WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

Transkrypt

1 WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/ marca 2011, godz Kod pracy ucznia Szanowny Uczniu, KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI witaj na etapie wojewódzkim konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzied na wszystkie pytania. Arkusz liczy 9 stron (w tym stronę tytułową) i zawiera 18 zadao. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Dbaj o czytelnośd pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treśd wybranej odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X prawidłową odpowiedź. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Pracuj samodzielnie. Złamanie tej zasady spowoduje Twoją dyskwalifikację z udziału w konkursie! Czas pracy: 90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 70 Powodzenia! 1

2 1. Najstarsze cywilizacje powstały w dolinach wielkich rzek. Połącz określone cywilizacje z rzekami, nad którymi się ukształtowały. (4 pkt) A. Nil 1. Indie B. Huang-ho, Jangcy 2. Mezopotamia C. Indus 3. Chiny D. Eufrat i Tygrys 4. Egipt E. Ob 2. Uzupełnij tabelkę. (4 pkt) Miejscowośd Rok Dowódca Zwycięzca 490 p. n. e. Grecy Termopile Cheroneja 338 p. n. e. Leonidas Temistokles Grecy 3. Zaznacz budowle, która nie powstały w starożytnym Rzymie. (2 pkt) a) termy c) Partenon e) Świątynia w Luksorze b) łuki tryumfalne d) akwedukt 4. Połącz linią daty, wydarzenia i nazwiska. (4 pkt) 476r. Karol Wielki Bitwa pod Poitiers 732r. Odoaker Koronacja cesarska 800r. Mahomet Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 622r. Karol Młot Ucieczka do Medyny 5. Ułóż w porządku chronologicznym następujące wydarzenia (ponumeruj je od 1 najwcześniejsze, do 5 - najpóźniejsze ). A. koronacja Bolesława Chrobrego [ ] B. sprowadzenie Krzyżaków do Polski [ ] C. powstanie uniwersytetu w Krakowie [ ] D. zjazd w Gnieźnie [ ] E. pokój w Kaliszu [ ] (2 pkt) 2

3 6. Uzupełnij tabelkę elementami rozsypanki łącząc paostwo z postacią, wydarzeniem i datą. (3 pkt) Paostwo Postad Wydarzenie Data Zygmunt Stary, Henryk VIII, Marcin Luter, Niemcy, Rzeczpospolita, Anglia, reformacja, hołd pruski, akt supremacji, 1525, 1517, Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania. (8 pkt) Od czasów zatargów Piotra I z Augustem II Rosja przyjęła politykę krępowania władzy królewskiej w Polsce i w tym duchu zawierała liczne porozumienia z Prusami i Austrią. (...). Niekiedy myślano w Petersburgu o sojuszu z Polską (...)w zasadzie jednak dogadzała Rosji neutralnośd bezwładnej Rzeczypospolitej, neutralnośd traktowana elastycznie, bo przepuszczalna dla rosyjskich przemarszów. Nie był to wszakże system ścisłej hegemonii czy kurateli politycznej, który zarysował się w dobie sejmu niemego i który potem starała się wprowadzad w życie Katarzyna II. (...) Dośd rozpowszechniona w polskiej historiografii opinia, jakoby protektorat rosyjski stanowił przygotowanie do włączenia całej Rzeczypospolitej w imperium carskie, nie wydaje się uzasadniona (...) inkorporacja całej Polski tak bardzo wzmocniłaby mocarstwową pozycję Rosji, iż musiałaby się spotkad z energicznym przeciwdziałaniem innych mocarstw. (...) Rząd Katarzyny II w latach sześddziesiątych niewątpliwie nie dążył do zaboru (...), protektorat miał zapewnid osłonę zachodniej granicy imperium rosyjskiego i ewentualne współdziałanie uzależnionej Rzeczypospolitej w wojennych poczynaniach Rosji. System protektoratu nosił w sobie organiczną słabośd, jaką był brak silnego rządu zdolnego narzucid *społeczeostwu+ uległośd wobec rosyjskiej gwarantki. (...) Katarzyna II w roku 1795 wymuszając na Stanisławie Auguście akt abdykacji, uczestniczyła w pogrzebaniu tej polityki, którą rozpoczęła przed trzydziestu laty. Emanuel Rostworowski, Polska w układzie sił politycznych Europy XVIII wieku, *w:+ Polska w epoce oświecenia. Paostwo, społeczeostwo, kultura, red. B. Leśniodorski, Warszawa Kim były wymienione w tekście postacie historyczne: a) Piotr I... b) Katarzyna II... 3

4 c) August II... d) Stanisław August Wyjaśnij pojęcia występujące w tekście : a) kuratela polityczna... b) abdykacja..... c) inkorporacja... d) protektorat Wpisz w tabeli obok zdao, które uważasz za prawdziwe prawda, a obok zdao, które uważasz za fałszywe fałsz. (4 pkt) A. Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy był jednym ze skutków wielkich odkryd geograficznych. B. Ważnym narzędziem w zwalczaniu reformacji stał się zakon jezuitów, który do Polski został sprowadzony z inicjatywy Zygmunta III Wazy. C. Jan III Sobieski po wiktorii wiedeoskiej doprowadził do podpisania z Turcją pokoju wieczystego w Karłowicach. D. Konstytucja 3 Maja stosowała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy, znosiła liberum veto, zachowywała nadal elekcyjnośd tronu. 9. Poniżej umieszczono fragment poematu autora poczytnej do dziś książki przygodowej Księga dżungli Rudyarda Kiplinga. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytanie. (2 pkt) Dźwigaj białych ludzi brzemię, Wyślij swych synów daleko, Niechaj podbite plemiona Otoczą troskliwą opieką; Niech służą w ciężkim trudzie Nowo zdobytym szczepom, Strwożonym dzikim ludziom Wpół diabłom, a wpół dzieciom. ( ) R. Kipling, cytat za: B. Tuchman, Wyniosła wieża, Warszawa 1987, s.212. Czy Kipling był zwolennikiem czy przeciwnikiem kolonializmu? Uzasadnij odpowiedź na podstawie przytoczonego fragmentu wiersza. 4

5 Na podstawie analizy danych z tabeli odpowiedz na pytania. (3 pkt) Ludnośd dużych miast polskich w latach (w tys.) Miasto KRAKÓW LWÓW ŁÓDŹ POZNAO WILNO WARSZAWA Źródło: Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918, red. I.Pietrzak- Pawłowska, Warszawa 1978, s Które z miast przeżyło największy wzrost demograficzny w w/w okresie? W którym z zaborów przybyło najwięcej ludności w miastach? Jakie były przyczyny powiększenia liczby mieszkaoców miast w w/w okresie? 11. Wpisz we właściwe miejsce w tabelce następujące wydarzenia. (4 pkt) a) rewolucja październikowa, b) bitwa pod Gorlicami, c) traktat pokojowy w Brześciu, d) serdeczne porozumienie. Data Wydarzenie

6 12. Uzupełnij tekst, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie wyrazy. (5 pkt) Na mocy traktatu wersalskiego Polsce przyznano objętą niedawnym powstaniem i bez Gdaoska, który miał pozostad pod protektoratem O losach oraz miały zdecydowad plebiscyty ludności. (Ligi Narodów, Wielkopolskę, Górnego Śląska, Pomorze, Warmii i Mazur) 13. Polska A i Polska B to popularne w publicystyce lat 30. XX w. określenie dwóch obszarów Rzeczypospolitej, różniących się zasadniczo pod względem poziomu ekonomicznego (cywilizacyjnego). (3 pkt) A. Odpowiedz, czy poniższe mapy ilustrują te dysproporcje. Swoją odpowiedź uzasadnij.... B. Jakie czynniki wpłynęły na takie zróżnicowanie gospodarcze kraju po odzyskaniu niepodległości? Gazownie w Polsce w 1937 Sied dróg o twardej nawierzchni w Polsce w 1937 r. Źródło: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit. t. I, s. 188, t. II, s. 173, 422 6

7 14. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia. (2 pkt) a) bitwa nad Bzurą b) ofensywa styczniowa nad Wisłą c) atak na Pearl Harbor, d) układ Sikorski - Majski e) najazd na ZSRR f) desant w Normandii 15. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na postawione pytania. (3 pkt) Na początku 1941 roku polityka wobec Żydów w Rzeszy znalazła się w impasie. Im więcej sukcesów militarnych odnosiły Niemcy, tym więcej Żydów przebywało na zdobytych przez nich obszarach. Po inwazji na ZSRR, kryjącej w sobie ryzyko zwiększenia tej liczby, chodziło o przerwanie owego zaklętego kręgu. Odpowiedzią jest polityka eksterminacji, polityka sprawnie wykalkulowana, zaplanowana i bezlitośnie realizowana. Widad tu, w jaki sposób hitlerowska strategia rasowa stopniowo się radykalizuje: wojna służy jednocześnie jako siła napędowa i jako usprawiedliwienie unicestwienia żydostwa europejskiego François Bédarida Le nazisme et le génocide. Histoire et enjeux, Paris 1989, za: J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, Warszawa 1994, s. 348 a) jaką nazwę nadali Niemcy planowi faktycznej likwidacji wszystkich Żydów europejskich?... b) w jaki główny sposób ten plan realizowali? Odpowiedz na pytania. (3 pkt) fot. zbiory prywatne 7

8 1. W jakim celu utworzono organizację, której legitymację członkowską przedstawiono na zdjęciu? 2. Co przedstawia godło w okręgu, umieszczone na okładce? 3. Dlaczego na legitymacji Związku Patriotów Polskich w ZSRR nie umieszczono godła II RP? 17. Połącz w związki przyczynowo skutkowe fakty historyczne i uzupełnij tabelkę. (10 pkt) Przyczyna główna. 1 Chęd wyzwolenia Warszawy siłami Armii Krajowej Wydarzenie/proces historyczny Skutek (jeden ze skutków) 2 Powstanie NSZZ Solidarnośd 3 Dekolonizacja Afryki 4 Atak wojsk Korei Północnej na południe 5 Jesieo Narodów 18. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania. (4 pkt),,trzeba jednak przyznad, że społecznośd warmiosko-mazurska nie była obojętna wobec postępującej sowietyzacji powojennej Polski. W kolportowanych na Warmii i Mazurach ulotkach, również na 8

9 ulicach Olsztyna, polskie podziemie niepodległościowe przestrzegało przed współpracą ze,,zbrodniarzami spod znaku PPR i UB i,,konfidentami NKWD ( ). Opór społeczny wobec komunizmu miał różne formy i natężenie. Że istniał, niech świadczy fakt, że wiele osób cywilnych z województwa olsztyoskiego na skutek doniesieo agenturalnych konfidentów UB zostało skazanych przez olsztyoski sąd na kary wieloletniego więzienia. Twarze olsztyoskiej bezpieki, IPN,Białystok 2007 s Wyjaśnij pojęcia : PPR, UB, konfident NKWD Dlaczego społeczeostwo opierało się komunizmowi w Polsce? 3. Podaj 2 przykłady wystąpieo społecznych przeciwko komunistom w Polsce. 9

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU)

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Marta Pachocka PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Na początku XXI wieku Francja dysponuje odpowiednim potencjałem geograficznym, geopolitycznym, demograficznym, gospodarczym,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Materiały edukacyjne do filmu Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego (film w kinach od 7 lutego) Czym jest patriotyzm? Co znaczyło być patriotą w czasach PRL-u? Co

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ STUDIA GDAŃSKIE TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Ks. Tadeusz Gocłowski CM, Ks. Jerzy Kownacki, Ks. Wiesław Lauer, Ks. Stanisław Mędala CM (redaktor),

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski 1 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA im. Króla Kazimierza Wielkiego Roman Misiak Eugeniusz Orzechowski Piotr Rogalski POMOCNICZE MATERIAŁY dla WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO 1 Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo