- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4"

Transkrypt

1 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w s k i e g o S z k o t o w o

2 D r o d z y C z y t e l n i c y! To już piąty numer Przystani. Tym razem bierzemy na warsztat I wojnę światową w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicę jej wybuchu. To właśnie dzięki niej możliwe stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123. latach zaborów. Rys historyczny na jej temat zaprezentuje Małgorzata Biller, natomiast Rafał Abramczyk (oboje są uczniami klasy III gimnazjum) skupi się w swoim artykule na okolicznościach międzynarodowych, które wpłynęły na to, że Polacy w 1918 roku mogli cieszyć się z własnego państwa. Dalsze strony czasopisma poświęcone zostaną poszukiwaniu przez uczniów odpowiedzi na pytanie Dlaczego tak mało wiemy na temat Wielkiej Wojny? Ich opinie mogą być dość zaskakujące, jednak zmuszają do refleksji Krótko zostaną zaprezentowane cmentarze wojenne znajdujące się w najbliższej okolicy, będące najlepszym świadectwem Wielkiej Wojny. Niestety świadectwem często zapomnianym. Do numeru dołączono także zbiór najważniejszych, wręcz najbardziej podstawowych wiadomości z zakresu historii, które każdy (KAŻDY) uczeń gimnazjum powinien pamiętać. Wykorzystajcie je jeszcze raz do powtórki przed testem gimnazjalnym. I pamiętajcie, że historia wcale nie jest trudna, wymaga jednak systematyczności Trzymam za Wasz wszystkich kciuki i życzę powodzenia podczas rozwiązywania testów!!! Po raz kolejny miłej lektury i wytrwałego odkrywania naszej niezwykle barwnej historii i kultury. P i o t r S o w i ń s k i By lepiej poznać historię W ramach szkolnego projektu Śladami naszej przeszłości realizowanego przez uczniów gimnazjum i uczniów klasy VI szkoły podstawowej, dnia 10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Szkotowie odbył się konkurs historyczny dotyczący wydarzeń i postaci okresu I wojny światowej. Jednym z elementów upamiętniających obchodzoną w tym roku 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej była możliwość sprawdzenia przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum swojej wiedzy na temat Wielkiej Wojny. Mieli oni do rozwiązania test dotyczący wydarzeń z lat Kto stał na czele Rządu Tymczasowego w Rosji?, Kto i gdzie po raz pierwszy w historii wykorzystał na polu bitwy czołgi?, W którym roku do I wojny światowej po stronie Ententy przystąpiły Stany Zjednoczone? oto niektóre turniejowe pytania. Konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej oraz zmotywował i zmobilizował uczniów do nauki, dzięki czemu mogli oni lepiej poznać historię i wzbogacić swoją wiedzę. Stanowił także dla gimnazjalistów doskonałą powtórkę przed testem gimnazjalnym. Zwycięzcą zmagań został uczeń klasy III gimnazjum Jacek Krzykowski. Drugie miejsce zajęły: Małgorzata Biller i Katarzyna Klach, trzecie Aleksandra Maciaszczyk. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby przygotować się do niniejszego konkursu serdecznie dziękuję i gratuluję zwycięzcom. A zwycięzcą jest każdy z Was Piotr Sowiński

3 I wojna światowa rys historyczny I wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku i trwała do 11 listopada 1918 roku. Toczyła się pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami i Stanami Zjednoczonymi, a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Konflikt zakończył się klęską państw centralnych. Zlikwidowano mocarstwo,,świętego Przymierza. Miało też miejsce powstanie w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych. Wojna ta nie rozwiązała większości konfliktów, ale przyniosła wiele strat. Podczas jej trwania po raz pierwszy zastosowano broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi i samochody ciężarowe. Wybuch I wojny światowej wyznaczył koniec wieku XIX. Główną przyczyną I wojny światowej była chęć zdobycia dominacji w Europie, oraz walka o wpływy kolonialne. Kongres wiedeński pomijał dążenia narodów do wolności i samostanowienia. Zajmował się zabezpieczeniem kontrolowanej przez zwycięskie mocarstwa stabilizacji na kontynencie. Postanowienia kongresowe funkcjonowały (przez dłuższy czas) dzięki istnieniu,,świętego Przymierza. Między poszczególnymi mocarstwami europejskimi coraz częściej dochodziło do nieporozumień. Zjednoczenie Włoch w 1861 i Niemiec w 1871, poważnie naruszyło wcześniejszą równowagę sił. W wyniku wojny francusko-pruskiej (1870) Francja straciła Alzację i Lotaryngię na rzecz Niemiec, co zrodziło w narodzie francuskim chęć odwetu na sąsiedzie i zmazania hańby klęski. W czasie wojny zginęło 10 mln żołnierzy, a 20 mln zostało rannych. Jednym z jej najbardziej widocznych skutków było rozszerzenie zakresu władzy wykonawczej w wielu państwach (prezydenta i rządu). Wojna skutkowała też wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej w państwach, gdzie istniała do tej pory tylko służba ochotnicza. Niemcy zostały zmuszone do bezwarunkowego uznania suwerenności Belgii, Polski, Czechosłowacji i Austrii oraz do wycofania się z traktatu z Brześcia Litewskiego i traktatu bukareszteńskiego. Ponadto utraciły 71 tys. km² terytorium. Alzacja i Lotaryngia wróciły do Francji, okręg Saary znalazł się pod kontrolą Ligi Narodów na okres 15 lat. Do Polski włączono jedną trzecią część Górnego Śląska oraz Wielkopolskę, Pomorze i niewielkie okręgi na Pojezierzu Mazurskim. Litwa otrzymała port w Kłajpedzie, a Gdańsk stał się Wolnym Miastem podlegającym Polsce. Małgorzata Biller W a l k i w l a t a c h m i a ł y c h a r a k t e r w o j n y p o z y c y j n e j. P o r a z p i e r w s z y w h i s t o r i i u ż y t o t e ż c z o ł g ó w ( w c z a s i e b i t w y n a d S o m m ą ).

4 I wojna światowa a sprawa polska Wraz ze zmianami zachodzącymi na frontach I wojny światowej wzrastały nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Dążenia do odzyskania niezawisłości, wielokrotnie ponawianie w latach zaborów (powstanie listopadowe i styczniowe, rewolucja 1905 roku), zaczęły pod koniec wojny przybierać coraz bardziej realny kształt. Możliwości samych Polaków były jednak zbyt małe, aby urzeczywistnić te dążenia. Ponadto część społeczeństwa sądziła, że odbudowa Polski możliwa jest jedynie w oparciu o któreś z państw zaborczych. Sąd taki był całkowicie błędny, gdyż w wypadku zwycięstwa państw centralnych ziemie polskie znajdujące się pod zaborem austriackim i pruskim nie byłyby przy ewentualnej odbudowie państwa polskiego branie w rachubę; zaś w wypadku zwycięstwa koalicji, Rosja nie zgodziłaby się na powstanie Polski niepodległej traktując sprawę polską jako swój problem wewnętrzny. Dopiero rozpad trzech mocarstw zaborczych i obalenie ich władzy na ziemiach polskich stworzyło odpowiednie warunki do walki Polaków o niepodległość. Ponieważ zwycięstwo odniosła Ententa, której członem była carska, a potem burżuazyjna Rosja, dlatego jedynie obalenie caratu, a potem Rządu Tymczasowego mogło unicestwić jej zaborcze dążenie wobec Polski. Klęska państw centralnych oraz ruchy rewolucyjne w Niemczech, Austrii i na Węgrzech, które także doprowadziły do obalenia monarchii w tych państwach, stworzyły dalsze możliwości odbudowania niepodległego państwa polskiego. Rozwój wydarzeń w Europie Wschodniej i Środkowej oraz nacisk międzynarodowej opinii publicznej spowodowały, że większość rządów państw przychylenie ustosunkowała się do sprawy polskiej i uznała powstające po latach niewoli państwo polskie. W styczniu 1918 roku prezydent USA T.W Wilson wygłosił orędzie pokojowe mówiące m.in. o konieczności odbudowania niepodległego państwa polskiego, które obejmowały tereny zamieszkane przez Polaków i które posiadałoby dostęp do morza. Francja, na której terytorium tworzyła się od czerwca 1917 roku armia polska, zaczęła upatrywać w przyszłej Polsce swego sojusznika. Anglia zaś, bojąc się zbytniego wzrostu znaczenia Francji na kontynencie i zbyt wielkiego osłabienia Niemiec, godziła się na powstanie niepodległej Polski, nie sprzeciwiała się odebraniu Niemcom Górnego Śląska i Gdańska i przekazania ich Polsce. Ponadto państwa europejskie uważały, że Polska oddzielać będzie rewolucyjną Rosję od reszty starego kontynentu. Gorące pragnienie niepodległości i tęsknota za własnym państwem spowodowały pojawienie się w kresie I wojny światowej szeregu polskich ochotniczych formacji wojskowych. Tworzono je więc, łącząc z nimi sprawę odzyskania niepodległości, zarówno u boku państw centralnych, jak w Rosji i we Francji. Pod wpływem wydarzeń międzynarodowych i panujących w społeczeństwie nastrojów, nawet współpracująca dotychczas z okupantem Rada Regencyjna wydała 7 października 1918 roku odezwę do narodu, głoszącą, że powołany zostanie do życia rząd niepodległej zjednoczonej Polski złożony z przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, a reprezentacji Polaków w parlamencie austriackim oświadczyli, że uważają się odtąd za obywateli państwa polskiego. 11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie milionów Polaków o niepodległym państwie. Rafał Abramczyk

5 S onda Dlaczego obecnie Polacy tak mało wiedzą na temat I wojny światowej, mimo że w wyniku tego konfliktu odzyskaliśmy niepodległość po 123. latach niewoli? P o l a c y t a k mał o w i e d z ą n a t e m a t I w o j n y ś w i a t o w e j, p o n i e w a ż n i e s t e t y n i e i n t e r e s u j ą się h i s t o rią, n i e o g l ą d a j ą f i l m ó w z w i ą z a n y c h z t y m w y d a r z e n i e m. W e ron i k a G rz y b o w s k a W p o l s k i c h s z k o ł a c h z b y t m a ł o u c z y s i ę p a t riotyzmu, a z b y t d u ż o o g ó l n e j h i s t o r i i. P o m i j a s i ę w t e n s p o s ó b t o, c o p o w i n n o b y ć waż n e d l a P o l a k ó w. P rz e z t o w ł a ś n i e z a p o m i n a m y o w y d a r z e n i a c h, k t ó re z m i e n i ł y b i e g n a s z e j i ś w i a t o w e j h i s t o r i i. K a j a D r e g e r P o l a c y t a k m a ł o w i e d z ą n a t e n t e m a t, p o n i e w a ż w o l ą się l e n i ć, n i ż się u c z y ć. M ł o d y c h b a rd z i e j p o c i ą g a j ą g r y k o m p u t e rowe, a n i e h i s t o ri a I w o j n y ś w i a t o w e j. K e w i n R a t k a M i m o ż e w t e l e w i z j i j e s t w i e l e p ro g ramów t e l e w i z y j n y c h, z k t ó ry c h m o żna d o w i e d z i e ć się n a t e m a t I w o j n y ś w i a t o w e j i o d z y s k a n i a n i e p o d l e g ł o ś c i p r z e z P o l s k ę, m ł o d y c h o n e n i e i n t e r e s u j ą. S t a rsi m a ł o w i e d z ą n a t e n t e m a t, p o n i e w a ż d o r. o b o w i ą z y w a ł a c e n z u r a n i e k t ó r y c h f a k t ó w. W i k t o ri a G rz y b o w s k a W d z i s i e j s z y c h c z a s a c h l u d z i e s ą t a k b a r d z o z a b i e g a n i i z a p r a c o w a n i, ż e n i e m a j ą c z a s u i s i ł y, b y p r z y p o m i n a ć s o b i e h i s t o ri ę I w o j n y ś w i a t o w e j. K a c p e r B a g i ńs k i

6 Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w naszej okolicy Szkotowo Cmentarz usytuowany jest na zachodnim skraju wsi, przy drodze polnej prowadzącej w kierunku Siemianowa. Wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta. Podzielony na kwatery rozmieszczone na różnych poziomach. Na najwyższym poziomie południowo-zachodnim znajdowała się niegdyś kaplica wzniesiona z polnych kamieni, obecnie zniszczona. Obecnie stoją tam dwa krzyże, pierwszy katolicki, drugi prawosławny. Spoczywa tu 28 żołnierzy armii niemieckiej i 322 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w dniach sierpnia 1914 r. w potyczkach bitwy pod Tannenbergiem. Cmentarz wojenny w Szkotowie Lipowo Cmentarz położony jest około 500 metrów na wschód od wsi. Pochowanych jest tu 10 żołnierzy armii niemieckiej i 12 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w czasie walk, które toczyły się 28 sierpnia 1914 r. na północny-zachód od Nidzicy. Obecnie cmentarz bardzo mocno zniszczony. Cmentarz wojenny w Turowie Turowo Cmentarz położony jest pomiędzy wsiami Turowo Browina. Żołnierze zostali pochowani w dwóch zbiorowych mogiłach, usypanych w formie kopców. Na wierzchołku każdej z nich, wysoki, prawosławny krzyż. Pomiędzy mogiłami prostokątna tablica z napisem: HIER RUHEN 2 RUSS. OFFIEZIERE UND 121 KRIEGER. ENDE AUGUST Pochowanych jest tu 123 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w bitwie pod Gardynami 26 sierpnia 1914 r. Siemianowo Na cmentarzu wiejskim znajdowała się kwatera wojenna. Pochowanych jest tu 4 nieznanych żołnierzy armii niemieckiej i 3 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w sierpniu 1914 r. Zob. Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej w województwie olsztyński, oprac. W. Knercer, Warszawa 1995.

7 H i s t o r y c zn y nie zbędnik g i m n a z jalisty Epoki przedhistoryczne to: epoka kamienia, epoka brązu i epoka żelaza. Epoki historyczne to: starożytność (od 4 tysiąclecia p.n.e., czyli od wynalezienia pisma przez Sumerów) średniowiecze (od 476 r. n.e., czyli upadku cesarstwa zachodniorzymskiego), nowożytność (od odkrycia Ameryki przez K. Kolumba w 1492 r.) i współczesność (od wybuchu I wojny światowej w 1914 r.). Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I z dynastii Piastów, który w 966 r. przyjął chrzest. Jego syn Bolesław Chrobry został koronowany w 1025 r. na króla Polski. Zasłynął on z organizacji w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego, podczas którego gościł cesarz Otton III, pragnący odwiedzić grób św. Wojciecha (poniósł śmierć z rąk pogańskich Prusów) i utworzyć uniwersalne cesarstwo. Po nim panowali: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały (zabił biskupa krakowskiego Stanisława), Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Władca ten podbił Pomorze Gdańskie i Zachodnie. W 1138 r. ogłosił testament, na mocy którego podzielił państwo (monarchia patrymonialna tylko władca decyduje o państwie) między swoich synów (jest to początek rozbicia dzielnicowego). Pierwszym seniorem (najstarszym z rodu Piastów) został Władysław Wygnaniec. W czasie rozbicia dzielnicowego pozycja naszego państwa osłabła (1226 r. sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego, 1241 r. bitwa z Mongołami pod Legnicą, 1309 r. utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego). Koniec rozbicia przynosi wstąpienie na tron w 1320 r. Władysława Łokietka (pierwszy król koronowany w Krakowie). Jego syn Kazimierz, jako jedyny polski władca, zyskuje przydomek Wielki. W 1364 r. zakłada on Akademię Krakowską, podbija i przyłącza do Polski Ruś Kijowską, rozwiązuje problem z Krzyżakami (pokój kaliski). Jest on ostatnim władcą z dynastii piastowskiej. Po Kazimierzu Wielkim władcą Polski zostaje Ludwik Węgierski, który wydaje w Koszycach pierwszy przywilej generalny dla szlachty (1374 r.), a następnie jego córka Jadwiga Andegaweńska. Wychodzi ona za mąż za Litwina Władysława Jagiełłę. Rozpoczyna on panowanie dynastii Jagiellonów. Polska i Litwa zawierają w 1385 r. unię personalną (jeden władca na czele dwóch państw), Jagiełło pokonuje Krzyżaków w tzw. wielkiej wojnie (bitwa pod Grunwaldem, a w 1411 r. ( I pokój toruński). Po nim rządzi Władysław Warneńczyk (jednocześnie król Węgier). Następnie Kazimierz Jagiellończyk. W latach prowadzi zwycięską wojnę z Krzyżakami (wojna trzynastoletnia), dzięki czemu odzyskuje Pomorze Gdańskie (II pokój toruński). Czwartym władcą z dynastii Jagiellonów jest Jan Olbracht, który organizuje pierwszy sejm walny (trzy stany sejmujące: król, izba poselska i senat). Piątym jest Aleksander Jagiellończyk, za czasów którego szlachta zyskuje dominującą pozycję w państwie za sprawą wydanej w 1505 r. konstytucji nihil novi (żadna ustawa sejmowa nie mogła wejść w życie bez zgody szlachty). Rządy dwóch ostatnich Jagiellonów Zygmunta Starego (1525 r. hołd pruski Albrechta Hohenzollerna: Powstanie Prus Królewskich i Prus Książęcych) i Zygmunta Augusta (1569 r. unia realna Polski z Litwą w Lublinie powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów; przyłączenie Inflant), to tzw. złoty wiek (czasy renesansu). Pierwszym władcą elekcyjnym jest Francuz Henryk Walezy (1573 r. konfederacja warszawska, artykuły henrykowskie, pacta conventa). Drugim Stefan Batory, który prowadzi zwycięską wojnę z Moską. Po nich rządzą przedstawiciele szwedzkiej dynastii Wazów: Zygmunt III Waza (początek walk o dominium maris baltici 1605 r. bitwa pod Kirchomem; dwie dymitriady, powstanie kościoła unickiego); Władysław IV Waza i Jan II Kazimierz (1648 r. początek powstania kozackiego pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego [lewobrzeżna Ukraina do Rosji]; potop szwedzki i słynna obrona Jasnej Góry [Inflanty do Szwecji]). Sytuacji Polski nie poprawia wstąpienie na tron Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Dopiero Jan III Sobieski w 1673 r. pokonuje Turków pod Chocimiem i w 1683 r. pod Wiedniem. Po nim rządzą pochodzący z Saksonii, Wettinowie: August II Mocny (wojna domowa ze zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego; 1717 r. Sejm Niemy) i August III Sas ( Polska nierządem stoi!, sarmatyzm). Ostatnim władcą elekcyjnym jest Stanisław August Poniatowski., wybrany na króla w 1764 r. Za jego rządów szlachta katolicka organizuje w Barze na Podolu konfederację przeciwko Rosji, co prowadzi w 1772 r. do I rozbioru. W latach ma miejsce tzw. Sejm Wielki, w czasie którego ogłoszona zostaje Konstytucja 3 Maja (1791 r.). W 1792 r. przeciwnicy reform zawiązują w porozumieniu z Rosją konfederację targowicką. W 1793 r. mam miejsce II rozbiór Polski. W 1794 r. wybucha insurekcja kościuszkowska (słynny atak kosynierów w bitwie pod Racławicami). W 1795 r. dochodzi do III rozbioru.

8 L.p Religia Charakterystyka 1. Judaizm Najstarsza religia monoteistyczna (wiara w jednego boga). Bóg Żydów nazywa się Jahwe, świętą księgą jest Tora (Pięcioksiąg Mojżeszowy). Ojcem narodu hebrajskiego jest Abraham. Prorocy: Mojżesz (Dziesięcioro Przykazań, wyprowadził Żydów z Egiptu), Dawid (zjednoczył plemiona żydowskie), Salomon (wybudował świątynię w Jerozolimie). Menora to siedmioramienny świecznik, synagoga to żydowska świątynia. 2. Chrześcijań stwo Twórcą religii jest Jezus Chrystus (I w. n.e.), powstała ona w Izraelu. Świętą księgą jest Biblia; jest to religia monoteistyczna. Na czele Kościoła Katolickiego stoi papież. Jego siedziba to Watykan. Religia rozpowszechniła się dzięki św. Pawłowi z Tarsu. 392 r. religia katolicka panującą w Rzymie (Konstantyn Wielki). 3. Islam Twórcą jest Mahomet, który w 622 r. ucieka z Mekki do Medyny. Bóg muzułmanów to Allach, jest to religia monoteistyczna. Koran jest świętą księgą, meczet to muzułmańska świątynia. Święta wojna w obronie wiary to dżihad, prawo to szariat, religia opiera się na pięciu filarach. Następcami proroka Mahometa byli kalifowie; święte miejsce to Mekka. 4. Prawosławie Religia monoteistyczna, powstała w wyniku wielkiej schizmy wschodniej w 1054 r., kiedy to Kościół Katolicki podzielił się na rzymski (zachodni) i wschodni (prawosławny). Na czele kościoła patriarcha Konstantynopola; obowiązywał język grecki. Święta księga to Biblia, świątynia to cerkiew, duchowny to pop; nie uznają papieża. Ikony to święte obrazy w kościele wschodnim. Religie protestanckie 5. Luteranizm 1517 r. to początek reformacji, kiedy Marcin Luter w Wittenberdze (Niemcy) przybija 95 tez, domagając się zniesienia odpustów, symonii i nepotyzmu. Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; zniesienie celibatu; likwidacja klasztorów; tylko dwa sakramenty: chrzest i komunia święta; odrzucenie kultu świętych i NMP. Zbory to gminy protestanckie; odrzucenie autorytetu papieża. Do 1555 r. pokoju w Augsburgu (czyj kraj, tego religia) na terenie Niemiec toczyły się wojny religijne; Pismo Św. przetłumaczone na język niemiecki. 6. Anglikanizm Twórcą jest król Anglii Henryk VIII, który w 1534 r. zniósł zwierzchnictwo papieża nad kościołem angielskim, gdy ten odmówił mu rozwodu z Katarzyną Aragońską (akt supremacji). Anglikanizm początkowo był podobny do Kościoła Katolickiego. Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; dwa sakramenty; odrzucenie autorytetu papieża, celibatu, kultu świętych NMP. 7. Kalwinizm - Wystąpienie w 1536 r. Jana Kalwina działalność w Paryżu i Genewie (Szwajcaria). - Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; dwa sakramenty; odrzucenie autorytetu papieża, celibatu, kultu świętych NMP. - Wiara w predestynację, czyli przeznaczenie (z góry ustalone jest, kto zostanie zbawiony, a kto potępiony); surowe zasady moralne. 8. Arianizm Nie uznawał Trójcy Św., boskości Chrystusa. Arianie domagali się wprowadzenia równości społecznej i tolerancji religijnej. W Polsce nazywani braćmi polskimi, wsławili się założeniem Akademii Rakowieckiej słynącej z wysokiego poziomu nauczania. Partenon Koloseum Rotunda Katedra Wersal Ludwika XIV B. Brandenb. (Grecja) (Rzym) (s. romański) (s. gotycki) (barok) (klasycyzm )

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2 Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... Strona 1 Wersja podstawowa 1. Wymień dwóch władców koronowanych na króla Polski (0 2 p.) w okresie pomiędzy rządami

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ 4 mln lat temu pojawienie się człowieka pierwotnego, 3tys. lat temu zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora

WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna Menora Tora 1 Gwiazda Dawida Dekalog Arka Przymierza ŚWIĘTA KSIĘGA: TORA 2 ZASADY Dzień święty:

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk Władysław Warneńczyk 1444- bitwa pod Warną 1454- przywileje cerekwickonieszawskie 1454-1466- wojna trzynastoletnia 1462-bitwa pod Świecinem 1466- II pokój toruński,

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Historia Polski Klasa V SP

Historia Polski Klasa V SP Temat: Bolesław Krzywousty i jego testament. Historia Polski Klasa V SP Bolesław Krzywousty ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138. Był synem Władysława Hermana i Judyty Czeskiej. Książę Śląski,

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

Inne... czasy, epoki w historii Polski

Inne... czasy, epoki w historii Polski Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu - ok. 3500 p.n.e.) - od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka "podepok": paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52 Religie świata Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania I wojna światowa 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815. Była to tzw. Wojna

Bardziej szczegółowo

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy?

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy? K1 - A 1. Rok upadku Związku Radzieckiego? 2. Co się stało w 1789r.? 3. Która epoka zaczęła się w 1492 r.? 4. Rok chrztu Mieszka I i Polski 5. Co się wydarzyło w roku 1370? 6. Jakie wydarzenie zakończyło

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum.

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. 1. Do kaŝdego z władców dobierz jego małŝonkę: 1) Zygmunt August -... 2) Zygmunt Stary -... 3) Władysław Waza -.. 4) Jan Kazimierz -... 5) Jan Sobieski -... Barbara

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa K O N K U R S P R Z M I O T O W Y L U Z N I Ó W S Z K Ó Ł G I M N Z J L N Y H W O J W Ó Z T W P O K R P K I G O Przedmiot: HISTORI Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów

Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1492 Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów król Węgier w latach 1342-1382, król Polski w latach 1370-1382 Jako król Węgier prowadził bardzo aktywną politykę

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego środa 9.11.2016 1. Uzupełnij tabelę wpisując Piastów z poniższej rozsypanki do odpowiedniej rubryki oznaczającej miejsce ich pochówku. (0-8 p.) Kazimierz Wielki,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW DYNASTIA PIASTÓW Krzyżacy Z chrześcijańskim Księstwem Mazowieckim sąsiadowały pogańskie plemię, które najeżdżały na kraj Konrada Mazowieckiego. Regularnie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze konstytucje

Pierwsze konstytucje KONSTYTUCJA Konstytucja to akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Słowianie Zachodni X wiek Chrzest roku 966 Przyjęcie zasad organizacji państwa: prowadzenie Kancelarii i Dyplomacji oraz przejęcie

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE Numer identyfikacyjny Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

11 Walka o granice. Cele lekcji

11 Walka o granice. Cele lekcji 11 Walka o granice Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wielka Wojna z Zakonem

Wielka Wojna z Zakonem Wielka Wojna z Zakonem Historia Polski Klasa I Gim Plan zajęć Krótkie powtórzenie Rys historyczny Mity Tradycja Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa Odpowiedz na pytania: "Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo