EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1 33). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 100 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 71

2 Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując postacie i pojęcia w odpowiednie rubryki. Hammurabi, Tora, ziggurat, Safona, agora, Salomon A B C Mezopotamia Starożytna Grecja Izrael postać pojęcie Zadanie 2. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Anny Świderkówny, a następnie sformułuj tezę, którą w tym fragmencie stawia autorka. Nie jest bynajmniej rzeczą prostą odnaleźć szlak Wyjścia na mapie. Spośród wymienionych w tekście nazw geografi cznych jedne są nieznane, inne zaś wytyczają sprzeczne ze sobą drogi ucieczki. ( ) Nie da się również ustalić przez jakie to morze przechodzili synowie Izraela. Hebrajskie słowo jam służyło do określenia każdej nieco rozleglejszej przestrzeni wodnej, także większego jeziora (dlatego w Ewangeliach jezioro Genezaret nazywane jest często Morzem Galilejskim). W tekście ( ) mowa jest o jam suph (Wj 13,18), co znaczy dosłownie morze sitowia lub morze trzcin. Później nazywano tak również Morze Czerwone wraz z jego dwiema zatokami po obu stronach Półwyspu Synajskiego: Zatoką Sueską i Akaba. Geografowie i historycy są jednak najczęściej zdania, że miejsca Mojżeszowego przejścia przez morze należy szukać najprawdopodobniej gdzieś między lagunami i niezbyt głębokimi jeziorami, które ciągnęły się w starożytności od Morza Czerwonego po Śródziemne, tam gdzie przebiega dzisiaj Kanał Sueski. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995, s

3 Zadanie 3. (2 pkt) Zdjęcie przedstawia pomnik konia trojańskiego stojący na terenie, na którym znajdowała się starożytna Troja. Uzupełnij zdania związane z tą ilustracją, wpisując w luki (A, B) odpowiednie wyrazy. Zbiory prywatne autorów. Widoczny na ilustracji pomnik nawiązuje do historii opisanej w jednym z najbardziej znanych starożytnych dzieł literackich. Autorem tego dzieła jest (A)....., a jego tytuł brzmi (B)..... Zadanie 4. (3 pkt) Przeczytaj fragment Żywotów sławnych mężów Plutarcha, a następnie wykonaj polecenia A i B. Przy ustanowieniu władzy Likurg postąpił w ten sposób, że zasięgnął z Delf wyroczni [ ]. Brzmi ona zaś następująco: wznieść sanktuarium Zeusowi [ ] i Atenie [ ], ustanowić geruzję złożoną z 30 mężów łącznie z królami, co miesiąc [ ] odbywać zgromadzenie ludowe, przedkładać mu wnioski i poddawać je pod głosowanie, decyzja ma zaś należeć do ludu. Na zgromadzeniu ludu nie pozwolił nikomu spośród niego występować z własnym wnioskiem, lecz lud miał prawo decydować tylko o wniosku przedstawionym przez gerontów i królów. Starożytność. Teksty źródłowe (...), oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 88. A. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej podaj nazwę polis greckiej, której twórcą ustroju był Likurg

4 B. Odwołując się do tekstu źródłowego, podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją odpowiedź z polecenia A Zadanie 5. (4 pkt) Podanym poniżej ilustracjom przyporządkuj właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów 1. Hipodrom z czasów rzymskich 4. Termy z czasów rzymskich 2. Łuk triumfalny z czasów rzymskich 5. Akwedukt z czasów rzymskich 3. Teatr z czasów rzymskich 74

5 Zadanie 6. (2 pkt) Spośród wymienionych postaci związanych z historią starożytnego Rzymu wskaż tę, która jest chronologicznie pierwsza i oznacz ją literą A (w rubryce odpowiedzi ), a tę postać, która jest chronologicznie ostatnia, oznacz literą B. Postacie związane z historią starożytnego Rzymu 1. Romulus Augustulus cesarz rzymski 2. Juliusz Cezar rzymski wódz i polityk 3. Oktawian August cesarz rzymski 4. Romulus legendarny założyciel Rzymu 5. Karakalla cesarz rzymski 6. Konstantyn Wielki cesarz rzymski Odpowiedzi Zadanie 7. (4 pkt) Poniżej zamieszczono cztery mapy przedstawiające państwa (imperia) średniowieczne. Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 5. A

6 B.... C

7 D Państwo Mongołów w XIII i XVI w. 4. Królestwo Franków w IX w. 2. Imperium Arabów w X w. 5. Święte Cesarstwo Rzymskie w XII w. 3. Imperium osmańskie w XIV i XV w. Zadanie 8. (4 pkt) W tabeli podano znaczenie czterech pojęć (terminów) dotyczących zjawisk społecznych średniowiecznej Europy. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie pojęcia (terminy) w rubryki A, B, C, D. A B C D Znaczenie przyjęte przez historiografię W średniowieczu ceremonia wręczenia wasalowi przez seniora symbolu nadania lenna (najczęściej chorągwi lub włóczni) po złożeniu przez wasala hołdu lennego. W średniowieczu roczna opłata odprowadzana do Stolicy Apostolskiej przez niektóre państwa europejskie, m.in. Polskę. W średniowieczu senior postawiony najwyżej w drabinie feudalnej (najczęściej monarcha). W średniowieczu wyłączenie majątku określonej osoby lub instytucji (np. Kościoła) spod jurysdykcji monarchy. Pojęcie (termin) 77

8 Zadanie 9. (5 pkt) Przeczytaj zamieszczony niżej fragment Kroniki Polskiej Galla Anonima i zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. A. Na podstawie tablicy genealogicznej uzupełnij poniższy tekst. W wykropkowane miejsce wpisz imię władcy. Zmarł zatem książę Władysław w podeszłym wieku i długą słabością złożony, a arcybiskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał za niego egzekwie, nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem synów. Skoro zaś obaj bracia przybyli, zanim jeszcze pochowali ojca, doszło pomiędzy nimi do wielkiego sporu o podział skarbów i królestwa, lecz za natchnieniem łaski Bożej i za pośrednictwem ( ) arcybiskupa, zastosowali się w obliczu zmarłego do zarządzeń wydanych przezeń za życia. ( ) Objąwszy tedy swój udział ojcowizny, wzmocniony rycerstwem i radą, chłopiec Bolesław zaczął składać dowody dzielności ducha i siły ciała i zaczął w opinii i w latach wyrastać na młodzieńca o najlepszych cechach charakteru. Wtedy Czesi rozpuścili zagony po ziemi wrocławskiej zabierając łupy i jeńców oraz wzniecając pożary zadali tej krainie straty dotkliwe na długie lata. ( )..., nawet proszony, nie udzielił pomocy swemu bratu [Bolesławowi (przyp. red.)] w takiej potrzebie, lecz, co więcej, z wrogami brata skrycie zawiązał przymierze i przyjaźń i przesyłał im zasiłki pieniężne zamiast wojska. Gall Anonim, Kronika Polska, Wrocław 2003, s B. Na podstawie tablicy genealogicznej oraz wiedzy pozaźródłowej podaj przydomki wspomnianych w tekście książąt: Władysława i Bolesława. a) Władysław.. b) Bolesław.. 78

9 C. Określ stosunek Galla Anonima do księcia Bolesława oraz do wspomnianego w tekście źródłowym brata księcia Bolesława. Odpowiedź poprzyj odpowiednimi cytatami z tekstu źródłowego (wpisz je poniżej). 1. książę Bolesław 2. wspomniany w tekście źródłowym brat księcia Bolesława D. Odpowiedz, kim był dla Bolesława II Śmiałego wspomniany w tekście książę Bolesław, a kim Mieszko II. a) książę Bolesław... b) Mieszko II... Zadanie 10. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących ziem polskich w XII i XIII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia Odpowiedzi 1. Śmierć Leszka Białego w Gąsawie 2. Zjazd w Łęczycy 3. Śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą 4. Koronacja Wacława II 5. Koronacja Przemysła II 6. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie 79

10 Zadanie 11. (1 pkt) Poniższa mapa przedstawia system obronny Polski za czasów Kazimierza Wielkiego. Przeanalizuj jej treść i spośród zdań komentujących tę mapę (zdania oznaczone A, B, C, D) wybierz fałszywe i podkreśl je. A. Południowo-wschodnie rejony państwa Kazimierza Wielkiego były najsłabiej ufortyfikowanym obszarem. B. Jednym z głównych zamków wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego był Czersk. C. Fortyfikacje na granicy ciągnącej się od Krakowa po Santok chroniły państwo Kazimierza Wielkiego przed Czechami. D. Północne rejony państwa Kazimierza Wielkiego były narażone na najazdy krzyżackie. Zadanie 12. (5 pkt) Przeczytaj fragment O władzy św. Tomasza z Akwinu, a następnie wykonaj polecenia A i B. Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką ( ). Jeśli zaś rządy sprawowane są przez nielicznych, ale cnotliwych, nazywa się je arystokracją ( ). Jeśli natomiast sprawiedliwe rządy należą tylko do jednego, nazywa się on królem ( ) 80

11 Następnie trzeba postawić pytanie, co lepiej dla kraju lub miasta: być rządzonym przez wielu, czy przez jednego. Można to rozważyć na podstawie celu rządzenia. Zamysł każdego rządzącego winien zmierzać ku temu, aby troszczyć się o ocalenie tego, czym podjął się kierować. Otóż dobro i ocalenie społeczności polega na tym, aby zachować jej jedność, którą nazywamy pokojem. ( ) Zatem im skuteczniej rządy przyczyniają się do jedności pokoju, tym bardziej są pożyteczne ( ). Nie ma zaś wątpliwości, że jedność lepiej jest sprawiana, przez to, co jest z istoty swej jedno, aniżeli przez licznych ( ). Ponadto to, co jest zgodne z naturą, jest najlepsze ( ). Otóż wszelkie rządy naturalne sprawuje jeden. Jeden członek, mianowicie serce, porusza zasadniczo całą resztę; również częściami duszy kieruje jedna władza podstawowa, mianowicie rozum; pszczoły mają jedną matkę, zaś stwórcą i rządcą całego wszechświata jest jeden Bóg. To zgadza się z rozumem ( ). Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, oprac. Salij OP, Poznań 1984, s A. Na podstawie tekstu źródłowego rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. 1 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że rządy sprawowane przez nielicznych, ale cnotliwych nazywa się republiką. 2 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że dla społeczeństwa najlepsze są rządy jednostki, czyli króla. 3 Ustrój republikański, zdaniem świętego Tomasza z Akwinu, polega na sprawiedliwych rządach całej społeczności. B. Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwa argumenty, którymi autor tekstu posługuje się przy wyborze najlepszego, jego zdaniem, ustroju społecznego Zadanie 13. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Rokosz w nowożytnej Polsce zbrojny bunt (niekiedy przeistaczający się w powstanie) całego społeczeństwa przeciw królowi. Elekcja, wolna elekcja niemal przez cały okres trwania Rzeczypospolitej Obojga Narodów sposób obierania króla przez szlachtę. Ruch egzekucyjny w szesnastowiecznej Polsce ruch polityczny zmierzający do bezwzględnego karania innowierców, łącznie ze stosowaniem kary śmierci (stąd nazwa ruch egzekucyjny). 81

12 Zadanie 14. (4 pkt) Napisz krótkie wyjaśnienie pojęcia konfederacja warszawska. Uwzględnij: datację tego wydarzenia, wyjaśnienie, czym ona była, dwa jej następstwa dla sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej Zadanie 15. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Marii Boguckiej, i odpowiedz, na jaką zależność ekonomiczną wskazuje autorka. Stulecia XVI i XVII stanowiły w ekonomice europejskiej okres, który często nazywany jest epoką handlu bałtyckiego. U jego kolebki leżały wielkie odkrycia geografi czne z końca XV w. zmieniające sieć głównych szlaków transportowych. Konsekwencje były daleko idące i różnorodne. Nastąpił zmierzch starych ośrodków handlowych i szybki rozwój nowych (Antwerpia, Amsterdam, porty bałtyckie), a w rezultacie przeniesienie się obrotów handlu światowego z Morza Śródziemnego na Atlantyk i Bałtyk. Zmiany owe łączyły się z powstaniem nowego profi lu międzynarodowej wymiany: w średniowieczu wątła i nastawiona na artykuły zbytku, u progu ery nowożytnej przekształca się ona w wymianę na wielką skalę produktów podstawowej szerokiej konsumpcji, w tym zwłaszcza zboża oraz surowców. M. Bogucka, Gdańscy ludzie morza w XVI XVIII w., Gdańsk 1984 s

13 Zadanie 16. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących Rzeczypospolitej XVII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia w Rzeczypospolitej w XVII wieku 1. Bitwa pod Oliwą 2. Wybuch powstania Chmielnickiego 3. Rozejm w Andruszowie 4. Bitwa pod Kłuszynem 5. Oblężenie Częstochowy przez Szwedów 6. Bitwa pod Beresteczkiem Odpowiedzi Zadanie 17. (3 pkt) Przeczytaj fragment Opisu obyczajów za panowania Augusta III pióra Jędrzeja Kitowicza, a następnie wykonaj polecenia A, B i C. O sejmach Dobry pan ze wszech miar August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł. Dom Czartoryskich, zakrawając z daleka na detronizacją Augusta, aby zepchnąwszy go z tronu obsadził na nim swego najmilejszego Adasia, wojewody ruskiego syna ( ), zrywał sejmy przez subordynowane osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie, że nie masz w kraju żadnego rządu, że król jak bałwan bez znajomości interesów publicznych o niczym nie wie, na niczym się nie zna, że cały rząd królestwa oddał jednemu ministrowi, swojemu ziomkowi Sasowi; że przeto wyuzdana wolność tak daleko się rozbrykała, że z lada pozoru odważa się targać wszystkie węzły i kluby prawa i nie chce dopuścić, aby przez sejm stała się poprawa nieładu i niemocy krajowej. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 2003, s A. Wyjaśnij znaczenie słów żaden sejm nie doszedł, odnoszących się do czasów panowania Augusta III. Wskaż, co było przyczyną takiego stanu rzeczy B. Odpowiedz na pytanie, czy Czartoryskim udało się zrealizować zamysł przedstawiony w tekście źródłowym

14 C. Określ stosunek autora tekstu do rodu Czartoryskich Zadanie 18. (4 pkt) Poniższa mapa przedstawia rozbiory Polski. Uzupełnij cztery zdania (A, B, C, D) odnoszące się do treści tej mapy. A. Poniższa mapa przedstawia wydarzenia rozgrywające się w... stuleciu. B. Po I rozbiorze Rzeczpospolita nie utraciła na rzecz Prus jednego z najważniejszych portów bałtyckich, a mianowicie (podaj nazwę tego miasta)... C. W wyniku III rozbioru Warszawa znalazła się pod panowaniem (podaj nazwę państwa).. D. Miasteczko Targowica leżała na granicy Polski z (podaj nazwę państwa)... 84

15 Zadanie 19. (2 pkt) Zapoznaj się z danymi zawartymi w poniższej tabeli, a następnie wykonaj polecenia A i B. Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego w Anglii w XVII i XVIII w. (w mln ton) Rok Wydobycie (w mln ton) , , , Tabela 2. Produkcja żelaza w Anglii w XVIII w i na początku XIX w. (w tys. ton) Rok Produkcja (w tys. ton) A. Spośród podanych zdań, odnoszących się do tabeli, wskaż informację nieprawdziwą i zdanie to podkreśl. 1. Najniższa dynamika wzrostu wydobycia węgla kamiennego w Anglii miała miejsce w latach W ciągu XVIII w. wydobycie węgla kamiennego wzrosło niemal czterokrotnie. 3. W Anglii w II połowie XVIII w. produkcja żelaza wzrastała proporcjonalnie do wzrostu wydobycia węgla kamiennego. 4. Ostatnie pięciolecie XVIII w. i pierwsze pięciolecie XIX w. to ponad dwukrotny wzrost produkcji żelaza w Anglii. B. Podaj nazwę procesu, który na przełomie XVIII i XIX w. spowodował znaczny wzrost wydobycia węgla kamiennego oraz produkcji żelaza.. 85

16 Zadanie 20. (4 pkt) Poniżej przedstawiono rycinę propagandową I połowy XIX w. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, kiedy najwcześniej mogła powstać ta rycina

17 Zadanie 21. (4 pkt) Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają cztery nagrobki wyznawców różnych religii zamieszkujących ziemie polskie w XIX w. Przyporządkuj tym fotografiom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów. 1. Nagrobek prawosławny 4. Nagrobek żydowski (macewa) 2. Nagrobek luterański 5. Nagrobek muzułmański 3. Nagrobek katolicki 87

18 Zadanie 22. (3 pkt) Przeczytaj zamieszczony fragment wspomnień z dziennika Charlesa C. F. Greville a i zapoznaj się z tablicą genealogiczną dynastii hanowerskiej i windsorskiej a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. Londyn, 21 czerwca 1837 Król zmarł wczoraj dwadzieścia minut po godzinie drugiej nad ranem, o jedenastej zaś młoda królowa spotkała się w pałacu Kensington z członkami Rady. Pierwsze wrażenie, jakie wywarła, było niesłychanie korzystne, zaś jej zachowanie i sposób bycia wywołały chór pochwał i zachwytów, które z pewnością nie są niezasłużone. [ ] Kolosalny jest kontrast między zachowaniem obecnego i poprzedniego władcy w momencie ich wstąpienia na tron. Wilhelm IV, zostając królem w dojrzałym wielu 65 lat, był tak podniecony spotykającym go zaszczytem, że omal nie zwariował. Wyróżnił się też tysiącem ekstrawagancji tak w słowach, jak w zachowaniu, ku przerażeniu i rozbawieniu wszystkich, którzy byli świadkami jego dziwacznych wybryków. [ ] Młoda królowa, którą jej nowe i wspaniałe stanowisko mogłoby wprawiać w oszołomienie lub zmieszanie, zdaje się nie doznawać ani jednego, ani drugiego. Jej zachowanie cechuje niezwykła w tak młodym wieku powaga i stateczność, a także wielka godność i umiar [ ]. C. C. F. Greville, Dziennik z czasów panowania, Warszawa 1974, s. 141, 144. Jerzy I 1727 x Zofia Dorota ks. Brunszwiku Jerzy II 1760 x Karolina Ansbach Zofia Dorota x Fryderyk Wilhelm I król Prus Fryderyk Wielki król Prus Anna x Wilhelm IV ks. Orański Fryderyk x Augusta ks. Sachsen-Gotha Amelia Wilhelm ks Cumberland Augusta x Wilhelm ks. Brunszwiku Jerzy III 1820 x Charlotte ks. Meklemburgii Karolina x Jerzy IV 1830 Fryderyk ks. York Wilhelm IV 1837 Edward x Wiktoria ks. Kentu ks. Saska na Coburg 11 innych dzieci Charlotte Wiktoria 1901 x Alber ks. sasko-koburski Wiktoria Edward VIII 1910 x Aleksandra córka króla Danii Jerzy V 1936 x Wiktoria Maria A. Podaj imię monarchini, która wstąpiła na tron brytyjski po śmierci Wilhelma IV

19 B. Odpowiedz, kim był dla monarchini wstępującej na tron brytyjski w 1837 r. jej poprzednik Wilhelm IV (określ pokrewieństwo).... C. Określ, jakie wrażenie zrobiła na urzędnikach królewskich młoda monarchini. Odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem (wpisz go poniżej).... Zadanie 23. (1 pkt) Przeanalizuj treść zamieszczonej poniżej mapy (łącznie z legendą objaśnieniami) i zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, przestrzeni i czasu

20 Zadanie 24. (2 pkt) Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia A i B. Mogłabym opowiedzieć wam wiele rzeczy o radzie i radioaktywności, lecz ciągnęłoby się to godzinami. Nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego zrelacjonuję pokrótce moją wczesną pracę nad radem. Rad już nie jest dzieckiem, ma ponad dwadzieścia lat, ale okoliczności jego odkrycia były na tyle osobliwe, że warto je wyjaśnić. Musimy powrócić do roku Ówcześnie wraz ze mną pracował w laboratorium chemii i fizyki na Sorbonie profesor Curie, pełniący na uniwersytecie funkcję wykładowcy. Zaangażowałam się w pracę nad promieniowaniem uranu, odkrytym dwa lata wcześniej przez (...) Becquerela. ( ) Mowy, które zmieniły świat, Wrocław 2007, s. 56. A. Określ, kto jest autorem tekstu źródłowego. Podaj imię i nazwisko tej osoby.... B. Wymień nazwę innego pierwiastka promieniotwórczego odkrytego przez autora tekstu.... Zadanie 25. (4 pkt) W tabeli podano życiorysy czwórki wybitnych osobowości polskiego życia kulturalnego w XIX w. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwiska w kolejne rubryki (A, B, C, D). A B C D Słynna dziewiętnastowieczna polska poetka i nowelistka, autorka m.in. Roty. Polski działacz oświeceniowy, publicysta, pisarz, geograf i geolog. Współtwórca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Polski poeta romantyczny, jeden z wieszczy narodowych. Twórca m.in. dramatu romantycznego Nie-Boska komedia. Polski pisarz aktywnie działający w II połowie XIX w. i w I połowie XX w. Ideowy przywódca polskiego pozytywizmu. Zadanie 26. (5 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwisko polityka obok nazwy państwa, z którego pochodził, lub w którym działał. Uwaga: każde z wymienionych państw reprezentuje tylko jeden polityk, którego należy wybrać z listy podanej pod tabelą. Państwo A. Wielka Brytania B. Turcja C. Hiszpania D. Czechosłowacja E. Francja Polityk Semen Petlura, Thomas Woodrow Wilson, Kemal Atatürk, Hirohito, David Lloyd George, Benito Mussolini, Philippe Pétain, Lew Trocki, Eduard Beneš, Francisco Franco 90

21 Zadanie 27. (4 pkt) Poniżej przedstawiono widokówkę propagandową z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, jakie idee propaguje ta pocztówka. Zbiory prywatne autorów

22 Zadanie 28. (2 pkt) Uzupełnij komentarz do poniższej reklamy, rozwiązując polecenia A i B. A. Dokończ zdanie, wpisując w wolne miejsce nazwę państwa. Widoczna powyżej reklama powstała w jednym z państw europejskich, a mianowicie w... B. Podkreśl poprawną odpowiedź. Zamieszczona powyżej reklama powstała w latach: Zadanie 29. (3 pkt) Poniżej zamieszczono trzy widokówki przedstawiające Gdynię. Spośród podanych propozycji przyporządkuj tym widokówkom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach pod tymi pocztówkami. Dla fotografii oznaczonej literą A przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1922 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1938 roku 92

23 Dla fotografii oznaczonej literą B przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1965 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1948 roku Dla fotografii oznaczonej literą C przedstawiającej Gdynię. 1. Gdynia w czerwcu 1939 roku 2. Gdynia w czerwcu 1940 roku A.... B

24 Zbiory prywatne autorów C.... Zadanie 30. (3 pkt) Poniżej zamieszczono fragmenty polskich pieśni wojskowych z XX w. Przyporządkuj tym fragmentom nazwy bitwy lub kampanii z podanej listy, wpisując nazwę pod cytowanym fragmentem. Bitwa pod Tobrukiem, powstanie warszawskie, bitwa pod Lenino, bitwa pod Monte Cassino, zdobycie Warszawy 17 stycznia 1945 r., kampania wrześniowa. Tekst 1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci, I poszli zabijać i mścić, I poszli jak zawsze uparci, Jak zawsze o honor się bić. ( ) A... Tekst 2. Dnia pierwszego września, roku pamiętnego Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę Warszawo kochana tyś jest miasto krwawe ( ) Domy popalone, szpitale zburzone Gdzie się mają podziać ludzie poranione 94

25 Lecą bomby z nieba brak jest ludziom chleba Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba ( ) I tak się broniła całe trzy tygodnie Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię. B... Tekst 3. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią jej chłopcy od Parasola, choć na Tygrysy mają visy, to Warszawiaki, fajne urwisy są, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki morowe panny, więc gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej! ( ) C... Zadanie 31. (6 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując informacje w miejsca oznaczone literami A, B, C, D, E, F. Lp. Rok Autor Treść wypowiedzi 1. A. B. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy C. Będziemy prowadzić politykę poparcia wolnych narodów, które stawiają opór uzbrojonym mniejszościom lub zewnętrznemu uciskowi D. Należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko: NIE WOLNO! 4. E. F. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie 95

26 Zadanie 32. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Porozumienia sierpniowe w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisali Lech Wałęsa i Edward Gierek. Na czele WRON w czasie stanu wojennego w Polsce stał gen. Wojciech Jaruzelski. W wyniku obrad Okrągłego Stołu doprowadzono do delegalizacji NSZZ Solidarność. Zadanie 33. (1 pkt) W wyniku tzw. Jesieni Narodów w 1989 r. w jednym z europejskich państw doszło do wydarzeń określanych mianem aksamitnej rewolucji, w wyniku której prezydentem tego państwa został Vaclav Havel. W wykropkowane miejsce wpisz nazwę tego państwa

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHS-R1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut ARKUSZ II MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MHI-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Część I GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 8

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INORMACJE RAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI MIN-R1_1-092 MAJ ROK 2009 OZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ II Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY Rok szkolny 01/016 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MIN 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I DATA: 19

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KOD UCZNIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MIN-R2A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.klasa.. 1. Wytłumacz pojęcia: (0-4) Polis-.. Hellada-. Agora- Dramat-.. 2. Wymień pięciu bogów greckich (0-5) 3. Diagram przedstawia ukształtowanie terenu Grecji. Wyjaśnij związek pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Miejsce na naklejkę z kodem. (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 21 grudzień 2004. Instrukcja dla zdającego PESEL ZDAJĄCEGO

Miejsce na naklejkę z kodem. (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 21 grudzień 2004. Instrukcja dla zdającego PESEL ZDAJĄCEGO Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) PTI TORUŃ 2004 KOD ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ I 21 grudzień 2004 Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 2 CZERWCA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 2 CZERWCA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 013 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia Przykładowe zadania z GEOGRAFII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z GEOGRAFII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza Sprawdzian nr Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza GRUPA A 6 1. Wpisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego i zaznacz ją na taśmie chronologicznej. Założenie

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego 1. Na załączonej mapie zakreśl obszar Hellady i Wielkiej Hellady z właściwą legendą. 2. Analizując mapę przedstawiającą obszar

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INORMACJE RAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI MIN-1_1-092 MAJ ROK 2009 OZIOM ODSTAWOWY CZĘŚĆ I Czas pracy 75 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdającego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Święta państwowe i kościelne

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Święta państwowe i kościelne WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Święta państwowe i kościelne

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 HISTORIA I WOS 1. W wyniku przemian, które opisano w tekście doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników - PRAWDA 2. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MHS 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak należy

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATUR 2015. MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATUR 2015. MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I 1 MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I CZERWIEC 2015 Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 17). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla ucznia Poczta 1. Sprawdź, czy zestaw

Bardziej szczegółowo

18 WRZEŚNIA 2001 r. MMA-P1A1P-011

18 WRZEŚNIA 2001 r. MMA-P1A1P-011 18 WRZEŚNIA 2001 r. MMA-P1A1P-011 Miejsce na naklejkę z kodem KOD ZDAJĄCEGO (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Informacje Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących starożytnych cywilizacji jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących starożytnych cywilizacji jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. Test diagnostyczny z historii Ilustracja do zadania 1. Źródło: http://www.wsp.krakow.pl/ Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących starożytnych cywilizacji jest prawdziwe. Zaznacz P przy

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015 Język polski klasa V KOD UCZNIA Witamy Cię na XXI Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy V Instrukcja 1

Bardziej szczegółowo

TEST IV. Czas pracy: 40 minut UZUPEŁNIA UCZEŃ. dysleksja UZUPEŁNIA ZESPÓŁ BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MATEMATYKA

TEST IV. Czas pracy: 40 minut UZUPEŁNIA UCZEŃ. dysleksja UZUPEŁNIA ZESPÓŁ BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MATEMATYKA Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo