EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1 33). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 100 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 71

2 Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując postacie i pojęcia w odpowiednie rubryki. Hammurabi, Tora, ziggurat, Safona, agora, Salomon A B C Mezopotamia Starożytna Grecja Izrael postać pojęcie Zadanie 2. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Anny Świderkówny, a następnie sformułuj tezę, którą w tym fragmencie stawia autorka. Nie jest bynajmniej rzeczą prostą odnaleźć szlak Wyjścia na mapie. Spośród wymienionych w tekście nazw geografi cznych jedne są nieznane, inne zaś wytyczają sprzeczne ze sobą drogi ucieczki. ( ) Nie da się również ustalić przez jakie to morze przechodzili synowie Izraela. Hebrajskie słowo jam służyło do określenia każdej nieco rozleglejszej przestrzeni wodnej, także większego jeziora (dlatego w Ewangeliach jezioro Genezaret nazywane jest często Morzem Galilejskim). W tekście ( ) mowa jest o jam suph (Wj 13,18), co znaczy dosłownie morze sitowia lub morze trzcin. Później nazywano tak również Morze Czerwone wraz z jego dwiema zatokami po obu stronach Półwyspu Synajskiego: Zatoką Sueską i Akaba. Geografowie i historycy są jednak najczęściej zdania, że miejsca Mojżeszowego przejścia przez morze należy szukać najprawdopodobniej gdzieś między lagunami i niezbyt głębokimi jeziorami, które ciągnęły się w starożytności od Morza Czerwonego po Śródziemne, tam gdzie przebiega dzisiaj Kanał Sueski. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995, s

3 Zadanie 3. (2 pkt) Zdjęcie przedstawia pomnik konia trojańskiego stojący na terenie, na którym znajdowała się starożytna Troja. Uzupełnij zdania związane z tą ilustracją, wpisując w luki (A, B) odpowiednie wyrazy. Zbiory prywatne autorów. Widoczny na ilustracji pomnik nawiązuje do historii opisanej w jednym z najbardziej znanych starożytnych dzieł literackich. Autorem tego dzieła jest (A)....., a jego tytuł brzmi (B)..... Zadanie 4. (3 pkt) Przeczytaj fragment Żywotów sławnych mężów Plutarcha, a następnie wykonaj polecenia A i B. Przy ustanowieniu władzy Likurg postąpił w ten sposób, że zasięgnął z Delf wyroczni [ ]. Brzmi ona zaś następująco: wznieść sanktuarium Zeusowi [ ] i Atenie [ ], ustanowić geruzję złożoną z 30 mężów łącznie z królami, co miesiąc [ ] odbywać zgromadzenie ludowe, przedkładać mu wnioski i poddawać je pod głosowanie, decyzja ma zaś należeć do ludu. Na zgromadzeniu ludu nie pozwolił nikomu spośród niego występować z własnym wnioskiem, lecz lud miał prawo decydować tylko o wniosku przedstawionym przez gerontów i królów. Starożytność. Teksty źródłowe (...), oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 88. A. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej podaj nazwę polis greckiej, której twórcą ustroju był Likurg

4 B. Odwołując się do tekstu źródłowego, podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją odpowiedź z polecenia A Zadanie 5. (4 pkt) Podanym poniżej ilustracjom przyporządkuj właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów 1. Hipodrom z czasów rzymskich 4. Termy z czasów rzymskich 2. Łuk triumfalny z czasów rzymskich 5. Akwedukt z czasów rzymskich 3. Teatr z czasów rzymskich 74

5 Zadanie 6. (2 pkt) Spośród wymienionych postaci związanych z historią starożytnego Rzymu wskaż tę, która jest chronologicznie pierwsza i oznacz ją literą A (w rubryce odpowiedzi ), a tę postać, która jest chronologicznie ostatnia, oznacz literą B. Postacie związane z historią starożytnego Rzymu 1. Romulus Augustulus cesarz rzymski 2. Juliusz Cezar rzymski wódz i polityk 3. Oktawian August cesarz rzymski 4. Romulus legendarny założyciel Rzymu 5. Karakalla cesarz rzymski 6. Konstantyn Wielki cesarz rzymski Odpowiedzi Zadanie 7. (4 pkt) Poniżej zamieszczono cztery mapy przedstawiające państwa (imperia) średniowieczne. Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 5. A

6 B.... C

7 D Państwo Mongołów w XIII i XVI w. 4. Królestwo Franków w IX w. 2. Imperium Arabów w X w. 5. Święte Cesarstwo Rzymskie w XII w. 3. Imperium osmańskie w XIV i XV w. Zadanie 8. (4 pkt) W tabeli podano znaczenie czterech pojęć (terminów) dotyczących zjawisk społecznych średniowiecznej Europy. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie pojęcia (terminy) w rubryki A, B, C, D. A B C D Znaczenie przyjęte przez historiografię W średniowieczu ceremonia wręczenia wasalowi przez seniora symbolu nadania lenna (najczęściej chorągwi lub włóczni) po złożeniu przez wasala hołdu lennego. W średniowieczu roczna opłata odprowadzana do Stolicy Apostolskiej przez niektóre państwa europejskie, m.in. Polskę. W średniowieczu senior postawiony najwyżej w drabinie feudalnej (najczęściej monarcha). W średniowieczu wyłączenie majątku określonej osoby lub instytucji (np. Kościoła) spod jurysdykcji monarchy. Pojęcie (termin) 77

8 Zadanie 9. (5 pkt) Przeczytaj zamieszczony niżej fragment Kroniki Polskiej Galla Anonima i zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. A. Na podstawie tablicy genealogicznej uzupełnij poniższy tekst. W wykropkowane miejsce wpisz imię władcy. Zmarł zatem książę Władysław w podeszłym wieku i długą słabością złożony, a arcybiskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał za niego egzekwie, nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem synów. Skoro zaś obaj bracia przybyli, zanim jeszcze pochowali ojca, doszło pomiędzy nimi do wielkiego sporu o podział skarbów i królestwa, lecz za natchnieniem łaski Bożej i za pośrednictwem ( ) arcybiskupa, zastosowali się w obliczu zmarłego do zarządzeń wydanych przezeń za życia. ( ) Objąwszy tedy swój udział ojcowizny, wzmocniony rycerstwem i radą, chłopiec Bolesław zaczął składać dowody dzielności ducha i siły ciała i zaczął w opinii i w latach wyrastać na młodzieńca o najlepszych cechach charakteru. Wtedy Czesi rozpuścili zagony po ziemi wrocławskiej zabierając łupy i jeńców oraz wzniecając pożary zadali tej krainie straty dotkliwe na długie lata. ( )..., nawet proszony, nie udzielił pomocy swemu bratu [Bolesławowi (przyp. red.)] w takiej potrzebie, lecz, co więcej, z wrogami brata skrycie zawiązał przymierze i przyjaźń i przesyłał im zasiłki pieniężne zamiast wojska. Gall Anonim, Kronika Polska, Wrocław 2003, s B. Na podstawie tablicy genealogicznej oraz wiedzy pozaźródłowej podaj przydomki wspomnianych w tekście książąt: Władysława i Bolesława. a) Władysław.. b) Bolesław.. 78

9 C. Określ stosunek Galla Anonima do księcia Bolesława oraz do wspomnianego w tekście źródłowym brata księcia Bolesława. Odpowiedź poprzyj odpowiednimi cytatami z tekstu źródłowego (wpisz je poniżej). 1. książę Bolesław 2. wspomniany w tekście źródłowym brat księcia Bolesława D. Odpowiedz, kim był dla Bolesława II Śmiałego wspomniany w tekście książę Bolesław, a kim Mieszko II. a) książę Bolesław... b) Mieszko II... Zadanie 10. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących ziem polskich w XII i XIII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia Odpowiedzi 1. Śmierć Leszka Białego w Gąsawie 2. Zjazd w Łęczycy 3. Śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą 4. Koronacja Wacława II 5. Koronacja Przemysła II 6. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie 79

10 Zadanie 11. (1 pkt) Poniższa mapa przedstawia system obronny Polski za czasów Kazimierza Wielkiego. Przeanalizuj jej treść i spośród zdań komentujących tę mapę (zdania oznaczone A, B, C, D) wybierz fałszywe i podkreśl je. A. Południowo-wschodnie rejony państwa Kazimierza Wielkiego były najsłabiej ufortyfikowanym obszarem. B. Jednym z głównych zamków wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego był Czersk. C. Fortyfikacje na granicy ciągnącej się od Krakowa po Santok chroniły państwo Kazimierza Wielkiego przed Czechami. D. Północne rejony państwa Kazimierza Wielkiego były narażone na najazdy krzyżackie. Zadanie 12. (5 pkt) Przeczytaj fragment O władzy św. Tomasza z Akwinu, a następnie wykonaj polecenia A i B. Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką ( ). Jeśli zaś rządy sprawowane są przez nielicznych, ale cnotliwych, nazywa się je arystokracją ( ). Jeśli natomiast sprawiedliwe rządy należą tylko do jednego, nazywa się on królem ( ) 80

11 Następnie trzeba postawić pytanie, co lepiej dla kraju lub miasta: być rządzonym przez wielu, czy przez jednego. Można to rozważyć na podstawie celu rządzenia. Zamysł każdego rządzącego winien zmierzać ku temu, aby troszczyć się o ocalenie tego, czym podjął się kierować. Otóż dobro i ocalenie społeczności polega na tym, aby zachować jej jedność, którą nazywamy pokojem. ( ) Zatem im skuteczniej rządy przyczyniają się do jedności pokoju, tym bardziej są pożyteczne ( ). Nie ma zaś wątpliwości, że jedność lepiej jest sprawiana, przez to, co jest z istoty swej jedno, aniżeli przez licznych ( ). Ponadto to, co jest zgodne z naturą, jest najlepsze ( ). Otóż wszelkie rządy naturalne sprawuje jeden. Jeden członek, mianowicie serce, porusza zasadniczo całą resztę; również częściami duszy kieruje jedna władza podstawowa, mianowicie rozum; pszczoły mają jedną matkę, zaś stwórcą i rządcą całego wszechświata jest jeden Bóg. To zgadza się z rozumem ( ). Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, oprac. Salij OP, Poznań 1984, s A. Na podstawie tekstu źródłowego rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. 1 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że rządy sprawowane przez nielicznych, ale cnotliwych nazywa się republiką. 2 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że dla społeczeństwa najlepsze są rządy jednostki, czyli króla. 3 Ustrój republikański, zdaniem świętego Tomasza z Akwinu, polega na sprawiedliwych rządach całej społeczności. B. Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwa argumenty, którymi autor tekstu posługuje się przy wyborze najlepszego, jego zdaniem, ustroju społecznego Zadanie 13. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Rokosz w nowożytnej Polsce zbrojny bunt (niekiedy przeistaczający się w powstanie) całego społeczeństwa przeciw królowi. Elekcja, wolna elekcja niemal przez cały okres trwania Rzeczypospolitej Obojga Narodów sposób obierania króla przez szlachtę. Ruch egzekucyjny w szesnastowiecznej Polsce ruch polityczny zmierzający do bezwzględnego karania innowierców, łącznie ze stosowaniem kary śmierci (stąd nazwa ruch egzekucyjny). 81

12 Zadanie 14. (4 pkt) Napisz krótkie wyjaśnienie pojęcia konfederacja warszawska. Uwzględnij: datację tego wydarzenia, wyjaśnienie, czym ona była, dwa jej następstwa dla sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej Zadanie 15. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Marii Boguckiej, i odpowiedz, na jaką zależność ekonomiczną wskazuje autorka. Stulecia XVI i XVII stanowiły w ekonomice europejskiej okres, który często nazywany jest epoką handlu bałtyckiego. U jego kolebki leżały wielkie odkrycia geografi czne z końca XV w. zmieniające sieć głównych szlaków transportowych. Konsekwencje były daleko idące i różnorodne. Nastąpił zmierzch starych ośrodków handlowych i szybki rozwój nowych (Antwerpia, Amsterdam, porty bałtyckie), a w rezultacie przeniesienie się obrotów handlu światowego z Morza Śródziemnego na Atlantyk i Bałtyk. Zmiany owe łączyły się z powstaniem nowego profi lu międzynarodowej wymiany: w średniowieczu wątła i nastawiona na artykuły zbytku, u progu ery nowożytnej przekształca się ona w wymianę na wielką skalę produktów podstawowej szerokiej konsumpcji, w tym zwłaszcza zboża oraz surowców. M. Bogucka, Gdańscy ludzie morza w XVI XVIII w., Gdańsk 1984 s

13 Zadanie 16. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących Rzeczypospolitej XVII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia w Rzeczypospolitej w XVII wieku 1. Bitwa pod Oliwą 2. Wybuch powstania Chmielnickiego 3. Rozejm w Andruszowie 4. Bitwa pod Kłuszynem 5. Oblężenie Częstochowy przez Szwedów 6. Bitwa pod Beresteczkiem Odpowiedzi Zadanie 17. (3 pkt) Przeczytaj fragment Opisu obyczajów za panowania Augusta III pióra Jędrzeja Kitowicza, a następnie wykonaj polecenia A, B i C. O sejmach Dobry pan ze wszech miar August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł. Dom Czartoryskich, zakrawając z daleka na detronizacją Augusta, aby zepchnąwszy go z tronu obsadził na nim swego najmilejszego Adasia, wojewody ruskiego syna ( ), zrywał sejmy przez subordynowane osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie, że nie masz w kraju żadnego rządu, że król jak bałwan bez znajomości interesów publicznych o niczym nie wie, na niczym się nie zna, że cały rząd królestwa oddał jednemu ministrowi, swojemu ziomkowi Sasowi; że przeto wyuzdana wolność tak daleko się rozbrykała, że z lada pozoru odważa się targać wszystkie węzły i kluby prawa i nie chce dopuścić, aby przez sejm stała się poprawa nieładu i niemocy krajowej. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 2003, s A. Wyjaśnij znaczenie słów żaden sejm nie doszedł, odnoszących się do czasów panowania Augusta III. Wskaż, co było przyczyną takiego stanu rzeczy B. Odpowiedz na pytanie, czy Czartoryskim udało się zrealizować zamysł przedstawiony w tekście źródłowym

14 C. Określ stosunek autora tekstu do rodu Czartoryskich Zadanie 18. (4 pkt) Poniższa mapa przedstawia rozbiory Polski. Uzupełnij cztery zdania (A, B, C, D) odnoszące się do treści tej mapy. A. Poniższa mapa przedstawia wydarzenia rozgrywające się w... stuleciu. B. Po I rozbiorze Rzeczpospolita nie utraciła na rzecz Prus jednego z najważniejszych portów bałtyckich, a mianowicie (podaj nazwę tego miasta)... C. W wyniku III rozbioru Warszawa znalazła się pod panowaniem (podaj nazwę państwa).. D. Miasteczko Targowica leżała na granicy Polski z (podaj nazwę państwa)... 84

15 Zadanie 19. (2 pkt) Zapoznaj się z danymi zawartymi w poniższej tabeli, a następnie wykonaj polecenia A i B. Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego w Anglii w XVII i XVIII w. (w mln ton) Rok Wydobycie (w mln ton) , , , Tabela 2. Produkcja żelaza w Anglii w XVIII w i na początku XIX w. (w tys. ton) Rok Produkcja (w tys. ton) A. Spośród podanych zdań, odnoszących się do tabeli, wskaż informację nieprawdziwą i zdanie to podkreśl. 1. Najniższa dynamika wzrostu wydobycia węgla kamiennego w Anglii miała miejsce w latach W ciągu XVIII w. wydobycie węgla kamiennego wzrosło niemal czterokrotnie. 3. W Anglii w II połowie XVIII w. produkcja żelaza wzrastała proporcjonalnie do wzrostu wydobycia węgla kamiennego. 4. Ostatnie pięciolecie XVIII w. i pierwsze pięciolecie XIX w. to ponad dwukrotny wzrost produkcji żelaza w Anglii. B. Podaj nazwę procesu, który na przełomie XVIII i XIX w. spowodował znaczny wzrost wydobycia węgla kamiennego oraz produkcji żelaza.. 85

16 Zadanie 20. (4 pkt) Poniżej przedstawiono rycinę propagandową I połowy XIX w. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, kiedy najwcześniej mogła powstać ta rycina

17 Zadanie 21. (4 pkt) Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają cztery nagrobki wyznawców różnych religii zamieszkujących ziemie polskie w XIX w. Przyporządkuj tym fotografiom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów. 1. Nagrobek prawosławny 4. Nagrobek żydowski (macewa) 2. Nagrobek luterański 5. Nagrobek muzułmański 3. Nagrobek katolicki 87

18 Zadanie 22. (3 pkt) Przeczytaj zamieszczony fragment wspomnień z dziennika Charlesa C. F. Greville a i zapoznaj się z tablicą genealogiczną dynastii hanowerskiej i windsorskiej a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. Londyn, 21 czerwca 1837 Król zmarł wczoraj dwadzieścia minut po godzinie drugiej nad ranem, o jedenastej zaś młoda królowa spotkała się w pałacu Kensington z członkami Rady. Pierwsze wrażenie, jakie wywarła, było niesłychanie korzystne, zaś jej zachowanie i sposób bycia wywołały chór pochwał i zachwytów, które z pewnością nie są niezasłużone. [ ] Kolosalny jest kontrast między zachowaniem obecnego i poprzedniego władcy w momencie ich wstąpienia na tron. Wilhelm IV, zostając królem w dojrzałym wielu 65 lat, był tak podniecony spotykającym go zaszczytem, że omal nie zwariował. Wyróżnił się też tysiącem ekstrawagancji tak w słowach, jak w zachowaniu, ku przerażeniu i rozbawieniu wszystkich, którzy byli świadkami jego dziwacznych wybryków. [ ] Młoda królowa, którą jej nowe i wspaniałe stanowisko mogłoby wprawiać w oszołomienie lub zmieszanie, zdaje się nie doznawać ani jednego, ani drugiego. Jej zachowanie cechuje niezwykła w tak młodym wieku powaga i stateczność, a także wielka godność i umiar [ ]. C. C. F. Greville, Dziennik z czasów panowania, Warszawa 1974, s. 141, 144. Jerzy I 1727 x Zofia Dorota ks. Brunszwiku Jerzy II 1760 x Karolina Ansbach Zofia Dorota x Fryderyk Wilhelm I król Prus Fryderyk Wielki król Prus Anna x Wilhelm IV ks. Orański Fryderyk x Augusta ks. Sachsen-Gotha Amelia Wilhelm ks Cumberland Augusta x Wilhelm ks. Brunszwiku Jerzy III 1820 x Charlotte ks. Meklemburgii Karolina x Jerzy IV 1830 Fryderyk ks. York Wilhelm IV 1837 Edward x Wiktoria ks. Kentu ks. Saska na Coburg 11 innych dzieci Charlotte Wiktoria 1901 x Alber ks. sasko-koburski Wiktoria Edward VIII 1910 x Aleksandra córka króla Danii Jerzy V 1936 x Wiktoria Maria A. Podaj imię monarchini, która wstąpiła na tron brytyjski po śmierci Wilhelma IV

19 B. Odpowiedz, kim był dla monarchini wstępującej na tron brytyjski w 1837 r. jej poprzednik Wilhelm IV (określ pokrewieństwo).... C. Określ, jakie wrażenie zrobiła na urzędnikach królewskich młoda monarchini. Odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem (wpisz go poniżej).... Zadanie 23. (1 pkt) Przeanalizuj treść zamieszczonej poniżej mapy (łącznie z legendą objaśnieniami) i zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, przestrzeni i czasu

20 Zadanie 24. (2 pkt) Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia A i B. Mogłabym opowiedzieć wam wiele rzeczy o radzie i radioaktywności, lecz ciągnęłoby się to godzinami. Nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego zrelacjonuję pokrótce moją wczesną pracę nad radem. Rad już nie jest dzieckiem, ma ponad dwadzieścia lat, ale okoliczności jego odkrycia były na tyle osobliwe, że warto je wyjaśnić. Musimy powrócić do roku Ówcześnie wraz ze mną pracował w laboratorium chemii i fizyki na Sorbonie profesor Curie, pełniący na uniwersytecie funkcję wykładowcy. Zaangażowałam się w pracę nad promieniowaniem uranu, odkrytym dwa lata wcześniej przez (...) Becquerela. ( ) Mowy, które zmieniły świat, Wrocław 2007, s. 56. A. Określ, kto jest autorem tekstu źródłowego. Podaj imię i nazwisko tej osoby.... B. Wymień nazwę innego pierwiastka promieniotwórczego odkrytego przez autora tekstu.... Zadanie 25. (4 pkt) W tabeli podano życiorysy czwórki wybitnych osobowości polskiego życia kulturalnego w XIX w. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwiska w kolejne rubryki (A, B, C, D). A B C D Słynna dziewiętnastowieczna polska poetka i nowelistka, autorka m.in. Roty. Polski działacz oświeceniowy, publicysta, pisarz, geograf i geolog. Współtwórca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Polski poeta romantyczny, jeden z wieszczy narodowych. Twórca m.in. dramatu romantycznego Nie-Boska komedia. Polski pisarz aktywnie działający w II połowie XIX w. i w I połowie XX w. Ideowy przywódca polskiego pozytywizmu. Zadanie 26. (5 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwisko polityka obok nazwy państwa, z którego pochodził, lub w którym działał. Uwaga: każde z wymienionych państw reprezentuje tylko jeden polityk, którego należy wybrać z listy podanej pod tabelą. Państwo A. Wielka Brytania B. Turcja C. Hiszpania D. Czechosłowacja E. Francja Polityk Semen Petlura, Thomas Woodrow Wilson, Kemal Atatürk, Hirohito, David Lloyd George, Benito Mussolini, Philippe Pétain, Lew Trocki, Eduard Beneš, Francisco Franco 90

21 Zadanie 27. (4 pkt) Poniżej przedstawiono widokówkę propagandową z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, jakie idee propaguje ta pocztówka. Zbiory prywatne autorów

22 Zadanie 28. (2 pkt) Uzupełnij komentarz do poniższej reklamy, rozwiązując polecenia A i B. A. Dokończ zdanie, wpisując w wolne miejsce nazwę państwa. Widoczna powyżej reklama powstała w jednym z państw europejskich, a mianowicie w... B. Podkreśl poprawną odpowiedź. Zamieszczona powyżej reklama powstała w latach: Zadanie 29. (3 pkt) Poniżej zamieszczono trzy widokówki przedstawiające Gdynię. Spośród podanych propozycji przyporządkuj tym widokówkom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach pod tymi pocztówkami. Dla fotografii oznaczonej literą A przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1922 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1938 roku 92

23 Dla fotografii oznaczonej literą B przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1965 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1948 roku Dla fotografii oznaczonej literą C przedstawiającej Gdynię. 1. Gdynia w czerwcu 1939 roku 2. Gdynia w czerwcu 1940 roku A.... B

24 Zbiory prywatne autorów C.... Zadanie 30. (3 pkt) Poniżej zamieszczono fragmenty polskich pieśni wojskowych z XX w. Przyporządkuj tym fragmentom nazwy bitwy lub kampanii z podanej listy, wpisując nazwę pod cytowanym fragmentem. Bitwa pod Tobrukiem, powstanie warszawskie, bitwa pod Lenino, bitwa pod Monte Cassino, zdobycie Warszawy 17 stycznia 1945 r., kampania wrześniowa. Tekst 1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci, I poszli zabijać i mścić, I poszli jak zawsze uparci, Jak zawsze o honor się bić. ( ) A... Tekst 2. Dnia pierwszego września, roku pamiętnego Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę Warszawo kochana tyś jest miasto krwawe ( ) Domy popalone, szpitale zburzone Gdzie się mają podziać ludzie poranione 94

25 Lecą bomby z nieba brak jest ludziom chleba Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba ( ) I tak się broniła całe trzy tygodnie Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię. B... Tekst 3. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią jej chłopcy od Parasola, choć na Tygrysy mają visy, to Warszawiaki, fajne urwisy są, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki morowe panny, więc gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej! ( ) C... Zadanie 31. (6 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując informacje w miejsca oznaczone literami A, B, C, D, E, F. Lp. Rok Autor Treść wypowiedzi 1. A. B. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy C. Będziemy prowadzić politykę poparcia wolnych narodów, które stawiają opór uzbrojonym mniejszościom lub zewnętrznemu uciskowi D. Należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko: NIE WOLNO! 4. E. F. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie 95

26 Zadanie 32. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Porozumienia sierpniowe w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisali Lech Wałęsa i Edward Gierek. Na czele WRON w czasie stanu wojennego w Polsce stał gen. Wojciech Jaruzelski. W wyniku obrad Okrągłego Stołu doprowadzono do delegalizacji NSZZ Solidarność. Zadanie 33. (1 pkt) W wyniku tzw. Jesieni Narodów w 1989 r. w jednym z europejskich państw doszło do wydarzeń określanych mianem aksamitnej rewolucji, w wyniku której prezydentem tego państwa został Vaclav Havel. W wykropkowane miejsce wpisz nazwę tego państwa

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MPO-P1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Bestie. Spotkania Prorockie lipiec 1994

Bestie. Spotkania Prorockie lipiec 1994 Spotkania Prorockie lipiec 1994 Bestie Dnia onego nawiedzi Pan mieczem swoim srogim, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża długiego i Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu. Izajasz

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Dom Anny Frank, OBWE/ODIHR Spis treści Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie 2 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swój trzeci filar emerytalny

Zbuduj swój trzeci filar emerytalny 28/2014 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Zbuduj swój trzeci filar emerytalny W tym numerze polecamy Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze Skokowicza w artykule

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo