Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY

2 OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12 Instalacje elektryczne jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jakiekolwiek odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody projektanta zwalniają go od wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikłe z dokonanej zmiany. 2

3 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Wewnętrzne linie zasilające. 6. Rozdzielnica główna TGP i pozostałe rozdzielnice. 7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 8. Ochrona przeciwporażeniowa. 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 10. Trasy kablowe 11. Instalacja gniazd wtyczkowych Uwagi końcowe do instalacji gniazd wtyczkowych. 12. Instalacja oświetlenia Montaż opraw oświetleniowych Instalacja przewodowa Uwagi końcowe do instalacji oświetlenia. 13. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Rozmieszczenie opraw Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót Odbiór robót Zapis i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Serwisowanie i testowanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego Uwagi końcowe dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 14. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej. 15. Instalacja systemu nagłośnienia sali konferencyjnej. 16. Obliczenia Bilans mocy Obliczenia wartości prądów nominalnych zabezpieczeń, prądów zwarciowych i spadków napięć na przewodach. 17. Wykaz ważniejszych materiałów. 18. Rys. 1 Schemat blokowy zasilania. 19. Rys. 2 Schemat ideowy rozdzielnicy TGP. 20. Rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy TGR. 21. Rys. 4 Schemat ideowy rozdzielnicy TSP. 22. Rys. 5 Schemat ideowy rozdzielnicy TSK. 23. Rys. 6 Widok rozdzielnicy TGP. 24. Rys. 7 Widok rozdzielnicy TSR. 25. Rys. 8 Widok rozdzielnicy TSP. 26. Rys. 9 Widok rozdzielnicy TSK. 27. Rys. 10 Plan instalacji oświetleniowej - rzut parteru. 28. Rys. 11 Plan instalacji gniazd jednofazowych rzut parteru

4 29. Rys. 12 Plan rozmieszczenia instalacji elektrycznych rzut piwnicy. 30. Rys. 13 Schemat połączenia urządzeń instalacji nagłośnienia Sali konferencyjnej. 31. Rys. 14 Plan instalacji nagłośnienia Sali konferencyjnej. 32. Obliczenia oświetlenia

5 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Stacji Ratownictwa oraz V Oddziału Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie przy ul. Brzeskiej Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy, w tym m.in.: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137), ze zmianą Dz.U. z 2009 Nr 119 poz. 998), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), PN-EN :2004 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-postanowienia ogólne. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-oprzewodowanie. PN-IEC :2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne., PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego., 5

6 Wytyczne MLAR (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) uwzględniające wymagania Parlamentu Europejskiego zawarte w wytycznych 98/24/EG rady z dnia zmienione prze wytyczne 98/48/EG z dnia (Abl. EG Nr L217 S.18)., PN EN :2004/AC Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego., HD 384/HD PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku., PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku., PN-EN :2004 Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach., PN-EN 50171:2007 Niezależne systemy zasilania., PN-EN :2007 Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych Część 2: Baterie stacjonarne., PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)., PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego., PN-EN :2004 Symbole graficzne stosowane w schematach Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych., PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych., PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-82/M Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. Terminologia. PN-92/M-51004/05 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki dymu. Czujki pracujące na zasadzie światła rozproszonego i światła przechodzącego oraz na zasadzie jonizacji. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. PKN-CEN Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji. Zespół norm PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 3. Zakres opracowania. Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w następującym wymiarze: wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacja połączeń wyrównawczych, 6

7 ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowa, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje oświetlenia, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja sieci komputerowej. 4. Charakterystyka obiektu. Projektuje się instalację elektryczną w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach zajmujących część parteru budynku szpitala. W remontowanych pomieszczeniach siedzibę będą miały: Stacja Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego. Zasilanie wymienionych wyżej pomieszczeń będzie realizowane z istniejącej rozdzielnicy RG1 z pola T1. Rozdzielnicy RG1 zasilana jest ze stacji transformatorowej szpitala kablem YAKY 4x185 mm 2. Rozdzielnica RG1 posiada swój wyłącznik główny w postaci wyłącznika DPX 400 A z wyzwalaczem wzrostowym, który jest jednocześnie głównym wyłącznikiem prądu budynku. Projektuje się umieszczoną w piwnicy rozdzielnicę TGP w pomieszczeniu p02.korytarz, która zasilana będzie z rozdzielnicy RG1 istniejącym kablem YKY 5x35 mm 2, zabezpieczonym bezpiecznikami 63 A w wolnych polach rozdzielnicy RG1. W tym celu istniejący kabel YKY 5x35 mm 2 zasilający dotychczasową rozdzielnicę Stacji Pogotowia, znajdującą się na parterze budynku należy rozciąć i przełożyć do piwnicy do projektowanej rozdzielnicy TGP. Z rozdzielnicy TGP poprzez istniejącą SŁR puszkę łączno-rozgałęźną istniejącym kablem YKY 5x35 mm 2 zasilana będzie rozdzielnica TSP (Stacji Pogotowia) w pomieszczeniu 18r.Komunikacja. Dodatkowo z rozdzielnicy TGP należy poprowadzić wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) kablem YKY 5x10 mm 2 do zasilenia projektowanej rozdzielnicy TSR (Szkoły Ratownictwa) w pomieszczeniu 06s.Hol-komunikacja. Obie linie zasilające będą posiadały własne liczniki energii elektrycznej do wewnętrznych rozliczeń wymienionych placówek ze Szpitalem umieszczone w rozdzielnicy TGP. Projektowana sala konferencyjna Szkoły Ratownictwa będzie posiadała własną rozdzielnicę TSK zasilaną z rozdzielnicy TSR przewodem YDY 5x6 mm Wewnętrzne linie zasilające. Instalacja odbiorcza (wewnętrzna) zostanie wykonana w układzie TN-S. W układzie TN-S wykonana jest również istniejąca instalacja budynku. Z rozdzielnicy TGP wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające (WLZ) do poszczególnych rozdzielnic: 1) TSR przewodem typu YKY 5x10 mm 2, 2) TSP przewodem typu YKY 5x35 mm 2. Rozdzielnica TSK zasilana będzie z rozdzielnicy TSR przewodem YDY 5x6 mm Rozdzielnica główna TGP i pozostałe rozdzielnice. Projektowana rozdzielnica główna TGP remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu p02.korytarz w piwnicy. Rozdzielnica ta będzie 7

8 wyposażona w rozłącznik FRX A, z wyzwalaczem wzrostowym 230 V. Rozłącznik będzie jednocześnie pełnił rolę głównego wyłącznika prądu dla, stanowiących odrębną strefę pożarową, pomieszczeń Szkoły Ratownictwa i Stacji Pogotowia. Przy wyjściach z budynku z obu jednostek: Szkoły i Stacji Pogotowia zamontowane będą przycisk wyłącznika prądu z tablicą informacyjną o treści: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Jako przewody łączące przyciski głównego wyłącznika przeciwpożarowego z cewką wyzwalacza wzrostowego zastosować przewody o odporności ogniowej PH90 HDGs 2x1 mm 2. Pozostałe rozdzielnice zostaną rozmieszczone w następujących miejscach: 1) zasilana z TGP rozdzielnica TSR w pomieszczeniu 06s (Hol + komunikacja), 2) zasilana z TGP rozdzielnica TSP w pomieszczeniu 18r (Komunikacja), 3) zasilana z TSR rozdzielnica TSK w pomieszczeniu 01s (Sala konferencyjna). Szczegółowa lokalizacja rozdzielnic pokazana jest na rysunkach dołączonych do projektu. 7. Instalacja połączeń wyrównawczych. Prawidłowo wykonane i sprawdzane okresowo połączenia wyrównawcze, łącznie z ochroną przed dotykiem, stanowią podstawę bezpiecznego użytkowania urządzeń. Przy rozdzielnicy głównej TGP zainstalować miejscową szynę połączeń wyrównawczych, do której należy doprowadzić przewód PE linii zasilającej oraz połączenia ze wszystkimi ciągami metalowymi wchodzącymi do budynku, ze zbrojeniem budynku, uziomem fundamentowym i uziomami zewnętrznymi. We wszystkich łazienkach, węzłach sanitarnych, itp. oraz do pionowych metalowych ciągów instalacyjnych należy wykonać połączenia wyrównawcze. Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu technicznym central wentylacyjnych należy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x5, położonej od wewnątrz, w pobliżu wejścia do budynku instalacji wymieniowych poniżej, na jego ścianach zewnętrznych, umocowane do wsporników stalowych. Do szyn wyrównawczych należy przyłączyć przewodem LY 16 mm 2 : - wyprowadzone marki metalowe ze zbrojenia fundamentów i słupów żelbetowych do każdej szyny wyrównawczej, - dostępne części konstrukcji stalowych budynku, - rury instalacji wodnokanalizacyjnej wykonane z materiałów przewodzących, - metalowe obudowy urządzeń, - przewodzące rury instalacji ogrzewania, - szyny PE rozdzielnicy TGP, - ogranicznik przepięć. Minimalne, względnie maksymalne przekroje przewodów połączeń wyrównawczych podane są w tabeli: normalne Główne połączenia wyrównawcze 50% przekroju największego przewodu ochronnego Dodatkowe połączenia wyrównawcze między dwoma obudowami między obudową i obcą masą przewodzącą 100% przekroju przewodu ochronnego 50% przekroju przewodu ochronnego 8

9 między obca masą 4 mm 2 Cu przewodzącą a zbiorczą szyną połączeń wyrównawczych minimalne 6 mm 2 Cu z ochroną mechaniczną 2,5 mm 2 Cu przewodu Bez ochrony 4 mm 2 Cu mechanicznej przewodu możliwe ograniczenia 25 mm 2 Cu lub o równorzędnej przewodności dla innego materiału Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwporażeniowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody powinny mieć izolację żyły PE w kolorze zielono-żółtym. Ochrona przeciwporażeniowa powinna być realizowana przez szybkie wyłączenie (0,4 s) z preferowanym zastosowaniem urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o wyłączalnym prądzie upływu 30 ma. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Dodatkowo w rozdzielnicy TGP zainstalowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy selektywny o wyłączalnym prądzie upływu 300 ma, który spełnia rolę ochronną instalacji przed pożarami wywołanymi przepływem prądu upływowego. 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. W rozdzielnicy głównej TGP należy zainstalować ochronnik przepięciowy klasy C. Urządzenia elektroniczne takie jak: komputery, faksy, kserokopiarki, wzmacniacze i inne urządzenia elektroniczne należy podłączać do zasilania przy zastosowaniu ograniczników przepięciowych klasy D. 10. Trasy kablowe. Do prowadzenia przewodów w piwnicy budynku wykorzystać istniejące korytka kablowe. Na parterze w ciągach komunikacyjnych, w których zostały zainstalowane sufity podwieszane należy w przestrzeni nad stropami podwieszanymi zamontować system drabinek kablowych służących do prowadzenia głównych ciągów przewodów elektrycznych. Należy stosować oddzielne trasy kablowe dla WLZ, instalacji odbiorów silnoprądowych, instalacji zasilających dedykowanych, instalacji teletechnicznych. Drabinki kablowe należy mocować do sufitów lub ścian w miejscach nie kolidujących z innymi instalacjami. 9

10 Przewody na odcinku od głównych tras kablowych do poszczególnych odbiorów należy prowadzić w rurach kablowych pod tynkiem. Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach: - dla tras poziomych 30 cm pod powierzchnią sufitu, 30 cm nad powierzchnią podłogi, - dla tras pionowych 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian. 11. Instalacje gniazd wtyczkowych. W projektowanej części szpitala przewiduje się następujące instalacje gniazd wtyczkowych: 1) gniazda ogólne, 2) gniazda dedykowane do podłączenia sprzętu komputerowego, 3) gniazda do ładowania akumulatorów karetek pogotowia. Gniazda dedykowane do podłączenia sprzętu komputerowego powinny posiadać odrębny kolor. Kolor należy przed zainstalowaniem uzgodnić z Inwestorem. Gniazda dedykowane do zasilania sprzętu komputerowego należy umieścić w modułach razem z gniazdami RJ45 do sieci komputerowej i telefonicznej. Gniazda te zasilane będą z wydzielonych obwodów poszczególnych rozdzielnic. Przed każdym z gniazd do ładowania akumulatorów karetek pogotowia zamontować łącznik krzywkowy 16 A umożliwiający odcięcie zasilania do danego gniazda. Projektuje się umieszczenie łączników krzywkowych oraz gniazd po dwa zestawy (wyłącznik-gniazdo) w dwóch obudowach hermetycznych o wymiarach 190x140x70 mm, o stopniu ochrony IP56, a następnie przymocowanie ich na obudowach lamp oświetleniowych Square pole 60. Usytuowanie lamp z zestawami gniazd pokazane jest na planie. Przewody zasilające prowadzić w ziemi w rurach typu AROT o średnicy co najmniej 1,5 razy większej od średnicy kabla Uwagi końcowe do instalacji gniazd wtykowych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm V, układanymi na drabinkach kablowych układanych w przestrzeni międzystropowej oraz podtynkowo z użyciem osprzętu p/t. W węźle cieplnym i w pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnątrz należy zastosować osprzęt szczelny p/t. Na rysunkach pokazane są projektowane miejsca zainstalowania gniazd wtykowych. Preferowana wysokość mocowania gniazd wtykowych to 30 cm lub 120 cm od podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych oraz technicznych gniazda montować na wysokości 140 cm od podłogi. UWAGA: Przed instalacją gniazd wtykowych należy z Inwestorem uzgodnić ich ostateczną lokalizację i ewentualne zmiany zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 10

11 12. Instalacja oświetlenia. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu sali konferencyjnej powinno być nie mniejsze niż 500 lx przy równomierności oświetlenia 0,65, w pomieszczeniach biurowych nie mniejsze niż 300 lx, z doświetleniem miejsc obsługi komputera i pisania ręcznego do wartości 500 lx, w pokojach personelu nie mniejsze niż 300, w holu głównym, w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, szatniach, pomieszczeniach z urządzeniami technicznymi nie mniejsze niż 200 lx, w korytarzach, magazynach i pomieszczeniach gospodarczych nie mniejsze niż 100 lx. Do oświetlenia sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i personelu oraz holu głównego projektuje się oprawy AGA Lihgt z serii Rubin, w pomieszczeniach sanitarnych oprawy AGA Light serii Ametyst, a w ciągach komunikacyjnych AGA Light serii AGAT T5 i pomieszczeniach technicznych oprawy AGA Light serii METEOR. Oprawy AGA Light z serii Rubin i serii AGAT, pokazane na planach, należy wykonać z podziałem źródeł światła na dwa obwody (podział 2+1 lub 3+1) w celu zapewnienia możliwości osobnego ich włączania. Pozwoli to uzyskać mniejsze natężenie oświetlenia niż nominalne w sytuacjach nie wymagających pełnej jasności i tym samym spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Oprawy w sali konferencyjnej należy wyposażyć w elektroniczne stateczniki przystosowane do sterowania sygnałem 0-10 V, aby umożliwić zastosowania ściemniacza do regulacji natężenia oświetlenia w tej sali. W celu regulacji natężenia oświetlenia zastosowanych opraw projektuje się panel sterownika oświetlenia firmy Legrand nr ref zamocowany w pulpicie stołu głównego w sali konferencyjnej. Sterownik ten zapewnia sterowanie osobno obydwoma projektowanymi obwodami oświetlenia w sali konferencyjnej. W obwodach oświetlenia sali konferencyjnej zaprojektowano styczniki umożliwiające zastosowanie łączników dzwonkowych do włączania i wyłączania oświetlenia w tym pomieszczeniu z różnych miejsc (obok wejścia do sali i z pulpitu sterowniczego). W pomieszczeniach zespołów ratownictwa 01r, 02r, 15r i 17r oprócz łączników świecznikowych do osobnego włączania obu obwodów opraw Rubin zastosować osobny łącznik jednobiegunowy do włączania opraw Ametyst umieszczonych przy wejściach do tych pomieszczeń. Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu Dialux 4.8. wyniki obliczeń dołączone są do projektu wykonawczego. Do oświetlenia zewnętrznego wejść do budynku zaprojektowano oświetlenie z wykorzystaniem opraw oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu np. EDD75/BM/GR, które spowodują oświetlenie wejść do budynku jedynie w momencie pojawienia się ruchu w obszarze działania czujnika. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do budynku, od strony wewnętrznej, należy dla każdej oprawy zewnętrznej zainstalować łączniki jednobiegunowe umożliwiające wyłączanie oświetlenia w ciągu dnia. Do oświetlenia miejsca ładowania ambulansów zgodnie z życzeniem Inwestora należy zastosować oprawy parkowe wolnostojące Square pole 60 nr katalogowy , umieszczone w miejscach pokazanych na rys. 10. Przewody zasilające do lamp parkowych prowadzić w ziemi w rurach typu AROT o średnicy co najmniej 1,5 razy większej od średnicy 11

12 kabla. Zasilanie wymienionego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z obwodu TP8 oświetlenia zewnętrznego miejsca postoju karetek. Wyłącznik umieścić przy drzwiach wejściowych w pomieszczeniu 10r.Komunikacja Montaż opraw oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe zamontować w suficie podwieszanym lub na suficie pomieszczeń, gdzie nie ma sufitów podwieszanych, w miejscach określonych na rysunkach projektu. Dokładne współrzędne położenia opraw znajdują się w załączniku Obliczenia oświetlenia Instalacja przewodowa. Instalację oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm Uwagi końcowe do instalacji oświetlenia. a) Instalację oświetlenia wykonać zgodnie z koncepcją oraz uwagami w części opisowej. b) Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. c) Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na: wszystkie połączenia wykonać bardzo starannie poprzez skręcanie na zaciskach lub lutowanie, nie dokręcać nadmiernie śrub w zaciskach przyłączeniowych, zachować dopuszczalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami, d) Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać sprawdzenia: materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, umocowania połączeń, właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii. e) Przed przekazaniem systemu użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdej czujki i sterownika. f) Wszystkie czynności konserwacyjne przy czujkach i sterownikach należy wykonywać zgodnie z DTR producenta. g) Eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z DTR producenta oraz obowiązującymi przepisami. 13. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. W ciągach komunikacyjnych oraz w sali konferencyjnej projektuje się oświetlenie ewakuacyjne w oparciu o wydzielone źródła światła w oprawach oświetlenia podstawowego i wyposażenie ich w 2-godzinne moduły zasilania awaryjnego z autotestem. Oprawy, w których należy zastosować moduły awaryjne pokazane są na rysunkach dołączonych do projektu. W oprawie Rubin oznaczonej numerem 11 na rysunku PW-E-06 należy wydzieloną pojedynczą świetlówkę podłączyć bezpośrednio do głównego łącznika oświetlenia przy drzwiach z pominięciem obwodów sterowania. Świetlówka ta powinna być cały czas 12

13 włączona po włączeniu oświetlenia w sali, niezależnie od realizowanego scenariusza oświetlenia, w celu zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego i jednocześnie antypanikowego. Dodatkowo wszystkie wyjścia z budynku oraz główne wyjścia z ciągów komunikacyjnych, a także miejsca zmian kierunków na ciągach komunikacyjnych należy oznaczyć oprawami oświetlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami. Jako oprawy oświetlenia kierunkowego zastosować oprawy PRYMAT AT J LED z wkładem 3-godzinnym i autotestem w sali konferencyjnej (oprawy tzw. jasne) i oprawy PRYMAT AT C LED z wkładem 3-godzinnym i autotestem w pozostałych pomieszczeniach (tzw. oprawy ciemne). Miejsca usytuowania opraw kierunkowych pokazane są na rysunkach. Oprawy należy połączyć z instalacją oświetlenia w sposób określony w ich dokumentacji technicznej Rozmieszczenie opraw. Rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy dokonać zgodnie z następującymi zasadami: a) natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy podłodze musi być 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. b) stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1, c) minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 h, d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytwarzane w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s, e) wymagane jest umieszczenie opraw na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem podłogi, f) oprawy powinny być umieszczane : przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, w pobliżu każdej zmiany poziomu, przy każdej zmianie kierunku, przy każdym skrzyżowaniu, na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego, w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, w windzie służącej do transportu osób niepełnosprawnych, w toalecie dla osób niepełnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety, g) sąsiednie oprawy powinny być zasilane z różnych obwodów. Uwaga: w pobliżu oznacza w obrębie 2m mierzonych w poziomie. Wyliczenia spodziewanych wartości natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych dokonano za pomocą programu DIALUX. Wydruk wymienionych wyliczeń dołączony będzie do projektu wykonawczego. 13

14 13.2. Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót. Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montażowych należy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 1) przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych instalacji, 2) oznakowanie miejsc łączeń i rozgałęzień, Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu: 1) pomiarów rezystancji linii, 2) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie centrali, oraz dokonać sprawdzenia: 1) materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, 2) wykonania poprawności połączeń, 3) umocowania połączeń, 4) właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii Odbiór robót. Przed przekazaniem systemu oświetlenia ewakuacyjnego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy: 1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, 2) dokumentację prawną montażu, tj. dziennik budowy, protokół pomiarów elektrycznych. Odbioru dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Użytkownika, kierownik budowy Wykonawcy, projektant, specjalista ochrony przeciwpożarowej, inspektor nadzoru inwestorskiego, konserwator instalacji Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Postanowienia ogólne. Po zakończeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy dostarczyć i przechowywać na terenie nieruchomości. W szczególności, na rysunkach powinny być naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te należy aktualizować przy dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny być podpisane przez kompetentną osobę weryfikującą projekt pod kątem wymagań zawartych w obowiązujących przepisach. 14

15 Dodatkowo należy prowadzić dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian. Zapisy te powinny być dostępne albo w formie zapisu ręcznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego testującego urządzenia. System zapisu. Zaleca się, aby po zakończeniu inspekcji i testów przeprowadzonych zgodnie z wymaganym harmonogramem okresowych sprawdzań, certyfikat badań dostarczyć osobie odpowiadającej za nieruchomość. Dziennik. Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez właściciela. Powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę. Dziennik powinien służyć do zapisu co najmniej następujących informacji: Data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany, Data każdego okresowego sprawdzenia i testu. Data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu. Data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw. Data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego. Gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia. Uwaga: Odpowiedni wydruk danych z automatycznego urządzenia testującego CeaGuard 48 spełnia wymagania według powyższych zaleceń Serwis i testowanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego. Jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, informacje należy rejestrować co miesiąc. Ważne jest regularne serwisowanie. Właściciel nieruchomości powinien wyznaczyć kompetentną osobę do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna być wystarczająco kompetentna do prawidłowego przeprowadzania wszelkich niezbędnych prac przy konserwacji systemu. Niezbędny jest coroczny przegląd systemu według wymienionych kryteriów: kontrola funkcji przełączania urządzeń (sieciowe/awaryjne ), kontrola wizualna elementów elektroniki i akumulatorów, kontrola pod kątem mechanicznej sprawności urządzeń, sprawdzenie i weryfikacja prądu ładowania, kontrola działania elektroniki, sprawdzenie źródeł światła, sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemności akumulatora) Uwagi końcowe dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. 15

16 Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oświetlenia ewakuacyjnego powinien mieć zapewnioną fachowa obsługę. Zgodnie z PE-EN i DIN VDE 0108 w zakresie kontroli oświetlenia awaryjnego należy przestrzegać następujących zaleceń: źródła światła w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego muszą być sprawne, urządzenia wyposażone w baterie centralne muszą być testowane codziennie (przy pełnym załączeniu oświetlenia awaryjnego), wyniki testów muszą być rejestrowane i przechowywane w księgach ewidencyjnych przez okres minimum 2 lat, w przypadku urządzeń z kontrolą automatyczną wymagane jest ręczne sprawdzanie funkcji urządzenia raz w roku. 14. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej. Sieć komputerowa zostanie wykonana w systemie okablowania strukturalnego kategorii 5e o fizycznej topologii gwiazdy. Należy wykonać odrębną sieć dla Szkoły Ratownictwa i dla Stacji Pogotowia. Przewody okablowania strukturalnego należy poprowadzić do punktów wskazanych na rysunkach projektu z pomieszczenia 02s (Sekretariat) dla pomieszczeń Szkoły Ratownictwa oraz z pomieszczenia 14r (pokój Kierownika) dla pomieszczeń Stacji Pogotowia. Punkty wyprowadzenia wszystkich przewodów w wymienionych pomieszczeniach 02s i 14r uzgodnić z Inwestorem. Wykonana sieć pozwoli w późniejszym terminie doprowadzić sygnał internetowy do punktów dostępowych lub zbudować lokalne sieci komputerowe. Do wykonania punktów dostępowych zastosować gniazda kategorii 5e. Linie należy układać bezpośrednio od punktu węzłowego sieci do gniazd abonenta. Instalację w pomieszczeniach zakończyć typowymi puszkami instalacyjnymi o średnicy 60-65mm z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie wkrętami. Gniazda wykonać w koordynacji z innymi przyłączami w wersji podtynkowej. Sieć telefoniczną włączona będzie do istniejącej centrali telefonicznej w obiekcie. Instalację należy układać w korytarzach i holach oraz w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi w korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym), w pozostałych przypadkach w rurkach PCV o średnicy 28 mm pod tynkiem. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem można stosować rury karbowane. Montaż urządzeń i osprzętu za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych. UWAGA: 1) Po zakończeniu robót montażowych należy przyprowadzić pomiary parametrów sieci wg PNEN50346: ) Wykonanie, montaż, pomiary i uruchomienie należy powierzyć specjalistycznej firmie. 3) Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawów komputerowych opisane jest w punkcie instalacja gniazd wtykowych. 16

17 15. Instalacja systemu nagłośnienia sali konferencyjnej. Projektuje się nagłośnienie sali konferencyjnej w oparciu o system sterowania Extron MediaLink Controller przeznaczony do średnich sal konferencyjnych. Jest on przystosowany do montażu naściennego lub w pulpicie biurka wykładowcy i pozwala na sterowanie następującymi urządzeniami: płynną regulacją głośności, sterowanie ekranem projekcyjnym, włączenie/wyłączenie projektora, sterowanie kamerą dokumentową, komputerem PC, odtwarzaczem DVD, ściemniaczem przez RS232 lub IR itd., sterowanie roletami (panel dodatkowy), sterowanie oświetleniem (włącz/wyłącz). Wszystkie przyciski są programowalne i można je wykorzystać do sterowania dowolnymi innymi urządzeniami. Proponowane panele opcjonalne to: - panel do sterowania roletami i oświetleniem RCM-SCLT (2 szt. po 2 strefy) 16. Obliczenia Bilans mocy. W remontowanej i przebudowywanej części przewidywane jest następujące zapotrzebowanie mocy: Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TGP Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. TSR 9,09 2. TSP 14,46 3. wentylator nawiewu NW1 1,10 4. wentylator wywiewu NW1 1,10 5. wentylator nawiewu NW2 0,75 6. wentylator wywiewu NW2 0,75 7. oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy 0,60 8. gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy Razem 29,84 0,9 26,86 2,00 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSP Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. oświetlenie pom. 01r, 02r, 03r 0,47 2. oświetlenie pom. 04r 0,19 3. oświetlenie pom. 05r, 06r, 07r, 08r, 09r 0,50 17

18 4. oświetlenie pom. 10r, 11r, 12r, 13r 0,33 5. oświetlenie pom. 14r, 15r, 16r, 17r 0,59 6. oświetlenie pom. 18r 0,46 7. oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami 0,30 8. oświetlenie zewnętrzne miejsca postoju karetek 0,30 9. gniazda jednofazowe pom. 01r, 03r 2, gniazda jednofazowe pom. 02r, 18r (gniazdo 1) 2, gniazda jednofazowe pom. 04r 2, kuchenka 9, gniazdo jednofazowe lodówki 2, gniazdo jednofazowe mikrofali 2, gniazda jednofazowe pom. 05r, 06r, 07r, 08r, 09r, 18r (gniazdo 2) 2, gniazda jednofazowe pom. 10r, 11r, 12r, 13r 2, gniazda jednofazowe pom. 14r 2, gniazda jednofazowe pom. 15r, 16r, 17r, 18r (gniazdo 3) 2, gniazda sieci komputerowej 2, stanowisko 1 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 2 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 3 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1, stanowisko 4 ładowania akumulatorów karetek pogotowia 1,00 Razem 36,14 0,4 14,46 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSR Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. rozdzielnica TSK 4,70 2. oświetlenie pom. 07s, 08s, 09s 0,62 3. oświetlenie pom. 06s 0,58 4. oświetlenie pom. 02s, 03s, 04s, 05s 0,52 5. oświetlenie zewnętrzne wejścia 0,30 6. gniazda jednofazowe pom. 07s (1/2) 2,00 7. gniazda jednofazowe pom. 07s (1/2) 2,00 8. gniazda jednofazowe pom. 09s (1/2) 2,00 9. gniazda jednofazowe pom. 09s (1/2) 2, gniazda jednofazowe pom. 08s, 06s 2, gniazda jednofazowe pom. 02s 2, gniazda jednofazowe pom. 03s, 04s, 05s 2, gniazda sieci komputerowej 2,00 Razem 22,72 0,4 9,09 18

19 Lp. Nazwa odbiornika Moc Współczynnik Moc zainstalowana jednoczesności szczytowa Rozdzielnica TSK Pi [kw] kj [-] Ps[kW] 1. oświetlenie pom. 01s (1/2) 0,72 2. oświetlenie pom. 01s (1/2) 0,72 3. oświetlenie zewnętrzne 0,30 4. gniazda jednofazowe pom. 01s (1/2) 2,00 5. gniazda jednofazowe pom. 01s (1/2) 2,00 6. gniazda jednofazowe pom. 01s (pulpit) 2,00 7. napęd rolet okiennych 2,00 8. zabezpieczenie urządzeń systemu nagłośnienia 2,00 Razem 11,74 0,4 4, Obliczenia wartości prądów znamionowych zabezpieczeń, prądów zwarciowych i spadków napięć na przewodach. Do obliczenia prądów zwarciowych przyjęto prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy RG1 w wysokości 2,9 ka. Rozdzielnica TGP Moc zainstalowana P z = 29,8 kw Zakładany współczynnik jednoczesności k j = 0,9 Moc szczytowa P sz = P z x k j = 26,9 kw Obliczony prąd szczytowy przy spodziewanym cosφ = 0,94 wynosi: J sz = P sz /( 3 x U N x cosφ) = 41,8 A Obliczenia prądów znamionowych poszczególnych obwodów wykonane przy pomocy programu Pająk TSR Un=400V (Ks=0,4) 2. TSP Un=400V (Ks=0,4) 3. wentylator nawiewu NW1 Un=400V, Pn=1.1kW, eta=0.74, In=2.65A, Is/In=6, cos Fi=0.81 (Ku=1) 4. wentylator wywiewu NW1 Un=400V, Pn=1.1kW, eta=0.74, In=2.65A, Is/In=6, cos Fi=0.81 (Ku=1) 5. wentylator nawiewu NW2 Un=400V, Pn=0.74kW, eta=0.74, In=1.85A, Is/In=6, cos Fi=0.79 (Ku=1) 6. wentylator wywiewu NW2 Un=400V, Pn=0.74kW, eta=0.74, In=1.85A, Is/In=6, cos Fi=0.79 (Ku=1) oświetlenie pomieszczeń central Un=230V, In=2,7A, Pn=0,6kW, cos Fi=0,95 7. wentylacyjnych w piwnicy (Ku=1) gniazda jednofazowe pomieszczeń Un=230V, In=9,2A, Pn=2kW, cos Fi=0,95 8. central wentylacyjnych w piwnicy (Ku=1) Dobór poszczególnych urządzeń i kabli wykonano przy pomocy programu Pająk

20 Zabezpieczenie kabla zasilającego rozdzielnicę TGP w rozdzielnicy RG1: BEZPIECZNIKI 63 A In=63A, Od strony odbioru: 1. TSR WYŁĄCZNIK S C 3P 32 A 6kA 2. TSP WYŁĄCZNIK S C 3P 32 A 6kA 3. wentylator nawiewu NW1 WYŁĄCZNIK 4. wentylator wywiewu NW1 WYŁĄCZNIK 5. wentylator nawiewu NW2 WYŁĄCZNIK 6. wentylator wywiewu NW2 WYŁĄCZNIK oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy M250 4,0 A +SM320 4Z 20A 230V M250 4,0 A +SM320 4Z 20A 230V M250 2,5 A +SM320 4Z 20A 230V M250 2,5 A +SM320 4Z 20A 230V WYŁĄCZNIK S 301 C 10 1P 10 A 6 ka WYŁĄCZNIK S 301 C 16 1P 6 A 6 ka Iw=32A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=32A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=4A (Ir=100% Iu (4,0A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=4A (Ir=100% Iu (4,0A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=2.5A (Ir=100% Iu (2,5A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=2.5A (Ir=100% Iu (2,5A)), Ics=7kA, Icu=10kA Iw=10A, Ics=6kA, Icu=6kA Iw=16A, Ics=6kA, Icu=6kA rozdzielnica TGP KABEL YKY 5x35 1. TSR KABEL YDY 5x10 2. TSP KABEL YKY 5x35 3. wentylator nawiewu NW1 KABEL YDY 5x wentylator wywiewu NW1 KABEL YDY 5x wentylator nawiewu NW2 KABEL YDY 5x wentylator wywiewu NW2 KABEL YDY 5x oświetlenie pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy KABEL YDY 3x1.5 gniazda jednofazowe pomieszczeń central wentylacyjnych w piwnicy KABEL YDY 3x2.5 L=15m, Iz=126,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=12.73kA, Tau=1350s L=20m, Iz=60,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=3.64kA, Tau=680s L=20m, Iz=126,0A (30 C, E), Icw(0.1s)=12.73kA, Tau=1350s L=20m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=20m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=15m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=15m, Iz=20,0A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.909kA, Tau=355s L=20m, Iz=16,5A (30 C, B2), Icw(0.1s)=0.545kA, Tau=290s L=20m, Iz=23,0A (30 C, B2), Przy pomocy programu Pająk 2.8 wykonano obliczenia spadków napięć i prądów zwarciowych trójfazowych i jednofazowych. Spadki napięć na przewodach obliczono dla najdalszego punktu danego obwodu. Spadki napięć: rozdzielnica TGP Ks=0,8; dunode=0,24/0,11/0,15% 1. TSR Ks=0,4; dunode=0,53/0,43/0,34% 20

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo