Instrukcja dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla ucznia"

Transkrypt

1 KONKURS HISTORYCZNY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Instrukcja dla ucznia kod ucznia Drogi Finalisto Wojewódzkiego Konkursu Historycznego! 1. Przed Tobą zestaw składający się z 9 stron i 16 zadań. 2. Upewnij się, czy otrzymałeś kompletny arkusz i czy wszystkie zadania są czytelne. Ewentualną nieczytelność lub brak strony zgłoś członkowi Zespołu Nadzorującego. 3. Nanieś kod z karty kodowej, którą wypełniłeś, w wyznaczone miejsce pierwszej strony arkusza. 4. Test składa się z zadań otwartych i zamkniętych. 5. Czytaj uważnie polecenia, nie pomijaj żadnego zadania - przy każdym zadaniu podana jest liczba punktów możliwych do zdobycia. Etap wojewódzki Olsztyn 3 marca 2011r. godzina Czas pracy 60 Powodzenia! Liczba punktów: 110

2 Zadanie 1. (0-10 pkt) Połącz postać z informacją o niej (w miejsce kropek wstaw właściwe litery). 1. Sokrates.. a) autor tragedii Antygona. 2. Odyseusz. b) autor Iliady i Odysei. 3. Apollo.. c) król żydowski słynący z wielkiej mądrości i sprawiedliwości. 4. Perykles.. d) cesarz rzymski, który zabronił prześladowania chrześcijan. 5. Aleksander Wielki e) bohater grecki, uczestnik wojny trojańskiej. 6. Salomon. f) przywódca powstania niewolników w Rzymie. 7. Konstantyn Wielki g) wódz i polityk, pokonał Persję. 8. Homer.. h) bóg grecki, opiekun sztuki. 9. Sofokles. u) ateński polityk z V w. p.n.e. 10. Neron.. j) jeden z największych filozofów greckich. k) cesarz rzymski, obarczył winą chrześcijan za podpalenie Rzymu. Zadanie 2. (0-11pkt) Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach i wpisz je do tabeli. Najstarsze osady wznoszone w celu zapewnienia bezpieczeństwa nazywały się (A). Dostęp do nich utrudniały naturalne przeszkody takie jak rzeki, wzgórza lub wąwozy. Dodatkowo wznoszono (B) oraz kopano (C). Wymienione osady pełniły funkcję (D) i administracyjną. To znaczy, że były wyrazem sprawowania władzy przez (E) nad danym terytorium. W imieniu władcy zarządzali nimi (F). Podporą władzy była również liczna (G). W pobliżu powstawała zazwyczaj druga osada zwana (H). Mieszkali tam głównie (I) i (J). Takie założenia dały początek (K). A B C D E F G H I J K Zadanie 3. (0-5 pkt) Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytania na następnej stronie. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: [...] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na jego głowę na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co otrzymał ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa, i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. 2 Źródło: Anonim zwany Gallem, Kronika polska tłum. R. Grodecki, Ossolineum, Warszawa 2003

3 a) Jakiego wydarzenia dotyczy ten opis?... b) W którym roku miało ono miejsce?... c) Jakie postaci historyczne opisuje kronikarz?... d) Jak możemy nazwać opisaną ceremonię (gest jednego z nich)?... e) Czego symbolem było nałożenie diademu cesarskiego na głowę gospodarza? Zadanie 4. (0-7 pkt) Połącz prawidłowo informacje z określeniami (w miejsce kropek wstaw właściwe litery). 1. Wieża obronna. a) jeździ konno, włada bronią, pomaga rycerzowi. 2. Paź b) główny najwyższy punkt obrony zamku. 3. Danina. c) gospodarstwo szlachcica. 4. Giermek d) wędrowny śpiewak w średniowiecznej Europie. 5. Baszta.. e) głęboki rów z wodą, otaczający zamek. 6. Fosa. f) podatek, świadczenie na rzecz panującego. 7. Folwark.. g) uczy się dobrych manier i zachowania na dworze. i) wieżyczka strzelnicza w murach zamku. Zadanie 5. (0-2 pkt) Zaznacz znakiem X zdania prawdziwe o Cech to organizacja skupiająca rzemieślników wykonujących ten sam zawód. o Pierwszym królem Polski był Mieszko I. o Turnieje to zawody sportowe organizowane przez króla dla mieszczan. o Drużyna to grupa rycerzy uczestnicząca w turnieju. o Kmiecie stanowili najliczniejszą grupę mieszczan. o Chłopi odrabiali pańszczyznę w folwarku. Zadanie 6. (0-4 pkt) Społeczeństwo średniowieczne było niejednolite i dzieliło się na stany. Każdy ze stanów zajmował przynależne mu miejsce, z którego wynikały określone obowiązki i zajęcia. Najważniejsze miejsce zajmował władca. Kolejne miejsca w społeczeństwie wynikały z hierarchii. Uzupełnij tabelę, wpisując przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa i ich zajęcia, zaczynając od najważniejszego stanu. Przedstawiciele społeczeństwa Zajęcia 3

4 Zadanie 7. (0-15 pkt) Rysunek przedstawia średniowiecznego rycerza. Podpisz zaznaczone elementy stroju oraz uzupełnij tabelę na podstawie tekstu źródłowego. Uzupełniając tabelę unikaj cytowania. Pan zaś kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył owemu giermkowi [ ] co to jest rycerz: Każdy, kto chce być żołnierzem, musi być wielkodusznym, wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym [ ]. Zanim jednakże uczynisz ślubowanie swego stanu, usłyszysz z należną rozwagą zasady reguły. Taką zaś jest reguła stanu rycerskiego: przede wszystkim słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki Pańskiej; odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej, święty kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników; wdowy i sieroty wspierać w ich potrzebie; unikać wojen niesprawiedliwych; nie napierać się niesłusznego żołdu; stoczyć pojedynek w obronie każdego niewinnego; uczęszczać na turnieje tylko dla ćwiczeń rycerskich [ ]. Jeżeli zaś będziesz przestrzegać tych zasad rycerskiej reguły [ ], osiągniesz doczesną cześć na ziemi, a po tym życiu spokój wieczysty w niebiesiech. Żródło: Jan z Beka, Kronika biskupstwa utrechckiego Pięć cech charakteru Pięć powinności rycerskich 4

5 Zadanie 8. (0-7 pkt) Na podstawie wiedzy własnej oraz analizy ilustracji uzupełnij poniższy tekst. Zadanie 9. (0-2 pkt) Ilustracja przedstawia postać Działał on w wieku.. Był założycielem.... W 1979 roku papież... ogłosił go patronem ekologów i ekologii. Strój przedstawionych postaci jest charakterystyczny dla osób należących do..., czyli zgromadzenia, którego członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii. Ich działalność określa zatwierdzona przez Kościół, czyli zbiór podstawowych przepisów określających codzienne życie.. jest jednym z głównych ślubów tego zgromadzenia. Jego członkowie nie mogą posiadać majątku. Wskaż wydarzenie najwcześniejsze oraz wydarzenie najpóźniejsze. Najwcześniejsze oznacz literą A, a najpóźniejsze literą B. a) Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. b) Uczta u Wierzynka. c) Bitwa pod Grunwaldem. d) Pierwsza unia polsko-litewska. e) Wyprawa Krzysztofa Kolumba. f) Odnowienie Akademii Krakowskiej Zadanie 10. (0-6 pkt) Poniższe obrazy dotyczą polskich powstań narodowych. We właściwych miejscach wstaw nazwę powstania oraz rok jego wybuchu. a) 5

6 b). c). Zadanie 11. (0-5 pkt) W odpowiednie miejsca tabeli wpisz imię i nazwisko postaci, której dotyczy opis. Informacja Imię i nazwisko postaci 1. Urodzony 24 czerwca 1838r. malarz polski, twórca obrazów historycznych i batalistycznych. Autor słynnych dzieł dotyczących największych sukcesów w historii Polski np. Hołd Pruski czy Bitwa pod Grunwaldem. 2. Urodzony 1 marca 1810r. genialny muzyk pianista i kompozytor. W wieku dwudziestu lat udał się na emigrację i tam odnosił swoje największe sukcesy. 3. Urodzony 15 stycznia 1869r. w Krakowie polski dramaturg, poeta, malarz, grafik. Uczeń malarza opisanego w punkcie 1. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Sławę i uznanie przyniósł mu utwór Wesele. 6

7 4. Urodzony 5 maja 1819r. polski kompozytor i dyrygent. Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór. 5. Urodzona 2 października 1840r. w Krakowie polska aktorka. Zaliczana była do najpiękniejszych kobiet epoki. Występowała głównie na scenach amerykańskich i angielskich. Za odczyt o sytuacji kobiet w zaborze rosyjskim i pruskim władze rosyjskie zabroniły jej wjazdu na terytorium rosyjskie. Zadanie 12. (0-11 pkt) Wykonaj polecenia zamieszczone pod mapą. Mapa konturowa II Rzeczpospolitej oraz PRL (III RP) 7 Żródło: 1. Nazwij obszar, który Polska utraciła po II wojnie światowej. (0-1) Wymień obszary (tereny), które zostały włączone do Polski po drugiej wojnie światowej. (0-4) Wymień nazwy państw sąsiadujących z II Rzeczpospolitą. (0-6)....

8 Zadanie 13. (0-6 pkt) Rozpoznaj postaci zamieszczone na fotografiach. W ramce, poniżej fotografii, pod odpowiednim numerem zapisz właściwe imię i nazwisko. Następnie, przy pomocy skrótów II RP, PRL lub III RP, przypisz postać do właściwej epoki historycznej, w której dysponowała ona władzą polityczną lp. imię i nazwisko epoka lp. imię i nazwisko epoka Zadanie 14. (0-4 pkt) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia historii Polski po II wojnie światowej. Wydarzenie najwcześniejsze oznacz cyfrą 1, a następne kolejnymi. Powstanie NSZZ Solidarność... Obrady Okrągłego Stołu... Wybór Karola Wojtyły na papieża... Wprowadzenie stanu wojennego... Podaj pełne brzmienie skrótów: PRL-... NSZZ Solidarność -... PZPR... Zadanie 15. (0-7 pkt) Przyjrzyj się fladze, następnie uzupełnij tekst. Przedstawiona powyżej flaga to flaga międzynarodowej organizacji polityczno-gospodarczej o nazwie Należy do niej... państw. Większość najważniejszych instytucji tej organizacji mieści się w mieście..., które jest stolicą państwa członkowskiego o nazwie.... Rzeczpospolita Polska jest członkiem tej organizacji od... roku. Organizacja ta ma swój hymn - to utwór... autorstwa.... 8

9 Zadanie 16. (0-8 pkt) Przyjrzyj się ilustracjom, poniżej napisz, czyją siedzibą są budynki zamieszczone na ilustracjach. Uzupełnij zamieszczony pod ilustracjami schemat, pamiętając o tym, że w III RP władza sprawowana jest zgodnie z zasadą trójpodziału. siedziba... siedziba... WŁADZA..., sprawowana przez dwuizbowy parlament składający się z... i , którą sprawuje wybierany przez obywateli...rp oraz powoływana przez Sejm......, zwana rządem. SĄDOWNICZA, sprawowana przez sądy i trybunały. 9

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga. Lektury. nowy kanon. gimnazjum klasy 1 3

Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga. Lektury. nowy kanon. gimnazjum klasy 1 3 Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga Lektury nowy kanon gimnazjum klasy 1 3 1 Projekt okładki Anna Pokrywka Redakcja i korekta Lidia Machura Marcin Michalczyk Skład komputerowy Dariusz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28

Bardziej szczegółowo

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 1908-2008 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo