- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4"

Transkrypt

1 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w s k i e g o S z k o t o w o

2 D r o d z y C z y t e l n i c y! To już piąty numer Przystani. Tym razem bierzemy na warsztat I wojnę światową w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicę jej wybuchu. To właśnie dzięki niej możliwe stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123. latach zaborów. Rys historyczny na jej temat zaprezentuje Małgorzata Biller, natomiast Rafał Abramczyk (oboje są uczniami klasy III gimnazjum) skupi się w swoim artykule na okolicznościach międzynarodowych, które wpłynęły na to, że Polacy w 1918 roku mogli cieszyć się z własnego państwa. Dalsze strony czasopisma poświęcone zostaną poszukiwaniu przez uczniów odpowiedzi na pytanie Dlaczego tak mało wiemy na temat Wielkiej Wojny? Ich opinie mogą być dość zaskakujące, jednak zmuszają do refleksji Krótko zostaną zaprezentowane cmentarze wojenne znajdujące się w najbliższej okolicy, będące najlepszym świadectwem Wielkiej Wojny. Niestety świadectwem często zapomnianym. Do numeru dołączono także zbiór najważniejszych, wręcz najbardziej podstawowych wiadomości z zakresu historii, które każdy (KAŻDY) uczeń gimnazjum powinien pamiętać. Wykorzystajcie je jeszcze raz do powtórki przed testem gimnazjalnym. I pamiętajcie, że historia wcale nie jest trudna, wymaga jednak systematyczności Trzymam za Wasz wszystkich kciuki i życzę powodzenia podczas rozwiązywania testów!!! Po raz kolejny miłej lektury i wytrwałego odkrywania naszej niezwykle barwnej historii i kultury. P i o t r S o w i ń s k i By lepiej poznać historię W ramach szkolnego projektu Śladami naszej przeszłości realizowanego przez uczniów gimnazjum i uczniów klasy VI szkoły podstawowej, dnia 10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Szkotowie odbył się konkurs historyczny dotyczący wydarzeń i postaci okresu I wojny światowej. Jednym z elementów upamiętniających obchodzoną w tym roku 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej była możliwość sprawdzenia przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum swojej wiedzy na temat Wielkiej Wojny. Mieli oni do rozwiązania test dotyczący wydarzeń z lat Kto stał na czele Rządu Tymczasowego w Rosji?, Kto i gdzie po raz pierwszy w historii wykorzystał na polu bitwy czołgi?, W którym roku do I wojny światowej po stronie Ententy przystąpiły Stany Zjednoczone? oto niektóre turniejowe pytania. Konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej oraz zmotywował i zmobilizował uczniów do nauki, dzięki czemu mogli oni lepiej poznać historię i wzbogacić swoją wiedzę. Stanowił także dla gimnazjalistów doskonałą powtórkę przed testem gimnazjalnym. Zwycięzcą zmagań został uczeń klasy III gimnazjum Jacek Krzykowski. Drugie miejsce zajęły: Małgorzata Biller i Katarzyna Klach, trzecie Aleksandra Maciaszczyk. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby przygotować się do niniejszego konkursu serdecznie dziękuję i gratuluję zwycięzcom. A zwycięzcą jest każdy z Was Piotr Sowiński

3 I wojna światowa rys historyczny I wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku i trwała do 11 listopada 1918 roku. Toczyła się pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami i Stanami Zjednoczonymi, a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Konflikt zakończył się klęską państw centralnych. Zlikwidowano mocarstwo,,świętego Przymierza. Miało też miejsce powstanie w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych. Wojna ta nie rozwiązała większości konfliktów, ale przyniosła wiele strat. Podczas jej trwania po raz pierwszy zastosowano broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi i samochody ciężarowe. Wybuch I wojny światowej wyznaczył koniec wieku XIX. Główną przyczyną I wojny światowej była chęć zdobycia dominacji w Europie, oraz walka o wpływy kolonialne. Kongres wiedeński pomijał dążenia narodów do wolności i samostanowienia. Zajmował się zabezpieczeniem kontrolowanej przez zwycięskie mocarstwa stabilizacji na kontynencie. Postanowienia kongresowe funkcjonowały (przez dłuższy czas) dzięki istnieniu,,świętego Przymierza. Między poszczególnymi mocarstwami europejskimi coraz częściej dochodziło do nieporozumień. Zjednoczenie Włoch w 1861 i Niemiec w 1871, poważnie naruszyło wcześniejszą równowagę sił. W wyniku wojny francusko-pruskiej (1870) Francja straciła Alzację i Lotaryngię na rzecz Niemiec, co zrodziło w narodzie francuskim chęć odwetu na sąsiedzie i zmazania hańby klęski. W czasie wojny zginęło 10 mln żołnierzy, a 20 mln zostało rannych. Jednym z jej najbardziej widocznych skutków było rozszerzenie zakresu władzy wykonawczej w wielu państwach (prezydenta i rządu). Wojna skutkowała też wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej w państwach, gdzie istniała do tej pory tylko służba ochotnicza. Niemcy zostały zmuszone do bezwarunkowego uznania suwerenności Belgii, Polski, Czechosłowacji i Austrii oraz do wycofania się z traktatu z Brześcia Litewskiego i traktatu bukareszteńskiego. Ponadto utraciły 71 tys. km² terytorium. Alzacja i Lotaryngia wróciły do Francji, okręg Saary znalazł się pod kontrolą Ligi Narodów na okres 15 lat. Do Polski włączono jedną trzecią część Górnego Śląska oraz Wielkopolskę, Pomorze i niewielkie okręgi na Pojezierzu Mazurskim. Litwa otrzymała port w Kłajpedzie, a Gdańsk stał się Wolnym Miastem podlegającym Polsce. Małgorzata Biller W a l k i w l a t a c h m i a ł y c h a r a k t e r w o j n y p o z y c y j n e j. P o r a z p i e r w s z y w h i s t o r i i u ż y t o t e ż c z o ł g ó w ( w c z a s i e b i t w y n a d S o m m ą ).

4 I wojna światowa a sprawa polska Wraz ze zmianami zachodzącymi na frontach I wojny światowej wzrastały nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Dążenia do odzyskania niezawisłości, wielokrotnie ponawianie w latach zaborów (powstanie listopadowe i styczniowe, rewolucja 1905 roku), zaczęły pod koniec wojny przybierać coraz bardziej realny kształt. Możliwości samych Polaków były jednak zbyt małe, aby urzeczywistnić te dążenia. Ponadto część społeczeństwa sądziła, że odbudowa Polski możliwa jest jedynie w oparciu o któreś z państw zaborczych. Sąd taki był całkowicie błędny, gdyż w wypadku zwycięstwa państw centralnych ziemie polskie znajdujące się pod zaborem austriackim i pruskim nie byłyby przy ewentualnej odbudowie państwa polskiego branie w rachubę; zaś w wypadku zwycięstwa koalicji, Rosja nie zgodziłaby się na powstanie Polski niepodległej traktując sprawę polską jako swój problem wewnętrzny. Dopiero rozpad trzech mocarstw zaborczych i obalenie ich władzy na ziemiach polskich stworzyło odpowiednie warunki do walki Polaków o niepodległość. Ponieważ zwycięstwo odniosła Ententa, której członem była carska, a potem burżuazyjna Rosja, dlatego jedynie obalenie caratu, a potem Rządu Tymczasowego mogło unicestwić jej zaborcze dążenie wobec Polski. Klęska państw centralnych oraz ruchy rewolucyjne w Niemczech, Austrii i na Węgrzech, które także doprowadziły do obalenia monarchii w tych państwach, stworzyły dalsze możliwości odbudowania niepodległego państwa polskiego. Rozwój wydarzeń w Europie Wschodniej i Środkowej oraz nacisk międzynarodowej opinii publicznej spowodowały, że większość rządów państw przychylenie ustosunkowała się do sprawy polskiej i uznała powstające po latach niewoli państwo polskie. W styczniu 1918 roku prezydent USA T.W Wilson wygłosił orędzie pokojowe mówiące m.in. o konieczności odbudowania niepodległego państwa polskiego, które obejmowały tereny zamieszkane przez Polaków i które posiadałoby dostęp do morza. Francja, na której terytorium tworzyła się od czerwca 1917 roku armia polska, zaczęła upatrywać w przyszłej Polsce swego sojusznika. Anglia zaś, bojąc się zbytniego wzrostu znaczenia Francji na kontynencie i zbyt wielkiego osłabienia Niemiec, godziła się na powstanie niepodległej Polski, nie sprzeciwiała się odebraniu Niemcom Górnego Śląska i Gdańska i przekazania ich Polsce. Ponadto państwa europejskie uważały, że Polska oddzielać będzie rewolucyjną Rosję od reszty starego kontynentu. Gorące pragnienie niepodległości i tęsknota za własnym państwem spowodowały pojawienie się w kresie I wojny światowej szeregu polskich ochotniczych formacji wojskowych. Tworzono je więc, łącząc z nimi sprawę odzyskania niepodległości, zarówno u boku państw centralnych, jak w Rosji i we Francji. Pod wpływem wydarzeń międzynarodowych i panujących w społeczeństwie nastrojów, nawet współpracująca dotychczas z okupantem Rada Regencyjna wydała 7 października 1918 roku odezwę do narodu, głoszącą, że powołany zostanie do życia rząd niepodległej zjednoczonej Polski złożony z przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, a reprezentacji Polaków w parlamencie austriackim oświadczyli, że uważają się odtąd za obywateli państwa polskiego. 11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie milionów Polaków o niepodległym państwie. Rafał Abramczyk

5 S onda Dlaczego obecnie Polacy tak mało wiedzą na temat I wojny światowej, mimo że w wyniku tego konfliktu odzyskaliśmy niepodległość po 123. latach niewoli? P o l a c y t a k mał o w i e d z ą n a t e m a t I w o j n y ś w i a t o w e j, p o n i e w a ż n i e s t e t y n i e i n t e r e s u j ą się h i s t o rią, n i e o g l ą d a j ą f i l m ó w z w i ą z a n y c h z t y m w y d a r z e n i e m. W e ron i k a G rz y b o w s k a W p o l s k i c h s z k o ł a c h z b y t m a ł o u c z y s i ę p a t riotyzmu, a z b y t d u ż o o g ó l n e j h i s t o r i i. P o m i j a s i ę w t e n s p o s ó b t o, c o p o w i n n o b y ć waż n e d l a P o l a k ó w. P rz e z t o w ł a ś n i e z a p o m i n a m y o w y d a r z e n i a c h, k t ó re z m i e n i ł y b i e g n a s z e j i ś w i a t o w e j h i s t o r i i. K a j a D r e g e r P o l a c y t a k m a ł o w i e d z ą n a t e n t e m a t, p o n i e w a ż w o l ą się l e n i ć, n i ż się u c z y ć. M ł o d y c h b a rd z i e j p o c i ą g a j ą g r y k o m p u t e rowe, a n i e h i s t o ri a I w o j n y ś w i a t o w e j. K e w i n R a t k a M i m o ż e w t e l e w i z j i j e s t w i e l e p ro g ramów t e l e w i z y j n y c h, z k t ó ry c h m o żna d o w i e d z i e ć się n a t e m a t I w o j n y ś w i a t o w e j i o d z y s k a n i a n i e p o d l e g ł o ś c i p r z e z P o l s k ę, m ł o d y c h o n e n i e i n t e r e s u j ą. S t a rsi m a ł o w i e d z ą n a t e n t e m a t, p o n i e w a ż d o r. o b o w i ą z y w a ł a c e n z u r a n i e k t ó r y c h f a k t ó w. W i k t o ri a G rz y b o w s k a W d z i s i e j s z y c h c z a s a c h l u d z i e s ą t a k b a r d z o z a b i e g a n i i z a p r a c o w a n i, ż e n i e m a j ą c z a s u i s i ł y, b y p r z y p o m i n a ć s o b i e h i s t o ri ę I w o j n y ś w i a t o w e j. K a c p e r B a g i ńs k i

6 Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w naszej okolicy Szkotowo Cmentarz usytuowany jest na zachodnim skraju wsi, przy drodze polnej prowadzącej w kierunku Siemianowa. Wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta. Podzielony na kwatery rozmieszczone na różnych poziomach. Na najwyższym poziomie południowo-zachodnim znajdowała się niegdyś kaplica wzniesiona z polnych kamieni, obecnie zniszczona. Obecnie stoją tam dwa krzyże, pierwszy katolicki, drugi prawosławny. Spoczywa tu 28 żołnierzy armii niemieckiej i 322 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w dniach sierpnia 1914 r. w potyczkach bitwy pod Tannenbergiem. Cmentarz wojenny w Szkotowie Lipowo Cmentarz położony jest około 500 metrów na wschód od wsi. Pochowanych jest tu 10 żołnierzy armii niemieckiej i 12 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w czasie walk, które toczyły się 28 sierpnia 1914 r. na północny-zachód od Nidzicy. Obecnie cmentarz bardzo mocno zniszczony. Cmentarz wojenny w Turowie Turowo Cmentarz położony jest pomiędzy wsiami Turowo Browina. Żołnierze zostali pochowani w dwóch zbiorowych mogiłach, usypanych w formie kopców. Na wierzchołku każdej z nich, wysoki, prawosławny krzyż. Pomiędzy mogiłami prostokątna tablica z napisem: HIER RUHEN 2 RUSS. OFFIEZIERE UND 121 KRIEGER. ENDE AUGUST Pochowanych jest tu 123 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w bitwie pod Gardynami 26 sierpnia 1914 r. Siemianowo Na cmentarzu wiejskim znajdowała się kwatera wojenna. Pochowanych jest tu 4 nieznanych żołnierzy armii niemieckiej i 3 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w sierpniu 1914 r. Zob. Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej w województwie olsztyński, oprac. W. Knercer, Warszawa 1995.

7 H i s t o r y c zn y nie zbędnik g i m n a z jalisty Epoki przedhistoryczne to: epoka kamienia, epoka brązu i epoka żelaza. Epoki historyczne to: starożytność (od 4 tysiąclecia p.n.e., czyli od wynalezienia pisma przez Sumerów) średniowiecze (od 476 r. n.e., czyli upadku cesarstwa zachodniorzymskiego), nowożytność (od odkrycia Ameryki przez K. Kolumba w 1492 r.) i współczesność (od wybuchu I wojny światowej w 1914 r.). Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I z dynastii Piastów, który w 966 r. przyjął chrzest. Jego syn Bolesław Chrobry został koronowany w 1025 r. na króla Polski. Zasłynął on z organizacji w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego, podczas którego gościł cesarz Otton III, pragnący odwiedzić grób św. Wojciecha (poniósł śmierć z rąk pogańskich Prusów) i utworzyć uniwersalne cesarstwo. Po nim panowali: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały (zabił biskupa krakowskiego Stanisława), Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Władca ten podbił Pomorze Gdańskie i Zachodnie. W 1138 r. ogłosił testament, na mocy którego podzielił państwo (monarchia patrymonialna tylko władca decyduje o państwie) między swoich synów (jest to początek rozbicia dzielnicowego). Pierwszym seniorem (najstarszym z rodu Piastów) został Władysław Wygnaniec. W czasie rozbicia dzielnicowego pozycja naszego państwa osłabła (1226 r. sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego, 1241 r. bitwa z Mongołami pod Legnicą, 1309 r. utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego). Koniec rozbicia przynosi wstąpienie na tron w 1320 r. Władysława Łokietka (pierwszy król koronowany w Krakowie). Jego syn Kazimierz, jako jedyny polski władca, zyskuje przydomek Wielki. W 1364 r. zakłada on Akademię Krakowską, podbija i przyłącza do Polski Ruś Kijowską, rozwiązuje problem z Krzyżakami (pokój kaliski). Jest on ostatnim władcą z dynastii piastowskiej. Po Kazimierzu Wielkim władcą Polski zostaje Ludwik Węgierski, który wydaje w Koszycach pierwszy przywilej generalny dla szlachty (1374 r.), a następnie jego córka Jadwiga Andegaweńska. Wychodzi ona za mąż za Litwina Władysława Jagiełłę. Rozpoczyna on panowanie dynastii Jagiellonów. Polska i Litwa zawierają w 1385 r. unię personalną (jeden władca na czele dwóch państw), Jagiełło pokonuje Krzyżaków w tzw. wielkiej wojnie (bitwa pod Grunwaldem, a w 1411 r. ( I pokój toruński). Po nim rządzi Władysław Warneńczyk (jednocześnie król Węgier). Następnie Kazimierz Jagiellończyk. W latach prowadzi zwycięską wojnę z Krzyżakami (wojna trzynastoletnia), dzięki czemu odzyskuje Pomorze Gdańskie (II pokój toruński). Czwartym władcą z dynastii Jagiellonów jest Jan Olbracht, który organizuje pierwszy sejm walny (trzy stany sejmujące: król, izba poselska i senat). Piątym jest Aleksander Jagiellończyk, za czasów którego szlachta zyskuje dominującą pozycję w państwie za sprawą wydanej w 1505 r. konstytucji nihil novi (żadna ustawa sejmowa nie mogła wejść w życie bez zgody szlachty). Rządy dwóch ostatnich Jagiellonów Zygmunta Starego (1525 r. hołd pruski Albrechta Hohenzollerna: Powstanie Prus Królewskich i Prus Książęcych) i Zygmunta Augusta (1569 r. unia realna Polski z Litwą w Lublinie powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów; przyłączenie Inflant), to tzw. złoty wiek (czasy renesansu). Pierwszym władcą elekcyjnym jest Francuz Henryk Walezy (1573 r. konfederacja warszawska, artykuły henrykowskie, pacta conventa). Drugim Stefan Batory, który prowadzi zwycięską wojnę z Moską. Po nich rządzą przedstawiciele szwedzkiej dynastii Wazów: Zygmunt III Waza (początek walk o dominium maris baltici 1605 r. bitwa pod Kirchomem; dwie dymitriady, powstanie kościoła unickiego); Władysław IV Waza i Jan II Kazimierz (1648 r. początek powstania kozackiego pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego [lewobrzeżna Ukraina do Rosji]; potop szwedzki i słynna obrona Jasnej Góry [Inflanty do Szwecji]). Sytuacji Polski nie poprawia wstąpienie na tron Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Dopiero Jan III Sobieski w 1673 r. pokonuje Turków pod Chocimiem i w 1683 r. pod Wiedniem. Po nim rządzą pochodzący z Saksonii, Wettinowie: August II Mocny (wojna domowa ze zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego; 1717 r. Sejm Niemy) i August III Sas ( Polska nierządem stoi!, sarmatyzm). Ostatnim władcą elekcyjnym jest Stanisław August Poniatowski., wybrany na króla w 1764 r. Za jego rządów szlachta katolicka organizuje w Barze na Podolu konfederację przeciwko Rosji, co prowadzi w 1772 r. do I rozbioru. W latach ma miejsce tzw. Sejm Wielki, w czasie którego ogłoszona zostaje Konstytucja 3 Maja (1791 r.). W 1792 r. przeciwnicy reform zawiązują w porozumieniu z Rosją konfederację targowicką. W 1793 r. mam miejsce II rozbiór Polski. W 1794 r. wybucha insurekcja kościuszkowska (słynny atak kosynierów w bitwie pod Racławicami). W 1795 r. dochodzi do III rozbioru.

8 L.p Religia Charakterystyka 1. Judaizm Najstarsza religia monoteistyczna (wiara w jednego boga). Bóg Żydów nazywa się Jahwe, świętą księgą jest Tora (Pięcioksiąg Mojżeszowy). Ojcem narodu hebrajskiego jest Abraham. Prorocy: Mojżesz (Dziesięcioro Przykazań, wyprowadził Żydów z Egiptu), Dawid (zjednoczył plemiona żydowskie), Salomon (wybudował świątynię w Jerozolimie). Menora to siedmioramienny świecznik, synagoga to żydowska świątynia. 2. Chrześcijań stwo Twórcą religii jest Jezus Chrystus (I w. n.e.), powstała ona w Izraelu. Świętą księgą jest Biblia; jest to religia monoteistyczna. Na czele Kościoła Katolickiego stoi papież. Jego siedziba to Watykan. Religia rozpowszechniła się dzięki św. Pawłowi z Tarsu. 392 r. religia katolicka panującą w Rzymie (Konstantyn Wielki). 3. Islam Twórcą jest Mahomet, który w 622 r. ucieka z Mekki do Medyny. Bóg muzułmanów to Allach, jest to religia monoteistyczna. Koran jest świętą księgą, meczet to muzułmańska świątynia. Święta wojna w obronie wiary to dżihad, prawo to szariat, religia opiera się na pięciu filarach. Następcami proroka Mahometa byli kalifowie; święte miejsce to Mekka. 4. Prawosławie Religia monoteistyczna, powstała w wyniku wielkiej schizmy wschodniej w 1054 r., kiedy to Kościół Katolicki podzielił się na rzymski (zachodni) i wschodni (prawosławny). Na czele kościoła patriarcha Konstantynopola; obowiązywał język grecki. Święta księga to Biblia, świątynia to cerkiew, duchowny to pop; nie uznają papieża. Ikony to święte obrazy w kościele wschodnim. Religie protestanckie 5. Luteranizm 1517 r. to początek reformacji, kiedy Marcin Luter w Wittenberdze (Niemcy) przybija 95 tez, domagając się zniesienia odpustów, symonii i nepotyzmu. Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; zniesienie celibatu; likwidacja klasztorów; tylko dwa sakramenty: chrzest i komunia święta; odrzucenie kultu świętych i NMP. Zbory to gminy protestanckie; odrzucenie autorytetu papieża. Do 1555 r. pokoju w Augsburgu (czyj kraj, tego religia) na terenie Niemiec toczyły się wojny religijne; Pismo Św. przetłumaczone na język niemiecki. 6. Anglikanizm Twórcą jest król Anglii Henryk VIII, który w 1534 r. zniósł zwierzchnictwo papieża nad kościołem angielskim, gdy ten odmówił mu rozwodu z Katarzyną Aragońską (akt supremacji). Anglikanizm początkowo był podobny do Kościoła Katolickiego. Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; dwa sakramenty; odrzucenie autorytetu papieża, celibatu, kultu świętych NMP. 7. Kalwinizm - Wystąpienie w 1536 r. Jana Kalwina działalność w Paryżu i Genewie (Szwajcaria). - Uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary; dwa sakramenty; odrzucenie autorytetu papieża, celibatu, kultu świętych NMP. - Wiara w predestynację, czyli przeznaczenie (z góry ustalone jest, kto zostanie zbawiony, a kto potępiony); surowe zasady moralne. 8. Arianizm Nie uznawał Trójcy Św., boskości Chrystusa. Arianie domagali się wprowadzenia równości społecznej i tolerancji religijnej. W Polsce nazywani braćmi polskimi, wsławili się założeniem Akademii Rakowieckiej słynącej z wysokiego poziomu nauczania. Partenon Koloseum Rotunda Katedra Wersal Ludwika XIV B. Brandenb. (Grecja) (Rzym) (s. romański) (s. gotycki) (barok) (klasycyzm )

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora

WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna Menora Tora 1 Gwiazda Dawida Dekalog Arka Przymierza ŚWIĘTA KSIĘGA: TORA 2 ZASADY Dzień święty:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum.

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. 1. Do kaŝdego z władców dobierz jego małŝonkę: 1) Zygmunt August -... 2) Zygmunt Stary -... 3) Władysław Waza -.. 4) Jan Kazimierz -... 5) Jan Sobieski -... Barbara

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania I wojna światowa 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815. Była to tzw. Wojna

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Słowianie Zachodni X wiek Chrzest roku 966 Przyjęcie zasad organizacji państwa: prowadzenie Kancelarii i Dyplomacji oraz przejęcie

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku

Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku Lekcje: 1. Rozbicie dzielnicowe w Polsce 2. Gospodarka i społeczeostwo Polski w okresie rozbicia dzielnicowego 3. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt Wielkopolska LP Miejscowość Gmina Powiat Pobyt monarchy (ów) 1. Giecz Dominowo średzki 2. Gniezno Gniezno gnieźnieński

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność DominikaSiejkowskaklasa II c IRLANDIA Irlandia była pod panowaniemangielskimprzez 750 lat, od złożenia hołdu lennegohenrykowi II z dynastiiplantagenetóww1171r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wacław Ii Czeski SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Jan Olbracht (1492 1501) Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby Stanisława

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo.

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. OCENA Dopuszczająca UCZEŃ ROZUMIE POJĘCIA I ZJAWISKA: granice (naturalne i sztuczne), ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja,

Bardziej szczegółowo

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić?

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Mamy wspólną wielowiekową historię Mają bogatą kulturę, tradycję i sztukę. Warto je poznać! Jan Paweł II nazwał ich starszymi braćmi w wierze. Czas zapomnieć o nieporozumieniach

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4)

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) 14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) monarchia konstytucyjna, republiki, rządy dyrektoriatu, dyktatura jakobinów W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Kazimierz III Wielki (1333 1370) Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince Ziemí Koruny České.

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 13 stron

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1. Szereg, w którym

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo