EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI"

Transkrypt

1 EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

2

3 EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel)

4 Spis treści Specyfika funkcjonowania MSP na rynku działalność innowacyjna w ujęciu badań empirycznych... 5 Czynniki konkurencyjności polskich MSP... 8 Znaczenie innowacji... 8 Moduł: Innowacje organizacyjne Innowacje wielką szansą Zasady skutecznej innowacji Podstawowe typy innowacji Innowacje organizacyjne w relacjach z otoczeniem Innowacje w relacjach z otoczeniem: źródła przewagi konkurencyjnej łańcuch wartości Portera Innowacje w relacjach z otoczeniem prawa własności do innowacji Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy Budowa strategii firmy w oparciu o model 7S McKinsey a Czynniki kształtujące branżę model 5 sił Portera Podsumowanie Bibliografia Moduł: Innowacje marketingowe Wstęp Znaczenie innowacji w budowaniu strategii w tym strategii marketingowych Elementy marketingu mix Cykl życia produktu/usługi Macierz BCG Wprowadzanie innowacji na rynek Instrumenty analizy otoczenia i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku Badania potrzeb rynku w zakresie popytu na innowacje Nowe trendy w marketingu Znaczenie innowacji marketingowych w budowaniu strategii przedsiębiorstwa Bibliografia Moduł: Innowacje procesowe Wstęp Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie Innowacje procesowe dobre praktyki Proces innowacji i RSI Sieciowanie i klastry, jako źródło innowacji procesowych w sektorze Mikro i MSP Źródła innowacji w przedsiębiorstwie Zarządzanie innowacjami Źródła finansowania innowacji Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej Bibliografia Akty prawne Moduł: Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne w MSP Innowatorzy i wizjonerzy dobre praktyki Strategia innowacji Kreatywność i komunikacja Gospodarka oparta na wiedzy Cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa Podmioty wspierające innowacje technologiczne Wdrażanie innowacji technologicznych formy prawne podmiotów Podsumowanie Bibliografia Akty prawne... 96

5 Niniejszy podręcznik stanowi materiał dedykowany uczestnikom projektu Ekspert ds. innowacji, realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. a / 4-5 Podręcznik stanowi jeden z elementów uzupełnienia procesu szkoleniowego. Porusza aspekty praktyczne innowacji. Przedmiotowy podręcznik opatrzony został bibliografią, która umożliwia uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat innowacji również po zakończeniu zajęć z trenerem. Przedsiębiorstwa są dzisiaj czymś innym niż były w latach pięćdziesiątych czy siedemdziesiątych, przyczyną takiego stanu rzeczy jest proces ich rozwoju, któremu podlegają wszystkie organizacje, a zwłaszcza przedsiębiorstwa. Według Pierścionka, rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia. Dostosowania te są skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, co stanowi warunek niezbędny do jego utrzymania się na rynku. Rozwój w tym ujęciu oznacza zatem: wprowadzenie nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, poprawę jakości istniejących w systemach elementów i zmiany struktur systemów. Jest przede wszystkim zjawiskiem jakościowym, polegającym na wprowadzeniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz innowacji w dziedzinie organizacji i zarządzania, w tym również zarządzania kadrami i marketingu. [Pierścionek 1996, s.11] Specyfika funkcjonowania MSP na rynku działalność innowacyjna w ujęciu badań empirycznych W pierwszej połowie 2011 roku prowadzenie działalności innowacyjnej zadeklarowało 23% przedsiębiorców ankietowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz. Z opublikowanego raportu wynika, że częściej taką działalność prowadzą przedsiębiorstwa średniej wielkości prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym ( tab.1). Tab. 1. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w 2011 roku w podziale na wielkość przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje Mikro 20 Małe 28 Średnie 43 Źródło: [opracowanie na podstawie: MG, nr 2/2011].

6 W latach najbardziej popularne w polskim sektorze MSP były innowacje produktowe. Prawie 27% małych i średnich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje produktowe, czyli o ponad 12% więcej niż innowacje procesowe. Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że bez względu na wielkość przedsiębiorstwa innowacje produktowe są częściej wdrażane niż procesowe. Tab. 2. Odsetek przedsiębiorstw, które w latach wdrożyły innowacje procesowe lub produktowe. Wielkość przedsiębiorstwa Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w innowacje danego typu Innowacje procesowe Innowacje produktowe Przedsiębiorcy inwestowali również w innowacje typu organizacyjnego i marketingowego. Analizując cały sektor MSP można zauważyć przewagę innowacji marketingowych nad organizacyjnymi, ale rozpatrując poszczególne wielkości przedsiębiorstw można wywnioskować, że tylko w przedsiębiorstwach mikro przeważają innowacje marketingowe nad organizacyjnymi. Natomiast w podmiotach małych i średnich jest tendencja odwrotna (tab. 3). Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabelach 2 i 3, w latach większość firm średnich wdrożyła przynajmniej jedną innowację do praktyki. Z analizy danych wynika, iż mikro przedsiębiorstwa są mniej skłonne do innowacji. Jeśli już podejmują takie inwestycje to przeważają innowacje typu produktowego i marketingowego nad procesowymi, a zwłaszcza organizacyjnymi. Różnica MSP ogółem 111,5 137,0 25,5 Mikro 25,2 38,2 13,0 Małe 36,4 46,4 10,0 Średnie 49,9 52,4 2,5 Źródło: [opracowanie Joanna Duda na podstawie raportu PKPP Lewiatan, 2011]. Tab. 3. Odsetek przedsiębiorstw, które w latach wdrożyły innowacje organizacyjne lub marketingowe. Wielkość przedsiębiorstwa Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w innowacje danego typu Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe Najbardziej popularnym typem innowacji w 2011 roku były innowacje produktowe, które wprowadziło co dziesiąte ankietowane przedsiębiorstwo. Innowacje procesowe wprowadziło 5% przedsiębiorców, a nietechnologiczne 4%. Kilka procent firm wprowadziło więcej niż jeden typ innowacji. Zamiar wprowadzenia innowacji w 2012 roku zadeklarowała co piąta firma, ale aż 43% zadeklarowało brak takiego zamiaru, 38% respondentów nie wiedziało jeszcze jaką podejmie decyzję w tym zakresie. W 2011 roku najwięcej przedsiębiorców za czynniki wzrostu innowacyjności (65%) uznało wzrost popytu na rynku polskim, uproszczenie dostępu do funduszy unijnych (56%), konkurencję ze strony innych, bardziej innowacyjnych firm (50%) oraz podobnie jak w latach , łatwiejszy dostęp do kredytów bankowych (prawie 43%). Wyniki badań zamieszczono w tabeli 4. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4, w latach , za najważniejszy Różnica MSP ogółem 119,4 112,5-6,9 Mikro 26,4 31,4 5,0 Małe 38,6 35,8-2,8 Średnie 54,4 45,3-9,1 Źródło: [opracowanie: Joanna Duda na podstawie raportu PKPP Lewiatan, 2011]. czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorcy uznali: wzrost popytu na oferowane przez nich produkty i usługi. Za drugi ważny czynnik uznano lepszy dostęp do źródeł finansowania w postaci bardziej dostępnych kredytów bankowych oraz środków wsparcia z programów unijnych. Przedstawione wyniki wskazują również, że w 2011 roku zainteresowanie środkami unijnymi znacznie wzrosło. W latach przedsiębiorcy podchodzili w bardziej sceptyczny sposób do tego źródła współfinansowania inwestycji, dlatego też nie uznali tego czynnika za stymulujący wzrost innowacyjności.

7 Tab. 4. Czynniki zwiększające innowacyjność polskich firm z sektora MSP w opinii przedsiębiorców w latach a / 6-7 Czynniki zwiększające innowacyjność Czynniki zwiększające innowacyjność polskich firm z sektora MSP Odsetek przedsiębiorstw w 2011 Odsetek przedsiębiorstw w Wiedza o badaniach prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce 21,8 9,6 Wiedza o innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych przez konkurentów w branży 40,4 11,5 Dostęp do kredytów na innowacje na preferencyjnych warunkach 42,8 46,0 Uproszczenie dostępu do funduszy unijnych w UE 47,7 Konkurencja ze strony innych bardziej innowacyjnych firm 50,0 5,0 Uproszczenie dostępu do funduszy unijnych w Polsce 56,7 Popyt na rynku polskim 65,4 43,6 Źródło: [opracowanie własne na podstawie: Duda J., 2008, raport PKPP Lewiatan, 2011]. W latach w innowacje zamierza inwestować prawie 56% małych i średnich przedsiębiorstw. Planowana jest podobna struktura inwestycji do tej z trzech ostatnich lat. Z taką różnicą, że skłonnych do wdrożenia innowacji produktowych będzie o prawie 9% mniej, natomiast organizacyjnych o ponad 3% więcej. Innowacje procesowe i marketingowe planuje wprowadzać podobna ilość przedsiębiorców (tab.5). Tab. 5. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w innowacje w latach Rodzaj innowacji Odsetek przedsiębiorców inwestujących w innowacje Różnica Produktowe 29,6 20,7-8,9 Procesowe 39,3 40,2 0,9 Organizacyjne 28,1 31,4 3,3 Marketingowe 32,2 33,1 0,9 Źródło: [opracowanie własne na podstawie raportu PKPP Lewiatan, 2011].

8 Tab. 6. Czynniki decydujące o rozwoju i konkurencyjności polskiego sektora MSP, w latach , Wyszczególnienie: Odsetek przedsiębiorców Cena 51,9 51,9 57,6 64,3 57,3 52,0 15,4 Jakość produktów/usług 20,0 20,9 18,7 15,2 21,7 26,8 43,4 Jakość obsługi klienta 9,4 9,5 9,6 5,9 5,6 5,5 15,3 Wąska specjalizacja 5,7 5,8 6,2 4,2 4,3 5,6 8,3 Zdolność dostosowania produkcji do wymagań klienta 5,6 5,6 4,7 5,5 2,9 3,8 9,8 Nowatorski charakter produktów, usług 1,7 1,8 1,0 0,6 0,9 0,2 2,4 Źródło: [opracowanie własne na podstawie: raportów PKPP Lewiatan, 2005, 2007, 2011; Duda J., 2010]. Czynniki konkurencyjności polskich MSP Na przestrzeni lat czynniki decydujące o rozwoju i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw polskich praktycznie się nie zmieniały. Jak przedstawiono w tabeli 6 przedsiębiorcy konkurowali głównie ceną, czyli tworzyli bardzo nietrwałą i łatwą do imitacji przez konkurentów strategię. Taka postawa nie sprzyja stabilnym warunkom funkcjonowania przedsiębiorstw. Inne czynniki takie jak: innowacyjność produktów czy usług, ich nowatorski charakter, unikatowość czy umiejętność dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta miały znikome znaczenie. W roku 2011 można zauważyć bardzo wyraźną zmianę. Przedsiębiorcy nie konkurowali już ceną, a jakością produktów i usług oraz jakością obsługi klienta. Taka zmiana postawy może wynikać z następujących faktów. W ostatnich latach marże przedsiębiorstw były już na bardzo niskim poziome i kontynuowanie strategii opartej o niską cenę w wielu przypadkach kończyło się utratą ich płynności finansowej. Drugim istotnym powodem zmiany strategii budowania pozycji konkurencyjnej była konieczność sprostania konkurencji na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Ankietowani przedsiębiorcy określili również grupę czynników, które w ich opinii będą decydowały o rozwoju przedsiębiorstw przez najbliższe 2 4 lata (tab.7). Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli obok (tab.7), przedsiębiorcy przewidują utrzymanie się aktualnej tendencji, czyli budowania pozycji konkurencyjnej na JRE w oparciu o kształtowanie odpowiedniego poziomu jakości produktów i świadczonych usług. Znaczenie innowacji Innowacje i procesy innowacyjne są od jakiegoś już czasu przedmiotem zainteresowań wielu badaczy. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji tego pojęcia. Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego innovatio, co oznacza odnowienie. Zatem innowacja stanowi wartość dla organizacji, społeczności, cywilizacji, wprowadzaną przez człowieka, bądź jakość dotyczącą jej celów lub sposobów realizacji. Pojęcie innowacji w ekonomii wprowadził J. Schumpeter, który określił jej zakres bardzo szeroko: działalność innowacyjną zdefiniowano jako: działalność związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce. Zakres pojęcia w ujęciu proponowanym przez J. Schumpetera jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie

9 Tab. 7. Czynniki, które będą w opinii przedsiębiorców, decydowały o konkurencyjności w latach Wyszczególnienie Odsetek przedsiębiorców zmiany o charakterze technicznym i organizacyjnym, jakie mogą mieć miejsce w jednostkach gospodarczych. a / 8-9 Cena 16,4 Jakość produktów/usług 42,8 Jakość obsługi klienta 11,7 Wąska specjalizacja 7,2 Zdolność dostosowania produkcji do wymagań klienta Wprowadzanie na rynek bardziej innowacyjnych produktów Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy Z kolei w opinii P. Durckera innowacje przenikają wszystkie sfery działalności firmy. Mogą to być zmiany produktu, zmiany w zakresie marketingu, w zakresie organizacji oraz w metodach zarządzania. Autor proponuje by zmiany te traktować jako systemowe [P.Durcker, 1998], które polegają na aktywnym identyfikowaniu zmian w otoczeniu oraz systematycznej analizie możliwości ich wykorzystania dla tworzenia kolejnych innowacji. Jako główne czynniki innowacji P. Drucker uważa czynniki niespodziewane, takie jak: potrzeba procesu, zmiany w strukturze branży albo strukturze rynku, zmiany ludności (demografia), zmiany w postrzeganiu, nową wiedzę zarówno naukową jak i nienaukową. [P. Drucker, 2004] Również szerokie ujęcie innowacji zawarte jest w podręczniku Oslo Manual. Jest to dokument wydany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zawierający omówienie metod zbierania oraz interpretacji wskaźników dotyczących innowacji. Według Oslo Manual pod pojęciem innowacji należy rozumieć wprowadzanie nowych lub istotnie zmienionych (ulepszonych, zmodernizowanych) wyrobów (produktów materialnych, usług), procesów lub rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Kryterium nowości w odniesieniu do wprowadzania innowacji jest oceniane z punktu widzenia danej firmy i może obejmować zarówno samodzielne opracowania, jak również rozwiązania zaadoptowane przez otoczenie. Z pojęciem innowacji wiążą się również terminy, takie jak: wynalazek, nowość czy modyfikacja. Z definicji zawartej w słowniku języka polskiego, wynalazek to wynalezienie lub wymyślenie czegoś. [Słownik języka polskiego, 2006]. Wynalazczość opisuje chwile powstania nowości, nowego rozwiązania technicznego lub technologicznego, opracowanie związku chemicznego lub rozwiązań informatycznych. Natomiast innowacja reprezentuje element przenikania się i adoptowania wynalazków w nowe produkty, usługi, procesy. Innowacja ma miejsce gdy wskazuje sposób, jak wykorzystać wynalazek i wpleść go do procesu wytwarzania dóbr lub usług, w taki sposób, aby były przydatne dla ludzi i ich środowiska. Pojęcie innowacji obejmuje szeroki zakres działań przedsiębiorstw, dlatego warto wskazać, celem uporządkowania tego zjawiska, na kilka podziałów wyróżnianych w literaturze przedmiotu. 11,8 2,3 2,0 Źródło: [opracowanie na podstawie raportu PKPP Lewiatan, 2011].

10 Pierwszy z nich dotyczy nowatorstwa innowacji. Tu zwykle dokonuje się podziału ze względu na stopień rozpowszechniania danego rozwiązania. Wyróżnia się nowości na skalę światową innowacje absolutne, (pierwsze zastosowanie na świecie), nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo (innowacje w skali kraju czy regionu) oraz nowości tylko z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. W uproszczeniu można dokonać podziału na innowacje rzeczywiste i naśladownictwo. Polskie MSP często występują w roli naśladowców, to jednak również można zaliczyć jako przejaw ich kreatywności. Na innowacje można również spojrzeć z punktu widzenia ich znaczenia dla organizacji. Wyróżnia się tu innowacje przyrostowe (incremental innovations) oraz radykalne (radical innovations). [S. Hagenhoff, 2008] Innowacje przyrostowe powstają w wyniku usprawniania procesów produkcyjnych lub komercyjnych, a ponieważ zwykle są tworzone krok po kroku, mają mniej rewolucyjny charakter niż innowacje radykalne. [D. Klonowski, 2009] Natomiast innowacje radykalne tworzą nowe produkty lub procesy, które całkowicie zmieniają tradycyjne funkcjonowanie rynku. [R. McAdam, P. Stevenson, G. Armstrong, 2000] Inny podział, który nawiązuje do strategii innowacji, to podział na innowacje defensywne i ofensywne. [J.R. Ortt, P.A. van der Duin, 2008] Te pierwsze oparte są na informacjach na temat pozycji konkurencyjnej i potrzeb rynkowych, z kolei te drugie są tworzone na podstawie informacji o naukowych i technologicznych odkryciach, w celu zajęcia korzystnej pozycji konkurencyjnej na rynku.

11 Ekspert ds. innowacji Moduł: Innowacje organizacyjne Monika Danicka Żuk a

12 Innowacje wielką szansą Zasady skutecznej innowacji Podstawowe typy innowacji Innowacje organizacyjne w relacjach z otoczeniem Innowacje w relacjach z otoczeniem: źródła przewagi konkurencyjnej łańcuch wartości Portera Innowacje w relacjach z otoczeniem prawa własności do innowacji Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy Budowa strategii firmy w oparciu o model 7S McKinsey a Czynniki kształtujące branżę model 5 sił Portera Podsumowanie Bibliografia... 29

13 Innowacje organizacyjne a / Innowacje wielką szansą O innowacjach słyszymy dziś wszędzie: że są niezbędne, że napędzają rozwój całej gospodarki, że są motorem napędzającym zmiany na lepsze, ale też, że jest ich za mało, że niewiele firm i instytucji ma podejście innowacyjne. Nam, jako zwykłym przedsiębiorcom, innowacje kojarzą się z firmami z obszaru nowych technologii, IT, Internetu, biotechnologii czy przemysłu opartego na najnowszych osiągnięciach naukowych. Może nie raz zadaliśmy sobie pytanie: co mogę ulepszyć w moim biznesie, jak zmienić działanie organizacji, aby była wydajniejsza, bardziej skuteczna i konkurencyjna ale nie kojarzymy tego z podejściem innowacyjnym a to jest właśnie pierwszy krok do myślenia i działania innowacyjnego. Innowacje organizacyjne tworzą ludzie dla ludzi Innowacyjne produkty i rozwiązania tworzą firmy, które inwestują w pracowników. Przeprowadzone za 2010 r. badania w zakresie innowacji w polskich przedsiębiorstwach wskazują na to, iż ponad 40% z badanych firm w ciągu 12 miesięcy wprowadziło innowacje w zakresie ulepszeń produktów i usług, metod produkcji oraz zwiększyło zatrudnienie. ¼ z tych przedsiębiorstw potwierdziła wzrost zysku w ciągu tych 12 miesięcy. Zwraca to uwagę na fakt, iż istnieje silny związek pomiędzy rozwojem przedsiębiorstw, a inicjacją działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji pracowników. 78% firm określanych jako silnie rozwijające się podejmowało inwestycje w rozwój kadr. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój kadr w 2010 r. Ogółem Stagnacyjne podjęte działania niepodjęte działania Słabo rozwijające się Rozwijające się Silnie rozwijające się 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: M.Kocór, A. Strzembońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa Pomimo tego Polska ciągle lokuje się poniżej przeciętnego poziomu europejskiego. W rankingu Innovation Union Scoreboard, 2010, na 27 krajów Unii Europejskiej Polska zajęła 22 miejsce.

14 Innowacje, a organizacja (firma) Innowacje, a w szczególności innowacje organizacyjne, mogą być wprowadzone w dowolnym obszarze firmy. Zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania w tym zasad organizacji pracy powinny prowadzić do zmian jakościowych i ilościowych w firmie. Nie ma i raczej nie będzie złotego przepisu na wypracowywanie innowacji organizacyjnych w firmach. Przedstawione w dalszej części skryptu modele i narzędzia powinny ułatwić indywidualną analizę własnej firmy i wskazać miejsca, w których możemy wprowadzić zmiany w tym zmiany, które możemy określić jako innowacje organizacyjne. Proces myślenia pro innowacyjnego od czego zacząć? Myślenie systemowe, to ogarnianie całości, to umiejętność dostrzegania zależności i powiązań w otaczającym nas świecie. Pozwala realizować świadomie cele i zadania konkretnego działu firmy przez wszystkich członków zespołu. CAŁOŚĆ TO WIĘCEJ NIŻ SUMA JEJ CZĘŚCI (Arytoteles p.n.e) Jak wykorzystać myślenie systemowe w kontekście innowacji? Las można oglądać z bliska, przykładając lupę do kory pojedynczego drzewa, bądź z daleka oglądając go z lotu ptaka. Za każdym razem uzyskamy inne informacje o tym samym lesie. Przykład lasu niech będzie analogią. Popatrzmy na swoją firmę z góry analizując ją jako całość, a następnie skupmy się na jej poszczególnych obszarach i zastanówmy, co możemy zmienić, gdzie nasze innowacje organizacyjne mogą być użyteczne lub wręcz potrzebne. Przykład pijaka z Małego Księcia A. Saint de Exupery ego bardzo dobrze ilustruje zasadę, że im bardziej naciskamy, chcemy zmienić model myślenia tym trafiamy na większy opór. Co robisz? Piję. Dlaczego pijesz? Aby zapomnieć. O czym zapomnieć? Że się wstydzę. Czego się wstydzisz? Że piję. Im alkoholik bardziej chce wytrzeźwieć, tym bardziej uświadamia sobie swój stan, i tym bardziej pragnie sięgnąć po butelkę (tzw. zjawisko sprzężenia zwrotnego). Sposób myślenia systemowego będzie przyczynkiem do analizy firmy pod kątem wprowadzenia innowacji organizacyjnych. Myślenie systemowe łatwo można przedstawić poprzez obraz góry lodowej zanurzonej w oceanie. Zdarzenia: krąg dyskusji politycznych, społecznych, biznesowych Wzorce: analiza zdarzeń z punktu widzenia czasu i przestrzeni w jakich zachodzą, trendy Struktury systemowe: analiza zależności występujących pomiędzy pojedynczymi zjawiskami Modele myślowe: głęboko zakorzenione przekonania, sposoby postrzegania i myślenia, które są dla nas tak oczywiste, że często nie uświadamiamy sobie ich istnienia. To sprawia, iż ludzie siedzący wewnątrz systemu nie są w stanie ogarnąć struktur, które wpływają na ich zachowania. Próbują przeprowadzić zmiany systemowe wywierając nacisk, co przeważnie daje efekt przeciwny do zamierzonego. Źródło: Maja Wilczyńska, Świadome zarządzanie, BusinessCoaching.

15 Innowacje organizacyjne Na co dzień działamy według utartych schematów, nie oznacza to, że nie mamy potrzeby wprowadzenia zmian czy innowacji, ale obawiamy się co one nam przyniosą zmiana niesie niewiadomą. Innowacje mogą przełamać krąg pijaka i wnieść nową jakość działania. a / Organizacja jest otwartym systemem społeczno technicznym, składającym się z ludzi (wraz z ich celami, wartościami, umiejętnościami i motywacją do działania) i aparatury (narzędzi, wyposażenia, maszyn itp.), zorientowanym na osiąganie celów i mającym określoną strukturę sposób uporządkowania. Zmiana myślenia o organizacji na myślenie systemowe jest podejściem niezwykle trudnym i można ją porównać np. do zmian w ruchu drogowym z prawostronnego na lewostronny. Każda organizacja powinna być nastawiona na osiąganie celów oraz usprawnianie procesów w 4 wymiarach: społecznym (regulacje prawne, świadczenia społeczne); właścicielskim (wskaźniki finansowe, wydajność procesów, cele strategiczne); pracowniczym (zadowolenie pracowników, wypalenie zawodowe, podwyżki płac i awanse); konsumenckim (zadowolenie klienta, wydajność procesów, jakość produktów/usług). SPOŁECZEŃSTWO WŁAŚCICIEL PRACOWNIK KONSUMENT Źródło: opracowanie własne. Innowacje organizacyjne mogą dotyczyć każdego z wyżej wymienionych 4 obszarów. Każde działanie zmieniające sposób funkcjonowania firmy na lepsze jest innowacją organizacyjną. Tym ma to większe znaczenie iż sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) pełni bardzo istotną funkcję gospodarczą i społeczną, tzn. kreuje postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie, poprzez wskazywanie szans i możliwości samozatrudnienia, osiągnięcia sukcesu, a w ten sposób zmianę statusu społecznego. MSP to każda działalność gospodarcza posiadająca zorganizowaną formę prawną. Dla celów niniejszego szkolenia przyjmujemy, iż są to: osoby prowadzące działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwa rodzinne, spółki prawa handlowego prowadzące działalność gospodarczą. Organizacje (firmy) nieustannie starają się zdobyć przewagę stosując w tym celu liczne narzędzia (m.in. wprowadzając innowacje organizacyjne), które mogą przyczynić się do pokonania konkurencji. W ostatecznym rozrachunku zawsze wygrywają te organizacje, których produkty i usługi są po prostu lepsze jakościowo.

16 Definicja innowacji Przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do: produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług. [ ] Przedsiębiorcy powinni w celowy sposób szukać źródeł innowacji, szukać zmian i ich objawów, wskazujących na okazję do skutecznej innowacji. Powinni także znać i stosować zasady skutecznej innowacji. Zasady skutecznej innowacji Historia innowacji pokazuje, iż tylko innowacje celowe, wynikające z analizy, systemu ciężkiej pracy, znajomości podstaw działalności pozwalają na osiąganie wyjątkowych wyników. Prawdziwa innowacyjność nie jest tylko przebłyskiem geniuszu. Innowację trzeba wpisać w politykę firmy. Dlatego, że wymaga ona dokonywania okresowych przeglądów, odrzucania tego wszystkiego co zużyte, przestarzałe i nieefektywne, a także tego co jest wynikiem pomyłek, błędów i źle skierowanych wysiłków. Innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu (innowacje radykalne), równie cenne są te powstające codziennie w polskich firmach, a wzmacniające ich pozycję na rynku. Innowacyjność to także stan umysłu: otwartość, kreatywność, twórcze myślenie, pozytywne nastawienie do zmian i chęć ich wdrażania. Ważny dla innowacyjnych firm jest także rozwój ich najbliższego otoczenia instytucjonalnego. Polski biznes powinien bardziej wykorzystywać wiedzę i efekty badań naukowych. 3 warunki skuteczności innowacji 1. Innowacja jest pracą wymagającą wiedzy, a często ogromnej pomysłowości. 2. Innowacja musi być dla innowatora ważna i mieć sens, aby w pełni mógł on wykorzystać swoje mocne strony. 3. Innowacja musi być zawsze blisko rynku, orientować się na rynek i być inspirowana przez zachowania uczestników gry rynkowej.

17 Podstawowe typy innowacji Innowacje organizacyjne a / innowacje ORGANIZACYJNE innowacje PROCESOWE innowacje MARKETINGOWE INNOWACJE innowacje PRODUKTOWE Źródło: opracowanie własne w oparciu o Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3 OECD/EC Powyższy schemat obrazuje w uproszczeniu 4 typy innowacji w podejściu systemowym zaprezentowanym w Podręczniku Oslo, który w wydaniu trzecim prezentuje ujednolicone stanowisko 30 państw OECD oraz Eurostatu. Według zaprezentowanej w Podręczniku Oslo typologii innowacje definiowane są jako: Innowacje organizacyjne: to zmiany w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy, w stosunkach firmy z otoczeniem. Innowacje marketingowe: to zmiany w projekcie produktu, w opakowaniu, w metodzie promocji i dystrybucji produktu, w metodach kształtowania cen wyrobów i usług. Innowacje produktowe: to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu/usługi. Innowacje procesowe: to wdrożenie nowej, udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, zmian w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. nowa metoda organizacji miejsca pracy nowa metoda organizacyjna INNOWACJE ORGANIZACYJNE nowa zasada w relacjach z otoczeniem Źródło: opracowanie własne w oparciu o Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3 OECD/EC Powyższy rysunek schemat ilustruje podział innowacji organizacyjnych.

18 Innowacje organizacyjne Organizacja do pewnego stopnia przypomina żywy organizm, dlatego często reaguje podobnie jak on. Wyrazem tego mogą być problemy i kryzysy, które są często na porządku dziennym firm. Problem organizacyjny to zadanie, którego nie można rozwiązać za pomocą dotychczasowych środków, wymaga on znalezienia innowacyjnego rozwiązania. Z kolei kryzys w organizacji powstaje wówczas, kiedy wyczerpują się możliwości dalszego efektywnego funkcjonowania organizacji, tkwiące w jej dotychczasowych rozwiązaniach strukturalnych. Według koncepcji cyklu życia organizacji kryzys może stać się czynnikiem dynamizującym instytucję. Bardzo ważne jest jednak wczesne dostrzeżenie kryzysu, opracowanie kierunków eliminacji jego źródeł oraz wdrożenia zmian w organizacji W części innowacji organizacyjnych, dotyczących nowych metod organizacyjnych, znaczące miejsce zajmuje tematyka uporządkowania" struktur organizacyjnych i rozdziału pracy. Poniższe 2 przykłady Modeli Struktury Organizacyjnej (tradycyjny i nowoczesny) ukazują jak wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego pracowników, odnośnie uczenia się i udostępniania wiedzy, systemów szkoleń i zarządzania procesami w firmie. Znaczna cześć organizacji w wymiarze globalnym zmierza do wdrożeń struktur innowacyjnych. Dotychczasowy, tradycyjny model wygląda w przybliżeniu tak: Metoda Organizacyjna: Model struktury tradycyjnej Definicja: Nowa metoda organizacyjna to ciąg czynności, zdarzeń lub szerzej procesów zmierzających do przemodelowania organizacji jako całości lub tylko jej części w z góry określonym celu. Dyrektor Asystent Dyrektora Metody organizacyjne to zatem określone wzorce postępowania, na które składają się 2 elementy: instrument badawczy w postaci modelu oraz sposób wykorzystania tego instrumentu. Z-ca Dyrektora ds Sprzedaży Z-ca Dyrektora ds Finansów Z-ca Dyrektora ds Produkcji Według Encyklopedii Organizacji i Zarządzania (1982) model oznacza uproszczony obraz struktury organizacji czyli formalnego podziału zadań, władzy i informacji oraz funkcjonowania tj. sekwencji stanów określających relacje względem siebie poszczególnych części organizacji, a także relacje organizacja otoczenie. Zmiany w zakresie metod organizacyjnych podnoszą poziom zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności pracy), wpływają na wzrost wartości i jakości działań firmy, jednocześnie zwiększając popyt lub obniżając koszty. Do innowacji w zakresie przyjętej przez firmę metody organizacyjnej zalicza się m.in. wdrożenie: zasad dotyczących uczenia się i udostępniania wiedzy w ramach firmy, systemu kształcenia i szkolenia pracowników, pierwszego systemu zarządzania produkcją, systemu zarządzania łańcuchem dostaw, systemów zarządzania jakością (np. ISO). Kierownik Zespołu Sprzedawców Kierownik Zespołu Księgowych Kierownik Zespołu Brygadzistów Źródło: opracowanie własne. W tego typu strukturze wprowadzanie innowacji organizacyjnych nakierowanych na całą firmę jest utrudnione, ponieważ: organizacja jest zbiurokratyzowana oraz ma jasno określone i rozbudowane hierarchie (niezależne działy; sprzedaż, produkcja, księgowość itp.) często nie współpracujące, tylko będące albo odbiorcą, albo dostawcą określonych czynności: np. dział finansowy przygotowuje raporty finansowe, a dział sprzedaży jest jedynie odbiorcą danych. kultura przedsiębiorstwa przypisuje duże znaczenie statusowi stanowiska pracy jest ono zazwyczaj wąsko wyspecjalizowane, trudno przekazywać wiedzę innym współpracownikom, rozwiązania innowacyjne są ograniczone do działów lub grup stanowisk. Z tego względu występuje utrudniona dystrybucja wiedzy, współpraca pomiędzy poszczególnymi obszarami: czyli dział finansowy nie rozumie problemów sprzedaży dostarczając im w raportach suche dane. Pracownicy nie mają motywacji do poszerzania własnej wiedzy.

19 aktywność zespołów nastawiona jest na spełnienie oczekiwań przełożonych, którzy jednoosobowo decydują o innowacjach. W takim wypadku zanika inicjatywa, która jest głównym czynnikiem wzbudzania innowacji organizacyjnych. Pracownicy są nakierowywani jedynie na skuteczną realizację celów, a przełożony na ich egzekucję, żadnej ze stron nie zależy na premiowaniu inicjatyw pro innowacyjnych. Rozwój zawodowy jest ograniczony do wąskich wymagań stanowiska. Innowacje organizacyjne a / Powstaje pytanie: jak możemy przełożyć ten tradycyjny model, który opisuje dużą firmę na małe lub mikroprzedsiębiorstwo? Odpowiedzią jest analiza: jak podzielone są obowiązki pomiędzy pracowników, ich wzajemne zależności i obszary współpracy. To nasza często nieformalna lub tylko nieopisana struktura organizacyjna. Model analizy 7S przedstawiony w dalszej części skryptu będzie pomocny w określeniu i opisaniu naszej obecnej struktury organizacyjnej, która, mimo tego, że jest płaska (o poziomy zarządzania), często jest skomplikowana pod względem funkcjonalnym i zadaniowym. Metoda Organizacyjna: Model struktury innowacyjnej Sprzedaż Finanse Produkcja Projektant Sprzedawca Kontroler finansowy Kosztorysant Kontroler jakości Brygadzista Źródło: opracowanie własne. Powyższy model jest charakterystyczny dla organizacji zorientowanej na innowacje organizacyjne. Stwarza on ogromne możliwości rozwoju osobistego każdego pracownika. Pracownicy poszczególnych obszarów są zobligowani do realizacji zadań na danym stanowisku w oparciu o współpracę z pracownikami innych działów. Przytaczany przykład ze struktury organizacyjnej tradycyjnej, gdzie dział finansowy przygotowywał raporty finansowe dla działu sprzedaży bez wzajemnej współpracy tutaj ma inny wymiar: dane do takich sprawozdań powstają wspólnie ze sprzedawcą, kosztorysantem i osobami z działu produkcji. Dla pracowników oznacza to szersze kompetencje, łatwość zrozumienia celowości działań pracowników innych obszarów, szansę na wspólną bądź też indywidualną inicjatywę i możliwość wprowadzania innowacji organizacyjnych w metodzie organizacyjnej. Wymusza wręcz ciągły rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Daje możliwość samodzielnego realizowania swoich zadań w środowisku pracy. Pracownik łatwiej utożsamia się z całą firmą, czuje się osobiście odpowiedzialny za realizowane zadania, ponieważ ma większą swobodę i możliwość współpracy w tym dystrybucji własnej wiedzy i doświadczeń. Powstaje w firmie kultura pracy otwarta na uznanie i docenienie indywidualnego wkładu w realizację wspólnych celów. Orientacja na realizację zadań daje pracownikom poczucie spełnienia płynące z wykonywanej pracy, która jest wysoko oceniana i ma duże znaczenie dla firmy. Przykładowe raporty finansowe zbudowane w oparciu o dane zebrane z różnych obszarów często zaczynają być wykorzystywane wspólnie do innych celów pracownicy szukają innowacyjnych sposobów ich wykorzystania. Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności jest cenny dla obu stron: pracodawcy i pracownika. Zwiększa się efektywność i jakość pracy. Następuje samoistna dystrybucja wiedzy i kompetencji wewnątrz firmy.

20 Pracownik może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie finansowe za jego wkład w sukces przedsiębiorstwa. Im efektywniej są wykorzystywane zasoby przedsiębiorstwa, tym łatwiej jest uzyskać zakładane progi rentowności czy sprzedaży. Pracodawcy premiują działania pracowników zmierzające do wprowadzenia innowacji organizacyjnych w metodach organizacyjnych, ponieważ prowadzą zazwyczaj do obniżania kosztów lub zwiększania przychodów. Motywacja pracowników jest premiowana i zachęca do ciągłej aktywności i samodzielności. Pracodawca zyskuje zgrany zespół, dobrą markę na rynku i wymierne korzyści biznesowe. Pytanie: jak możemy przełożyć innowacyjny model struktury organizacyjnej, który opisuje dużą firmę na małe lub mikroprzedsiębiorstwo? Po przeprowadzeniu analizy z modelu 7S i ustaleniu jak obecnie wygląda struktura organizacyjna oraz organizacja pracy w firmie należy poszukać jedynie obszarów, w których nie jesteśmy zadowoleni z obecnego stanu. W tych miejscach należy rozpocząć zmiany. Do innowacyjnych metod organizacji pracy należy zatem również obszar wprowadzania nowych praktyk biznesowych. Proces ten może być wynikiem przebudowy struktury organizacyjnej firmy na innowacyjną (opis powyżej) lub to nowe praktyki biznesowe inicjują wewnętrzne zmiany organizacji na bardziej innowacyjną. Oba modele dojścia są równie skuteczne, nie ma znaczenia więc, od którego z nich proces zmian nastąpi. W praktykach biznesowych najczęściej spotykanymi innowacjami będzie zbudowanie i wprowadzenie w życie np. zasad bestpractice, modeli dystrybucji wiedzy, wprowadzenia wcześniej nieużywanych, zintegrowanych systemów kontroli czy rozliczeń, zarządzanie łańcuchem dostaw (przykład poniżej w dziale innowacje w relacjach z otoczeniem), wprowadzaniu zintegrowanego systemu kształcenia i rozwoju kadr firmy i wiele innych, których nie sposób wymienić, ponieważ innowacje w metodzie organizacyjnej mogą obejmować każdy dowolny fragment organizacji lub też całą firmę. Innowacje organizacyjne w relacjach z otoczeniem Nowoczesne, innowacyjne podejście do organizacji obejmuje również relacje z otoczeniem. Innowacja jest procesem integrującym działania wewnętrzne firmy z jej otoczeniem biznesowym, społecznym i klienckim. Dobra komunikacja z urzędami, partnerami i współpracownikami zewnętrznymi firmy może stanowić również cenne źródło informacji, jakie innowacje organizacyjne firma może lub powinna wprowadzić. W relacjach z otoczeniem innowacje organizacyjne są wprowadzane przede wszystkim w dwóch aspektach: konieczności dostosowania zasad działania firmy pod względem wymogów prawnych (przepisy prawne, wymogi branżowe, zasady prowadzenia księgowości i finansów firmy, prawa własności, patenty). Drugi aspekt związany z wprowadzaniem standardów działania. Tutaj działania innowacyjne polegają min. na wprowadzaniu zasad kontroli jakości dla dostawców, podwykonawców, outsourcing części aktywności firmy niebędących jej działalnością podstawową tylko pomocniczą, nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi o ile do tej pory nie była ona realizowana. Innowacje w relacjach z otoczeniem: źródła przewagi konkurencyjnej łańcuch wartości Portera System łańcucha wartości Portera pozwala dokładnie określić działania firmy, które prowadzą do uzyskania przewagi nad konkurentem w branży. Łańcuch wartości jest sekwencją działań biznesowych, w której z punktu widzenia końcowego odbiorcy, w każdym jej ogniwie następuje wzrost wartości produktu i usługi. Wg oficjalnej terminologii CIMA Model łańcucha wartości pozwala na spojrzenie na organizację z lotu ptaka, na to co robi oraz na sposób, w jaki jej działania biznesowe są zorganizowane. Im bardziej firma dba o swoich klientów, tym większe osiąga zyski, a tym samym rośnie jej wartość w stosunku do konkurentów. Według Portera w działalności każdej organizacji można wyodrębnić 9 obszarów aktywności oraz dokonać ich analizy pod kątem budowania łańcucha wartości. To jest model, na który składają się poszczególne działania organizacji (od pozyskania zasobów, poprzez ich przetworzenie i dodanie wartości celem dostarczenia klientowi) oraz zależności zachodzące pomiędzy nimi. Bardzo istotnym, we właściwym zrozumieniu działania modelu łańcucha wartości, jest uświadomienie sobie, iż działania biznesowe są czym innym niż funkcje biznesowe. Funkcje biznesowe są utożsamiane z poszczególnymi działami w organizacji (produkcji, finansów, itd.). Odzwierciedlają formalną strukturę organizacji oraz podział pracy.

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje 2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata Ostrowska Wojciech Pander Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata

Bardziej szczegółowo

Copyright Difin SA Warszawa 2014

Copyright Difin SA Warszawa 2014 Copyright Difin SA Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo