WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K dop P dst R db 776 p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie 753 p.n.e. załoŝenie Rzymu 490 p.n.e. bitwa pod Maratonem 480 p.n.e. Salamina, Termopile 338 p.n.e. Cheronea Grecy tracą niezaleŝność 333 p.n.e. zwycięstwo Aleksandra pod Issos 331 p.n.e. Aleksander podbija Persję 323 p.n.e. śmierć Aleksandra początek hellenizmu 216 p.n.e. sukces Hannibala pod Kannami 202 p.n.e. Zama Rzym pokonuje Kartaginę p.n.e. powstanie Spartakusa 44 p.n.e. śmierć Cezara 31 p.n.e. Akcjum 27 p.n.e. początek pryncypatu 313 edykt mediolański 395 podział Cesarstwa Rzymskiego 476 upadek Rzymu D bdb Zapamiętać postacie i związane z nimi zasługi, działania Budda Hammurabi Temistokles Kleistenes Solon Perykles Aleksander Wielki Fidiasz Sokrates Myron Arystoteles Platon Homer Miltiades Spartakus Juliusz Cezar Oktawian August Neron Hannibal Marek Cicero Marek Kato Diklecjan Odoaker 1

2 Inne Rozumieć pojęcia era, epoka paleolit, mezolit, neolit rewolucja neolityczna australopitek neandertalczyk monarchia despotyczna politeizm monoteizm pismo klinowe, hieroglify Sumerowie Ariowie oligarchia demokracja polis hoplita falanga hellenizm filozofia republika konsul senat trybun ludowy pryncypat dominat wojny punickie legion akwedukt, termy styl dorycki, joński, koryncki Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Periodyzacja dziejów - Jakie były warunki naturalne doliny Nilu i jak wpływały na Ŝycie mieszkańców? - Jakie grupy moŝna wyodrębnić w społeczeństwie egipskim? - Czym róŝniło się ich połoŝenie? - Powstanie państwa egipskiego i kolejne etapy jego rozwoju - Jaka była struktura władzy w Egipcie? - Cechy religii egipskiej i jej wpływ na Ŝycie mieszkańców - Jakie ludy zamieszkiwały Bliski Wschód i Mezopotamię? - Jakie państwa funkcjonowały tam w staroŝytności? - Na czym polegały zasady prawa przedstawione w Kodeksie Hammurabiego - Które ze zdobyczy cywilizacyjnych ludów bliskowschodnich weszły na trwałe do dorobku cywilizacji śródziemnomorskiej? - W jaki sposób warunki przyrodnicze wpłynęły na Ŝycie staroŝytnych Greków? - Jakie było społeczeństwo staroŝytnej Grecji? - Na czym polegała specyfika Ŝycia politycznego w staroŝytnej Grecji? - Jakie były skutki i przyczyny wojen grecko perskich? 2

3 - Jakie były skutki podbojów Aleksandra Wielkiego? - Jakie elementy kultury greckiej stały się częścią współczesnej kultury europejskiej? - W jaki sposób środowisko przyrodnicze wpłynęło na Ŝycie staroŝytnych Rzymian? - Jak przekształcało się społeczeństwo rzymskie w trakcie swoich dziejów? - Jaki był ustrój polityczny państwa rzymskiego /monarchia, republika, pryncypat, dominat/? - Jakie były źródła sukcesów polityki rzymskiej w świecie śródziemnomorskim? - Jakie były przyczyny upadku państwa rzymskiego? - Jaki wkład wnieśli Rzymianie do współczesnej kultury europejskiej? - Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. 3

4 II. ŚREDNIOWIECZE POWSZECHNE Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K P R D dop dst db bdb 496 chrzest Franków panowanie Justyniana 622 hidŝra 732 klęska Arabów pod Poitiers panowanie Karola Wielkiego 800 koronacja cesarska 843 traktat w Verdun 962 Otto I cesarzem panowanie Ottona III 988 chrzest Rusi 1066 bitwa pod Hastings 1077 Canossa 1096 I krucjata 1122 konkordat w Wormacji 1215 Wielka Karta Swobód 1302 Stany Generalne we Francji niewola awiniońska papieŝy wojna stuletnia sobór w Konstancji 1453 zdobycie Konstantynopola przez Turków wyprawa Vasco da Gamy 1492 dotarcie Kolumba do Ameryki Zapamiętać postacie Chlodwik Benedykt z Nursji Justynian Wielki Mahomet Karol Młot Pepin Krótki Karol Wielki Otto I Otto III Samo Cyryl i Metody Włodzimierz Wielki Grzegorz VII Wielki Wilhelm Zdobywca Kanut Wielki Urban II Jan bez Ziemi Fryderyk Barbaross Fryderyk II Filip IV Piękny Jan Hus Zygmunt Luksemburczyk Henryk śeglarz 4

5 Bartolomeo Diaz Vasco da Gama Krzysztof Kolumb Rozumieć pojęcia Monarchia patrymonialna Prawo salickie Plemię Demokracja wojenna Majordomus Cezaropapizm Skryptoria Reguła benedyktyńska i cysterska Siedem sztuk wyzwolonych Renesans karoliński Uniwersalne cesarstwo Feudalizm Stosunki poddańcze Wasal Lenno Senior Inwestytura Renta feudalna Pańszczyzna Hołd Wiec Słowianie Prasłowianie Krucjata Stan Monarchia stanowa Schizma Ruch soborowy Husytyzm Parlament Styl romański Styl gotycki Lokacja Prawo niemieckie Hanza Cechy Gildie 5

6 Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - W jaki sposób i gdzie następowało odrodzenie Ŝycia kulturalnego i politycznego po upadku Cesarstwa Rzymskiego? - Jakie było znaczenie kultury arabskiej dla Europy? - Jaką rolę odegrało Bizancjum w kształtowaniu się średniowiecznej Europy? - W jaki sposób Frankowie organizowali swoje państwo i społeczeństwo? - Jakie były przyczyny upadku monarchii patrymonialnych? - W jaki sposób państwo Ottonów kontynuowało tradycje państwa Karola Wielkiego? - Jaka była geneza systemu feudalnego? - Jakie znaczenie miało ukształtowanie systemu lennego? - Na czym polegała organizacja społeczna Słowian? - Jakie konsekwencje dla poszczególnych plemion słowiańskich miało przyjęcie chrześcijaństwa? - Na czym polegała jedność kultury średniowiecznej? - Jaką rolę odgrywał Kościół w Ŝyciu społeczeństw i państw średniowiecznej Europy? - Zasady sztuki romańskiej i gotyckiej. - Jakie było podłoŝe społeczne, polityczne i religijne konfliktu papiestwa z cesarstwem? - Jakie znaczenie miały krucjaty? - Na czym polegał kryzys uniwersalizmów? - Jakie zmiany społeczno ekonomiczne zachodziły w Europie II i III wieku? - W jaki sposób doszło do utworzenia monarchii stanowej w Anglii i Francji? - Jakie znaczenie dla Europy i Polski miała ekspansja turecka? - Na czym polegał kryzys Kościoła i papiestwa? - Jakie było znaczenie ruchu soborowego? - Jakie były główne konflikty polityczne w Europie W IV i V wieku? - Na czym polegało znaczenie miast dla rozwoju gospodarczego Europy? - Jakie zjawiska świadczą o kształtowaniu się nowego obrazu człowieka i świata w IV i V wieku w Europie? - Przyczyny i skutki wielkich wypraw geograficznych - Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. 6

7 III. PIASTOWIE Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K P R D dop dst db bdb - Ok panowanie Mieszka I chrzest Polski bitwa pod Cedynią zdobycie Śląska panowanie Bolesława Chrobrego śmierć Wojciecha zjazd gnieźnieński wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie wyprawa kijowska koronacja Bolesława kryzys państwa, rządy Bezpryma najazd Brzetysława Kazimierz Odnowiciel, odbudowa państwowości rządy królewskie Bolesława Śmiałego wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami walki o odzyskanie Pomorza testament Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe wygnanie Władysława II upadek zasady senioratu KrzyŜacy na ziemiach polskich najazd Mongołów koronacja Przemysła II rządy Wacława II utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz KrzyŜaków -!320 koronacja Władysława Łokietka Płowce panowanie Kazimierza Wielkiego zjazd w Wyszehradzie walki o Ruś proces warszawski, zrzeczenie się praw do Śląska pokój kaliski Akademia Krakowska Ludwik Andegaweński na tronie polskim przywilej koszycki - Zapamiętać postacie Mieszko I i Dobrawa Otto I, Otto II, Otto III Hodo Jordan Unger Oda Bolesław Chrobry Henryk II Jarosław Mądry Św. Wojciech 7

8 Mieszko II Bezprym Kazimierz Odnowiciel Brzetysław Masław Bolesław Śmiały Władysław Herman Sieciech Biskup Stanisław Gall Anonim Wincenty Kadłubek Jan Długosz Zbigniew Bolesław Krzywousty Henryk V Warcisław Władysław Wygnaniec Mieszko III Stary Bolesław Kędzierzawy Henryk Sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy Leszek Biały Konrad Mazowiecki Henryk Brodaty Św. Jadwiga śląska Henryk PoboŜny Bolesław Wstydliwy Henryk Probus Jakub Świnka Przemysł II Wacław II Przemyślid Władysław Łokietek Kazimierz Wielki Jan i Karol Luksemburgowie Ludwik Węgierski Jadwiga Andegaweńska Rozumieć pojęcia Trybut Organizacja grodowa Kasztelan Metropolia Dziesięcina Lokacja na prawie polskim i niemieckim Wójt, sołtys Wolnizna Zakon krzyŝacki Corona Regni Polaniae Seniorat 8

9 Unia personalna Stany Szczerbiec Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Jaką role odegrało chrześcijaństwo w procesie budowania państwa polskiego? - Na czym polegała organizacja państwa polskiego w okresie panowania pierwszych Piastów? - Jakie było miejsce Polski w systemie państw europejskich za panowania Piastów? - Jakie zmiany terytorialne następowały za panowania Piastów? - Jakie były przyczyny i skutki kryzysów państwa polskiego? - Jakie były główne cele polityki Bolesława Krzywoustego? - Jakie były przyczyny i następstwa wydania statutu przez Bolesława III? - W jaki sposób kształtowało się społeczeństwo stanowe? - Jakie były najwaŝniejsze zagroŝenia wewnętrzne i zewnętrzne w okresie rozbicia dzielnicowego? - Jaką rolę odegrał Kościół w procesie jednoczenia Polski? - Jakie było znaczenie kolonizacji na prawie niemieckim? - Jakie były przyczyny pojawienia się tendencji zjednoczeniowych? - Jak przebiegał proces tworzenia się monarchii stanowej w Polsce? - Jakie były główne cele polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego? - Jaki był bilans panowania Piastów? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. 9

10 V. POLSKA JAGIELLONÓW Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D dop dst db bdb 1385 układ w Krewie panowanie Władysława Jagiełły wielka wojna z KrzyŜakami 1413 unia w Horodle 1430, 1433 przywilej jedlneńsko - krakowski 1444 klęska pod Warną, śmierć Władysława Warneńczyka wojna trzynastoletnia i II pokój toruński 1496 przywilej piotrkowski 1515 układ wiedeński Jagiellonów z Habsburgami 1525 hołd pruski 1569 unia lubelska 1572 śmierć Zygmunta Augusta Zapamiętać postacie Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska Witold Ulryk von Jungingen Zawisza Czarny Jan Długosz Zbigniew Oleśnicki Paweł Włodkowic Władysław Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Władysław Jagiellończyk Jan Olbracht Aleksander I Zygmunt I Stary Bona Zygmunt August Albrecht Hohenzollern Inne Rozumieć pojęcia Folwark pańszczyźniany Sejm walny, senat i izba poselska Przywilej nieszawski Sejmiki Ruch egzekucyjny Unia realna Sekularyzacja Królewszczyzny Demokracja szlachecka Magnateria Arianie Konfederacja 10

11 Rokosz Złoty wiek kultury polskiej Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Jaka była geneza i znaczenie unii polsko litewskich? - Jakie były trudności w utrzymaniu związku polsko litewskiego i na czym polegały? - Jak kształtowały się stosunki polsko krzyŝackie w V i VI wieku? - Jakie były przyczyny i skutki zaangaŝowania się Jagiellonów na Węgrzech? - Jakie skutki polityczne i społeczne miał rozwój przywilejów szlacheckich? - Jak kształtowała się polityka dynastyczna Jagiellonów? - Jaka była geneza gospodarki folwarcznej? - Jakie były obowiązki stanu szlacheckiego wobec państwa? - Jak kształtowały się stosunki społeczne wewnątrz stanu szlacheckiego w VI wieku? - Jaka była struktura sejmu walnego i jego kompetencje? - Jakie były cele polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów? - Jaki wpływ miała unia lubelska na kształt demokracji szlacheckiej? - Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. 11

12 VII. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW W VII WIEKU Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K P R D dop dst db bdb 1573 pierwsza wolna elekcja, akt Konfederacji Warszawskiej panowanie Stefana Batorego walka z Moskwą o Inflanty /Połock, Psków, Wielkie Łuki, Jam Zapolski/ 1596 unia brzeska 1605 Kircholm 1629 Altmark 1635 Sztumska Wieś potop szwedzki 1657 traktaty welawsko bydgoskie 1610 Kłuszyn, zajęcie Moskwy rozejm w Dywilinie kampania smoleńska, pokój w Polanowie 1620 Cecora 1621 Chocim 1648 wybuch powstania Chmielnickiego 1651 Beresteczko 1654 ugoda w Perejasławiu 1658 ugoda hadziacka 1667 rozejm z Rosją w Andruszowie 1673 Chocim 1683 odsiecz wiedeńska 1699 traktat karłowicki 1652 liberum veto Zapamiętać postacie Henryk Walezy Stefan Batory Jan Zamoyski Mikołaj Kopernik Andrzej Frycz Modrzewski Piotr Skarga Jan Karol Chodkiewicz Stanisław śółkiewski Stanisław Koniecpolski Zygmunt III Waza Władysław IV Waza Jan Kazimierz Ludwika Maria Gonzaga Marysieńka Sobieska Bohdan Chmielnicki Stefan Czarniecki Jereme Wiśniowiecki Jan Sobieski Micha Korybut Wiśniowiecki Inne Rozumieć pojęcia Wolna elekcja 12

13 Artykuły henrykowskie Pacta conventa Interrex Konwokacja Państwo bez stosów Unici Dyzunici Husaria Latyfundium Oligarchia magnacka Dymitriada Święta Liga Sarmatyzm Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Jakie były tradycje elekcyjne w Polsce? - Jakie dokumenty określały obowiązki władców elekcyjnych? - W jaki sposób elekcje wpływały na pozycję króla w Polsce? - Czy moŝemy nazwać Stefana Batorego królem niemalowanym? - Jakie były inspiracje kultury renesansowej w Polsce? - Co stanowiło o specyfice polskiego odrodzenia? - Jacy byli główni przedstawiciele kultury i nauki polskiej w VI wieku? - Czy wiek VI moŝemy nazwać złotym wiekiem? - Jakie były główne nurty reformacji w Polsce? - Co decydowało o specyfice polskiej reformacji i kontrreformacji? - Jakie skutki dla społeczeństwa miał epizod reformacyjny? - Jakimi metodami magnateria zwiększała swoje wpływy w państwie? - Dlaczego władza królewska uległa osłabieniu? - Jaki był wpływ ewolucji ustroju Rzeczpospolitej na jej pozycję międzynarodową? - W jaki sposób Polska realizowała swoje cele w polityce zagranicznej? - Co decydowało o znaczeniu problemu bałtyckiego i kozackiego w polskiej polityce zagranicznej? - Jakie były skutki wojen w VII wieku? - Co decydowało o specyfice polskiego baroku? - Jakie były cechy charakterystyczne kultury polskiej w VII wieku? - Jakie były największe osiągnięcia polskiego baroku? - Jakie były główne tendencje w myśli politycznej polskiego baroku? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. IV. EPOKA NOWOśYTNA ŚWIAT I EUROPA W VI VIII WIEKU Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D dop dst db bdb 1517 wystąpienie Marcina Lutra wojna chłopska w Niemczech 1534 I Akt Supremacji w Anglii 1555 pokój religijny w Augsburgu 1572 noc św. Bartłomieja we Francji 1540 zakon jezuicki 13

14 1542 Święta Inkwizycja 1559 indeks ksiąg zakazanych sobór w Trydencie 1598 edykt z Nantes wojna północna 1701 powstanie Królestwa Pruskiego trzecia wojna śląska 1773 bostońska herbata 1776 Deklaracja Niepodległości 1787 konstytucja amerykańska 1789 wybuch rewolucji francuskiej kolejne etapy rewolucji we Francji Zapamiętać postacie Karol V Ferdynand Magellan Nicolo Machiavelli Dante, Petrarca, Boccaccio Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi Tomasz Morus Marcin Luter Jan Kalwin Henryk VIII Tudor ElŜbieta Wielka Henryk IV Burbon Jean Bodin Kardynał A. Richelieu Ludwik IV Jean Colbert Piotr I Wielki Oliwer Cromwell Fryderyk Wielki Maria Teresa Józef II Katarzyna II Jerzy Waszyngton Tomasz Jefferson Markiz La Fayette Ludwik VI Robespierre, Danton, Marat Napoleon Bonaparte J. J. Roussau Wolter Kartezjusz Monteskiusz John Locke Rozumieć pojęcia 14

15 Reformacja Kontrreformacja Święta inkwizycja Jezuici Koncyliaryzm Kurializm Renesans Humanizm Kalwinizm Luteranizm Antytrynitaryzm Kościół anglikański Purytanie Noc św. Bartłomieja Wielka Armada Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy Przemysł nakładczy Manufaktura BurŜuazja Rządy parlamentarne Absolutyzm Merkantylizm Ojcowie ZałoŜyciele Barok Oświecenie Absolutyzm oświecony Empiryzm Racjonalizm Ateizm Deizm Trójpodział władzy Republika Konstytucja Dyktatura jakobinów Stany generalne Legislatywa Konwent Przewrót termidoriański Dyrektoriat Konsulat Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Czy odrodzenie zerwało z dorobkiem kulturowym średniowiecz? - Jakie miejsce w świecie wyznaczali człowiekowi myśliciele doby renesansu? - Jakie były główne koncepcje polityczne i gospodarcze w okresie renesansu? - Które centra ówczesnej Europy kształtowały kulturę odrodzenia? - Jakie były przyczyny reformacji w Europie? - Jakie czynniki sprzyjały ekspansji reformacji w Europie? - Jaki wpływ miła reformacja na rozwój kultury w Europie? 15

16 - Katolicyzm kontrreformacja czy reforma Kościoła? - Jakie były dominujące tendencja ustrojowe w Europie w VI wieku? - Co decydowało o potędze domu habsburskiego? - Jakie było znaczenie konfliktów religijnych w VI wiecznej Europie? - Jakie zmiany nastąpiły w systemie państw europejskich w VII wieku? - Jakie były główne koncepcje polityczne i gospodarcze w VII wieku? - Na czym polegały reformy absolutystyczne w Europie? - Jakie zmiany nastąpiły w układzie sił w Europie w VIII wieku? - Na czym polegały zmiany w systemie produkcji w Anglii? - Dlaczego doszło do konfliktu wewnętrznego w Anglii? - Jak przebiegał proces kształtowania się systemu parlamentarnego w Anglii? - Jaką politykę prowadziła Anglia wobec swych kolonii w Ameryce? - Dlaczego doszło do wojny o niepodległość? - W jaki sposób koloniści wywalczyli niepodległość? - Jakie znaczenie dla rozwoju przyszłego państwa miała konstytucja z 1787 roku? - Co nowego wniosła myśl filozoficzna oświecenia? - W jaki sposób myśliciele chcieli zorganizować państwo i społeczeństwo? - Jakie były główne tendencje myśli politycznej, społecznej i ekonomicznej oświecenia? - Jakie osiągnięcia nauki przyniosło oświecenie? - Którzy z przedstawicieli oświecenia wywarli największy wpływ? - Jakie dziedziny sztuki rozwinęły się najbardziej w okresie oświecenia? - Jakie zjawiska były najbardziej charakterystyczne dla kultury oświecenia? - Jakie były przyczyny rewolucji francuskiej we Francji w 1789 roku? - Na czym polegało znaczenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela? - Jakie były główne etapy rewolucji? - Jakie były istotne cechy dyktatury jakobinów? - Jakie było znaczenie rewolucji dla układu sił w Europie? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. VI. RZECZPOSPOLITA W VIII WIEKU Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D dop dost db bdb rządy Sasów w Polsce 1702 klęska pod Kliszowem okupacja szwedzka 1704 Stanisław Leszczyński królem Polski 1709 bitwa pod Połtawą August II wraca na tron 1717 sejm niemy 1720 rosyjsko pruski układ w Poczdamie 1732 układ trzech czarnych orłów 1740 załoŝenie Collegium Nobilium 1764 reformy sejmu konwokacyjnego 1765 Szkoła Rycerska 1768 prawa kardynalne, konfederacja barska 1772 I rozbiór Polski 1773 sejm rozbiorowy, powołanie KEN Sejm Wielki 1791 Konstytucja 3-go Maja 16

17 1792 Targowica 1793 II rozbiór Polski 1794 powstanie kościuszkowskie 1795 III rozbiór Polski Zapamiętać postacie August II Mocny August III Piotr I Wielki Stanisław Leszczyński Stanisław Konarski Stanisław August Poniatowski Katarzyna II Fryderyk II Hugo Kołłątaj Stanisław Staszic Ignacy Krasicki Wojciech Bogusławski Adam Naruszewicz Stanisław Małachowski Julian Ursyn Niemcewicz Canaletto Bacciarelli Antoni Tyzenhaus Ksawery Branicki Szczęsny Potocki Seweryn Rzewuski Józef Poniatowski Tadeusz Kościuszko Jan Kiliński Aleksander Suworow Inne Rozumieć pojęcia Mecenat Kuźnica kołłątajowska Cło generalne Teatr narodowy Komisje dobrego porządku Klasycyzm Oczynszowanie Obiady czwartkowe Czarna procesja Targowiczanie Prawa o miastach Kosynierzy Uniwersał połaniecki Rzeź Pragi Inne 17

18 Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Dlaczego wzrosło znaczenie sąsiadów Polski w VIII wieku? - Jakie było stanowisko Polski wobec wojny północnej? - Dlaczego doszło do konfliktu wewnętrznego w VIII wieku? - Jakie były skutki wojny północnej dla Rzeczpospolitej? - Jakie były pierwsze programy reform? - Dlaczego doszło do I rozbioru Polski? - Na czym polegało oŝywienie gospodarcze w drugiej połowie VIII wieku? - Jaki był program reform Sejmu Wielkiego? - Na czym polegało znaczenie Konstytucji 3-go Maja? - W jaki sposób doszło do II rozbioru? - Jakie skutki dla Polski miały rządy targowiczan? - Jaka była recepcja oświecenia europejskiego w Polsce? - Jakie znaczenie miała kultura w modernizacji społeczeństwa polskiego? - Jaką rolę odegrała publicystyka w tworzeniu i propagowaniu reform? - Jakie znaczenie miał mecenat artystyczny S. A. Poniatowskiego? - Na czym polegało znaczenie KEN? - Jakie były najwybitniejsze osiągnięcia kultury polskiego oświecenia? - W jaki sposób doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego? - Na czym polegało znaczenie uniwersału połanieckiego? - Dlaczego doszło do III rozbioru Polski? - Jakie było dziedzictwo I Rzeczpospolitej dla tradycji w Polsce? - Jak oceniano upadek państwa polskiego w historiografii? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. VIII. UKŁAD SIŁ W EUROPIE W POCZĄTKACH I WIEKU. Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D walki Napoleona we Włoszech, Legiony Polskie we Włoszech, Campo Formio 1798 wyprawa egipska Napoleona 1799 Konsulat we Francji Hohenlinden 1801 Kodeks Napoleona 1805 Trafalgar, Austerlitz 1806 Związek Reński, Jena, Auerstadt, blokada kontynentalna 1807 TylŜa, powstanie Księstwa Warszawskiego 1808 guerilla w Hiszpanii 1809 Wagram, Raszyn 1812 kampania na Rosję, Borodino, Moskwa 1813 Lipsk 1814 klęska Napoleona, powrót Burbonów do Francji 1815 sto dni Napoleona, Waterloo 1815 Kongres Wiedeński i Święte Przymierze, powstanie Królestwa Polskiego 1821 śmierć Napoleona 1830 rewolucja lipcowa we Francji, powstanie w Belgii Zapamiętać postacie Napoleon Bonaparte Józef Wybicki 18

19 Jan Henryk Dąbrowski Horatio Nelson Józef Poniatowski Aleksander I Maurycy Talleyrand Ludwik VIII Klemens Metternich Adam Czartoryski Józef Zajączek Edward Burke Inne Rozumieć pojęcia - Dyrektoriat - Konsulat - Kodeks cywilny - Bitwa narodów - Blokada kontynentalna - Legitymizm, restauracja i równowaga europejska - Polityka reakcyjna - Konserwatyzm - Liberalizm - Święte Przymierze - Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Jak rozwijała się ekspansja militarna Francji? - Jakie znaczenie miała sprawa polska w polityce Napoleona? - Księstwo Warszawskie państwo własne czy obce? - Jakie konsekwencje dla Europy przyniosła klęska Napoleona? - Jakie było znaczenie epoki napoleońskiej? - Jakie było znaczenie postanowień Kongresu Wiedeńskiego? - Dlaczego sprawa polska odgrywała tak znaczącą rolę na kongresie? - Czym było i jaką rolę odgrywało Święte Przymierze? - W jaki sposób prowadzono walkę przeciwko Świętemu Przymierzu? - Jakie były słabe strony systemu wiedeńskiego? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. I. ZIEMIE POLSKIE POD ZABORAMI. Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D 1815 Konstytucja Królestwa Polskiego Towarzystwo Filomatów 1819 ustawa o cenzurze 1819 Wolnomularstwo Narodowe 1820 wystąpienie legalnej opozycji na Sejmie 1821 Towarzystwo Patriotyczne 1828 SprzysięŜenie PodchorąŜych 1830 wybuch powstania listopadowego 1831 wojna polsko - rosyjska 19

20 1831 Komitet Narodowy Polski J. Lelewela 1832 Mały Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1835 Gromady Ludu Polskiego 1836 Wielki Manifest TDP 1835 Stowarzyszenie Ludu Polskiego 1839 Związek Narodu Polskiego 1842 Związek Plebejuszy Walentego Stefańskiego 1846 powstanie krakowskie, rabacja, likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej 1848 Wiosna Ludów 1863 branka, wybuch powstania styczniowego 1864 uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim, klęska powstania Zapamiętać postacie Ksawery Drucki Lubecki Wielki KsiąŜę Konstanty Mikołaj Nowosilcow Bracia Niemojowscy Walerian Łukasiński Adam Mickiewicz Tomasz Zan Joachim Lelewel Mikołaj I Piotr Wysocki Maurycy Mochnacki Józef Chłopicki Adam Czartoryski Iwan Dybicz Iwan Paskiewicz Jan Skrzynecki Ignacy Prądzyński Józef Dwernicki Jan Krukowiecki Emilia Plater Józef Bem Józef Sowiński Karol Marcinkowski Tadeusz Krępowiecki Stanisław Worcell Szymon Konarski Edward Dembowski Piotr Ściegienny Karol Libelt Ludwik Mierosławski Jakub Szela Jan Tyssowski Józef Lompa Aleksander Wielopolski Aleksander II Marian Langiewicz 20

21 Romuald Traugutt Józef Hauke Bosak Inne Rozumieć pojęcia - Kongresówka - Dekret grudniowy - Regulacja w Prusach - Pruska droga do kapitalizmu - Opozycja legalna - Noc listopadowa - Manewr Paskiewicza - Statut organiczny - Praca organiczna - Emisariusz - Hotel Lambert - Socjalizm utopijny - Rabacja - Wiosna ludów - OdwilŜ posewastopolska - Biali - Czerwoni - Branka - Nazwy ugrupowań w kraju i na emigracji - Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Jaki był ustrój KP? - Dlaczego w KP powstała opozycja i tajne związki? - Jaka była sytuacja gospodarcza KP w latach ? - Jakie zmiany nastąpiły w rolnictwie zaboru pruskiego? - Jakie były przyczyny wybuchu powstania listopadowego? - Jaki był przebieg działań wojennych? - Jaki był stosunek poszczególnych ugrupowań politycznych do powstania? - Jakie były przyczyny klęski powstania? - Jakie były konsekwencje upadku powstania? - Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazwano wielką? - W jaki sposób i gdzie działały główne obozy polityczne na emigracji? - Jakie były programy polityczne obozów emigracyjnych? - Jaki był wpływ ugrupowań emigracyjnych na Ŝycie kraju? - Dlaczego w zaborze pruskim dominowała praca organiczna? - Co zadecydowało o upadku powstania 1846 roku? - Jakie były skutki tego powstania? - Jaki był stan przygotowań do wywołania powstań w okresie Wiosny Ludów na ziemiach polskich? - Czy spiskowcy potrafili wykorzystać ówczesną sytuację w państwach zaborczych? - Jakie znaczenie miały wydarzenia Wiosny Ludów dla sytuacji Polaków w zaborze austriackim i pruskim? - Jaki był przebieg i skutki wojny krymskiej dla sytuacji wewnątrz Rosji? - Co stanowiło podstawę nadziei na zelŝenie antypolskiego kursu caratu? - Jakie obozy polityczne ukształtowały się w KP przed powstaniem styczniowym? - Jakie były róŝnice programowe między obozem Białych i Czerwonych? 21

22 - Które z form walki wpłynęły na wybuch powstania i dlaczego? - Co zawierał Manifest Rządu Narodowego? - Jaki był charakter i rejony działań powstańczych? - Jak zorganizowane było polskie państwo podziemne? - Jakie były zasady ukazu carskiego o uwłaszczeniu? - Dlaczego powstanie styczniowe upadło? - Inne Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/.. RUCHY NARODOWE I PRZEOBRAśENIA PAŃSTW EUROPEJSKICH W I I NA POCZĄTKU WIEKU. Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D 1848 rewolucja lutowa i czerwcowa we Francji II Republika 1852 II Cesarstwo Wiosna Ludów w Austrii, Prusach, Włoszech 1859 Solferino zjednoczenie Włoch 1863 wojna Prus i Austrii z Danią 1866 Sadowa 1867 powstanie Austro Węgier 1870 wojna francusko pruska; Sedan; III Republika we Francji 1871 zjednoczenie Niemiec, powstanie II Rzeszy wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych 1896 Adua klęska Włochów w Etiopii 1898 konflikt angielsko francuski Faszoda I wojna burska II wojna burska 1910 Związek Południowej Afryki powstanie sipajów w Indiach powstanie Tajpingów w Chinach 1899 powstanie bokserów w Chinach 1911 proklamowanie republiki w Chinach wojna japońsko chińska wojna rosyjsko japońska 1864 powstanie I Międzynarodówki 1871 Komuna Paryska 1889 powstanie II Międzynarodówki Zapamiętać postacie Ludwik Bonaparte Napoleon III Franciszek Józef Fryderyk Wilhelm IV Robert Owen Karol Fourier Piotr Proudhon Henryk Saint-Simon 22

23 Karol Marks Fryderyk Engels Ludwik Kossuth Kamil Cavour Józef Garibaldi Otto von Bismarck Adolf Thiers Edward Bernstein Abraham Lincoln Robert Lee Ulisses Grant Sun Jat Sen Twórcy wynalazków i osiągnięć naukowych Rozumieć pojęcia - Manifest Komunistyczny - Socjalizm utopijny - Parlament frankfurcki - Wyprawa tysiąca - Związek Północnoniemiecki - Monarchia dualistyczna - Depesz emska - Wersalczycy - Komuna Paryska - Miedzynarodówka - Anarchizm - Rewizjonizm - Rewolucjonizm - Reformizm - Partia polityczna i systemy partyjne - Monarchia konstytucyjna, parlamentarna, republika - Koncentracja kapitału - Monopol kartel, syndykat, trust, koncern - Giełda, akcja - Lobbing - Abolicjonizm - Secesja - Nacjonalizm - Syjonizm - Chadecja - Okres MeidŜi - Dominium - Protektorat - Inne Rozumieć istotę wydarzeń i problemów - Co spowodowało wydarzenia 1848 roku we Francji? - Jakie przyczyny doprowadziły do upadku republiki? - Na jakich zasadach ustrojowych oparte były rządy Napoleona III? - Jakie były kierunki polityki zagranicznej cesarza? 23

24 - Jakie były główne cele ruchów rewolucyjnych w okresie Wiosny Ludów w Europie? - Jakie cele narodowe wpływały na przebieg wydarzeń w Europie? - Jakie siły społeczne starły się w czasie walki politycznej i zbrojnej w Europie? - W jakich krajach wydarzenia 1848 roku przybrały największe natęŝenie i dlaczego? - Jakie znaczenie miały wydarzenia Wiosny Ludów? - Jakie procesy przyspieszały zjednoczenie Niemiec i Włoch? - Na czym polegała rola Bismarcka w procesie jednoczenia Niemiec? - Jakie były główne etapy tworzenia zjednoczonych Niemiec i Włoch? - Jakie były skutki zjednoczenia Niemiec dla Habsburgów? - Na czym polegało pojęcie demokracji w drugiej połowie I wieku? - Jakie były główne zasady demokratycznych rządów? - Które zasady demokracji wprowadzono najwcześniej? Gdzie? - Jaką rolę odgrywały partie i systemy partyjne w kształtowaniu się demokracji? - Jak funkcjonowały pierwsze systemy demokratyczne? - Co zadecydowało o procesie koncentracji kapitału? - Jakie formy gospodarki monopolistycznej rozwinęły się u progu I wieku? - W jakim stopniu industrializacja wpłynęła na ówczesne konflikty polityczne i społeczne? - Jak moŝna scharakteryzować konsekwencje społeczne i gospodarcze procesu monopolizacji? - Jaki wpływ wywarła nauka na dziedziny Ŝycia społecznego? - Dlaczego moŝemy powiedzieć, Ŝe rozwój nauki i techniki u schyłku I wieku ukształtował naszą współczesność? - Jakie dziedziny techniki rozwinęły się na przełomie wieków? - Co wpłynęło na rewolucyjne przemiany w dziedzinie sztuki? - Jakie kierunki ukształtowały się w sztuce przełomu I/ wieku? - Jak nauka i kultura wpłynęły na Ŝycie społeczne? - Co przyczyniło się do róŝnic między Północą i Południem Stanów Zjednoczonych? - Jaki był stosunek społeczeństwa amerykańskiego do problemu niewolnictwa? - Co było bezpośrednią przyczyną wojny secesyjnej? - Jaki był przebieg wojny domowej w Stanach Zjednoczonych? - Jakie skutki dla państwa miał konflikt między Północą i Południem? - Co decydowało o aktywności kolonialnej państw europejskich? - Co to były imperia kolonialne? - Jak dokonał się podział ówczesnego świata? - Jakie były skutki podbojów kolonialnych dla sytuacji politycznej Europy? - Jakie przyczyny doprowadziły do narodzin ideologii socjalistycznej? - Co stało się przyczyną rozbicia ruchu robotniczego? - Kogo moŝemy zaliczyć do twórców i działaczy socjalizmu europejskiego? - Czym była spowodowana popularność ideologii narodowych w Europie I wieku? - Czy syjonizm moŝna nazwać Ŝydowskim nacjonalizmem i dlaczego? - Uczeń na ocenę bardzo dobrą i dobrą musi wykazać się umiejętnościami /mapa, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych/. I. ZIEMIE POLSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE I I NA POCZĄTKU WIEKU Zapamiętać daty i związane z nimi wydarzenia K P R D 1871 Kulturkampf 1885 rugi pruskie 1886 Komisja Kolonizacyjna 24

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku 4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Pytanie 1/37 Po kongresie wiedeńskim z ziem polskich powstały: A. Królestwo Polskie B. Wielkie Księstwo Poznańskie C. Rzeczpospolita Krakowska Pytanie 2/37 Królestwo

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Rozdział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku -zna postać Napoleona, daty 1804,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE Spis treści CZĘŚĆ I STAROŻYTNOŚĆ Najdawniejsze dzieje ludzkości 9 Mezopotamia, Babilonia, Asyria 11 Egipt starożytny 12 Imperium perskie 14 Despotie wschodnie 15 Izrael. Początki judaizmu 16 Od Krety i

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ 4 mln lat temu pojawienie się człowieka pierwotnego, 3tys. lat temu zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test a Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dział programowy Średniowiecze. Polska Piastów Temat/Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin. Europa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot historia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II DZIAŁ WYMAGAŃ KONIECZNYCH. Ocena dopuszczająca. PODSTAWOWY. Ocena dostateczna. ROZSZERZONY. Ocena dobra. DOPEŁNIAJĄCY. Ocena bardzo dobra. WYKRACZAJĄCY. Ocena celująca.

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1. Przemiany cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa I Ocena celujący bardzo dobry dobry Wymagania szczegółowe na konkretne oceny - wykazanie

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM mgr Anna Rajda WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM KLASA III OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna daty: 1789

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii.

Wymagania edukacyjne z historii. Wymagania edukacyjne z historii. 1. Wprowadzenie do historii. Uczeń zna i rozumie pojęcia: era, epoka, wiek, historia, prehistoria, źródło historyczne, preiodyzacja Uczeń rozumie znaczenie pracy ze źródłem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność Spis treści Wprowadzenie XI Wykaz skrótów XIII Część I. Starożytność 1 Rozdział 1. Bliski i Daleki Wschód 1 1. Homo sapiens 1 2. Mezopotamia i Egipt 2 3. Izrael 2 4. Indie 2 5. Chiny 4 6. Test 5 7. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni.

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni. Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni. Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna postacie: Mieszka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D Tematy 1. W dobie wielkich odkryć geograficznych. 2.Przemiany gospodarczospołeczne w Europie. 3.Humanizm i odroczenie. 4.Reformacja i jej skutki. 5.Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach www.awans.net Publikacje nauczycieli Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum opublikowana w Internetowym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII 1.Europa na przełomie epok. - pamięta i operuje pojęciami: czynsz, pańszczyzna, gospodarka pieniężna, karawela, astrolabium, kolonia, konkwistador,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo