ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH STRESZCZENIA REFERATÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH STRESZCZENIA REFERATÓW"

Transkrypt

1 CZWARTA EDYCJA KONFERENCJI ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH STRESZCZENIA REFERATÓW SEKCJA I * STAROŻYTNOŚĆ Wojciech Bejda ** HEROD JAKO TYRAN PROBLEMY MAŁŻEŃSKIE ŻYDOWSKIEGO WŁADCY W NARRACJI MIKOŁAJA Z DAMASZKU / JÓZEFA Panowanie Heroda jest fascynującym tematem rozważań badaczy zajmujących się psychologią władzy oraz stosunkiem do tego władcy Mikołaja z Damaszku w jego Historii (obiektywny czy stronniczy?) i Józefa, szczególnie w Starożytnościach żydowskich. Wiele wskazuje na to, że żydowski autor dążył do ukazania Heroda jako tyrana. Wskazują na to liczne przypisywane mu cechy: pycha, poczucie bezkarności, skłonność do zastraszania itd. Jego rządy mały zaznaczyć się w świadomości Żydów mordami, prześladowaniami, gwałtami. Nie są to oczywiście wszystkie negatywne cechy idumejskiego władcy. W tym kontekście ważnym wydaje się pytanie, na ile obraz Heroda jako tyrana zależny był od Mikołaja z Damaszku, a na ile od Józefa Flawiusza. Wreszcie należy rozważyć, jakie ewentualnie wzorce wpływały na ukształtowanie narracji o panowaniu tego władcy. Częściowo można próbować odpowiedzieć na to pytanie, analizując jeden z aspektów narracji o Herodzie. Szczególnie interesujący wydaje się wątków dotyczący problemów rodzinnych, tzn. burzliwe i tragiczne dzieje małżeństwa z Mariamme. Wstępnie można wskazać na wpływy dzieła Herodota i Polibiusza, w których problemy małżeńskie i rodzinne tyranów są dość wyraźnie zarysowane. Równie ważne jest pytanie, czy występowały zależności od innych autorów greckich, jak choćby Dionizjusza i Diodora. Odpowiedź na to, między innymi, pytanie pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko rzetelność obrazu Heroda, ale również wskaże na stosunek do tej postaci Mikołaja, jeśli wspomniane zależności literackie są jego udziałem, oraz poszerzy wiedzę na temat znajomości literatury greckiej przez Józefa, gdyby to on był odpowiedzialny za wzbogacenie wizerunku żydowskiego władcy. * W obrębie sekcji układ alfabetyczny według nazwisk referentów. ** Mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

2 Andrzej Mrozek * DEUTERONOMISTYCZNE KORZENIE WCZESNEGO JUDAIZMU Początki judaizmu są datowane na czas wygnania babilońskiego (VI w.). Na tenże okres przypada również jedna z redakcji tzw. dzieła deuteronomistycznego. Czy zatem można doszukać się relacji pomiędzy rodzącym się judaizmem a szeroko rozumianym tak zwanym ruchem deuteronomistycznym? Jeśli bowiem są słuszne hipotezy określające czas obu tych wydarzeń przynależących do dziejów religii starożytnego Izraela, to można usytuować przynajmniej chronologicznie dzieło deuteronomistyczne u początków judaizmu. Przyjęte datowanie prowadzi do jeszcze jednego pytania: czy deuteronomistyczne idee nie wpłynęły na powstawanie judaizmu, bądź może oba te wydarzenie inspirowane były przez te same czynniki? Próbując odpowiedzieć na nie, należy wziąć pod uwagę, że z jednej strony dysponujemy określonym tekstem odznaczającym się relatywnie długim okresem formowania przed uzyskaniem obecnego kształtu literackiego, a z drugiej strony dobrze opracowanym ruchem religijnym, o którym miarodajne świadectwa pochodzą z czasów późniejszych. Zestawienie dwóch tak zasadniczo różnych rzeczywistości i konfrontowanie ich wymaga posługiwania się adekwatnym aparatem badawczym. Jednym z celów referatu będzie między innymi poszukiwanie metod, którymi należy się posługiwać w opracowywaniu powyżej przedstawionego zagadnienia. Łukasz Niesiołowski-Spanò * IZRAEL I JUDA OBCE WPŁYWY CZY WEWNĘTRZNA EWOLUCJA? KILKA UWAG HISTORIOGRAFICZNYCH Referat ma za zadanie przedstawienie metodologicznych implikacji sądów forowanych przez historyków i archeologów starających się odtwarzać początki starożytnych Izraela i Judy. Można wyróżnić dwa skrajne w stanie czystym zapewne nie istniejące modele przyjmowane przez badaczy, a mianowicie wskazujące na: 1. autochtoniczności i brak zewnętrznych bodźców przy powstaniu hebrajskich wspólnot politycznych oraz 2. uzależnienie od zewnętrznego wpływu przy tworzeniu nowej jakości, jakim były typowe dla I tys. p.n.e. państwa etniczne. Wystąpienie nie ma za zadani odpowiedzieć na pytanie, który z tych modeli jest bliższy prawdzie, ponieważ jest to dylemat nierozstrzygalny a ponadto metodologiczny bezsensowny. Zadaniem referenta jest jedynie wskazać na * Mgr, doktorant w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. * Dr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2

3 implikacje, jakie pociągają za sobą oba te modele. Widoczne są one niejednokrotnie w efektach prac historyków i archeologów, a mieć mogą znaczenie nie tylko dla wyników prac nad przeszłością, lecz również sposobem widzenia świata współczesnego. Daria Szymańska-Kuta * RELIGIJNE ASPEKTY INTERPRETACJI ALEGORYCZNEJ FILONA ALEKSANDRYJSKIEGO Celem referatu będzie analiza teoretycznych podstaw interpretacji alegorycznej Filona Aleksandryjskiego, szczególnie tych, które stanowią podbudowę sakralnego wymiaru tekstu biblijnego i jego mistycznej interpretacji. Referat (1) wskaże możliwe paralele filiacyjne interpretacji alegorycznej Filona (esseńczycy, terapeuci, gramatycy aleksandryjscy, stoicy, pitagorejczycy), (2) rozpatrzy tezę misteryjną, zakładającą, że alegoryczna procedura interpretacyjna Filona wzorowana jest na strukturze inicjacji w misteria, (3) zanalizuje pod tym kątem wybrane elementy metody alegorycznej Filona: antropokosmiczna struktura tekstu świętego, zasada hierarchii warstw znaczeniowych, pluralizm alegorii, relacja między sensem dosłownym (literalnym, historycznym) a przenośnym (alegorycznym, symbolicznym), w końcu (4) skonfrontuje współczesne stanowiska badawcze na ten temat. SEKCJA II ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE Jurgen Heyde * KOMUNIKACJA MIĘDZY ELITAMI ŻYDOWSKIMI A CHRZEŚCIJAŃSKIMI NA RUSI CZERWONEJ W XIV I XV WIEKU W późnośredniowiecznym państwie polskim Ruś Czerwona zajmowała szczególne miejsce. W odróżnieniu od innych prowincji nie należała do piastowskich ziem rdzennych, które po okresie rozbicia dzielnicowego na początku XIV wieku zjednoczyły się w ramach Królestwa Polskiego, lecz * Dr, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. * Dr, Institut für Geschichte, Martin-Luher-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Salle (Niemcy). 3

4 wywodziła się z ziem staroruskich księstwa halicko-włodzimierskiego. Wkrótce po przejęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego stało się widoczne, że nie zamierzał on przekształcić stosunki społeczne nowego terytorium jednostronnie na wzór starych prowincji. Zapewnił z jednej strony poparcie starym elitom, zachęcając z drugiej strony szlachtę, mieszczan i chłopów z zachodnich części państwa do osiedlania się i wnikania w społeczeństwo Rusi Czerwonej. Tak w ciągu następnego stulecia doszło do utworzenia się nowej elity prowincji, która była co prawda przeważnie katolicka, ale umożliwiła integrację w zarząd terytorialny również przedstawicielom niekatolickich elit chrześcijańskich (prawosławnych, ormiańskich), jak i niechrześcijańskich (przede wszystkim żydowskich). Wyjątkowość społecznej pozycji żydowskich dzierżawców celnych i podatkowych na Rusi Czerwonej (jak również na terenach ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego) w skali ówczesnej Europy od dawna już budzi zainteresowanie naukowców, o czym świadczą liczne prace np. Ignacego Schipera, Majera Bałabana i przede wszystkim Maurycego Horna. W centrum uwagi niniejszego wykładu stoją kontakty i wzajemne oddziaływania między żydowskimi i nieżydowskimi elitami na Rusi Czerwonej do końca XV wieku. W ten sposób wyeksponowane zostanie to, dlaczego akurat na Rusi Czerwonej integracja elit żydowskich w zarząd terytorialny (administracji ceł i podatków) nastąpiła w o wiele wyższym stopniu, niż na innych ziemiach polskich w tym okresie. Ewa Kocój * ROLA TEKSTÓW I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W UKSZTAŁTOWANIU NEGATYWNEGO STEREOTYPU ŻYDÓW NA TERENACH BIZANTYJSKO-SŁOWIAŃSKICH W 313 r. Konstantyn Wielki edyktem mediolańskim uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią w Cesarstwie Rzymskim. Wraz z tym wydarzeniem rozpoczyna się nowy jego etap w historii. Od momentu legalizacji chrześcijaństwa intensywniej zaczęło ono wypracowywać swoją teologię, czyniąc to stopniowo, w trakcie dysput i obrad soborowych, a także poprzez dalszy rozwój literatury zwanej patrystyczną. W refleksji teologicznej nie zabrakło też miejsca na ścieranie się poglądów na temat kanonu pism chrześcijańskich, który stanowił listę pism uznanych przez Kościół za natchnione i dozwolone w edukacji chrześcijan jako norma wiary i moralności. W pismach teologicznych ich autorzy odnosili się często do innych religii -judaizmu, religii świata grecko-rzymskiego oraz odłamów chrześcijaństwa, które wyodrębniły się w trakcie sporów teologicznych (Ormian, nestorian, monofizytów). * Dr, współpracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 4

5 Już w patrystycznej literaturze pojawił się negatywny obraz Żydów. W 4 w. Atanazy z Aleksandrii czy Nifon z Konstancji uznali wyznawców judaizmu za potępionych na sądzie ostatecznym i skazanych na wieczny ogień zagłady. Sobór Nicejski II (787 r.) zakazał Żydom dostępu do świątyń i modlitw, dopóki nie nawrócą się na chrześcijaństwo. Negatywny obraz Żydów pojawił się także w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego (Triod Paschalny, Synodikon Ortodoksji). Jednocześnie z rozpowszechnianymi tekstami kanonicznymi zaczęła powstawać i krążyć na terenach bizantyjsko-słowiańskich tzw. literatura apokryficzna. Mimo że oficjalnie nie była ona uznawana przez Kościół, wywarła ogromny wpływ na wierzenia religijne zwykłych chrześcijan. Ze względu na obrazowy język, stylistykę i tematykę bliską zwykłemu wierzącemu, teksty te przyswajane były przez duchowieństwo i wykorzystywane do celów kaznodziejskich, stając się jednym z najważniejszych źródeł kształtujących negatywne stereotypy dotyczące Żydów (m.in. motyw Żyda wiecznego tułacza; pasja Matki Bożej i wierzenia dotyczące wyglądu zewnętrznego Żydów czy pożywienia). Z tekstów kanonicznych i apokryficznych negatywny obraz Żydów przeniknął także stopniowo do sztuki chrześcijańskiej. Odnajdujemy w niej wiele szczegółów lub nawet samodzielnych tematów ikonograficznych, powielających utrwalone w literaturze stereotypy odnoszące się do wyznawców judaizmu (m.in. ikona sądu ostatecznego, ikona wyjścia Żydów z Egiptu). Jarosław Kuczer * CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EGZYSTENCJĘ SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ KSIĘSTWA GŁOGOWSKIEGO W EPOCE HABSBURSKIEJ ( ) Sytuacja prawna i pozycja społeczno-ekonomiczna gminy żydowskiej na terenie księstwa głogowskiego w okresie habsburskim na Śląsku ( ) stanowi otwarte zagadnienie badawcze. Gmina żydowska w Głogowie obok wrocławskiej i prudnickiej cieszyła się względną przychylnością starostów księstwa do końca XVI w. Dopiero w okresie późniejszym nastąpiły zmiany, które zachwiały stabilnością jej rozwoju. Zachowaną ciągłość istnienia zawdzięczali tutejsi Żydzi określonym czynnikom. Pierwszym z nich były podstawy prawne egzystencji edykty i przywileje z lat 1598, 1627, 1650, 1659, 1713 oraz umiejętność ich wykorzystania przez miejscową społeczność żydowską. W jej życie ingerowała nie tylko władza zwierzchnia, ale również szlachta, magistrat oraz cechy miejskie, dla których stanowili konkurencję ekonomiczną. Ich pozycję w księstwie osłabiały ponadto tak niepokoje społeczne, jak i kryzysy polityczno-militarne, np. tzw. zagrożenia tureckie, czy wojna * Dr, Zakład Historii Powszechnej i Polski (XVI-XVIII w.) Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 5

6 trzydziestoletnia. Ich kondycja ekonomiczna była też zależna od dynamiki działań i operacji handlowych. Bez korzystnego dla siebie bilansu obrotu kapitałem i zaangażowania w pracach administracji majątków szlacheckich trudno sobie wyobrazić trwałość i ciągłość losów gminy aż po rok Żydzi głogowscy doprowadzili do sytuacji, w której zaciągane u nich pożyczki, wysokość odprowadzanego podatku do skarbu wiedeńskiego oraz znajomość miejscowego rynku lokalnego stały się gwarantami ich egzystencji, a natychmiastowe ich oddalenie było niemożliwe. Ostatecznie działania podejmowane przez Habsburgów zaowocowały zmianą położenia prawnego Żydów głogowskich i śląskich. Gminom żydowskim udzielono de facto sankcji państwowych (edykt tolerancyjny z 1713 r.), co w XIX w. umożliwiło otwarcie drogi procesom integracji i emancypacji społeczności żydowskiej z ostatecznym zamknięciem jej w świecie mieszczańsko-burżuazyjnym nowoczesnego typu. Andrzej Trzciński * PIŃCZOWSKIE GRAFFITI SYNAGOGALNE W 1998 roku, podczas wstępnej inwentaryzacji wystroju malarskiego synagogi w Pińczowie, zauważone zostały graffiti wyryte na ścianach pomieszczeń. Prowadzone od 2002 roku prace renowacyjne ujawniły po zdjęciu warstw pobiały setki, jeśli nie tysiące, indywidualnych inskrypcji wykonanych ostrymi narzędziami na elementach kamiennych (portale, obramienie kominka, pilastry) i tynku ścian przedsionka (tu najliczniejsze), sali męskiej i babińca. Z napisów nawarstwionych od początku istnienia synagogi (wzniesionej około 1600 roku) przez kolejne stulecia, do dziś przetrwały i są czytelne tylko te, ryte najgłębiej w warstwie spodniej. Ten wyjątkowy zbiór graffiti (jakościowo porównywalny z tymi w murowanej cerkwi w Posadzie Rybotyckiej, lecz ilościowo znacznie obszerniejszy), odczytywany jako tekst kultury ujawnia szereg interesujących aspektów. Pierwszym z nich jest ogólny przekaz o dość popularnym sądząc z liczby napisów zwyczaju pozostawiania po sobie śladu-podpisu w znaczeniu: tu byłem. Napisy mają różną objętość i zawartość informacji: od wyłącznie imienia po rozbudowane zawierające imię podpisującego się, patronymicum, tytulatury, przynależność rodową, eulogie oraz niekiedy pełnioną funkcję, nazwę miejscowości, datę. Podpisy mężczyzn rozpoczynają się zwykle od wyrazu ani (ja). W aspekcie historycznym interesujące są pośród składników informacyjnych zwłaszcza daty (pośród czytelnych najwcześniejsza przed 1638 lub 1648 rokiem, najpóźniejsza 1746/1747) oraz nazwy miejscowości (około dwudziestu, w tym spoza granic Rzeczypospolitej). W kontekście ogromnej liczby napisów i znaczenia gminy pińczowskiej w strukturze kahalnej Korony większość tych podpisów łączyć można ze zjazdami delegatów na * Dr, Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 6

7 sejmiki żydowskie a ponadto z rozprawami sądu kahalnego, którego sala znajduje się za przedsionkiem, a ten stanowił wówczas poczekalnię. Oznaczano też swoje miejsca w sali modlitw (ta funkcja napisów dominuje w babińcu, gdzie inskrypcje rozpoczynają się zwrotem maqom (miejsce ). Istotny jest też aspekt paleograficzny, a pińczowski zbiór graffiti jest pod tym względem unikalny i zawiera interesujące dla badaczy zabytki pisma, głównie z wieków XVII-XVIII. Pod względem rodzajów pisma mamy tu różne warianty pisma niekwadratowego (rzadko reprezentowanego w zachowanych epigrafach), w mniejszej liczbie kwadratowego. SEKCJA III XIX WIEK DO 1939 ROKU Zbigniew Baran * RUDOLF MARIA HOLZAPFEL W KRĘGU JUDAIZMU I KULTURY UNIWERSALNEJ W referacie podjęta zostanie ważna dla historii Żydów w XIX wieku problematyka asymilacji na wybranym przykładzie Rudolfa Marii Holzapfla ( ) szwajcarskiego myśliciela urodzonego w Krakowie, filozofa kultury, poety i kompozytora. Casus R.M. Holzapfla świadczy o niemożności pełnej asymilacji, a jednocześnie pozwala postawić zasadnicze pytanie o relacje kultury uniwersalnej i judaizmu. Wychowany przez ojca w duchu oświecenia żydowskiego haskali, pomimo asymilacji i zmiany religii (konwersja na katolicyzm, a później protestantyzm) nie był w stanie oderwać się od swoich judaistycznych korzeni. Obsesyjnie wracał do żydostwa w poezji (np. w młodzieńczym wierszu Sen Żyda); jako wyalienowany Żyd budował naukową utopię ładu wiecznego w rozprawach: Panideal i Welterlebnis, a pod koniec życia w Muri k. Berna napisał w hołdzie biblijnemu Mojżeszowi teksty do własnych utworów muzycznych Moses Berufung i Moses Tod. W pierwszej części referatu ukazany zostanie krakowski, żydowsko-polski rodowód Rudolfa M. Holzapfla. Na podstawie opublikowanych źródeł rodzinnych i nowych, odkrytych przeze mnie dokumentów w Państwowym Archiwum w Krakowie (Księga wypisów urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym krakowskim oraz Świadectwa C. K. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie) przedstawione zostanie miejsce zamieszkania i atmosfera domu Rudolfa, którego ojciec Dawid Ezechiel był wybitnym doktorem medycyny i wolnomyślicielem; odtworzone zostaną także lata szkolne, podczas * Mgr, doktorant prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 7

8 których Rudolf pisał wiersze pod wpływem polskich romantyków. W drugiej części poddane zostaną analizie prace naukowe Rudolfa Marii Holzapfla powstałe w Austrii i Szwajcarii, z uwzględnieniem dostrzegalnych wątków judaistycznych. Przedmiotem ostatniej zaś stanie się ideowe przesłanie późnych kompozycji muzycznych R.M. Holzapfla, w których powraca symbolicznie do polskożydowskiego matecznika. W jednej z nich wykorzystuje Prolog "Pana Tadeusza" i IV Księgę dzieła zatytułowanej Litewski matecznik. Piotr Bartkowiak * ŻYDOWSKIE FUNDACJE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI RODZINNY MOSSE Społeczność Grodziska Wielkopolskiego przez wieki była wielonarodowa i wielokulturowa. Samo miasto miało wpływ na wielką politykę i ona na nim czasami odciskała swoje piętno. Żyli w nim obok siebie i ze sobą ludzie, którzy bardzo różnili się od siebie, ale jednocześnie łączyło ich bardzo wiele. O dziejach tej koegzystencji w XIX i na początku XX wieku będzie traktował referat. W XIX wieku na ziemiach polskich praktycznie w każdym większym skupisku żydowskim można było spotkać szpitale, sierocińce czy domy opieki utworzone z myślą o potrzebujących. W sytuacji, w której biedota stanowiła znaczny odsetek wśród ogółu Żydów, ich obecność była jednym z ważniejszych czynników rozładowujących wewnętrzne napięcia, a jednocześnie łagodzących skutki nierówności społecznej. Instytucje charytatywne dające opiekę i schronienie, starały się zaspokoić przynajmniej najbardziej podstawowe potrzeby najuboższych. Ich istnienie było też zarazem idealnym rozwiązaniem dla bardziej zamożnych przedstawicieli żydowskiego społeczeństwa. Pozwalało bowiem na skuteczniejszą, a więc bardziej racjonalną i przemyślaną niż w przypadku przysłowiowej jałmużny, realizację biblijnego nakazu czynienia miłosierdzia. Instytucje dobroczynne z czasem stały się też podstawą do powoływania licznych prywatnych fundacji, zakładanych właśnie z myślą o tym, by zaangażowane w nie środki i świadczona pomoc odpowiadały w sposób możliwie najpełniejszy oczekiwaniom potrzebujących, dając im nie tylko możliwość zaspokojenia tzw. potrzeb głównych, ale także pewne określone miejsce w strukturze społecznej gminy. W ten model pomocy społecznej wpisywał się również Grodzisk Wielkopolski. Fundacje, na których skupiona zostanie uwaga, zostały założone pod koniec XIX lub na początku wieku XX, jeszcze za czasów pruskich. Ale mimo różnych zawirowań historycznych, prawie wszystkie funkcjonowały w dalszym ciągu również w II Rzeczpospolitej i jak się okaże nadal spełniały one swoją * Mgr, Grodzisk Wielkopolski. 8

9 pierwotną funkcję, to znaczy niosły pomoc ubogim mieszkańcom miasta. Nawet obecnie, mimo że Żydów w Grodzisku już nie ma, nadal funkcjonują materialne pozostałości tychże fundacji. W pierwszej części wystąpienia opisana zostanie rola mniejszości żydowskiej w Grodzisku, zresztą bardzo istotna dla miasta. Kolejna część poświęcona zostanie protoplaście rodu fundatorów, doktorowi Markusowi Mosse, którego działalność miała kluczową rolę w powołaniu do życia fundacji. Natomiast główna część referatu skupi się na zasadach funkcjonowania fundacji i ich działalności. Zbierany materiały do niego okazał się niezwykle bogaty. Dokumenty, do których udało się dotrzeć, prawdopodobnie nigdy wcześniej nie były wykorzystywane. Naprowadzają one na ślad istnienia przynajmniej kilku fundacji związanych z rodziną Mosse. Dodatkowo okazało się, że funkcjonowały jednocześnie jeszcze inne żydowskiej fundacje, o których wcześniej nie wiedziano, niemniej te, które opisuję różniły się od nich ogólnospołecznym charakterem ukierunkowaniem na wszystkich obywateli miasta bez względu na przynależność narodową i religijną. Jan Główka * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DAWIDA CHAJMANA PRZYKŁADEM LOSÓW PRZEMYSŁOWCA KIELECKIEGO NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W latach przybysze z Łodzi, Dawid Chajman (Hajman, Heimann, Heiman) wraz ze swym bratem Emanuelem, zajmowali się produkcją szkła w Nowej Hucie w pobliżu Krasocina w powiecie włoszczowskim w guberni kieleckiej, dzierżawiąc zakład od właściciela miejscowości Hipolita Stojowskiego. Hutę szkła zamknięto w 1893 r. z powodu braku paliwa mineralnego, drewna, które pozyskiwano z okolicznych lasów. W 1896 r. Dawid i Emanuel Chajmanowie przenieśli produkcję do Kielc, korzystając z posiadanych złóż piasku oraz koniunktury na wyroby szklane i braku tego rodzaju wytwórczości w stolicy guberni i najbliższych okolicach. Huta nosząca nazwę Leonów powstała w tym samym miejscu i czasie, gdzie organizowano produkcję cegielni Arona Rosenholtza, tartaku parowego Henryka Nowaka, młyna parowego Michała Goldhaara, browaru Judki Cukiermana, kamieniołomów i wapienników Kadzielnia Judki Ehrlicha i Wietrznia Abrahama Zagajskiego. Była w końcu XIX w. jednym z 25 istniejących w Kielcach zakładów o charakterze przemysłowym, a jednocześnie jednym z trzech zakładów tej branży w Guberni Kieleckiej. Huta zatrudniająca w 1898 r. 60 pracowników produkowała szklanki, kieliszki, spodki, klosze do lamp, serwisy do wódek, patery, dzbany, butelki, szkło płytowe, szkło lampowe i szkło apteczne. Wyroby zakładu zaprezentowano * Dr, Muzeum Historii Kielc. 9

10 w 1898 r. na wystawie rolniczo-przemysłowej w Kielcach. Interesującym epizodem w dziejach Huty Leonów był udział robotników w wydarzeniach rewolucji r., a szczególnie zapobieżenie rozruchom sprowokowanym przez władze rosyjskie i próbom pogromu. Liczne operacje finansowe prowadzone w pierwszych latach nowego wieku spowodowały osłabienie pozycji finansowej rodziny Chajmanów na miejscowym rynku. Po 1905 r. zakład przeszedł w ręce Zygmunta Ziembińskiego i Floriana Jarońskiego, a tradycje przemysłowe po I wojnie światowej kontynuował w tym samym miejscu Stanisław Giertych (ojciec Jędrzeja) zakładając Kielecką Odlewnię. Gideon Kouts * STEREOTYPES OF SEPHARDIM AND ASHKENAZIM IN 19TH CENTURY PALESTINE Tensions between the Jewish communities, particularly in the context of the division between Ashkennazim and Sephardim, are reflected in the world of images.these images create stereotypes that 'attach' some characteristics to this or that community. However, stereotypes can also have a function in the formation and transformation of cultural identities. The claim regarding discrimination against oriental communities in shaping the cultural identity of the State of Israel is well known. The rivalry between Ashkenazim and Sephardim constitutes the accepted foundation for this claim. It could be assumed that the phenomenon is as old as the State of Israel- the melting pot and the merging of diasporas, or as old as the great immigration waves to Israel and the demographic dnamics they created in the 20th century. However the previous waves of immigration as well created a situation of communal identification. A document from the year 1878 demonstrates that the attempt to identify Ashkenazi characteristics and Sephardi characteristics was evident already among the Old Jewish Establishment in 19th century Palestine. It is written by Yehiel Bril, founder and editor of the first Hebrew newspaper in Palestine Ha-Levanon (1863). Bril writes from Mainz, an additional in the wonderings of his newspaper throughout Europe. He devotes most of its contents to analyze 'communal problems' of Jerusalem. His observations are more sympathetic to the Sephardim. They are respectable people and exemplary hosts, they are courteous and also like to be conplimented. they keep within bounds their prayers in holidays and refrain from the Ashkenazi exaggerations. The Ashkenazim are regarded with distrust. They are politicians, with whom one should negociate; they are also individualists * Prof. dr hab., University o Paris 8. 10

11 In the year 1883 Bril visited Palestine, headinga group of Russian farmers who came to settle. In the course of his travels, he also reached Safed, where he found another good quality among the Sephardim: their readiness to settle and develop the Holy Land. There are other testimonies about the Jews of Tiberias, Haifa and Jaffa. Hanna Kozińska-Witt * RADNI ŻYDOWSCY W SAMORZĄDACH GMIN WIELKOMIEJSKICH II RZECZYPOSPOLITEJ (KRAKÓW I POZNAŃ) Kraków i Poznań były miastami, które w II Rzeczypospolitej z racji swoich przeszłości zaborczych reprezentowały cenzusowy typ środkowoeuropejskiego samorządu komunalnego. W obu miastach ludność żydowska tradycyjnie wysyłała swoich odpowiednio bogatych albo wykształconych przedstawicieli do Rady Miasta. Mimo znacznej ilościowej różnicy procentowej (w okresie międzywojennym Kraków miał ca. 23% żydowskich mieszkańców, Poznań ca. 1%) radni żydowscy byli w polityce lokalnej w obu centrach ważnym ugrupowaniem. Jednocześnie Kraków i Poznań stawiano na dwóch biegunach pod względem ustosunkowania się ich mieszkańców do kwestii żydowskiej: o ile Kraków miał być miastem Żydom przyjaznym, Poznań uchodził za miasto antysemitów. Samorządy miejskie zmieniły gruntownie charakter po demokratyzacji ordynacji wyborczej w II Rzeczypospolitej, kiedy to weszły do nich silne ugrupowania reprezentujące nowoczesne partie i para-partie (m.in. syjonistów i BBWR). Równocześnie bardzo osłabły, lub całkowicie zaniknęły liberalne ugrupowania centrowe, stanowiące dotychczas bazę samorządów miejskich. Wiązały się z tym zmiany tożsamościowe: odejście od gospodarczego rozumienia samorządu w kierunku jego nacjonalizacji. Celem referatu jest charakterystyka i porównanie działalności samorządów oraz radców żydowskich obu ośrodków miejskich w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Oś analizy stanowi pytanie, jaką rolę odgrywały regionalizmy w lokalnych kwestiach żydowskich artykułowanych na forum rad miejskich, jak i problem, w jaki sposób rozumiano na niższych płaszczyznach administracyjnych zalecenia ogólnopaństwowej polityki wewnętrznej. * Dr, Simon-Dubnow Institut, Leipzig. 11

12 Artur Markowski * SOJUSZ BIEDY I CIEMNOTY, CZYLI RZECZ O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH ROBOTNIKÓW ŻYDOWSKICH NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Przełom XIX i XX wieku był okresem znacznego postępu industrializacji zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Wśród powiększającej się masy robotniczej na Białostocczyźnie, znaczną część stanowiła ludność żydowska. Zamieszkiwała prócz Białegostoku (będącego sercem białostockiego okręgu włókienniczego) okoliczne sztetlech. Przełom wieków przyniósł radykalizację poglądów politycznych, kryzysy ekonomiczne oraz aktywizację ruchów emancypacyjnych (kobiety) i antypaństwowych. W tych warunkach zubożałe rodziny żydowskie podejmowały codzienny trud o uzyskanie środków do życia. Skandaliczne warunki mieszkaniowe i brak środków utrzymania były najistotniejszym przejawem procesu pauperyzacji żydowskich robotników. Efektem naczyń połączonych pauperyzacja wprowadzała tą grupę ludności w orbitę wpływów rozlicznych ideologii o charakterze radykalnym (anarchizm, bolszewizm). W wystąpieniu prześledzimy, w jaki sposób sytuacja ekonomicznospołeczna tych ludzi wpływała na relacje rodzinne i przemiany ról kobiet i mężczyzn. Spróbujemy pokazać, jak zmieniały się aspiracje życiowe i możliwości ich realizacji w kręgu podkreślanym przez Perelmana sojuszu biedy i ciemnoty. Określimy także, jakie problemy z kręgu warunków życia i pracy żydowskich robotników Białostocczyzny budziły zainteresowanie społeczności żydowskiej carskiej Rosji. Referat oparty został przede wszystkim na materiałach swoistych inspekcji publikowanych na łamach Kniżek Woschoda, pamiętnikach z przełomu XIX i XX wieku oraz materiałach spisu powszechnego. Agnieszka Oleszak * MIT SARY SZENIRER W ORTODOKSYJNEJ HISTORIOGRAFII Tematem wystąpienia jest konstrukcja mitu Sary Szenirer w ortodoksyjnej historiografii. Sara Schenirer otworzyła w roku 1917 w Krakowie pierwszą na ziemiach polskich religijną szkołę dla dziewcząt, * Mgr, Instytut Historyczny (Centrum im. M. Anielewicza) Uniwersytetu Warszawskiego. * Mgr, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 12

13 Beit Ja akov. Tym samym udało się Szenirer stworzyć zinstytucjonalizowaną przestrzeń dla religijnego kształcenia dziewcząt. W niedługim czasie, dzięki wsparciu Agudy Israel, Beit Ja akov zyskało uznanie wśród ortodoksyjnych Żydów w Europie Środkowowschodniej. Na potrzebę edukacji dziewcząt zwrócono już uwagę wcześniej podczas Kongresu Rabinicznego w Krakowie w 1903 roku, jednakże jako idea sprzeczna z halachicznym prawem, została odrzucona. Tym samym Szenirer, otwierając szkołę, skonfrontowała ortodoksyjne elity z tradycyjnymi rolami społecznymi wśród ortodoksyjnego społeczeństwa żydowskiego w Polsce. W historiografii powstał już za życia Szenirer mit pobożnej krawcowej, która mimo prostego wykształcenia zrewolucjonizowała system kształcenia dziewcząt. Fenomen tego kultu w dużej mierze przypomina kult, jakim otaczani byli cadycy czy też chrześcijańscy święci. Według Debory Weissman, Schenirer stanowiła udaną syntezę żywiołowego polskiego chasydyzmu z bardziej oświeconą orientacją zachodnich Żydów (Weissman 1977). Analizując materiały źródłowe (wspomnienia uczennic, księgi pamiątkowe, artykuły prasowe, publikacje książkowe), które wskazują na elementy kształtujące ortodoksyjny dyskurs, uwaga zwrócona zostanie na proces kreowania mitu Schenirer. Odwołując się do terminologii użytej przez Adę Rappoport-Albert ( hagiografia z przypisami 1988) oraz przez Israela Bartala ( ortodoksyjna historiografia 1994), źródła potraktowane zostaną jako społeczno-historyczna interpretacja rzeczywistości, która udzieliła działalności Szenirer legitymizacji w ramach ortodoksyjnego światopoglądu. Artur Patek * IMIBRACJA TYPU B (ALIJA BET) DO PALESTYNY PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ Aliję bet, czyli nielegalną imigrację Żydów do Palestyny, brytyjskiego mandatu Ligi Narodów, uważa się za jedną z najbardziej skutecznych metod walki ruchu syjonistycznego o suwerenny Izrael. O jej powodzeniu zadecydowało to, że rezygnowała z aktów przemocy na rzecz działań politycznych i propagandowych. Z jednej strony stanowiła wyraz odwiecznych dążeń diaspory do powrotu do Ziemi Obiecanej, z drugiej była reakcją na politykę Wielkiej Brytanii, która przeszła znamienną ewolucję: od pełnego poparcia idei żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie (Deklaracja Balfoura, 1917) po faktyczne wycofanie się z działań na jej rzecz ( Biała Księga MacDonalda, 1939). Brytyjczycy sympatie ulokowali ostatecznie po stronie siedzących na ropie Arabów, wierząc, że dzięki temu zachowają wpływy w strategicznym rejonie Bliskiego Wschodu. Gdy zaczęli ograniczać napływ Żydów do Palestyny, ci ostatni zintensyfikowali nielegalną imigrację. Początkowo alija bet nie * Dr hab., Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 13

14 przybierała sformalizowanych ram. Sytuacja uległa zmianie w latach 30., gdy w następstwie wydarzeń w Europie (wielki kryzys gospodarczy, dojście do władzy Hitlera i prześladowania ludności żydowskiej w Niemczech, perspektywa wybuchu wojny) rosła liczba potencjalnych emigrantów. Najbardziej spektakularnym wyrazem aliji bet były morskie transporty z uchodźcami. Pierwszy, statek Velos z 350 pasażerami, w większości Żydami z Polski, obrał kurs na Palestynę w 1934 roku. Do wybuchu wojny wyruszyło dalszych ponad 50 jednostek (przeważnie z portów Włoch, Grecji, Rumunii i Bułgarii) z około 22 tys. nielegalnych imigrantów. Większości udało się dotrzeć do celu. Część Brytyjczycy zawrócili, innych internowali. Kilka statków uległo katastrofom na morzu. Aliję bet organizowali, niezależnie od siebie, działacze Nowej Organizacji Syjonistycznej (tzw. rewizjoniści), Hagana i kierownictwo jiszuwu oraz osoby i instytucje prywatne. Największą rolę odegra powstała w 1938 roku z inicjatywy Hagany Mosad le-alija Bet (Organizacja Nielegalnej Imigracji), której apogeum działalności przypadnie po II wojnie światowej. Sebastian Piątkowski * ROLA KAPITAŁÓW I INWESTYCJI ŻYDOWSKICH W FUNKCJONOWANIU PRYWATNYCH DÓBR ZIEMSKICH WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU Stosunki gospodarcze między reprezentantami ludności żydowskiej a ziemiaństwem centralnych ziem polskich w dobie nowożytnej są już od dawna przedmiotem zainteresowania historyków. Liczne, obecne w historiografii informacje dotyczące wzajemnych kontaktów o tym charakterze bazują jednak na literaturze popularnej i wspomnieniach, przyczyniając się do tworzenia stereotypowych opinii i sądów. Rodzajem źródła, pozwalającym na wydobycie najpełniejszych informacji związanych z tą problematyką, są akta notarialne i hipoteczne. Przy badaniach kompleksowych sięga się jednak do nich rzadko, gdyż jest to związane z koniecznością przeprowadzania uciążliwych i czasochłonnych kwerend. Niniejsze opracowanie bazuje na aktach notarialnych województwa sandomierskiego, wytworzonych przede wszystkim w kancelariach działających w ośrodkach małomiasteczkowych (Kozienice, Lipskjo, Solec nad Wisłą i in.). Przedstawiono w nim i poddano analizie skalę udzielania przez osoby narodowości żydowskiej pożyczek gotówkowych ziemianom, zawieranych przez obie strony kontraktów kupna-sprzedaży dotyczących towarów hurtowych (drzewo, produkty zbożowe), * Dr, Archiwum Państwowe w Radomiu. 14

15 a także dzierżawienia przez Żydów inwestycji gospodarczych (karczmy, młyny itp.). Ustalenia pozwalają na określenie bardzo dużej roli kapitałów i inwestycji żydowskich w życiu gospodarczym wsi i podtrzymywaniu sprawnego funkcjonowania dóbr ziemskich, zwłaszcza w okresach klęsk elementarnych i kryzysów agrarnych. Andrzej Pukszto * ŻYDZI NA LITWIE W OKRESIE PRZEMIAN LAT : CHARAKTERYSTYKA INICJATYW POLITYCZNYCH I KULTURALNO-OŚWIATOWYCH Lata to okres wielkich przemian dla wszystkich żydów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Na Litwie składa się nań czas okupacji niemieckiej, bolszewickiej, intensywnych walk i konfliktów polsko-litewskich o Wilno oraz Wileńszczyznę, aż do momentu zajęcia miasta przez oddziały generała Lucjana Żeligowskiego. Jakie postawy dostrzegamy wśród Żydów litewskich wobec nowej władzy niemieckiej, tworzącego się państwa litewskiego i polskich zmagań o Wilno, zazwyczaj nazywanego Jerozolimą Północy? Po utworzeniu pierwszego rządu Litwy w listopadzie 1918 roku doszło do litewsko-żydowskiego sojuszu: litewscy politycy zaoferowali Żydom projekt autonomii narodowo-kulturalnej. Propozycja ta zaspokajała dążenia polityczne dużej ich części. W wyniku negocjacji mniejszość żydowska otrzymała w grudniu 1918 roku stanowiska: ministra bez teki i wiceministrów spraw zagranicznych oraz handlu. Litwa z kolei mogła liczyć na lojalną postawę przedstawicieli tej wspólnoty w staraniach o uznanie niepodległości ze stolicą w Wilnie na arenie międzynarodowej. Ze strony Polaków wileńskich w okresie okupacji niemieckiej nie wyszła żadna propozycja uznania żydowskich dążeń politycznych, oświatowych czy nawet kulturalnych. Tragiczne wydarzenia, towarzyszące wkroczeniu wojsk polskich do Wilna w kwietniu 1919 roku jeszcze bardziej pogłębiły przepaść między przedstawicielami dwóch narodowości, ale nie do takiego stopnia, by była ona nie do pokonania: świadczy o tym udział Żydów pomimo litewskiego bojkotu w zorganizowanych przez polski Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich wyborach do Tymczasowej Rady Miasta Wilna w dn. 7 września 1919 roku. Okres * Dr, Katedra Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa). 15

16 okupacji niemieckiej zbiegł się w czasie z utworzeniem placówek oświatowych na poziomie średnim z językiem nauczania hebrajskim i jidysz. Pomimo zawieruchy wojennej nie brakło poważnych inicjatyw kulturalnych, które swym rozmachem często urastały do skali europejskiej. Najjaskrawsza z nich to debiut Trupy Wileńskiej w 1916 roku. Janusz Spyra * SYJONIZM NA MORAWACH I ŚLĄSKU AUSTRIACKIM (DO 1918 R.) : RECEPCJA, ORGANIZACJA, BARIERY Ludność żydowska na Morawach (w 1910 r. ponad 40 tys. osób) i na Śląsku Austriackim (ponad 13 tys.) w 2 połowie XIX i na pocz. XX wieku żyła w podobnych warunkach wyznaczanych przez ustrój monarchii konstytucyjnej, z zagwarantowaną równością wobec prawa i swobodą wyznania; w krajach o wysokim stopniu uprzemysłowienia i urbanizacji, pomiędzy Niemcami a ludnością słowiańską (Polakami i Czechami). Na skutek postępów emancypacji żydowskie rodziny charakteryzowały się znacznym stopniem integracji społecznej, identyfikując się mocno z kulturą niemiecką. Wpływało to na szybkość recepcji oraz możliwości rozwoju ruchu syjonistycznego. Syjonizm w obu krajach miał wspólne korzenie. Ani na Morawach, ani na Śląsku Austriackich nie funkcjonowała w tym okresie żadna uczelnia wyższa, żydowska młodzież najczęściej studiowała więc w Wiedniu. Tu wielu z nich zapoznało się z ideami Th. Herzla, tworząc w austriackiej stolicy pierwsze zrzeszenia syjonistyczne, początkowo wspólne dla studentów z Moraw i Śląska Austriackiego ( Ivria ), które następnie propagowały idee syjonizmu w swoich rodzinnych środowiskach. Od 1901 roku syjoniści Moraw i Śląska Austriackiego tworzyli jeden dystrykt. Recepcja syjonizmu na terenie Moraw i Śląska Austriackiego była szybka, ale jego podstawy organizacyjne dość długo słabe. Barierą hamującą rozwój ruchu była stosunkowo dobra sytuacja większości osiadłej tu ludności żydowskiej, zwłaszcza żydowskich elit, które przez pierwszą dekadę działalności syjonistów do głoszonych przez nich idei odnosiły się niechętnie. Dopiero niekorzystne dla ogółu ludności żydowskiej wydarzenia polityczne (tzw. ugoda morawska z 1905 r.), a przede wszystkim rozwój antysemityzmu wśród miejscowych Niemców zmusił także żydowski establishment do przewartościowania swojego stanowiska wobec syjonizmu. * Dr, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 16

17 Jerzy Tomaszewski * ŻYDZI POLSCY W LIPSKU Przyjazdy kupców żydowskich z ziem polskich i litewskich do Lipska udokumentowane są od końca XV w. W następnych stuleciach liczba ich wzrastała, a niektórzy osiedlali się w tym mieście. Liczniejsza imigracja Żydów polskich rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku lat trzydziestych liczba ich wynosiła 5-6 tys. Wśród nich była stosunkowo znaczna grupa ludzi zamożnych, większość jednak żyła skromnie. Działały tutaj organizacje społeczne, a elita społeczności żydowskiej nawiązała od końca lat dwudziestych XX wieku dobre stosunki z Konsulatem RP. Rok 1928 zakończył okres względnej pomyślności, następnie pod wpływem kryzysu gospodarczego oraz nasilającego się w Niemczech antysemityzmu położenie Żydów polskich ulegało systematycznemu pogorszeniu. Działalność Konsulatu RP w Lipsku przynosiła początkowo pewne rezultaty, choć ograniczone ze względu na skrajnie antyżydowskie postawy decydującej od 1933 roku administracji hitlerowskiej. Rok 1938 przyniósł praktyczną likwidację społeczności żydowskiej w tym mieście. Wyróżnił się wówczas konsul Feliks Chiczewski, który podczas wielkiej akcji deportowania Żydów polskich w końcu października 1938 roku udzielił na terenie konsulatu schronienia około 1300 osób. Jacek Walicki * DOZORY BÓŻNICZE W KRÓLESTWIE POLSKIM ( ) Dozory Bóżnicze powołane zostały w 1821 roku na miejsce dotychczasowego samorządu gmin żydowskich ( kahałów ). Nowe przepisy, których główną część wydano w okresie do 1831 roku, wprowadziły drobiazgową kontrolę nie tylko nad sprawami finansowymi wyznawców religii mojżeszowej, ale dawały możliwość ingerencji także w sprawy kultu. Jednocześnie na organy Dozoru nałożono obowiązki w zakresie pomocy dla władz państwowych. Nowym okresem w działalności Dozorów był okres popowstaniowy. Wraz z reformą podziału administracyjnego kraju, połączoną z wprowadzeniem rosyjskiej administracji, uległy zmianie kompetencje organów nadzorczych. Równocześnie, w wyniku rozwoju gospodarczego, działające na podstawie dotychczasowych przepisów Dozory musiały rozwiązywać zadania nieprzewidziane przez ustawodawcę z początku XIX wieku. Dozory największych gmin jak łódzkiej czy warszawskiej przekształciły się z początkiem XX wieku * Prof. dr hab. (emeryt), Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. * Dr, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. 17

18 w Zarządy Gmin Wyznaniowych, posiadające rozbudowaną strukturę organizacyjną. Z tego też okresu dysponujemy, co prawda niewielką, ich spuścizną aktową. Dozory zlikwidowane zostały dopiero w czasie I wojny światowej. Stanowiska członków Dozoru, początkowo bardzo niechętnie obejmowane, z czasem stały się przedmiotem walki między asymilatorami i różnymi odłamami ortodoksów; od początku XX wieku struktury Dozorów chcieli też wykorzystać do budowy organów żydowskiej autonomii syjoniści. Szerokość uprawnień władz państwowych wobec Dozorów nie pozwala na uznanie ich za organy samorządu wyznaniowego. Natomiast posiadamy informacje wskazujące, iż oficjalna struktura stanowiła często przykrywkę dla działających nadal tradycyjnych struktur, w rzeczywistości nie zlikwidowanych przez reformy z lat 20. XIX wieku. Marcin Wodziński * REFORMA A WYKLUCZENIE POLSKIE WIZJE REFORMY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ Wiele projektów formułowanych przez czołowych polskich ideologów i polityków oświecenia skupiało uwagę na zagadnieniu reformy społeczności żydowskiej. Charakterystyczną ich cechą była jednak ambiwalencja między deklaratywnym celem pełnej społecznej integracji ludności żydowskiej a bardzo wyraźnymi tendencjami do separacji tejże społeczności. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w schyłkowej fazie polskiej formacji oświeceniowej, a więc w pierwszych dekadach Królestwa Kongresowego ( ). Proponowany referat skupi się na analizie owych ambiwalencji w trzech najbardziej charakterystycznych projektach politycznych, w których tendencja separatystyczna znalazła wyraz. Są to projekty żydowskiego osadnictwa rolnego, utworzenia żydowskich rewirów w kilkudziesięciu miastach Królestwa oraz fascynujące, a niemal zupełnie nieznane projekty powołania autonomicznego państwa żydowskiego. Analizie poddane zostaną przede wszystkim przyczyny znamiennej ewolucji owych planów od form filosemickich do obsesyjnie wrogich ludności żydowskiej, ideologiczny i społeczny kontekst owej zmiany oraz mechanizmy decydujące o ostatecznym kształcie polityki Królestwa Kongresowego wobec Żydów. Podstawą źródłową referatu będzie bogata literatura polityczna lat oraz zasoby archiwalne. Znaczna część tych źródeł nie była dotychczas wykorzystywana i nie jest znana w literaturze przedmiotu. * Prof. UWr dr hab., Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. 18

19 Grzegorz Zackiewicz * POLSCY SYNDYKALIŚCI WOBEC PROBLEMATYKI ŻYDOWSKIEJ W LATACH Referat podejmuje mało znane zagadnienie odniesień międzywojennego syndykalizmu polskiego do problematyki żydowskiej. Skupieni wokół Jerzego Szuriga i Kazimierza Zakrzewskiego syndykaliści wywodzili się z radykalnego społecznie ruchu zetowego, który od końca XIX wieku związany był z obozem demokratycznej irredenty. Uznając, iż budowa silnego państwa stanowi cel nadrzędny, postulowali nadanie terminowi nacjonalizm nowych treści zerwanie z endecką koncepcją narodu na rzecz interpretacji, w myśl której naród wytwórców tworzą wszyscy pracujący ofiarnie dla dobra wspólnego, jakim jest odrodzona Polska. Z tak rozumianej wspólnoty syndykaliści wykluczali elementy pasożytnicze, niezależnie od ich etnicznego pochodzenia. Społeczność żydowska była więc postrzegana jako bardzo zróżnicowana, obejmująca zarówno burżuazję, jak i masy biedoty, tak środowiska utożsamiające swe losy z II RP, jak też grupy niechętne państwu polskiemu. Wpływ na formułowane oceny miał również fakt, iż w 1926 r. syndykaliści opowiedzieli się za Piłsudskim, stając się częścią obozu sanacji. W latach 30. punkt widzenia syndykalistów ulegał pewnej ewolucji. Środowisko krytycznie oceniało wzrost nastrojów antysemickich w Polsce, jako w głównej mierze podsycanych przez endecję, kontestowało również przeobrażenia w łonie sanacji. Jednocześnie dostrzegano i analizowano obiektywne czynniki zaogniające relacje polsko-żydowskie. Rozwiązanie narastającego konfliktu syndykaliści widzieli na gruncie bezklasowej, opartej na związkach zawodowych Polski Pracy. Dobrowolna emigracja części Żydów była brana pod uwagę, jednakże nie przywiązywano do tego istotnego znaczenia. Objęcie władzy w Niemczech przez NSDAP, syndykaliści rozpatrywali początkowo jako kolejny dowód bankructwa modelu liberalno-demokratycznego. Antysemickie ostrze rządów Hitlera nie było zrazu uwypuklane. Reprezentanci środowiska dowodzili nawet, że interesy żydowskiej burżuazji nie zostały w znaczący sposób naruszone. Z czasem tego typu interpretacje przestały się pojawiać, a opinie syndykalistów stawały się w tej kwestii coraz bliższe ocenom formułowanym w kręgach PPS. * Dr, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. 19

20 Andrei Zamoiski * TRANSFORMATION OF SHTETLEKH OF SOVIET BELARUS ( ) IN HISTORIOGRAPHY The 1920s and 1930s were the decisive decades in the history of Belarus, one of the Soviet republics of the USSR. After Bolsheviks gained power in 1917, a number of radical changes took place in all spheres of life. The Soviet Union was transforming itself from a predominantly agricultural, rural and developing-capitalist society into an industrial, urban society. Enormous social, economical, cultural transformations had totally remade the Belarusian Soviet Socialistic Republic (so called the BSSR). The shtetlekh of Belarus were multinational settlements. The Jews, Belarusians, Poles, Tatars lived there for centuries. The transformation processes of changed the face of small towns of Belarus and influenced the sociodemographic profile of their population. In historiography evolution of small towns of Belarus usually was examined as a considerable part of history of Jewish communities in the USSR. Problems of transformation of shtetl of Soviet Union in the interwar period were mentioned by Soviet, Polish, American, British, French, modern Russian and Belarusian authors. I can define different approaches explaining the problem of transformation of the shtetlekh of Belarus: 1. Positive Reconstruction approach dominated in the Soviet literature of the ies and emphasized "positive and constructive» changes in life of the Jewish population, it marked prospects of involving of the Jews in the construction of the socialist society. 2. Transformation was showed as Inevitable Destruction. The shtetlekh experienced painful transformation, as a consequence of social, economic and cultural policy of the Bolsheviks regime. The main socio-occupational groups of the small towns (artisans, merchants, peddlers, storekeepers, traders) were under the economic and social pressure. The group of deprived of rights so-called lishentsy faced enormous difficulties. Soviet policy intensified acculturation and assimilation of inhabitants of shtetl as well as all Soviet Jewry. 3. Transformation as a part of accelerated modernization approach refers to deep analysis of the course of transformation of Jewish communities under Soviet regime, its results and consequences for certain groups of Jewish population. * Dr, Szkoła Nauk Spolecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. 20

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

NOWA UKRAINA. Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008

NOWA UKRAINA. Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008 NOWA UKRAINA Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008 Kraków Przemyśl 2008 Nowa Ukraina / New Ukraine ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Tarik Cyril Amar (Lwów), Piotr Andrusieczko (Poznań), Anna Babiak (Kraków), Piotr

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Dom Anny Frank, OBWE/ODIHR Spis treści Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie 2 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Specyfika reklamy w Chile i Polsce. Różnice kulturowe

Specyfika reklamy w Chile i Polsce. Różnice kulturowe IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej Kierunek: Filologia polska. Specjalność: Komunikacja społeczna Agnieszka Stachurska Specyfika reklamy w Chile

Bardziej szczegółowo

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH 39 PEDAGOGIKASPOŁECZNANARZECZ, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 39, część 2 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Pod redakcją Zdzisława Wołka Zielona

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 DRUGA DEKADA WOLNOŚCI. SOCJOLOGICZNE KONSEKWENCJE I ZAGADKI TRANSFORMACJI Pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo,

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN Bolesław Orłowski OSIĄGNIĘCIA WIELKIEJ INŻYNIERSKIE EMIGRACJI Warszawa 1992 FUNDACJA IM. WOJCIECHA ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO WSPIERANIA NAUKI W POLSCE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strategie władz lokalnych

Strategie władz lokalnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY SAMORZĄD TERYTORIALNY 21 JERZY BARTKOWSKI ANDRZEJ KOWALCZYK PAWEŁ SW IANIEW ICZ Strategie władz lokalnych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

RES POLITICAE. (wydanie specjalne)

RES POLITICAE. (wydanie specjalne) RES POLITICAE (wydanie specjalne) RADA NAUKOWA Henryk ĆWIĘK, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Dyplomacji i Bezpieczeństwa Bruno

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo