłych, dzinkowałyśmy za pogodę, o dobry rok się prosiło, ło zdrowie dlo dzieci, ło rozum dla dzieci. Już po ty modlitwie tata lub najstarszo osoba w domu brała łopłatek. Jak babcia u nos była, to z tato się dzieliła, z mamo, i wszyscyśmy się podzieliły tym łopłatkiem i przy ty świcący gromnicy. Zaczynało się jedzenie. Był podany boszcz z grzybamy prowdziwymy i z kaszo jaglano, i zimioki z cebulo, z łolejem. Najgorzy było, to jak podano była kapusta z grochem, bo już żeśmy se zjadły tego boszczu i zimioków. Jak podano kapuste, to babusia brała łyżkę i kładła tak symbolicznie w każdy kąt i mówiła to dlo kotka, to dlo pieska - bo my z jego części żyjemy i to łyżko w coło nos waliła, zebyśta rozum miały, zebyśta mądre były. To dzieci, tylko dzieci. Była kaszo jaglano ze sliwkamy susonymy i to była na słodko podano, cukrowano, ze śmietano. Bardzo dobro. Potem była podawano drugo kasza, jęcmienno i tatarcano. To było wszystko z łolejem, tatarcano tyż z łolejem. Późni pirogi z kapusty. Nie było ryb, toż naprowde, ryb długo nie podawano, bo ryby to był rarytas, nie każdego było stać wspomina Anna Rzeszut. Każdy z domowników musiał spróbować wszystkich potraw. W czasie jedzenia nie wolno było odkładać łyżki. Upuszczenie jej na podłogę wróżyło nieszczęście, a nawet było zwiastunem śmierci danej osoby w nadchodzącym roku. Po pośniku wszystko, co zostało na stole, zbierano. Resztki jedzenia zanoszono psu. Z chlebem mieszano opłatek i taką pożywką karmiono bydło (konie, świnie, krowy). Mężczyźni obwiązywali drzewa owocowe sznurami ze słomy. Następnie drzewa te uderzano siekierami bądź kijami i pytano: Będziesz rodzić czy nie, bo cię zetnę. W każdym domu śpiewano kolędy i przygotowywano się do wyjścia na pasterkę. Szykowano również posiłek dla zmarłych. Jak już pośpiwało sie te kolędy, po no to już się zbirało na pastyrke. Babusia jeszcze zawsze zaczęty chlyb so miski kładła i boszczu doliwała i to zostawiała na łoknie, bo dusze, które umarły w tym domu tyż przychodziły na taki pośnik. Na pasterkę to starzy ludzie nie chodzili, zostawały w domu. Dziecko małe, no takie jak miało 3-5 lot, to tyż nie szło, ale te, co do szkoły chodziły, to wszystko szło na pastyrke. A pastyrka to najsomprzód to była jutrznia, późni ta pastyrka. To było piękne jak zaśpiwały Wśród nocnej ciszy, to o mało kościół się nie rozleciał opowiada Lasowiaczka. Boże Narodzenie uważano za wielkie święto. Przestrzegano, by w tym dniu nie wykonywać żadnych prac. Nie sprzątano izby, nie ścielono łóżek. Kobietom zabraniano czesania się i przeglądania w lustrze. W dzień świętego Szczepana usuwano z domu słomę, siano i sprzątano izbę. Resztki pozostające na klepisku skrzętnie zbierano. Siano było pod stołem, na stole słoma, król w koncie i żeby śmieciorza chłopoki nie dały, to wszystko wynosiło się do krów, do koni. Wszystkie najmniejsze zmietki to nie wolno było wyrzucić do gnoju, bo by się łosty i kąkole we zbożu zalęgły, tylko te zmiotki łostatnie z tego siana i plów rozmajtych na pokrywę od węgla kładziono i w środku, i na zewnątrz chałupe kadzono mówi. Panny musiały uważać, by chłopcy nie przyłapali ich w zaśmieconej izbie. Dziewczynie, która nie zdążyła tego ranka ze sprzątaniem, stawiano przed domem śmieciorza, czyli kukłę wykonaną ze słomy. Dziewczyna musiała się okupić okowitą, piwem lub plackami. W przeciwnym razie głoszono o niej we wsi, że jest leniwa i stawiano wspomnianą kukłę. W dzień Świętego Szczepana gospodarze święcili owies. Kiedy ksiądz chodził po kościele święcąc zboże, mężczyźni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obrzucali kapłana przyniesionym owsem. Ze święconym owsem chodzono również do swoich rodziców chrzestnych, ale tylko wtedy, gdy chrzestni nie byli w kościele na mszy świętej. Obsypywano ich święconym zbożem, co było wyrazem ogromnego szacunku. Tego dnia zaczynali również chodzić po domach kolędnicy, którzy deklamując wierszowane łoracyje, głoszące pochwałę odwiedzanego domu. Prócz tego składali życzenia, śpiewali kolędy i wystawiali krótkie scenki. Częstowano ich okowitą, kawałkiem placka lub kiełbasą i chlebem, rzadziej dawano pieniądze. Czas chodzenia kolędników kończył się z nadejściem Trzech Króli. Sylwester i Nowy Rok W wigilię Nowego Roku pieczono w domach ciasta, a po południu przebierano się w odświętne stroje i udawano do kościoła na mszę świętą, popularnie nazywaną pożegnaniem Starego Roku. W pierwsze dni Nowego Roku młodzież odwiedzała gospodarstwa z kolędą. Wesoły i kolorowy orszak - z gwiado, turoniem, śmiercio, djobłem szedł od domostwa do domostwa, śpiewając gospodarzom pastorałki i składając rodzinom życzenia, np. takie: Żeby się darzyło, żeby każdemu przybyło w kożdem kuntku po dziesiuntku, a na piecu sto było. Żeby buroki były jak pnioki, zimioki jak chodoki, a groch jak końskie kopyto, a dzieci żeby było jak śmieci. Trzech Króli 6 stycznia Tego dnia do kościoła zanoszono kadzidło i kredę do poświęcenia. Kadzidło zazwyczaj kupowano bądź przygotowywano samemu. W skład kadzidła wchodziły jagody jałowca, suszone ziele, ewentualnie bursztyny lub pokruszony drobno opłatek. Po powrocie z kościoła na drzwiach wejściowych domu i stajni pisano symbole Trzech Króli. Tego dnia kumoski - sąsiadki popołudniami odwiedzały się nawzajem, częstując się przygotowanym dzień wcześniej szczodrokiem, czyli plackiem drożdżowym, pieczonym z owsem, kształtem przypominającym rogala. Na wsi chowały gęsi i dlotego w Trzech Króli musiały być upieczone takie szczodroki. Na przykłod tam, gdzie było trzy sąsiadki, trzy kumoski, to przychodziły do wybranego domu tego sczodroka jeść. Nie wolno było tym kumoskom siąść na spódnicy, tylko podnosiło się spódnice i siadało się na tyłku, na koszuli, ale nie na spódnicy. I tego szczodroka trzeba było zjeść, po to żeby się gęsi rodziły, żeby gąsiątka były wyjaśnia Anna Rzeszut. MZ Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 7

8 wydarzenia Bartek - nowy członek załogi OSP w Skopaniu W niedzielę 11 listopada br. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się uroczystości przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. druhowie - strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baranów Sandomierski oraz mieszkańcy osiedla. Po raz trzeci w 132-letniej historii OSP w Skopaniu będziemy cieszyć się z przekazania nam samochodu ratowniczo-gaśniczego mówił podczas uroczystości Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu, dh Jan Baran. W 1995 roku do pododdziału bojowego wprowadzony został samochód marki Żuk, w 2005 roku świętowaliśmy przyjęcie kolejnego załoganta samochodu marki Ford transit. Dziś oficjalnie swoją służbę rozpocznie samochód ratowniczo-gaśniczy przypominał. Mamy świadomość, że posiadanie takiego samochodu nakłada na nas nowe obowiązki i stawia przed nami nowe zadania. Jesteśmy jednak przekonani, że podołamy zadaniom i kiedy przyjdzie taka potrzeba ratownicy z jednostki operacyjno-technicznej korzystając z tego pojazdu będą gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują podkreślił prezes. Zgodnie z ceremoniałem, symbolicznego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego na ręce naczelnika OSP dh-a Grzegorza Ślęzaka dokonali przedstawicie władz i instytucji, które wsparły finansowo zakup nowego samochodu. Wśród tego grona znaleźli się: Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu bryg. Andrzej Babiec, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP dh Franciszek Augustyn, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Mirosław Pięta, Starosta Tarnobrzeski Krzysztof Pitra oraz Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Jacek Hynowski. Uroczystego poświęcenia wozu dokonał ks. Wiesław Gucwa. Zgodnie z wolą strażaków wóz otrzymał imię Bartek. Imię to nadano na cześć pierwszego naczelnika i założyciela OSP w Skopaniu Bartłomieja Janika. Za chrzestnych pojazdu strażacy wybrali Ewę Gunię oraz dh-a Jacka Hynowskiego. Uroczystość była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych strażaków. Złotym Samochód kosztował 617 tys. złotych. Pomocy finansowej w zakupie wozu udzieliła Komenda Główna PSP, która przekazała dotację w wysokości 170 tys. zł. Ponadto 150 tys. zł jednostka OSP otrzymała od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 73 tys. zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 50 tys. zł do zakupu wozu dołożyło Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, natomiast pozostałą część w wysokości blisko 175 tys. złotych sfinansowano z budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Każdego roku wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Tylko w tym roku na zakup sprzętu z budżetu gminy wydaliśmy blisko 220 tys. zł. Dzięki zaangażowaniu władz Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, radnych Rady Miejskiej a przede wszystkim prezesów OSP, którzy starają się o wszelkie dotacje - do jednostek funkcjonujących na terenie gminy trafił sprzęt wart blisko 700 tys. złotych podkreśla Jacek Hynowski, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Uroczystości przekazania wozu bojowego odbyły się na terenie jednostki OSP w Skopaniu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele parlamentu, sejmiku wojewódzkiego, starostwa powiatowego, samorządu lokalnego, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, medalem przyznawanym za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani: dh Aleksander Hałka, dh Henryk Furdyna oraz dh Krzysztof Kielek. Srebrny medal otrzymali druhna Marzena Badawika oraz druh Marcin Lis. Brązowym medalem odznaczono: Mariana Sabo, Józefa Wdowiaka i Grzegorza Dudka. Podczas uroczystości odznaką Strażak wzorowy udekorowano ratowników Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP: dh Wojciecha Grazdę, dh Damiana Szewca, dh Krzysztofa Zarzyckiego, dh Przemysława Kwietnia, dh Wojciecha Szpyta oraz Piotra Żygułę. W podziękowaniu za pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zakup samochodu, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu wręczył okolicznościowe statuetki. Otrzymali je: dh Janusz Konieczny wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, dh Edward Szlichta Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, st. bryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, Jan Tomaka prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dh Krzysztof Pitra Starosta Tarnobrzeski, Rada Powiatu Tarnobrzeskiego, Jacek Hynowski Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim. Gratulacje dla jednostki OSP przekazał Jan Bury Poseł na Sejm RP, który do strażaków wystosował okolicznościowy list. Wielu sukcesów jednostce życzył również Mirosław Pluta Poseł na Sejm RP. To dzięki zaangażowaniu wielu ludzi możliwy był zakup samochodu. Wiem, że jest on niezbędny waszej jednostce i jestem przekonany, że będziecie go należycie wykorzystywać mówił poseł. Gratulacje jednostce OSP złożył również Władysław Stępień, radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieszkańcy gminy mogą liczyć na jeszcze bardziej skuteczną służbę swoich strażaków przyznał radny. Życzę, aby szczęście wam sprzyjało, by żywiły omijały nasze ziemie. Słowa uznania na ręce Zarządu OSP skierowali również starosta Krzysztof Pitra, Tadeusz Gospodarczyk wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wiesław Lichota dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz gospodarz gminy, burmistrz Jacek Hynowski. - Samochód, który dziś został oficjalnie przekazany jest efektem dążeń i pracy jednostki. Bez pomocy ludzi życzliwych, którzy pomogli nam zrealizować zakup wozu dziś zapewne tej uroczystości by nie było, dlatego im w szczególności chciałbym podziękować podkreślił burmistrz. 8 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

9 Włączenie OSP Siedleszczany wydarzenia Ochotnicza Straż Pożarna z Siedleszczan została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszyscy jesteśmy dumni z tak wysokiego wyróżnienia, które jest dla nas wyrazem uznania za podejmowane działania naszej jednostki na rzecz poprawy stanu operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno gminy jaki również powiatu mówił Prezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach, a zarazem Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym skupione są jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne służby, inspekcje, straże, instytucje i podmioty, które dobrowolnie w ciepłych słów oraz gratulacji druhowie z Siedleszczan otrzymali od Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członka Poselskiego Zespołu Strażaków Mirosława Pluty do gratulacji dołączyli się również Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie starszy brygadier Bogdan Kuliga, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Edward Szlichta, drodze umowy cywilno-prawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. W strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i Nowej Dębie stanowiące jego filar oraz 20 najlepiej wyszkolonych i wyposażonych Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko- -Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie Sandomierskim Jacek Hynowski. Wśród zebranych gości udział w uroczystości wzięli: wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu brygadier Andrzej Babiec, druh Kazimierz Ślęzak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnobrzegu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Kazimierz Idzik, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Jan Pelczar, Skarbnik Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Alina Zasadnia, Komendant Miejsko Gminnego OSP w Baranowie Sandomierskim druh Zdzisław Zarzycki, zastępcy prezesów Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym od dzisiaj jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedleszczan. Jednostka straży z Siedleszczan będzie prowadzić specjalistyczne działania ratownicze z zakresu ratownictwa wodnego. Ceremonia poświęcenia sprzętu ratowniczego dokonał ksiądz kanonik Bronisław Futyma proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Miechocinie. Wiele druhowie Grzegorz Ślęzak i Michał Sączawa, prezesowie jednostek OSP z terenu gminy, sołtys sołectwa Siedleszczany, Helena Farbisz oraz wszyscy strażacy i mieszkańcy wsi którzy przybyli na uroczystość. Katarzyna Młyniec Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 9

10 kultura Jesienne Impresje Doskonała muzyka, wyjątkowy klimat, wspaniali młodzi artyści tak pokrótce można scharakteryzować Jesienne Impresje, które po raz kolejny zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. Koncert muzyczno-satyryczny organizowany jest od 12 lat i na dobre zapisał się w historię baranowskiej kultury - to jedna z ważniejszych imprez organizowanych przez MGOK podkreśla Arkadiusz Chwałek, dyrektor MGOK-u. Formuła mniej więcej każdego roku jest podobna, ludzie wiedzą, że przychodząc tutaj mogą posłuchać dobrych dowcipów i utworów muzycznych, niespodzianką jest dla nich oprawa i cały repertuar bowiem zawsze staramy się zaskakiwać naszego widza zaznacza dyrektor. jest publiczność, która każdego roku chętnie i licznie uczestniczy w corocznych Impresjach. W tym roku o bogaty i jakże zaskakujący repertuar zadbali wokaliści: Angelika Brylska, Ania Zygmunt, Dagmara Czechura, Daniel Kołacz, Elżbieta Skura, Elżbieta Wilczyńska, Idea Jesiennych Impresji została wymyślona przez Arkadiusza Chwałka i Wojciecha Gwoździowskiego. Panowie zainspirowani krakowską Piwnicą pod Baranami postanowili stworzyć coś na wzór tych klimatycznych spotkań i nastrojowych koncertów przygotowywanych przez piwnicznych artystów. W pierwszych latach organizowaliśmy koncerty bardzo melancholijne, pełne zadumy, refleksji, jednak nie do końca to spełniało oczekiwania publiczności, dlatego wprowadziliśmy satyrę i trochę pokolorowaliśmy ten nostalgiczny nastrój mówi Wojciech Gwoździowski, pomysłodawca Impresji. Program każdego ze spotkań przygotowywany jest przez ludzi, którzy niekoniecznie swoje życie zawodowe związali ze sceną, nie są też popularni, ani nie rozpisuje się o nich prasa. To ludzie stąd, którzy mają swoją pasję i kochają to co robią. Dbają o każdy szczegół, by na scenie wszystko wyszło jak najlepiej. Z jakim efektem? Odpowiedzią na to pytanie Jagoda Jarosz, Julia Wójcik, Justryna Żarów, Karol Wacławski, Klaudia Bąk, Klaudia Mrówczyńska, Magdalena Bobrowska, Magdalena Lichota, Wojtek Gwoździowski. Publiczność rozweselał kabaret w składzie: Sara Trubiłowicz, Marcin Raś, Damian Bielski, Daniel Kołacz, Wojtek Gwoździowski. Część muzyczną przygotowali: Arkadiusz Chwałek aranżer, klawisze, Tomasz Mrzygłód perkusja, Łukasz Jugo gitara basowa, Adrian Gwoździowski gitara akustyczna i elektryczna, Ryszard Krzemiński saksofon. Nad scenografią pracowała Magdalena Stokłosa, akustyką zarządzał Mateusz Mitka, światłem Wojtek Gwoździowski i Marek Mazur, natomiast obsługą sceny zajęła się Joanna Marek. 10 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

11 POKÓJ DO WYNAJĘCIA W niedzielę 30 września br. grupa teatralna ze Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu pożegnała się występując po raz ostatni w przedstawieniu na podstawie książki Anny Onichimowskiej pt. Pokój do wynajęcia w reżyserii Wojtka Gwoździowskiego. Rzecz dzieje się współcześnie, głównym bohaterem jest dziewięcioletni Marek, a tytułowy pokój wynajmuje hipopotam o imieniu Feliks. Rodzina Marka nie jest przygotowana na przyjęcie tak wyjątkowego lokatora. W konsekwencji wywiązuje się wiele absurdalnych i bardzo zabawnych sytuacji. Najpierw Marek ma kłopot z rodzicami, którzy nie mogą uwierzyć w całą historię, potem następuje przezabawne spotkanie hipopotama z rodzicami, następnie rodzice robią wszystko by ten nieproszony gość nie spotkał się z babcią, która ma lada chwila przyjechać Od samego początku akcja zaczyna nabierać tempa i trzyma wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Wszystko to utrzymane jest w konwencji zabawnej, lekkiej komedii. W rolę hipcia wcieliła się Sara Trubiłowicz. Zrobiła to doskonale, ukazując swoje duże zdolności aktorskie (modulacja głosu, komiczny ruch, gest i wyczucie komedii). Nie gorzej zagrał Adaś Klich, który wcielił się w rolę Marka. Z ogromną przyjemnością patrzyło się na rolę mamy, którą zagrała Zosia Dobrowolska i babci Oli Motyki. Na scenie debiutował również Wojtek Sekuła. Ze spektaklem grupa uczestniczyła w II Ogólnopolskim Festiwalu KOCIOŁ TEATRALNY, na którym Nagroda Aktorska przypadła Sarze Trubiłowicz. Spektakl mogli obejrzeć uczniowie Zespołu Szkół w Skopaniu, Ślęzakach, Woli Baranowskiej i Baranowa Sandomierskiego. W spektaklu wystąpili Hipopotam Feliks Sara Trubiłowicz (Marki) Marek Adam Klich (Skopanie) Mama Zofia Dobrowolska (Knapy) Tato Wojtek Sekuła (Wola Baranowska) Babcia Ola Motyka (Skopanie) Paweł Kacper Piechota (Wola Baranowska) Doktor Damian Bielski (Skopanie) Krawcowa, sąsiadka Klaudia Bąk (Skopanie) Kurier Stanisław Mazur (Skopanie) Reżyseria Wojtek Gwoździowski kultura Emeryci z rejonu baranowszczyzny i Lasowiaczki w Bieszczadach w relacji Ryszarda Gwoździowskiego 43-osobowa grupa emerytów, rencistów i 5-osobowa delegacja z zespołu Lasowiaczki w dniach października br. udała się autokarem w Bieszczady. W pierwszym dniu wyjazdu odwiedziliśmy Kalwarie Pacławską. Następnie przejechaliśmy przez Rzeszów, Przemyśl z krótkim postojem oraz odwiedziliśmy tereny Birczy Gór Słonnych. Pogoda umożliwiła nam podziwianie przepięknego krajobrazu wschodniego Podkarpacia. Wszystkich zachwycały barwy jesienne Pogórza Przemyskiego i samych Bieszczad, przeplatanych kolorami od soczystej zieleni, żółtych liści i ciemnego brązu. Wizyta w Kalwarii Pacławskiej umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z historią sanktuarium, którą przedstawił o. Franciszkanin. Wspólna modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej i przedstawienie indywidualnych próśb i podziękowań była jakoby jednym z zasadniczych motywów wyjazdu całej grupy. Na zakończenie pobytu w sanktuarium o. Franciszkanin udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa. Po zakupie pamiątek wyruszyliśmy przez Lesko do Ośrodka Wypoczynkowego, państwa Grażyny i Henryka Świetlickich Leśna Polana w Bystrem. Właściciele Ośrodka niezwykle ciepło i serdecznie przyjęli naszą grupę. Po zakwaterowaniu w pięknych domkach góralskich, komfortowo wyposażonych, udaliśmy się na wspólną biesiadę do specjalnej chaty dymnej gdzie zapaliliśmy ognisko i piekliśmy wspólnie kiełbaski. Obszerna chata miała wiele miejsce do tańca, do tego jeszcze repertuar muzyczny specjalnie przygotowany na tę okazję tylko zachęcał do wyjścia na parkiet. Niespodzianką dla uczestników był zainscenizowany przez Lasowiaczki Obrzęd narodzin śmiechów i oklasków nie było końca. Tańce, śpiewy razem z gospodarzami Ośrodka, pieczenie kiełbasek stworzyły wspaniałą atmosferę budowania wzajemnych relacji międzypokoleniowych i poszerzania aktywności ludzi starszych. Emeryci, często schorowani w takich okolicznościach zapominają o swoich problemach życia codziennego, to podbudowuje ich egzystencję i poczucie wsparcia. Biesiada trwała do późnych godzin wieczornych. Następnego dnia, po śniadaniu mieliśmy czas wolny, można było wypocząć. Część osób wybrała się na rydze, które w tym roku można było zbierać koszami. Na obiedzie gościliśmy w Ośrodku Fabryki Firanek WISAN. Kolejnego dnia program przewidywał uczestniczenie i modlitwę w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie k/sanoka. Siostry Franciszkanki zapoznały nas z historią tego miejsca, którą wysłuchaliśmy z wielką uwagą. Modlitwą i ucałowaniem relikwii św. Andrzeja zakończyliśmy wizytę w sanktuarium. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na ciepły posiłek w Bistro-Barze przed Rzeszowem. Do domu wróciliśmy ok. godz. 20 bardzo zadowoleni, pełni wrażeń z przepięknych okolic Rzeszowa i Bieszczad. fot. To KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNO- ROZRYWKOWYCH organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim styczeń 2013 Konkurs plastyki obrzędowej Boże Narodzenie 2012 r. 7 stycznia 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. Boże Narodzenie. Konkurs realizowany był w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum. Zadaniem uczestników było przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do obrzędowości i zwyczajów Bożego Narodzenia. Obecnie wszystkie nadesłane prace można oglądać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Wśród nich dominują: szopki, pająki, ozdoby choinkowe, stroiki na stół i zawieszane pod sufitem, kartki świąteczne i inne. Konkurs plastyczny pn. Tak wygląda moje miasto nocą Do końca stycznia można nadsyłać prace plastyczne wykonane dowolną techniką przedstawiające miasto nocą. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Bajeczne opowieści Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje cykliczne spotkania z bajką. Przedszkolakom czytają znani i mniej znani mieszkańcy gminy i nie tylko. Spotkaniom z książką towarzyszą zajęcia plastyczne, ludowe i ruchowe. Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki Do końca stycznia 2013r. można nadsyłać zakładki do książek. Zakładki mogą być wykonane techniką dowolną, temat powinien nawiązywać do działalności biblioteki. Zakładki powinny być wykonane z twardego papieru o wymiarach: 19 cm (wysokość) i 5,5 cm (szerokość). Każdą pracę należy opatrzyć w logo biblioteki. Nagrodzone zakładki zostaną wydrukowane w drukarni i każdy czytelnik otrzyma ją wraz z wypożyczaną książką, oczywiście dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Wielki Bal Przebierańców dla najmłodszych 26 stycznia 2013 roku w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu odbędzie się Wielki Bal Przebierańców. Więcej na lub pod nr tel f Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 11

12 kultura Andrzejki w Domu Dziecka Młodzieżowa Rada Miejska może pochwalić się kolejną ciekawą akcją. W święto Św. Andrzeja młodzi czarodzieje spotkali się z wychowankami Domu Dziecka w Skopaniu by podzielić się swoją znajomością wróżbiarstwa. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wielu wróżb m.in. lania wosku, przepowiadania przyszłości z kart, wróżenia ze szpilek i kubeczków oraz kręcenia kołem fortuny. Nasze zabawy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich zebranych. Największym powodzeniem cieszyła się zabawa z imionami przyszłych partnerów. Po wróżbach odbyła się dyskoteka ostatkowa, podczas której nikt nie podpierał ścian. Po raz kolejny moglibyśmy być świadkami świetnej zabawy, która dostarczyła wiele radości i uśmiechu. Serdeczne podziękowania składamy dyrektorowi oraz wszystkim opiekunom i podopiecznym za pomoc w realizacji naszej inicjatywy jak również członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej za zorganizowanie przedsięwzięcia. Katarzyna Młyniec FOTO: Katarzyna Młyniec WIECZÓR ANDRZEJKOWY W ŚLĘZAKACH Lanie wosku, ciasteczka z niespodzianką, śpiewy i tańce towarzyszyły mieszkańcom Ślęzaków, którzy spotkali się na corocznym Wieczorze Andrzejkowym. Spotkanie zostało przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz tutejszą młodzież. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Helena Sudoł cieszę się, że tak wiele osób uczestniczy na naszym wydarzeniu. Mam nadzieję, że wieczór ten przyniesie wszystkim dobrą wróżbę mówiła. Przybyłych gości powitał również Tadeusz Urbaniak, sołtys Ślęzaków takich spotkań organizowanych w naszej miejscowości jest kilkanaście w roku. Dzięki temu, że nasi mieszkańcy są aktywni z powodzeniem inicjujemy szereg różnorodnych wydarzeń. Na uwagę zasługuje fakt, że we wszystkie działania włączamy młodzież, która bardzo chętnie Młode dziewczęta, które włączyły się w organizację wieczoru, przygotowały szereg różnorodnych wróżb. Jedną z wielu było szukanie ukrytych pod kubeczkami imion. Każdy z gości otrzymał od przewodniczącej gałązkę wiśni. Wsadzona do wody, jeśli zakwitnie w Boże Narodzenie ma winszować szczęście w nadchodzącym roku. korzysta z naszych doświadczeń, ale też realizuje swoje pomysły i za to im w sposób szczególny chciałbym podziękować podkreślał sołtys. Wieczór rozpoczęła wspólna kolacja. Jako danie główne podano gorący gulasz z kluskami ze szpinakiem. Wszystko zostało przygotowane według domowych receptur. Na deser panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zadbały o kulinarną część wieczoru zaserwowały pyszne ciastko z niespodzianką. Każdy, kto spróbował domowego wypieku w środku odkrywał wróżbę. Największym powodzeniem cieszyło się lanie wosku. Już od wieków wlewano wosk do naczynia z wodą, by potem z podświetlonej, zastygłej formy odczytać wróżbę. Zabawy przy tym było co nie miara, bo każdy chciał sprawdzić jakie przesłanie niesie ze sobą powstała figurka. Mowę lanego na wodę wosku starała się tłumaczyć Sylwia Zalewska, a wspomagała ją Helena Sudoł. 12 Grudzień 2012 GAZETA GMINY

13 Świętowali odzyskanie niepodległości wydarzenia Ponad pół tysiąca mieszkańców gminy Baranów Sandomierski wzięłoudział w uroczystościach przygotowanych z okazji obchodów 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. w symboliczny sposób oddano hołd tym wszystkim, którzy ofiarowali swe życie za ojczyznę. Zgodnie z tradycją wiązanki kwiatów złożyli: w imieniu władz powiatowych - starosta Krzysztof Pitra, w imieniu władz samorządowych - burmistrz Jacek Hynowski, w imieniu Rady Osiedla Skopaniu - Bolesław Lombara. Kwiaty złożyli również przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy Baranów Sandomierski oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Dalsza część uroczystości odbyła się w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu. Cześć artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Skopaniu. Opowieść zaprezentowana przez młodych ludzi była swoistą podróżą w czasie przypominającą czasy wojny, łez i bólu, ale też radości z odzyskanej niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu. Mszy Świętej przewodniczyli ks. Wiesław Gucwa, proboszcz parafii, ks. Andrzej Machowicz dziekan dekanatu baranowskiego. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości przypomniał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego ks. Gucwa. Niech ta zasada, tak głęboko Polska i w Bogu głęboko chrześcijańska prowadzi nas w dzisiejsze niepodległościowe spotkanie mówił podczas homilii. W uroczystościach kościelnych wzięły udział władze powiatowe i samorządowe, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy. Podczas mszy, proboszcz parafii wielokrotnie podkreślał zaangażowanie przedstawicieli władz w budowanie więzi mających na celu wzmocnienie gminy Baranów Sandomierski. Słowa podziękowania za pracę na rzecz gminy złożył posłowi Mirosławowi Plucie, staroście Krzysztofowi Pitrze, burmistrzowi Jackowi Hynowskiemu oraz jego zastępcy Janowi Pelczarowi. Po zakończeniu uroczystości kościelnych manifestacja patriotyczna przeszła ulicami Skopania w kierunku parku, gdzie w 2010 roku dzięki zaangażowaniu władz samorządowych oraz pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Skopaniu oraz lokalnej społeczności wybudowano Dąb Pamięci, obelisk upamiętniający katyńczyków oraz zamordowanego w Charkowie, porucznika Romana Griesswalda i zasadzono dąb pamieci. Uroczystości państwowe rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Podczas swojego corocznego przemówienia burmistrz zwrócił uwagę na wartości, które powinny przyświecać nie tylko od święta, ale również podczas, z pozoru prozaicznych zdarzeń dnia codziennego. Z naszej lekcji historii wyłaniają się trzy podstawowe słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Z historii, która jest niezwykle bogata i przez różne dzieje i zawirowania nas prowadziła te słowa dawały siłę i wiarę, dlatego również i dziś winny być one na ustach i w sercach wszystkich Polaków mówił. Burmistrz Jacek Hynowski podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości, szczególne słowa skierował do młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem zorganizowała część artystyczną. Na zakończenie uroczystości burmistrz zaprosił wszystkich na mały poczęstunek. Zgodnie z nowym zwyczajem wprowadzonym przez burmistrza Jacka Hynowskiego gminne obchody Święta Niepodległości będą odbywały się każdego roku w innej miejscowości. Tegoroczne uroczystości zostały przygotowane przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, Radę Osiedla Skopanie, Zespół Szkół w Skopaniu oraz Parafie p.w. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu. Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 13

14 oświata Koszykarze Jakub Dłoniak, Christopher Long i J.T. Tiller w Zespole Szkół w Skopaniu Koszykarze Jakub Dłoniak, Christopher Long i J.T. Tiller reprezentujący na co dzień barwy Jeziora Tarnobrzeg odwiedzili w ramach akcji Sportowcy do szkół Zespół Szkół w Skopaniu. Sportowcy już po wejściu na halę Zespołu Szkół otrzymali gromkie brawa od licznie zgromadzonej młodzieży. Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu zawodników nastąpiła pokazowa rozgrzewka. Następnie przyszedł czas na główną część spotkania, czyli wspólną grę. Zawodnicy Jeziora Tarnobrzeg wspomagani przez uczennice stanęli przeciwko uczniom Zespołu Szkół. Po pierwszej kwarcie zapachniało sensacją, gdyż kilkoma punktami prowadzili chłopcy z Gimnazjum. Jednak efektowne akcje, szybka widowiskowa gra oraz co ważne podkreślenia, punkty zdobywane przez dziewczęta pozwoliły zawodowym koszykarzom uzyskać wyraźną przewagę i kontrolować dalszą fot. Agnieszka Skulska część meczu. Widać było, że zawodnicy Jeziora świetnie się bawili, nie szczędząc swych sił. Publiczność oklaskami nagradzała niesamowite panowanie nad piłką amerykańskich koszykarzy oraz wsady kapitana Jeziorowców Jakuba Dłoniaka. Na koniec nie mogło zabraknąć autografów oraz wspólnych zdjęć. Dariusz Szczuciński Czas na oszczędzanie Mikołajkowe szaleństwo czapkowe Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach przygotował moc atrakcji na Dzień Świętego Mikołaja. Na tę okazję za zgodą dyrekcji wydłużone zostały dwie przerwy, podczas których korytarzami szkoły przechadzał się Święty Mikołaj i obdarowywał wszystkie dzieci słodyczami. W tym dniu na sali gimnastycznej odbywały się Wyścigi Mikołajów. Najlepsza para, która ze związanymi nogami pokonała rywalów otrzymywała cukierki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach podjął współpracę z bankiem PKO BP i zachęca uczniów do oszczędzania. Kto z nas nie pamięta małych, niebieskich książeczek, w których kolejno wpisywane były kwoty wpłat lub wypłat realizowanych w ramach Szkolnej Kasy Oszczędzania. Tak było ponad 20 lat temu. Mimo wielu zmian, które w tym czasie nastąpiły, szkoła w Ślęzakach nie zrezygnowała z formy nauki oszczędzania i zarządzania finansami. Od 14 lat zasady ekonomii i gospodarzenia własnym uczniowskim budżetem wpaja młodym ludziom Małgorzata Artyszuk. W związku pojawieniem się nowych możliwości jakie oferuje PKO BP, szkoła postanowiła przyłączyć się do programu. Dzięki temu uczniowie będą uczyć się gospodarowania finansami, wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania, zdobędą wiedzę na temat zasad gromadzenia pieniędzy i nauczą się praktycznego korzystania z usług bankowych. Obecnie w ramach SKO oszczędza już 53 uczniów szkoły. SKO jest programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem. Logując się na stronie SKO uczniowie poznają również bohaterów opowieści Przygody Kuby Pieniążka i Żyrafki Lokatki, którzy odpowiadają na pytania: skąd się wziął i jakie funkcje pełni pieniądz. Zdradzają też na czym opiera się działalność banków. Na stronie tej oprócz ciekawych informacji znaleźć można kolorowanki, mini-słownik finansowy, zadania oraz ciekawą zabawę w sklep, w którą warto zagrać z rodzicami. Mój ekologiczny dom Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach zainicjował nowy konkurs ekologiczny pod hasłem Mój ekologiczny dom i nic w tym nie byłoby dziwnego gdyby nie fakt, że konkurs został skierowany głównie do rodziców. Szkoła mocno związana jest z ekologią. W placówce funkcjonuje Koło Młodych Ekologów, organizowane są zbiórki baterii, nakrętek, makulatury, tonerów i elektrośmieci. Organizując konkurs chcieliśmy zmobilizować nie tylko naszych uczniów, którzy już posiadają pewne podstawy wiedzy i świadomość proekologiczną, ale przede wszystkim chcieliśmy trochę przy współpracy naszych uczniów namówić ich rodziców do prowadzenia w sposób ekologiczny i przyjazny środowisku domowych gospodarstw podkreśla dyrektor Anna Hynowska. Konkurs ma podnieść świadomość i wiedzę na temat ekologii, stworzyć trwałe nawyki ekologicznego stylu życia, a przede wszystkim przygotować lokalną społeczność na zmiany jakie niesie ze sobą tzw. ustawa śmieciowa. Konkurs został ogłoszony 15 grudnia, potrwa on do 31 maja 2013 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników planowane jest na 7 czerwca przyszłego roku. Zadaniem uczestników, którzy przystąpią do konkursu będzie prowadzenie domu w sposób ekologiczny, zgodny ze zdrowym stylem życia. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę rozwiązania technologiczne, wprowadzenie nowych pomysłów, rozwiązań, które mają na celu ochronę środowiska. Uczestnicy oczywiście przy pomocy swoich dzieci, uczniów szkoły będą musieli przygotować pracę opisową z podjętych działań proekologicznych. Autorzy najciekawszych rozwiązań swoje pomysły zaprezentują przed komisją. Najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 14 Grudzień 2012 GAZETA GMINY i czekoladki. Wszystkie dzieci na ten dzień przyniosły ze sobą czapeczki mikołajkowe i ustawiały się do zdjęć pod hasłem Mikołajkowe szaleństwo czapkowe. Święty odwiedził uczniów w klasach gdzie rozdawał wszystkim drobne upominki. A. Wilk E-DZIENNIK Od września br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach został wprowadzony dziennik elektroniczny. E-dziennik to narzędzie ułatwiające pracę i komunikację pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniem. System kontroli frekwencji i postępów w nauce umożliwia rodzicom bieżącą kontrolę i weryfikację godzin nieobecności i ocen. Za pomocą e-dziennika rodzic może korespondować z wychowawcą i nauczycielami, odczytywać ogłoszenia, przeglądać informacje o terminarzach dyżurów nauczycieli czy wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły. E-dziennik jest również pomocny nauczycielom, dzięki niemu pedagodzy nie muszą wypełniać stosu dokumentacji, bo wszystkie zestawienia i statystyki wylicza za nich program. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ślęzakach 50 lat temu w murach Szkoły Podstawowej w Ślęzakach rozbrzmiał po raz pierwszy szkolny dzwonek. Szkoła jako jedna z tysiąclatek otworzyła swoje podwoje. W roku szkolnym 2012/2013 obchodzimy okrągły jubileusz 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Ślęzakach. W związku z rocznicą zapraszamy wszystkich absolwentów na Karnawałowy Bal Absolwentów, który odbędzie się 2 lutego 2013 roku. Wpisowe w kwocie 50,00 zł należy uiścić w kancelarii szkoły do 15 stycznia 2013 r. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od , tel

15 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Rodziców. W wydarzeniu uczestniczyli zastępca burmistrza Jan Pelczar, radny Wacław Smykla i sołtys Stanisław Urbaniak. Uroczystość dla pierwszaków zakończyła się skromnym poczęstunkiem oraz dyskoteką szkolną. W DRODZE DO SZKOŁY oświata przyjemne szło w parze z pożytecznym nauczycielka postanowiła wszystkie wróżby i zadania przedstawiać w języku angielskim. Zabawy było co nie miara. Uczniowie w poszczególnych klasach organizowali sobie wieczory andrzejkowe, podczas których przelali tony wosku. Całości dopełniła szkolna dyskoteka, która została przygotowana przy współudziale Rady Rodziców. PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Od początku roku szkolnego Przedszkole w Dąbrowicy realizuje certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. W związku z tym placówka podejmuje szereg działań mających na celu promocję zdrowego trybu życia. Jednym z Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy podobnie jak miejscowe przedszkole realizuje certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach, w szkole prowadzone są pogadanki i różne akcje, które mają na celu uzmysłowienie młodym ludziom jak bardzo ważne jest dbanie o zdrowie. Jednym z takich elementów było włączenie się szkoły do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata. W szkole zorganizowano akcję pod hasłem Śmieci segregujemy, zdrowo żyć chcemy. Grupy uczniów pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli zachęcali mieszkańców Dąbrowicy do ekologii i prowadzenia zdrowego stylu życia. W ramach akcji odbył się turniej sportowy i konkurs na najlepsze hasło i plakat, jednak zgodnie z ideą Sprzątania świata, dzieci i młodzież uprzątnęli okolicę z odpadów i śmieci. Na zakończenie, wszyscy po niezwykle intensywnym dniu spotkali się przy ognisku, w którym pieczono ziemniaki z tutejszych upraw. PASOWANIE NA UCZNIA Uczniowie szkoły w Dąbrowicy mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i poruszania się po drogach. Wiadomości te szczegółowo omówili goszczący w placówce przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Policjanci wraz z pracownikami WORD-u poprowadzili cykl warsztatów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dla uczniów przygotowano również konkurs wiedzy oraz test sprawnościowy. Na zakończenie wszystkim, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi i zdobyli najwięcej punktów w teście otrzymali dyplomy oraz drobne upominki w postaci wyposażenia do rowerów. Akcją na terenie szkoły koordynowała Beata Hynowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. WIECZÓR ANDRZEJKOWY pod opieka nauczycielek B.Dudek i B.Hynowskiej uczniowie kl I-III ruszaja na sprzatanie Dąbrowicy Zgodnie z tradycją w Andrzejki, uczniowie szkoły w Dąbrowicy uczestniczyli w różnorodnych zabawach mających na celu poznanie tradycji i obrzędów związanych z takich elementów było wystawienie spektaklu zatytułowanego Kłamstwo kozy. Tematyka przedstawienia miała przybliżyć dzieciom jakie zagrożenia mogą je spotkać w czasie zabawy i jak należy się odżywiać by cieszyć się dobrym zdrowiem. Tego dnia przedszkolaki pod opieką swoich wychowawczyń przygotowywały sałatki owocowe, zjadły też obiad sporządzony z produktów ekologicznych. ŚWIĘTY MIKOŁAJ Tradycyjnie 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził dzieci z przedszkola w Dąbrowicy. Dzięki pomocy Rady Rodziców Mikołaj mógł spełnić życzenia wszystkich milusińskich. W paczkach znalazły się zabawki, maskotki, pluszowe misie i oczywiście jak przystało na przedszkole promujące zdrowie zdrowe produkty bogate w witaminy i składniki odżywcze. Dyrektor K.Dolecki przyjmuje do społęczności szkolnej uczennicę kl I Kilka miesięcy temu rozpoczęli naukę klasie pierwszej. Choć pierwsze kroki w szkole stawiali niepewnie to po kilku tygodniach doskonale się tu zaklimatyzowali. O kim mowa? Oczywiście uczniach klas pierwszych. W październiku pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Dla maluchów było to ogromne przeżycie. Na pamiątkę wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki przygotowane przez Radę obchodami tzw. Katarzynek i Andrzejek. O oprawę i całokształt wydarzenia zadbała Anna Tomczyk-Dydo, która tymczasowo z nauczyciela zmieniła się w wróżkę. Aby Od r. rozpoczęła się w Gminie Baranów Sandomierski realizacja projektu pt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje 7 szkół podstawowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski (Szkoła Podstawowa w: Baranowie Sandomierskim, Skopaniu, Woli Baranowskiej, Ślęzakach, Dąbrowicy, Knapach, Durdach) i będzie realizowany do 30 czerwca 2013r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 190 uczniów w tym: 91 dziewczynek, 99 chłopców wymienionych szkół, poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I III. W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I - III: -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne, - zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno- przyrodniczych. - zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego. Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć Projekt przewiduje wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Grudzień 2012 BARANÓW SANDOMIERSKI 15

16 czas wolny Wigilia Lasowiacka wg: Anny Rzeszut Barszcz biały z kaszą jaglaną, grzybami prawdziwymi i ziemniakami Postne kasze: - jagła ze śliwką - jęczmienna z warzywami - tatarczana z grzybami kapusta z grochem pierogi z kapustą i grzybami gołąbki z ryżem i grzybami kompot z suszu Barszcz biały z kaszą jaglaną, grzybami prawdziwymi i ziemniakami zakwas na barszcz woda śmietana sól, pieprz, kminek, majeranek, czosnek kasza jaglana grzyby suszone (prawdziwki) ziemniaki cebula masło lub olej rzepakowy bądź lniany Zakwas przygotowuje się z mąki żytniej (grubo mielonej). 4-5 dużych łyżek mąki wsypać do czystego litrowego słoja lub garnka glinianego, zalać ciepłą wodą (około 700 ml), dodać czosnek, plaster cebuli i skórkę z chleba. Odstawić na kilka dni w ciepłe miejsce. Kiedy zakwas zmieni kolor na jasno brązowy i płyn będzie miał przyjemny zapach można go wykorzystać do zrobienia barszczu. Do garnka wlać wodę, dodać przecedzony zakwas, zagotować cały czas mieszając. Dodać przyprawy do smaku np. majeranek, pieprz, kminek. Na koniec barszcz podbić gęstą, dobrą śmietaną wymieszaną z solą, po tym już nie gotować. Barszcz podaje się z ugotowaną kaszą jaglaną, ugotowanymi grzybami oraz ziemniakami okraszonymi cebulą usmażoną na maśle lub oleju rzepakowym, lnianym. Jagła za śliwką Postne kasze kasza jaglana (około 500 g) śliwki wędzone sól, cukier śmietana masło Kaszę dobrze wypukać i ugotować z dodatkiem masła (1 duża łyżka) i soli. Pod koniec gotowania dodać wędzone śliwki (ok. 200 g), śmietanę (ok. 1/2 szkl.) oraz cukier do smaku. Wymieszać i odstawić na 15 min. Jęczmienna z warzywami kasza jęczmienna (około 500 g) marchew, pietruszka, seler sól, pieprz koncentrat pomidorowy masło cebula olej rzepakowy lub lniany Kaszę wypłukać i ugotować z dodatkiem soli, masła (1 duża łyżka) oraz startych lub pokrojonych w drobną kostkę warzyw (ok. 1 marchew, 3/4 pietruszki i mały kawałek selera). Gdy kasza i warzywa są miękkie dodać 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego. Podawać okraszone cebulą usmażoną na maśle lub oleju rzepakowym, lnianym. Tatarczana z grzybami kasza gryczana (około 500 g) grzyby (mogą być leśne mrożone, suszone lub pieczarki) masło sól, pieprz cebula olej rzepakowy lub lniany Kaszę wypłukać i ugotować z dodatkiem soli, masła (1 duża łyżka). Wymieszać z podduszonymi na maśle grzybami. Doprawić do smaku. Podawać okraszone cebulą usmażoną na maśle lub oleju rzepakowym, lnianym. Kapusta z grochem i grzybami Gołąbki lasowiackie REKLAMA Postne kasze GAZETA GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI 16 Grudzień 2012 GAZETA GMINY REDAKCJA: Monika Zając, FOTO: Tomasz Młyniec, Monika Zając SKŁAD I GRAFIKA: Dawid Stawowy NAKŁAD: 1500 egzemplarzy WYDAWCA: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna 37, Baranów Sandomierski tel DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Zakładowa TARNOBRZEG, tel , fax Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmian redakcyjnych.

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Napisano dnia: 2015-10-04 12:49:30 V Bal Charytatywny organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice odbył się w dniu 07 lutego 2015r. w Pałacu Brunów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole.

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. WIGILIA U SENIORÓW Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. W dniu 17 grudnia br. seniorzy z Klubu Seniora Feniks, spotkali się na wieczerzy wigilijnej w restauracji Karczmy

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA Działamy przy Zespole szkół Miejskich Nr 1 W Mszanie Dolnej od 2009 roku. Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II do gotowości niesienia pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu,,mieć

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Napisano dnia: 2017-05-28 14:11:42 Siła dzisiejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tkwi w ludziach, strażakach ochotnikach, którzy z pasją i zaangażowaniem

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia.. REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pn. Małopolska Czysta Gmina (zwany dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH 2013/2014 rok Człowiek sam jest tyle wart, ile robi dla innych We wrześniu 2013 roku w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Jego

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 IV INTEGRACYJNY KONCERT KOLĘD ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 Wstęp muzyczny Całą noc padał śnieg - instrumentalnie, gra Grzegorz POWITANIE W tak piękny sposób Grzegorz wprowadził nas

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Starostwo Powiatowe w Elblągu Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Elbląg, styczeń 2013 r. Opis zgłoszonego rozwiązania Mottem działania, które samorząd Powiatu Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) W latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI Białoborskie Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zostało założone 30 października 2008 r. PRZEZ OPIEKUNÓW ŚWIETLIC. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Powodem założenia stowarzyszenia były

Bardziej szczegółowo

UNIJNA DOTACJA DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

UNIJNA DOTACJA DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW UNIJNA DOTACJA DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma specjalistyczny sprzęt, którego zakup został dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Smaku w Chlebowie

Festiwal Smaku w Chlebowie .pl https://www..pl Festiwal Smaku w Chlebowie Autor: Małgorzata Chojnicka Data: 14 maja 2017 Koła Gospodyń Wiejskich już od ładnych paru lat przeżywają swój renesans. W tej chwili nikomu nie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych Published on Gmina Sławno (http://www.ugslawno.pl) Strona główna > Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych [1] 18.12.2016 W niedzielę 18 grudnia w strażnicy

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach 2016/2017 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

Dom Ani Mój dom znajduje się w niewielkiej wsi 20km od Ostródy. Dla mnie jest miejscem niezwykłym, chyba najwspanialszym na świecie. To z nim wiążą się moje przeżycia z dzieciństwa, gdyż mieszkam tu od

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Program Grantowy jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Geneza powstania Sytuacja wyjściowa : Mała aktywność mieszkańców Słaba integracja mieszkańców Brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Napisano dnia: 2017-05-20 16:36:47 W sobotę, 20 maja na boisku w Sobocie odbyły się Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Lwówek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo