HISTORIA - Pytania sprawdzające

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA - Pytania sprawdzające"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko ucznia:... Klasa:... Data:... Kod testu: his_a HISTORIA - Pytania sprawdzające Każde z pytań zawiera cztery odpowiedzi (A, B, C, D). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Proszę wybrać i zaznaczyć jedną odpowiedź prawidłową do każdego pytania testowego. Życzę powodzenia. 1. Spartakus poprowadził do powstania A. jeńców wojennych B. chrześcijan C. plebejuszy D. niewolników 2. Negatywny skutek odkryć geograficznych to: A. wzrost ilości złota w Europie B. działalność konkwistadorów C. szerzenie chrześcijaństwa D. urozmaicenie diety Europejczyków 3. Zakony rycerskie powstały podczas krucjat w celu: A. zaprowadzenia dyscypliny wśród krzyżowców B. opieki nad krzyżowcami przebywającymi w Palestynie C. zabezpieczenia zabytków Jerozolimy D. chrystianizacji Turków 4. Wszyscy Grecy nazywali swój kraj: A. polis B. Achają C. Helladą D. Heleną 5. Starożytna Mezopotamia leżała w : A. Azji północno-wschodniej B. Azji południowo-zachodniej C. Azji północno-zachodniej D. Azji południowo-wschodniej 6. Przyczyna zawarcia unii w Krewie to: A. chęć wcielenia Litwy do Korony B. względy dynastyczne Andegawenów C. zjednoczenie sił Polski i Litwy w obliczu wspólnego wroga D. zagrożenie dominującej pozycji miast polskich na Pomorzu 7. Który z poniższych opisów dotyczy Koloseum? A. Początkowo był to obiekt z kolistą areną,której później nadawano wydłużony kształt. Z jednej strony arena była zakończona półkoliście, z drugiej zamykał ją prosty mur, z którego ram wyjeżdżały wozy. B. W domach znajdowała się wewnętrzna izba. Przez prostokątny otwór w jej suficie wpadało światło, a deszczówka gromadziła się w sadzawce. C. Wokół eliptycznej areny wznosiła się widownia z czterema kondygnacjami. Pod areną znajdowały się piwnice dla zwierząt. D. Koryto wykonane z kamienia biegło z minimalnym spadkiem, wsparte na tysiącach łuków rozpiętych na masywnych filarach. 8. Busola, astrolabium, sekstans służyły do: A. obliczania pola kwadratu B. ustalania kursu statku C. zważenia przewożonych towarów D. obliczania wyporności statku 9. Upadek Konstantynopola rozgranicza epoki średniowiecza i: A. oświecenia B. starożytności C. baroku D. renesansu 10. Święty Wojciech stanął na czele: A. misji chrystianizacyjnej B. pierwszego polskiego biskupstwa C. delegacji polskiej na sobór D. opozycji antykrólewskiej 1 z :13

2 2 z : W 1492 roku Kolumb odkrył: A. Antarktydę B. Australię C. Amerykę Północną D. Ziemię Ognistą 12. W XI wieku monarchię polską odnowił: A. Kazimierz Odnowiciel B. Bolesław Śmiały C. Mieszko II D. Władysław Herman 13. Wśród przyczyn niepowodzenia wypraw krzyżowych można wymienić: A. mniejszą liczbę krzyżowców B. złe znoszenie warunków klimatycznych przez rycerzy C. nie dotarcie posiłków na czas D. brak broni i amunicji 14. W średniowieczu chrześcijańska Europa posługiwała się językiem: A. łacińskim B. greckim C. angielskim D. niemieckim 15. Wyprawa Ferdynanda Magellana ostatecznie udowodniła, że: A. Ziemia ma kształt kuli B. płynąc na zachód, dotrzemy do Przylądka Dobrej Nadziei C. Australia jest zamieszkiwana przez Azteków D. tereny odkryte przez Kolumba nie są zamieszkałe 16. Wschodnim sąsiadem Polski w średniowieczu było: A. Księstwo Kijowskie B. Królestwo Czeskie C. Królestwo Węgierskie D. Cesarstwo Niemieckie 17. Pierwszym koronowanym władcą Polski był: A. Piast Kołodziej B. Bolesław Chrobry C. Mieszko II D. Mieszko I 18. Konflikt papieża z cesarzem przeszedł do historii pod nazwą: A. wypraw krzyżowych B. sporu o inwestyturę C. uniwersalizmu cesarskiego D. synodu w Clermont 19. Pierwszą wyższą uczelnię założył przedstawiciel dynastii: A. Wazów B. Andegawenów C. Jagiellonów D. Piastów 20. Gladiatorzy walczyli: A. na stadionie B. w amfiteatrze C. w termach D. na forum 21. Testament Bolesława Krzywoustego doprowadził do: A. wzmocnienia pozycji Polski w Europie B. zmiany dynastii panującej C. rozbicia dzielnicowego D. odnowienia monarchii 22. Pierwszy przywilej dla szlachty nazwano: A. nieszawskim B. jedlińskim C. koszyckim D. piotrkowskim 23. Pańszczyzna to: A. obowiązek walki zbrojnej w obronie kraju B. przymus pracy na ziemi dzierżawionej od pana C. przywiązanie chłopa do ziemi D. przymus pracy w warsztatach rzemieślniczych 24. W Polsce renesans rozwijał się przede wszystkim dzięki mecenasowi: A. monarchów B. duchowieństwa C. szlachty

3 3 z :13 D. mieszczaństwa 25. W zikkuracie modlili się: A. Egipcjanie B. Izraelici C. Babilończycy D. Fenicjanie 26. Państwo polskie powstało około: A. 500 lat temu B lat temu C lat temu D. 250 lat temu 27. Sparta była położona: A. na Krecie B. w południowej części Peloponezu C. w północnej części Peloponezu D. na Cyprze 28. Jako pierwszy po polsku zaczął pisać: A. Andrzej Frycz Modrzewski B. Mikołaj Kopernik C. Jan Kochanowski D. Mikołaj Rej 29. Otton I i Otton III pochodzili z dynastii rządzącej w: A. Anglii B. Hiszpanii C. Francji D. Niemczech 30. Określenie nihil novi tłumaczy się jako: A. wolne nie pozwalam B. same nowości C. nic nowego D. żadnych praw 31. Przywilej to: A. otrzymanie pełnomocnictw do sprawowania urzędu B. prawo do ustalania opłat celnych C. nadanie przez władcę szczególnych uprawnień osobie lub grupie ludzi D. prawo zrywania obrad sejmików ziemskich 32. Za rządów Mieszka I i Bolesława Chrobrego rolę stolicy pełnił gród: A. Ostrów Lednicki B. Kraków C. Gniezno D. Kruszwica 33. Bezpośrednia przyczyna reformacji to: A. sprzedaż odpustów B. upadek autorytetu papieża C. wprowadzenie dziesięciny D. nabycie przez Kościół dóbr ziemskich 34. Akropol to: A. wzgórze w Atenach B. świątynia Artemidy w Atenach C. siedziba bogów greckich D. świątynia Zeusa w Olimpii 35. Morską drogę do Indii odkrył: A. Vasco da Gama B. Ferdynand Magellan C. Krzysztof Kolumb D. Bartolomeo Diaz 36. Religia politeistyczna to: A. religia opierająca się na czczeniu jednego boga B. religia polegająca na czczeniu władcy państwa C. religia opierająca się na wierze w wielu bogów D. religia związana z polityką 37. Na apel Urbana II odpowiedzieli przede wszystkim: A. chłopi B. chłopi i rycerze C. mieszkańcy Europy Wschodniej D. duchowni 38. Bogowie egipscy to: A. Ozyrys, Anubis, Ra, Baal B. Anubis, Ozyrys, Giza, Ra C. Ra, Ozyrys, Izyda, Lara D. Anubis, Ozyrys, Izyda, Ptah 39. Zjednoczenie plemion polskich nastąpiło w: 40. Powstanie Spartakusa wybuchło w 73 r. p.n.e., czyli:

4 4 z :13 A. XI wieku B. X wieku C. VIII wieku D. IX wieku A. ponad 21 wieków temu B. w I w. p.n.e. C. w VII w. p.n.e D. prawie dwa tysiące lat temu 41. Juliusz Cezar został zamordowany w: A. 44 r. n.e. B. 15 r.p.n.e. C. 44 r. p.n.e. D. 15 r. p.n.e. 42. Statuty nieszawskie wzmacniały w państwie rolę: A. króla B. szlachty C. mieszczaństwa D. chłopów 43. Zjazdem gnieźnieńskim zostało nazwane spotkanie: A. Henryka II i Benedykta VII B. Bolesława Chrobrego i Ottona III C. Mieszka I i Dobrawy D. Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława 44. Pierwszą wyższą uczelnią w Polsce była: A. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika B. Uniwersytet Wrocławski C. Akademia Krakowska D. Akademia Rakowska 45. Co było skutkiem sporu cesarstwa z papiestwem? A. osłabienie autorytetu obu instytucji B. odnowienie tytułu króla rzymskiego C. podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie D. wzmocnienie autorytetu papieża wśród wiernych 46. Skutkiem wypraw Amerigo Vespucciego było: A. nadanie nazwy terenom odkrytym przez Kolumba B. powstanie organizacji kościelnej za oceanem C. odkrycie morskiej drogi do Indii D. udowodnienie teorii heliocentrycznej 47. Renesans był nawiązaniem do: A. średniowiecza B. antyku C. prehistorii D. baroku 48. Osobiste zobowiązania króla złożone w trakcie wolnej elekcji to: A. prawa kardynalne B. pacta conventa C. liberum veto D. artykuły henrykowskie 49. Hugenoci to wyznawcy kalwinizmu: A. w Szwecji B. w Hiszpanii C. we Francji D. w Czechach 50. Zasadę senioratu ustanowił: A. Bolesław Chrobry B. Władysław Łokietek C. Bolesław Krzywousty D. Kazimierz Odnowiciel 51. Reformację rozpoczął: A. Marcin Luter B. Jan Kalwin C. Tomasz Morus D. Henryk VIII 52. Hołd pruski to nazwa: A. hołdu Prusów złożonego zakonowi krzyżackiemu B. hołdu lennego złożonego królowi polskiemu przez mistrza krzyżackiego C. każdego hołdu lennego D. hołdu Krzyżaków złożonego Prusom 53. Wskaż szereg przedstawiający właściwą kolejność chronologiczną wydarzeń. 54. Liberum veto to: A. podejmowanie decyzji na sejmie większością głosów B. przywilej zerwania sejmu przez magnaterię

5 5 z :13 A. odkrycie drogi morskiej do Indii, odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei, wyprawa K. Kolumba, śmierć F. Magellana B. odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei, śmierć F. Magellana, wyprawa K. Kolumba, odkrycie drogi morskiej do Indii C. odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei, wyprawa K. Kolumba, odkrycie drogi morskiej do Indii, śmierć F. Magellana D. śmierć F. Magellana, wyprawa K. Kolumba, odkrycie drogi morskiej do Indii, odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei C. prawo zezwalające szlachcie na zerwanie sejmu D. prawo zezwalające na przerwanie obrad sejmików ziemskich 55. Teoria Mikołaj Kopernika mówiła, że: A. wszystkie planety są nieruchome B. Ziemia jest w centrum wszechświata C. Ziemia krąży wokół Słońca D. Słońce krąży wokół Ziemi 56. Hołd pruski miał miejsce w: A r. B r. C r. D r. 57. Demokracja to: A. rządy najlepszych B. rządy równych C. rządy ludu D. rządy możnych 58. Autorem dzieła O obrotach sfer niebieskich jest: A. Rafael Santi B. Galileusz C. Giordano Bruno D. Mikołaj Kopernik 59. Największą bitwą doby średniowiecza była bitwa pod: A. Grunwaldem B. Konstantynopolem C. Warną D. Chojnicami 60. Państwami najbardziej zainteresowanymi odkrywaniem nowych terenów były: A. Anglia i Francja B. Hiszpania i Portugalia C. Portugalia i Anglia D. Hiszpania i Francja 61. Wolną elekcję wprowadzono po bezpotomnej śmierci: A. Zygmunta Augusta B. Henryka Walezego C. Zygmunta Starego D. Kazimierza Jagiellończyka 62. Małżeństwo Mieszka z Dobrawą przypieczętowało sojusz Polski z: A. Rusinami B. Niemcami C. Czechami D. Wieletami 63. Ludwik Węgierski wydał przywilej zwany: A. piotrkowskim B. nieszawskim C. jedlińskim D. koszyckim 64. Ozyrys był egipskim bogiem: A. piramid B. zmarłych C. słońca D. ojców 65. Protestantyzm jest odłamem: A. judaizmu B. prawosławia C. katolicyzmu 66. Pierwszym seniorem był: A. Władysław II Wygnaniec B. Mieszko III Stary C. Kazimierz Sprawiedliwy

6 6 z :13 D. islamu D. Bolesław Kędzierzawy 67. Biskup krakowski Stanisław stanął na czele: A. kancelarii królewskiej B. delegacji zagranicznej C. misji chrystianizacyjnej D. opozycji przeciw władcy 68. Bulla to: A. zgromadzenie duchownych B. zeświecczenie dóbr kościelnych C. rozporządzenie wydane przez cesarza D. dokument wydany przez papieża 69. Cortez i Pizzaro to: A. konkwistadorzy B. humaniści C. kupcy D. misjonarze 70. Olimp to: A. góra wróżbitów B. miejsce rozgrywania igrzysk olimpijskich C. siedziba bogów greckich D. stolica państwa greckiego 71. Na mocy pokoju w Augsburgu wierni mieszkający na terenie Niemiec musieli: A. udać się z pielgrzymką do Rzymu B. potępić heretyków C. przyjąć wyznanie wybrane przez władcę D. raz dziennie czytać Biblię 72. Dzieło odnowy Kościoła katolickiego rozpoczęło się wraz z: A. powołaniem Świętej Inkwizycji B. opublikowaniem Indeksu ksiąg zakazanych C. ogłoszeniem bulli Pawła III D. początkiem obrad soboru trydenckiego 73. Największą grupę pracującą przy budowie piramid stanowili: A. jeńcy wojenni B. robotnicy najemni C. niewolnicy D. chłopi 74. Bolesław Krzywousty po śmierci ojca toczył walkę o władzę z: A. Władysławem Hermanem B. Henrykiem Sandomierskim C. Władysławem Wygnańcem D. Zbigniewem 75. Na mocy konfederacji warszawskiej: A. ogłoszono polską edycję Indeksu ksiąg zakazanych B. Polska stawała się krajem tolerancji religijnej C. polski król potępił wyznawców innych wyznań D. w Polsce powołano Świętą Inkwizycję 76. Co było skutkiem przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa? A. rozwój kultury, oświaty i sztuki B. przeniesienie stolicy do Krakowa C. ograniczenie kompetencji władcy na rzecz biskupów D. lokacja miast na prawie magdeburskim 77. Kolebką państwa polskiego są plemienne ziemie: A. Ślężan B. Wiślan C. Opolan D. Polan 78. Morska bitwa Greków z Persami to bitwa pod: A. Gaugamelą B. Maratonem C. Salaminą D. Termopilami 79. Głównym celem jezuitów była: A. obrona autorytetu papieża B. nauka o predestynacji C. obrona Ziemi Świętej D. chrystianizacja Ameryki Północnej 80. Do skutków odkryć geograficznych nie zaliczysz: A. powstania nowych kolonii B. wzbogacenia Portugalii i Hiszpanii C. rozkwitu handlu śródziemnomorskiego D. zmiany dróg handlowych

7 7 z : Do obowiązków wasala należało: A. materialne wspieranie seniora B. bronienie życia i autorytetu seniora C. kupowanie ekwipunku lennikom D. uprawianie ziemi 82. Święte miejsca chrześcijan znajdowały się w: A. Italii B. Bizancjum C. Palestynie D. Grecji 83. Autorem ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie jest: A. Witt Stwosz B. Mikołaj Trąba C. Paweł Włodkowic D. Wojciech z Brudzewa 84. Pismo egipskie to: A. hieroglify B. cyrylica C. pismo klinowe D. pismo alfabetyczne 85. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku: A. 766 p.n.e. B. 776 p.n.e. C. 777 p.n.e. D. 753 p.n.e. 86. Leonidas walczył z Persami: A. pod Termopilami B. pod Salaminą C. pod Maratonem D. pod Gaugamelą

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Historia libertarianizmu

Historia libertarianizmu Historia libertarianizmu W pewnym sensie, zawsze są i były tylko dwie filozofie polityczne: wolność i władza. Albo ludzie powinni być wolni, aby żyć swoim własnym życiem, według własnego uznania, tak długo,

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370

ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370 ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370 1. Polityka pieniężna i podatkowa króla XIII wiek to okres rozpadu polskiego systemu skarbowego, opartego w dużej mierze na przywilejach immunitetowych,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

Patroni Polski Św.Wojciech

Patroni Polski Św.Wojciech Patroni Polski Św.Wojciech Wojciech urodził się w Lubicach (Czechy) ok 956r. Pochodził z rodziny Sławnikowców. Jego ojciec, Sławnik był spokrewniony z dynastią saską, panującą w Niemczech. A Strzeżysława,

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo