Wydawnictwo WAM, Konsultacja merytoryczna Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski. Korekta Magdalena Kot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo WAM, 2009. Konsultacja merytoryczna Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski. Korekta Magdalena Kot"

Transkrypt

1

2 Wydawnictwo WAM, 2009 Konsultacja merytoryczna Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski Korekta Magdalena Kot Projekt okładki i stron tytułowych Andrzej Sochacki ISBN WYDAWNICTWO WAM ul. Kopernika Kraków tel faks DZIAŁ HANDLOWY tel faks Z apraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ tel faks

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Tadeusz J. Zieliński Kościół Chrześcijan Baptystów Adrian Korczago Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) Edward Puślecki Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Roman Lipiński Kościół Ewangelicko-Reformowany Wiktor Wysoczański Kościół Polskokatolicki Pelagia Jaworska Kościół Starokatolicki Mariawitów Andrzej Mińko Kościół Prawosławny Marek Kita Kościół Rzymskokatolicki Informacje o Autorach

4 WPROWADZENIE Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. 1 Kor 16, Oddajemy do rąk czytelnika ważną i pionierską na gruncie polskim ekumeniczną publikację. Na motto książki wybraliśmy słowa apostoła Pawła, który zachęca pierwszych chrześcijan do trwania w wierze i wzajemnej miłości. Dwa tysiąclecia chrześcijaństwa przyniosły światu Ewangelię, ale także, niestety, podziały wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Łączy nas wiara, nadzieja i miłość w Trójjedynego Boga. Wszyscy powołani jesteśmy do głoszenia Dobrej Nowiny. I chociaż dzielą nas różne tradycje czy obrzędy, to wezwani jesteśmy do jedności i wzajemnego szacunku. Nie możemy tego czynić, nie znając siebie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się źródłem wiedzy o Kościołach chrześcijańskich w Polsce, ich historii i tradycjach duchowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są duchowni i świeccy przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume- 7

5 WPROWADZENIE nicznej. Wierzymy, że książka ta stanie się dobrym zaczynem szerszego poznania i zrozumienia nas samych oraz naszej tożsamości wyznaniowej. A to przyczyni się do pogłębienia naszej chrześcijańskiej świadomości i, co za tym idzie, do kontynuacji wielkiego dzieła apostolskiego. Pomysł wydania ekumenicznej publikacji o Kościołach w Polsce narodził się podczas IV Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (12-13 września 2005 r.) w Krakowie. Organizatorami Konferencji były Wydawnictwo WAM i Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Tematem głównym był ekumenizm w praktyce katechetycznej Kościołów w Polsce. W programie znalazły się prezentacje formacji ekumenicznych Kościołów: prawosławnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i polskokatolickiego. Wygłoszone referaty wyzwoliły interesującą, ale zarazem trudną dyskusję na temat praktycznego ekumenizmu w polskich szkołach. Okazało się, że częstą przyczyną nieporozumień jest elementarny brak wiedzy o Kościołach chrześcijańskich. Wtedy prof. Tadeusz Zieliński, ówczesny przewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, zaproponował wydanie wspólnej ekumenicznej publikacji zawierającej podstawowe informacje o Kościołach chrześcijańskich w Polsce. W zgodnej opinii zebranych zaistniała potrzeba wydania kompendium wiedzy o konfesjach chrześcijańskich. Dyrekcja Wydawnictwa WAM zaoferowała wydanie publikacji, prace merytoryczne zaś zostały podjęte w Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. W tym miejscu należy w kilku słowach wspomnieć o Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest międzywyznaniową organizacją skupiającą siedem Kościołów (w kolejności alfabetycznej): 8 Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP,

6 WPROWADZENIE Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Organizacja powstała w 1946 r. i zajmuje się współpracą kościelno- -wyznaniową i społeczną. Oficjalne stosunki pomiędzy PRE a Komisją Episkopatu ds. Ekumenizmu nawiązano w 1974 r. Siedziba organizacji znajduje się w Warszawie. W ramach Polskiej Rady Ekumenicznej działa sześć komisji, wśród których jest wspomniana wyżej Komisja Wychowania Chrześcijańskiego. Nasza komisja zajmuje się wymianą doświadczeń w pracy katechetycznej i wychowawczej. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w PRE, razem realizując projekty związane z krzewieniem zasad ekumenizmu we wspólnym dziele wychowania dzieci i młodzieży. Naszym ostatnim przedsięwzięciem jest niniejsza publikacja, pomyślana jako zwięzłe kompendium wiedzy o Kościołach chrześcijańskich w Polsce. Czytelnik znajdzie w niej zarys historyczny, struktury organizacyjne, nauczanie, zasady moralne i zaangażowanie ekumeniczne poszczególnych Kościołów, które są prezentowane w kolejności alfabetycznej. Książka skierowana jest do katechetów, nauczycieli, studentów i wszystkich tych, którzy chcą poznać różnorodność chrześcijaństwa w Polsce. Wierzymy, że niniejsza publikacja pozwoli przełamać wiele mitów i stereotypów wciąż funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Książka jest tylko ogólnym wstępem do poznania bogatej historii Kościołów. Czytelnicy, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę, znajdą wskazówki bibliograficzne na końcu każdego rozdziału. Żywimy nadzieję, że nasze wspólne dzieło, chociaż objętościowo niewielkie, przyczyni się do wzajemnego poznania, a także nauczy nas szacunku i tolerancji, ukazując bogactwo i różnorodność konfesji chrześcijańskich w Polsce. Wówczas to katecheci i wychowawcy, bogatsi w wiedzę o Kościołach w Polsce, mogą stać się prawdziwymi świadkami i krzewicielami słów apostoła Pawła: Wszystko niech się dzieje u was w miłości Ks. Andrzej Mińko Przewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE 9

7 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI (LUTERAŃSKI) HISTORIA W ŚWIECIE I W POLSCE Polski luteranizm od samego początku uważał się za spadkobiercę myśli ks. dr. Marcina Lutra, która w różnym stopniu objęła kraje niemieckie, docierała do poszczególnych krajów Europy, lotem błyskawicy ogarnęła całą Skandynawię. Umownie przyjmuje się, że początek reformacji przypadł na dzień 31 października 1517 r., kiedy to profesor biblistyki na Uniwersytecie w Wittenberdze, w wigilię Wszystkich Świętych, przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez, w których prezentował nadużycia związane z praktyką sprzedawania odpustów. Luter sięgnął do praktykowanej ówcześnie metody prowadzenia uczelnianych dysput. Tezy Lutra nie były skierowane przeciw Kościołowi. Jako oddany sługa Kościoła, augustianin z Wittenbergii postanowił stanąć w jego obronie, wzywając do usunięcia nadużyć. Tezy w niezwykle szybkim tempie rozprzestrzeniły się po całej Europie, wyzwalając rozmaite emocje. Luter wyrażał w nich przekonanie, iż odpusty nie mają żadnej wartości przed Bogiem oraz żadnego wpływu na odpuszczanie grzechów. Mnich wykładowca został oskarżony za swe niezwykle śmiałe wystąpienie przed samym papieżem, który początkowo nie przywiązywał większej uwagi do zgłaszanych 45

8 W DRODZE ZA CHRYSTUSEM skarg. Ostatecznie jednak Luter został przesłuchany przez legata papieskiego, kardynała Kajetana i wezwany do odwołania swych poglądów. Odmowa spowodowała zwołanie dysputy w Lipsku, która uzmysłowiła autorowi tez istnienie przepaści pomiędzy Pismem Świętym a nauką Kościoła. Papież wydał bullę ostrzegawczą, oczekując wycofania się z prezentowanych poglądów. Profesor wittenberski spalił ją 10 grudnia 1520 r., co pociągnęło za sobą wydanie dnia 3 stycznia 1521 r. bulli klątwy. Cesarz niemiecki Karol V, pragnąc doprowadzić do jedności politycznej zwaśnionych stron, zwołał w 1521 r. sejm w Wormacji, dokąd mimo czyhającego nań niebezpieczeństwa przybył również Marcin Luter, który po przeprowadzonych z nim pertraktacjach i stosownym namyśle jednoznacznie oświadczył: Nic nie chcę odwołać i nie mogę odwołać, albowiem iść przeciw swemu sumieniu nie jest rzeczą dobrą ani bezpieczną. Oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. Edykt wormacki nakazywał spalenie wszystkich pism Lutra oraz wyjęcie go, jak i jego zwolenników spod prawa. W drodze powrotnej narażonemu na niebezpieczeństwo Lutrowi z pomocą pospieszył książę Fryderyk Mądry, nakazując porwanie reformatora i umieszczenie na zamku w Wartburgu, gdzie pod przybranym imieniem rycerza Jerzego przetłumaczył z greckiego na język niemiecki Nowy Testament (1522 r.). W czasie nieobecności Lutra, niektórzy spośród jego zwolenników zaczęli podejmować gruntowne reformy, co doprowadziło do szeregu rozruchów. Niszczono obrazy, ołtarze, nawet krzyże. Luter w reakcji na zamieszki powrócił do Wittenbergii i dzięki licznie wygłaszanym kazaniom opanował wzburzone tłumy. Od tego momentu przystąpił do opracowywania szeregu prac, w których prezentował swe reformatorskie poglądy. Dążył do zwrotu w stronę pierwotnego chrześcijaństwa i samego Słowa Bożego, zachowując w Kościele wszystko, co nie sprzeciwia się Pismu Świętemu. Reformacja, mimo trudności, rozprzestrzeniała się po całej Europie. Przeciwny rozpowszechnianiu się myśli reformatorskiej cesarz Karol V zwołał w 1529 r. sejm w Spirze, na którym uchwalono, że należy powstrzymać krzewienie reformacji. Ewangelicy wnieśli przeciw tej uchwa- 46

9 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI (LUTERAŃSKI) le protest i od tej pory nazywani byli protestantami. W 1530 r. w Augsburgu, najbliższy współpracownik Lutra, Filip Melanchton miał sposobność zaprezentowania wyznania wiary osób związanych z ruchem reformacyjnym. W odpowiedzi na odczytane 25 czerwca Wyznanie augsburskie strona katolicka przedstawiła Refutację, na którą zareagowano, prezentując Obronę wyznania augsburskiego. W Augsburgu nie doszło do pojednania między katolikami a ewangelikami. Natomiast zintensyfikowano realizację postanowień edyktu wormackiego, co pociągnęło za sobą utworzenie przez zagrożonych ewangelików Związku Szmalkaldzkiego mającego na celu obronę traconych praw. Sytuacja polityczna spowodowała, że cesarz musiał poszukiwać sojuszników także wśród książąt ewangelickich. Dzięki pokojowi w Norymberdze ewangelicy zyskali kilkanaście lat pokoju. Ponowne zamieszki rozpoczęły się po śmierci Lutra. Niejednokrotnie przyznawanie się do reformatorskiej myśli przypłacano życiem. Szczególnym zagrożeniem dla rozwoju ruchu reformacyjnego było utworzenie Zakonu Jezuitów, ze strony którego ewangelicy doznali wielu głębokich ran. Dochodziło także do konfliktów zbrojnych. W 1555 r. na mocy pokoju w Augsburgu książęta otrzymali prawo suwerennego regulowania stosunków religijnych na poddanych sobie terenach. Zasada: cuius regio, eius religio (czyj rząd, tego wiara) przyczyniła się do prawnego uznania wyznania ewangelickiego, jako równorzędnego z katolickim. Pokój religijny z 1555 r. nie zapobiegł przyszłemu rozlewowi krwi i wojnom religijnym. Wiek XVII, to czas szczególnie zintensyfikowanych walk, które objęły całą wręcz Europę. Dopiero pokój westfalski z 1648 r. przyniósł równouprawnienie, ale oczywiście nie we wszystkich krajach. Nie sposób jednak zaprezentować różnorodności szerzenia się na świecie myśli reformacyjnej w poszczególnych krajach. W 1817 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III wprowadził na terenie swego państwa tzw. unię, która miała połączyć luteran i kalwinów w jeden Kościół unijny, co pociągnęło za sobą sprzeciwy zwłaszcza ze strony luteran. Od tej pory Kościoły luterańskie zintensyfikowały wzajemne kontakty i wymianę doświadczeń w wierze. W 1868 r. w Hanowerze powołano do życia 47

10 W DRODZE ZA CHRYSTUSEM powszechną Konferencję Ewangelicko-Luterańską (od 1901 r. Luterańskie Dzieło na Rzecz Jedności, w którego pracach zaczęli uczestniczyć luteranie ze Szwecji). Amerykańscy luteranie w 1918 r. zrzeszeni byli w Krajowej Radzie Luterańskiej, z inicjatywy której w 1923 r. w Eisenach, mieście narodzin ks. dra Marcina Lutra powstał Światowy Konwent Luterański, obejmujący luteran Europy i Stanów Zjednoczonych. W 1947 r. w Lund (Szwecja) założona została Światowa Federacja Luterańska, która obecnie zrzesza 140 Kościołów z 78 krajów. Niezwykle trudnym jest również opisanie, w sposób zwięzły a zarazem syntetyczny, dziejów luteranizmu w Polsce. Wynika to z faktu, że terytoria składające się na obecny kształt państwa polskiego mają za sobą zróżnicowaną przeszłość. Próbując poznać genezę reformacji na terenie współczesnej Polski, trzeba być świadomym, że w każdej dzielnicy istniały inne przesłanki i mechanizmy sprawcze. Dlatego też, podejmując się krótkiej prezentacji historii luteranizmu w Polsce, najpierw sięgamy do czasów panowania Zygmunta Starego. Reformacja na terenach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przybrała postać spontanicznego ruchu pojawiającego się szczególnie w ośrodkach miejskich, łączącego w sobie sprawy społeczne z elementami religijno-kościelnymi. Sprowadzała się do prywatnej wymiany poglądów wśród elit zarówno intelektualnych, jak i politycznych. Nie ulega wątpliwości, że pierwsze kontakty z myślą reformacyjną zawdzięczamy właśnie luteranizmowi. Zainteresowanie myślą reformacyjną wynikało jednak z pobudek politycznych (sprzeciw wobec przywilejów kościelnych, postulaty sekularyzacyjne, sprawy edukacyjne) i ekonomicznych (zaprzestanie płacenia dziesięciny). Słabością polskiego protestantyzmu było z jednej strony ograniczenie jego społecznego zasięgu (brak katechizacji i oświecenia religijnego chłopstwa), z drugiej natomiast niedobór myśli teologicznej i niedostateczne jej przetransponowanie na warunki lokalne. Geograficzne rozproszenie zborów utrudniało powstanie jednolitej organizacji kościelnej. 48

11 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI (LUTERAŃSKI) Wielkopolska Pierwsze zjazdy luteran o charakterze integracyjnym miały miejsce dopiero w 1555 r. w Poznaniu, rok później w Grodzisku. W 1557 r. doszło do powołania pierwszego superintendenta Jana Capera z Międzyrzecza. Nie wszystkie jednak skupiska luterańskie (zwłaszcza niemieccy mieszczanie) deklarowały ochotę przynależenia do wspólnego synodu. Szacuje się, że w XVI w. wielkopolscy luteranie byli w posiadaniu około 120. obiektów sakralnych oraz kilku szkół: w Międzyrzeczu (1559 r.), Poznaniu (1560 r.), Wschowie (1565 r.) oraz w Lesznie (od 1602 r. funkcjonująca jako gimnazjum). Na mapie wyznaniowej doszukamy się powiatów całkowicie luterańskich oraz takich, do których luteranizm nigdy nie dotarł. Poznańscy luteranie wielokrotnie doświadczali podpalania i niszczenia swych kościołów, które wolno im było wznosić jedynie poza murami miasta. W 1616 r. ewangelickich duchownych usunięto z Poznania, a od 1619 r. prawa miejskie nadawano jedynie katolikom. W 1632 r. sejm konwokacyjny przyjął uchwałę umożliwiającą odprawianie nabożeństw w dotychczasowych miejscach (kościoły, kaplice, domy), równocześnie zakazując wznoszenia nowych obiektów sakralnych. W wyniku wojny trzydziestoletniej do Wielkopolski zaczęli napływać uciekinierzy (ofiary prześladowań religijnych, głównie ze Śląska, Czech, Pomorza i Brandenburgii), którym przyznano przywilej budowania szkół i kościołów. W 1634 r. podczas synodu w Wilkowie Polskim doszło do odnowienia organizacji kościelnej, w skład której weszły zbory, do tej pory podkreślające swą samodzielność. Migracje przyczyniły się do zmiany w składzie narodowościowym Kościoła, zatem od połowy XVII w. (istniało wówczas sto luterańskich parafii) coraz częściej upominano się o polskie kaznodziejstwo głoszone z ambon, ale i propagowane w formie drukowanej. Po potopie szwedzkim protestantom stawiano zarzut współpracy z najeźdźcami, mimo że sami doświadczali również przemocy ze strony Szwedów (rzeź Niemców luteran w Wieluniu w 1656 r.). W związku z powyższym w 1668 r. Sejm wydał zakaz odstępstwa od katolicyzmu, natomiast du- 49

12 W DRODZE ZA CHRYSTUSEM chownym ewangelickim zabroniono kazać po polsku. W 1717 r. wprowadzono konstytucyjny zakaz wznoszenia, bez zgody katolickich władz duchownych, nowych kościołów ewangelickich, jak i remontowania już istniejących. Ograniczono formę nabożeństw, usuwając z nich kazania i śpiew. Zakazano zatrudniania ewangelickich duchownych i nauczycieli, szlachtę ewangelicką pozbawiono praw politycznych. Od 1733 r. ewangelikom nie wolno było piastować jakichkolwiek urzędów. Luteranizm przetrwał jednak dzięki wsparciu wpływowych rodów szlacheckich, takich jak Unrugów i Goltzów. Wprowadzenie równouprawnienia religijnego na Śląsku doprowadziło do odpływu ludności śląskiej z wielkopolskiej posługi duszpasterskiej. Ponowny wzrost ludności ewangelickiej miał miejsce dzięki ruchom kolonizacyjnym i budowlanym w czasach stanisławowskich. Od czasu rozbiorów dzieje ewangelików wielkopolskich przebiegały podobnie jak wyznawców luteranizmu na Śląsku. Małopolska Luteranizmowi sprzyjały osoby związane z dworem i choć istniały dogodne warunki ku jego rozwojowi, to jednak zwolennicy reformacji ciążyli bardziej w stronę kalwinizmu. Luteranie korzystali z gościny zboru reformowanego, który po tumulcie w Krakowie przeniósł się do Aleksandrowic, a następnie do Wielkanocy, gdzie podczas potopu Dom Boży najpierw został zniszczony przez Szwedów, a potem przez rodaków. Jedyna parafia luterańska w Małopolsce znajdowała się w Piaskach i obejmowała luteran ze Sławatycz, Zamościa i Lublina. Nabożeństwa od drugiej połowy XVIII w. odbywały się jedynie po polsku, a tamtejsi duchowni położyli podwaliny pod powstanie parafii w Lublinie. 50

13 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI (LUTERAŃSKI) Mazowsze Od samego początku rozwój myśli reformacyjnej napotykał na Mazowszu na przeszkody. Już w 1525 r. wydany został antyluterański edykt księcia mazowieckiego Janusza, który niweczył plany utworzenia parafii w Warszawie. Mimo że wyjątkowość nieprzejednanych reguł prawnych, dotyczących sytuacji wyznaniowej Mazowsza, zrewidowano dopiero w 1768 r., to społeczność Warszawy ze względu na specjalistów przybywających z różnych zakątków Europy, wśród których byli również ewangelicy musiała być potraktowana w sposób odrębny. Zatem zezwalano na odprawianie nabożeństw, ale bez kazań i śpiewu. W 1650 r. wydany został przywilej odprawiania nabożeństw w Węgrowie. W tym samym roku powstaje cmentarz luterański w Warszawie. W 1671 r. wydana zostaje zgoda na osiedlenie się kilkudziesięciu rodzin ewangelickich w zamian za wniesione opłaty na rzecz katolickiej fary. U progu panowania Stanisława Augusta wzniesiono pierwszy dom modlitwy, który znajdował się pod ochroną ambasady duńskiej, na terenie której do czasu wspomnianej budowy odprawiano nabożeństwa dla stołecznych ewangelików. Wraz ze wzrostem znaczenia, liczebności i zamożności ewangelików oraz w wyniku tolerancyjnej postawy władcy doszło w 1781 r. do poświęcenia nowego kościoła. Warszawę zamieszkiwało wówczas 8 tysięcy ewangelików. Tymczasem na terenie Mazowsza można mówić o ewangelickiej kolonizacji, zarówno o charakterze ziemskim, jak i przemysłowym. Końcowe lata pierwszej Rzeczypospolitej upływały na wypracowywaniu organizacyjnych i prawnych struktur Kościoła, do czego ostatecznie nie doszło. W wyniku rozbiorów ewangelicy zostali poddani ustawodawstwu państwowemu poszczególnych zaborców, tracąc kontakt pomiędzy poszczególnymi prowincjami kościelnymi. 51

14 W DRODZE ZA CHRYSTUSEM Prusy Królewskie Na obszarze Prus Królewskich, a także Książęcych reformacja zapuściła swe korzenie najszerzej i najtrwalej. W Gdańsku, Elblągu, Braniewie miały miejsce protesty społeczno-religijne, które w 1525 r. osiągnęły swój punkt kulminacyjny. W tym samym roku reprezentanci Gdańska udali się do Marcina Lutra z prośbą o delegowanie do ich miasta Jana Bugenhagena, przyszłego reformatora Pomorza. Za czasów panowania Zygmunta Augusta doszło do wyjednania przez miasta pruskie wolności obrządku augsburskiego (w 1557 r. Toruń i Gdańsk, w 1558 r. Elbląg, a w 1559 r. inne miasta pruskie poza biskupimi oraz szlachta pruska). Większość duchownych ewangelickich sprowadzano z Pomorza Zachodniego, szczególnie ze Słupska. Kontrreformacyjne działania doprowadziły do powrotu w mury miast katolików, ale wpływy parafii i klasztorów zostały w znacznym stopniu ograniczone. Na początku XVII w. luteranie stanowili około 75 procent ludności Gdańska, sto lat później 87 procent. W tym okresie około sto znaczących rodów szlacheckich wyznawało luteranizm. Nie można jednak pominąć napięć, jakie miały miejsce np. w Gdańsku, gdzie dochodziło do antykatolickich tumultów, a także słynnego tumultu toruńskiego z 1724 r., w wyniku którego zapadł wyrok śmierci na czternastu ewangelickich radnych miejskich. 52 Prusy Książęce i Mazury Na terenie Prus Książęcych mamy do czynienia z typową reformacją książęcą, której towarzyszyła sekularyzacja (zeświecczenie) całego państwa. W jej wyniku doszło do powstania pierwszego ewangelickiego Kościoła krajowego na świecie. Mimo, że wskazuje się na datę 1525 r. (hołd pruski), to faktyczna reformacja Królewca dokonała się w 1524 r. Kandydaci na księży na tych terenach mieli być nie tylko zatwierdzani przez biskupów, ale najpierw przez samych parafian. Wkrótce zorgani-

15 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI (LUTERAŃSKI) zowano specjalne fundusze dla biednych. Zadbano również o tłumaczy przekładających treść nabożeństw na język dostępny parafianom. Ściśle nadzorowano finanse kościelne, określając wysokość dochodów księży. Pieniądze kościelne powierzano w zarząd parafialnych mężów zaufania, których obowiązywały roczne sprawozdania finansowe. Synod nadzorował służbę w Kościele, z jego ramienia przeprowadzano wizytacje. Utworzono dwa biskupstwa: pomezańskie (obejmujące Warmię) i sambijskie (obejmujące Mazury). Dnia 25 sierpnia 1530 r. przyjęto jako obowiązujące Wyznanie augs burskie, co zakończyło praktycznie wprowadzanie reformy Kościoła. Dużą wagę przywiązywano do edukacji duchownych, zwłaszcza posługujących się językiem polskim. Właśnie z Polski sprowadzano księży zwolenników reformacji. W 1544 r. powstał w Królewcu uniwersytet, na którym studio wało wielu Polaków. Dzięki powstałym drukarniom, w których wydrukowano w XVI w. więcej ksią żek polskich niż w całej Polsce, doszło do popularyzacji ewangelicyzmu w całej Rzeczypospolitej. Na Mazurach ok r. było 70 parafii. W księstwie około 50 procent ludności stanowili Polacy z Mazowsza (głównie teren Ma zur), tzn. szacunkowo około stu tysięcy mieszkańców. Na wsi mazurskiej nauczano po polsku, polskie wydawnictwa królewieckie, m.in. Seklucjana były w pra wie każdej parafii. Istniał wręcz wymóg za kupu polskiej Biblii, kancjonału, katechizmu i postylli. Do połowy XVII w. miasta na Mazurach zdo minowane były przez Polaków. Sytuacja ta uległa zmianie od pierwszej połowy XVIII w. ze względu na migracje do miast ludności niemieckiej. Po najeździe szwedzkim dało się zauważyć głęboko postępujący kryzys szkolnictwa, nauczania i poziomu wiedzy religijnej. W 1808 r. zniesiono naczelny konsystorz luterański, a w 1810 r. język polski prze stał być nauczany w szkole w Ełku, gdzie używano go od początku jej istnienia. W następstwie powstania listopado wego wprowadzono osiem godzin tygodniowo obowiązkowego kursu języka niemieckiego. Prze ciwstawiał się temu ks. G. Gizewiusz, który zawsze podkreślał polskość Mazur i pragnął, by Słowo Boże przez Mazury dotarło do całej Słowiańszczyzny. Wspólnie z księdzem Mrongowiuszem swą 53

16 W DRODZE ZA CHRYSTUSEM działalnością obejmowali wszystkie ziemie polskie znajdujące się we władaniu Prus. Kościół jednak coraz bardziej stawał się agendą państwa, uniemożliwiono wręcz rozpowszechnianie reedycji Małego katechizmu M. Lutra w tłumaczeniu M. Pontanusa (pierwodruk z 1643 r.), której dokonał ks. Mrongowiusz. Lata 30. charakteryzowały się postępującą germanizacją. Wraz z nasileniem nauczania po nie miecku rosła ciemnota Mazurów, którzy nie rozumieli na uczycieli i duchownych. Na wniosek konsystorza królewieckiego, dostrzegającego niebezpieczeństwo osłabienia religijności, w 1843 r. ministerstwo oświaty w Berlinie przyzwoliło na naukę re ligii po polsku i używanie języka polskiego pomocniczo w szkole na terenie Prus. Powołano także odrębną inspekcję kościelną dla polskich po wiatów, dzięki czemu udało się zachować polskość w życiu kościelnym do początków XX w. Pod koniec XIX w. liczebność rodzimej, ewan gelickiej ludności mazurskiej szacu je się na 230 tysięcy, jedną trzecią wszystkich parafii stanowiły polskie parafie. Jeszcze w 1929 r. w 108. parafiach odbywały się polskie nabożeństwa. Od około 1860 r. rozwijało się gromadkarstwo (organizowanie spotkań wokół Słowa Bożego i na modlitwie po domach), które przetrwało do połowy XX w. Nacisk kładziono na jakość moralną chrześcijanina, znajomość Biblii i obyczajowość. Gromadkarstwu sprzyjała ludność polsko-mazurska; strona niemiecka aktywizowała się, prowadząc działalność charytatywną.

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej - 1 - MENONICI Zamiast wstępu... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów... 2 Początek i wzrost Kościoła Chrześcijańskiego do Reformacji... 2 Reformacja i jej owoce... 5 Pierwsi menonici i ich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL 13 ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL Wydawnictwo KUL Lublin 2010 13/2010 REDAKCJA Bożena Hryciuk OPRACOWANIE KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PARAFII EWANGELICKO- AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE ADWENT 2008. Nr 4(45)2008 www.trojca.waw.pl

PARAFII EWANGELICKO- AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE ADWENT 2008. Nr 4(45)2008 www.trojca.waw.pl PARAFII EWANGELICKO- AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE ADWENT 2008 Nr 4(45)2008 www.trojca.waw.pl Drogi Zborze! W naszym otoczeniu jest wiele reklam związanych z nadchodzącym okresem roku kościelnego

Bardziej szczegółowo

METODYZM. Kościół Ewangelicko- -Metodystyczny w Poznaniu

METODYZM. Kościół Ewangelicko- -Metodystyczny w Poznaniu METODYZM Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz Redakcja: Maciej Igielski Projekt

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ STUDIA GDAŃSKIE TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Ks. Tadeusz Gocłowski CM, Ks. Jerzy Kownacki, Ks. Wiesław Lauer, Ks. Stanisław Mędala CM (redaktor),

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Badacze Pisma Świętego Historia 1

Badacze Pisma Świętego Historia 1 Badacze Pisma Świętego Historia 1 Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994,znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, której

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 Proszę Pani, białych Niemców to ja mam u siebie około 10 procent. - Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie o narodowości jakie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo