Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich"

Transkrypt

1 I Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich Klasa Dział Wymagania konieczne do otrzymania oceny pozytywnej Początki człowieka i cywilizacje staroŝytnego Bliskiego oblicza upływ czasu pomiędzy erami i epokami Wschodu przypisuje daty wydarzeń do konkretnego wieku wie, kiedy i w jakim rejonie na Ziemi pojawił się człowiek wymienia narzędzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni umie opowiedzieć o sposobach zdobywania poŝywienia, sposobach zamieszkiwania i ubiorach ludzi w epoce neolitu wskazuje na mapie miejsca, gdzie najwcześniej rozwinęło się rolnictwo znajduje i wskazuje na mapie terytorium staroŝytnego Egiptu rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, prehistoria, źródło historyczne, judaizm, Mezopotamia, faraon, piramida, hieroglify, papirus, sieć irygacyjna, politeizm, monoteizm wskazuje na mapie: Mezopotamię, Egipt, Palestynę zna postacie: Hammurabiego, MojŜesza, Dawida, Salomona StaroŜytna Grecja StaroŜytny Rzym wskazuje Ateny na mapie wskazuje Spartę na mapie zna zasady sprawowania władzy w Sparcie krótko opisuje zasady wychowania dzieci w Sparcie wymienia najwaŝniejszych greckich bogów: Zeusa, Posejdona, Hermesa, Apollona, Hefajstosa, Artemidę, Afrodytę, Atenę, Herę, Demeter zna formy oddawania czci bogom greckim (teatr, igrzyska, ofiary) wymienia najwaŝniejsze bitwy wojen persko-greckich, zna rezultaty tych bitew wie, w jaki sposób Aleksander zbudował swoje państwo rozumie pojęcia: demokracja, oligarchia, igrzyska olimpijskie, politeizm wskazuje na mapie Grecję zna postacie: Leonidasa, Aleksandra Wielkiego wie, kiedy: odbyła się pierwsza olimpiada, rozegrały się bitwy pod Maratonem i Termopilami wymienia greckich bogów wie, w którym wieku powstało państwo rzymskie rozumie pojęcia: republika, senat, konsul podaje imię legendarnego załoŝyciela Rzymu wie, kim był Hannibal wie, kim był Spartakus wskazuje na mapie obszar Cesarstwa wymienia najwspanialsze budowle rzymskie: Koloseum, Panteon wskazuje na mapie ziemię, gdzie narodził się Jezus zna nauczanie Jezusa Chrystusa i okoliczności powstania Nowego Testamentu opowiada o prześladowaniach chrześcijan wskazuje, skąd przybywali barbarzyńcy wie, co się stało w roku 476 zna pojęcia: republika, legion, konsul, apostoł, Nowy Testament, romanizacja, akwedukt, termy, imperium, cesarstwo, cesarz, chrześcijaństwo zna postacie: Jezusa Chrystusa, Cezara, Spartakusa, Hannibala wie, co się stało w roku 476 wskazuje na mapie Rzym

2 Wczesne średniowiecze wyjaśnia rolę biskupów i papieŝa wie, co stało się w roku 1054 rozumie pojęcia: arabeska, islam, Koran, haracz wie, kiedy powstał islam zna podstawowe zasady islamu wskazuje na mapie ziemie podbite przez Arabów rozumie pojęcia: wasal, senior, feudalizm, rozdrobnienie feudalne, inwestytura, lenno, feudum, opisuje zaleŝności lenne wie, co się stało w roku 1066 rozumie pojęcia: głagolica, cyrylica, wiec, szlak bursztynowy, kultura materialna wymienia plemiona zamieszkujące ziemie polskie wie, co się stało w roku: 966, 972 wie, kim byli: Mieszko I, Dobrawa, Jordan opowiada o przyjęciu chrztu przez Mieszka I rozumie pojęcia: plemię, danina, biskupstwo misyjne wskazuje na mapie państwo Bolesława Chrobrego wie, kim byli: Bolesław Chrobry, św. Wojciech, Otto III pamięta, co oznaczają daty: 997, 1000, 1018, 1025 opowiada o okolicznościach śmierci biskupa Wojciecha wie, jakie wojny toczył Bolesław Chrobry, zna ich skutki rozumie pojęcia: sukcesja, palatyn wymienia kolejnych władców Polski z dynastii Piastów opowiada o rządach Kazimierza Odnowiciela zna postać Władysława Hermana rozumie pojęcia: monarchia patrymonialna, danina, regalia, prawo ksiąŝęce, rycerstwo, duchowieństwo, gród, podgrodzie wyjaśnia istotę konfliktu pomiędzy cesarzem i papieŝem zna pojęcia: zakon, opat, regalia, szlak bursztynowy, wasal, senior, lenno, renesans karoliński, Koran, islam, konkordat, reforma gregoriańska wie, kim byli: Mahomet, Karol Wielki wymienia władców z dynastii Piastów, krótko opisuje ich rządy wymienia plemiona zamieszkujące ziemie polskie zna daty: chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji Bolesława Chrobrego, śmierci biskupa Wojciecha, najazdu czeskiego na ziemie polskie, koronacji Bolesława Śmiałego

3 Rozkwit i schyłek wieków średnich. wie, co oznaczają pojęcia: SeldŜucy, synod, krucjata, Ziemia Święta, zakony rycerskie, Królestwo Jerozolimskie zna zadania rycerzy zakonnych zna pojęcia: rycerz, giermek, zbroja, pasowanie na rycerza, turniej wie, kim był Czyngis-chan charakteryzuje kulturę rycerską, kościelną, ludową opowiada, czym zajmowano się na uniwersytecie pamięta znaczenie pojęć: KrzyŜacy, seniorat, testament Bolesława Krzywoustego, kolonizacja, zasadźca wie, co się stało w roku: 1109, 1138, 1226 wie, kto, kiedy i dlaczego sprowadził na ziemie polskie KrzyŜaków wie, kim był Władysław Łokietek pokazuje na mapie państwo polskie za panowania Kazimierza Wielkiego wie, co było w roku: 1385, 1374, 1410 wie, kim byli: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Ulrich von Jungingen wskazuje na mapie państwa: litewskie, polskie, krzyŝackie w XIV XV w. wymienia dynastie władające Polską w XIV w. podaje miejsce największej bitwy w wojnach Polski z zakonem krzyŝackim i omawia jej skutek rozumie pojęcia: inkorporacja, Związek Pruski, Prusy KrzyŜackie, Prusy Królewskie, pokój toruński II, rada królewska, senat, sejm walny, sejmik ziemski, elekcja wie, kim byli: Gali Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Wit Stwosz, Paweł Włodkowic, Mikołaj Kopernik wymienia polskie kroniki wskazuje główne cechy stylów romańskiego i gotyckiego rozumie znaczenie Akademii Krakowskiej dla rozwoju polskiej nauki i kultury rozumie pojęcia: Bogurodzica, ratusz, sukiennice, rocznik, kronika, rotunda wie, co było w roku: 1109, 1138, 1122, 1308, 1320, 1364 zna postacie: Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Krzywoustego, Czyngis-chana zna pojęcia: sąd papieski, KrzyŜacy, testament Bolesława Krzywoustego, monarchia stanowa, stan, niewola awiniońska, uniwersytet, trójpolówka, renta feudalna, Mongołowie, krucjata, zakon rycerski, czarna śmierć wskazuje na mapie Ziemię Świętą

4 II Europa i świat w XVI wieku wie, kim był Krzysztof Kolumb wskazuje na mapie ziemie odkryte przez Europejczyków na przełomie XV i XVI w. rozumie pojęcia: busola, karawela wie, dlaczego rdzennych mieszkańców Ameryki nazwano Indianami pamięta datę pierwszej wyprawy Kolumba 1492 r. wymienia państwa, które przodowały w odkryciach geograficznych na przełomie XV i XVI w. wymienia cywilizacje prekolumbijskie oraz podaje ich osiągnięcia rozumie pojęcia: konkwistador, towary kolonialne, dualizm gospodarczy wylicza towary sprowadzane do Europy z kolonii rozumie pojęcia: odrodzenie (renesans), humanizm, człowiek renesansu, mecenat zna postacie: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi oraz wymienia ich najwybitniejsze dzieła wie, kto i kiedy wynalazł ruchomą czcionkę drukarską opowiada o Ŝyciu i dokonaniach Mikołaja Kopernika rozumie pojęcia: reformacja, sekularyzacja, luteranie, protestanci zna postanowienia pokoju augsburskiego zna daty: wystąpienia Lutra, podpisania pokoju augsburskiego wie, kim byli: Jan Kalwin, Henryk VIII rozumie pojęcia: hugenoci, kalwinizm, anglikanizm, arianie wymienia róŝne wyznania protestanckie wie, co się wydarzyło w 1534 r. rozumie pojęcia: sobór trydencki, inkwizycja, jezuici, tolerancja religijna, kontrreformacja zna postanowienia soboru trydenckiego wymienia najwaŝniejsze wydarzenia z historii XVI stulecia wskazuje i charakteryzuje najwybitniejsze postacie XVI w. wie, co wydarzyło się w roku: 1492, 1517, 1555 zna i omawia dokonania: Jana Gutenberga, Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana, Marcina Lutra, Henryka VIII

5 Polska w XVI w. wskazuje na mapie obszar Polski na przełomie XV i XVI w. wie, co wydarzyło się w 1525 r. rozumie pojęcia: hołd pruski, kaper rozumie pojęcia: przywilej, sejm walny, konstytucja nihil novi, pospolite ruszenie, magnat, demokracja szlachecka, izba poselska, izba senatorska opisuje działanie sejmu walnego oraz sposób wybierania posłów rozumie pojęcia: egzekucja praw i dóbr, unia lubelska, unia realna zna postać Zygmunta II Augusta opisuje, w jaki sposób doszło do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozumie pojęcia: wolna elekcja, sejm elekcyjny, konfederacja, artykuły henrykowskie zna postacie: Henryka Walezego, Stefana Batorego zna datę pierwszej wolnej elekcji rozumie pojęcia: spichlerz Europy, pańszczyzna, folwark wymienia towary, które XVI-wieczna Rzeczpospolita importowała i eksportowała wymienia grupy narodowościowe zamieszkujące ziemie Rzeczypospolitej w XVI w. wskazuje religie mieszkańców XVI-wiecznej Rzeczypospolitej rozumie pojęcia: konfederacja warszawska, złoty wiek kultury polskiej zna postacie: Bony Sforzy, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego wskazuje zabytki renesansowe na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu) wie, co wydarzyło się w roku: 1525, 1569 zna i omawia dokonania: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego Europa w XVII w. rozumie pojęcie barok omawia cechy sztuki barokowej wymienia twórców kultury barokowej wymienia państwa, które brały udział w wojnie trzydziestoletniej wie, kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia rozumie pojęcia: absolutyzm, merkantylizm rozumie znaczenie słów: Państwo to ja wie, kim był Ludwik XIV rozumie pojęcia: lord protektor, monarchia parlamentarna, purytanie opisuje przebieg rewolucji w Anglii wskazuje na mapie Anglię zna postać Olivera Cromwella zna datę ścięcia króla Karola I zna najwaŝniejsze wydarzenia z historii politycznej XVII w. wie, co wydarzyło się w latach oraz w 1640 i 1688 r.

6 Polska w XVII wieku Świat w XVIII wieku. rozumie pojęcia: monarchia elekcyjna, dynastia Wazów zna postać Stanisława śółkiewskiego wie, co wydarzyło się w roku: 1605, 1610, 1612, i 1654 r. wymienia bitwy stoczone przez wojska Rzeczypospolitej z Kozakami rozumie i wyjaśnia pojęcie potop wymienia bitwy z okresu wojen polsko-szwedzkich: bitwa pod Kircholmem, obrona klasztoru na Jasnej Górze zna postacie: Stefana Czarnieckiego, Jana Chodkiewicza, Augustyna Kordeckiego, Janusza Radziwiłła omawia znaczenie obrony Jasnej Góry w okresie potopu wie, co wydarzyło się w roku: 1605, 1655, 1657, 1660 rozumie pojęcia: złota wolność szlachecka, liberum veto zna postać Jana III Sobieskiego wie, kiedy i z jakim skutkiem Polacy stoczyli z Turkami bitwy pod Cecorą, Chocimiem i Wiedniem zna przyczyny i skutki wojen toczonych przez Polskę z Turcją wymienia przykłady architektury barokowej na ziemiach Rzeczypospolitej (z uwzględnieniem własnego regionu) rozumie pojęcia: sarmatyzm, ksenofobia opisuje polski strój szlachecki zna i wskazuje na mapie państwa, z którymi w XVII w. Rzeczpospolita toczyła wojny wskazuje najwaŝniejsze bitwy z okresu wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Rosją, Turcją i Kozakami zna królów panujących w Rzeczypospolitej w XVII w. i potrafi wskazać najwaŝniejsze wydarzenia z okresu panowania kaŝdego z nich zna dokonania: Woltera, Jana Jakuba Rousseau, Wolfganga Amadeusza Mozarta zna pojęcia: oświecenie, stulecie świateł, encyklopedyści, manufaktura, absolutyzm oświecony, rokoko, klasycyzm, umowa społeczna wskazuje przykłady budowli wzniesionych w stylu rokokowym i klasycystycznym zna zasadę trójpodziału władz wyjaśnia znaczenie pojęć: rewolucja przemysłowa, liberalizm ekonomiczny, kapitalizm zna dynastie panujące w XVIII w. w Austrii, Prusach i Rosji wskazuje na mapie sąsiadów Polski w XVIII w. opisuje rozwój kolonii brytyjskich w Ameryce zna postacie: Benjamina Franklina, Jerzego Waszyngtona zna najwaŝniejsze postanowienia konstytucji USA rozumie pojęcie konstytucja rozumie pojęcia: burŝuazja, Stany Generalne, monarchia konstytucyjna zna podział społeczeństwa francuskiego przed rewolucją wie, co wydarzyło się w roku: 1789, 1792 zna postać Ludwika XVI rozumie pojęcia: gilotyna, terror, jakobini wie, czym charakteryzowały się rządy jakobinów

7 Polska w XVIII wieku zna postacie: Augusta II Mocnego, Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego podaje genezę powiedzeń: od Sasa do Łasa, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa rozumie pojęcia: Sejm Niemy, traktat trzech czarnych orłów, anarchia, Collegium Nobilium wie, co wydarzyło się w 1717 i 1709 r. wie, co wydarzyło się w roku: 1764, 1768, 1772 rozumie pojęcia: Familia, Szkoła Rycerska, prawa kardynalne, konfederacja barska wskazuje na mapie obszar Rzeczypospolitej za panowania Stanisława Augusta (przed 1772 r. i po tej dacie) wymienia reformy wprowadzone przez Stanisława Augusta w latach siedemdziesiątych XVIII w. rozumie pojęcia: Komisja Edukacji Narodowej, czynsz, obiady czwartkowe wie, kiedy zwołano Sejm Czteroletni zna datę uchwalenia Konstytucji 3 maja zna najwaŝniejsze reformy Sejmu Wielkiego zna postanowienia Konstytucji 3 maja rozumie pojęcia: konfederacja targowicka, sejm grodzieński wie, kim byli Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski wie, kiedy nastąpił II rozbiór Polski wskazuje na mapie ziemie zabrane Polsce w II rozbiorze przez Rosję i Prusy zna daty: wybuchu insurekcji kościuszkowskiej, bitew pod Racławicami i Maciejowicami, III rozbioru rozumie pojęcia: insurekcja, uniwersał, kosynierzy zna postacie: Tadeusz Kościuszki, Jana Kilińskiego wymienia państwa, które brały udział w III rozbiorze Polski wskazuje na mapie ziemie Rzeczypospolitej zagarnięte w III rozbiorze przez poszczególne państwa wskazuje na mapie ziemie polskie zagarnięte w trakcie rozbiorów przez poszczególne państwa zna daty trzech rozbiorów Epoka Napoleońska zna pojęcia: Dyrektoriat, konsulat, cesarstwo zna daty utworzenia cesarstwa we Francji i wydania Kodeksu cywilnego wymienia i wskazuje na mapie państwa, z którymi Napoleon toczył wojny rozumie pojęcia: blokada kontynentalna, koalicja wymienia bitwy stoczone przez wojska Napoleona z Prusakami i Austriakami wskazuje na mapie obszary uzaleŝnione od napoleońskiej Francji wie, kiedy: utworzono Legiony Polskie we Włoszech, powstało Księstwo Warszawskie, przyłączono do Księstwa ziemie zaboru austriackiego wie, kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki wie, kiedy: rozpoczęła się wojna Napoleona z Rosją, rozegrała się bitwa narodów, Napoleon I abdykował, rozegrała się bitwa pod Waterloo wymienia reformy wprowadzone we Francji przez Napoleona Bonapartego charakteryzuje relacje między Napoleonem a Polakami i Księstwem Warszawskim

8

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 1. Amor, potestas et religio - Bachanalia 186 r. przed Chr. 2. Antagonizmy dzielnicowe w czasach rządów

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo