Cele szczegółowe Uczeń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele szczegółowe Uczeń:"

Transkrypt

1 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone umiejętności Uczeń: Propozycje metod nauczania Propozycje środków dydaktycznych Uwa gi 1. Lekcja organizacyjna PSO 2. 2Jak poznawać. historię? dostrzega związki podstawowymi określeniami czasu historycznego oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej pojęciami: źródło historyczne, chronologia, kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny, Kalendarz juliański, kalendarz gregoriański, dokonuje podziału na pisane i niepisane (materialne i niematerialne) wymienia przykłady historycznych obu typów wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce osią czasową potrafi prawidłowo umiejscowić na osi czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich ogólnie genezę kalendarza wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat terminami dotyczącymi chronologii uczy się samodzielnego myślenia praca z rozmowa metoda aktywizująca podręcznik zeszyt przykłady historycznych 3. 3Najstarsze. cywilizacje materiał wykracza jący poza dostrzega związki charakteryzuje pierwsze cywilizacje pojęciami: cywilizacja, Bliski Wschód, Daleki Wschód, faraon, monarchia despotyczna, mumifikacja, piramida, hieroglify, zwoje papirusu wymienia najstarsze starożytne cywilizacje wskazuje na mapie starożytne cywilizacje: Mezopotamię, Egipt, Indie, Chiny wykorzystu- rozmowa prezentacja ilustracje

2 wą wskazuje zależność pomiędzy położeniem geograficznym a powstaniem cywilizacji wymienia charakterystyczne cechy pierwszych cywilizacji wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji opisuje organizację państwa egipskiego opowiada o wierzeniach Egipcjan wyobrażenia Egipcjan o życiu pozagrobowym wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad człowieka je zdobytą wiedzę w praktyce 4. 4Antyczna Grecja. i jej mieszkańcy 9.2 odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego, mapy, ilustracji pojęciami: Hellada, polis, kolonia, wielka kolonizacja wskazuje na mapie i określa położenie geograficzne Grecji opowiada o warunkach życia mieszkańców Hellady dostrzega związki między warunkami naturalnymi Grecji a wykształceniem się polis i życiem mieszkańców wymienia czynniki jednoczące Greków opowiada o zajęciach Greków wskazuje przyczyny i następstwa kolonizacji greckiej pojęciami: demokracja, agora, akropol, arystokracja, Zgromadzenie Ludowe wie skąd wywodzi się pojęcie demokracja wymienia główne zasady, na których opierała się demokracja ateńska wie, komu przysługiwała pełnia praw w Atenach wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce ikonograficznym drzewo decyzyjne ilustracje 5. W świecie greckich bogów 9.2 dostrzega związki współpracuje z innymi planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje z nich pojęciami: mitologia, mit, heros, Olimp opowiada, w jaki sposób Grecy wyobrażali sobie bogów wymienia głównych bogów olimpijskich opowiada o życiu bogów na Olimpie przypisuje bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali samodzielne go myślenia wykład ilustracyjnym ilustracje

3 pozyskuje oraz selekcjonuje je i porządkuje własne stanowisko i próbuje je uzasadnić opowiada w jaki sposób Grecy czcili bogów opisuje obrzędy religijne Greków różnice między bogami i herosami opowiada wybrany mit wyszukuje w mitach wartości uniwersalne ocenia rolę religii w umacnianiu wspólnoty greckiej rozumie rolę mitów w kulturze antycznej i współczesnej zwrotami: syzyfowa praca, pięta Achillesa, męki Tantala, jabłko niezgody ocenia wkład Greków w kształtowanie się kultury śródziemnomorskiej określa wpływ kultury greckiej na współczesność drama 6. Kultura grecka 9.2 dostrzega związki odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego i ilustracji tworzy wypowiedź o postaci umieszcza wydarzenia historyczne na osi czasu własne stanowisko i próbuje je uzasadnić pojęciami: igrzyska, barbarzyńcy, złoty wiek, koturny, akropol, styl dorycki, joński, koryncki pamięta postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles pamięta datę 776 r. p.n.e. umieszcza na osi czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich wie jak wyglądał teatr grecki opowiada o aktorach i rodzajach sztuk w teatrze greckim rozumie rolę teatru igrzysk w życiu Greków wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju i pozostałe konkurencje sportowe wie kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich opowiada o przebiegu igrzysk olimpijskich w starożytności potrafi przedstawić podobieństwa i różnice w organizacji igrzysk starożytnych i współczesnych rozpoznaje porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki opisuje złoty wiek w Atenach dokonuje publicznej prezentacji burza mózgów ikonograficznym prezentacja materiał ikonograficzny

4 7. Powstanie i upadek Imperium Rzymskiego materiał wykracza jący poza wą wydarzenia historyczne datom odpowiada na pytania postawione do mapy tworzy wypowiedź o postaci 8. Życie Rzymian 9.3 tworzy krótką wypowiedź zawierającą fakty historyczne, posługując się poznanymi pojęciami dostrzega związki ocenia rolę Peryklesa w rozkwicie kulturalnym Grecji pamięta główne osiągnięcia dorobku materialnego i nauki starożytnych Greków pojęciami: republika rzymska, cesarstwo, senat, konsul, dyktator, prowincje, legiony wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Rzymu wyjaśnia jakie znaczenie mają daty:753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 476 r. n.e. opowiada legendę o powstaniu Rzymu wie jak doszło do powstania republiki rzymskiej opowiada jak funkcjonowała republika wie w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie wskazuje na mapie kierunki i zasięg podboju Rzymian zna przyczyny upadku republiki wie kim był Juliusz Cezar i Oktawian August umie dokonać oceny postaci Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta wie jak powstało Cesarstwo Rzymskie umie wymienić przyczyny upadku Imperium Rzymskiego wyjaśnia jakie czynniki decydują o trwałości i potędze państwa pojęciami: forum, termy, Koloseum, atrium opisuje życie i zwyczaje w rodzinie rzymskiej wyjaśnia jaka była rola rodziny w starożytnym Rzymie określa rolę i pozycję poszczególnych członków rodziny wie czym różniło się życie biednych i bogatych w starożytnym Rzymie opowiada o życiu codziennym Rzymian wie jak przebiegały walki gladiatorów umie opisać dom bogatego Rzymianina samodzielne go myślenia wykład mapą metoda aktywizująca - portfolio wykorzystaniem materiału ikonograficznego i filmowego karty pracy fragmenty filmów: Gladiator, Rzym

5 opowiada, w jaki sposób mieszkańcy Rzymu spędzali wolny czas wyjaśnia znaczenie powiedzenia Otia post negotia opowiada o nauczaniu w Rzymie, wskazuje różnice między nauczaniem i rozrywkami w starożytnym Rzymie i współcześnie 9. Wierzenia ludów Cesarstwa Rzymskiego 9.3 odpowiada na proste pytania odnoszące się do mapy pozyskuje oraz selekcjonuje je i porządkuje tworzy wypowiedź o postaci pojęciami: wróżbiarstwo, judaizm, Ewangelia, Stary Testament, Nowy Testament, apostołowie, biskup wskazuje na mapie Palestynę umie wymienić trzech najważniejszych bogów rzymskich wie w jaki sposób Rzymianie czcili swoich bogów opowiada o religii żydowskiej wie, gdzie i kiedy narodziła się religia chrześcijańska wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa zna postaci Jezusa, św. Pawła z Tarsu, Nerona, Konstantyna Wielkiego opowiada o prześladowaniach chrześcijan opowiada, jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek Rzymian do chrześcijan wyjaśnia, dlaczego religia chrześcijańska zdobywała coraz więcej zwolenników określa rolę chrześcijaństwa w starożytności dokonuje publicznej prezentacji wykład mapą ilustracje Biblia mapa konturowa 10. Dziedzictwo Rzymian 9.3 dostrzega związki współpracuje z innymi planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich odpowiada na pytania pojęciami: forum, prawo rzymskie, drogi, wodociągi, romanizacja osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne Rzymian wymienia cechy charakterystyczne architektury rzymskiej podaje typy i przykłady budowli charakterystycznych dla architektury rzymskiej opowiada o wyglądzie rzymskiego miasta wymienia najważniejsze osiągnięcia Rzymian w pracuje w zespole rozmowa e źródłami ikonograficznymi mapa mentalna schemat mapy mentalnej

6 11. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskich powtórzenie wiadomości 12. W kręgu cywilizacji śródziemnomorskich sprawdzian wiadomości 13. Świat śródziemnomorski po upadku Rzymu do materiału ikonograficznego własne stanowisko i próbuje je uzasadnić dziedzinie prawa, literatury i inżynierii wie na czym polegała romanizacja wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu dostrzega obecność osiągnięć cywilizacyjnych Rzymu we współczesnym świecie j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny materiał wykraczaj ący poza wą j. w. własne stanowisko i próbuje je uzasadnić oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej i współczesnych odpowiada na pytania postawione do materiału ikonograficznego odpowiada na pytania j.w. pojęciami: patriarcha, prawosławie, katolicyzm, islam, muzułmanie, Allach, Koran, kalifowie, meczet wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 476 r., 622 r., 800 r., 962 r., 1054 r., 1453 r. wie, w którym roku rozpoczyna się era muzułmańska umie obliczyć, który jest obecnie rok według kalendarza muzułmańskiego wskazuje na mapie terytorium Arabów i zasięg ich podbojów pamięta postaci: Karol Wielki pokazuje na mapie obszar Cesarstwa Bizantyńskiego i Konstantynopol opowiada o działalności Justyniana Wielkiego charakteryzuje kulturę bizantyjską wie, dlaczego doszło do podziału chrześcijaństwa na odrębne wyznania stosuje nabytą wiedzę w praktyce samodzielnego myślenia quiz historyczny praca z praca pisemna test dyskusja wykład ikonograficznym karta pracy

7 14. Kościół w średniowieczu Kultura średniowiecza 11.1 treści wykraczaj ące poza wą materiał wykraczaj ący poza wą postawione do mapy tworzy wypowiedź o postaci dostrzega związki teraźniejszości z pojęciami własne stanowisko i próbuje je uzasadnić opowiada jak powstało państwo Karola Wielkiego wymienia główne osiągnięcia Karola Wielkiego rozumie znaczenie chrztu władcy w średniowieczu dla jego państwa rozumie, dlaczego koronacja cesarska Karola Wielkiego była wznowieniem idei Cesarstwa Rzymskiego ocenia rolę Karola Wielkiego w kształtowaniu się średniowiecznej Europy prawidłowo posługuje się pojęciami: uniwersalizm, parafia, diecezja, archidiecezja, opactwo, zakon, reguła, ubóstwo wie, jak doszło do rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa w Europie Zachodniej rozumie na czym polegał uniwersalizm wie, jak zorganizowany był kościół w średniowieczu rozumie na czym polegał sakralny charakter architektury średniowiecznej umie ocenić rolę Kościoła w kształtowaniu średniowiecznej kultury wymienia zakony w średniowiecznej Europie opowiada o życiu w zakonach w średniowiecznej Europie wie jaką rolę odgrywały zakony w średniowieczu opowiada o rywalizacji kościoła i cesarstwa prawidłowo posługuje się pojęciami: styl romański, styl gotycki, portal, półkolisty łuk, miniatura, witraże, łuk ostry wymienia najważniejsze cechy stylów architektury średniowiecznej potrafi rozpoznać budowle romańskie i gotyckie wie jaką rolę odgrywała w średniowieczu sztuka wie dlaczego w kulturze średniowiecza dominowała tematyka religijna poszukuje, uczy się samodzielne go myślenia pracuje w zespole, grupie, klasie wykład.. praca z i ikonograficznym prezentacja podręcznik zeszyt podręcznik zeszyt albumy ilustracje 16. Powstanie 10.1 odpowiada na proste prawidłowo posługuje się pojęciami: roczniki, uczy się wykład,

8 państwa polskiego pytania odnoszące się do mapy oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej pojęciami wydarzenia historyczne datom tworzy wypowiedź o postaci kronikarz, ród, wiec, wspólnota plemienna, dynastia, poseł, diadem wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 966 r., 1000 r.,1018 r., 1025 r. umieszcza w/w daty na osi czasu zna postaci: Gall Anonim, Mieszko I, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry opowiada o legendarnych przodkach Mieszka I wymienia główne plemiona zamieszkujące w średniowieczu ziemie polskie wskazuje na mapie obszary zamieszkujące przez te plemiona opowiada o życiu Słowian na ziemiach polskich wie, jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I korzystając z mapy, zmiany terytorialne w czasie panowania Bolesława Chrobrego omawia stosunki z sąsiadami podczas panowania pierwszych Piastów wie, jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie opowiada o kształtowaniu się organizacji kościelnej na ziemiach polskich samodzielne go myślenia drama karta pracy 17. Organizacja państwa w czasach pierwszych Piastów prawidłowo posługuje się pojęciami: plemię, gród, drużyna, książę, możni, dostojnicy duchowni, podgrodzia, pospolite ruszenie, ludność służebna wymienia grupy społeczne, które wykształciły się w epoce wczesnopiastowskiej umie opowiedzieć o roli władcy w państwie Piastów charakteryzuje społeczeństwo w epoce wczesnopiastowskiej umie opisać wygląd grodu opowiada o organizacji wojska w czasach Bolesława Chrobrego opisuje uzbrojenie tarczownika i pancernego wie, jaką rolę w organizacji państwa odgrywały dokonuje publicznej prezentacji wykład materiał ikonograficzny arkusze papieru

9 18. Od rozbicia do zjednoczenia 19. Kazimierz Wielki dyplomata i dobry gospodarz materiał wykraczaj ący poza wą odpowiada na proste pytania odnoszące się do mapy umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej własne stanowisko i próbuje je uzasadnić umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej osady służebne wie, jakie obciążenia spoczywały na poddanych władcy prawidłowo posługuje się pojęciami: zasada senioratu, senior wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1138 r., 1226 r., 1320 r. zaznacza w/w wydarzenia na osi czasu opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka główne zasady statutu Bolesława Krzywoustego wie, co działo się w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego rozpoznaje na ilustracji wojownika tatarskiego i rycerza krzyżackiego omawia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego opowiada o początkach państwa krzyżackiego wymienia czynniki jednoczące kraj opowiada o konflikcie polsko -krzyżackim w czasach Władysława Łokietka ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie jednoczenia państwa prawidłowo posługuje się pojęciami: dyplomata, Orle Gniazda wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1343 r., 1364 r. zaznacza na osi czasu lata panowania Kazimierza Wielkiego, datę założenia Akademii Krakowskiej wskazuje na mapie Kraków oraz zasięg terytorialny państwa polskiego w momencie śmierci Kazimierza Wielkiego wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego sukcesy polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego określa, jaką rolę odegrała pierwsza wyższa stosuje nabytą wiedzę samodzielne go myślenia wykład wykład, materiał ikonograficzny Internet

10 Kształtowanie się stanów w Polsce 21. Polska pod rządami Piastów powtórzenie wiadomości. 22. Polska pod rządami Piastów sprawdzian wiadomości Unia polsko litewska dostrzega związki uczelnia w Krakowie wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną umie wyjaśnić dlaczego ostatni z rodu Piastów otrzymał przydomek Wielki ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie prawidłowo posługuje się pojęciami: monarchia stanowa, duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo, możnowładcy, herb, patrycjat, pospólstwo, plebs, cechy, gildie opisuje wszystkie cztery stany średniowiecza opowiada jak wyglądała droga edukacji rzemieślniczej od ucznia do mistrza porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina wie, co decydowało o przynależności do określonego stanu wie, jaką rolę w życiu średniowiecznych miast odgrywały cechy i gildie porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym wskazuje różnicę między organizacją społeczeństwa w średniowieczu a współczesnym polskim społeczeństwie j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny j. w. j. w. j. w. stosuje nabytą wiedzę prawidłowo posługuje się pojęciami: unia personalna, przywilej, dostojnik, sojusz samodzielne metoda aktywizująca prezentacja gra edukacyjna praca pisemna test

11 24. Wielka wojna z zakonem krzyżackim 25. Polska odzyskuje dostęp do morza 17.3 tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej 17.4 tworzy wypowiedź o postaci odpowiada na pytania postawione do mapy materiał wykraczaj ący poza wą odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1374 r., 1385 r. umieszcza no osi czasu w/w daty zna postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Jagiełło wie, jakie były przyczyny podpisania unii polsko litewskiej w Krewie wymienia główne, postanowienia unii zawartej między Polską a Litwą wskazuje na mapie obszar Polski i Litwy po unii w Krewie umie odczytać wiadomości z drzewa genealogicznego Jagiellonów zna genezę dynastii Jagiellonów w Polsce wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 15 lipca 1410 r., 1411 r. omawia przyczyny konfliktu polsko krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły zna postaci: Władysław Jagiełło, Witold, Ulryk von Jungingen opisuje przebieg walk na polach Grunwaldu omawia postanowienia pokoju toruńskiego wskazuje na mapie ziemie odzyskane przez Polskę i Litwę oraz te, które pozostały w rękach zakonu wie, co dało Polsce i Litwie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem charakteryzuje sposób dowodzenia i strategię wojskową w bitwie pod Grunwaldem prawidłowo posługuje się pojęciami: wojska zaciężne, hołd lenny, akt inkorporacji wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1454 r., 1466 r. wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej omawia przebieg wojny trzynastoletniej wskazuje na mapie miejsca bitew stoczonych w wojnie trzynastoletniej wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza go myślenia samodzielnego myślenia pracuje w zespole, grupie, klasie mapą i źródłowym wykład drama ikonograficznym i filmowym gra strategiczna fragment filmu Krzyżacy materiał ikonograficzny

12 Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski wskazuje na mapie tereny odzyskane przez Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej i tereny pozostałe w rękach Krzyżaków wie, co oznaczają nazwy: Prusy Królewskie i Prusy Zakonne 26. Pod rządami ostatnich Jagiellonów umieszcza wydarzenia na linii chronologicznej odpowiada na pytania postawione do mapy prawidłowo posługuje się pojęciami: hołd pruski, unia realna wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1519 r., 1525 r., 1569 r. zaznacza w/w daty na osi czasu wymienia państwa, w których na początku XVI wieku rządziła dynastia Jagiellonów wie jak doszło do hołdu pruskiego wymienia postaci związane z w/w wydarzeniem ocenia znaczenie hołdu pruskiego wie, dlaczego Polska i Litwa podpisały unię realną w Lublinie wskazuje na mapie terytoria obu połączonych państw opisuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów wymienia konsekwencje unii lubelskiej dla Polski i Litwy samodzielnego myślenia wykład metody aktywizujące: wywiad, 27. Szlachta rządzi państwem uczeń własne stanowisko i próbuje je udowodnić dostrzega związki prawidłowo posługuje się pojęciami: demokracja szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, marszałek, starosta, kanclerz, podkanclerz wyjaśnia jak ukształtowała się demokracja szlachecka opisuje wygląd i zajęcia polskiego szlachcica opowiada jak zorganizowany był sejm walny wie, jakie uprawnienia miał sejm walny wie, jakie miały zadania i jak funkcjonowały sejmiki ziemskie opowiada o życiu i pozycji szlachty w XVI wieku wie, czym różniło się życie szlachty od pozostałych stanów wymienia działania szlachty ograniczające prawa pracuje w zespole, grupie, klasie samodzielnego myślenia wykład metoda aktywizująca drama mapa mentalna schemat mapy mentalnej

13 mieszczan i chłopów wskazuje różnice między sejmem XVI-wiecznej Rzeczpospolitej a współczesnym 28. Polska pod rządami Jagiellonów powtórzenie wiadomości 29. Polska pod rządami Jagiellonów sprawdzian wiadomości 30. Wielkie odkrycia geograficzne j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny j. w. j. w. j. w. stosuje nabytą wiedzę prawidłowo poznanymi pojęciami umieszcza wydarzenia historyczne na linii chronologicznej tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej dostrzega związki prawidłowo posługuje się pojęciami: kryzys gospodarczy, karawela wie, z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1492 r., zaznacza na osi czasu w/w daty wymienia przyczyny odkryć geograficznych wymienia najważniejszych XVI-wiecznych podróżników wskazuje na mapie trasy wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i objaśnia ich dokonania analizuje teksty źródłowe i na ich podstawie opowiada o warunkach podróży dalekomorskich rozumie znaczenie wpływu rozwoju nauki i nowości nawigacyjnych dla rozwoju żeglarstwa poszukuje, quiz karty pracy praca pisemna test materiał ikonograficzny i materiał źródłowy karty pracy 31. Świat po wielkich odkryciach 15.3 pozyskuje oraz selekcjonuje je i prawidłowo posługuje się pojęciami: kolonia, plantacja, handel trójkątny wymienia towary przywożone do Europy z kolonii poszukuje, wykład mapa

14 geograficznych 32. Nowe horyzonty materiał wykraczaj ący poza wą porządkuje tworzy krótką wypowiedź o wydarzeniu historycznym odpowiada na proste pytania postawione do mapy dostrzega związki prawidłowo posługuje się umieszcza wydarzenie chronologiczne na osi czasu tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej odpowiada na proste pytania odnoszące się do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji umieszcza wydarzenia historyczne na osi czasu wie, z jakimi ludami zetknęli się Europejczycy po zajęciu obszarów Ameryki opowiada w jaki sposób zdobywcy traktowali ludność podbitą i jak organizowali zajęte tereny wykorzystując mapę wyjaśnia na czy polegał handel trójkątny opowiada o cywilizacjach Ameryki przed przybyciem Europejczyków wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków wskazuje skutki odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata rozumie wpływ odkryć na zmiany gospodarcze w Europie prawidłowo posługuje się pojęciami: renesans, odrodzenie, humanizm, mecenat, perspektywa, indywidualność, krzyż grecki, arkada wskazuje na Włochy jako kolebkę renesansu zaznacza na osi czasu okres epoki renesansu zna postaci: Jan Gutenberg, Erazm z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi wymienia głównych twórców renesansu i ich dzieła poglądy humanistów na temat życia i człowieka wie, jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozpowszechnienia myśli humanistycznej prawidłowo posługuje się pojęciami: odpusty, celibat, ekskomunika, banicja, protestanci, ewangelicy, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, reformacja, sobór, heretycy, kontrreformacja zaznacza na osi czasu datę wystąpienia Marcina Lutra wymienia przyczyny reformacji wymienia wyznania protestanckie powstałe w XVI wieku samodzielnego myślenia debata za i przeciw wykład prezentacja materiał ikonograficzny prezentacja multimedialna

15 33. Renesans w Polsce 18 dostrzega związki tworzy krótką wypowiedź o postaci prawidłowo posługuje się pojęciami: złoty wiek, krużganki, hetman wyjaśnia jaką rolę w rozwoju kultury renesansowej w Polsce odegrali: królowa Bona, Zygmunt Stary i Zygmunt August wie, dlaczego XVI wiek w Polsce nazywano złotym wiekiem wymienia najwybitniejsze dzieła architektury renesansowej w Polsce (Wawel, kaplica Zygmuntowska, krakowskie Sukiennice, Zamość), wymienia twórców literatury renesansu w Polsce opowiada o dokonaniach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego wyjaśnia dlaczego Mikołaj Rej jest uznawany za ojca literatury polskiej wymienia nazwy kilku miejscowości, w których znajdują się renesansowe budowle opowiada o XVI wiecznym Wawelu mapą i ikonograficznym albumy ilustracje zdjęcia i pocztówki 34. Nowe horyzonty powtórzenie wiadomości j. w. j. w. j. w. dokonuje samooceny..

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 1. Na lekcjach historii kontrola i ocena pracy ucznia zmierza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU Rozdział I: Pierwsi ludzie Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Nr lekcji Temat 1. Jak mierzymy czas w historii? 2. Epoki w dziejach ludzkości. STAROŻYTNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Historia, klasa II gimnazjum

Historia, klasa II gimnazjum Nina Kapuścińska IV r., gr. II Historia, klasa II gimnazjum Program nauczania: D. Bąkowski, M. Ryckowska-Bryl, Program nauczania historii w klasach I III gimnazjum, Rumia 2002, [Wydawnictwo Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - analizuje proste teksty źródłowe, - pisze relacje z jednego dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej.

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej. 1 ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie zna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN-JARZEMBOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo:

Historia i społeczeństwo: 1) klasa 4: Historia i społeczeństwo: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Polska pierwszych Piastów 2 3 4 5 6 - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian - podaje autorów

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 Poziomy wymagań K P R W STROŻYTNOŚĆ I. WPROWZENIE W ŚWIT YWILIZJI STROŻYTNYH wie, jakie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY HISTORIA- świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości Cyceron OPRACOWAŁA mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych plemion słowiańskich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Świat i człowiek renesansu

Temat lekcji: Świat i człowiek renesansu Anna Korzycka, IV, gr.1 Poziom kształcenia (podkreślić): szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Klasa: II Program nauczania: K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Program nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo