EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1 33). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 100 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 71

2 Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując postacie i pojęcia w odpowiednie rubryki. Hammurabi, Tora, ziggurat, Safona, agora, Salomon A B C Mezopotamia Starożytna Grecja Izrael postać pojęcie Zadanie 2. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Anny Świderkówny, a następnie sformułuj tezę, którą w tym fragmencie stawia autorka. Nie jest bynajmniej rzeczą prostą odnaleźć szlak Wyjścia na mapie. Spośród wymienionych w tekście nazw geografi cznych jedne są nieznane, inne zaś wytyczają sprzeczne ze sobą drogi ucieczki. ( ) Nie da się również ustalić przez jakie to morze przechodzili synowie Izraela. Hebrajskie słowo jam służyło do określenia każdej nieco rozleglejszej przestrzeni wodnej, także większego jeziora (dlatego w Ewangeliach jezioro Genezaret nazywane jest często Morzem Galilejskim). W tekście ( ) mowa jest o jam suph (Wj 13,18), co znaczy dosłownie morze sitowia lub morze trzcin. Później nazywano tak również Morze Czerwone wraz z jego dwiema zatokami po obu stronach Półwyspu Synajskiego: Zatoką Sueską i Akaba. Geografowie i historycy są jednak najczęściej zdania, że miejsca Mojżeszowego przejścia przez morze należy szukać najprawdopodobniej gdzieś między lagunami i niezbyt głębokimi jeziorami, które ciągnęły się w starożytności od Morza Czerwonego po Śródziemne, tam gdzie przebiega dzisiaj Kanał Sueski. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995, s

3 Zadanie 3. (2 pkt) Zdjęcie przedstawia pomnik konia trojańskiego stojący na terenie, na którym znajdowała się starożytna Troja. Uzupełnij zdania związane z tą ilustracją, wpisując w luki (A, B) odpowiednie wyrazy. Zbiory prywatne autorów. Widoczny na ilustracji pomnik nawiązuje do historii opisanej w jednym z najbardziej znanych starożytnych dzieł literackich. Autorem tego dzieła jest (A)....., a jego tytuł brzmi (B)..... Zadanie 4. (3 pkt) Przeczytaj fragment Żywotów sławnych mężów Plutarcha, a następnie wykonaj polecenia A i B. Przy ustanowieniu władzy Likurg postąpił w ten sposób, że zasięgnął z Delf wyroczni [ ]. Brzmi ona zaś następująco: wznieść sanktuarium Zeusowi [ ] i Atenie [ ], ustanowić geruzję złożoną z 30 mężów łącznie z królami, co miesiąc [ ] odbywać zgromadzenie ludowe, przedkładać mu wnioski i poddawać je pod głosowanie, decyzja ma zaś należeć do ludu. Na zgromadzeniu ludu nie pozwolił nikomu spośród niego występować z własnym wnioskiem, lecz lud miał prawo decydować tylko o wniosku przedstawionym przez gerontów i królów. Starożytność. Teksty źródłowe (...), oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 88. A. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej podaj nazwę polis greckiej, której twórcą ustroju był Likurg

4 B. Odwołując się do tekstu źródłowego, podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją odpowiedź z polecenia A Zadanie 5. (4 pkt) Podanym poniżej ilustracjom przyporządkuj właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów 1. Hipodrom z czasów rzymskich 4. Termy z czasów rzymskich 2. Łuk triumfalny z czasów rzymskich 5. Akwedukt z czasów rzymskich 3. Teatr z czasów rzymskich 74

5 Zadanie 6. (2 pkt) Spośród wymienionych postaci związanych z historią starożytnego Rzymu wskaż tę, która jest chronologicznie pierwsza i oznacz ją literą A (w rubryce odpowiedzi ), a tę postać, która jest chronologicznie ostatnia, oznacz literą B. Postacie związane z historią starożytnego Rzymu 1. Romulus Augustulus cesarz rzymski 2. Juliusz Cezar rzymski wódz i polityk 3. Oktawian August cesarz rzymski 4. Romulus legendarny założyciel Rzymu 5. Karakalla cesarz rzymski 6. Konstantyn Wielki cesarz rzymski Odpowiedzi Zadanie 7. (4 pkt) Poniżej zamieszczono cztery mapy przedstawiające państwa (imperia) średniowieczne. Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 5. A

6 B.... C

7 D Państwo Mongołów w XIII i XVI w. 4. Królestwo Franków w IX w. 2. Imperium Arabów w X w. 5. Święte Cesarstwo Rzymskie w XII w. 3. Imperium osmańskie w XIV i XV w. Zadanie 8. (4 pkt) W tabeli podano znaczenie czterech pojęć (terminów) dotyczących zjawisk społecznych średniowiecznej Europy. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie pojęcia (terminy) w rubryki A, B, C, D. A B C D Znaczenie przyjęte przez historiografię W średniowieczu ceremonia wręczenia wasalowi przez seniora symbolu nadania lenna (najczęściej chorągwi lub włóczni) po złożeniu przez wasala hołdu lennego. W średniowieczu roczna opłata odprowadzana do Stolicy Apostolskiej przez niektóre państwa europejskie, m.in. Polskę. W średniowieczu senior postawiony najwyżej w drabinie feudalnej (najczęściej monarcha). W średniowieczu wyłączenie majątku określonej osoby lub instytucji (np. Kościoła) spod jurysdykcji monarchy. Pojęcie (termin) 77

8 Zadanie 9. (5 pkt) Przeczytaj zamieszczony niżej fragment Kroniki Polskiej Galla Anonima i zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. A. Na podstawie tablicy genealogicznej uzupełnij poniższy tekst. W wykropkowane miejsce wpisz imię władcy. Zmarł zatem książę Władysław w podeszłym wieku i długą słabością złożony, a arcybiskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał za niego egzekwie, nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem synów. Skoro zaś obaj bracia przybyli, zanim jeszcze pochowali ojca, doszło pomiędzy nimi do wielkiego sporu o podział skarbów i królestwa, lecz za natchnieniem łaski Bożej i za pośrednictwem ( ) arcybiskupa, zastosowali się w obliczu zmarłego do zarządzeń wydanych przezeń za życia. ( ) Objąwszy tedy swój udział ojcowizny, wzmocniony rycerstwem i radą, chłopiec Bolesław zaczął składać dowody dzielności ducha i siły ciała i zaczął w opinii i w latach wyrastać na młodzieńca o najlepszych cechach charakteru. Wtedy Czesi rozpuścili zagony po ziemi wrocławskiej zabierając łupy i jeńców oraz wzniecając pożary zadali tej krainie straty dotkliwe na długie lata. ( )..., nawet proszony, nie udzielił pomocy swemu bratu [Bolesławowi (przyp. red.)] w takiej potrzebie, lecz, co więcej, z wrogami brata skrycie zawiązał przymierze i przyjaźń i przesyłał im zasiłki pieniężne zamiast wojska. Gall Anonim, Kronika Polska, Wrocław 2003, s B. Na podstawie tablicy genealogicznej oraz wiedzy pozaźródłowej podaj przydomki wspomnianych w tekście książąt: Władysława i Bolesława. a) Władysław.. b) Bolesław.. 78

9 C. Określ stosunek Galla Anonima do księcia Bolesława oraz do wspomnianego w tekście źródłowym brata księcia Bolesława. Odpowiedź poprzyj odpowiednimi cytatami z tekstu źródłowego (wpisz je poniżej). 1. książę Bolesław 2. wspomniany w tekście źródłowym brat księcia Bolesława D. Odpowiedz, kim był dla Bolesława II Śmiałego wspomniany w tekście książę Bolesław, a kim Mieszko II. a) książę Bolesław... b) Mieszko II... Zadanie 10. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących ziem polskich w XII i XIII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia Odpowiedzi 1. Śmierć Leszka Białego w Gąsawie 2. Zjazd w Łęczycy 3. Śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą 4. Koronacja Wacława II 5. Koronacja Przemysła II 6. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie 79

10 Zadanie 11. (1 pkt) Poniższa mapa przedstawia system obronny Polski za czasów Kazimierza Wielkiego. Przeanalizuj jej treść i spośród zdań komentujących tę mapę (zdania oznaczone A, B, C, D) wybierz fałszywe i podkreśl je. A. Południowo-wschodnie rejony państwa Kazimierza Wielkiego były najsłabiej ufortyfikowanym obszarem. B. Jednym z głównych zamków wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego był Czersk. C. Fortyfikacje na granicy ciągnącej się od Krakowa po Santok chroniły państwo Kazimierza Wielkiego przed Czechami. D. Północne rejony państwa Kazimierza Wielkiego były narażone na najazdy krzyżackie. Zadanie 12. (5 pkt) Przeczytaj fragment O władzy św. Tomasza z Akwinu, a następnie wykonaj polecenia A i B. Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką ( ). Jeśli zaś rządy sprawowane są przez nielicznych, ale cnotliwych, nazywa się je arystokracją ( ). Jeśli natomiast sprawiedliwe rządy należą tylko do jednego, nazywa się on królem ( ) 80

11 Następnie trzeba postawić pytanie, co lepiej dla kraju lub miasta: być rządzonym przez wielu, czy przez jednego. Można to rozważyć na podstawie celu rządzenia. Zamysł każdego rządzącego winien zmierzać ku temu, aby troszczyć się o ocalenie tego, czym podjął się kierować. Otóż dobro i ocalenie społeczności polega na tym, aby zachować jej jedność, którą nazywamy pokojem. ( ) Zatem im skuteczniej rządy przyczyniają się do jedności pokoju, tym bardziej są pożyteczne ( ). Nie ma zaś wątpliwości, że jedność lepiej jest sprawiana, przez to, co jest z istoty swej jedno, aniżeli przez licznych ( ). Ponadto to, co jest zgodne z naturą, jest najlepsze ( ). Otóż wszelkie rządy naturalne sprawuje jeden. Jeden członek, mianowicie serce, porusza zasadniczo całą resztę; również częściami duszy kieruje jedna władza podstawowa, mianowicie rozum; pszczoły mają jedną matkę, zaś stwórcą i rządcą całego wszechświata jest jeden Bóg. To zgadza się z rozumem ( ). Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, oprac. Salij OP, Poznań 1984, s A. Na podstawie tekstu źródłowego rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. 1 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że rządy sprawowane przez nielicznych, ale cnotliwych nazywa się republiką. 2 Św. Tomasz z Akwinu uważa, że dla społeczeństwa najlepsze są rządy jednostki, czyli króla. 3 Ustrój republikański, zdaniem świętego Tomasza z Akwinu, polega na sprawiedliwych rządach całej społeczności. B. Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwa argumenty, którymi autor tekstu posługuje się przy wyborze najlepszego, jego zdaniem, ustroju społecznego Zadanie 13. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Rokosz w nowożytnej Polsce zbrojny bunt (niekiedy przeistaczający się w powstanie) całego społeczeństwa przeciw królowi. Elekcja, wolna elekcja niemal przez cały okres trwania Rzeczypospolitej Obojga Narodów sposób obierania króla przez szlachtę. Ruch egzekucyjny w szesnastowiecznej Polsce ruch polityczny zmierzający do bezwzględnego karania innowierców, łącznie ze stosowaniem kary śmierci (stąd nazwa ruch egzekucyjny). 81

12 Zadanie 14. (4 pkt) Napisz krótkie wyjaśnienie pojęcia konfederacja warszawska. Uwzględnij: datację tego wydarzenia, wyjaśnienie, czym ona była, dwa jej następstwa dla sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej Zadanie 15. (1 pkt) Przeczytaj poniższy fragment pracy polskiej badaczki, Marii Boguckiej, i odpowiedz, na jaką zależność ekonomiczną wskazuje autorka. Stulecia XVI i XVII stanowiły w ekonomice europejskiej okres, który często nazywany jest epoką handlu bałtyckiego. U jego kolebki leżały wielkie odkrycia geografi czne z końca XV w. zmieniające sieć głównych szlaków transportowych. Konsekwencje były daleko idące i różnorodne. Nastąpił zmierzch starych ośrodków handlowych i szybki rozwój nowych (Antwerpia, Amsterdam, porty bałtyckie), a w rezultacie przeniesienie się obrotów handlu światowego z Morza Śródziemnego na Atlantyk i Bałtyk. Zmiany owe łączyły się z powstaniem nowego profi lu międzynarodowej wymiany: w średniowieczu wątła i nastawiona na artykuły zbytku, u progu ery nowożytnej przekształca się ona w wymianę na wielką skalę produktów podstawowej szerokiej konsumpcji, w tym zwłaszcza zboża oraz surowców. M. Bogucka, Gdańscy ludzie morza w XVI XVIII w., Gdańsk 1984 s

13 Zadanie 16. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących Rzeczypospolitej XVII wieku wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego B. Wydarzenia w Rzeczypospolitej w XVII wieku 1. Bitwa pod Oliwą 2. Wybuch powstania Chmielnickiego 3. Rozejm w Andruszowie 4. Bitwa pod Kłuszynem 5. Oblężenie Częstochowy przez Szwedów 6. Bitwa pod Beresteczkiem Odpowiedzi Zadanie 17. (3 pkt) Przeczytaj fragment Opisu obyczajów za panowania Augusta III pióra Jędrzeja Kitowicza, a następnie wykonaj polecenia A, B i C. O sejmach Dobry pan ze wszech miar August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł. Dom Czartoryskich, zakrawając z daleka na detronizacją Augusta, aby zepchnąwszy go z tronu obsadził na nim swego najmilejszego Adasia, wojewody ruskiego syna ( ), zrywał sejmy przez subordynowane osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie, że nie masz w kraju żadnego rządu, że król jak bałwan bez znajomości interesów publicznych o niczym nie wie, na niczym się nie zna, że cały rząd królestwa oddał jednemu ministrowi, swojemu ziomkowi Sasowi; że przeto wyuzdana wolność tak daleko się rozbrykała, że z lada pozoru odważa się targać wszystkie węzły i kluby prawa i nie chce dopuścić, aby przez sejm stała się poprawa nieładu i niemocy krajowej. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 2003, s A. Wyjaśnij znaczenie słów żaden sejm nie doszedł, odnoszących się do czasów panowania Augusta III. Wskaż, co było przyczyną takiego stanu rzeczy B. Odpowiedz na pytanie, czy Czartoryskim udało się zrealizować zamysł przedstawiony w tekście źródłowym

14 C. Określ stosunek autora tekstu do rodu Czartoryskich Zadanie 18. (4 pkt) Poniższa mapa przedstawia rozbiory Polski. Uzupełnij cztery zdania (A, B, C, D) odnoszące się do treści tej mapy. A. Poniższa mapa przedstawia wydarzenia rozgrywające się w... stuleciu. B. Po I rozbiorze Rzeczpospolita nie utraciła na rzecz Prus jednego z najważniejszych portów bałtyckich, a mianowicie (podaj nazwę tego miasta)... C. W wyniku III rozbioru Warszawa znalazła się pod panowaniem (podaj nazwę państwa).. D. Miasteczko Targowica leżała na granicy Polski z (podaj nazwę państwa)... 84

15 Zadanie 19. (2 pkt) Zapoznaj się z danymi zawartymi w poniższej tabeli, a następnie wykonaj polecenia A i B. Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego w Anglii w XVII i XVIII w. (w mln ton) Rok Wydobycie (w mln ton) , , , Tabela 2. Produkcja żelaza w Anglii w XVIII w i na początku XIX w. (w tys. ton) Rok Produkcja (w tys. ton) A. Spośród podanych zdań, odnoszących się do tabeli, wskaż informację nieprawdziwą i zdanie to podkreśl. 1. Najniższa dynamika wzrostu wydobycia węgla kamiennego w Anglii miała miejsce w latach W ciągu XVIII w. wydobycie węgla kamiennego wzrosło niemal czterokrotnie. 3. W Anglii w II połowie XVIII w. produkcja żelaza wzrastała proporcjonalnie do wzrostu wydobycia węgla kamiennego. 4. Ostatnie pięciolecie XVIII w. i pierwsze pięciolecie XIX w. to ponad dwukrotny wzrost produkcji żelaza w Anglii. B. Podaj nazwę procesu, który na przełomie XVIII i XIX w. spowodował znaczny wzrost wydobycia węgla kamiennego oraz produkcji żelaza.. 85

16 Zadanie 20. (4 pkt) Poniżej przedstawiono rycinę propagandową I połowy XIX w. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, kiedy najwcześniej mogła powstać ta rycina

17 Zadanie 21. (4 pkt) Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają cztery nagrobki wyznawców różnych religii zamieszkujących ziemie polskie w XIX w. Przyporządkuj tym fotografiom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. A.... B.... C.... D.... Zbiory prywatne autorów. 1. Nagrobek prawosławny 4. Nagrobek żydowski (macewa) 2. Nagrobek luterański 5. Nagrobek muzułmański 3. Nagrobek katolicki 87

18 Zadanie 22. (3 pkt) Przeczytaj zamieszczony fragment wspomnień z dziennika Charlesa C. F. Greville a i zapoznaj się z tablicą genealogiczną dynastii hanowerskiej i windsorskiej a następnie odpowiedz na pytania A, B i C. Londyn, 21 czerwca 1837 Król zmarł wczoraj dwadzieścia minut po godzinie drugiej nad ranem, o jedenastej zaś młoda królowa spotkała się w pałacu Kensington z członkami Rady. Pierwsze wrażenie, jakie wywarła, było niesłychanie korzystne, zaś jej zachowanie i sposób bycia wywołały chór pochwał i zachwytów, które z pewnością nie są niezasłużone. [ ] Kolosalny jest kontrast między zachowaniem obecnego i poprzedniego władcy w momencie ich wstąpienia na tron. Wilhelm IV, zostając królem w dojrzałym wielu 65 lat, był tak podniecony spotykającym go zaszczytem, że omal nie zwariował. Wyróżnił się też tysiącem ekstrawagancji tak w słowach, jak w zachowaniu, ku przerażeniu i rozbawieniu wszystkich, którzy byli świadkami jego dziwacznych wybryków. [ ] Młoda królowa, którą jej nowe i wspaniałe stanowisko mogłoby wprawiać w oszołomienie lub zmieszanie, zdaje się nie doznawać ani jednego, ani drugiego. Jej zachowanie cechuje niezwykła w tak młodym wieku powaga i stateczność, a także wielka godność i umiar [ ]. C. C. F. Greville, Dziennik z czasów panowania, Warszawa 1974, s. 141, 144. Jerzy I 1727 x Zofia Dorota ks. Brunszwiku Jerzy II 1760 x Karolina Ansbach Zofia Dorota x Fryderyk Wilhelm I król Prus Fryderyk Wielki król Prus Anna x Wilhelm IV ks. Orański Fryderyk x Augusta ks. Sachsen-Gotha Amelia Wilhelm ks Cumberland Augusta x Wilhelm ks. Brunszwiku Jerzy III 1820 x Charlotte ks. Meklemburgii Karolina x Jerzy IV 1830 Fryderyk ks. York Wilhelm IV 1837 Edward x Wiktoria ks. Kentu ks. Saska na Coburg 11 innych dzieci Charlotte Wiktoria 1901 x Alber ks. sasko-koburski Wiktoria Edward VIII 1910 x Aleksandra córka króla Danii Jerzy V 1936 x Wiktoria Maria A. Podaj imię monarchini, która wstąpiła na tron brytyjski po śmierci Wilhelma IV

19 B. Odpowiedz, kim był dla monarchini wstępującej na tron brytyjski w 1837 r. jej poprzednik Wilhelm IV (określ pokrewieństwo).... C. Określ, jakie wrażenie zrobiła na urzędnikach królewskich młoda monarchini. Odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem (wpisz go poniżej).... Zadanie 23. (1 pkt) Przeanalizuj treść zamieszczonej poniżej mapy (łącznie z legendą objaśnieniami) i zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, przestrzeni i czasu

20 Zadanie 24. (2 pkt) Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia A i B. Mogłabym opowiedzieć wam wiele rzeczy o radzie i radioaktywności, lecz ciągnęłoby się to godzinami. Nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego zrelacjonuję pokrótce moją wczesną pracę nad radem. Rad już nie jest dzieckiem, ma ponad dwadzieścia lat, ale okoliczności jego odkrycia były na tyle osobliwe, że warto je wyjaśnić. Musimy powrócić do roku Ówcześnie wraz ze mną pracował w laboratorium chemii i fizyki na Sorbonie profesor Curie, pełniący na uniwersytecie funkcję wykładowcy. Zaangażowałam się w pracę nad promieniowaniem uranu, odkrytym dwa lata wcześniej przez (...) Becquerela. ( ) Mowy, które zmieniły świat, Wrocław 2007, s. 56. A. Określ, kto jest autorem tekstu źródłowego. Podaj imię i nazwisko tej osoby.... B. Wymień nazwę innego pierwiastka promieniotwórczego odkrytego przez autora tekstu.... Zadanie 25. (4 pkt) W tabeli podano życiorysy czwórki wybitnych osobowości polskiego życia kulturalnego w XIX w. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwiska w kolejne rubryki (A, B, C, D). A B C D Słynna dziewiętnastowieczna polska poetka i nowelistka, autorka m.in. Roty. Polski działacz oświeceniowy, publicysta, pisarz, geograf i geolog. Współtwórca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Polski poeta romantyczny, jeden z wieszczy narodowych. Twórca m.in. dramatu romantycznego Nie-Boska komedia. Polski pisarz aktywnie działający w II połowie XIX w. i w I połowie XX w. Ideowy przywódca polskiego pozytywizmu. Zadanie 26. (5 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwisko polityka obok nazwy państwa, z którego pochodził, lub w którym działał. Uwaga: każde z wymienionych państw reprezentuje tylko jeden polityk, którego należy wybrać z listy podanej pod tabelą. Państwo A. Wielka Brytania B. Turcja C. Hiszpania D. Czechosłowacja E. Francja Polityk Semen Petlura, Thomas Woodrow Wilson, Kemal Atatürk, Hirohito, David Lloyd George, Benito Mussolini, Philippe Pétain, Lew Trocki, Eduard Beneš, Francisco Franco 90

21 Zadanie 27. (4 pkt) Poniżej przedstawiono widokówkę propagandową z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wyjaśnij treść tego przekazu propagandowego, uwzględniając wszystkie jego elementy. Odpowiedz, jakie idee propaguje ta pocztówka. Zbiory prywatne autorów

22 Zadanie 28. (2 pkt) Uzupełnij komentarz do poniższej reklamy, rozwiązując polecenia A i B. A. Dokończ zdanie, wpisując w wolne miejsce nazwę państwa. Widoczna powyżej reklama powstała w jednym z państw europejskich, a mianowicie w... B. Podkreśl poprawną odpowiedź. Zamieszczona powyżej reklama powstała w latach: Zadanie 29. (3 pkt) Poniżej zamieszczono trzy widokówki przedstawiające Gdynię. Spośród podanych propozycji przyporządkuj tym widokówkom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach pod tymi pocztówkami. Dla fotografii oznaczonej literą A przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1922 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1938 roku 92

23 Dla fotografii oznaczonej literą B przedstawiającej port w Gdyni. 1. Port w Gdyni w czerwcu 1965 roku 2. Port w Gdyni w czerwcu 1948 roku Dla fotografii oznaczonej literą C przedstawiającej Gdynię. 1. Gdynia w czerwcu 1939 roku 2. Gdynia w czerwcu 1940 roku A.... B

24 Zbiory prywatne autorów C.... Zadanie 30. (3 pkt) Poniżej zamieszczono fragmenty polskich pieśni wojskowych z XX w. Przyporządkuj tym fragmentom nazwy bitwy lub kampanii z podanej listy, wpisując nazwę pod cytowanym fragmentem. Bitwa pod Tobrukiem, powstanie warszawskie, bitwa pod Lenino, bitwa pod Monte Cassino, zdobycie Warszawy 17 stycznia 1945 r., kampania wrześniowa. Tekst 1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci, I poszli zabijać i mścić, I poszli jak zawsze uparci, Jak zawsze o honor się bić. ( ) A... Tekst 2. Dnia pierwszego września, roku pamiętnego Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę Warszawo kochana tyś jest miasto krwawe ( ) Domy popalone, szpitale zburzone Gdzie się mają podziać ludzie poranione 94

25 Lecą bomby z nieba brak jest ludziom chleba Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba ( ) I tak się broniła całe trzy tygodnie Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię. B... Tekst 3. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią jej chłopcy od Parasola, choć na Tygrysy mają visy, to Warszawiaki, fajne urwisy są, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki morowe panny, więc gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej! ( ) C... Zadanie 31. (6 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując informacje w miejsca oznaczone literami A, B, C, D, E, F. Lp. Rok Autor Treść wypowiedzi 1. A. B. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy C. Będziemy prowadzić politykę poparcia wolnych narodów, które stawiają opór uzbrojonym mniejszościom lub zewnętrznemu uciskowi D. Należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko: NIE WOLNO! 4. E. F. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie 95

26 Zadanie 32. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A B C Porozumienia sierpniowe w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisali Lech Wałęsa i Edward Gierek. Na czele WRON w czasie stanu wojennego w Polsce stał gen. Wojciech Jaruzelski. W wyniku obrad Okrągłego Stołu doprowadzono do delegalizacji NSZZ Solidarność. Zadanie 33. (1 pkt) W wyniku tzw. Jesieni Narodów w 1989 r. w jednym z europejskich państw doszło do wydarzeń określanych mianem aksamitnej rewolucji, w wyniku której prezydentem tego państwa został Vaclav Havel. W wykropkowane miejsce wpisz nazwę tego państwa

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHS-R1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut ARKUSZ II MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHM-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów Kod ucznia Suma uzyskanych punktów KONKURS HISTORYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Data konkursu-09 marca 2010r. DROGI UCZNIU! Witam Cię na wojewódzkim etapie konkursu

Bardziej szczegółowo

Genealogia ćwiczenia praktyczne

Genealogia ćwiczenia praktyczne Genealogia ćwiczenia praktyczne 1. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Tablica zawiera informacje dotyczące : A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów. C. władców

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM.

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM. ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM. Zadanie 1 [3 pkt] W 1294 r. zmarł Mściwoj II, ostatni przedstawiciel dynastii Subisławiców na tronie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MWO-W2D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R1A1P-061 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 90 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-052 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MWO-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MHI-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Część I GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU KATEGORIA III : SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2 Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... Strona 1 Wersja podstawowa 1. Wymień dwóch władców koronowanych na króla Polski (0 2 p.) w okresie pomiędzy rządami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI WYBRANE: ... (system operacyjny) ... (program użytkowy) ... (środowisko programistyczne)

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI WYBRANE: ... (system operacyjny) ... (program użytkowy) ... (środowisko programistyczne) Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MIN 2017 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I DATA: 10

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-062 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap powiatowy

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap powiatowy Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 I ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 TEST - ETAP WOJEWÓDZKI Numer identyfikacyjny Wypełnia Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 12 ponumerowanych stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) kod ucznia. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na kolejnym etapie Konkursu przedmiotowego z historii

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 201 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O TAŃCU POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza po gimnazjum historia

Diagnoza po gimnazjum historia Literka.pl Diagnoza po gimnazjum historia Data dodania: 2010-03-16 20:44:51 Autor: Agnieszka Gościńska Test diagnozujący wiadomości ucznia po ukończeniu gimnazjum. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Gratuluję, znalazłeś się w gronie najlepszych uczniów w województwie. Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz liczy 7 stron i zawiera 21 zadań. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O TAŃCU POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 8

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2009 Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY Rok szkolny 01/016 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 8

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ II Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MIN 2016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I DATA: 17

Bardziej szczegółowo

Konspekt hospitacji diagnozującej

Konspekt hospitacji diagnozującej Opracowanie - mgr Dorota Tyrcha Konspekt hospitacji diagnozującej Cel hospitacji: Monitorowanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym oraz innymi środkami przekazu informacji Standard: Uczeń wyszukuje

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I 1 MATEMATYKA - poziom rozszerzony klasa I CZERWIEC 2015 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 17). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KOD UCZNIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce na naklejkę ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela 1. Na podstawie mapy zamieszczonej poniżej uzupełnij podaną tabelę. Słowianie Zachodni Słowianie Południowi Słowianie Wschodni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy?

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy? K1 - A 1. Rok upadku Związku Radzieckiego? 2. Co się stało w 1789r.? 3. Która epoka zaczęła się w 1492 r.? 4. Rok chrztu Mieszka I i Polski 5. Co się wydarzyło w roku 1370? 6. Jakie wydarzenie zakończyło

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INORMACJE RAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI MIN-R1_1-092 MAJ ROK 2009 OZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2008 Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu.

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu. Zadanie 1. (0 4 pkt) Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji... 2. Napisz, komu złożono przysięgę... 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko

Bardziej szczegółowo