Niebezpieczna służba policjanta w faktach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niebezpieczna służba policjanta w faktach"

Transkrypt

1 SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Niebezpieczna służba policjanta w faktach Opracowanie: podinsp. mgr Piotr Chmielewski ZAKŁAD WYSZKOLENIA SPECJALNEGO Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2012

2 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Policji w Katowicach 2012 Druk i oprawa: Szkoła Policji w Katowicach

3

4 Spis treści Wstęp... 5 Wybrane aspekty ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych... 7 Ataki na policjantów bez użycia niebezpiecznych przedmiotów Ataki na policjantów z użyciem broni Ataki na policjantów z użyciem noża Ataki na policjantów z użyciem kija Ataki na policjantów z użyciem innych niebezpiecznych przedmiotów Bibliografia... 64

5 Wstęp Policjanci, wypełniając rotę ślubowania dbają o bezpieczeństwo innych, chroniąc życie, zdrowie i mienie obywateli, nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia. Z tego względu policjant to jeden z bardziej niebezpiecznych zawodów. Bardzo wielu policjantów na co dzień, w służbie, naraża swoje życie i zdrowie, nie tylko podczas bohaterskich akcji ratowniczych, ale także na skutek ataków przestępców. Każdego roku kilkuset z nich pada ofiarą niebezpiecznych ataków tylko dlatego, że strzegą bezpieczeństwa innych obywateli. Od 1998 roku zginęło co najmniej 126 funkcjonariuszy na służbie i w wypadkach związanych ze służbą. Pomimo tego kandydatów do służby policyjnej nie brakuje. Wielu osobom zawód policjanta kojarzy się z niebywałą odwagą i poświęceniem. Wspaniale byłoby, gdyby elementy te były ważniejszymi czynnikami motywującymi do wstępowania w policyjne szeregi. Niemniej jednak zarówno podczas szkolenia, jak i w służbie, wiele zależy przede wszystkim od możliwości i osobistych preferencji policjanta. Trzeba jednak podkreślić, że w chwili obecnej policjanci mają bardzo dobre warunki przygotowania się do służby i wykształcenia odpowiednich umiejętności. Szkoły policyjne wyposażone są w nowoczesne bazy treningowe, uczą w nich wykwalifikowani instruktorzy, na podstawie odpowiednio przygotowanych programów szkoleniowych. Można przypuszczać, że to właśnie dzięki tym możliwościom, a także efektom szkolenia przede wszystkim z zakresu taktyki i technik interwencji przytoczone wyżej wielkości nie wzrastają każdego roku. Preferencje i predyspozycje szkolących się nowych policjantów bywają różne. Niestety, nie wszyscy z nich mają przekonanie, że sprawność fizyczna, wysokie umiejętności z zakresu samoobrony, właściwego wyboru i posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz broni, a także umiejętność odpowiedniego współdziałania z innymi policjantami, daje im przewagę, która może spowodować, że w sytuacji odpierania ataku przestępcy wyjdą z niej bez 5

6 uszczerbku na zdrowiu, czy utraty życia. Jest to pole do działania dla nas trenerów i instruktorów naszym celem jest uzmysłowić młodym policjantom zagrożenia występujące w służbie i zmotywować ich do właściwego podejścia do szkolenia nie tylko w szkole policyjnej, ale także własnego doskonalenia po podjęciu właściwej służby. Niniejsza publikacja zawiera zbiór wybranych zdarzeń związanych z atakami na policjantów, które zostały zarejestrowane w latach , podczas służby realizowanej każdego dnia przez policjantów prewencji, a także służby kryminalnej. Zdarzenia te, przytoczone chronologicznie, zostały pogrupowane w zależności od sposobów działania napastników. Podział ten odnosi się po części do programu szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji, same przykłady z kolei mogą służyć jako pomoc egzemplaryczna, do wykorzystania przez instruktorów w procesie szkolenia. Wszystkie przykłady oraz zdjęcia opublikowane w dalszej części skryptu zostały zaczerpnięte z internetowego publikatora Komendy Głównej Policji (http://www.policja.pl), a następnie za wiedzą i zgodą redakcji serwisu zostały zredagowane i zamieszczone w niniejszej publikacji. Skrypt ten został stworzony w nadziei, że zapoznanie się z przekrojem przytoczonych zdarzeń wzbudzi wśród młodych policjantów potrzebę permanentnego szkolenia się, co z kolei przygotuje ich do właściwego podejmowania działań w niebezpiecznych lub chociażby nietypowych sytuacjach. Należy bowiem mieć świadomość, że nie tylko dobre wyposażenie czy też ochrona prawna funkcjonariusza mają zagwarantować mu komfort i bezpieczeństwo służby przede wszystkim zapewnić je może praca nad udoskonalaniem własnego warsztatu umiejętności, który ma bezpośrednie przełożenie na skutki ewentualnych niebezpiecznych zdarzeń. 6

7 Wybrane aspekty ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych Poniżej zostały przedstawione wybrane przepisy kodeksu karnego, które zapewniają ochronę prawną funkcjonariuszom publicznym, a związane są w szczególności z atakami na nich w sytuacji podejmowania czynności służbowych. Przepisy te ujęte są w rozdziale XXIX kodeksu karnego zatytułowanym Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Dla lepszego zrozumienia i przyjmowania właściwej interpretacji, do wymienionych niżej artykułów dołączono niektóre przypisy orzecznictwa sądowego z ostatnich kilku lat. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Art Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Jeżeli czyn określony w 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Wstępnie należy wyjaśnić, że chociaż określenie policjant nie jest wprost ujęte w katalogu wyszczególniającym kategorie funkcjonariuszy publicznych, umieszczonym w art k.k., to jednak policjanci wchodzą w zakres grupy określonej w ust. 7 ww. paragrafu, tj.: funkcjonariusz powołany do ochrony bezpieczeństwa publicznego ( ) Funkcjonariuszem organu powołanego do ochrony jest przede wszystkim policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Chodzi o takie organy, których zadaniem podstawowym lub ubocznym, 7

8 jest ochrona bezpieczeństwa publicznego. Osoba przybrana do pomocy policjantowi podlega takiej samej ochronie prawnej jak on sam. Jest nią każdy, kto został oficjalnie do pomocy skierowany, kto udziela pomocy na prośbę funkcjonariusza lub nawet samorzutnie. Z kolei określenie naruszenie nietykalności cielesnej doskonale opisuje Postanowienie SN II k.k. 145/10 z dn r.: Zwrot normatywny narusza nietykalność cielesną" obejmuje, w istocie, wszelkie możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną drugiej osoby, w tym również popchnięcie (odepchnięcie). Przypisy z orzecznictwa sądowego do art. 222 k.k. 1. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 41/02 w Katowicach z dn r.: Funkcjonariusz policji, podejmując w czasie wolnym od pracy działania zmierzające do obrony porządku prawnego w zgodzie z rotą ślubowania wynikającego z przepisu art. 27 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, działa w ramach obowiązków służbowych lub w związku z nimi, a tym samym korzysta ze wzmożonej ochrony przewidzianej w przepisie art k.k. i następne, o ile czyni to stosownie do wewnętrznych w służbie tej wymogów regulujących wykonanie określonych czynności służbowych, a tym samym pozwala oskarżonemu w sposób nie budzący wątpliwości na odbicie w jego świadomości wszystkich znamion konkretnego czynu zabronionego, z którego wspomniana dodatkowa ochrona ma wynikać. KZS 2002/10/79 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 13/08 w Katowicach z dn r.: Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o Policji, policjant jest zobowiązany dochować obowiązków, wynikających z roty złożonego ślubowania, a ta między innymi zakłada służbę w ochronie ustanowionego w państwie porządku prawnego, strzeżenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet 8

9 z narażeniem życia. Nieprzestrzeganie tego obowiązku można by traktować z kolei, jako naruszenie zasad etyki zawodowej. Skoro zatem funkcjonariusze policji w czasie pełnienia służby, nawet jeśli pozaprawnie opuścili rejon wykonywania bezpośrednich czynności służbowych, uzgodnionych z dyżurnym komisariatu, zetknęli się z przestępczymi działaniami innych osób, to strzegąc z narażeniem życia bezpieczeństwa obywateli i ustanowionego w państwie porządku prawnego przed takim przestępczymi działaniami, w sposób zgodny z rotą ślubowania, pełnili oni czynności służbowe, podczas których czynna napaść na nich winna podlegać penalizacji przewidzianej przepisem art. 223 k.k. KZS 2008/9/41, KZS 2008/9/42, Biul.SAKa 2008/3/ Czynna napaść Art Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dotyczy działania zmierzającego do tego samego celu, wykonanego przez co najmniej trzy osoby. Istotnym elementem decydującym o odpowiedzialności sprawcy za naruszenie nietykalności cielesnej oraz czynną napaść jest udowodnienie, że do zdarzenia doszło podczas lub w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. Przyjmuje się, że policjant w czasie służby realizuje czynności ustawowe, a więc te, które formalnie wchodzą w zakres jego kompetencji. Wątpliwości mogą się rodzić przy rozpatrywaniu ochrony prawnej, gdy działania policjanta mają miejsce poza służbą. Przytoczone poniżej orzecznictwo sądowe 9

10 powinno te wątpliwości rozwiać, utwierdzając w założeniu, że policjant jest chroniony w każdej sytuacji, o ile podejmie czynność prawną, tzn. mieszczącą się w granicach jego kompetencji i zgodną z przepisanym trybem postępowania, uświadamiając jednocześnie sprawcy, że realizuje ją jako funkcjonariusz Policji. Określenie broń palna wymienione w art. 223 k.k. w prawie karnym zachowuje znaczenie nadane w ustawie z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Nazwa nóż zachowuje w przepisie potoczne znaczenie, według którego są nim wszelkiego rodzaju narzędzia składające się z ostrza, z reguły osadzonego na trzonku (rękojeści), w tym np. narzędzia kuchenne, chirurgiczne, ogrodnicze, myśliwskie. Dosyć problematyczne staje się kwalifikowanie narzędzia działania sprawcy pod pojęciem podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego. Orzecznictwo sądowe i doktryna prawna nie jest w tym zakresie jednoznaczna. Obecnie ma miejsce wyraźna tendencja odnosząca określenia przedmiotu jako niebezpiecznego do jego stałych właściwości (takich jak: ostrość, twardość, masa, właściwości tnące, żrące lub trujące, możliwość wyrzutu lub przenoszenia znacznej energii, zdolność do wywołania skutku w postaci śmierci na skutek wykorzystania zwykłych funkcji przedmiotu, realność zagrożenia życia lub zdrowia porównywalna z użyciem broni palnej lub noża), a nie do sposobu jego użycia. Nie jest celem niniejszej publikacji rozwikłać ten problem, nie mniej jednak poniżej przytaczam orzeczenia, które biorą pod uwagę obie te tendencje. W art wymienia się także pojęcie środek obezwładniający, czyli w potocznym rozumieniu każdy środek, którego użycie zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami prowadzi do pozbawienia ofiary możliwości swobodnego poruszania się w ogóle lub tylko niektórych części ciała. 10

11 Przypisy z orzecznictwa sądowego do art. 223 k.k. 1. Wyrok Sądu apelacyjnego AKa 44/03 w Poznaniu z dn r. Przy dokonywaniu oceny niebezpieczności przedmiotu z punktu widzenia kwalifikacji prawnej z art. 223 k.k. (także art k.k.), istotne znaczenie będą miały takie cechy (właściwości) przedmiotu, które sprawiają, że wykorzystanie zwykłych funkcji lub działania przedmiotu przeciwko człowiekowi, spowoduje powstanie realnego zagrożenia o równowartości odpowiadającej użyciu broni palnej lub noża. Podkreślić trzeba bowiem, że również niebezpieczność takich przedmiotów, jak broń palna i nóż, wymienionych w art. 223 k.k. (także w art k.k.) nie istnieje w sposób abstrakcyjny, ale z woli ustawodawcy jest immanentnie związana z ich użyciem (także posługiwaniem się nimi). Prok.i Pr.-wkł. 2004/3/28, KZS 2004/4/ Wyrok Sądu Apelacyjnego AKa 548/03 we Wrocławiu z dn r. Zawarty w art k.k. zwrot Kto (...) używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu (...) dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, niewątpliwie kładzie nacisk na cechę niebezpieczności przedmiotu, która ma być podobna do niebezpieczeństwa jakie wywołuje użycie broni palnej lub noża, nie zaś na właściwości fizyczne samego przedmiotu i charakterystyczne dla broni palnej lub noża sposoby zadawania obrażeń ciała. To więc, że użyta przez oskarżonego metalowa rura o średnicy 3,5 cm i długości 100 cm, zakończona z jednej strony żeliwnym kolankiem, nie miała analogicznych, jak nóż, właściwości do spowodowania ran kłutych lub ciętych, bowiem jej końce i brzegi nie były, jak jest w przypadku noża, ostre, nie oznacza wcale, że nie stanowiła ona innego przedmiotu, podobnie niebezpiecznego do noża. OSA 2003/5/44, KZS 2003/7-8/71, Wokanda 2003/9/

12 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 49/02 w Łodzi z dn r. Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku, że związek z wykonywaniem obowiązków służbowych w rozumieniu art. 223 k.k. zachodzi już wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny zostanie napadnięty z powodu wykonywania obowiązków służbowych, choćby nie było to związane z wykonywaniem konkretnego obowiązku... (pokrzywdzeni zostali zaatakowani przez oskarżonych z powodu tego, że byli policjantami). Prezentowanie w apelacjach (obrońców) odmienne stanowisko zdaje się wynikać z poglądu wypowiedzianego w Komentarzu do kodeksu karnego pod redakcją A. Zolla, którego autorzy stanęli na stanowisku, że związek z pełnieniem obowiązków służbowych ma istnieć pomiędzy konkretną czynnością służbową funkcjonariusza i naruszeniem nietykalności cielesnej. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie ma uzasadnionych powodów (nie przedstawiono ich zresztą we wspomnianym komentarzu pod redakcją A. Zolla) do odejścia na gruncie obecnego kodeksu karnego od jednolicie dotychczas rozumianego w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w poglądach doktryny pojęcia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Nadal bowiem aktualność zachowują argumenty co do konieczności stosowania surowszych przepisów wobec sprawców, którzy atakują funkcjonariuszy publicznych tylko z tego powodu, że wykonują taką funkcję.... Z tych wszystkich względów należało uznać, że przyjęta przez sąd pierwszej instancji kwalifikacja prawna czynu z art. 223 k.k. jest prawidłowa. Prok.i Pr.-wkł. 2004/5/20, KZS 2004/6/48 4. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 306/02 w Lublinie z dn r. 1. Pies może być użyty jako środek obezwładniający przez sprawcę dokonującego czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną. 2. Pies określonej rasy (a więc wymieniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy Dz. U. Nr 159, poz ze zm.), a także oczywiście pies nie zaliczany wprawdzie do psów uznawanych za agresywne, 12

13 ale który ze względu na swą dużą, silną budowę oraz takie cechy jak agresywność, zajadłość i nieustępliwość, może być użyty jako środek do obezwładniania pokrzywdzonego, gdyż może spowodować, że ta osoba będzie bezwładna, bezsilna, pozbawiona swobody ruchów. Temu przecież ma służyć użycie środka obezwładniającego, a szczucie takiego psa to ewidentny przykład takiego właśnie działania. OSA 2004/7/50, KZS 2003/9/25, KZS 2004/9/59 Wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu lub funkcjonariusza (czynny opór) Art Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w 2 jest skutek określony w art lub w art , sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art odnosi się do odpowiedzialności sprawcy za stosowanie tzw. czynnego oporu przez zachowanie polegające na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej wobec funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej w celu zmuszenia go do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Pojęcie groźby bezprawnej należy rozumieć tak, jak na gruncie przepisów art i art. 191 k.k. Przemoc może być ukierunkowana na osobę funkcjonariusza bądź na inną osobę (do pomocy mu przybraną). Działanie sprawcy polegające na stosowaniu przemocy może mieć też cechy zarówno naruszania nietykalności cielesnej, jak i cechy czynnej napaści. Nie mniej jednak przepisy te 13

14 rozróżniają motyw działania sprawcy polegający na działaniu w zamiarze wymuszania określonej czynności urzędowej (mieszczącej się w granicach kompetencji) na funkcjonariuszu publicznym albo osobie przybranej mu do pomocy bądź też polegający na działaniu w zamiarze przeszkodzenia w takiej czynności. Przypisy z orzecznictwa sądowego do art k.k. 1. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 122/03 w Białymstoku z dn r. Kopanie i uderzanie funkcjonariuszy niewątpliwie powodowało naruszenie ich nietykalności, a jednocześnie stanowiło przemoc zmierzającą do zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych. Działanie sprawcy, polegające na zastosowaniu przemocy wiążącej się z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza lub osoby mu do pomocy przybranej, realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art i 2 k.k. oraz w art k.k., stanowi jedno przestępstwo kwalifikowane z tych przepisów pozostających w zbiegu kumulatywnym (art k.k.). OSA 2003/11/108, Prok.i Pr.-wkł. 2004/2/18 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 16/02 w Białymstoku z dn r. Przestępstwo z art k.k. popełnia sprawca, który stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osobę przybraną mu do pomocy do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Przemoc lub groźba bezprawna jest w tym wypadku narzędziem oddziaływania na psychikę indywidualnie oznaczonych osób. Przestępstwo z art k.k. ma charakter bezskutkowy. Jest dokonane w chwili zrealizowania przez sprawcę określonych w nim czynności sprawczych. Ma charakter kierunkowy, a więc może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim. OSA 2003/4/37, KZS 2002/12/60, OSAB 2002/2-3/28 14

15 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego II AKa 249/01 w Katowicach z dn r. Czynną napaścią w rozumieniu art. 223 k.k. jest tylko takie działanie, które podejmowane jest przez sprawcę w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej funkcjonariuszom. Samo więc demonstrowanie przez trzymanie w rękach niebezpiecznych przedmiotów nie może być zatem uznane za równoznaczne z ich użyciem, w sytuacji gdy sprawca jednocześnie nie podejmuje żadnych takich zachowań, które uzewnętrzniłyby jego zamiar wyrządzenia pokrzywdzonym krzywdy. Zawarte w przepisie art. 223 k.k. pojęcie sprawca używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego dopuszcza się czynnej napaści ze swej istoty wskazuje na działanie aktywne i ukierunkowane przez sprawcę na określony cel. Oskarżeni swoim zachowaniem jednoznacznie dążyli do uchronienia znajdujących się na miejscu osób przed zatrzymaniem przez interweniujących funkcjonariuszy, a stosując groźbę bezprawną, którą wyrazili właśnie poprzez zademonstrowanie niebezpiecznych przedmiotów, zmusili funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej. Prok.i Pr.-wkł. 2002/5/14 Po przestudiowaniu komentarzy do wymienionych przepisów oraz orzecznictwa sądowego ujętego w uzasadnieniach wyroków w konkretnych sprawach, w których pokrzywdzonymi byli policjanci jako funkcjonariusze publiczni, nasuwa się spostrzeżenie, że orzecznictwo sądowe bardziej pragmatycznie ujmuje określenia użyte w przepisach, aniżeli naukowa doktryna prawna. Ma to niewątpliwie znaczenie dla precyzyjnego i jednoznacznego kwalifikowania czynów, jakich dopuszczają sie sprawcy wobec funkcjonariuszy i przypisywania im odpowiedzialności karnej za te czyny. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsza ochrona prawna nie przywróci zdrowia lub życia tym, którzy z narażeniem utraty tych dóbr zostali powołani do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 15

16 Ataki na policjantów bez użycia niebezpiecznych przedmiotów 1 4 stycznia 2008, KWP Gdańsk Próbowali pomóc, zostali zaatakowani Wczoraj dwaj funkcjonariusze gdyńskiej komendy, będący po służbie, na jednym z przystanków oczekiwali na autobus. Podczas rozmowy usłyszeli, że ktoś wzywa pomocy. Po chwili zauważyli mężczyznę, którego dwóch innych okładało pięściami. Policjanci natychmiast ruszyli, żeby pomóc zaatakowanemu. Podbiegli do mężczyzn i poprosili, by ci uspokoili się. Przedstawili się informując, że są policjantami. Gdy słowa nie pomogły, próbowali rozdzielić bijących się. Wtedy jeden z napastników zaatakował jednego z interweniujących. Popchnął go, a potem zaczął bić pięściami po głowie i twarzy. Drugi z funkcjonariuszy ruszył na pomoc koledze. Wspólnie udało im się obezwładnić agresywnego 24-latka. Mężczyzna został zatrzymany. 13 stycznia 2008, KSP Zatrzymani za napaść na policjantów Około godziny 18:30 dyżurny policji otrzymał wiadomość o butelkach, które ktoś wyrzucał przez okno w bloku. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol. Informacja nie potwierdziła się. Gdy policjanci wracali do radiowozu, usłyszeli dochodzącą, z jednego z mieszkań bardzo głośną muzykę, a po chwili odgłos bijatyki. Gdy policjanci zadzwonili do drzwi, otworzył je młody człowiek. Tuż za nim znajdowała się grupa osób, które na widok mundurowych zareagowały agresją. Na początku padły wulgaryzmy, a po chwili uczestnicy imprezy zaatakowali policjantów, szarpiąc ich i kopiąc. W trakcie zajścia, jeden z mężczyzn próbował wyjąć policjantowi z kabury broń. Mundurowi wezwali dodatkowe patrole, które błyskawicznie dotarły na miejsce. Wkrótce sytuacja została całkowicie opanowana. Policjanci zatrzymali osiem osób uczestniczących w zajściu. Wśród nich Elżbietę P. (lat 38), która mając 2,4 promila alkoholu w organizmie opiekowała się swoim 5-letnim synem. Dziecko zostało przekazane pod opiekę babci. Pozostali zatrzymani to Krzysztof P. (lat 20), Bartłomiej P. (lat 19), Daniel M. (lat 27), Sebastian J. (lat 15), Arkadiusz N. (lat 19) oraz Maciej B. (lat 31) i Marcin N. (lat 17). Z wyjątkiem Macieja B. wszyscy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Elżbieta P. i Sebastian J. trafili do izby wytrzeźwień. Pozostałych mężczyzn osadzono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. 1. Informacje i zdjęcia wykorzystane w rozdziale pochodzą z internetowego serwisu policja.pl. Zostały wykorzystane w niniejszej publikacji za wiedzą i zgodą redakcji (http://www.policja.pl/). 16

17 7 lutego 2008, KWP Lublin Awanturnik z 4 promilami W nocy policjanci zostali wezwani na ul. Peowiaków w Zamościu. Jak wynikało ze zgłoszenia grupa młodych osób zakłócała spokój głośno się zachowując i pijąc alkohol. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, przed blokiem na ławce zastali trzech mężczyzn. Stróże prawa wielokrotnie wzywali mężczyzn do zachowania spokoju. Upominani młodzi ludzie na słowa mundurowych reagowali zwiększoną agresją, byli bardzo wulgarni. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu awanturujących się młodzieńców. W czasie zatrzymywania mężczyźni szarpali się z mundurowymi, a jednego z nich uderzyli. Przy wsparciu drugiego patrolu awanturnicy zostali obezwładnieni i zatrzymani. Okazali się nimi trzej mieszkańcy Zamościa w wieku 25, 24 i 22 lat. Byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem u najstarszego z mężczyzn wykazało 3,9 promila alkoholu w organizmie, u jego o rok młodszego kolegi 3,43 promila, zaś u 22-latka 2,21 promila. 6 marca 2008, KWP Lublin Brutalne pobicie policjanta Zdarzenie miało miejsce ok. godz na osiedlu Zamojskiego. Wracającego do domu w towarzystwie trójki swoich kolegów funkcjonariusza zaatakowała grupa młodych mężczyzn. Podczas tego zajścia najbardziej ucierpiał 31-letni policjant komendy miejskiej w Zamościu, który tego dnia miał dzień wolny od służby. Ze złamanymi żebrami, wybitym zębem i potłuczeniami trafił do szpitala. Napastnicy zaatakowali również kolegów policjanta. Na szczęście nie odnieśli oni większych obrażeń. Schronili się w samochodzie, którym przyjechali. Sprawcy wyładowali swoją agresję także na aucie rozbijając w nim tylne lampy, szybę i uszkadzając pokrywę bagażnika. Kilkanaście godzin po zdarzeniu policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzewanych o pobicie. To 20-letni mieszkaniec Zamościa. W styczniu tego roku był już sprawcą rozboju na niepełnosprawnym. Wówczas wspólnie ze swoim kolegą pobili mężczyznę zabierając mu portfel z dokumentami i telefon komórkowy. 20-latek umieszczony został wówczas w areszcie tymczasowym. Pod koniec stycznia środek zapobiegawczy w postaci aresztu uchylono i zamieniono na poręczenie majątkowe. Wkrótce do zatrzymano kolejnych 8 sprawców. Wszyscy są mieszkańcami Zamościa. Mają od 17 do 21 lat. 10 marca 2008, KWP Kielce Napastnik, który ugryzł policjanta Wszystko rozegrało się późnym wieczorem na jednym z kieleckich osiedli. Kiedy wezwani na interwencję domową policjanci weszli do mieszkania, nietrzeźwy awanturnik oznajmił im, że nic się nie dzieje, a on właśnie zamierza iść spać. Jego żona zażądała jednak, by jej nietrzeźwego małżonka, nie zameldowanego w tym 17

18 mieszkaniu, policjanci zabrali do wytrzeźwienia. Twierdziła, że wywołał on awanturę domową, w trakcie której groził pozbawieniem życia jej oraz synowi. Gdy policjanci taktownie poprosili mężczyznę, by wyszedł z nimi z mieszkania mężczyzna dostał tzw. białej gorączki. Podczas obezwładniania ugryzł jednego z policjantów w nadgarstek, a drugiemu podczas szamotaniny wyłamał palec prawej ręki. Został zatrzymany. 14 marca 2008, KWP Olsztyn Najadł się, wyspał, a potem nie chciał zapłacić Iławscy policjanci zostali powiadomieni przez pracownika jednego z tamtejszych hoteli, o wyłudzeniu usługi hotelowej i posiłków przez klienta. Funkcjonariusze ustalili, że Mieczysław C., 53-letni mieszkaniec Ostrołęki, podczas pobytu w hotelu zachowywał się arogancko i wulgarnie, a ponadto nie chciał uiścić zapłaty za nocleg i wyżywienie. Wartość strat oszacowana została na kwotę ponad 1100 zł. W trakcie interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie również wobec policjantów. Uderzył jednego z nich pięścią, ubliżał im, a także groził pozbawieniem życia. Agresywny klient został doprowadzony do komendy. Tu okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut oszustwa, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i gróźb karalnych. 15 marca 2008, KWP, Szczecin Napad na policjanta wracającego ze służby Po zakończonej służbie około 1:00 w nocy policjant z KP w Połczynie Zdroju wracał do domu prywatnym samochodem. W trakcie jazdy usłyszał huk uderzającej o pojazd butelki. Zatrzymał się. Wtedy do samochodu podbiegło trzech mężczyzn. Napastnicy siłą wyciągnęli umundurowanego policjanta z samochodu. Obezwładnili go i pobili. Następnie wsiedli do jego samochodu i odjechali w nieznanym kierunku. Na szczęście policjant był w stanie wezwać pomoc. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. W trakcie przesłuchań pokrzywdzony rozpoznał napastników. Jeszcze tej samej nocy odnaleziono skradziony samochód. Napastnicy porzucili go w lesie. Zatrzymano także pierwszego z napastników Roberta K. Po usłyszeniu zarzutów prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt. Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku. Na wolności nadal pozostawało jednak dwóch napastników. Policjanci wszczęli poszukiwania. W prowadzonych działaniach kryminalnych ze Świdwina wsparli policjanci z Kołobrzegu oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Ustalono, że napastnicy ukrywają się przed policjantami w jednym z nadmorskich hoteli. O godzinie 6.00 w wytypowanym przez policjantów hotelu zatrzymano 36-letniego Roberta J. i 33-letniego Pawła J. Mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni interwencją i nie stawiali żadnego oporu. 18

19 26 marca 2008, KWP Wrocław Policjanci zatrzymali chuliganów i włamywaczy Dwaj wrocławscy policjanci, będący w czasie wolnym od służby zauważyli na ul. Górniczej czterech nietrzeźwych mężczyzn, którzy idąc chodnikiem dewastowali skrzynie na piasek. W pewnym momencie jeden z nich podszedł do budki telefonicznej i wyrwał słuchawkę z aparatu. Funkcjonariusze powiadomili oficera dyżurnego komendy miejskiej we Wrocławiu, który na miejsce skierował patrol. Nagle wandale podeszli do pobliskiego kiosku, gdzie jeden z nich wybił szybę wystawową. Sprawcy zaczęli wyciągać ze środka gazety. W tym momencie policjanci przystąpili do interwencji. Obezwładnili i zatrzymali jednego z mężczyzn. Podejmując interwencję funkcjonariusze oznajmili, że są policjantami i okazali legitymacje. To spowodowało, że agresja pozostałych przestępców wzrosła i zaatakowali oni stróżów prawa, chcąc odbić wcześniej zatrzymanego mężczyznę. W tym momencie nadjechał radiowóz. Sprawcy zaczęli uciekać w okoliczne podwórka. Policjanci ruszyli za nimi w pościg. Po chwili, pomiędzy blokami, zatrzymali drugiego z mężczyzn. Dwóm pozostałym udało się uciec. Policjanci zatrzymali ich jeszcze tego samego dnia. Wszyscy podejrzani to mieszkańcy Wrocławia w wieku lat. Jeden z zatrzymanych został umieszczony w izbie wytrzeźwień. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 2 promile. Interweniujący policjanci doznali obrażeń, w wyniku których zostali przewiezieni do jednego z wrocławskich szpitali. Po udzieleniu pomocy medycznej, jeden został wypisany do domu, natomiast drugi został hospitalizowany. 21 kwietnia 2008, KWP Bydgoszcz Narkotyki schowane w skarpecie Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Jagiełły w Mogilnie, gdzie awanturował się pijany mężczyzna. Po wejściu do lokalu postanowili odizolować agresora od reszty domowników i spytać go o powód takiego zachowania. W odpowiedzi mężczyzna zaczął wykrzykiwać pod ich adresem wulgarne epitety, a następnie zerwał się z fotela i zaatakował ich pięściami. Po zakuciu mężczyzny w kajdanki, policjanci sprawdzając, czy nie ma przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów, znaleźli foliowy woreczek z marihuaną. Narkotyk schowany był w skarpecie. 34-letni mężczyzna został zatrzymany. W organizmie miał około 1 promila alkoholu. 24 kwietnia 2008, KWP Lublin Nałogowy przestępca W nocy z 20 na 21 kwietnia mężczyzna został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do piwnicy na jednym z osiedli w Lubartowie. Za czyn ten został objęty dozorem policyjnym. 47-latek wykazał 19

20 się jednak lekceważącym stosunkiem do obowiązujących przepisów prawa i już w kilka godzin po wyjściu na wolność ponownie popełnił przestępstwo. Tym razem w nocy z 22 na 23 kwietnia włamał się do sklepu odzieżowego w centrum Lubartowa. Skradzione rzeczy, o wartości ok. 1 tys. zł, zapakował do toreb znalezionych w sklepie. Pracujący na miejscu przestępstwa policjanci m.in. dzięki monitoringowi wizyjnemu szybko ustalili tożsamość włamywacza i rozpoczęli jego poszukiwania. Sprawca bardzo szybko odnalazł się w Michowie, gdzie rankiem na miejscowym targowisku wywołał awanturę, w trakcie której rzucił w kierunku sprzedawczyni widłami. Wezwani na interwencję policjanci szybko zatrzymali awanturnika i zabezpieczyli mienie pochodzące z włamania. W trakcie zatrzymania, będący pod wpływem alkoholu 47-latek, uderzył w głowę jednego z policjantów. 4 maja 2008, KWP Kielce Agresywny uciekinier zaatakował policjantów Kieleccy policjanci na jednej z ulic miasta chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę volkswagena golfa, który jechał z nadmierną prędkością. Kiedy, pomimo znaków dawanych tarczą do zatrzymywania, mężczyzna nie zatrzymał się, funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Uciekinier, kilka ulic dalej, porzucił swoje auto i próbował ukryć się w pobliskim sklepie. Nie udało mu się jednak zmylić policjantów chwilę później został przez nich zatrzymany. W trakcie doprowadzania go do radiowozu, mężczyzna był bardzo agresywny. Jednego z policjantów uderzył pięścią w twarz, drugiego próbował kopać. W szale wybił także jedną z bocznych szyb w radiowozie. Jak się okazało, sprawca był nietrzeźwy miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. 6 maja 2008, KWP Kielce Chciał tylko porozmawiać Wszystko rozegrało się przed południem w budynku starachowickiego sądu. Policjantów, którzy nadzorowali pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zainteresował coraz głośniej dobijający się do drzwi mężczyzna. Gdy jeden z funkcjonariuszy otworzył drzwi i zapytał interesanta, o co mu chodzi, ten w wulgarny sposób odpowiedział, że przyszedł w odwiedziny do kolegi. Agresywny mężczyzna nie reagował na słowa policjanta, który polecił mu odejść od drzwi. Rzucił się na niego z pięściami. Policjant natychmiast obezwładnił intruza. Mężczyzna został zatrzymany. Wykonane badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Rozprawa, w której młodzieniec miał uczestniczyć jako współoskarżony, nie odbyła się. 20

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI ODPOWIEDZĄ ZA WYWOŁANIE FAŁSZYWYCH ALARMÓW

MĘŻCZYŹNI ODPOWIEDZĄ ZA WYWOŁANIE FAŁSZYWYCH ALARMÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/127102,mezczyzni-odpowiedza-za-wywolanie-falszywych-alarmow.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 01:32 Strona znajduje się w archiwum. MĘŻCZYŹNI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie T: Lecznictwo sądowo - lekarskie 02.04.2007 KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

Bardziej szczegółowo

Przemoc w szkole regulacje prawne

Przemoc w szkole regulacje prawne Przemoc w szkole regulacje prawne Przemoc w szkole może przejawiać się groźbami, znieważaniem, zmuszaniem do wykonania określonych czynności, ale także niszczeniem rzeczy dziecka. Przemoc taka najczęściej

Bardziej szczegółowo

KARY 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI UTRZYMANE

KARY 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI UTRZYMANE V Ds. 12/12 17.10.2014 r. KARY 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI UTRZYMANE Wyrokiem z 14 października br. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy kary po 25 lat pozbawienia wolności dla braci bliźniaków ze

Bardziej szczegółowo

ARESZTOWANI ZA FAŁSZYWE DOLARY I AMFETAMINĘ

ARESZTOWANI ZA FAŁSZYWE DOLARY I AMFETAMINĘ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136151,aresztowani-za-falszywe-dolary-i-amfetamine.html Wygenerowano: Czwartek, 9 lutego 2017, 19:30 Strona znajduje się w archiwum. ARESZTOWANI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 248/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 Branie zakładnika w rozumieniu art. 252 1 k.k. to pozbawienie wolności jakiejś osoby wbrew jej woli. Przetrzymywanie zakładnika oznacza utrzymanie bezprawnego

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/51533,wpadli-zlodzieje-samochodow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 20:45 Strona znajduje się w archiwum. WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję w granicach obszarów i obiektów :

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję w granicach obszarów i obiektów : Uprawnienia pracowników ochrony Uprawnienia wynikają z : 1. pełnienia ochrony w granicach obszarów i obiektów dla posiadających licencję 2. poza granicami dla posiadających licencję 3. nie posiadania licencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r. Dz.U.97.100.623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 137/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA NAUCZYCIELA, JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

OCHRONA NAUCZYCIELA, JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO WYSOGOTOWO, ul. Wierzbowa 33 62-081 Przeźmierowo tel.: +48 61 8203 597, +48 61 8280 921 infolinia 0 801 080 930 www.bezpieczne-dane.eu OCHRONA NAUCZYCIELA, JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO Jakie prawa

Bardziej szczegółowo

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPOŻYWAJĄCYM NA TERENIE OŚRODKA LUB PRZEBYWAJĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALBO INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB POSIADAJĄCYM NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĘ / PRZEDMIOT 1. Nauczyciel/wychowawca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur.

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05

WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05 WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05 Zachowania realizujące raz znamiona art. 197 1 k.k., to znowu określone w 2 tego przepisu, a także art. 200 1 k.k., jeżeli są jednorodzajowe i zachowana jest

Bardziej szczegółowo

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ Załącznik numer 10 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ. I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby C Y B E R P R Z E M O C Rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. D E F I N I CJA CYBERPRZEMOCY Wirtualne tyranizowanie, nękanie jest wykorzystywaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail,

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY opracowała mgr Halina Kotuła Kradzież na terenie szkoły 1. Poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. Dz.U.2010.147.984 z dnia 2010.08.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 12 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

W praktyce jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty.

W praktyce jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 11.06.2014 r. w sprawie przyjęcia postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.)

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.) PROCEDURY zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w Szkole Podstawowej nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Ds. 778/ r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko

Ds. 778/ r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko Ds. 778/13 29.07.2014 r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko Jarosławowi S. z Gromadki postrzelonemu przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości Sprawozdanie dotyczące realizacji Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY 10 ROZBOJÓW W WIELKOPOLSCE STRZELAJĄCY DO POLICJANTÓW OSKARŻENI

SPRAWCY 10 ROZBOJÓW W WIELKOPOLSCE STRZELAJĄCY DO POLICJANTÓW OSKARŻENI V Ds. 12/12 SPRAWCY 10 ROZBOJÓW W WIELKOPOLSCE STRZELAJĄCY DO POLICJANTÓW OSKARŻENI Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom, którzy w okresie od lipca do listopada

Bardziej szczegółowo

Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego

Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego ROMAN TOMASZEWSKI Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego Zasadniczym pojęciem, do którego odwołuje się obowiązujący obecnie kodeks karny przy opisywaniu istoty przestępstw przeciwko prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej Zarządzenie Nr / j /2014 Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej z dnia 3? marca 2014 r. w sprawie postępowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z dokumentacją zdarzeń mogących wystąpić w Służbie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie System norm prawnych, czyli zakazów lub nakazów postępowania. Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 244/13. Dnia 8 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Dołhy

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 244/13. Dnia 8 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Dołhy Sygn. akt III KK 244/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 sierpnia 2013 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 8 sierpnia 2013 r., sprawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 września 1990 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE ZAPOBIEGANIE prewencja kryminalna ZDROWE I BEZPIECZNE DZIECKO RODZICE SZKOŁA POLICJA TYLKO ZROZUMIENIE PROBLEMU I WSPÓŁPRACA Obowiązujące przepisy Ustawa o postępowaniu w sprawach

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 3. Jeżeli czynu zabronionego określonego w 2 opuszcza, w celu trwałego uchylenia się od tej służby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Podejrzani o przemyt zatrzymani

Podejrzani o przemyt zatrzymani Podejrzani o przemyt zatrzymani Edyta Czopp-Jankowska, 16.09.2013 Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Jeleniej Górze przeprowadzili brawurowy pościg za uciekającym samochodem osobowym, w którym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym,

Bardziej szczegółowo

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133470,uderzenie-w-narkobiznes-na-dolnym-slasku.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 04:00 Strona znajduje się w archiwum. UDERZENIE W NARKOBIZNES

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.:

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: ustanowione przepisy prawne, stan dróg, ich jakość, organizacja ruchu drogowego, w tym oznaczenia i sygnalizacje, Na te czynniki nie mamy bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 Prawidłowe postępowanie w razie ustalenia przez sąd możliwości oceny prawnej czynu, zarzucanego jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, według

Bardziej szczegółowo

Oszukali ubezpieczyciela

Oszukali ubezpieczyciela Oszukali ubezpieczyciela Prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy nadzorował prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚ KGB Zarząd we Wrocławiu - śledztwo w

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania

Procedury postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania Procedury postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania Definicje i określenia: Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Przemoc w rodzinie stanowi niewątpliwie problem wstydliwy i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 423/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Wykład pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Zawartość pokazu: 1. Podstawowe informacje dot. nieletnich i przestępczości nieletnich 2. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od r. do r. - 1 - Strzegom, dnia 3.10.2008 r. L.dz. SMGS.RN.....-../ 08 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.09.2008 r. do 30.09.2008 r. 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w kwietniu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w kwietniu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w kwietniu 2014 roku. MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę wobec

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania na temat PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, A ZWYCZJE SZKOLNE.

Sprawozdanie z realizacji zadania na temat PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, A ZWYCZJE SZKOLNE. Sprawozdanie z realizacji zadania na temat PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, A ZWYCZJE SZKOLNE. W dniu 09.10.2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. JANA BYTNARA RUDEGO W MIELCU PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO Rok szkolny 2010/2011 Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego Program

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. II KK 141/10

WYROK Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. II KK 141/10 WYROK Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. II KK 141/10 Przesłanka niekaralności za przestępstwo umyślne określone w art. 66 1 k.k. dotyczy prawomocnych skazań, które miały miejsce do dnia orzekania w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Nieletni a substancje psychoaktywne Niepełnoletni ale czy bezkarny? Wiek a odpowiedzialność karna USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

uszczerbku na zdrowiu Marcina P. W wyniku pobicia Marcin P. doznał obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczenia głowy ze stłuczeniem pnia mózgu i

uszczerbku na zdrowiu Marcina P. W wyniku pobicia Marcin P. doznał obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczenia głowy ze stłuczeniem pnia mózgu i S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y 31 MAJA 2010 r. WYKAZ WYBRANYCH SPRAW PROKURATUR OKRĘGU PRZEMYSKIEGO PROKURATURA OKRĘGOWA W PRZEMYŚLU Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 17 maja 2010 r. 20.

Bardziej szczegółowo

Procedury. Opracowane na podstawie. informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA

Procedury. Opracowane na podstawie. informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA Procedury Opracowane na podstawie informacji udostępnionych przez MEN oraz przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie PROCEDURA postępowania z uczniem nie realizującym obowiązku szkolnego w sytuacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM 1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Według art. 25 ustawy, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Aspekty prawne dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel Podstawa prawna Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/1 Wydanie nr 3 1. Nazwa usługi: Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny 2. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji. za 2013 rok

INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji. za 2013 rok INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 213 rok CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Komisariat Policji w Krzeszowicach swoim zasięgiem działania obejmuje

Bardziej szczegółowo

NAPADALI NA TIRY, WŁAMYWALI SIĘ DO LUKSUSOWYCH POSIADŁOŚCI, KRADLI SAMOCHODY, ZŁOTO, ZEGARKI I INNE PRZEDMIOTY ZOSTALI ZATRZYMANI PRZEZ CBŚP

NAPADALI NA TIRY, WŁAMYWALI SIĘ DO LUKSUSOWYCH POSIADŁOŚCI, KRADLI SAMOCHODY, ZŁOTO, ZEGARKI I INNE PRZEDMIOTY ZOSTALI ZATRZYMANI PRZEZ CBŚP POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/126828,napadali-na-tiry-wlamywali-sie-do-luksusowych-posiadlosci-kradli-samochody-zl oto.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 17:43 Strona

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją ( jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole Legenda: kolor czerwony czynności do natychmiastowego podjęcia kolor pomarańczowy czynności do podjęcia w ciągu 24 godzin kolor zielony

Bardziej szczegółowo

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki.

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawowe akty prawne: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Straż Miejska w Toruniu Razem z Mieszkańcami Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Razem z Mieszkańcami 22 października 2015 roku Straż Miejska w Toruniu otrzymała certyfikat w rządowym

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA SŁUCHACZY OSS CERTUS OPRACOWAŁ MGR ARTUR HARAJ NA PODSTAWIE:

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA SŁUCHACZY OSS CERTUS OPRACOWAŁ MGR ARTUR HARAJ NA PODSTAWIE: PODSTAWY PRAWNE I ZASADY PODEJMOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW OCHRONY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W GRANICACH CHRONIONYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW ORAZ POZA ICH GRANICAMI DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA SŁUCHACZY OSS CERTUS

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo