Cele szczegółowe Uczeń:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele szczegółowe Uczeń:"

Transkrypt

1 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone umiejętności Uczeń: Propozycje metod nauczania Propozycje środków dydaktycznych Uwa gi 1. Lekcja organizacyjna PSO 2. 2Jak poznawać. historię? dostrzega związki podstawowymi określeniami czasu historycznego oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej pojęciami: źródło historyczne, chronologia, kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny, Kalendarz juliański, kalendarz gregoriański, dokonuje podziału na pisane i niepisane (materialne i niematerialne) wymienia przykłady historycznych obu typów wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce osią czasową potrafi prawidłowo umiejscowić na osi czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich ogólnie genezę kalendarza wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat terminami dotyczącymi chronologii uczy się samodzielnego myślenia praca z rozmowa metoda aktywizująca podręcznik zeszyt przykłady historycznych 3. 3Najstarsze. cywilizacje materiał wykracza jący poza dostrzega związki charakteryzuje pierwsze cywilizacje pojęciami: cywilizacja, Bliski Wschód, Daleki Wschód, faraon, monarchia despotyczna, mumifikacja, piramida, hieroglify, zwoje papirusu wymienia najstarsze starożytne cywilizacje wskazuje na mapie starożytne cywilizacje: Mezopotamię, Egipt, Indie, Chiny wykorzystu- rozmowa prezentacja ilustracje

2 wą wskazuje zależność pomiędzy położeniem geograficznym a powstaniem cywilizacji wymienia charakterystyczne cechy pierwszych cywilizacji wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji opisuje organizację państwa egipskiego opowiada o wierzeniach Egipcjan wyobrażenia Egipcjan o życiu pozagrobowym wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad człowieka je zdobytą wiedzę w praktyce 4. 4Antyczna Grecja. i jej mieszkańcy 9.2 odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego, mapy, ilustracji pojęciami: Hellada, polis, kolonia, wielka kolonizacja wskazuje na mapie i określa położenie geograficzne Grecji opowiada o warunkach życia mieszkańców Hellady dostrzega związki między warunkami naturalnymi Grecji a wykształceniem się polis i życiem mieszkańców wymienia czynniki jednoczące Greków opowiada o zajęciach Greków wskazuje przyczyny i następstwa kolonizacji greckiej pojęciami: demokracja, agora, akropol, arystokracja, Zgromadzenie Ludowe wie skąd wywodzi się pojęcie demokracja wymienia główne zasady, na których opierała się demokracja ateńska wie, komu przysługiwała pełnia praw w Atenach wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce ikonograficznym drzewo decyzyjne ilustracje 5. W świecie greckich bogów 9.2 dostrzega związki współpracuje z innymi planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje z nich pojęciami: mitologia, mit, heros, Olimp opowiada, w jaki sposób Grecy wyobrażali sobie bogów wymienia głównych bogów olimpijskich opowiada o życiu bogów na Olimpie przypisuje bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali samodzielne go myślenia wykład ilustracyjnym ilustracje

3 pozyskuje oraz selekcjonuje je i porządkuje własne stanowisko i próbuje je uzasadnić opowiada w jaki sposób Grecy czcili bogów opisuje obrzędy religijne Greków różnice między bogami i herosami opowiada wybrany mit wyszukuje w mitach wartości uniwersalne ocenia rolę religii w umacnianiu wspólnoty greckiej rozumie rolę mitów w kulturze antycznej i współczesnej zwrotami: syzyfowa praca, pięta Achillesa, męki Tantala, jabłko niezgody ocenia wkład Greków w kształtowanie się kultury śródziemnomorskiej określa wpływ kultury greckiej na współczesność drama 6. Kultura grecka 9.2 dostrzega związki odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego i ilustracji tworzy wypowiedź o postaci umieszcza wydarzenia historyczne na osi czasu własne stanowisko i próbuje je uzasadnić pojęciami: igrzyska, barbarzyńcy, złoty wiek, koturny, akropol, styl dorycki, joński, koryncki pamięta postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles pamięta datę 776 r. p.n.e. umieszcza na osi czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich wie jak wyglądał teatr grecki opowiada o aktorach i rodzajach sztuk w teatrze greckim rozumie rolę teatru igrzysk w życiu Greków wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju i pozostałe konkurencje sportowe wie kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich opowiada o przebiegu igrzysk olimpijskich w starożytności potrafi przedstawić podobieństwa i różnice w organizacji igrzysk starożytnych i współczesnych rozpoznaje porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki opisuje złoty wiek w Atenach dokonuje publicznej prezentacji burza mózgów ikonograficznym prezentacja materiał ikonograficzny

4 7. Powstanie i upadek Imperium Rzymskiego materiał wykracza jący poza wą wydarzenia historyczne datom odpowiada na pytania postawione do mapy tworzy wypowiedź o postaci 8. Życie Rzymian 9.3 tworzy krótką wypowiedź zawierającą fakty historyczne, posługując się poznanymi pojęciami dostrzega związki ocenia rolę Peryklesa w rozkwicie kulturalnym Grecji pamięta główne osiągnięcia dorobku materialnego i nauki starożytnych Greków pojęciami: republika rzymska, cesarstwo, senat, konsul, dyktator, prowincje, legiony wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Rzymu wyjaśnia jakie znaczenie mają daty:753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 476 r. n.e. opowiada legendę o powstaniu Rzymu wie jak doszło do powstania republiki rzymskiej opowiada jak funkcjonowała republika wie w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie wskazuje na mapie kierunki i zasięg podboju Rzymian zna przyczyny upadku republiki wie kim był Juliusz Cezar i Oktawian August umie dokonać oceny postaci Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta wie jak powstało Cesarstwo Rzymskie umie wymienić przyczyny upadku Imperium Rzymskiego wyjaśnia jakie czynniki decydują o trwałości i potędze państwa pojęciami: forum, termy, Koloseum, atrium opisuje życie i zwyczaje w rodzinie rzymskiej wyjaśnia jaka była rola rodziny w starożytnym Rzymie określa rolę i pozycję poszczególnych członków rodziny wie czym różniło się życie biednych i bogatych w starożytnym Rzymie opowiada o życiu codziennym Rzymian wie jak przebiegały walki gladiatorów umie opisać dom bogatego Rzymianina samodzielne go myślenia wykład mapą metoda aktywizująca - portfolio wykorzystaniem materiału ikonograficznego i filmowego karty pracy fragmenty filmów: Gladiator, Rzym

5 opowiada, w jaki sposób mieszkańcy Rzymu spędzali wolny czas wyjaśnia znaczenie powiedzenia Otia post negotia opowiada o nauczaniu w Rzymie, wskazuje różnice między nauczaniem i rozrywkami w starożytnym Rzymie i współcześnie 9. Wierzenia ludów Cesarstwa Rzymskiego 9.3 odpowiada na proste pytania odnoszące się do mapy pozyskuje oraz selekcjonuje je i porządkuje tworzy wypowiedź o postaci pojęciami: wróżbiarstwo, judaizm, Ewangelia, Stary Testament, Nowy Testament, apostołowie, biskup wskazuje na mapie Palestynę umie wymienić trzech najważniejszych bogów rzymskich wie w jaki sposób Rzymianie czcili swoich bogów opowiada o religii żydowskiej wie, gdzie i kiedy narodziła się religia chrześcijańska wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa zna postaci Jezusa, św. Pawła z Tarsu, Nerona, Konstantyna Wielkiego opowiada o prześladowaniach chrześcijan opowiada, jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek Rzymian do chrześcijan wyjaśnia, dlaczego religia chrześcijańska zdobywała coraz więcej zwolenników określa rolę chrześcijaństwa w starożytności dokonuje publicznej prezentacji wykład mapą ilustracje Biblia mapa konturowa 10. Dziedzictwo Rzymian 9.3 dostrzega związki współpracuje z innymi planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich odpowiada na pytania pojęciami: forum, prawo rzymskie, drogi, wodociągi, romanizacja osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne Rzymian wymienia cechy charakterystyczne architektury rzymskiej podaje typy i przykłady budowli charakterystycznych dla architektury rzymskiej opowiada o wyglądzie rzymskiego miasta wymienia najważniejsze osiągnięcia Rzymian w pracuje w zespole rozmowa e źródłami ikonograficznymi mapa mentalna schemat mapy mentalnej

6 11. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskich powtórzenie wiadomości 12. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskich sprawdzian wiadomości 13. Świat śródziemnomorski po upadku Rzymu do materiału ikonograficznego własne stanowisko i próbuje je uzasadnić dziedzinie prawa, literatury i inżynierii wie na czym polegała romanizacja wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu dostrzega obecność osiągnięć cywilizacyjnych Rzymu we współczesnym świecie j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny materiał wykraczaj ący poza wą j. w. własne stanowisko i próbuje je uzasadnić oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej i współczesnych odpowiada na pytania postawione do materiału ikonograficznego odpowiada na pytania j.w. pojęciami: patriarcha, prawosławie, katolicyzm, islam, muzułmanie, Allach, Koran, kalifowie, meczet wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 476 r., 622 r., 800 r., 962 r., 1054 r., 1453 r. wie, w którym roku rozpoczyna się era muzułmańska umie obliczyć, który jest obecnie rok według kalendarza muzułmańskiego wskazuje na mapie terytorium Arabów i zasięg ich podbojów pamięta postaci: Karol Wielki pokazuje na mapie obszar Cesarstwa Bizantyńskiego i Konstantynopol opowiada o działalności Justyniana Wielkiego charakteryzuje kulturę bizantyjską wie, dlaczego doszło do podziału chrześcijaństwa na odrębne wyznania stosuje nabytą wiedzę w praktyce samodzielnego myślenia quiz historyczny praca z praca pisemna test dyskusja wykład ikonograficznym karta pracy

7 14. Kościół w średniowieczu Kultura średniowiecza 11.1 treści wykraczaj ące poza wą materiał wykraczaj ący poza wą postawione do mapy tworzy wypowiedź o postaci dostrzega związki teraźniejszości z pojęciami własne stanowisko i próbuje je uzasadnić opowiada jak powstało państwo Karola Wielkiego wymienia główne osiągnięcia Karola Wielkiego rozumie znaczenie chrztu władcy w średniowieczu dla jego państwa rozumie, dlaczego koronacja cesarska Karola Wielkiego była wznowieniem idei Cesarstwa Rzymskiego ocenia rolę Karola Wielkiego w kształtowaniu się średniowiecznej Europy prawidłowo posługuje się pojęciami: uniwersalizm, parafia, diecezja, archidiecezja, opactwo, zakon, reguła, ubóstwo wie, jak doszło do rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa w Europie Zachodniej rozumie na czym polegał uniwersalizm wie, jak zorganizowany był kościół w średniowieczu rozumie na czym polegał sakralny charakter architektury średniowiecznej umie ocenić rolę Kościoła w kształtowaniu średniowiecznej kultury wymienia zakony w średniowiecznej Europie opowiada o życiu w zakonach w średniowiecznej Europie wie jaką rolę odgrywały zakony w średniowieczu opowiada o rywalizacji kościoła i cesarstwa prawidłowo posługuje się pojęciami: styl romański, styl gotycki, portal, półkolisty łuk, miniatura, witraże, łuk ostry wymienia najważniejsze cechy stylów architektury średniowiecznej potrafi rozpoznać budowle romańskie i gotyckie wie jaką rolę odgrywała w średniowieczu sztuka wie dlaczego w kulturze średniowiecza dominowała tematyka religijna poszukuje, uczy się samodzielne go myślenia pracuje w zespole, grupie, klasie wykład.. praca z i ikonograficznym prezentacja podręcznik zeszyt podręcznik zeszyt albumy ilustracje 16. Powstanie 10.1 odpowiada na proste prawidłowo posługuje się pojęciami: roczniki, uczy się wykład,

8 państwa polskiego pytania odnoszące się do mapy oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej pojęciami wydarzenia historyczne datom tworzy wypowiedź o postaci kronikarz, ród, wiec, wspólnota plemienna, dynastia, poseł, diadem wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 966 r., 1000 r.,1018 r., 1025 r. umieszcza w/w daty na osi czasu zna postaci: Gall Anonim, Mieszko I, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry opowiada o legendarnych przodkach Mieszka I wymienia główne plemiona zamieszkujące w średniowieczu ziemie polskie wskazuje na mapie obszary zamieszkujące przez te plemiona opowiada o życiu Słowian na ziemiach polskich wie, jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I korzystając z mapy, zmiany terytorialne w czasie panowania Bolesława Chrobrego omawia stosunki z sąsiadami podczas panowania pierwszych Piastów wie, jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie opowiada o kształtowaniu się organizacji kościelnej na ziemiach polskich samodzielne go myślenia drama karta pracy 17. Organizacja państwa w czasach pierwszych Piastów prawidłowo posługuje się pojęciami: plemię, gród, drużyna, książę, możni, dostojnicy duchowni, podgrodzia, pospolite ruszenie, ludność służebna wymienia grupy społeczne, które wykształciły się w epoce wczesnopiastowskiej umie opowiedzieć o roli władcy w państwie Piastów charakteryzuje społeczeństwo w epoce wczesnopiastowskiej umie opisać wygląd grodu opowiada o organizacji wojska w czasach Bolesława Chrobrego opisuje uzbrojenie tarczownika i pancernego wie, jaką rolę w organizacji państwa odgrywały dokonuje publicznej prezentacji wykład materiał ikonograficzny arkusze papieru

9 18. Od rozbicia do zjednoczenia 19. Kazimierz Wielki dyplomata i dobry gospodarz materiał wykraczaj ący poza wą odpowiada na proste pytania odnoszące się do mapy umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej własne stanowisko i próbuje je uzasadnić umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej osady służebne wie, jakie obciążenia spoczywały na poddanych władcy prawidłowo posługuje się pojęciami: zasada senioratu, senior wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1138 r., 1226 r., 1320 r. zaznacza w/w wydarzenia na osi czasu opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka główne zasady statutu Bolesława Krzywoustego wie, co działo się w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego rozpoznaje na ilustracji wojownika tatarskiego i rycerza krzyżackiego omawia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego opowiada o początkach państwa krzyżackiego wymienia czynniki jednoczące kraj opowiada o konflikcie polsko -krzyżackim w czasach Władysława Łokietka ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie jednoczenia państwa prawidłowo posługuje się pojęciami: dyplomata, Orle Gniazda wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1343 r., 1364 r. zaznacza na osi czasu lata panowania Kazimierza Wielkiego, datę założenia Akademii Krakowskiej wskazuje na mapie Kraków oraz zasięg terytorialny państwa polskiego w momencie śmierci Kazimierza Wielkiego wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego sukcesy polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego określa, jaką rolę odegrała pierwsza wyższa stosuje nabytą wiedzę samodzielne go myślenia wykład wykład, materiał ikonograficzny Internet

10 Kształtowanie się stanów w Polsce 21. Polska pod rządami Piastów powtórzenie wiadomości. 22. Polska pod rządami Piastów sprawdzian wiadomości Unia polsko litewska dostrzega związki uczelnia w Krakowie wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną umie wyjaśnić dlaczego ostatni z rodu Piastów otrzymał przydomek Wielki ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie prawidłowo posługuje się pojęciami: monarchia stanowa, duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo, możnowładcy, herb, patrycjat, pospólstwo, plebs, cechy, gildie opisuje wszystkie cztery stany średniowiecza opowiada jak wyglądała droga edukacji rzemieślniczej od ucznia do mistrza porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina wie, co decydowało o przynależności do określonego stanu wie, jaką rolę w życiu średniowiecznych miast odgrywały cechy i gildie porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym wskazuje różnicę między organizacją społeczeństwa w średniowieczu a współczesnym polskim społeczeństwie j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny j. w. j. w. j. w. stosuje nabytą wiedzę prawidłowo posługuje się pojęciami: unia personalna, przywilej, dostojnik, sojusz samodzielne metoda aktywizująca prezentacja gra edukacyjna praca pisemna test

11 24. Wielka wojna z zakonem krzyżackim 25. Polska odzyskuje dostęp do morza 17.3 tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej 17.4 tworzy wypowiedź o postaci odpowiada na pytania postawione do mapy materiał wykraczaj ący poza wą odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1374 r., 1385 r. umieszcza no osi czasu w/w daty zna postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Jagiełło wie, jakie były przyczyny podpisania unii polsko litewskiej w Krewie wymienia główne, postanowienia unii zawartej między Polską a Litwą wskazuje na mapie obszar Polski i Litwy po unii w Krewie umie odczytać wiadomości z drzewa genealogicznego Jagiellonów zna genezę dynastii Jagiellonów w Polsce wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 15 lipca 1410 r., 1411 r. omawia przyczyny konfliktu polsko krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły zna postaci: Władysław Jagiełło, Witold, Ulryk von Jungingen opisuje przebieg walk na polach Grunwaldu omawia postanowienia pokoju toruńskiego wskazuje na mapie ziemie odzyskane przez Polskę i Litwę oraz te, które pozostały w rękach zakonu wie, co dało Polsce i Litwie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem charakteryzuje sposób dowodzenia i strategię wojskową w bitwie pod Grunwaldem prawidłowo posługuje się pojęciami: wojska zaciężne, hołd lenny, akt inkorporacji wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1454 r., 1466 r. wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej omawia przebieg wojny trzynastoletniej wskazuje na mapie miejsca bitew stoczonych w wojnie trzynastoletniej wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza go myślenia samodzielnego myślenia pracuje w zespole, grupie, klasie mapą i źródłowym wykład drama ikonograficznym i filmowym gra strategiczna fragment filmu Krzyżacy materiał ikonograficzny

12 Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski wskazuje na mapie tereny odzyskane przez Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej i tereny pozostałe w rękach Krzyżaków wie, co oznaczają nazwy: Prusy Królewskie i Prusy Zakonne 26. Pod rządami ostatnich Jagiellonów umieszcza wydarzenia na linii chronologicznej odpowiada na pytania postawione do mapy prawidłowo posługuje się pojęciami: hołd pruski, unia realna wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1519 r., 1525 r., 1569 r. zaznacza w/w daty na osi czasu wymienia państwa, w których na początku XVI wieku rządziła dynastia Jagiellonów wie jak doszło do hołdu pruskiego wymienia postaci związane z w/w wydarzeniem ocenia znaczenie hołdu pruskiego wie, dlaczego Polska i Litwa podpisały unię realną w Lublinie wskazuje na mapie terytoria obu połączonych państw opisuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów wymienia konsekwencje unii lubelskiej dla Polski i Litwy samodzielnego myślenia wykład metody aktywizujące: wywiad, 27. Szlachta rządzi państwem uczeń własne stanowisko i próbuje je udowodnić dostrzega związki prawidłowo posługuje się pojęciami: demokracja szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, marszałek, starosta, kanclerz, podkanclerz wyjaśnia jak ukształtowała się demokracja szlachecka opisuje wygląd i zajęcia polskiego szlachcica opowiada jak zorganizowany był sejm walny wie, jakie uprawnienia miał sejm walny wie, jakie miały zadania i jak funkcjonowały sejmiki ziemskie opowiada o życiu i pozycji szlachty w XVI wieku wie, czym różniło się życie szlachty od pozostałych stanów wymienia działania szlachty ograniczające prawa pracuje w zespole, grupie, klasie samodzielnego myślenia wykład metoda aktywizująca drama mapa mentalna schemat mapy mentalnej

13 mieszczan i chłopów wskazuje różnice między sejmem XVI-wiecznej Rzeczpospolitej a współczesnym 28. Polska pod rządami Jagiellonów powtórzenie wiadomości 29. Polska pod rządami Jagiellonów sprawdzian wiadomości 30. Wielkie odkrycia geograficzne j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny j. w. j. w. j. w. stosuje nabytą wiedzę prawidłowo poznanymi pojęciami umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej dostrzega związki prawidłowo posługuje się pojęciami: kryzys gospodarczy, karawela wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1492 r., zaznacza na osi czasu w/w daty wymienia przyczyny odkryć geograficznych wymienia najważniejszych XVI-wiecznych podróżników wskazuje na mapie trasy wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i objaśnia ich dokonania analizuje teksty źródłowe i na ich podstawie opowiada o warunkach podróży dalekomorskich rozumie znaczenie wpływu rozwoju nauki i nowości nawigacyjnych dla rozwoju żeglarstwa poszukuje, quiz karty pracy praca pisemna test materiał ikonograficzny i materiał źródłowy karty pracy 31. Świat po wielkich odkryciach 15.3 pozyskuje oraz selekcjonuje je i prawidłowo posługuje się pojęciami: kolonia, plantacja, handel trójkątny wymienia towary przywożone do Europy z kolonii poszukuje, wykład mapa

14 geograficznych 32. Nowe horyzonty materiał wykraczaj ący poza wą porządkuje tworzy krótką wypowiedź o wydarzeniu historycznym odpowiada na proste pytania postawione do mapy dostrzega związki prawidłowo posługuje się umieszcza wydarzenie chronologiczne na osi czasu tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji umieszcza wydarzenia historyczne na osi czasu wie, z jakimi ludami zetknęli się Europejczycy po zajęciu obszarów Ameryki opowiada w jaki sposób zdobywcy traktowali ludność podbitą i jak organizowali zajęte tereny wykorzystując mapę wyjaśnia na czy polegał handel trójkątny opowiada o cywilizacjach Ameryki przed przybyciem Europejczyków wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków wskazuje skutki odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata rozumie wpływ odkryć na zmiany gospodarcze w Europie prawidłowo posługuje się pojęciami: renesans, odrodzenie, humanizm, mecenat, perspektywa, indywidualność, krzyż grecki, arkada wskazuje na Włochy jako kolebkę renesansu zaznacza na osi czasu okres epoki renesansu zna postaci: Jan Gutenberg, Erazm z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi wymienia głównych twórców renesansu i ich dzieła poglądy humanistów na temat życia i człowieka wie, jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozpowszechnienia myśli humanistycznej prawidłowo posługuje się pojęciami: odpusty, celibat, ekskomunika, banicja, protestanci, ewangelicy, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, reformacja, sobór, heretycy, kontrreformacja zaznacza na osi czasu datę wystąpienia Marcina Lutra wymienia przyczyny reformacji wymienia wyznania protestanckie powstałe w XVI wieku samodzielnego myślenia debata za i przeciw wykład prezentacja materiał ikonograficzny prezentacja multimedialna

15 33. Renesans w Polsce 18 dostrzega związki tworzy krótką wypowiedź o postaci prawidłowo posługuje się pojęciami: złoty wiek, krużganki, hetman wyjaśnia jaką rolę w rozwoju kultury renesansowej w Polsce odegrali: królowa Bona, Zygmunt Stary i Zygmunt August wie, dlaczego XVI wiek w Polsce nazywano złotym wiekiem wymienia najwybitniejsze dzieła architektury renesansowej w Polsce (Wawel, kaplica Zygmuntowska, krakowskie Sukiennice, Zamość), wymienia twórców literatury renesansu w Polsce opowiada o dokonaniach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego wyjaśnia dlaczego Mikołaj Rej jest uznawany za ojca literatury polskiej wymienia nazwy kilku miejscowości, w których znajdują się renesansowe budowle opowiada o XVI wiecznym Wawelu mapą i ikonograficznym albumy ilustracje zdjęcia i pocztówki 34. Nowe horyzonty powtórzenie wiadomości j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny..

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 1. Na lekcjach historii kontrola i ocena pracy ucznia zmierza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I Dział programowy konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) Zakres wymagań rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D Tematy 1. W dobie wielkich odkryć geograficznych. 2.Przemiany gospodarczospołeczne w Europie. 3.Humanizm i odroczenie. 4.Reformacja i jej skutki. 5.Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konspekt hospitacji diagnozującej

Konspekt hospitacji diagnozującej Opracowanie - mgr Dorota Tyrcha Konspekt hospitacji diagnozującej Cel hospitacji: Monitorowanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym oraz innymi środkami przekazu informacji Standard: Uczeń wyszukuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test humanistyczny historia/wos Test GH-H1-122 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 18 zadań z historii i 6 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

*12 Polska między wojnami

*12 Polska między wojnami *12 Polska między wojnami Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA IV Ocena celująca posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujące ramy programu dla klasy IV, biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę dla rozwiązywania nowego problemu, aktywnie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

8 W przemysłowym mieście

8 W przemysłowym mieście 8 W przemysłowym mieście Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;

Bardziej szczegółowo

2 Unia Polski z Litwą

2 Unia Polski z Litwą 2 Unia Polski z Litwą Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-W-PH(C) Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Relacje

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo)

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) Temat lekcji. Zajęcia organizacyjne. Kryteria oceniania z historii

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś Nr działu Tytuł działu dopuszczająca I. Ja i moje otoczenie Uczeń wie jaką rolę odgrywa rodzina

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ C MORZE ŚRÓDZIEMNE / EW. MORZE IKARYJSKIE / EW. MORZE MIRTEJSKIE

TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ C MORZE ŚRÓDZIEMNE / EW. MORZE IKARYJSKIE / EW. MORZE MIRTEJSKIE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ Zadanie 1 (0-4pkt) A, F D, G C, H B, E Zadanie 2 (0-1pkt) A MORZE JOŃSKIE B MORZE EGEJSKIE C

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Arkusz standardowy zawierał 25 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały

Bardziej szczegółowo