ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie. W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie. W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA"

Transkrypt

1 W ciemnościach jasne dni to prawdziwa, ciekawa lekcja historii Polski z czasów rozbiorów. W Ŝywy, atrakcyjny sposób przedstawione są chwile chwały pośród mroku kolejnych rozbiorów Polski. Scenariusz ten powstał jako podsumowanie cyklu lekcji Sławni Polacy w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Dwukrotnie, z powodzeniem, montaŝ ten przygotowywany był przez dwie równoległe klasy trzecie w Szkole Podstawowej w WądroŜu Wielkim, przy wsparciu zespołu wokalnego z klas starszych. ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA Scenariusz powstał jako posumowanie cyklu lekcji Sławni Polacy w klasie trzeciej szkoły podstawowej. MontaŜ ten przygotowywany był przez dwie, równoległe klasy trzecie w Szkole Podstawowej w WądroŜu Wielkim. W przedstawieniu obok recytatorów i narratorów występują następujące postacie historyczne przebrane w stroje z XVIII wieku: T. Kościuszko, J. Kiliński szlachta, mieszczanie, chłopi. Wstęp: (jeden z uczniów) 3 MAJA 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, czyli ustawę określającą zasady rządzenia w państwie. W ciemnościach 123 lat zaborów wielkim blaskiem jaśnieje ten dzień. Zapraszamy na krótką lekcję historii Polski z czasów rozbiorów. Wiersz Rocznica S. Aleksandrzak Recytator 1: Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się teŝ pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się juŝ pieśń radosna

2 Głośnym echem po ojczystym kraju, -Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju. Wiersz Trzeci Maj M. Arct Recytator 2: Maj- rocznica pięknych serc! Maj- rocznica wielkich myśli, Tym, co dawno przeminęli, Hołd składają ci, co przyszli. Choć przeminął dawno wiek, Dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg. Lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, Kiedy miłość pobratała W jedną całość Polski stany, Miłość ponad wszystko trwała. Tym co w Polsce dali myśl, Aby stworzyć cud majowy, Cześć z oddaniem złóŝmy dziś, Przed pamiątką chyląc głowy. Pieśń Mazurek Trzeciego Maja.( Witaj majowa jutrzenko... 3 zw.) Polska w XVIII wieku pogrąŝyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Coraz częściej mieszały się państwa ościenne w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Ówczesny historyk ksiądz Adam Naruszewicz- tak pisał: Recytator 3 CzegoŜ się błędny uskarŝasz narodzie, Los swój zwalając na obce uciski? Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie I bolej na jej opłakane zyski. śaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, Który sam siebie pierwej nie osłabił. Narrator 2 Ta wielka swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do samoosłabienia i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. Dyplomaci rosyjscy i pruscy, wykorzystując obowiązujące prawo zrywania sejmów- liberum veto, hamowali wszelkie próby naprawy ustroju Rzeczpospolitej.

3 Przeciw takiemu stanowi rzeczy wystąpiły patriotyczne kręgi społeczeństwa polskiego. W roku 1768 doszło do zawiązania Konfederacji Barskiej. Jej cele moŝnaby streścić w jednym zdaniu: Obrona niepodległości ojczyzny i katolicyzmu Wysłuchajmy teraz pieśni Nigdy z królami..., która pochodzi z tamtego okresu. Pieśń Konfederatów Barskich- chór szkolny- patrz ANEKS(tekst i akordy) Narrator 3 Próba naprawy Rzeczypospolitej podjęta przez konfederatów barskich została udaremniona przez wojska rosyjskie i zdrajców. Nastąpił I rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem dla narodu. Opowiada o tym wiersz Franciszka Karpińskiego. Recytator 4 Śladem bieda przyszła, śladem Za zbytkami za nieładem! Długo nad granicą stała, Wolności się dotknąć bała. Wolności się dotknąć bała, Bo ją dawno szanowała. Wolności, niebieskie dziecko Ułowiono cię zdradziecko. W klatkę cię mocno zamknięto, Bujnych skrzydełek przycięto. Narrator 4 Po katastrofie I rozbioru światli Polacy zaczęli nawoływać do naprawy ojczyzny. Stanisław Staszic tak pisał: Recytator 5 Powiem kto mojej ojczyźnie szkodzi. Z samych panów moŝnowładztwa zguba Polaków. Oni zniszczyli wszystkie uszanowanie prawa. - Kto na sejmikach uczy obywatela zdrady, podstępów, podłości, gwałtu? -Panowie! (wszyscy razem, oskarŝycielsko!) -Kto niewinną szlachtę, najpoczciwiej i najszczerzej swej ojczyźnie Ŝyczącą, oszukuje, przekupuje i rozpija? -Panowie! -Kto od wieków robił nieczynną władzę ustawodawczą, rwał sejmy? -Panowie! -Kto wojska obce do kraju wprowadził? -Panowie! - Kto od pewnego czasu, niby to czynności sejmu powracając, zamienił wolę narodu w wolę dworu moskiewskiego? - Panowie! -Kto przedawał Polaków? -Panowie! - Kto przy rozbiorze kraju brał zagraniczne pensje? - Panowie!

4 Narrator 3 Najwybitniejszy reformator okresu Sejmu Wielkiego- Hugo Kołłataj obok spraw gospodarczych poruszał równieŝ kwestie społeczne, między innymi ucisk mieszczan i chłopów. Recytator 6 Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej winny być wolne. Obywatele takowych miast jako ludzie wolni, ziemia w miastach przez nich osiadła, ich domy, wsie i terytoria własnością ich dziedziczną winny pozostawać. Dziedzicom przynaleŝy prawo do zakładania miast z ludzi wolnych na swoich gruntach. Wedle swej woli, winni móc rolników wolnością nadawać. W kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze widoczne było odrodzenie narodu. Powszechnie Ŝądano uchwalenia nowych praw, które by zapewniły Polsce siłę i rozwój. Narrator 2 W Warszawie zebrał się sejm, zwany Sejmem Czteroletnim, gdyŝ obradował przez cztery lata. Obradom przewodniczył marszałek Stanisław Małachowski, a wśród posłów przewaŝali ludzie mądrzy i rozsądni, szczerzy patrioci. Sejm ten uchwalił prawo pozwalające mieszczanom zajmować urzędy i wybierać posłów do sejmu. Postanowił takŝe zwiększyć liczbę wojska do Narrator 2 Zobaczmy, co działo się na warszawskiej Starówce tego pamiętnego dnia. Obrazek sceniczny Odsłonięcie dekoracji z Placu Zamkowego w Warszawie np. namalowany na szarym papierze fragment Zamku Królewskiego z Kolumną Zygmunta. Recytatorzy przebrani za XVIII wiecznych mieszczan i szlachtę. Recytator I (zwracając się do innego recytatora) CóŜ to za święto takie radosne, Ŝe miasto całe drŝy i faluje? Czy wracającą lud wita wiosnę? Czy na cześć wiosny tak wiwatuje? Recytator II (odpowiadając) O, coś większego Polska dziś święci! To Konstytucja Trzeciego Maja! Akt wielki, waŝny, godny pamięci, Co naród cały jednością spaja. Recytator III ( mówi do innych z wielkim przejęciem) Biją dzwony... Pieśń radosna poprzez cały leci kraj, w złotym słońcu wstała wiosna

5 i z nią drogi Trzeci Maj... Recytator IV (mieszczka warszawska) - Co to za wrzawa?! Co to za hałasy?! CóŜ to za czasy!!! Recytator V Grają trąby... dzwonią dzwony, radość dziś napełnia kraj. (...) Wiwat! Wiwat Trzeci Maj! Recytator IV (mieszczka) - Jak to?! Mówcie co się stało? Recytator II Ano wszystko się udało! Nasi mądrzy patriocici, którzy kochają Polskę zadbali, by jej juŝ nigdy nikt nie deptał cudzym wojskiem. Recytator III W dniu trzeciego maja posłowie nam mili nową KONSTYTUCJĘ zgodnie uchwalili! Recytator V Potem wzięto króla wspólnie na ramiona. Zabłysła mu w słońcu Ojczysta Korona... Recytator IV ( mieszczka) - Widziałeś to Waćpan? Recytator V - Widziałem. W owe chwile szczęśliwe (... ) i senat i posły W dniu Trzeciego maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowali. A potem wołano: Wiwat król kochany! Recytator III Wiwat sejm! Recytator II Wiwat naród! Wszyscy razem Wiwat wszystkie stany! Recytator II Szlachta, mieszczanie, lud uciskany

6 Stają się równi w obliczu prawa. Wiwat Sejm! Naród i wszystkie stany! (razem) Takim okrzykiem brzmi wciąŝ Warszawa. Recytator III Będzie pod opieką wieśniak i mieszczanin, ulepszymy prawa, by rządzić się sami. Veto Nie pozwalam! - nie zdarzy się więcej. Obroni nas wojsko: dzielne sto tysięcy... Recytator I Bo oto dzisiaj równi z równymi, Równość i jedność na polskiej ziemi Dłonie podają w braterskiej zgodzie. Więc ciesz się, Polsko! Ciesz się narodzie! ( ukłon; zsunięcie dekoracji) Narrator 3 Nowa konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 roku oddawała lud wiejski pod opiekę rządu, znosiła prawo zrywania sejmu jednym głosem sprzeciwu, ustanawiała dziedziczność tronu. Naród polski przyjął ją jako zapowiedź zmiany na lepsze. Polonez 3 maja chórek szkolny (3 zwrotki) Z takiego przebiegu wydarzeń w Polsce bardzo niezadowoleni byli zwolennicy Rosji, ślepo posłuszni carowej Katarzynie. W miasteczku Targowica na Ukrainie, zawiązali oni konfederację, dąŝąc zbrojnie do obalenia Konstytucji. Narrator 2 Targowica wspierana przez wojska rosyjskie odniosła zwycięstwo. Dzieło Konstytucji zostało udaremnione. Nastąpiły rządy targowiczan- prześladowanie reformatorów i ich zwolenników. Wielu patriotów musiało uciekać z kraju, m. In. Tadeusz Kościuszko. W roku 1793Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski, a sejm w Grodnie, pod naciskiem zaborców, musiał uznać traktat rozbiorowy. Recytator 7 Narodzie! Czas nie ufać w Ŝadne zaręczenia, W tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia! Nie dbaj na to, Ŝeś w cięŝkie kajdany się dostał. Gdzie lud rzekł: Chcę być wolnym - Zawsze wolnym został! Narrator 3 Zaciskające się coraz bardziej kajdany niewoli, deptanie godności narodu polskiego doprowadziły do wybuchu powstania 1794 roku. Polacy zrozumieli, Ŝe tylko walka zbrojna moŝe ocalić ich kraj.

7 Tadeusz Kościuszko, który odznaczył się w wojnie o wolność Ameryki i wojnie Polski z Rosją, został obrany naczelnikiem powstania. Narrator 4 Przenieśmy się teraz do Krakowa. Odsłonięcie dekoracji z namalowanym np. kościołem Mariackim. Rozlega się nagranie hejnału z wieŝy tego kościoła. Potem fragment piosenki Hej na krakowskim rynku.. Narrator 4 Tutaj 24 marca 1794 roku, Tadeusz Kościuszko, złoŝył na rynku uroczystą przysięgę, Ŝe będzie walczył z nieprzyjaciółmi Polski aŝ do zwycięstwa. Inscenizacja wiersza Przysięga M. Konopnickiej ( fragment) Recytator 1 Na krakowskim rynku, wszystkie dzwony biją. Cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. Recytator 2 Na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Recytator 3 Zagrzmiały okrzyki, jak tysięczne działa... Swego bohatera Polska wita cała! Recytator 1 Wyszedł pan Kościuszko w krakowskiej sukmanie, odkrył jasne czoło na to powitanie. Wychodzi T. Kościuszko - uczeń przebrany wg. wizerunku bohatera np. z obrazu J. Matejki Kościuszko pod Racławicami i wykonuje czynności opisane poniŝej. Recytator 2 Odkrył jasne czoło, klęknął na kolana: T. Kościuszko - Ślubuję ci Ŝycie, Ojczyzno kochana! Ślubuję ci Ŝycie,

8 ślubuję ci duszę. Za BoŜą pomocą wolność wrócić muszę. Uczniowie biorący udział w inscenizacji wiersza kłaniają się i schodzą ze sceny. Na czele polskich oddziałów wyruszył Kościuszko do Warszawy. Niedaleko Krakowa, pod Racławicami, spotkał korpus rosyjski, z którym stoczył zwycięską bitwę. Dzielnie walczyli w niej kosynierzy- chłopi uzbrojeni w osadzone na sztorc kosy. Zdobyli oni szturmem rosyjskie działa. W dowód uznania dla ich bohaterstwa Kościuszko włoŝył na mundur chłopską sukmanę, a Bartosza Głowackiego, który pierwszy dopadł dział, mianował oficerem. Piosenka: Pobudka Krakusów ( patrz ANEKS) Zwrotki śpiewa dwóch solistów (chłopów kosynierów); po kaŝdej zwrotce, przy śpiewie refrenu, 4-6 Krakusów tańczy krakowiaka (uczniowie w strojach galowych z czapkami krakuskami na głowach lub w całych strojach krakowskich). Narrator 2 Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami powstanie stopniowo rozszerzyło się na cały kraj. Ludowi Warszawy przewodził szewc Jan Kiliński, który został potem mianowany pułkownikiem. Narrator 3 W Wilnie przywódcą był Jakub Jasiński. Narrator 2 O obronie Warszawy przed Prusakami, którzy przybyli Rosjanom na pomoc, opowiada wiersz Anny Świrszczyńskiej pt.: O biednym szklarczyku i panu Kościuszko. Inscenizacja wiersza O biednym szklarczyku i panu Kośćiuszko Recytator A (...) Przez gospody, przez ulice płyną wieści - błyskawice. Od zachodnich idzie dróg na Warszawę- wielki wróg! Fryderyk Wilhelm, pruski król, chce ją zasypać gradem kul. Z generałami jedzie juŝ, a wielka armia za nim tuŝ. Recytator B: Powiedzieli przed narodem warszawscy mieszczanie: Recytator A, C, D oraz J. Kiliński-razem -Będziem walczyć o swobodę, póki Ŝycia stanie. Recytator B: Pan Kiliński, śmiała dusza, szewc nad wszystkie szewce, ochotników zbierać rusza, siedzieć w kącie nie chce. J. Kiliński: Do szeregów chłopcy dzielni,

9 stawajcie parami. PrzecieŜ z nami pan Naczelnik, pan Kościuszko z nami. (...) Recytator C: Wyszedł Kościuszko, pośrodku stanie. Przed szereg wychodzi T. Kościuszko i woła: T. Kościuszko: -Czołem rodacy, bracia mieszczanie! Recytator C: Wyszedł Kościuszko, nie gadał wiele: T. Kościuszko: -Trza sypać szańce obywatele. Trza stawiać działa, trza kopać rowy, by dowieść czynem, coś przyrzekł słowy. J. Kiliński Ledwie szańce wykopali, zadudniła ziemia w dali. Wielkich dział słychać hukpod Warszawą stanął wróg! Recytator C: Rzecze raz Naczelnik: T. Kościuszko: - EjŜe, chłopcy dzielni! Kto z was chce tej nocy w pruski obóz skoczyć, jeńca wziąć i przy tym powrócić przed świtem?(...) Recytator D: Zerwało się chłopców wielu śmiałych i ochoczych, ale Marcin na ich czele najprędzej poskoczył.. (jeden z uczniów jako Szklarczyk wyskakuje z szeregu recytatorów po jeńca; po chwili wraca prowadząc ze sobą osobę w przebraniu wojskowym) Recytator D: Nim nad miastem noc głęboką świt rozjaśnił biały, wrócił szklarczyk z jeńcem w okop, wrócił zdrów i cały. (Uczniowie wykonują opisane poniŝej czynności) Recytator E: Wtedy Kościuszko go przywołał (kiwa ręką) -zaś lud zebrany stał dokołai dłoń uścisnął mu jak ojciec, (uścisk dłoni) a świt nad miastem wstawał w złocie. T. Kościuszko: -Niech wie lud Warszawy, iŝeś wojak prawy.

10 śe ci daję teraz godność oficera i ten pierścień złoty za Ŝołnierskie cnoty (wręcza mu pierścień). Będziesz chociaŝ młodzik oddziałem dowodzić. Recytator E: ChociaŜ w tym oddziele i szlachty jest wiele, Marcin szklarz ubogi będzie stał na czele! Uczniowie biorący udział w inscenizacji kłaniają się i schodzą ze sceny. Narrator 4 Bohaterska postawa społeczeństwa nie wystarczyła do skutecznego przeciwstawienia się wojskom rosyjskim i pruskim. Powstanie upadło, a Polska po III rozbiorze w 1795 r. zniknęła z mapy Europy, podzielona ostatecznie między Austrię, Prusy i Rosję. Polska straciła niepodległość na ponad 100 lat. Recytator F: Czy to moŝna zrozumieć, czy w to moŝna uwierzyć, Ŝe kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy? śe się po polsku czytać uczono po kryjomu i Ŝe tylko w domu i bardzo ostroŝnie o historii polskiej mówić było moŝna? Recytator G JakŜe jesteśmy szczęśliwe dziś my - polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju! JakŜe jasno dziś nam Biały Orzeł świeci w dniu Trzeciego Maja! Recytator H A kiedyś, w latach niewoli moŝe tylko wiatr na szczycie topoli, moŝe skowronek szary nad zoranym polem albo słowik przy szumie gaju śpiewały pieśń o Trzecim Maju! Pieśń pt.: Cześć polskiej ziemi cześć (patrz ANEKS) MATERIAŁY WYKORZYSTANE W SCENARIUSZU: 1. Marcinaik S. Historia Polski dla Piotrka,Polonia, Warszawa Lankiewicz K. Wybór wierszy okolicznościowych dla kl. I-III, WSiP, Warszawa Tam na błoniu błyszczy kwiecie. Śpiewnik historyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1995.

11 4. Bartkiewicz M., Polski ubiór do 1864 roku. Ossolineum A N E K S Pieśń Konfederatów Barskich Nigdy z królami nie będziem w aliansach a d a Nigdy przed nocą nie ugniemy szyi, a G c E E /Bo u Chrystusa my na ordynansach- a A A d Słudzy Maryi. / bis a E a Bóg naszych ojców i dzisiaj jest z nami, Więc nie dopuści upaść w Ŝadnej klęsce. /Wszak póki on był z naszymi ojcami- Byli zwycięzce. /bis Dawno o Panie, juŝ nas jarzmo ciśnie Dziedzinę naszą wrogi rozszarpały. /Niech po dniach kary dzień łaski zabłyśnie- Wróć nas do chwały. / bis Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy, Nie chcemy mordów, do łupiestw niezdolni. /Tylko ojczyznę odzyskać pragniemy- Tylko być wolni. / bis Polonez 3 maja I. Zgoda sejmu to sprawiła, Ŝe nam wolność przywróciła. A D A Wiwat!- krzyczcie wszystkie stany- niechaj Ŝyje król kochany. DGAD Wiwat!- krzyczcie wszystkie stany- niechaj Ŝyje król kochany. DGAD II. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla Obywatel kaŝdy wszędzie Ŝycie swoje łoŝyć będzie. Obywatel kaŝdy wszędzie Ŝycie swoje łoŝyć będzie. III. Wiwat Sejm i naród cały! Dziś nam nieba Ŝywot dały. Wiwat - krzyczcie wszystkie stany-niechaj Ŝyje król kochany! Wiwat - krzyczcie wszystkie stany-niechaj Ŝyje król kochany! Pobudka Krakusów I. Dalej chłopy, dalej Ŝywo, otwiera się dla nas Ŝniwo, E H7 E H7 Rzućwa pługi, rzućwa radło - trza wojować kiej tak padło. E fis H7 E Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują domu starzy, E H7 E E My parobki, zagrodniki, rzućwa pługi, bierzwa piki. gis fis H7 E E7 REF.

12 Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy. A h Harda w nas dusza nie boim się Rusa, Prusa. H E7 A E7 Dość nas natyrali, bijwa Prusów i Moskali. A h Bierzwa za obuszki, pójdźwa wszyscy do Kościuszki. h E7 A II. Bierzma kosy, bierzma dzidy, otrząśnijmy się z tej bidy. Bijma wszyscy wraz Moskali, bo nas się dość natyrali. Nauczma szołdrę, nygusa, Ŝe i w nas jest polska dusza Jeszcze nasza polska kosa potrafi im utrzeć nosa. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... III. A ci co byli Ŝwawymi pozostajali starszymi. Głowacki, co był Bartoszem, chodzi teraz jak pan z trzosem. I Gwizdackiemu niczego, nie dalkośby nam i tego. Hej no, chłopcy pójdźma i ma, naszej bidy się pomścima. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... IV. Jeszcze nam i Bóg poszczęści, nie Ŝałujmy na nich pięści. Mamy ręce po pięć palców- bijma dobrze tych zuchwalców. Posprzedajma woły z wozem, śpieszma wszyscy za obozem. Posprzedajma i poduszki, a przystańma do Kościuszki. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... Cześć polskiej ziemi cześć Cześć polskiej ziemi, cześć! D Ojczyźnie naszej cześć! G A Cześć polskiej ziemi, cześć! D Cześć Polsce, cześć! A Kto się jej synem zwie, A D W kim polska dusza wre, G A Niech stanie w gronie tym G D Pieśń chwały wznieść! A D

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku Uczeń 1: Powitanie Rota 2 zwrotki Zapraszamy na uroczysty apel poświęcony 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 3 maja 1791 roku Polacy uchwalili

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA (Radom maj 2011 PSP nr 9) Prowadzący uczeń: -Baczność poczet sztandarowy wprowadzić sztandar (po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu wyznaczonego miejsca)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. My jesteśmy dzieci, My kochamy słońce, Ptaki śpiewające I drzewa szumiące. Cieszymy się, kiedy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Celem uroczystości jest wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego. Uświadomienie współczesnemu

Bardziej szczegółowo

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA 221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA Stanisław August Poniatowski I oto w 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski. Zaraz po wstąpieniu na tron król rozpoczął reformy. Reformy Stanisława

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Temat: Święto Niepodległości. Czas trwania: 45 min Miejsce zajęć: sala gimnastyczna lub holl szkolny. Metody pracy: pogadanka, drama. Formy: zespołowa.

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska

Scenariusz lekcji. Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska Scenariusz lekcji Cele lekcji: Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcia: insurekcja, powstanie, kosynier, opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym)

Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym) Opracowała: Wiesława Miśkowiec Szkoła Podstawowa w Dobrej Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym) Wszyscy uczniowie śpiewają

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI TWÓRCY POLSKIEGO OŚWIECENIA DOMINO (ROZWIĄZANIE) STANISŁAW KONARSKI AUTOR DZIEŁA O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE BRACIA ZAŁUSCY PIERWSZA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FRANCISZEK

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PATRONA. Teksty piosenek

DZIEŃ PATRONA. Teksty piosenek DZIEŃ PATRONA Teksty piosenek (1) Kocham Cię, Polsko 1. Kocham Cię, Polsko, za Twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze Twe waleczne, za chrobre dzieje, co minęły dawno, lecz będą w pieśni aż po

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014

PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014 PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014 8/9 listopada w SPK w Cavan odbędzie się spotkanie z pieśniami patriotycznymi Jesteśmy patriotami. Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego przeżywania 96. rocznicy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Ważne miejsce w programie wychowawczym Gimnazjum nr 7 zajmuje wychowanie patriotyczne. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Recytacja wiesza "Ojczyzna" Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj, te lasy i pola, ten ogród

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA na temat higieny i kultury korzystania z urządzeń sanitarnych pt. DUśA PRZERWA Autor tekstów i scenariusza: Krystyna Kwiatkowska SP-1 Czarnków ( scenografia przedstawia szkolny

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego

Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego Katarzyna Spychała Podyplomowe Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w zakresie Historii 2008/2009 Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego Metoda pracy meta plan Cele lekcji Uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA 1. Słowo wstępne: Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie przeżyć 84 rocznicę odzyskania

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ Niech Ŝywa pamięć o przeszłości trwa w naszych sercach. Pamiętajmy, iŝ Ŝyjemy w kraju o wspaniałej i trudnej historii. Pamiętajmy teŝ, iŝ uczymy się w szkole związanej z historią naszej ojczyzny. ROK HISTORII

Bardziej szczegółowo

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA 1. Nie ma innego jak Jezus NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu CEREMONIAŁ SZKOLNY Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu OPRACOWANIE: Justyna Grobel Wioletta Molga Beata Ruszkowska Aktualizacja: 9. 12. 2009 r. SZTANDAR SZKOŁY Sztandar

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ JASEŁEK. Scena I. Chór: Wykonuje pastorałkę Idą Święta. W tym czasie rozgrywają się sceny w chacie i w mieszkaniu w bloku.

SCENARIUSZ JASEŁEK. Scena I. Chór: Wykonuje pastorałkę Idą Święta. W tym czasie rozgrywają się sceny w chacie i w mieszkaniu w bloku. mgr Anna Nowak Publiczne Gimnazjum nr 3 SCENARIUSZ JASEŁEK Zapraszamy Państwa do obejrzenia jasełek. Ciepło i urok polskich kolęd i pastorałek wzrusza kaŝdego człowieka, gdyŝ jest to muzyka płynąca prosto

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

Wierszyki na wódkę. Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny.

Wierszyki na wódkę. Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny. Wierszyki na wódkę Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny. 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a 100 lat w szczęściu

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Anita Plumińska-Mieloch ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Scena jest urządzona jak studio telewizyjne, za plecami prowadzącego program wielka mapa Polski z okresu rozbiorów. Biurko z napisem TVN 24

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy:

Regulamin IX Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy: Regulamin IX Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Cele

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości pasowania na przedszkolaka

Scenariusz uroczystości pasowania na przedszkolaka mgr Lucyna Czyżyk Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie Scenariusz uroczystości pasowania na przedszkolaka Pasowanie na przedszkolaka to pierwsze spotkanie z wszystkimi dziećmi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości - 10.11.2004 r. 3. Wiersz Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada!

Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości - 10.11.2004 r. 3. Wiersz Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada! Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości - 10.11.2004 r. 1. Wiersz Kto ty jesteś? Polak mały - II c (1 uczeń) 2. Taniec Polonez II c (cała klasa) 3. Wiersz Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA My rycerze a Krainy Wiedzy, witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze uczniowie

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~ Spis rzeczy Okres Wigilia Bożego Narodzenia (msza wieczorna)... 3 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza w nocy)... 4 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza o świcie)... 5 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Scenariusz uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 1 Scenariusz uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prowadzący : 3 maja cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Ale czy tak

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE Dzień 11 listopada to dla kaŝdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŝdego roku obchodzimy rocznicę odzyskanie wolności przez Naród Polski.

Bardziej szczegółowo

Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska

Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska Migracja braci czeskich do Dolnego Śląska Sytuacja polityczna Po zwycięstwie Ligi Katolickiej w bitwie pod Białą Górą niedaleko Pragi w 1620 roku rządy zostały przejęte przez Ferdynanda II. (1620-1637).

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas I gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia wokalne Robert

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Victorie - od Grunwaldu do bitwy warszawskiej 1920 roku...

Polskie Victorie - od Grunwaldu do bitwy warszawskiej 1920 roku... XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA

DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA /scenariusz zajęcia otwartego-uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości/ Autor scenariusza: Małgorzata Kryszczak E.Prokop Z.Nowecka M.Kryszczak

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO 11 LISTOPADA?

DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO 11 LISTOPADA? 24 X 2014 24 października 2014 roku uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni, pani Reginy Suwały i mamy Karoliny, pani Marioli Goławskiej, ponownie pojechali do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości Patriotyzm Patriotyzm to dobrze pojęta miłość do ojczyzny, a zatem określona postawa wobec swojego kraju.

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Scenariusz apelu 11 listopada

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Scenariusz apelu 11 listopada SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGLOŚCI DLA KLAS 0- IV,,LEĆ ORLE BIAŁY NAD POLSKĄ ZIEMIĄ Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, by uczcić rocznicę wskrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA PASOWANIE NA CZYTELNIKA DATA: 19.04.2012. GODZINA: 9.50 MIEJSCE: SALA GIMNASTYCZNA NA PARTERZE BUDYNKU FILIALNEGO PLAN: 1. Powitanie wszystkich zebranych przez panią bibliotekarkę. 2. Oddanie głosu Pani

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji. Data i miejsce realizacji. Adresaci. Cel

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji. Data i miejsce realizacji. Adresaci. Cel Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: Ewa Banaszek Trenerka wiodąca: Małgorzata Winiarek- Kołucka Tytuł lekcji Polska w czasach ostatnich Jagiellonów. Data i miejsce realizacji Szkoła podstawowa Adresaci

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Barbara Bruzda Przedszkole Samorządowe Stryszów EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Każdy rok pracy w przedszkolu ma swoją myśl przewodnią i związane z nią do osiągnięcia cele. Ten rok szkolny

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

- PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE

- PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE Dzisiaj wielka jest rocznica Jedenasty listopada! Tym, co padli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa. I my przedszkolaki o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj, razem tu się spotykamy. Dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012 Rok 2011/2012 Październik 2011 Numer 4 Ślubowanie klas I Dnia 12.10.2011 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Moment ważny dla każdego "pierwszaka", jego rodziców, wychowawców klas pierwszych,

Bardziej szczegółowo

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły 1. Slajd tytułowy- cytat Janusza Kusocińskiego 2.Slajd- Rodzina Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 r. w Warszawie, jako szóste,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz akademii z okazji 3 Maja

Scenariusz akademii z okazji 3 Maja Scenariusz akademii z okazji 3 Maja (894 słów w tym tekście) (9847 odsłon) Występują: Narrator I Narrator II Recytator I Recytator II Recytator III Recytator IV chór solista zespół taneczny 1. Śpiew -

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości Sala gimnastyczna : na scenie żołnierze legioniści, hasła o treści patriotycznej, siatka wojskowa, pnie brzóz, flagi państwowe. Narrator

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 3: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK Po powrocie do Polski,

Bardziej szczegółowo

- Baczność. - Poczet sztandarowy wyprowadzić Wchodzi poczet sztandarowy. - Do hymnu państwowego Odśpiewanie 1 zwrotki i refrenu hymnu państwowego

- Baczność. - Poczet sztandarowy wyprowadzić Wchodzi poczet sztandarowy. - Do hymnu państwowego Odśpiewanie 1 zwrotki i refrenu hymnu państwowego SCENARIUSZ AKADEMII SZKOLNEJ Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA CELE: 1. Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych. 2. Zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie. 3. Kształtowanie poczucia przynależności

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy: Cele konkursu: Warunki uczestnictwa: dwóch kategoriach

Regulamin VI Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy: Cele konkursu: Warunki uczestnictwa: dwóch kategoriach Regulamin VI Gminnego Festiwalu Pieśni Legionowej Organizatorzy: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Cele

Bardziej szczegółowo

POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ

POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ Wincenty POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa Solidarność wznowiono partyturę na trzydziestą rocznicę "Solidarności" Sub Tuum Praesidium -modlitwa maryjna pochodząca

Bardziej szczegółowo

Na wódkę weselną: 1. Wódka Weselna. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a Renata i Dawid 100 lat w szczęściu żyją!!!

Na wódkę weselną: 1. Wódka Weselna. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a Renata i Dawid 100 lat w szczęściu żyją!!! Na wódkę weselną: 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a 100 lat w szczęściu żyją!!! 2. Toasty wznosicie za pomyślność Młodej Pary Kielich pierwszy: za Młodych szczęście Drugi: za dziecka poczęcie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. Już stawiła się przed nami, Więc się wkrótce rozprawimy

Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. Już stawiła się przed nami, Więc się wkrótce rozprawimy Mirosława Radomska NARRATOR I : Proszę wstać, bo sąd tu idzie! Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. NARRAROR II : Oskarżona pani Zima Już stawiła się przed

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo