Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY

2 OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12 Instalacje elektryczne jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jakiekolwiek odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody projektanta zwalniają go od wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikłe z dokonanej zmiany. 2

3 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Wewnętrzne linie zasilające. 6. Rozdzielnica główna TGP i pozostałe rozdzielnice. 7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 8. Ochrona przeciwporażeniowa. 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 10. Trasy kablowe 11. Instalacja gniazd wtyczkowych Uwagi końcowe do instalacji gniazd wtyczkowych. 12. Instalacja oświetlenia Montaż opraw oświetleniowych Instalacja przewodowa Uwagi końcowe do instalacji oświetlenia. 13. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Rozmieszczenie opraw Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót Odbiór robót Zapis i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Serwisowanie i testowanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego Uwagi końcowe dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 14. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej. 15. Instalacja systemu nagłośnienia sali konferencyjnej. 16. Obliczenia Bilans mocy Obliczenia wartości prądów nominalnych zabezpieczeń, prądów zwarciowych i spadków napięć na przewodach. 17. Wykaz ważniejszych materiałów. 18. Rys. 1 Schemat blokowy zasilania. 19. Rys. 2 Schemat ideowy rozdzielnicy TGP. 20. Rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy TGR. 21. Rys. 4 Schemat ideowy rozdzielnicy TSP. 22. Rys. 5 Schemat ideowy rozdzielnicy TSK. 23. Rys. 6 Widok rozdzielnicy TGP. 24. Rys. 7 Widok rozdzielnicy TSR. 25. Rys. 8 Widok rozdzielnicy TSP. 26. Rys. 9 Widok rozdzielnicy TSK. 27. Rys. 10 Plan instalacji oświetleniowej - rzut parteru. 28. Rys. 11 Plan instalacji gniazd jednofazowych rzut parteru

4 29. Rys. 12 Plan rozmieszczenia instalacji elektrycznych rzut piwnicy. 30. Rys. 13 Schemat połączenia urządzeń instalacji nagłośnienia Sali konferencyjnej. 31. Rys. 14 Plan instalacji nagłośnienia Sali konferencyjnej. 32. Obliczenia oświetlenia

5 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Stacji Ratownictwa oraz V Oddziału Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie przy ul. Brzeskiej Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy, w tym m.in.: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137), ze zmianą Dz.U. z 2009 Nr 119 poz. 998), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), PN-EN :2004 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-postanowienia ogólne. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-oprzewodowanie. PN-IEC :2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne., PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego., 5

6 Wytyczne MLAR (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) uwzględniające wymagania Parlamentu Europejskiego zawarte w wytycznych 98/24/EG rady z dnia zmienione prze wytyczne 98/48/EG z dnia (Abl. EG Nr L217 S.18)., PN EN :2004/AC Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego., HD 384/HD PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku., PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku., PN-EN :2004 Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach., PN-EN 50171:2007 Niezależne systemy zasilania., PN-EN :2007 Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych Część 2: Baterie stacjonarne., PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)., PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego., PN-EN :2004 Symbole graficzne stosowane w schematach Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych., PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych., PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-82/M Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. Terminologia. PN-92/M-51004/05 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki dymu. Czujki pracujące na zasadzie światła rozproszonego i światła przechodzącego oraz na zasadzie jonizacji. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. PKN-CEN Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji. Zespół norm PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 3. Zakres opracowania. Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w następującym wymiarze: wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacja połączeń wyrównawczych, 6

7 ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowa, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje oświetlenia, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja sieci komputerowej. 4. Charakterystyka obiektu. Projektuje się instalację elektryczną w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach zajmujących część parteru budynku szpitala. W remontowanych pomieszczeniach siedzibę będą miały: Stacja Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego. Zasilanie wymienionych wyżej pomieszczeń będzie realizowane z istniejącej rozdzielnicy RG1 z pola T1. Rozdzielnicy RG1 zasilana jest ze stacji transformatorowej szpitala kablem YAKY 4x185 mm 2. Rozdzielnica RG1 posiada swój wyłącznik główny w postaci wyłącznika DPX 400 A z wyzwalaczem wzrostowym, który jest jednocześnie głównym wyłącznikiem prądu budynku. Projektuje się umieszczoną w piwnicy rozdzielnicę TGP w pomieszczeniu p02.korytarz, która zasilana będzie z rozdzielnicy RG1 istniejącym kablem YKY 5x35 mm 2, zabezpieczonym bezpiecznikami 63 A w wolnych polach rozdzielnicy RG1. W tym celu istniejący kabel YKY 5x35 mm 2 zasilający dotychczasową rozdzielnicę Stacji Pogotowia, znajdującą się na parterze budynku należy rozciąć i przełożyć do piwnicy do projektowanej rozdzielnicy TGP. Z rozdzielnicy TGP poprzez istniejącą SŁR puszkę łączno-rozgałęźną istniejącym kablem YKY 5x35 mm 2 zasilana będzie rozdzielnica TSP (Stacji Pogotowia) w pomieszczeniu 18r.Komunikacja. Dodatkowo z rozdzielnicy TGP należy poprowadzić wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) kablem YKY 5x10 mm 2 do zasilenia projektowanej rozdzielnicy TSR (Szkoły Ratownictwa) w pomieszczeniu 06s.Hol-komunikacja. Obie linie zasilające będą posiadały własne liczniki energii elektrycznej do wewnętrznych rozliczeń wymienionych placówek ze Szpitalem umieszczone w rozdzielnicy TGP. Projektowana sala konferencyjna Szkoły Ratownictwa będzie posiadała własną rozdzielnicę TSK zasilaną z rozdzielnicy TSR przewodem YDY 5x6 mm Wewnętrzne linie zasilające. Instalacja odbiorcza (wewnętrzna) zostanie wykonana w układzie TN-S. W układzie TN-S wykonana jest również istniejąca instalacja budynku. Z rozdzielnicy TGP wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające (WLZ) do poszczególnych rozdzielnic: 1) TSR przewodem typu YKY 5x10 mm 2, 2) TSP przewodem typu YKY 5x35 mm 2. Rozdzielnica TSK zasilana będzie z rozdzielnicy TSR przewodem YDY 5x6 mm Rozdzielnica główna TGP i pozostałe rozdzielnice. Projektowana rozdzielnica główna TGP remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu p02.korytarz w piwnicy. Rozdzielnica ta będzie 7

8 wyposażona w rozłącznik FRX A, z wyzwalaczem wzrostowym 230 V. Rozłącznik będzie jednocześnie pełnił rolę głównego wyłącznika prądu dla, stanowiących odrębną strefę pożarową, pomieszczeń Szkoły Ratownictwa i Stacji Pogotowia. Przy wyjściach z budynku z obu jednostek: Szkoły i Stacji Pogotowia zamontowane będą przycisk wyłącznika prądu z tablicą informacyjną o treści: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Jako przewody łączące przyciski głównego wyłącznika przeciwpożarowego z cewką wyzwalacza wzrostowego zastosować przewody o odporności ogniowej PH90 HDGs 2x1 mm 2. Pozostałe rozdzielnice zostaną rozmieszczone w następujących miejscach: 1) zasilana z TGP rozdzielnica TSR w pomieszczeniu 06s (Hol + komunikacja), 2) zasilana z TGP rozdzielnica TSP w pomieszczeniu 18r (Komunikacja), 3) zasilana z TSR rozdzielnica TSK w pomieszczeniu 01s (Sala konferencyjna). Szczegółowa lokalizacja rozdzielnic pokazana jest na rysunkach dołączonych do projektu. 7. Instalacja połączeń wyrównawczych. Prawidłowo wykonane i sprawdzane okresowo połączenia wyrównawcze, łącznie z ochroną przed dotykiem, stanowią podstawę bezpiecznego użytkowania urządzeń. Przy rozdzielnicy głównej TGP zainstalować miejscową szynę połączeń wyrównawczych, do której należy doprowadzić przewód PE linii zasilającej oraz połączenia ze wszystkimi ciągami metalowymi wchodzącymi do budynku, ze zbrojeniem budynku, uziomem fundamentowym i uziomami zewnętrznymi. We wszystkich łazienkach, węzłach sanitarnych, itp. oraz do pionowych metalowych ciągów instalacyjnych należy wykonać połączenia wyrównawcze. Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu technicznym central wentylacyjnych należy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x5, położonej od wewnątrz, w pobliżu wejścia do budynku instalacji wymieniowych poniżej, na jego ścianach zewnętrznych, umocowane do wsporników stalowych. Do szyn wyrównawczych należy przyłączyć przewodem LY 16 mm 2 : - wyprowadzone marki metalowe ze zbrojenia fundamentów i słupów żelbetowych do każdej szyny wyrównawczej, - dostępne części konstrukcji stalowych budynku, - rury instalacji wodnokanalizacyjnej wykonane z materiałów przewodzących, - metalowe obudowy urządzeń, - przewodzące rury instalacji ogrzewania, - szyny PE rozdzielnicy TGP, - ogranicznik przepięć. Minimalne, względnie maksymalne przekroje przewodów połączeń wyrównawczych podane są w tabeli: normalne Główne połączenia wyrównawcze 50% przekroju największego przewodu ochronnego Dodatkowe połączenia wyrównawcze między dwoma obudowami między obudową i obcą masą przewodzącą 100% przekroju przewodu ochronnego 50% przekroju przewodu ochronnego 8

9 między obca masą 4 mm 2 Cu przewodzącą a zbiorczą szyną połączeń wyrównawczych minimalne 6 mm 2 Cu z ochroną mechaniczną 2,5 mm 2 Cu przewodu Bez ochrony 4 mm 2 Cu mechanicznej przewodu możliwe ograniczenia 25 mm 2 Cu lub o równorzędnej przewodności dla innego materiału Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwporażeniowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody powinny mieć izolację żyły PE w kolorze zielono-żółtym. Ochrona przeciwporażeniowa powinna być realizowana przez szybkie wyłączenie (0,4 s) z preferowanym zastosowaniem urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o wyłączalnym prądzie upływu 30 ma. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Dodatkowo w rozdzielnicy TGP zainstalowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy selektywny o wyłączalnym prądzie upływu 300 ma, który spełnia rolę ochronną instalacji przed pożarami wywołanymi przepływem prądu upływowego. 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. W rozdzielnicy głównej TGP należy zainstalować ochronnik przepięciowy klasy C. Urządzenia elektroniczne takie jak: komputery, faksy, kserokopiarki, wzmacniacze i inne urządzenia elektroniczne należy podłączać do zasilania przy zastosowaniu ograniczników przepięciowych klasy D. 10. Trasy kablowe. Do prowadzenia przewodów w piwnicy budynku wykorzystać istniejące korytka kablowe. Na parterze w ciągach komunikacyjnych, w których zostały zainstalowane sufity podwieszane należy w przestrzeni nad stropami podwieszanymi zamontować system drabinek kablowych służących do prowadzenia głównych ciągów przewodów elektrycznych. Należy stosować oddzielne trasy kablowe dla WLZ, instalacji odbiorów silnoprądowych, instalacji zasilających dedykowanych, instalacji teletechnicznych. Drabinki kablowe należy mocować do sufitów lub ścian w miejscach nie kolidujących z innymi instalacjami. 9

10 Przewody na odcinku od głównych tras kablowych do poszczególnych odbiorów należy prowadzić w rurach kablowych pod tynkiem. Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach: - dla tras poziomych 30 cm pod powierzchnią sufitu, 30 cm nad powierzchnią podłogi, - dla tras pionowych 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian. 11. Instalacje gniazd wtyczkowych. W projektowanej części szpitala przewiduje się następujące instalacje gniazd wtyczkowych: 1) gniazda ogólne, 2) gniazda dedykowane do podłączenia sprzętu komputerowego, 3) gniazda do ładowania akumulatorów karetek pogotowia. Gniazda dedykowane do podłączenia sprzętu komputerowego powinny posiadać odrębny kolor. Kolor należy przed zainstalowaniem uzgodnić z Inwestorem. Gniazda dedykowane do zasilania sprzętu komputerowego należy umieścić w modułach razem z gniazdami RJ45 do sieci komputerowej i telefonicznej. Gniazda te zasilane będą z wydzielonych obwodów poszczególnych rozdzielnic. Przed każdym z gniazd do ładowania akumulatorów karetek pogotowia zamontować łącznik krzywkowy 16 A umożliwiający odcięcie zasilania do danego gniazda. Projektuje się umieszczenie łączników krzywkowych oraz gniazd po dwa zestawy (wyłącznik-gniazdo) w dwóch obudowach hermetycznych o wymiarach 190x140x70 mm, o stopniu ochrony IP56, a następnie przymocowanie ich na obudowach lamp oświetleniowych Square pole 60. Usytuowanie lamp z zestawami gniazd pokazane jest na planie. Przewody zasilające prowadzić w ziemi w rurach typu AROT o średnicy co najmniej 1,5 razy większej od średnicy kabla Uwagi końcowe do instalacji gniazd wtykowych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm V, układanymi na drabinkach kablowych układanych w przestrzeni międzystropowej oraz podtynkowo z użyciem osprzętu p/t. W węźle cieplnym i w pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnątrz należy zastosować osprzęt szczelny p/t. Na rysunkach pokazane są projektowane miejsca zainstalowania gniazd wtykowych. Preferowana wysokość mocowania gniazd wtykowych to 30 cm lub 120 cm od podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych oraz technicznych gniazda montować na wysokości 140 cm od podłogi. UWAGA: Przed instalacją gniazd wtykowych należy z Inwestorem uzgodnić ich ostateczną lokalizację i ewentualne zmiany zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 10

11 12. Instalacja oświetlenia. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu sali konferencyjnej powinno być nie mniejsze niż 500 lx przy równomierności oświetlenia 0,65, w pomieszczeniach biurowych nie mniejsze niż 300 lx, z doświetleniem miejsc obsługi komputera i pisania ręcznego do wartości 500 lx, w pokojach personelu nie mniejsze niż 300, w holu głównym, w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, szatniach, pomieszczeniach z urządzeniami technicznymi nie mniejsze niż 200 lx, w korytarzach, magazynach i pomieszczeniach gospodarczych nie mniejsze niż 100 lx. Do oświetlenia sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i personelu oraz holu głównego projektuje się oprawy AGA Lihgt z serii Rubin, w pomieszczeniach sanitarnych oprawy AGA Light serii Ametyst, a w ciągach komunikacyjnych AGA Light serii AGAT T5 i pomieszczeniach technicznych oprawy AGA Light serii METEOR. Oprawy AGA Light z serii Rubin i serii AGAT, pokazane na planach, należy wykonać z podziałem źródeł światła na dwa obwody (podział 2+1 lub 3+1) w celu zapewnienia możliwości osobnego ich włączania. Pozwoli to uzyskać mniejsze natężenie oświetlenia niż nominalne w sytuacjach nie wymagających pełnej jasności i tym samym spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Oprawy w sali konferencyjnej należy wyposażyć w elektroniczne stateczniki przystosowane do sterowania sygnałem 0-10 V, aby umożliwić zastosowania ściemniacza do regulacji natężenia oświetlenia w tej sali. W celu regulacji natężenia oświetlenia zastosowanych opraw projektuje się panel sterownika oświetlenia firmy Legrand nr ref zamocowany w pulpicie stołu głównego w sali konferencyjnej. Sterownik ten zapewnia sterowanie osobno obydwoma projektowanymi obwodami oświetlenia w sali konferencyjnej. W obwodach oświetlenia sali konferencyjnej zaprojektowano styczniki umożliwiające zastosowanie łączników dzwonkowych do włączania i wyłączania oświetlenia w tym pomieszczeniu z różnych miejsc (obok wejścia do sali i z pulpitu sterowniczego). W pomieszczeniach zespołów ratownictwa 01r, 02r, 15r i 17r oprócz łączników świecznikowych do osobnego włączania obu obwodów opraw Rubin zastosować osobny łącznik jednobiegunowy do włączania opraw Ametyst umieszczonych przy wejściach do tych pomieszczeń. Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu Dialux 4.8. wyniki obliczeń dołączone są do projektu wykonawczego. Do oświetlenia zewnętrznego wejść do budynku zaprojektowano oświetlenie z wykorzystaniem opraw oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu np. EDD75/BM/GR, które spowodują oświetlenie wejść do budynku jedynie w momencie pojawienia się ruchu w obszarze działania czujnika. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do budynku, od strony wewnętrznej, należy dla każdej oprawy zewnętrznej zainstalować łączniki jednobiegunowe umożliwiające wyłączanie oświetlenia w ciągu dnia. Do oświetlenia miejsca ładowania ambulansów zgodnie z życzeniem Inwestora należy zastosować oprawy parkowe wolnostojące Square pole 60 nr katalogowy , umieszczone w miejscach pokazanych na rys. 10. Przewody zasilające do lamp parkowych prowadzić w ziemi w rurach typu AROT o średnicy co najmniej 1,5 razy większej od średnicy 11

12 kabla. Zasilanie wymienionego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z obwodu TP8 oświetlenia zewnętrznego miejsca postoju karetek. Wyłącznik umieścić przy drzwiach wejściowych w pomieszczeniu 10r.Komunikacja Montaż opraw oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe zamontować w suficie podwieszanym lub na suficie pomieszczeń, gdzie nie ma sufitów podwieszanych, w miejscach określonych na rysunkach projektu. Dokładne współrzędne położenia opraw znajdują się w załączniku Obliczenia oświetlenia Instalacja przewodowa. Instalację oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm Uwagi końcowe do instalacji oświetlenia. a) Instalację oświetlenia wykonać zgodnie z koncepcją oraz uwagami w części opisowej. b) Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. c) Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na: wszystkie połączenia wykonać bardzo starannie poprzez skręcanie na zaciskach lub lutowanie, nie dokręcać nadmiernie śrub w zaciskach przyłączeniowych, zachować dopuszczalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami, d) Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać sprawdzenia: materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, umocowania połączeń, właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii. e) Przed przekazaniem systemu użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdej czujki i sterownika. f) Wszystkie czynności konserwacyjne przy czujkach i sterownikach należy wykonywać zgodnie z DTR producenta. g) Eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z DTR producenta oraz obowiązującymi przepisami. 13. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. W ciągach komunikacyjnych oraz w sali konferencyjnej projektuje się oświetlenie ewakuacyjne w oparciu o wydzielone źródła światła w oprawach oświetlenia podstawowego i wyposażenie ich w 2-godzinne moduły zasilania awaryjnego z autotestem. Oprawy, w których należy zastosować moduły awaryjne pokazane są na rysunkach dołączonych do projektu. W oprawie Rubin oznaczonej numerem 11 na rysunku PW-E-06 należy wydzieloną pojedynczą świetlówkę podłączyć bezpośrednio do głównego łącznika oświetlenia przy drzwiach z pominięciem obwodów sterowania. Świetlówka ta powinna być cały czas 12

13 włączona po włączeniu oświetlenia w sali, niezależnie od realizowanego scenariusza oświetlenia, w celu zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego i jednocześnie antypanikowego. Dodatkowo wszystkie wyjścia z budynku oraz główne wyjścia z ciągów komunikacyjnych, a także miejsca zmian kierunków na ciągach komunikacyjnych należy oznaczyć oprawami oświetlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami. Jako oprawy oświetlenia kierunkowego zastosować oprawy PRYMAT AT J LED z wkładem 3-godzinnym i autotestem w sali konferencyjnej (oprawy tzw. jasne) i oprawy PRYMAT AT C LED z wkładem 3-godzinnym i autotestem w pozostałych pomieszczeniach (tzw. oprawy ciemne). Miejsca usytuowania opraw kierunkowych pokazane są na rysunkach. Oprawy należy połączyć z instalacją oświetlenia w sposób określony w ich dokumentacji technicznej Rozmieszczenie opraw. Rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy dokonać zgodnie z następującymi zasadami: a) natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy podłodze musi być 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. b) stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1, c) minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 h, d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytwarzane w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s, e) wymagane jest umieszczenie opraw na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem podłogi, f) oprawy powinny być umieszczane : przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, w pobliżu każdej zmiany poziomu, przy każdej zmianie kierunku, przy każdym skrzyżowaniu, na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego, w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, w windzie służącej do transportu osób niepełnosprawnych, w toalecie dla osób niepełnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety, g) sąsiednie oprawy powinny być zasilane z różnych obwodów. Uwaga: w pobliżu oznacza w obrębie 2m mierzonych w poziomie. Wyliczenia spodziewanych wartości natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych dokonano za pomocą programu DIALUX. Wydruk wymienionych wyliczeń dołączony będzie do projektu wykonawczego. 13

14 13.2. Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót. Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montażowych należy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 1) przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych instalacji, 2) oznakowanie miejsc łączeń i rozgałęzień, Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu: 1) pomiarów rezystancji linii, 2) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie centrali, oraz dokonać sprawdzenia: 1) materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, 2) wykonania poprawności połączeń, 3) umocowania połączeń, 4) właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii Odbiór robót. Przed przekazaniem systemu oświetlenia ewakuacyjnego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy: 1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, 2) dokumentację prawną montażu, tj. dziennik budowy, protokół pomiarów elektrycznych. Odbioru dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Użytkownika, kierownik budowy Wykonawcy, projektant, specjalista ochrony przeciwpożarowej, inspektor nadzoru inwestorskiego, konserwator instalacji Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Postanowienia ogólne. Po zakończeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy dostarczyć i przechowywać na terenie nieruchomości. W szczególności, na rysunkach powinny być naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te należy aktualizować przy dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny być podpisane przez kompetentną osobę weryfikującą projekt pod kątem wymagań zawartych w obowiązujących przepisach. 14

15 Dodatkowo należy prowadzić dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian. Zapisy te powinny być dostępne albo w formie zapisu ręcznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego testującego urządzenia. System zapisu. Zaleca się, aby po zakończeniu inspekcji i testów przeprowadzonych zgodnie z wymaganym harmonogramem okresowych sprawdzań, certyfikat badań dostarczyć osobie odpowiadającej za nieruchomość. Dziennik. Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez właściciela. Powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę. Dziennik powinien służyć do zapisu co najmniej następujących informacji: Data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany, Data każdego okresowego sprawdzenia i testu. Data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu. Data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw. Data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego. Gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia. Uwaga: Odpowiedni wydruk danych z automatycznego urządzenia testującego CeaGuard 48 spełnia wymagania według powyższych zaleceń Serwis i testowanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego. Jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, informacje należy rejestrować co miesiąc. Ważne jest regularne serwisowanie. Właściciel nieruchomości powinien wyznaczyć kompetentną osobę do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna być wystarczająco kompetentna do prawidłowego przeprowadzania wszelkich niezbędnych prac przy konserwacji systemu. Niezbędny jest coroczny przegląd systemu według wymienionych kryteriów: kontrola funkcji przełączania urządzeń (sieciowe/awaryjne ), kontrola wizualna elementów elektroniki i akumulatorów, kontrola pod kątem mechanicznej sprawności urządzeń, sprawdzenie i weryfikacja prądu ładowania, kontrola działania elektroniki, sprawdzenie źródeł światła, sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemności akumulatora) Uwagi końcowe dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. 15

16 Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oświetlenia ewakuacyjnego powinien mieć zapewnioną fachowa obsługę. Zgodnie z PE-EN i DIN VDE 0108 w zakresie kontroli oświetlenia awaryjnego należy przestrzegać następujących zaleceń: źródła światła w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego muszą być sprawne, urządzenia wyposażone w baterie centralne muszą być testowane codziennie (przy pełnym załączeniu oświetlenia awaryjnego), wyniki testów muszą być rejestrowane i przechowywane w księgach ewidencyjnych przez okres minimum 2 lat, w przypadku urządzeń z kontrolą automatyczną wymagane jest ręczne sprawdzanie funkcji urządzenia raz w roku. 14. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej. Sieć komputerowa zostanie wykonana w systemie okablowania strukturalnego kategorii 5e o fizycznej topologii gwiazdy. Należy wykonać odrębną sieć dla Szkoły Ratownictwa i dla Stacji Pogotowia. Przewody okablowania strukturalnego należy poprowadzić do punktów wskazanych na rysunkach projektu z pomieszczenia 02s (Sekretariat) dla pomieszczeń Szkoły Ratownictwa oraz z pomieszczenia 14r (pokój Kierownika) dla pomieszczeń Stacji Pogotowia. Punkty wyprowadzenia wszystkich przewodów w wymienionych pomieszczeniach 02s i 14r uzgodnić z Inwestorem. Wykonana sieć pozwoli w późniejszym terminie doprowadzić sygnał internetowy do punktów dostępowych lub zbudować lokalne sieci komputerowe. Do wykonania punktów dostępowych zastosować gniazda kategorii 5e. Linie należy układać bezpośrednio od punktu węzłowego sieci do gniazd abonenta. Instalację w pomieszczeniach zakończyć typowymi puszkami instalacyjnymi o średnicy 60-65mm z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie wkrętami. Gniazda wykonać w koordynacji z innymi przyłączami w wersji podtynkowej. Sieć telefoniczną włączona będzie do istniejącej centrali telefonicznej w obiekcie. Instalację należy układać w korytarzach i holach oraz w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi w korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym), w pozostałych przypadkach w rurkach PCV o średnicy 28 mm pod tynkiem. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem można stosować rury karbowane. Montaż urządzeń i osprzętu za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych. UWAGA: 1) Po zakończeniu robót montażowych należy przyprowadzić pomiary parametrów sieci wg PNEN50346: ) Wykonanie, montaż, pomiary i uruchomienie należy powierzyć specjalistycznej firmie. 3) Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawów komputerowych opisane jest w punkcie instalacja gniazd wtykowych. 16

17 15. Instalacja systemu nagłośnienia sali konferencyjnej. Projektuje się nagłośnienie sali konferencyjnej w oparciu o system sterowania Extron MediaLink Controller przeznaczony do średnich sal konferencyjnych. Jest on przystosowany do montażu naściennego lub w pulpicie biurka wykładowcy i pozwala na sterowanie następującymi urządzeniami: płynną regulacją głośności, sterowanie ekranem projekcyjnym, włączenie/wyłączenie projektora, sterowanie kamerą dokumentową, komputerem PC, odtwarzaczem DVD, ściemniaczem przez RS232 lub IR itd., sterowanie roletami (panel dodatkowy), sterowanie oświetleniem (włącz/wyłącz). Wszystkie przyciski są programowalne i można je wykorzystać do sterowania dowolnymi innymi urządzeniami. Proponowane panele opcjonalne to: - panel do sterowania roletami i oświetleniem RCM-SCLT (2 szt. po 2 strefy) 16. Obliczenia Bilans mocy. W remontowanej i przebudowywanej części przewidywane jest następujące zapotrzebowanie mocy: Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TGP Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. TSR 9,09 2. TSP 14,46 3. wentylator nawiewu NW1 1,10 4. wentylator wywiewu NW1 1,10 5. wentylator nawiewu NW2 0,75 6. wentylator wywiewu NW2 0,75 7. oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy 0,60 8. gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy Razem 29,84 0,9 26,86 2,00 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSP Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. oświetlenie pom. 01r, 02r, 03r 0,47 2. oświetlenie pom. 04r 0,19 3. oświetlenie pom. 05r, 06r, 07r, 08r, 09r 0,50 17

18 4. oświetlenie pom. 10r, 11r, 12r, 13r 0,33 5. oświetlenie pom. 14r, 15r, 16r, 17r 0,59 6. oświetlenie pom. 18r 0,46 7. oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami 0,30 8. oświetlenie zewnętrzne miejsca postoju karetek 0,30 9. gniazda jednofazowe pom. 01r, 03r 2, gniazda jednofazowe pom. 02r, 18r (gniazdo 1) 2, gniazda jednofazowe pom. 04r 2, kuchenka 9, gniazdo jednofazowe lodówki 2, gniazdo jednofazowe mikrofali 2, gniazda jednofazowe pom. 05r, 06r, 07r, 08r, 09r, 18r (gniazdo 2) 2, gniazda jednofazowe pom. 10r, 11r, 12r, 13r 2, gniazda jednofazowe pom. 14r 2, gniazda jednofazowe pom. 15r, 16r, 17r, 18r (gniazdo 3) 2, gniazda sieci komputerowej 2, stanowisko 1 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 2 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 3 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 4 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1,00 Razem 36,14 0,4 14,46 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSR Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. rozdzielnica TSK 4,70 2. oświetlenie pom. 07s, 08s, 09s 0,62 3. oświetlenie pom. 06s 0,58 4. oświetlenie pom. 02s, 03s, 04s, 05s 0,52 5. oświetlenie zewnętrzne wejścia 0,30 6. gniazda jednofazowe pom. 07s (1/2) 2,00 7. gniazda jednofazowe pom. 07s (1/2) 2,00 8. gniazda jednofazowe pom. 09s (1/2) 2,00 9. gniazda jednofazowe pom. 09s (1/2) 2, gniazda jednofazowe pom. 08s, 06s 2, gniazda jednofazowe pom. 02s 2, gniazda jednofazowe pom. 03s, 04s, 05s 2, gniazda sieci komputerowej 2,00 Razem 22,72 0,4 9,09 18

19 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSK Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. oświetlenie pom. 01s (1/2) 0,72 2. oświetlenie pom. 01s (1/2) 0,72 3. oświetlenie zewnętrzne 0,30 4. gniazda jednofazowe pom. 01s (1/2) 2,00 5. gniazda jednofazowe pom. 01s (1/2) 2,00 6. gniazda jednofazowe pom. 01s (pulpit) 2,00 7. napęd rolet okiennych 2,00 8. zabezpieczenie urządzeń systemu nagłośnienia 2,00 Razem 11,74 0,4 4, Obliczenia wartości prądów znamionowych zabezpieczeń, prądów zwarciowych i spadków napięć na przewodach. Do obliczenia prądów zwarciowych przyjęto prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy RG1 w wysokości 2,9 ka. Rozdzielnica TGP Moc zainstalowana P z = 29,8 kw Zakładany współczynnik jednoczesności k j = 0,9 Moc szczytowa P sz = P z x k j = 26,9 kw Obliczony prąd szczytowy przy spodziewanym cosφ = 0,94 wynosi: J sz = P sz /( 3 x U N x cosφ) = 41,8 A Obliczenia prądów znamionowych poszczególnych obwodów wykonane przy pomocy programu Pająk TSR Un=400V (Ks=0,4) 2. TSP Un=400V (Ks=0,4) 3. wentylator nawiewu NW1 Un=400V, Pn=1.1kW, eta=0.74, In=2.65A, Is/In=6, cos Fi=0.81 (Ku=1) 4. wentylator wywiewu NW1 Un=400V, Pn=1.1kW, eta=0.74, In=2.65A, Is/In=6, cos Fi=0.81 (Ku=1) 5. wentylator nawiewu NW2 Un=400V, Pn=0.74kW, eta=0.74, In=1.85A, Is/In=6, cos Fi=0.79 (Ku=1) 6. wentylator wywiewu NW2 Un=400V, Pn=0.74kW, eta=0.74, In=1.85A, Is/In=6, cos Fi=0.79 (Ku=1) oświetlenie pomieszczeń central Un=230V, In=2,7A, Pn=0,6kW, cos Fi=0,95 7. wentylacyjnych w piwnicy (Ku=1) gniazda jednofazowe pomieszczeń Un=230V, In=9,2A, Pn=2kW, cos Fi=0,95 8. central wentylacyjnych w piwnicy (Ku=1) Dobór poszczególnych urządzeń i kabli wykonano przy pomocy programu Pająk

20 Zabezpieczenie kabla zasilającego rozdzielnicę TGP w rozdzielnicy RG1: BEZPIECZNIKI 63 A In=63A, Od strony odbioru: 1. TSR WYŁĄCZNIK S C 3P 32 A 6kA 2. TSP WYŁĄCZNIK S C 3P 32 A 6kA 3. wentylator nawiewu NW1 WYŁĄCZNIK 4. wentylator wywiewu NW1 WYŁĄCZNIK 5. wentylator nawiewu NW2 WYŁĄCZNIK 6. wentylator wywiewu NW2 WYŁĄCZNIK oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy M250 4,0 A +SM320 4Z 20A 230V M250 4,0 A +SM320 4Z 20A 230V M250 2,5 A +SM320 4Z 20A 230V M250 2,5 A +SM320 4Z 20A 230V WYŁĄCZNIK S 301 C 10 1P 10 A 6 ka WYŁĄCZNIK S 301 C 16 1P 6 A 6 ka Iw=32A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=32A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=4A (Ir=100% Iu (4,0A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=4A (Ir=100% Iu (4,0A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=2.5A (Ir=100% Iu (2,5A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=2.5A (Ir=100% Iu (2,5A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=10A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=16A, Ics=6kA, Icu=6kA rozdzielnica TGP KABEL YKY 5x35 1. TSR KABEL YDY 5x10 2. TSP KABEL YKY 5x35 3. wentylator nawiewu NW1 KABEL YDY 5x wentylator wywiewu NW1 KABEL YDY 5x wentylator nawiewu NW2 KABEL YDY 5x wentylator wywiewu NW2 KABEL YDY 5x oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy KABEL YDY 3x1.5 gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy KABEL YDY 3x2.5 L=15m, Iz=126,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=12.73kA, Tau=1350s L=20m, Iz=60,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=3.64kA, Tau=680s L=20m, Iz=126,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=12.73kA, Tau=1350s L=20m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=20m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=15m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=15m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=20m, Iz=16,5A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.545kA, Tau=290s L=20m, Iz=23,0A (30 C, B2), Przy pomocy programu Pająk 2.8 wykonano obliczenia spadków napięć i prądów zwarciowych trójfazowych i jednofazowych. Spadki napięć na przewodach obliczono dla najdalszego punktu danego obwodu. Spadki napięć: rozdzielnica TGP Ks=0,8; dunode=0,24/0,11/0,15% 1. TSR Ks=0,4; dunode=0,53/0,43/0,34% 20

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul.

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul. PROJEKT ELEKTRYCZNY Obiekt: Pomieszczenia obsługi technicznej, obsługi biurowej i kasy głównej w budynku głównym Teatru Narodowego. Pomieszczenia obsługi technicznej i obsługi biurowej w budynku technicznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ----

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ---- Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 60-845 Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/8 tel./fax 61 8208593 email:info@ari.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTR. ---- ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Budowlany

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY O b i e k t: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE FILIA WYSZKÓW A d r e s : WYSZKÓW ul. 1 A.W.P 82b Inwestor : BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 6461351 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha 6 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo