Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857"

Transkrypt

1 NR 271 STYCZEŃ 2013 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Niebo błękitniało, niebo owdowiało, owdowiały błękit białym śniegiem spadł, co się nagle stało, że tak biało, biało, pod nogami mymi zaszeleścił świat? Jan Brzechwa

2 Żłóbki bożonarodzeniowe w kościołach naszej gminy Żłobek w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy we Włoszakowicach (fot. H.Samol) Żłobek w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych (fot.k.hałupka) Żłobek w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Większego Ap. w Dłużynie (fot. M.Ruta) Żłobek w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zbarzewie (fot. G.Mikołajczak) Żłóbek w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Bukówcu Górnym (fot.w.strzymińska)

3 OGŁOSZENIA i REKLAMY Nasze Jutro 3 Wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. pogrzebowej śp. Włodzimierza Jagodzika rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom, ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, pani Wiesławie, chórowi pań, organiście, ministrantom serdeczne podziękowania za modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone wieńce i kwiaty składa Żona z Rodziną I n f o r m a c j a dotycząca rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach Karty zgłoszenia dzieci do Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach na rok szkolny 2013/14 można odbierać w dniach od 1 marca 2013 r. do 11 marca 2013 r. w godz. od 9.00 do w siedzibach naszej placówki: Włoszakowice ul. Kurpińskiego 27, Bukówiec Górny ul. Powstańców Wlkp. 111, Krzycko Wielkie ul. Szkolna 12 Wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. pogrzebowej śp. Anny Dopiery rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, chórowi pań, organiście, ministrantom serdeczne podziękowania za modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone wieńce i kwiaty składają Synowie z Rodzinami Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach zaprasza na niezapomniany Gminny Dzień Kobiet 8 marca 2013 r. (piątek) od godz Sala WDK w Bukówcu Górnym W programie: Kabaret DNO, i koncert zespołu Wędrowne gitary Bilety w cenie 27 zł dostępne w biurze GOK i u sołtysów z gminy Włoszakowice. tel. 65/ ; tel. kom LOKATA SGB DAJEMY CI WIĘCEJ 14 stycznia w BS Włoszakowice ruszyła kolejna edycja Lokaty SGB pod nazwą Dajemy Ci więcej. Aby wziąć udział w promocji wystarczy założyć lokatę na okres 3 lub 6 miesięcy na kwotę minimum 500 zł w terminie do 12 kwietnia 2013 roku. Oprocentowanie lokaty jest zmienne i wynosi dla lokaty 3-miesięcznej 3,90%, a dla lokaty 6-miesięcznej 4,20% w stosunku rocznym. Nagrodą główną w loterii są 2 samochody osobowe marki Mercedes A 180, a ponadto BS Włoszakowice gwarantuje robota kuchennego oraz tablet. Po szczegółowe informacje zapraszamy Państwa do siedziby BS we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29A oraz do naszej Filii w Krzycku Wielkim przy ul. Szkolnej 1. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LOTERII!! * * * NOWA FILIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach informuje, iż z dniem 01 lutego 2013 r. Punkt Kasowy w Krzycku Wielkim przy ul. Krzyckiego 37 zostanie przeniesiony do nowo otwartej Filii w Krzycku Wielkim przy ul. Szkolnej 1. W Filii będzie można dokonać operacji takich jak: wpłaty i wypłaty gotówkowe, transakcje bezgotówkowe, transakcje walutowe, zakładanie lokat i rachunków bankowych (również internetowych), obsługa kart płatniczych oraz kredy-towych, jak również obsługa kredytów. W związku z powyższym od dnia 4 lutego 2013 r. wszystkich klientów zapraszamy do Filii przy ul. Szkolnej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

4 4 Nasze Jutro Z URZĘDU GMINY Ostatnia sesja Rady Gminy O G Ł O S Z E N I E 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy odbyła się ostatnia w roku 2012 XXII Sesja Rady Gminy Włoszakowice. W sesji uczestniczyli wszyscy radni (15 osób), a także wójt gminy Stanisław Waligóra, sekretarz gminy Monika Klemenska i skarbnik gminy Maria Rolka. W programie obrad znalazły się następujące zagadnienia: informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym; przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; interpelacje radnych; podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat; podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy; zmiana uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata ; podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; uchwalenie budżetu gminy na rok 2013; wolne głosy i wnioski. Obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. (pb) I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 07 stycznia 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Ujazdowie obręb Grotniki, oznaczonej numerem działki 388/1, o powierzchni 225 m², objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /9, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 31 grudnia 2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej (sali wiejskiej) położonej w Boguszynie nr 45, oznaczonej numerem działki: 40/1, o powierzchni 240,11 m²; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /3, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Włoszakowice, we władaniu Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, przeznaczonych na prowadzenie parkingu w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej w sezonie letnim od do r. Przedmiotem przetargu są działki nr: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1 o ogólnej powierzchni 0,6025 ha, zapisane w KW PO1L/ /9, PO1L/ /2, 1687, PO1L/ /6. Cena wywoławcza wynosi 9000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2013 r. o godz w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 15 lutego 2013 r. do godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Zarząd Dróg Gminnych BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie do uiszczenia uzyskanej kwoty czynszu dzierżawnego (pomniejszonego o wadium) do dnia 31 lipca 2013 r. Przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości nie są uzbrojone w media (tj. przyłącze prądu, sieć wodno-kanalizacyjną). Zarząd Dróg Gminnych nie zapewnia dostępu do mediów. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna - osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. Szczegółowych informacji dot. warunków dzierżawienia ww. nieruchomości uzyskać można pod numerem telefonu Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Jerzy Michalski

5 Z URZĘDU GMINY Nasze Jutro 5 Podatki na 2013 rok Rada Gminy Włoszakowice podjęła uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości (uchwała nr XIX/141/2012) oraz podatku rolnego (uchwała nr XX/153/2012). Uchwalone stawki podatkowe obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. * od 1 m² powierzchni użytkowej; **od 1 m² powierzchni 1 w/g obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku (M.P z 2012 roku poz. 587) 2 w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego oraz od budynków lub ich części na fundamentach takich jak np.: garaże, pomieszczenia gospodarcze, domki letniskowo-rekreacyjne 3 w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego oraz od gruntów zabudowanych i zurbanizowanych np.: terenów mieszkaniowych i rekreacyjno-wypoczynkowych Dane dotyczące stawek podatku od środków transportowych dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. 110 i 111) i na stronie internetowej w dziale Dokumenty i informacje. insp. Danuta Poloszyk

6 6 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro Z URZĘDU GMINY Spotkanie wójta z pracownikami gminy Przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem wójt Stanisław Waligóra spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy Włoszakowice i jednostek gminnych. Przed złożeniem świątecznych i noworocznych życzeń pracownikom i ich rodzinom wójt podziękował osobiście każdemu uczestnikowi spotkania za pracę, przekładającą się na bardzo dobre wykonanie zadań gminy w mijającym roku. Jak podkreślił w swoim przemówieniu do zgromadzonych, w wyniku wspólnego zaangażowania osiągnięto bardzo duży sukces w postaci wykonanych inwestycji i pozyskanych na te cele pieniędzy zewnętrznych. Następnie wójt przypomniał najważniejsze nowe inicjatywy i dokonania gminy w 2012 roku tj.: - w styczniu zaczęło działać przy GOK Włoszakowice kółko teatralne; - w marcu oddano do użytku halę sportowo-środowiskową we Włoszakowicach; - w kwietniu oddano do użytku ścieżkę rowerową wybudowaną na odcinku od Włoszakowic do gminnego boiska w Bukówcu Górnym; - w maju przeprowadzono jubileuszową edycję XV Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Klarnetowego; - w sierpniu położono ostatni odcinek nawierzchni asfaltowej w Skarżyniu, położono odcinek asfaltu w Dłużynie oraz odcinek asfaltu na ul. Wolności we Włoszakowicach w kierunku do Miastka, także w tym czasie wykonano nowy dach na budynku ZS w Dłużynie; - we wrześniu oddano do użytku nową asfaltową drogę z Włoszakowic do Dominic oraz oddano do użytku przebudowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Grotnikach oraz przejście dla pieszych naprzeciw kościoła we Włoszakowicach, także w tym miesiącu wprowadzono we wszystkich gimnazjach na terenie gminy i w LO we Włoszakowicach elektroniczne dzienniczki; wydana została książka Zakazany prymas dr Leszka Barszcza; - w październiku oddano do użytku nową stację wodociągową wybudowaną przy wsi Dominice (inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu, który poza wybudowaniem stacji uzdatniania wody w Dominicach objął także wybudowanie sieci wodociągowej dla wsi Dominice, sieci wodociągowo- przesyłowej Dominice Boszkowo- Letnisko oraz zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie i sieci wodociągowej w Boguszynie, a także zakupienie ciągnika rolniczego wraz z beczkowozem do wody pitnej); - w listopadzie oddano do użytku utwardzoną kostką ulicę Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym, także zainstalowano nowy piec na ekogroszek w ZS Bukówiec Górny; ponadto utworzona została Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz wydano książkę Karola Muszkiety Kurpiński nasz współczesny i folder z okazji XXlecia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach; - w grudniu ustawiono dwie nowe lampy uliczne na ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach i wydano bogato ilustrowany folder o gminie Włoszakowice. Ponadto na przestrzeni całego minionego roku położono m nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, z czego 1400 m w ramach modernizacji sieci w Boguszynie i m w ramach sieci wodociągowej dla wsi Dominice i sieci wodociągowo-przesyłowej Dominice Boszkowo-Letnisko. GZK Sp. z o.o. wykonała 96 nowych przyłączy wodociągowych (z czego35 w Boguszynie), 2 przyłącza kanalizacyjne oraz 2 przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne. Mieszkańcy gminy prywatnie wybudowali 25

7 Wśród licznych inwestycji drogowych minionego roku na plan pierwszy wysuwa się budowa drogi asfaltowej z Włoszakowic do Dominic przyłączy wodociągowych i 9 przyłączy kanalizacyjnych. Poza tym spółka wymieniła ok. 105 wodomierzy. Co warto zaznaczyć na prowadzone inwestycje w latach 2011 i 2012 gmina pozyskała ,47 złotych zł ze środków zewnętrznych (z czego w roku 2011 do Gminy wpłynęło ,29 złotych, a w roku ,18 zł, do pozyskania w roku 2013 pozostało ,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Włoszakowice ). W dalszej części przemówienie wójt podkreślił, że gmina nie jest jedynym inwestorem na naszym terenie. W obrębie gminy Włoszakowice w 2012 zrealizowane zostały liczne prywatne inicjatywy i inwestycje, mające wpływ na rozwój i standard życia mieszkańców, przy realizacji których w różnym stopniu uczestniczyła administracja gminna. Oto niektóre z nich: - w Boszkowie- Letnisku wybudowany został hotel z restauracją Vitalia przy ul. Dominickiej, a przy ul. Dworcowej powstała restauracja nad wodą Blue Cafe oraz przebudowywany został największy boszkowski kompleks hotelowy Sułkowski Conference & Resort; - w Krzycku Wielkim dobiega końca budowa Głównego Punktu Zasilania wraz z nową linią wysokiego napięcia 110 kv; - we Włoszakowicach powstały dwa kolejne sklepy wielko powierzchniowe: Biedronka i POLOmarket, a także: nowy zakład fryzjerski przy ul. Myśliwskiej, dwa zakłady optyczne (przy ul. Kurpińskiego i przy ul. Wolności), sklep meblowy przy pl. 21 Października; przy ul. Kurpińskiego otwarto dwa nowe OGŁOSZENIA Nasze Jutro 7 Z RADY GMINY Nasze Jutro 7 punkty gastronomiczne: Bar pod Bykiem i Pierogarnię Stara Kuźnia, odnowiono elewacje sklepów tak zwanych pawilonów, przy ul. Leszczyńskiej otwarto sklep dla wędkarzy, rozpoczęły się prace nad wybudowaniem centrum rozrywki dla dzieci WidziMisie przy ul. Grotnickiej; - w Bukówcu Górnym działać zaczęła nowa hurtownia materiałów budowlanych, jeden z dużych przedsiębiorców rolnych wybudował i uruchomił nowoczesną oborę, za zakrętem w kierunku Dłużyny zaczął działać nowo wybudowany warsztat naprawy silników. Ponadto na ukończeniu są prace projektowe obejmujące doprowadzenie gazu ziemnego do Włoszakowic i wybudowanie sieci wewnętrznej na terenie całej wsi. Powiat leszczyński przebudował drogę na odcinku od mostu w Ujazdowie, przez ul. Dworcową (w tym przebudowując most nad kanałem boszkowskim) i ul. Starkowską, do granicy z powiatem wolsztyńskim budując chodniki, oświetlenie i nową nawierzchnię asfaltową. W ramach prac przeprowadzonych przez powiat wybudowano także z dofinansowaniem zadania z budżetu gminy Włoszakowice chodnik na ul. Powstańców Wlkp. (odcinek od sklepu Majster do sklepu Chata Polska ) oraz naprawiono odcinek asfaltu na drodze od stacji paliw w kierunku Bukówca Górnego. Na koniec zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu Anny Sobol i koncertu świątecznego w wykonaniu kwartetu smyczkowego pod dyrekcją Lecha Erberta i z akompaniamentem Marka Wodawskiego. WS Jedną z najważniejszych inwestycji gminnych minionego roku i w ogóle ostatnich lat było zakończenie budowy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach W minionym roku w gminie nie brakowało inwestycji podejmowanych przez inwestorów prywatnych. We Włoszakowicach otwarto m.in. dwa kolejne sklepy wielkopowierzchniowe: Biedronkę i POLOmarket

8 8 Nasze Jutro GOSPODARKA Od kiedy, ile i kommbędziemy płacić za wywóz śmieci? Gospodarowanie odpadami po nowemu Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce, a tym samym również w naszej gminie, całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana polegać będzie na przejęciu odpowiedzialności za odpady przez gminę. Mieszkańcy gminy i właściciele nieruchomości będą mieć obowiązek odprowadzenia do gminy opłat z tytułu tzw. podatku śmieciowego. Podatek śmieciowy W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniona ustawa wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców nowelizacja ustawy sprowadza się do tego, że jako właściciele nieruchomości nie będą już samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (nowy system obejmie tylko te nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy). W związku z tym właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy opłatę za gospodarowanie odpadam - tzw. podatek śmieciowy. Ile za śmieci? Wysokość opłaty (potocznie nazwanej już podatkiem śmieciowym ) będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W tym celu każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do podania stosownych danych w deklaracji składanej w Urzędzie Gminy Włoszakowice. Pierwsza deklaracja powinna zostać złożona do 31 stycznia 2013 roku. Właściciele nieruchomości położonych na terenie naszej gminy będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł lub 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość: 8 zł w przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 zł w przypadku gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z pobranych opłat gmina będzie pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Selektywnie, czyli jak? Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć segregację śmieci przeznaczonych do wywozu według określonych norm. W myśl tego za selektywne zostanie uznane takie przygotowanie śmieci, gdzie oddzielone i pogrupowane zostaną następujące odpady: opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania z papieru i tektury (makulatura), zużyte baterie i akumulatory, zużyte lekarstwa, odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, odpady zielone), odpady wielkogabarytowe (zużyte meble domowe i ogrodowe, zabawki itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. Pozostałe odpady, które nie pojawią się wśród wyżej wymienionych, można mieszać i pakować do jednego worka. Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce, a tym samym również w naszej gminie, całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi Uchwały Rady Gminy Rada Gminy Włoszakowice zobowiązana została do podjęcia szeregu obowiązkowych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami: - uchwała Nr XX/159/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, - uchwała Nr XX/160/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, - uchwała Nr XX/161/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - uchwała Nr XX/162/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług, - uchwała Nr XIX/144/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. Obecnie trwają prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice. Ponadto obszerne informacje o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz sposobach postępowania ze śmieciami można znaleźć na stronach Ministerstwa Środowiska: mos.gov.pl/komunalne; WS

9 WZÓR DEKLARACJI Nasze Jutro 9

10 10 Nasze Jutro DEKLARACJA Informacja - termin składania deklaracji do r. - miejsce składania: * osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice - pok.110 * wysyłając pocztą na adres Urząd Gminy, ul. Kurpińskiego 29, pok. 110 * u sołtysa wsi - termin płatności pierwszej opłaty - do r. (za miesiąc lipiec i sierpień) w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Włoszakowice nr stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny - 8 zł - stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny 15 zł - w razie jakichkolwiek wątpliwości kontakt pod nr tel

11 Nasze Jutro 11 WYWIADY Nasze Jutro 11 Na pierogi do Starej Kuźni W miejscu dawnej pizzerii Diavolo we Włoszakowicach powstała pierogarnia Stara Kuźnia. Jej właścicielami są Andrzej Kaminiarz i Sylwia Drzewiecka Kaminiarz. Należy do nich także restauracja Riposta. O nowym lokalu rozmawiam z jego właścicielami. Dlaczego pierogarnia? Skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego lokalu? Wymyśliliśmy pierogarnię, bo pierogi to potrawa tradycyjna, lubiana przez wielu, a jednocześnie wymagająca wiele pracy. Ludzie nie mają czasu, by je robić, lubią natomiast cieszyć się ich smakiem. Smak pierogów to jedno, a miejsce, w którym się je spożywa to drugie. Stara Kuźnia pomyślana została jako lokal w stylu starej wiejskiej chaty. Wszystkie detale, jakie można tu zobaczyć makatki, serwetki - mają przypominać właśnie chatę czy kuchnię prababci. Całość stwarza atmosferę, w której przyjemnie się przebywa. Chcieliśmy stworzyć miejsce z rodzinnym klimatem, gdzie można przyjść ze swoimi bliskimi, z dziećmi. I rzeczywiście przybywają do nas całe rodziny. Przychodzą, jedzą i oglądają. Szczególnie dzieci zainteresowane są starym wystrojem, każdym detalem wnętrza. Chętnie odwiedzają nas osoby starsze, emeryci, którzy mówią, że lubią spędzać tu czas, bo jest miło i spokojnie. I muzyka przyjazna dla ucha. Do tego ceny mamy atrakcyjne, a porcje są na tyle duże, że można się najeść. Jakie konkretnie pierogi można zjeść w Starej Kuźni? Mamy bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi o pierogi. Pierogi są różne - na słodko, na słono, tradycyjne z wody i z ciasta francuskiego, pieczone w piecu, wegetariańskie, z mięsem, z soczewicą, z kaszą gryczaną, ze szpinakiem, z owocami, z serem. Wszystkie przygotowywane są na miejscu. Na wynos sprzedajemy pierogi z wody, natomiast pierogi z pieca, pierogi z ciasta francuskiego z różnymi farszami i z naszymi sosami można zjeść na miejscu. Receptury są stare, domowe, bądź wymyślone przez nas. Część rzeczywiście pochodzi z kresowej książki kucharskiej mojej prababci. Najlepsze smaki bowiem wywodzą się właśnie z Kresów. Oprócz pierogów mamy także inne dania - zupy: cebulową, grzybową, barszcz, placki ziemniaczane na słodko, ze śmietaną, z sosem mięsnym i sałatki: z serem feta, z łososiem wędzonym, racuszki z jabłkiem. Mamy doskonałych kucharzy, a nad wszystkim czuwa szefowa kuchni Aleksandra Adamczak. Można napić się świeżej maślanki czy herbaty i dobrej kawy. Lampka wina kosztuje tylko 4 zł. Warto podkreślić, że w Starej Kuźni mamy całkowicie inne jedzenie i napoje niż w restauracji Riposta. Żadne z dań się nie powtarza. Restauracja Riposta znana jest z różnych imprez. Czy podobnie będzie w Starej Kuźni? Riposta jest lokalem, w którym ze względu na duża powierzchnię imprezy łatwo się organizuje. Do Starej Kuźni można przyjść posiedzieć, zjeść pierogi, odpocząć przy muzyce ludowej. Można zorganizować tu bardzo kameralne spotkania rodzinne - do 20 osób. Dla często odwiedzających nas klientów mamy przygotowane specjalne talony. Każdy gość, który zakupi u nas dwanaście posiłków trzynasty posiłek o równowartości średniej wyliczonej z dwunastu zakupionych dań otrzyma gratis. Warto zatem nas odwiedzać. rozmawiała Wiesława Strzymińska Całość rozmowy na portalu: wloszakowice.pl Pierogarnia Stara Kuźnia czynna jest codziennie w godzinach W weekendy lokal zamykany jest po wyjściu ostatniego gościa

12 12 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro HISTORIA 94. rocznica Powstania Wielkopolskiego Od redakcji. Mija kolejna, 94. rocznica Powstania Wielkopolskiego na terenie obecnej gminy Włoszakowice. Co roku w Naszym Jutrze przypominamy to wydarzenie, bardzo ważne dla umacniania i pogłębiania poczucia polskości i państwowości polskiej w Wielkopolsce. Obok relacji z tegorocznych obchodów rocznicowych, przypominamy kalendarium najważniejszych wydarzeń oparte na ustaleniach historyka Antoniego Kaczmarka, który od ponad 60. lat bada dzieje powstania na naszym terenie w szerszym ujęciu historycznym. Kalendarium wydarzeń Powstania Wielkopolskiego na terenie obecnej gminy Włoszakowice Obchody w Bukówcu Górnym 6 stycznia br. mieszkańcy Bukówca Górnego uczcili pamięć przodków, którzy 94 lata temu tego dnia przyłączyli się do Powstania Wielkopolskiego. Z okazji rocznicy w kościele parafialnym w Bukówcu Górnym odbyła się msza św. w intencji powstańców, w której udział wzięły m.in. delegacje organizacji wiejskich oraz poczty sztandarowe. We mszy uczestniczyło sześć pocztów sztandarowych: Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, Zespołu Szkół im. ks. T. Kurpisza, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Związku Hodowców Koni Wielkopolskich i Kółka Rolniczego. Następnie uczestnicy mszy św. zebrali się pod tablicami upamiętniającymi ofiary wojen i powstania. Odśpiewano hymn narodowy, krótkie przemówienie wygłosił Tadeusz Malepszy sołtys Bukówca Górnego, a delegacje złożyły kwiaty. Hołd poległym oddali: Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice, sołtys Bukówca Górnego wraz z Radą Sołecką, uczniowie bukówieckiej szkoły oraz delegacje organizacji działających w Bukówcu Górnym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kółka Rolniczego, Związku Hodowców Koni Wielkopolskich (Koło Powiatowe Leszno)i Kółka Rolniczego. Delegacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół tradycyjnie złożyła kwiaty na grobie poległych powstańców Andrzeja Nowaka i Franciszka Świętka. Uroczystość złożenia wiązanek pod tablicami uświetnił śpiew chóru szkolnego ZS Bukówiec Górny pod dyrekcją Anny Grochowczak. WS Obchody we Włoszakowicach i Zbarzewie 11 stycznia uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą św. w kościele we Włoszakowicach z udziałem pocztów sztandarowych. Mszę św. sprawował proboszcz parafii w Zbarzewie ks. Dariusz Paterczyk w koncelebrze z ks. proboszczem Andrzejem Szulcem i ks. wikariuszem Piotrem Przydrożnym z parafii we Włoszakowicach. Ten ostatni także wygłosił kazanie. Następnie uczestnicy uroczystości, z wójtem gminy Włoszakowice Stanisławem Waligórą i przewodniczącą Rady Gminy Ireną Przezbór na czele, udali się na cmentarz parafialny, gdzie modlili się i złożyli kwiaty na grobie powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem, a także na symbolicznym grobie ks. Józefa Górnego. Poza wójtem gminy i przewodniczącą Rady Gminy wiązanki kwiatów na mogile powstańczej złożyli także przewodnicząca Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP - Koło we Włoszakowicach Lucyna Wójcik oraz wicedyrektorzy ZSO Włoszakowice Hanna Grycz i Alicja Zborowska. Z cmentarza we Włoszakowicach delegacje pojechały do Zbarzewa pod pomnik upamiętniający wydarzenia sprzed 94 lat. Podobnie jak we Włoszakowicach pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach w Zbarzewie uczestniczyli dodatkowo sołtys Zbarzewa Jan Michalewicz, prezes OSP Wojciech Dworczak, dyrektor Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych Mariusz Zakrzewski i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Zbarzewa. Obchody zakończyły się na sali wiejskiej w Zbarzewie, gdzie miejscowy zespół śpiewaczy pod dyrekcją Antoniego Kaczmarka wykonał kilka patriotycznych pieśni. (pb) Całość działań powstańczych była świetnie zaplanowana i wykonana, zgodnie z założeniami władz wybranych z początkiem grudnia 1918 r. podczas obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, które realizowali aktywiści Wschowskiej Rady Ludowej we Wschowie na czele z jej przewodniczącym, ks. Józefem Górnym i ks. Stanisławem Kuliszakiem z Przemętu. Dowództwo wojskowe w Poznaniu sprawował mjr Stanisław Taczak, a w naszej okolicy ppor. Wróblewski z Przemętu. Istniała stała łączność z władzami polskimi w Poznaniu. Nie było żadnej przypadkowości. Dzięki temu nasza droga do niepodległości byłą w miarę pokojowa. Starano się w pierwszym rzędzie opanować sytuację w miejscowościach leżących w tzw. pasie polskich wsi: od Kaszczoru poprzez Włoszakowice, Boguszyn, Lipno, Osieczną, Poniec aż po Gostyń. Przypomnijmy, że od listopada 1918 r. istniały legalne władze polskie (jak podano wyżej) oraz niemieckie (Bauer und Soldatenrat), do których należeli też i Polacy. Polskie współpracowały z władzami w Poznaniu, zaś niemieckie głównie z jednostką wojskową we Wschowie 6 stycznia 1919 r. 1. O godz ks. J. Górny udał się wraz z kierownikiem włoszakowickiej szkoły Pawłem Maćkowiakiem do Bronikowa na wiec, na którym mieszkańcy okolicznych wiosek mieli podjąć decyzję o przynależności tej okolicy do Polski. Po drodze w Bukówcu wstąpił na niespodziewane dla niego tajemne zebranie zwołane w sali Walentego Śliwy przez bukówieckiego ks. proboszcza Niemca Richarda Platza i, jak pisze kronikarz Wł. Durski, ostrzegał przed samowolnymi działaniami. Że o tym zebraniu jako przewodniczący polskiej władzy nic nie wiedział, potwierdzili na spo-

13 HISTORIA Nasze Jutro 13 HISTORIA Nasze Jutro 13 tkaniu w szkole w Bukówcu w latach 70. byli powstańcy. 2. Około godz silny oddział niemieckiego wojska przeszukiwał włoszakowicką plebanię, a rodzinę ks. proboszcza postawił pod murem świątyni. Włoszakowicki parafianin zawiadomił ks. Górnego o tym fakcie prosząc, aby kontynuował swoją jazdę do Bronikowa, a następnie do Poznania po instrukcje i broń oraz inną pomoc. Tak też się stało 3. Około godz , realizując plan ustalony na naradzie z dnia 4 stycznia, która odbyła się w Przemęcie pod przew. ks. Kuliszaka z udziałem czempiniaków mających wytyczne z samego Poznania, do Bukówca przybył pan Olejniczak z poleceniami, aby zwołać wiec mieszkańców Bukówca, na którym miała zapaść uchwała o przynależności tej wioski do Polski i powołaniu oddziału powstańczego. U sołtysa Zapłaty odbyła się narada polskiego aktywu patriotycznego w składzie: sołtys Zapłata, p. Olejniczak, nauczyciel Wł. Durski i p. Fengler (brak zgodności czy Franciszek, czy też jego brat Adam). Wszystko postanowiono uczynić wg poleceń z Przemętu. Wiec odbył się o godz w sali Marcina Polocha z udziałem około 300 bukówczan z przewagą niedawno przybyłej z wojny, zdemobilizowanej młodzieży. Podjęto proponowaną uchwałę o przynależności Bukówca Górnego do Polski, utworzono 60-osobową polską straż ludową jako oddział powstańczy z Franciszkiem Fenglerem na czele. Zaprojektowano utworzenie w przyszłości różnych jakościowo oddziałów. Nie znano jednak planów Poznania i Warszawy. 4. O północy przybyli do Włoszakowic czempiniacy na czele ze Stanisławem Kuczmerowiczem, celem realizacji planu ustalonego 4 stycznia na wspomnianej wyżej naradzie. Przywieźli karabin maszynowy (Apolonia Prałat z Błotnicy) i znaczącą ilość innej broni. Narada aktywistów Włoszakowic odbyła się w domu kolejarza p. Krystofiaka. Był on (wg ustnych oświadczeń jego córki w latach 70.) zawiadowcą miejscowej stacji kolejowej. Zasłynął kiedyś bohaterską postawą swoich córek w strajku szkolnym w obronie mowy polskiej. 5. Punktualnie o godz. 2.00, już 7 stycznia, do mieszkań wszystkich Niemców, o których wiedziano, że posiadali broń, weszli Polacy i bez specjalnych trudności zabrali ją. Wszystko odbyło się nad wyraz spokojnie. Dowiedziała się jednak o tym jednostka wojskowa ze Wschowy, która przygotowała zbrojny atak na Włoszakowice. Na tejże naradzie wybrano dowódcę oddziału powstańczego w osobie Jana Otto i dowódcę odpowiedzialnego za ewentualne starcia zbrojne w osobie zięcia Jana Otto, Jana Grycza, oraz magazyniera broni Szczepana Nowaka. 8 stycznia Bohaterska obrona Włoszakowic przed wojskami garnizonu wschowskiego. Całością dowodził Jan Grycz. Dzięki dużej inteligencji i doświadczeniu z wojny francusko-pruskiej, a także pomocy w uzbrojeniu z Przemętu i wspomnianych czempiniaków - włoszakowiczanie bez osobistych strat zatrzymali i wyparli silny oddział niemieckich napastników. Była to tzw. bitwa pod wiatrakami, które wówczas stały na skraju włoszakowickich zabudowań od strony Wschowy. 9 stycznia Na prośbę ppor. Wróblewskiego wojskowe władze w Poznaniu przydzieliły broń dla kompanii śmigielskich udających się do Bukówca pod dowództwem ppor. Płócieniaka (nauczyciela z Górki Duchownej) dla oddziału bukówieckiego i Włoszakowic. Potwierdza to w swoim rękopisie ks. Stanisław Kuliszak. Ze stacji kolejowej w Bojanowie Starym przywieźli ją wozami bukówczanie, którzy także starali się o nią w Poznaniu. 11 stycznia Nastąpiła tragiczna śmierć 6 powstańców pod Zbarzewem (bracia Zającowie, Otto junior, Wański, Jęsiek, Kuczmerowicz). Stanowili oni pierwszą patrolkę idącą na zwiad pod tę wioskę. Członek drugiej takiej patrolki, Apolinarski z Grotnik, zdążył się wycofać. Zawiadomił stojących na Krzyżowcu kolegów i ppor. Wróblewskiego. Zorganizowano odsiecz. Zginęło jeszcze dwóch (Noskowiak i Vogt). Powstańcy opuścili Zbarzewo, gdyż dowództwo nie przewidywało w swoich planach zdobycia tej miejscowość, wówczas o przewadze ludności niemieckiej. Pogrzeb poległych pod Zbarzewem odbył się 15 stycznia. Na cmentarzu we Włoszakowicach spoczywają Jan Otto junior, bracia Zającowie, Leon Wański, Marcin Noskowiak i Piotr Vogt. Walenty Jęsiek z Przemętu i Stanisław Kuczmerowicz z Czempinia zostali pochowani w stronach rodzinnych. 14 stycznia Do Boguszyna przybył ppor. Szyszka i rozpoczął tworzenie odcinka Boguszyn Frontu Południowo - Zachodniego Grupy Leszno. 15 stycznia Kończy się pierwszy okres powstania. Rozkazem naczelnego dowódcy z Poznania, gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, następuje przymusowy nabór do formowanego wojska wielkopolskiego młodzieży z roczników 1897, 1898 i Ksiądz J. Górny zostaje mianowany kapelanem odcinka Boguszyn ciągnącego się od Kaszczoru poprzez Włoszakowice, Boguszyn i aż do Lipna. Antoni Kaczmarek Opracowano na podstawie: A. Kaczmarek W kolejną rocznicę wybuchu w regionie Włoszakowic Powstania Wielkopolskiego ( NJ nr 139, styczeń 2002 r.) oraz A. Kaczmarek Kalendarium wydarzeń Powstania Wielkopolskiego (NJ nr 116 i 117 styczeń i luty 2000 r.) Jan Grycz dowódca w bitwie pod wiatrakami we Włoszakowicach (na zdj. z żoną Marią i dzieckiem) zdjęcie pochodzi z archiwum A. Kaczmarka

14 14 Nasze Jutro ZDROWIE I URODA 14 Nasze Jutro Z ŻYCIA ŚDS Mikołajki i Dzień Wolontariusza 6 grudnia odbyły się nasze kolejne Mikołajki pod hasłem W krainie Świętego Mikołaja, połączone z Dniem Wolontariusza. Tym razem dzień pełen atrakcji zaplanowała dla nas p. Adrianna. Na samym początku powitani zostali wszyscy goście, po czym przedstawiona została krótka historia o św. Mikołaju, będąca zachętą do przybycia naszego świętego. Ciekawy był wywiad przeprowadzony z Mikołajem, ale wszyscy najbardziej czekaliśmy, co zrozumiałe, na prezenty. Jednak dostać prezent nie było łatwo, bo każdy musiał wykonać jakieś zadanie: czy to zmówić modlitwę, czy zaśpiewać kolędę, a nawet gimnastykować się. W tym dniu mogliśmy także uczcić pracę naszych wolontariuszy oraz podziękować im za nieustającą pomoc i okazywane bezinteresownie wsparcie. Z tej okazji wręczyliśmy wszystkim wykonane przez nas ręcznie upominki, z wartościową maksymą do realizacji w życiu. Konrad G. Wieczór z Aniołami 10 grudnia po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni na Wieczór z Aniołami zorganizowany przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Po części oficjalnej, powitaniach i przemowach był czas na kawę i coś słodkiego oraz podziwianie zorganizowanej wystawy prac konkursowych. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznego i kulinarnego. W tym roku zajęliśmy I miejsce w konkursie plastycznym za pracę Elfy św. Mikołaja oraz II miejsce zdobyte indywidualnie przez Piotra R. w konkursie literackim pt. Życzenia do nieznajomego, które zostały odczytane na forum publicznym podczas powitania wszystkich uczestników. Krzysztof U. Wigilia w naszym Domu 20 grudnia w naszym domu odbyła się uroczysta wigilia, na którą przybyło wielu gości. Uroczystość rozpoczęła pani kierownik od przywitania. Zanim zasiedliśmy do poczęstunku grupa naszych aktorów zaprezentowała przedstawienie jasełkowe. Gdy aktorzy zeszli już ze sceny, ksiądz proboszcz odprawił nabożeństwo, po którym mogliśmy połamać się opłatkiem i zasiąść do stołu, aby skosztować wigilijnych pyszności. W tym roku również nie zabrakło prezentów dla gości i dla nas, za które SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Wigilia jest dla nas pięknym dniem, kiedy wszyscy razem zasiadamy do stołów i cieszymy się ze swojej obecności. Dziękujemy za organizację dnia, za obecność i za prezenty. Bartosz D. X Zjazd Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 12 grudnia 2012 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Sadyba w Boszkowie odbył się X Zjazd Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, na którym obradowali delegaci reprezentujący Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich gminy Włoszakowice. Zjazd otworzył wiceprezes Edward Fliger, który powitał zebranych oraz gości: Jacka Jankowiaka prezesa OZRK i OR w Lesznie, Marka Piotrowskiego prezesa SKR Włoszakowice i Genowefę Langner z KGW Włoszakowice. Dalej zjazd poprowadził Stanisław Skorupiński prezes zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Sekretarzem spotkania została Janina Grzesiecka. Zebrani z uwagą wysłuchali sprawozdań: z 5-letniej działalności zarządu złożonego przez Stanisława Skorupińskiego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, które złożył Tadeusz Jęśkowiak. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Ponadto na zjeździe pracowały komisje: mandatowo-skrutacyjna, wyborcza i komisja wniosków i uchwał. Zaskoczeniem dla wszystkich było uznanie społecznej działalności Stanisława Skorupińskiego dla organizacji kółkowej. Otrzymał on nadany z okazji 150-lecia przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pamiątkowy medal z podpisem Władysława Serafina, prezesa KZRKIOR. Na wniosek komisji wyborczej wybrano do nowej rady 11 osób desygnowanych przez KR i KGW. Wybrano też 3-osobową komisję rewizyjną oraz delegata na zjazd OZRK i OR, którym został Stanisław Skorupiński. W wyniku wyborów do nowej rady na kolejne 5 lat weszli: Kazimierz Kurpisz (SKR Włoszakowice), Janina Grzesiecka (KGW Bukówiec Górny), Stanisław Skorupiński (KR Sądzia), Aniela Gorzelniak (KGW Zbarzewo), Edward Fliger (KR Bukówiec Górny), Aniela Poloszyk (KGW Dłużyna), Mirosława Urbaniak (KGW Grotniki), Danuta Walkowiak (KGW Włoszakowice), Grażyna Tomowiak (KGW Boguszyn), Tadeusz Prządka (KR Jezierzyce Kościelne), Krystyna John (KGW Krzycko Wielkie). Członkami komisji rewizyjnej zostali: Piotr Lis (KR Zbarzewo), Jolanta Konieczna (KGW Grotniki), Tadeusz Jęśkowiak (KR Krzycko Wielkie). Na pierwszym posiedzeniu nowa rada GZRK i OR wybrała nowy zarząd w składzie: Stanisław Skorupiński prezes i przewodniczący rady, Edward Fliger wiceprezes, Aniela Gorzelniak wiceprezes ds. KGW, Janina Grzeseicka sekretarz, Kazimierz Kurpisz skarbnik. Krystyna John

15 SENIORZY Nasze Jutro 15 AGNIESZKA SZYMANIAK 100 lat mieszkanki Boguszyna 23 grudnia 2012 r. na sali wiejskiej w Boguszynie Agnieszka Szymaniak najstarsza mieszkanka tej miejscowości świętowała swoje setne urodziny. Z okazji setnych urodzin życzenia jubilatce złożyli: Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice, który przekazał pani Agnieszce również specjalne życzenia od premiera RP, Edmund Poprawa sołtys wsi Boguszyn wraz z radą sołecką oraz delegacje: sołectwa wsi, Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszakowicach, Koła Gospodyń Wiejskich w Boguszynie, Kółka Rolniczego w Boguszynie, rady parafialnej parafii w Bronikowie i jednostki OSP Boguszyn. WS * * * * * Zanim pani Agnieszka osiadła w Boguszynie, gdzie dożyła tak wyjątkowego wieku, kilkakrotnie się przeprowadzała najpierw z rodzicami, potem z mężem. Pierwszy dom, ten, w którym w 1912 r. przyszła na świat, był w Buczu. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa i głowa rodziny Maturków, ojciec pani Agnieszki Roch, został wysłany na wojnę. Wrócił z niej dopiero w 1920 roku. W tym czasie matka sama utrzymywała czworo dzieci, które pomagała jej wychowywać babcia. Po powrocie z wojny ojciec, będący murarzem, dostał pracę w majątku w Morownicy, a rodzina przeniosła się do jednej z miejscowości należących do morowickich dóbr Skarżynia. Tu pani Agnieszka poznała Jana Szymaniaka, za którego w 1932 roku wyszła za mąż. Młode małżeństwo osiadło w Bronikowie. Mąż pracował w lesie, a pani Agnieszka zajmowała się domem i dziećmi. Wybuchła II wojna światowa i Jan został wzięty do niewoli, a potem wywieziony na roboty. Pani Agnieszka wojenną nawałnicę przeżyła w Bronikowie. Jej mąż szczęśliwie powrócił z wojny, ale był już wówczas ciężko chory. Po wojnie rodzina Szymaniaków przeprowadziła się do Boguszyna i zamieszkała w leśniczówce, którą otrzymała w związku z pracą pana Jana w lesie. Podczas gdy mąż pracował w lesie, pani Agnieszka wychowywała dzieci, zajmowała się przydomowym inwentarzem i ogrodem, sama też często sezonowo pracowała w lesie na przykład przy sadzeniu drzew. Wykonywała również przeróżne prace chałupnicze m.in. robiła żabki do firan. Po jakimś czasie małżonkowie podjęli decyzję o budowie własnego domu, ale także w Boguszynie. Wprowadzili się do niego w 1959 roku. Pięć lat później, w wieku 47 lat, pan Jan doznał urazu kręgosłupa i przeszedł na rentę. Od tej pory było im zdecydowanie trudniej, ale byli zawsze samodzielni, także wówczas, gdy dzieci opuściły już gniazdo rodzinne. Sami mieszkali i gospodarowali do 1995 roku, a więc do chwili, gdy z dziadkami zamieszkał wnuk z rodziną. Mąż pani Agnieszki zmarł rok później, w wieku 86 lat. Niestety nie żyją też już, poza jedną córką, dzieci pani Agnieszki (było ich sześcioro). Ona sama jednak nadal jest niezwykle sprawna jak na swój wiek. Babcia Agnieszka jak mówi o niej mieszkająca z nią Małgorzata Małuszek jest zdrowa, dobrze sobie radzi z codziennymi zabiegami wokół własnej osoby i dużo spaceruje po domu. Latem lubi posiedzieć przed domem, porozmawiać jeszcze trochę z sąsiadkami. Oczywiście nie pracuje już w ogrodzie, ani nie gotuje. Chętnie słucha Radia Maryja, właściwie nie ogląda telewizji. Pani Agnieszka dochowała się 12 wnuków, 23 prawnuków i 5 praprawnuków. Gdy śledzi się jej losy uderzające jest to jak bardzo szczelnie i bezwzględnie wypełnione były pracą. Na potwierdzenie tego można przytoczyć słowa pani Agnieszki z wywiadu udzielonego dla Naszego Jutra w 2009 roku: najważniejsze to wysypiać się i dużo pracować. WS Jubileuszowe spotkanie par małżeńskich W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Złote Gody świętowało 14 par małżeńskich z terenu naszej gminy: Alina i Jan Bajonowie z Włoszakowic, Stanisława i Zenon Bebowie z Włoszakowic, Barbara i Kazimierz Cwojdzińscy z Włoszakowic, Aniela i Bonifacy Dąbkowscy z Włoszakowic, Janina i Stefan Furmaniakowie z Bukówca Górnego, Czesława i Włodzimierz Jagodzikowie z Włoszakowic, Maria i Jerzy Kamieniarzowie z Włoszakowic, Marianna i Henryk Langnerowie z Krzycka Wielkiego, Zofia i Feliks Marcinkowscy z Bukówca Górnego, Julia i Zygmunt Mockowie z Bukówca Górnego, Bronisława i Jan Nyczkowie z Bukówca Górnego, Marianna i Czesław Olejniczakowie z Krzycka Wielkiego, Janina i Władysław Paulowie z Boszkowa, Marianna i Edward Rakowscy ze Skarżynia. Natomiast jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Diamentowe Gody świętowali w 2012 roku Emilia i Franciszek Małeccy z Bukówca Górnego 14 grudnia 2012 r. na Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra złożył dostojnym jubilatom gratulacje i życzenia, a także wręczył parom obchodzącym Złote Gody medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Życzenia przybyłym parom złożyły także panie: Monika Klemenska sekretarz gminy i Dorota Mierzyńska-Patrzała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas jubileuszowego spotkania wzniesiono toast i poczęstowano się tortem oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia, a Marek Wodawski uświetnił uroczystość grą na fortepianie. WS

16 16 Nasze Jutro Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Z Kazachstanu do Jezierzyc Kościelnych Od 10 listopada 2012 roku parafie w Jezierzycach Kościelnych i Gołanicach mają nowego proboszcza. Ks. Grzegorz Czubak objął je po śmierci dotychczasowego duszpasterza ks. Bogdana Kasperka. Kapłański życiorys księdza Grzegorza Czubaka Obecny proboszcz wspomnianych parafii święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby. Jego pierwszą parafią była parafia św. Mateusza w Opalenicy. Przebywał tu dwa lata. Potem został skierowany do Poznania do parafii św. Jana Vianney. Przez 8 lat był tu wikariuszem oraz pracował jako katecheta w Zespole Szkół Rolniczych na Golęcinie. Trzecią placów- ką wikariuszowską, na której spędził 4,5 roku, była parafia św. Marcina w Swarzędzu. Po ponad 14 latach wikariuszowania został skierowany na pierwszą samodzielna parafię proboszczowską. Podobnie jak teraz były to dwie, sąsiadujące parafie: Najświętszego Imienia Jezus w Panience koło Jarocina w gminie Jaraczewo i św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym. Pracował tu 2,5 roku, po czym dekretem arcybiskupim skierowany został do Wolsztyna, gdzie był duszpasterzem przez 2 lata. Następnie wystąpił z prośbą do arcybiskupa o skierowanie do pracy misyjnej. Tak trafił do Kazachstanu, gdzie przebywał 5 lat pracując wśród potomków zesłańców katolików polskiego, niemieckiego i ukraińskiego pochodzenia. Ponieważ w tym regionie kapłanów jest niewielu, a tereny i przestrzenie ogromne obszar jego pracy odpowiadał mniej więcej połowie Polski. Poza tym katolicy stanowią w Kazachstanie wyznaniową mniejszość. (Zdecydowanie najwięcej jest muzułmanów. Dość dużą grupą są też prawosławni.) Po pięciu latach służby misyjnej powrócił do kraju. Po 2 miesiącach aklimatyzacji i ponownego przyzwyczajenia się do polskich warunków, które spędził jako spowiednik w poznańskiej farze, został skierowany do parafii w Gołanicach i Jezierzycach. Czego pragnie dla swej nowej parafii? Chciałbym, aby nam się dobrze z wiernymi współpracowało. Abym poprzez różne nabożeństwa i sakramenty święte umacniał w sercach wiernych, którzy tu mieszkają wiarę, miłość do Pana Boga, a także budował wspólnotę i żywy Kościół. Chciałbym, aby sercem tutejszego kościoła był nie budynek, probostwo, ale właśnie serca wiernych, mocne wiarą. Jeśli ludzie żyją Bogiem i wiarą, pozostałe rzeczy, jak np. dbałość o wygląd świątyni, przychodzą same mówi. WS Święta Bożego Narodzenia w Kazachstanie we wspomnieniach ks. Grzegorza Czubaka Wśród kazachskich katolików, wśród których spędziłem pięć lat, święta wyglądają podobnie jak w Polsce. Dzieje się tak ze względu na to, że większość misjonarzy to Polacy, jak również większość katolików ma polskie korzenie. Choć zdarzają się też liczne skupiska katolików pochodzenia niemieckiego i z tego względu kościół katolicki jest tam często postrzegany jako kościół niemiecki. W języku potocznym często mówi się o niemieckim Bożym Narodzeniu, niemieckiej Wielkanocy. Polskie zwyczaje bożonarodzeniowe, a właściwie zwyczaje z przedwojennych terenów Polski na Ukrainie i Białorusi, obecne są szczególnie na północy i wschodzie Kazachstanu. To tu głównie kierowani byli polscy zesłańcy. Obecni katoliccy mieszkańcy to ich potomkowie. Trzeba jednak przyznać, że ogromna część katolików nie zna tradycji bożonarodzeniowej. Przez lata obowiązywał tu zakaz kultywowania tradycji katolickich, polskich. Ludzie, którzy je znali jeszcze z rodzinnych domów, sprzed zesłania, poumierali, a nowe pokolenia nie miały gdzie się ich uczyć. Poza tym w czasach, gdy Kazachstan był częścią Związku Radzieckiego, Boże Narodzenie kojarzone było głównie z Nowym Rokiem. Stąd też dla wielu ludzi nadal wydarzeniem koncentrującym uwagę i wszystkie przedświąteczne zabiegi jest Nowy Rok. Na przykład trudno kupić choinkę (jołkę) na Boże Narodzenie, bo główna sprzedaż drzewek rusza dopiero przed Nowym Rokiem. W regionach, w których pracowałem, ludzie w większości nie znali wigilii. O ile zachował się zwyczaj pasterki, o tyle nie ma tego zwyczaju rodzinnego wieczornego spotkania przy posiłku. Rolą kapłanów jest więc pokazywanie i uczenie tradycji wspólnej wieczerzy wigilijnej i dzielenia się opłatkiem. Odnawianie zwyczajów jest jednak trudniejsze niż mogłoby się wydawać, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę mieszanych wyznaniowo małżeństw. W wielu rodzinach żona jest katoliczką a mąż prawosławnym czy też muzułmaninem, dlatego nie ma odwiedzin duszpasterskich, czyli naszej kolędy, bo nie wiadomo właściwie, jak taka wizyta miałaby wyglądać. W związku z tymi trudnościami w parafii Kostanaj, w której byłem, organizowane było dla katolików spotkanie wigilijne w salce parafialnej przed pasterką. Co ciekawe na to spotkanie zapraszane były i przyjeżdżały lokalne władze. Dla społeczności katolickiej obecność władz na wigilii to wyróżnienie. Przyjazd wojewody (akima) na takie spotkanie to szczególne wydarzenie, wywołujące poruszenie porównywalne do tego, jakie swego czasu wywoływała w Polsce Ludowej wizyta pierwszego sekretarza. Warto podkreślić, że w Kazachstanie w zgodzie i jedności żyje wiele różnych religii i nie ma tam konfliktów o charakterze religijnym. Muzułmanie, prawosławni, katolicy i wyznawcy innych religii żyją obok siebie, w dobrych relacjach. wysłuchała Wiesława Strzymińska

17 Świąteczna paczka w Bukówcu Z ŻYCIA CARITAS i SENIORÓW Nasze Jutro 17 Dzień Seniora Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie powinniśmy pamiętać o bliźnich. Parafialny Zespół CARI- TAS z Bukówca Górnego, mając na uwadze radość, z jaką dzieci czekają na Święta Bożego Narodzenia, zorganizował akcję pod hasłem Świąteczna paczka. W pierwszą niedzielę adwentu w kościele wyłożone zostały serduszka, z których każde symbolizowało jedno dziecko. Takich serduszek było 33. Osoby, które chciały przyłączyć się do akcji, zabierały serduszko, a następnie przynosiły je wraz z dołączonym podarkiem. W Wigilię PZ CARITAS, wraz z młodzieżą z Salezjańskiej Wspólnoty Ewangelizacyjnej, dostarczył paczki dzieciom. Prezenty były niespodziewane, więc radość obdarowanych była ogromna. Parafialny Zespól CARITAS składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy przyłączyli się do akcji. Jak głosił Jak Paweł II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. PZ CARITAS Bukówiec Górny Balik karnawałowy Caritas we Włoszakowicach W niedzielne popołudnie 6 stycznia br. na sali widowiskowej we Włoszakowicach odbył się balik karnawałowy. Organizatorem zabawy przygotowanej z myślą o dzieciach z naszego regionu był Parafialny Zespół Caritas z Włoszakowic. W ramach baliku panie ze Zespołu przygotowały dla najmłodszych różnorodne zabawy i poczęstunek. Poza tym oczywiście dzieci - w kolorowych przebraniach lub bez - cały czas bawiły się i tańczyły przy muzyce DJ Karola. Na imprezie obecni byli księża włoszakowickiej parafii, pojawili się też na niej specjalni goście Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, którzy na zakończenie zabawy przekłuli trzy ogromne balony, z których na uczestników baliku wśród niesamowitej wrzawy i okrzyków spadły setki małych baloników. WS 5 grudnia 2012 r. członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Bukówca Górnego świętowali Dzień Seniora. Spotkanie połączone zostało z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym bukówieckiego Koła PZERiI. Na początku spotkania wszystkich, w tym także gości specjalnych wieczoru wójta Stanisława Waligórę wraz z żoną, Tadeusza Malepszego sołtysa Bukówca Górnego wraz z żoną, Elżbietę Guć kierownika GOPS Włoszakowice, Zofię Dragan dyrektor ZS Bukówiec Górny oraz przedstawicielki PZERiI Oddział Rejonowy w Lesznie przewodniczącą Łucję Boniak i skarbnika Irenę Dankiewicz przywitała Longarda Gąd - przewodnicząca Koła w Bukówcu Górnym. Następnie były serdeczne życzenia dla seniorów, które zebranym złożyli goście, oraz występ zespołu Złota Jesień, który wykonał kilka pieśni przy akompaniamencie akordeonowym instruktora Stanisława Michalaka. Ważny punktem uroczystości było wręczenie członkiniom PZERiI w Bukówcu Górnym złotych odznak honorowych za szczególne zasługi dla związku. Odznaczenia z rąk przewodniczącej leszczyńskiego Związku otrzymały: Longarda Gąd, Łucja Dutkowiak, Pelagia Grzesiecka, Irena Samol i Krystyna Mikołajczak. Ponadto Longarda Gąd przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za lata Przeprowadzono także wybory nowego zarządu, który w większości pozostał w dotychczasowym składzie: Longarda Gąd przewodnicząca, Stanisław Grzesiecki zastępca przewodniczącej, Maria Poniży sekretarz (zastąpiła Dorotę Nowak), Norbert Grzesiecki skarbnik, Irena Samol członek Komisji Rewizyjnej (zastąpiła Teresę Maćkowiak), Jerzy Mikołajczak członek Komisji Rewizyjnej, Zygmunt Mocek członek Komisji Rewizyjnej. WS Biesiada wigilijna 19 grudnia 2012 r. grupa członków Stowarzyszenia- Koło Gminne Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach odwiedziła Teatr Muzyczny w Poznaniu, aby obejrzeć spektakl poetycko-muzyczny pt. Biesiada wigilijna w świątecznej gospodzie. Tym pięknym i wzruszającym tekstem rozpoczęła się Biesiada wigilijna. Spektakl był pełen ciepła, wzruszeń, pięknych polskich kolęd i staropolskich tańców. Był zastawiony stół, błyszcząca choinka, a w trakcie spektaklu artyści wyszli do publiczności i podzielili się opłatkiem. Przedstawienie obejrzane tuż przed świętami wprowadziło nas w uroczysty, świąteczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. M. Ruta

18 18 Nasze Jutro PORADNICTWO Odnawialne źródła energii. Cz. V Odnawialne źródła energii a polityka Po raz kolejny okazuje się, że polityka jest absolutnie nierozerwalnie połączona z gospodarką. Z punktu widzenia młodego człowieka - to on sam decyduje o swoim życiu też, czyli np. o wyborze branży zawodowej: że będzie sprzedawał samochody lub produkował drewniane schody. Po raz kolejny okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Politycy pod wpływem różnych grup interesów podejmują decyzje lub je opóźniają, zgodnie z własną wolą. Skąd ten cały wstęp? We wszystkich poprzednich artykułach o odnawialnych źródłach energii pisałem o otwierających się możliwościach dla małych producentów energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych czy fotowoltaiki w oparciu o mający wejść w życie z początkiem roku pakiet ustaw o nazwie Trójpak Energetyczny. Tymczasem aktualny prawdopodobny termin zakończenia prac nad nową ustawą to dopiero połowa roku Następnie sejm, kolejne poprawki, senat i na koniec Komisja Europejska czyli moment wejścia ustawy w życie to może 2014 rok. Skąd zwłoka? Oficjalnie mówi się, że po konsultacjach społecznych wpłynęło ponad 2000 sugestii i poprawek, dodatkowo termin ich składania przedłużono do początku lutego br. W związku z tym, że dodatkowo poszczególne ministerstwa nie podjęły jeszcze odpowiednich decyzji wiążących w całość ustawę - nie ma fizycznej możliwości przyspieszenia jej biegu. Jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Komisja Gospodarki powołała 3 stycznia podkomisję nadzwyczajną, która zajmie się tzw. małym trójpakiem, czyli poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego. Tym razem chodzi o to, aby Polska uniknęła dotkliwych kar finansowych z tytułu niewdrożenia dyrektyw dotyczących rynku energii oraz promowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Patrząc na te fakty można przypuszczać, że po zabezpieczeniu tematu w stosunku do UE ustawa o Elektrownia wiatrowa M 300. Źródło: OZE zostanie póki co odłożona na półkę. Co to wszystko oznacza dla osób, które mają zamiar inwestować w OZE? W zasadzie tyle, że póki co należy inwestować w kontekście oszczędzania, czyli koncentrujemy się na systemach, które powodują mniejsze wydatki w naszym domowym budżecie. Każda inwestycja, która po trzech czy pięciu latach zwraca się i daje nam za darmo ciepło czy prąd elektryczny, jest godna zastanowienia. W każdym razie na Prosty zestaw fotowoltaiczny. Źródło: razie nie ma co liczyć na to, że prąd wyprodukowany przez nasz wiatrak lub ogniwa fotowoltaiczne dobrze i w prosty sposób uda nam się sprzedać. Proponuję więc zacząć od drobnych kroków, czyli od małych mocy. Pierwszy przykład to elektrownia wiatrowa M 300, na którą składa się zestaw podstawowy z wbudowanym kontrolerem do ładowania akumulatora 12V/(24V) i komplet do samodzielnego montażu z przeznaczeniem do zastosowań mobilnych (jacht, kemping). Służy głownie do zasilania oświetlenia. Może być wykorzystana do zasilania oświetlenia znaków drogowych lub zasilania małych przekaźników sygnałowych. Moc znamionowa 100 W, maksymalna 300 W. Cena takiego urządzenia około 1600 zł brutto. Druga prosta możliwość to zestaw składający się z modułu fotowoltaicznego 90Wp (1 szt.), akumulatora żelowego 55Ah/12V (1 szt.), regulatora ładowania 6A/12V (1 szt.), uchwytu dachowego (UD) lub konstrukcji wolnostojącej (KWS) na 1 moduł (1 szt.), przewodów elektrycznych (16 mb). Cena takiego zestawu to około 2360 zł brutto. mgr inż. Witold Raburski

19 12-lecie zespołu śpiewaczego Śpiewaj z nami i 6-lecie kabaretu Łata ze Zbarzewa XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ZS Dłużyna ZSO Włoszakowice

20 Koncert Magia Świąt Włoszakowice, 16 grudnia 2012 r. Spotkanie opłatkowo-noworoczne Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego Włoszakowice, 4 stycznia 2013 r.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole.

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. WIGILIA U SENIORÓW Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. W dniu 17 grudnia br. seniorzy z Klubu Seniora Feniks, spotkali się na wieczerzy wigilijnej w restauracji Karczmy

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013 r. Składający: Miejsce składania: POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

LATO W GMINIE PRZEMĘT

LATO W GMINIE PRZEMĘT KOMU NA ZAWODACH NAWALIŁA POMPA? ISSN 1641-0017 JAK URATOWAĆ TONĄCEGO? INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 6-7/2006 (175/176) * LATO 2006 * Cena 2 zł * www.przemet.pl LATO W GMINIE PRZEMĘT Gminne Zawody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM!

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM! ISSN 1641-0017 OD 2003 ROKU PONAD 2,4 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W KASZCZORZE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 1-2/2009 (201/202) BIOGRAMY BOHATERÓW UDANY POCZĄTEK ROKU WESOŁE FERIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 1. W dniu 3 stycznia Burmistrz Wolsztyna i Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 4343

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 4343 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 4343 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2015 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy. z dnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne Osoby posiadające nieruchomości w zarządzie

Jednostki organizacyjne Osoby posiadające nieruchomości w zarządzie POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/230/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 18 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/230/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1406 UCHWAŁA NR XX/230/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki).

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki). Załącznik do uchwały Nr XXV/262 /2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/ 247/ 12 RADY GMINY REWAL. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/ 247/ 12 RADY GMINY REWAL. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/ 247/ 12 RADY GMINY REWAL z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów:

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów: GL.GL-71441/56/11 PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie lub będących w jej tzw.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1127/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel nieruchomości Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowe zadania i obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowe zadania i obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracował: Piotr Chojnacki Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie tel. 63 27 30 622, wew. 112 Ustawa o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA UŻYTKOWE BARCZEWO PLAC POCZTOWY 1 (gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie Szczecin, dnia 05 lipca 2013r. Przetarg nr :.../Nd/Nu/OTS/13 OGŁOSZENIE NR 72/2013 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KRASICZYN, DNIA 16 WRZŚNIA 2011 r. - ZAMEK KRASICZYN, DNIA 16 WRZESNIA 2011 r., ZAMEK W KRASICZYNIE ZŁOTE GODY W KRASICZYNIE Dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo