ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie. W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie. W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA"

Transkrypt

1 W ciemnościach jasne dni to prawdziwa, ciekawa lekcja historii Polski z czasów rozbiorów. W Ŝywy, atrakcyjny sposób przedstawione są chwile chwały pośród mroku kolejnych rozbiorów Polski. Scenariusz ten powstał jako podsumowanie cyklu lekcji Sławni Polacy w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Dwukrotnie, z powodzeniem, montaŝ ten przygotowywany był przez dwie równoległe klasy trzecie w Szkole Podstawowej w WądroŜu Wielkim, przy wsparciu zespołu wokalnego z klas starszych. ELśBIETA GÓRALSKA WądroŜeWielkie W CIEMNOŚCIACH JASNE DNI - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA Scenariusz powstał jako posumowanie cyklu lekcji Sławni Polacy w klasie trzeciej szkoły podstawowej. MontaŜ ten przygotowywany był przez dwie, równoległe klasy trzecie w Szkole Podstawowej w WądroŜu Wielkim. W przedstawieniu obok recytatorów i narratorów występują następujące postacie historyczne przebrane w stroje z XVIII wieku: T. Kościuszko, J. Kiliński szlachta, mieszczanie, chłopi. Wstęp: (jeden z uczniów) 3 MAJA 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, czyli ustawę określającą zasady rządzenia w państwie. W ciemnościach 123 lat zaborów wielkim blaskiem jaśnieje ten dzień. Zapraszamy na krótką lekcję historii Polski z czasów rozbiorów. Wiersz Rocznica S. Aleksandrzak Recytator 1: Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się teŝ pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się juŝ pieśń radosna

2 Głośnym echem po ojczystym kraju, -Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju. Wiersz Trzeci Maj M. Arct Recytator 2: Maj- rocznica pięknych serc! Maj- rocznica wielkich myśli, Tym, co dawno przeminęli, Hołd składają ci, co przyszli. Choć przeminął dawno wiek, Dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg. Lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, Kiedy miłość pobratała W jedną całość Polski stany, Miłość ponad wszystko trwała. Tym co w Polsce dali myśl, Aby stworzyć cud majowy, Cześć z oddaniem złóŝmy dziś, Przed pamiątką chyląc głowy. Pieśń Mazurek Trzeciego Maja.( Witaj majowa jutrzenko... 3 zw.) Polska w XVIII wieku pogrąŝyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Coraz częściej mieszały się państwa ościenne w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Ówczesny historyk ksiądz Adam Naruszewicz- tak pisał: Recytator 3 CzegoŜ się błędny uskarŝasz narodzie, Los swój zwalając na obce uciski? Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie I bolej na jej opłakane zyski. śaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, Który sam siebie pierwej nie osłabił. Narrator 2 Ta wielka swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do samoosłabienia i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. Dyplomaci rosyjscy i pruscy, wykorzystując obowiązujące prawo zrywania sejmów- liberum veto, hamowali wszelkie próby naprawy ustroju Rzeczpospolitej.

3 Przeciw takiemu stanowi rzeczy wystąpiły patriotyczne kręgi społeczeństwa polskiego. W roku 1768 doszło do zawiązania Konfederacji Barskiej. Jej cele moŝnaby streścić w jednym zdaniu: Obrona niepodległości ojczyzny i katolicyzmu Wysłuchajmy teraz pieśni Nigdy z królami..., która pochodzi z tamtego okresu. Pieśń Konfederatów Barskich- chór szkolny- patrz ANEKS(tekst i akordy) Narrator 3 Próba naprawy Rzeczypospolitej podjęta przez konfederatów barskich została udaremniona przez wojska rosyjskie i zdrajców. Nastąpił I rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem dla narodu. Opowiada o tym wiersz Franciszka Karpińskiego. Recytator 4 Śladem bieda przyszła, śladem Za zbytkami za nieładem! Długo nad granicą stała, Wolności się dotknąć bała. Wolności się dotknąć bała, Bo ją dawno szanowała. Wolności, niebieskie dziecko Ułowiono cię zdradziecko. W klatkę cię mocno zamknięto, Bujnych skrzydełek przycięto. Narrator 4 Po katastrofie I rozbioru światli Polacy zaczęli nawoływać do naprawy ojczyzny. Stanisław Staszic tak pisał: Recytator 5 Powiem kto mojej ojczyźnie szkodzi. Z samych panów moŝnowładztwa zguba Polaków. Oni zniszczyli wszystkie uszanowanie prawa. - Kto na sejmikach uczy obywatela zdrady, podstępów, podłości, gwałtu? -Panowie! (wszyscy razem, oskarŝycielsko!) -Kto niewinną szlachtę, najpoczciwiej i najszczerzej swej ojczyźnie Ŝyczącą, oszukuje, przekupuje i rozpija? -Panowie! -Kto od wieków robił nieczynną władzę ustawodawczą, rwał sejmy? -Panowie! -Kto wojska obce do kraju wprowadził? -Panowie! - Kto od pewnego czasu, niby to czynności sejmu powracając, zamienił wolę narodu w wolę dworu moskiewskiego? - Panowie! -Kto przedawał Polaków? -Panowie! - Kto przy rozbiorze kraju brał zagraniczne pensje? - Panowie!

4 Narrator 3 Najwybitniejszy reformator okresu Sejmu Wielkiego- Hugo Kołłataj obok spraw gospodarczych poruszał równieŝ kwestie społeczne, między innymi ucisk mieszczan i chłopów. Recytator 6 Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej winny być wolne. Obywatele takowych miast jako ludzie wolni, ziemia w miastach przez nich osiadła, ich domy, wsie i terytoria własnością ich dziedziczną winny pozostawać. Dziedzicom przynaleŝy prawo do zakładania miast z ludzi wolnych na swoich gruntach. Wedle swej woli, winni móc rolników wolnością nadawać. W kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze widoczne było odrodzenie narodu. Powszechnie Ŝądano uchwalenia nowych praw, które by zapewniły Polsce siłę i rozwój. Narrator 2 W Warszawie zebrał się sejm, zwany Sejmem Czteroletnim, gdyŝ obradował przez cztery lata. Obradom przewodniczył marszałek Stanisław Małachowski, a wśród posłów przewaŝali ludzie mądrzy i rozsądni, szczerzy patrioci. Sejm ten uchwalił prawo pozwalające mieszczanom zajmować urzędy i wybierać posłów do sejmu. Postanowił takŝe zwiększyć liczbę wojska do Narrator 2 Zobaczmy, co działo się na warszawskiej Starówce tego pamiętnego dnia. Obrazek sceniczny Odsłonięcie dekoracji z Placu Zamkowego w Warszawie np. namalowany na szarym papierze fragment Zamku Królewskiego z Kolumną Zygmunta. Recytatorzy przebrani za XVIII wiecznych mieszczan i szlachtę. Recytator I (zwracając się do innego recytatora) CóŜ to za święto takie radosne, Ŝe miasto całe drŝy i faluje? Czy wracającą lud wita wiosnę? Czy na cześć wiosny tak wiwatuje? Recytator II (odpowiadając) O, coś większego Polska dziś święci! To Konstytucja Trzeciego Maja! Akt wielki, waŝny, godny pamięci, Co naród cały jednością spaja. Recytator III ( mówi do innych z wielkim przejęciem) Biją dzwony... Pieśń radosna poprzez cały leci kraj, w złotym słońcu wstała wiosna

5 i z nią drogi Trzeci Maj... Recytator IV (mieszczka warszawska) - Co to za wrzawa?! Co to za hałasy?! CóŜ to za czasy!!! Recytator V Grają trąby... dzwonią dzwony, radość dziś napełnia kraj. (...) Wiwat! Wiwat Trzeci Maj! Recytator IV (mieszczka) - Jak to?! Mówcie co się stało? Recytator II Ano wszystko się udało! Nasi mądrzy patriocici, którzy kochają Polskę zadbali, by jej juŝ nigdy nikt nie deptał cudzym wojskiem. Recytator III W dniu trzeciego maja posłowie nam mili nową KONSTYTUCJĘ zgodnie uchwalili! Recytator V Potem wzięto króla wspólnie na ramiona. Zabłysła mu w słońcu Ojczysta Korona... Recytator IV ( mieszczka) - Widziałeś to Waćpan? Recytator V - Widziałem. W owe chwile szczęśliwe (... ) i senat i posły W dniu Trzeciego maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowali. A potem wołano: Wiwat król kochany! Recytator III Wiwat sejm! Recytator II Wiwat naród! Wszyscy razem Wiwat wszystkie stany! Recytator II Szlachta, mieszczanie, lud uciskany

6 Stają się równi w obliczu prawa. Wiwat Sejm! Naród i wszystkie stany! (razem) Takim okrzykiem brzmi wciąŝ Warszawa. Recytator III Będzie pod opieką wieśniak i mieszczanin, ulepszymy prawa, by rządzić się sami. Veto Nie pozwalam! - nie zdarzy się więcej. Obroni nas wojsko: dzielne sto tysięcy... Recytator I Bo oto dzisiaj równi z równymi, Równość i jedność na polskiej ziemi Dłonie podają w braterskiej zgodzie. Więc ciesz się, Polsko! Ciesz się narodzie! ( ukłon; zsunięcie dekoracji) Narrator 3 Nowa konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 roku oddawała lud wiejski pod opiekę rządu, znosiła prawo zrywania sejmu jednym głosem sprzeciwu, ustanawiała dziedziczność tronu. Naród polski przyjął ją jako zapowiedź zmiany na lepsze. Polonez 3 maja chórek szkolny (3 zwrotki) Z takiego przebiegu wydarzeń w Polsce bardzo niezadowoleni byli zwolennicy Rosji, ślepo posłuszni carowej Katarzynie. W miasteczku Targowica na Ukrainie, zawiązali oni konfederację, dąŝąc zbrojnie do obalenia Konstytucji. Narrator 2 Targowica wspierana przez wojska rosyjskie odniosła zwycięstwo. Dzieło Konstytucji zostało udaremnione. Nastąpiły rządy targowiczan- prześladowanie reformatorów i ich zwolenników. Wielu patriotów musiało uciekać z kraju, m. In. Tadeusz Kościuszko. W roku 1793Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski, a sejm w Grodnie, pod naciskiem zaborców, musiał uznać traktat rozbiorowy. Recytator 7 Narodzie! Czas nie ufać w Ŝadne zaręczenia, W tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia! Nie dbaj na to, Ŝeś w cięŝkie kajdany się dostał. Gdzie lud rzekł: Chcę być wolnym - Zawsze wolnym został! Narrator 3 Zaciskające się coraz bardziej kajdany niewoli, deptanie godności narodu polskiego doprowadziły do wybuchu powstania 1794 roku. Polacy zrozumieli, Ŝe tylko walka zbrojna moŝe ocalić ich kraj.

7 Tadeusz Kościuszko, który odznaczył się w wojnie o wolność Ameryki i wojnie Polski z Rosją, został obrany naczelnikiem powstania. Narrator 4 Przenieśmy się teraz do Krakowa. Odsłonięcie dekoracji z namalowanym np. kościołem Mariackim. Rozlega się nagranie hejnału z wieŝy tego kościoła. Potem fragment piosenki Hej na krakowskim rynku.. Narrator 4 Tutaj 24 marca 1794 roku, Tadeusz Kościuszko, złoŝył na rynku uroczystą przysięgę, Ŝe będzie walczył z nieprzyjaciółmi Polski aŝ do zwycięstwa. Inscenizacja wiersza Przysięga M. Konopnickiej ( fragment) Recytator 1 Na krakowskim rynku, wszystkie dzwony biją. Cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. Recytator 2 Na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Recytator 3 Zagrzmiały okrzyki, jak tysięczne działa... Swego bohatera Polska wita cała! Recytator 1 Wyszedł pan Kościuszko w krakowskiej sukmanie, odkrył jasne czoło na to powitanie. Wychodzi T. Kościuszko - uczeń przebrany wg. wizerunku bohatera np. z obrazu J. Matejki Kościuszko pod Racławicami i wykonuje czynności opisane poniŝej. Recytator 2 Odkrył jasne czoło, klęknął na kolana: T. Kościuszko - Ślubuję ci Ŝycie, Ojczyzno kochana! Ślubuję ci Ŝycie,

8 ślubuję ci duszę. Za BoŜą pomocą wolność wrócić muszę. Uczniowie biorący udział w inscenizacji wiersza kłaniają się i schodzą ze sceny. Na czele polskich oddziałów wyruszył Kościuszko do Warszawy. Niedaleko Krakowa, pod Racławicami, spotkał korpus rosyjski, z którym stoczył zwycięską bitwę. Dzielnie walczyli w niej kosynierzy- chłopi uzbrojeni w osadzone na sztorc kosy. Zdobyli oni szturmem rosyjskie działa. W dowód uznania dla ich bohaterstwa Kościuszko włoŝył na mundur chłopską sukmanę, a Bartosza Głowackiego, który pierwszy dopadł dział, mianował oficerem. Piosenka: Pobudka Krakusów ( patrz ANEKS) Zwrotki śpiewa dwóch solistów (chłopów kosynierów); po kaŝdej zwrotce, przy śpiewie refrenu, 4-6 Krakusów tańczy krakowiaka (uczniowie w strojach galowych z czapkami krakuskami na głowach lub w całych strojach krakowskich). Narrator 2 Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami powstanie stopniowo rozszerzyło się na cały kraj. Ludowi Warszawy przewodził szewc Jan Kiliński, który został potem mianowany pułkownikiem. Narrator 3 W Wilnie przywódcą był Jakub Jasiński. Narrator 2 O obronie Warszawy przed Prusakami, którzy przybyli Rosjanom na pomoc, opowiada wiersz Anny Świrszczyńskiej pt.: O biednym szklarczyku i panu Kościuszko. Inscenizacja wiersza O biednym szklarczyku i panu Kośćiuszko Recytator A (...) Przez gospody, przez ulice płyną wieści - błyskawice. Od zachodnich idzie dróg na Warszawę- wielki wróg! Fryderyk Wilhelm, pruski król, chce ją zasypać gradem kul. Z generałami jedzie juŝ, a wielka armia za nim tuŝ. Recytator B: Powiedzieli przed narodem warszawscy mieszczanie: Recytator A, C, D oraz J. Kiliński-razem -Będziem walczyć o swobodę, póki Ŝycia stanie. Recytator B: Pan Kiliński, śmiała dusza, szewc nad wszystkie szewce, ochotników zbierać rusza, siedzieć w kącie nie chce. J. Kiliński: Do szeregów chłopcy dzielni,

9 stawajcie parami. PrzecieŜ z nami pan Naczelnik, pan Kościuszko z nami. (...) Recytator C: Wyszedł Kościuszko, pośrodku stanie. Przed szereg wychodzi T. Kościuszko i woła: T. Kościuszko: -Czołem rodacy, bracia mieszczanie! Recytator C: Wyszedł Kościuszko, nie gadał wiele: T. Kościuszko: -Trza sypać szańce obywatele. Trza stawiać działa, trza kopać rowy, by dowieść czynem, coś przyrzekł słowy. J. Kiliński Ledwie szańce wykopali, zadudniła ziemia w dali. Wielkich dział słychać hukpod Warszawą stanął wróg! Recytator C: Rzecze raz Naczelnik: T. Kościuszko: - EjŜe, chłopcy dzielni! Kto z was chce tej nocy w pruski obóz skoczyć, jeńca wziąć i przy tym powrócić przed świtem?(...) Recytator D: Zerwało się chłopców wielu śmiałych i ochoczych, ale Marcin na ich czele najprędzej poskoczył.. (jeden z uczniów jako Szklarczyk wyskakuje z szeregu recytatorów po jeńca; po chwili wraca prowadząc ze sobą osobę w przebraniu wojskowym) Recytator D: Nim nad miastem noc głęboką świt rozjaśnił biały, wrócił szklarczyk z jeńcem w okop, wrócił zdrów i cały. (Uczniowie wykonują opisane poniŝej czynności) Recytator E: Wtedy Kościuszko go przywołał (kiwa ręką) -zaś lud zebrany stał dokołai dłoń uścisnął mu jak ojciec, (uścisk dłoni) a świt nad miastem wstawał w złocie. T. Kościuszko: -Niech wie lud Warszawy, iŝeś wojak prawy.

10 śe ci daję teraz godność oficera i ten pierścień złoty za Ŝołnierskie cnoty (wręcza mu pierścień). Będziesz chociaŝ młodzik oddziałem dowodzić. Recytator E: ChociaŜ w tym oddziele i szlachty jest wiele, Marcin szklarz ubogi będzie stał na czele! Uczniowie biorący udział w inscenizacji kłaniają się i schodzą ze sceny. Narrator 4 Bohaterska postawa społeczeństwa nie wystarczyła do skutecznego przeciwstawienia się wojskom rosyjskim i pruskim. Powstanie upadło, a Polska po III rozbiorze w 1795 r. zniknęła z mapy Europy, podzielona ostatecznie między Austrię, Prusy i Rosję. Polska straciła niepodległość na ponad 100 lat. Recytator F: Czy to moŝna zrozumieć, czy w to moŝna uwierzyć, Ŝe kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy? śe się po polsku czytać uczono po kryjomu i Ŝe tylko w domu i bardzo ostroŝnie o historii polskiej mówić było moŝna? Recytator G JakŜe jesteśmy szczęśliwe dziś my - polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju! JakŜe jasno dziś nam Biały Orzeł świeci w dniu Trzeciego Maja! Recytator H A kiedyś, w latach niewoli moŝe tylko wiatr na szczycie topoli, moŝe skowronek szary nad zoranym polem albo słowik przy szumie gaju śpiewały pieśń o Trzecim Maju! Pieśń pt.: Cześć polskiej ziemi cześć (patrz ANEKS) MATERIAŁY WYKORZYSTANE W SCENARIUSZU: 1. Marcinaik S. Historia Polski dla Piotrka,Polonia, Warszawa Lankiewicz K. Wybór wierszy okolicznościowych dla kl. I-III, WSiP, Warszawa Tam na błoniu błyszczy kwiecie. Śpiewnik historyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1995.

11 4. Bartkiewicz M., Polski ubiór do 1864 roku. Ossolineum A N E K S Pieśń Konfederatów Barskich Nigdy z królami nie będziem w aliansach a d a Nigdy przed nocą nie ugniemy szyi, a G c E E /Bo u Chrystusa my na ordynansach- a A A d Słudzy Maryi. / bis a E a Bóg naszych ojców i dzisiaj jest z nami, Więc nie dopuści upaść w Ŝadnej klęsce. /Wszak póki on był z naszymi ojcami- Byli zwycięzce. /bis Dawno o Panie, juŝ nas jarzmo ciśnie Dziedzinę naszą wrogi rozszarpały. /Niech po dniach kary dzień łaski zabłyśnie- Wróć nas do chwały. / bis Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy, Nie chcemy mordów, do łupiestw niezdolni. /Tylko ojczyznę odzyskać pragniemy- Tylko być wolni. / bis Polonez 3 maja I. Zgoda sejmu to sprawiła, Ŝe nam wolność przywróciła. A D A Wiwat!- krzyczcie wszystkie stany- niechaj Ŝyje król kochany. DGAD Wiwat!- krzyczcie wszystkie stany- niechaj Ŝyje król kochany. DGAD II. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla Obywatel kaŝdy wszędzie Ŝycie swoje łoŝyć będzie. Obywatel kaŝdy wszędzie Ŝycie swoje łoŝyć będzie. III. Wiwat Sejm i naród cały! Dziś nam nieba Ŝywot dały. Wiwat - krzyczcie wszystkie stany-niechaj Ŝyje król kochany! Wiwat - krzyczcie wszystkie stany-niechaj Ŝyje król kochany! Pobudka Krakusów I. Dalej chłopy, dalej Ŝywo, otwiera się dla nas Ŝniwo, E H7 E H7 Rzućwa pługi, rzućwa radło - trza wojować kiej tak padło. E fis H7 E Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują domu starzy, E H7 E E My parobki, zagrodniki, rzućwa pługi, bierzwa piki. gis fis H7 E E7 REF.

12 Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy. A h Harda w nas dusza nie boim się Rusa, Prusa. H E7 A E7 Dość nas natyrali, bijwa Prusów i Moskali. A h Bierzwa za obuszki, pójdźwa wszyscy do Kościuszki. h E7 A II. Bierzma kosy, bierzma dzidy, otrząśnijmy się z tej bidy. Bijma wszyscy wraz Moskali, bo nas się dość natyrali. Nauczma szołdrę, nygusa, Ŝe i w nas jest polska dusza Jeszcze nasza polska kosa potrafi im utrzeć nosa. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... III. A ci co byli Ŝwawymi pozostajali starszymi. Głowacki, co był Bartoszem, chodzi teraz jak pan z trzosem. I Gwizdackiemu niczego, nie dalkośby nam i tego. Hej no, chłopcy pójdźma i ma, naszej bidy się pomścima. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... IV. Jeszcze nam i Bóg poszczęści, nie Ŝałujmy na nich pięści. Mamy ręce po pięć palców- bijma dobrze tych zuchwalców. Posprzedajma woły z wozem, śpieszma wszyscy za obozem. Posprzedajma i poduszki, a przystańma do Kościuszki. REF. Albośwa jacy, jeno chłopcy krakowiacy... Cześć polskiej ziemi cześć Cześć polskiej ziemi, cześć! D Ojczyźnie naszej cześć! G A Cześć polskiej ziemi, cześć! D Cześć Polsce, cześć! A Kto się jej synem zwie, A D W kim polska dusza wre, G A Niech stanie w gronie tym G D Pieśń chwały wznieść! A D

W ciemnościach jasne dni - konstytucja 3 MAJA

W ciemnościach jasne dni - konstytucja 3 MAJA Literka.pl W ciemnościach jasne dni - konstytucja 3 MAJA Data dodania: 2004-04-15 15:30:00 W ciemnościach jasne dni to prawdziwa, ciekawa lekcja historii Polski z czasów rozbiorów. W żywy, atrakcyjny sposób

Bardziej szczegółowo

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku Uczeń 1: Powitanie Rota 2 zwrotki Zapraszamy na uroczysty apel poświęcony 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 3 maja 1791 roku Polacy uchwalili

Bardziej szczegółowo

W rocznicę Konstytucji 3 Maja scenariusz apelu poświęconego 224 rocznicy Konstytucji 3 Maja

W rocznicę Konstytucji 3 Maja scenariusz apelu poświęconego 224 rocznicy Konstytucji 3 Maja 19 IV 2015r. w ramach projektu Uczeń - twórcą przyszłości uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielączy mieli okazję podziwiać prawdziwą grę aktorską oglądając spektakl pt. Książę i żebrak w teatrze im. Juliusz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA (Radom maj 2011 PSP nr 9) Prowadzący uczeń: -Baczność poczet sztandarowy wprowadzić sztandar (po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu wyznaczonego miejsca)

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Wręczyca Wielka, 2006 r. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: HISTORIA Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Kozłowska Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Cele Kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791-2016 Polska w przededniu katastrofy Rozbiór (kraju) oznacza zabranie części kraju przez inny często wbrew woli jego mieszkańców a nawet bez wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. My jesteśmy dzieci, My kochamy słońce, Ptaki śpiewające I drzewa szumiące. Cieszymy się, kiedy

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

3 MAJA MAJA LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku

3 MAJA MAJA LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku 3 MAJA 1791 3 MAJA 2016 225 LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku 1. Obrady Sejmu Czteroletniego odbywały się w latach: a) 1787-1791 b) 1788-1792

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Celem uroczystości jest wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego. Uświadomienie współczesnemu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie.

Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie. Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie. Jestem z pokolenia, któremu próbowano w szkole wbić do głowy, że najważniejszy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r. SCENARIUSZ LEKCJI Data: 13.12.2012r. Klasa: VI a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r.

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. I. Hymn państwowy 1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła szablą

Bardziej szczegółowo

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA 221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA Stanisław August Poniatowski I oto w 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski. Zaraz po wstąpieniu na tron król rozpoczął reformy. Reformy Stanisława

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Upadek polskiej państwowości

Upadek polskiej państwowości Upadek polskiej państwowości 1. Polska po II rozbiorze Zorientowano się, że Prusy i Rosja dążą do pożarcia Polski Polsce zostało Podlasie, Wołyń, Litwa, cz. Mazowsza i Małopolski, (większe) miasta Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR R.

GAZETKA SZKOLNA NR R. GAZETKA SZKOLNA NR 5 2015 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Maj 2 Rocznica Konstytucji 3 Dzień Patrona 4 Dzień Matki 5 Wiosenny las

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Temat: Święto Niepodległości. Czas trwania: 45 min Miejsce zajęć: sala gimnastyczna lub holl szkolny. Metody pracy: pogadanka, drama. Formy: zespołowa.

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Prezentacja powstała na podstawie sprawozdań przygotowanych przez nauczycieli. 29 kwietnia uczciliśmy w ten sposób 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji! p.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Scenografia:

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Scenografia: Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Scenografia: Ø tło dla występujących aktorów flaga narodowa, data uchwalenia konstytucji, godło państwowe, z boku tron

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1 Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. W celu dokładnego przedstawienia tematyki wykorzystano konspekt opracowany przez organizatora projektu oraz prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska. Scenariusz nr 6

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska. Scenariusz nr 6 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska Scenariusz nr 6 I. Tytuł scenariusza zajęć : Majowe święto. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Rzeczypospolita w dobie Sejmu Wielkiego

Rzeczypospolita w dobie Sejmu Wielkiego Rzeczypospolita w dobie Sejmu Wielkiego 1. Sytuacja polityczna po I rozbiorze Panuje król, ale w porozumieniu z ambasadorem Rosji Poniatowski liczy na to, że Rosja zaangażowana w wojnie z Turcją zgodzi

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska. TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski.

KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska. TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski. KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczniowie przypominają, znaczenie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

1. Wojna rosyjsko - turecka

1. Wojna rosyjsko - turecka Warszawa 2011 1 1. Wojna rosyjsko - turecka W drugiej połowie XVIII w. Imperium Rosyjskie uwikłane było w serie konfliktów z Turcją, która caryca Katarzyna usiłowała odepchnąć od Krymu i Kaukazu. Wojny,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska

Scenariusz lekcji. Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska Temat: Insurekcja kościuszkowska. Opracowanie: Elżbieta Rafałowska Scenariusz lekcji Cele lekcji: Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcia: insurekcja, powstanie, kosynier, opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze konstytucje

Pierwsze konstytucje KONSTYTUCJA Konstytucja to akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Okruszek. Umaiły się pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.

Okruszek. Umaiły się pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. Okruszek Maj 2013 Nr. 175 Umaiły się pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym)

Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym) Opracowała: Wiesława Miśkowiec Szkoła Podstawowa w Dobrej Scenariusz montaŝu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym) Wszyscy uczniowie śpiewają

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD KONFEDERACJI BARSKIEJ DO POWSTANIA STYCZNIOWEGO ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ.

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD KONFEDERACJI BARSKIEJ DO POWSTANIA STYCZNIOWEGO ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ. OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1768 1864. OD KONFEDERACJI BARSKIEJ DO POWSTANIA STYCZNIOWEGO ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ. 7

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja - scenariusz lekcji wychowawczej

Konstytucja 3 maja - scenariusz lekcji wychowawczej Literka.pl Konstytucja 3 maja - scenariusz lekcji wychowawczej Data dodania: 2012-07-05 09:26:16 Autor: Emila Musialik Emila Musialik Temat: W walce o wolność i niezależność Konstytucja 3 maja Kl. I C

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Majowe święta , numer 2 KWIECIEŃ W NUMERZE: Gazetka Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak. Sejm Wielki...

Majowe święta , numer 2 KWIECIEŃ W NUMERZE: Gazetka Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak. Sejm Wielki... Gazetka Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak 2013, numer 2 KWIECIEŃ W NUMERZE: Sejm Wielki... 2 Prace nad ustawą 3 Majowe święta... Uchwalenie... 4 Postanowienia 5 W sztuce

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014

PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014 PRACE DOMOWE Z dnia 01-02 listopad 2014 8/9 listopada w SPK w Cavan odbędzie się spotkanie z pieśniami patriotycznymi Jesteśmy patriotami. Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego przeżywania 96. rocznicy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI TWÓRCY POLSKIEGO OŚWIECENIA DOMINO (ROZWIĄZANIE) STANISŁAW KONARSKI AUTOR DZIEŁA O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE BRACIA ZAŁUSCY PIERWSZA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FRANCISZEK

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PATRONA. Teksty piosenek

DZIEŃ PATRONA. Teksty piosenek DZIEŃ PATRONA Teksty piosenek (1) Kocham Cię, Polsko 1. Kocham Cię, Polsko, za Twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze Twe waleczne, za chrobre dzieje, co minęły dawno, lecz będą w pieśni aż po

Bardziej szczegółowo

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Sytuacja Rzeczypospolitej w połowie XVIII wieku Od przełomu XVII/XVIII wieku Rzeczypospolita Obojga Narodów chyliła się ku upadkowi. Jeszcze niedawno jedna z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA na temat higieny i kultury korzystania z urządzeń sanitarnych pt. DUśA PRZERWA Autor tekstów i scenariusza: Krystyna Kwiatkowska SP-1 Czarnków ( scenografia przedstawia szkolny

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Ważne miejsce w programie wychowawczym Gimnazjum nr 7 zajmuje wychowanie patriotyczne. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich "Częstochowa moje miasto"

Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich Częstochowa moje miasto Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich "Częstochowa moje miasto" Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1-2, 98-101 2010 mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Mija lat dziewięćdziesiąt siedem Gdy nam wolność wrócił Bóg Dawniej człowiek to w powieściach Czytać tylko o niej mógł 11 listopada 2015r. to już 97. rocznica

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Prezydent chce referendum ws konstytucji

Prezydent chce referendum ws konstytucji Prezydent chce referendum ws konstytucji Naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

Scenariusz apelu z okazji Dnia Niepodległości

Scenariusz apelu z okazji Dnia Niepodległości Bartyzel Małgorzata Kococik Marzena Scenariusz apelu z okazji Dnia Niepodległości Nauczyciel prowadzący po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru szkoły wita wszystkich przybyłych i zaprasza na wysłuchanie

Bardziej szczegółowo

Przez okno historii Polski

Przez okno historii Polski Literka.pl Przez okno historii Polski Data dodania: 2010-05-30 16:39:04 Autor: Barbara Kościelska Scenariusz przedstawienia zrealizowałam ze swoimi uczniami z klasy II dla rodziców na specjalnej wieczornicy

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam ,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam CYKL DZIAŁAŃ PATRIOTYCZNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ANDRYCHOWIE 11 listopada to dzień mający duŝe znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

Metody nauczania: Pokaz, pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Metody nauczania: Pokaz, pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne. Temat: Święto Niepodległości Polski Czas zajęć: 3 godz. Cele ogólne: rozbudzanie patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny zapoznanie z wybranymi faktami na temat historii Polski doskonalenie sprawności manualnej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 216 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Recytacja wiesza "Ojczyzna" Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj, te lasy i pola, ten ogród

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Wierszyki na wódkę. Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny.

Wierszyki na wódkę. Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny. Wierszyki na wódkę Tekst moŝe być dowolnie modyfikowany. W przypadku tekstu własnego prosimy o wpisanie w formularzu zamówienia własny. 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a 100 lat w szczęściu

Bardziej szczegółowo

Opracowały: Beata Radziejewska Jolanta Wcisło. Scenografia dostosowana do aktualnego święta. Uczniowie poubierani odświętnie stoją na scenie.

Opracowały: Beata Radziejewska Jolanta Wcisło. Scenografia dostosowana do aktualnego święta. Uczniowie poubierani odświętnie stoją na scenie. Opracowały: Beata Radziejewska Jolanta Wcisło Scenografia dostosowana do aktualnego święta. Uczniowie poubierani odświętnie stoją na scenie. Do występów wykorzystane są sprzęty nagłaśniające oraz nagrania

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego

Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego Katarzyna Spychała Podyplomowe Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w zakresie Historii 2008/2009 Temat: Konstytucja 3 Maja ocena zjawiska historycznego Metoda pracy meta plan Cele lekcji Uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

Temat: Bóg, język, ojczyzna- wizja polskości w Rocie Marii Konopnickiej

Temat: Bóg, język, ojczyzna- wizja polskości w Rocie Marii Konopnickiej Dorota Bielawska Scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Temat: Bóg, język, ojczyzna- wizja polskości w Rocie Marii Konopnickiej Cel ogólny: Interpretacja tekstu

Bardziej szczegółowo

Temat: 11 listopada- bardzo ważna data w życiu każdego Polaka.

Temat: 11 listopada- bardzo ważna data w życiu każdego Polaka. Scenariusz zajęd nr 24 Temat: 11 listopada- bardzo ważna data w życiu każdego Polaka. Cele operacyjne: Uczeo: czyta na głos tekst z zachowaniem interpunkcji i intonacji, dotyczący odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI 84 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY PT. TA, CO NIE ZGINĘŁA 1. Słowo wstępne: Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie przeżyć 84 rocznicę odzyskania

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

tradycja, historia, obyczaje kultura Ernest Bryll poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości Patriotyzm Patriotyzm to dobrze pojęta miłość do ojczyzny, a zatem określona postawa wobec swojego kraju.

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ Niech Ŝywa pamięć o przeszłości trwa w naszych sercach. Pamiętajmy, iŝ Ŝyjemy w kraju o wspaniałej i trudnej historii. Pamiętajmy teŝ, iŝ uczymy się w szkole związanej z historią naszej ojczyzny. ROK HISTORII

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Małżeństwo to piękno. bycia we dwoje. Małżeństwo to poszukiwanie. drogi do celu. Małżeństwo to skarb. którym jest Wasza miłość.

Nr 1. Małżeństwo to piękno. bycia we dwoje. Małżeństwo to poszukiwanie. drogi do celu. Małżeństwo to skarb. którym jest Wasza miłość. Nr 1 Małżeństwo to piękno bycia we dwoje. Małżeństwo to poszukiwanie drogi do celu. Małżeństwo to skarb którym jest Wasza miłość. Małżeństwo to Wy na zawsze razem. Z najlepszymi życzeniami w dniu Ślubu

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo