podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej"

Transkrypt

1 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania się nwczesną technlgią infrmacyjną i kmunikwania się umiejętnść krzystania z dmiennych źródeł infrmacji łączenie i prządkwanie rzmaitych prcji wiedzy. Metdy nauczania Pdająca Pszukująca Zajęć praktycznych Oglądwa Drgi uczenia się uczenie się przez przyswajanie uczenie się przez dkrywanie uczenie się przez działanie uczenie się przez przeżywanie Czynnści nauczyciela pdawanie lub udstępnianie gtwej wiedzy kierwanie prcesem rzwiązywania zagadnień rganizwanie działalnści praktycznej ekspnwanie wartści mralnych, estetycznych i in. Czynnści ucznia przyswajanie gtwej wiedzy rzwiązywanie zagadnień, dknywanie dkryć, zdbywanie wiedzy działanie przebrażające rzeczywistść pznawanie wartści i ich przeżywanie Wyróżniamy kilka dmian aktywnści uczniów: 1. lekcja prwadzna przez nauczyciela 2. praca w grupach 3. praca indywidualna uczniów Lekcja prwadzna przez nauczyciela Odpwiada pglądwi wywdzącemu się jeszcze z filzfii sensualistycznej, zgdnie z którym umysł nardzneg dziecka jest niezapisaną tabula rasa. Taka lekcja nie uwzględnia żadnej współpracy między uczniami. Klasa pracuje równcześnie, każdy uczeń słyszy i widzi t sam. Niektóre plusy lekcji prwadznej przez nauczyciela: pzwala wypsażyć ucznia w wiedzę, d której sam by nie dtarł; nauczyciel d pczątku d kńca czuwa nad prcesem dydaktycznym i nim kieruje. Niektóre minusy lekcji prwadznej przez nauczyciela: gdy uczeń trafi na nauczyciela zakchaneg w swim głsie" t wówczas lekcja mże być mntnna, nużąca, schematyczna - p prstu nudna. Praca w grupach Plega na pdziale klasy na mniejsze zespły. Ze względu na niewielką liczbę współpracujących sób, taka praca pdczas lekcji pbudza uczniów d aktywnści intelektualnej. W celu wzmcnienia ich mtywacji nauczyciel mże wprwadzić współzawdnictw między grupami (uczniwie pragną być najlepsi, zaczynają identyfikwać się z zespłem). Taki typ lekcji mże być stswany wtedy, gdy nauczyciel dyspnuje kilkma równymi zestawami źródeł, śrdków dydaktycznych, materiałów ćwiczeniwych. Najlepiej d rganizacji grupwej nadają się lekcje dsknalące pzim panwanych już umiejętnści (np. pwtórzeniwe). Dbór grup mże być przypadkwy (np. lswanie) alb kleżeński (wzajemne sympatie uczniów). Grupy mgą pzstawać w takim samym składzie przez cały semestr lub rk szklny, mgą być również twrzne draźnie (nwa lekcja - nwa grupa). 1/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

2 Nauczyciel pwinien zadbać t, by pzim intelektualny, kmpetencyjny każdej z grup był mniej więcej równy, by uczniwie słabi zstali przrzucani" p grupach, by lepsi i silniejsi ciągnęli ich" w górę. Niektóre plusy pracy grupwej: lekcja szybka, dynamiczna i atrakcyjna dużym tempie (czas lekcji jest tyle razy efektywniej wykrzystany, ile grup uczniwskich nauczyciel stwrzy); uczniwie wzajemnie sbie pmagają, uczą się pracy w zesple, twrzą więzi spłeczne i wspólntę dczuć, zwiększa się ich siła wiedzy i dświadczenia; pzwala na wykrzystanie pjedynczych śrdków dydaktycznych. Niektóre minusy pracy grupwej: wymaga przygtwania bgateg zestawu materiałów pmcniczych, c bywa pracchłnne, ksztwne i nie zawsze siągalne; niewielki kntakt nauczyciela z pjedynczym uczniem, słabsi uczniwie mgą się ukryć, wyłączyć", b skr ON mnie nie widzi i skr za mnie mże zrbić t ktś z mjej grupy... Praca indywidualna uczniów Ta metda wymaga sprych zasbów materialnych i śrdków dydaktycznych, tak by każdy z nich mógł samdzielnie i efektywnie pracwać. Częst sprwadza się ją d czytania wskazaneg fragmentu pdręcznika, rzwiązywania zadań i wyknywania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń, analizwania mapy lub ilustracji, pracy z tekstem źródłwym. Zwykle pd kniec lekcji nauczyciel sprawdza wyknanie pstawinych ucznim zadań. Nie pwinn zapminać się indywidualnym tempie pracy każdeg z uczniów, dlateg na wszelki wypadek nauczyciel pwinien mieć ddatkwe zadania dla uczniów pracujących szybciej i służyć pmcą pracującym wlniej. Niektóre plusy pracy indywidualnej uczniów: rzwija umiejętnści i kmpetencje mgące przydać się ucznim w samdzielnym życiu; kieruje ich d pzaszklnych miejsc zdbywania wiedzy i infrmacji (archiwa, bibliteki, czytelnie, muzea, itp.), d sób spza śrdwiska szkły (ankiety, wywiady itp.); wyrabia samdzielnść i dpwiedzialnść. Niektóre minusy pracy indywidualnej uczniów: wymaga d nauczyciela dużeg nakładu pracy przygtwawczej i kntrlnej. Pdział metd nauczania Wart przypmnieć, że średnia zdlnść zapamiętywania przez uczniów partii materiału w zależnści d zastswanej przez metdy wynsi: wykład - 5 % czytanie-10% metdy audiwizualne - 20 % demnstracje - 30 % grupa dyskusyjna - 50 % praktyka przez działanie - 75 % nauczanie innych, natychmiastwe wykrzystanie zdbytej wiedzy - 90 % Metdy nauczania zstały pdzielne na: a. sptkanie ucznia z nwą wiedzą i jej pracwywanie: analiza SWOT burza mózgów" ciał jak twrzyw" cllage debata ksfrdzka dialg bez arbitra drama drzew decyzyjne 2/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

3 dyskusja (pytania i dpwiedzi) kalambury każdy wygrywa kmputerwe wspmaganie linie czasu mapa mentalna metaplan pis pwiadanie pgadanka pmce wizualne prtfli praca w grupach (technika kuli śnieżnej, wzajemneg uczenia) praca z mapą praca z tekstem źródłwym prjekt ranking diamentwy rysunki symbliczne symulacje szubienica układanka wycieczka wykład b. metdy utrwalania wiadmści, umiejętnści i sprawnści: dyskusja punktwana (zamiast tradycyjnej dpwiedzi ustnej) kartkówka klkwium sprawdzian Opis wybranych metd Analiza SWOT Akrnim z ang. słów: strenghts (mcne strny), weaknesses (słabe strny), pprtunities (szanse w tczeniu) i threats (zagrżenia w tczeniu); metda, przeniesina z eknmii, umżliwiająca analizę i cenę zjawiska, wydarzenia, prblemu, prjektu itp. Plega na kreśleniu: mcnych strn i wynikających z nich szans na pzytywne rzwiązanie zjawiska; słabych strn i wynikających z nich zagrżeń mgących prwadzić d niepwdzenia. Analizę przeprwadzają uczniwie pdzieleni na grupy. Wypełniają specjalny arkusz, który prezentują później na frum klasy. Burza mózgów" Fabryka pmysłów lub metda Osbrne'a (jej twórca, Alex F. Osbrn, napisał: Grupa ludzi krzysta ze swich mózgów, żeby zaatakwać w spsób twórczy knkretny prblem i zrbić t w stylu kmandsów") czyli samdzielne i szybkie wymyślania przez uczniów zbiru hiptez przy wykrzystaniu myślenia intuicyjneg. Zespłwe twrzenie pmysłów w prcesie pdejmwania decyzji. Nauczyciel spisuje na tablicy wszystkie pmysły, nawet te najbardziej absurdalne, czywiste i klarwne. P jakimś czasie pjawiają się pmysły abstrakcyjne, innwacyjne, zwykle zaś pd kniec burzy" te lepsze z najlepszych". 3/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

4 Jej klejne fazy: pdanie tematu, prblemu swbdne pdawanie hiptez, rzwiązań, skjarzeń przez uczniów (wszyscy z nich mają równe prawa) które nie mgą pdlegać cenie ani krytyce krótka przerwa analiza, grupwanie pmysłów, ich dpracwanie i przedstawienie rzwiązania Wart pamiętać: uczniwie mówią jeden p drugim każdy pmysł jest zapisywany dkładnie tak, jak zstał pdany nikt nie dyskutuje nad jakścią i przydatnścią pmysłów nauczycielwi nie wln krytykwać żadnych z nich czas trwania pwinien być graniczny d kł minut Ciał jak twrzyw Rzeźbienie w ciele, zabawa ciałem. Przygtwując się d teg, uczniwie wszechstrnnie analizują rzeczywiste zagadnienie (np. Hłd pruski - gdzie? kiedy? dlaczeg? jak? kt? itp.), p czym prównują g z rzwiązaniami stymulwanymi w tku zajęć. W trakcie rzeźbienia" uczniwie ddziałują na mdel, który w skutek ich działań pdlega zmianm, i mniej lub bardziej przypminać zaczyna mdel rzeczywisty". Metda mże być realizwana indywidualnie lub zespłw. Cllage Układanka złżna z różnych elementów brazująca wybrażenie ucznia na zadany przez nauczyciela temat (np. miejsce Plski w Eurpie). Uczeń mże użyć d teg np. wycinków praswych, ftgrafii, fragmentów własnych i cudzych prac -- wszystkieg, c tylk uzna za stswne i pasujące. Cllage pwinien mieć tytuł. Debata ksfrdzka Debata ksfrdzka pwinna trwać dłużej niż dyskusja (najlepiej dwie zblkwane gdziny lekcyjne). Jedna z jej dmian plega na tym, że pwływani są sędziwie, którzy punktują niezależnie d siebie umiejętnści i skutecznść przeknywania dyskutantów i w taki spsób mże być wyłaniany zwycięzca debaty. Druga dmiana plega na tym, że na tydzień przed zajęciami uczniwie wybierają temat dyskusji. Nauczyciel wyznacza spśród klasy czterech uczniów (lub ni sami się zgłaszają) - dwje z nich brni przyjętej tezy (grupa A), dwje następnych stara się ją pdważyć, balić (grupa B). Wyznaczny strażnik czasu" pilnuje by każda z grup miała tyle sam czasu na przedstawienie swjeg stanwiska (zaczyna pierwszy uczeń z grupy A, ptem mówi pierwszy uczeń z grupy B, ptem drugi uczeń z grupy A i na kniec drugi uczeń z grupy B). P wstępnej prezentacji i pznaniu swich stanwisk grupy zaczynają dyskusję, d której mgą się (i pwinni) włączać (i pwiadać p jednej ze strn, zajmując za grupami przygtwane wcześniej miejsca siedzące) pzstali uczniwie. Zwycięża zespół, który zgrmadził za sbą" większą liczbę klasy. Dialg bez arbitra Rzmwa nauczyciela z uczniami, w której bie strny współpracują ze sbą, a jej celem nie jest przekazanie pakietu infrmacji, ale rzwiązanie pewneg zagadnienia lub tylk (i aż) zbliżenie się d jeg rzwiązania. Wszystkie zagadnienia, d których rzwiązania wymagana jest znajmść pewnych faktów czy wiadmści specjalistycznych, na dialg bez arbitra p prstu się nie nadają. Nauczyciel nie wie, czym zakńczą się pszukiwania, nie zakłada z góry ani ich treści ani prządku. Uczeń i nauczyciel wzajemnie - pprzez pytania i dpwiedzi, pbudzają się d myślenia i pszukiwania wspólnych rzwiązań. Jest t metda tyle przewrtna, że ile uczeń nie musi znać mawianeg właśnie zagadnienia, tyle nauczyciel musi wiedzieć nim wszystk i zademnstrwać t w taki spsób, aby uczniwie p pierwsze: z chtą przyszli na klejną lekcje histrii, p drugie: jeszcze dziś chcieli się dwiedzieć się c w tym wszystkim chdzi. Dialg bez arbitra składa się z trzech części: wybranie, przedstawienie i wprwadzenie uczniów w przedmit dialgu 4/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

5 uświadmienie uczniów jeg niewiedzy w danym zakresie i wzbudzenie u nieg rzeczywistej ptrzeby pdjęcia pszukiwań (uczeń musi jednak myśleć, że także nauczyciel nie zna rzwiązania zagadnienia i sam też będzie starał się g rzwiązać) prces dcierania d istty pznawaneg przedmitu Drama (dgr. dram - działam, usituję) Metda inscenizacji, czyli metda dgrywania ról, teatralizacja, wykrzystująca spntaniczną ekspresję aktrską raz skłnnści d naśladwnictwa i zabawy. Jej isttą jest knflikt wymyślny przez nauczyciela lub wzięty z pdręcznika (np. król Bitynii zastanawia się czy wydać Hannibala rzymskim psłm czy mże pzwlić mu dalej mieszkać u siebie?). Uczniwie pprzez dramę starają się knflikt rzwiązać, dknują wybry. W dramie liczą się aktualne przeżycia, emcje i uczucia. Metda ta uczy samdzielneg myślenia i działania, rzumienia siebie i innych, aktywnści i twartści, rzwija emcje, wybraźnię i fantazję, także elkwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętnść współżycia i pracy w grupie. Pdczas dramy budwane są mdele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub prcesów w celu przybliżenia ucznim prcesu pznawczeg i dania im mżliwści manipulwania tymi mdelami' (K. Kruszewski). Jej pdstawą jest fikcyjna, wybrażeniwa sytuacja, która pwstaje, gdy kilka sób we wspólnej przestrzeni przedstawia cś, c nie jest w danym czasie becne, używając jak śrdka wyrazu swich cial i głsów" (K. Pankwska) Z pzycji ucznia wydrębniamy cztery fazy, z których trzecia i czwarta pwtarzają się wielkrtnie: wypsażenie ucznia we wstępny zasób wiadmści; wykrzystanie wstępneg zasbu dświadczeń; wytwarzanie nwych dświadczeń; wykrzystanie nwych dświadczeń. Przed inscenizacją nauczyciel pwinien: rzdać przygtwane wcześniej rle; wyznaczyć aktrów i bserwatrów; wprwadzić wszystkich w sytuację; zadbać t, by uczestnicy kncentrwali się na celu ćwiczenia, nie zaś na knkretnych słwach wypwiadanych przez aktrów". P inscenizacji, wraz z uczestnikami i bserwatrami nauczyciel pwinien dramę pdsumwać (analiza, pytania, rzmwy, kmentarze. Wszyscy zgrmadzeni pwinni kncentrwać się na celu ćwiczenia, nie na tym, jak wypadli aktrzy"). Uczniwie: przygtwują się d wejścia w rlę w frmie różnych technik (rzmwy, dyskusje, scenariusz sytuacji, charakteryzwanie i rzpisywanie ról); dgrywają swje rle. Pdstawwe techniki dramwe: rla, rzmwa, wywiad, etiuda pantmimiczna, imprwizacja, inscenizacja, rzeźba i jej warianty, żywy braz, film i jeg rdzaje, stp -- klatka, ćwiczenia głswe, rysunek, przedmit, znak, kstium, plan,mapa, makieta, list, dziennik, pamiętnik itp. Nauczyciel pwinien przygtwać rle, zaaranżwać sale, wprwadzić uczniów w temat, wyznaczyć grających, rzdać rle i instrukcje bserwatrm. Pamiętaj, że najlepszym spsbem na zrzumienie i uczenie dramy jest (z)rbienie jej samemu. Drzew decyzyjne (według Rgera LaRaus'a i Richarda Remy'eg) Graficzna frma prcesu pdejmwania decyzji: zdefiniwanie prblemu, który będzie rzpatrywany; znalezienie różnych mżliwych rzwiązań (jedna gałąź - jedn rzwiązanie); kreślenie pzytywnych i negatywnych skutków każdej mżliwści z punktu widzenia stawianych sbie celów lub wartści; pdjęcie decyzji. Służy rzwijaniu umiejętnści dknywania wybru i pdejmwania decyzji, z pełną świadmścią skutków, które te decyzje mgą przynieść. 5/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

6 Nauczyciel kreśla prblem, który będzie przedmitem analizy. Dzieli uczniów na kilkusbwe zespły, rzdaje im przygtwane wcześniej kartki z drzewem decyzyjnym, na wypełnienie których daje nie więcej niż 20 minut. P tym czasie szefwie grup klejn relacjnują efekty swjej pracy. Dyskusja Wymiana myśli w trakcie wspólneg pracwywania przez uczniów nweg materiału, jeg głębszeg zrzumienia i pznania. Dyskusja t sztuka frmułwania myśli, wyrażania własneg zdania i argumentacji, t trening szacunku dla przeknań innych. Pdczas dyskusji jedni uczą się d drugich, uzupełniają się wzajemnie wiedzą, dnszą swój spsób myślenia d spsbu myślenia pzstałych. Temat dyskusji -- dbrze sfrmułwany, wymaga starcia przynajmniej dwóch strn, dwóch racji, wykrzystania psiadanej już wiedzy, dlateg mżna ją stswać np. przy pracy z tekstami źródłwymi, które pszerzają zagadnienia już pznane. Mżna sięgnąć p nią również pracwując nwy materiał. Nauczyciel, kierując dyskusją i pilnując prządku pwinien zagwarantwać ucznim praw swbdy wypwiedzi. Części składwe dyskusji: nawiązanie dyskusji, czyli pstawienie prblemu (nauczyciel lub uczniwie); prwadzenie dyskusji, czyli wypwiedzi uczniów zawierające prjekty dpwiedzi na pstawiny prblem, krytykę prezentwanych stanwisk i sądów, brnę pdważanych twierdzeń itp.; zebranie wyników dyskusji, czyli naukwe rzwiązanie prblemu. Dyskusja punktwana (według Jhna Zla) Dyskusja używana zamiast tradycyjneg dpytywania, przyzwyczaja uczniów d prwadzenia dyskusji w spsób kulturalny, by nikmu nie przerywać wypwiedzi, nikg nie brażać, nie mnplizwać dyskusji (za t wszystk łapią" punkty). Nauczyciel wcześniej pwinien każdemu uczniwi klasy rzdać zasady punktacji. Punkty ddatnie uczeń trzymuje za prezentację wiedzy merytrycznej, ujemne za spsób dyskutwania. Nauczyciel wybiera 4-6 uczniów, którzy będą uczestniczyć w dyskusji. Siadają ni w półklu, tak by widzieli się nawzajem. Pwinni wyraźnie widzieć przygtwany przez nauczyciela plan dyskusji. Prwadzący nie ingeruje w tk dyskusji, tylk przyznaje punkty za indywidualny wkład każdeg z nich d dyskusji. Mgą mu w tym pmagać inni uczniwie, ale stateczna decyzja należy zawsze d nauczyciela. Czas trwania dyskusji t kł minut. Arkusz ceny Kryteria ceny, punkty Uczeń 1 Uczeń 2 Uczeń 3 Uczeń 4 Prezentacja infrmacji partej fakty + 2 Zajęcie stanwiska +2 Dstrzeganie analgii / pdbieństw + 2 Kmentarz d infrmacji lub jej uzupełnienie +1 Zwrócenie uwagi na błąd +1 Wypwiedź nie na temat, nie przestrzeganie planu -2 Rzpczęcie dyskusji +1 Psunięcie dyskusji d przdu +1 Wciągnięcie d dyskusji sby, która się jeszcze nie wypwiadała +1 Przerywanie innym, przeszkadzanie w dyskusji -3 Mnplizwanie dyskusji -2 Atak sbisty -3 Ogółem punktów 6/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

7 Każdy wygrywa Metda sytuacyjna czyli inaczej nikt nie przegrywa", bwiem w tej metdzie nie ma przegranych. Uczniwie pracują wspólnie nad prblemem tak dług, aż uznają, że prpnwane przez nich rzwiązanie jest d przyjęcia, zaakceptwania i - c najważniejsze - mżliwe d zrealizwania. Praca plega na przejściu sześciu etapów: definicja prblemu, gdzie każdy ma praw pwiedzieć jak widzi i rzumie ten prblem; burza mózgów", czyli etap pszukiwania rzwiązań; cena i dyskusja każdeg rzwiązania, pdczas której zstają wykreślne rzwiązania nierealne, niepraktyczne; wybór ptymalneg rzwiązania; akceptacja (najlepiej przez cnsensus) i zdecydwanie się na wprwadzenie teg rzwiązania w życie, czyli pdzielenie się pracą: kt?, jak? c? kiedy? ile? będzie musiał zrbić; działania zgdne z przyjętym rzwiązaniem, ptem sprawdzenie efektów, mówienie i cena pracy uczniów. Linie czasu Metda wizualna plegająca naprzedstawieniu zagadnienia w wymiarze linearnym raz ułżeniu g w prządku chrnlgicznym. Np. praca zatytułwana: Wynalazki cywilizacyjne, wymaga d nauczyciela przygtwania fiszek, na których umieści krótkie pisy wydarzeń cywilizacyjnych, dkryć, wynalazków itp.: udsknalna maszyna parwa zjawisk indukcji elektrycznej telegraf silnik spalinwy maszyna chłdnicza elektrwnia na prąd zmienny dkrycie prmienitwórczści pdstawy genetyki penicylina pjemnik aerzlwy reaktr jądrwy pdstawy cybernetyki elektrwnia wiatrwa linia telefniczna zasilana energią słneczną synteza cząstek nuklearnych rzda je ucznim, którzy muszą samdzielnie ustalić datę i wynalazców/ucznych (jeżeli t mżliwe) a następnie chrnlgicznie ułżyć t wszystk na linii czasu. Mapa mentalna Wizualne pracwanie prblemów, z wykrzystaniem np. rysunków, brazków, zdjęć, wycinków, symbli, zwrtów, haseł itp. Metaplan Plastyczny zapis dyskusji prwadznej przez uczniów, którzy dyskutując na kreślny temat twrzą plakat graficzny. Metda skłania uczniów d myślenia, sprzyja rzwjwi umiejętnści analizy, ceniania faktów i sądów czy prpzycji rzwiązań. Sprawdza się pdczas mawiania drażliwych, trudnych spraw. Spsób przeprwadzenia: nauczyciel przedstawia klasie prblem; 7/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

8 dzieli klasę na kilkusbwe zespły, rzdaje duże arkusze papieru, ustala limit czasu (kł minut); nauczyciel tylk się przygląda, nie ingeruje; uczniwie twrzą plakat dpwiadając na pytania: jak jest?; jak pwinn być?; dlaczeg nie jest tak jak pwinn być?; wniski zapisują na plakacie; jedna sba z każdeg zespłu mawia plakat; pdsumwanie, czyli zebranie wnisków ze wszystkich plakatów i wypracwanie (umieszczenia na sbnej karcie papieru) wspólnych wyników dyskusji. Opis Słwne przedstawienie i wyjaśnienie wybraneg fragmentu zagadnienia, jeg krespndencji z innymi fragmentami w taki spsób, by później całść zagadnienia (tematu) była dla ucznia zrzumiała. Nauczyciel zaczyna pisywanie d gólneg słwneg rzutu" przedstawianeg zagadnienia a ptem dkładnie g analizuje. Przedmitem pisu mgą być zdarzenia histryczne, bitwy, lsy bhaterów itp. Opis i pwiadanie t metdy chyba najczęściej stswane. Dla wielu wydają się najłatwiejszymi, zgdnie z tym, że przecież: Śpiewać każdy mże. Nic bardziej błędneg; mówić tak, by nie tylk chcian słuchać, ale by słuchan z uwagą i z zaintereswaniem - t sztuka nad sztukami. Opwiadanie Słwne przedstawienie zmian i prcesów dtyczących np. ludzi, innych istt żywych, faktów a nawet przedmitów martwych ujmwanych jak żywe". Mgą t być wydarzenia spłeczne, histryczne, gspdarcze, kulturwe, naukwe itp. Opwiadanie wprwadza ucznia w świat biektywnych zjawisk i działań, wpływa na jeg emcje i żywia przekazywane treści. Aby uczniwie pwiadanie przyjęli i zrzumieli, winn n spełniać następujące warunki: jeg treść pwinna być prawdziwa, mawiane zdarzenia zgdne z rzeczywistścią, nauczyciel pwinien unikać zniekształcania faktów, fałszyweg ich naświetlania, dpwiadania czy przemilczania niektórych z nich; jeg temat winien być zgdny z prgramem nauczania, a treść taka, by pwiadanie dtykał prcesów i zdarzeń charakterystycznych i ważnych, winn być pzbawine zbędneg nagrmadzenia szczegółów. Nauczyciel pwiadając pwinien także nawiązywać d zdarzeń i faktów współczesnych, by t czym mówi, z czym uczniwie stykają się p raz pierwszy był dla nich lepiej zrzumiale i zapamiętane; pwiadanie pwinn być żywe, jasne, czytelne i nie za długie, pdane we właściwej (zmienianej, w zależnści d pruszanej prblematyki) intnacji, mieć lgiczną knstrukcję, mcn sadzną i usystematyzwaną w przestrzeni i czasie, ułżne w prządku przyczynw - skutkwym, pdane z gestykulacja, mimiką, pprawnym i zrzumiałym dla wszystkich językiem. Pgadanka Rzmwa z uczniami na temat zaprpnwany przez nauczyciela. Jej treścią mgą być zagadnienia zaczerpnięte z pdręcznika, prasy, telewizji itp., które uczniwie pddadzą analizie. Nauczyciel zadaje pytania (nie są t czywiście pytania na cenę, mają raczej pbudzić, wywłać aktywnść umysłwą), psługując się pytaniami przygtwawczymi, naprwadzającymi i zbierającymi. Pytania: przygtwawcze t takie, które mają na celu przypmnienie treści, w ramach których będziemy się za chwilę pruszać naprwadzające (stawiane w taki spsób, by uczeń sam rzwiązał pstawiny prblem) dzielimy na: pzytywne, pbudzające jeg aktywnść umysłwą negatywne, pjawiające się gdy wykazuje n błędy i niedkładnści, uświadamiające mu stan jeg niewiedzy 8/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

9 zbierające, czyli pdsumwujące wyniki pgadanki, które mają częst z uzyska nych ugólnień przynieść dkładne i jednznacznie sfrmułwane wniski. Przeprwadzenie pgadanki wymaga przestrzegania pewnych zasad: pprawne językw pytania, pwinny być jasne i zrzumiałe dla wszystkich uczniów; nauczyciel pwinien unikać zbytnieg rzdrbnienia rzważań; jeżeli decyduje się na dygresje, t niewielkie nauczyciel nie pwinien pytać t, czeg uczniwie mgą jeszcze nie wiedzieć, b ani nie nauczy t ich niczeg nweg ani nie ppchnie pgadanki d przdu Pmce wizualne Mapy, atlasy, tablice, plansze, schematy, brazy, filmy, slajdy, grafika kmputerwa itp. Obraz jest trzykrtnie skuteczniejszy niż sam słw (75 % wiedzy nabywamy drgą wzrkwą). Wart pamiętać : wprwadzaniu pmcy wizualnej w dpwiednim czasie, ani za wcześniej ani za późn; pwinny być zrzumiałe, dstępne / widczne dla wszystkich; sprawnści sprzętu nie za długim filmie (najlepiej kł 15 minut) nigdy nie przesadzaj - nadmiar szkdzi Prtfli Teczka z dkumentami, przygtwywana przez uczniów przez kres I semestru. Nauczyciel przedstawia klasie jeden (patrz niżej) bądź kilkadziesiąt tematów d wybru, tak by każdy uczeń klasy pracwał nad innym zagadnieniem. Uczniwie piszą ntki, wypracwania, eseje, grmadzą wycinki praswe, artykuły, zdjęcia, brazy itp. C pewien czas pkazują nauczycielwi t, c już zrbili. Metda służy rzbudzeniu wśród uczniów umiejętnści dtarcia samemu d źródeł wiedzy (bibliteka, Internet), zmusza ich d myślenia, dbania nie tylk treść, ale również frmę pracy. Przykład: Panrama demkracji. Kraje człnkwskie UE Imię i nazwisk... Wybrany kraj... Napisz jeg krótką charakterystykę: nazwa w ryginalnej piswni, narysuj flagę kraju, frma rządów (mnarchia-republika), ustrój terytrialny (federacja-państw unitarne), system partyjny (dwupartyjny-dwupartyjny zmdyfikwany, wielpartyjny, główne partie), system plityczny (prezydencki-parlamentarny, nazwiska króla, królwej, prezydenta, premiera, kanclerza itp.), liczba ludnści, przyrst naturalny, skład nardwściwy, dminujące religie, gęstść zaludnienia, stlica, główne reginy histryczne, główne miasta, struktura zatrudnienia, waluta, dchód nardwy na 1 mieszkańca, największe firmy, 9/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

10 wskaźnik bezrbcia, stpa inflacji, kierunki handlu zagraniczneg, przynależnść d rganizacji międzynardwych, znany pisarz, malarz, muzyk, znane pstacie histryczne, znany plityk, znany sprtwiec, drużyna np. piłkarska, znany biekt przyrdniczy, znany biekt architektniczny, znane muzea, galerie, znany taniec, strój ludwy, znana ptrawa, wydarzenia spłeczn-plityczne dtyczące kraju z statnieg półrcza, Przygtuj prgram tygdniwej wycieczki p wybranym kraju, itd., itp. Im więcej własnych pmysłów - tym lepiej. Pracę nad Prtfli rzpczęłam (-cząłem)... Nie rzpczęłam (-cząłem) jeszcze pracy nad Prtfli, pnieważ... Wybrałam (-łem) ten kraj, pnieważ... Gdybym mgła (mógł) wybrałabym (wybrałbym)... Dlaczeg... Pdczas pracy nad Prtfli wykrzystam następujące lektury... Knsultwałam (-łem) się już z następującymi nauczycielami... Treść knsultacji... Zrbiłam (-łem) już... W Prtfli wykrzystam następujące własne pmysły... Pmysł z Prtfli uważam za... Praca w grupach Uczy respektwania przyjętych zasad i dyscypliny, współzależnści, współdpwiedzialnści i myślenia, aktywizuje uczniów, mże działać na niektórych z nich inspirując. Najlepiej pracuje się w grupach kilkusbwych (4-5 sób), mieszanych pd względem płci. Grupy mgą być różnie dbierane, np. według zasady zmiennści (lswanie) lub pdziału autmatyczneg (uczniwie dliczają d czterech lub pięciu i twrzą grupę jedynek, dwójek itd.). Grupy mgą mieć takie same zadania, dmienne lub względem siebie etapwe. W ramach grupy uczniwie mgą mieć zadania niekreślne (pracują na równych prawach nad tym samym prblemem) lub kreślne (np. wyznaczne sby d: kntaktu z nauczycielem kntaktu z innymi grupami sba pilnująca czasu przeznaczneg na kreślne zadanie, zachęcająca i pnaglająca d pracy sba zapisująca wszystkie pmysły, itp. ) W pracach grupwych wyróżniamy: kula śnieżna plega na przechdzeniu d pracy indywidualnej d pracy w całej grupie: uczeń indywidualnie pracwuje listę dpwiedzi na zadany temat; rzwiązania prównywane są w parach, wybierane są elementy wspólne; prace jak wyżej w grupach cztersbwych, prace w grupach śmisbwych, szesnastsbwych, wreszcie na frum całej klasy; wzajemne uczenie plega na tym, że np. w cztersbwej grupie każda z sób trzymuje inny prblem d przeanalizwania a następnie uczy pzstałych człnków grupy. 10/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

11 Praca z mapą patrz: pmce wizualne Praca z tekstem źródłwym Uzupełnianie i pszerzanie infrmacji pdręcznikwych, zdbywanie przez uczniów nwych wiadmści z innych źródeł niż pdręcznik. Prces krzystania z pracy z tekstem plega na umiejętnści łączenia teg c już uczniwie wiedzą z tym czeg właśnie się dwiadują, czym właśnie czytają. Etapy pracy z tekstem źródłwym: uświadmienie uczniwi sens czytania kreślneg tekstu; uczeń przeszukuje tekst pd kątem niezrzumiałych wyrazów, wyntwuje je i sprawdza ich znaczenie; czytanie właściwe, pdczas któreg uczeń pszukuje dpwiednich infrmacji, dpwiedzi na pstawine pytania, dzielimy na: reprdukcje treści, czyli adekwatną reknstrukcję myśli zapisanych w tekstach i pełne zrzumienie ich treści. Uczeń mże najpierw przeczytać cały tekst, ptem pdzielić g na mniejsze fragmenty i każdą wydrębniną jeg część czytać ddzielnie; pracwanie krytyczne tekstu, czyli naświetlenie i cena tekstu z różnych punktów widzenia. Prjekt Zebranie i usystematyzwanie infrmacji pewnych zagadnieniach w frmie różnrdnych pracwań: esejów, wywiadów, rysunków, gier itp., plegające na pdjęciu działania w śrdwisku szklnym (bądź lkalnym). Uczniwie realizują kreślne zadania przez dłuższy czas z załżeniem, że: znają cele, metdy i frmy pracy; terminy realizacji etapów i całść zadania są jasn kreślne przez nauczyciela; znają kryteria i frmy ceniania; znają zasady prezentacji wyników pracy. Pwyższe załżenia przygtwuje nauczyciel (lub zespól międzyprzedmitwy) w frmie instrukcji. Prjekt składa się z następujących etapów: wybór tematu (ptrzeby i mżliwści uczniów, szkły); ustalanie celów (c mają wyknać uczniwie?; czeg się dwiedzą i nauczą?); wybór treści; sfrmułwanie pdstawwych pytań badawczych; pwiązania międzyprzedmitwe (w ramach jakich przedmitów realizwane będą pszczególne treści prjektu?); ustalenie szczegółów dtyczących zadania dla ucznia i frmy jeg prezentacji (jaki prdukt ma pwstać?; jak będzie realizwany?; gdzie i jak będzie prezentwany?); wyknanie mapy zasbów (zasby człnków zespłu, uczniów, szkły, śrdwiska lkalneg); twrzenie systemu ceniania (które cele prjektu będą pdlegały cenie?; kt kg będzie ceniał i wedługjakich kryteriów?; jaką rlę dgrywać będzie samcena?); ułżenie harmngramu realizacji pszczególnych zajęć (jak uczniwie zstaną wprwadzeni w temat prjektu?; jaki będzie temat, cele, gólne treści pszczególnych lekcji i w jakiej klejnści zstaną ne ułżne?; na czym będzie plegał pdsumwanie); twrzenie szczegółwych scenariuszy lekcji. Ranking diamentwy Psługując się rankingiem diamentwym uczeń układa twierdzenia według stpnia ważnści, jakie im przypisuje. Najwyżej umieszcza jedn twierdzenie uznane przez nieg za najważniejszy czynnik, niżej dwa twierdzenia uznane przez nieg za niec mniej ważne, w śrdku twierdzenie 11/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

12 średnim znaczeniu dla zagadnienia, niżej umieszcza jedn mniej ważne twierdzenia, a pd nim - najniżej t, które jeg zdaniem jest najmniej ważne z zaprpnwanych mu przez nauczyciela. Układ tych twierdzeń przypmina rmb (lub szlif diamentu). Symulacje Uczniwie dgrywają rlę autentycznych bhaterów, mających wyraźny związek-z rzeczywistścią lub wydarzeniem histrycznym (np. Sprawa depeszy emskiej). Symulacje dają mżliwść swbdnej interpretacji rli przez ucznia, który nie ma zapisane c i w którym mmencie ma pwiedzieć i zrbić, ale wystarczy że zna dsknale realia, w których wydarzenie się rzgrywa i w których przyszł mu się pruszać. Spsób przeprwadzania: nauczyciel zaznajamia uczniów z sytuacją, wyjaśnia zadanie w którym będą uczestniczyć, wspólnie z uczniami charakteryzuje pszczególne rle; wraz z nimi wskazuje na pewne charakterystyczne cechy wydarzenia lub bhaterów; ustala czas na przygtwanie się uczniów, dpwiada na pytania; nie ingeruje w trakcie symulacji; mawiając symulacje razem z uczniami, przedstawia raz jeszcze dgrywany przez nich prblem. Szubienica Odmiana kalamburów; zamiast dgrywania jedna sba zapisuje na tablicy pierwszą literę dgadywaneg hasła, a w miejsce klejnych liter stawia kreseczki (tyle kresek ile liter liczy hasł). Uczniwie p klei pdają litery - jeżeli pdana przez nich litera występuje w haśle, prwadzący wpisuje ją w miejsce kreski, jeżeli nie - zaczyna uczniów wieszać". Układanka Pśród kilkudziesięciu liter wpisanych w kwadrat mżna ukryć nazwiska plityków, bhaterów państw, wynalazców itp. Ich nazwiska ustawine są pinw i pzim, mgą się przecinać, lecz żadne z nich nie mże zstać zapisane ukśnie. Uczeń musi znaleźć jak najwięcej nazwisk w przeciągu jak najkrótszeg czasu. 12/12 METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Marianna Szpakwska PCDZN Puławy OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, OCENIANIE, KTÓRE POMAGA SIĘ UCZYĆ 1. OK ma

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Autr: ElŜbieta MuŜ PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH CEL GŁÓWNY: [ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI MARII KRϋGER PT. APOLEJKA I JEJ OSIOŁEK ] -zapznanie dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? $#guid{6a 7843BC-59E B-482A-85E 0-EBF9AA97D16 6}#$ CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Samrząd uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Ustawa systemie światy (uchwalne przez Sejm praw regulujące zasady funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ)

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) W pracy licencjackiej i inżynierskiej student pwinien wykazać się znajmścią literatury badaneg bszaru i umiejętnścią zastswania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ?

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT OPRACOWAŁY: mgr Hnrata Grchwska mgr Alina Kędzira mgr Katarzyna Leska 1. MISJA Prjekt krelując treści między przedsiębirczścią, bilgią, eklgią i gegrafią

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo