WYMAGANIA EDUKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 z rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Marketing dla klasy II z działu Wstęp OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę marketingu. Wskazywać podmioty gdzie koncepcje marketingowe mogą być wykorzystywane. Wymienić elementy marketingu MIX. Definiować otoczenia marketingowe. Wyliczyć strategie segmentacji rynku. Wyliczyć kryteria podziału rynku w ramach segmentacji. Wymienić kryteria podziału rynku charakteryzujące nabywców. Wymienić wady i zalety różnych strategii segmentacji rynku. dostateczny Opisać warunki rozwoju i upowszechnienia się marketingu. Wyjaśnić istotę elementów marketingu MIX. Rozróżnić czynniki,które wpływają na otoczenie makro i mikro marketingu. Wyjaśnić istotę rynku. Różnicować kategorie segment,a segmentacja rynku. Wyjaśnić i zilustrować podział rynku z punktu widzenia kryterium związanego z reakcjami klientów. Wyjaśnić jakie korzyści firmie daje segmentacja. Wyjaśnić istotę różnych strategii segmentacji rynku. Ilustrować strategie segmentacji rynku. dobry Scharakteryzować marketing tradycyjny i nowoczesny. Klasyfikować rynek w ujęciu marketingowym. Wskazać sposoby zwiększania sprzedaży poprzez oddziaływania na rynek. Określić co jest podstawą koncepcji segmentacji rynku. Scharakteryzować grupy klientów z punktu widzenia reakcji klientów na nowy produkt. orównać zalety i wady różnych strategii segmentacji rynku.

2 bardzo dobry Wyjaśnić różnice między marketingiem tradycyjnym i nowoczesnym. Dowieść przydatności różnych strategii marketingowych. Zaproponować przyjęcie strategii marketingowej dla wybranego produktu. Ocenia korzyści i straty klientów w związku z różnymi reakcjami na nowy produkt Ocenia koncepcje zwiększenia sprzedaży wybranych firm.

3 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Koszty OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kosztów. Wymieniać dokumentację kosztów osobowych. Wymieniać układy gromadzenia kosztów. Wymieniać dokumentację kosztów rzeczowych. Wymieniać potrącenia dobrowolne i obligatoryjne wynagrodzeń. dostateczny Rozróżniać czynniki wpływające na poziom i strukturę kosztów. Charakteryzować układy gromadzenia kosztów. Selekcjonować koszty według różnych kryteriów. Wyjaśnić istotę rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wyjaśnić zasady rozliczania kosztów. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia do wypłaty. Wyjaśnić zasady obliczania składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśnić zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyjaśnić zasady obliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Rozróżniać dokumenty płatnicze składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, na fundusz racy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń racowniczych. rzedstawić ewidencję gromadzenia i rozliczenia kosztów osobowych i rzeczowych. rzedstawić ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów.

4 dobry Obliczać wynagrodzenia za czas pracy. Obliczać wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło. Obliczać wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Obliczać składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczać składki odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzać imienne karty wynagrodzeń. Sporządzać listy płac. Sporządzać deklaracje ZUS. Sporządzać roczne IT-y. Sporządzać polecenia przelewu dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych podatku dochodowego. Ewidencjonować koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników. Ewidencjonować koszty rzeczowe. Rozliczać koszty z układu rodzajowego na koszty według typów działalności. Dokonywać rozliczeń międzyokresowych kosztów. bardzo dobry Kontrolować poziom i strukturę kosztów. Określić wpływ kosztów na efekty ekonomiczne podjętych działań. Interpretować salda na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

5 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Kalkulacja OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kalkulacji. Wymieniać rodzaje kalkulacji. Wymieniać metody kalkulacji. Wymienić pozycje kalkulacyjne. dostateczny Wyjaśnić czym jest bilans. Rozróżniać rodzaje i metody kalkulacji. Wyjaśnić istotę kalkulacji wstępnej. Wyjaśnić istotę kalkulacji wynikowej. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą współczynnikową. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą podziałową prostą. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą doliczeniową. Rozróżniać warunki stosowania metod kalkulacji. dobry Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą współczynnikową. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą doliczeniowązleceniową. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą kalkulacji podziałowej prostej. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą doliczeniową asortymentową. Dobierać metody kalkulacji kosztów do rodzaju i typu działalności. Ewidencjonować wyniki kalkulacji. bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie uzyskanych wyników kalkulacji..

6 Oceniać poprawność doboru metod kalkulacji. Dowieść poprawność doboru metod kalkulacji.

7 z Rachunkowości dla klasy III z działu Aktywa trwałe OCENA dopuszczający WYMAGANIA Identyfikować postacie aktywów trwałych. Definiować rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne. Nazywać dowody księgowe związane z obrotem środkami trwałymi. Wymienić rodzaje amortyzacji. Wymienić postacie ewidencji analitycznej środków trwałych Zidentyfikować postacie ewidencji pozabilansowej środków trwałych. Wymienić postacie środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji. Wymienić środki trwałe dla których wykorzystuje się indywidualne stawki amortyzacyjne. Wymienić pozycje przychodowe i kosztowe towarzyszące procesowi likwidacji i sprzedaży środków trwałych. Wymienić rodzaje leasingu. dostateczny Ilustrować operacji gospodarcze dotyczące aktywów trwałych. Wyjaśnić istotę amortyzacji i umorzenia. Wyjaśnić zasady naliczania amortyzacji. Wyjaśnić różnice między amortyzacją księgową, a podatkową. Wyjaśnić przeznaczenie ewidencji analitycznej środków trwałych Wyjaśnić zasady wykorzystania ewidencji pozabilansowej środków trwałych. Wyjaśnić istotę i przyczyny urzędowej aktualizacji środków trwałych. Wyjaśnić istotę leasingu operacyjnego i finansowego Wyjaśnić procedurę naliczania czynszu leasingowego. dobry Ewidencjonować operacji gospodarcze dotyczące aktywów trwałych. Liczyć amortyzację liniową i degresywną. Ustalić wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wypełniać księgę inwentarzową środków trwałych. karty szczegółowe, tabele amortyzacyjne. Określić wartość bilansową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie zapisów księgowych. Sporządzać dokumenty księgowe związane z obrotem środkami trwałymi. Obliczyć nową wartość środków trwałych po urzędowej aktualizacji.

8 Obliczyć wynik na likwidacji i sprzedaży środków trwałych. Obliczyć kwoty czynszu leasingowego. bardzo dobry Ocenić sytuację majątkową przedsiębiorstwa na podstawie sald końcowych kont aktywów trwałych. Ocenić skutki gospodarcze leasingu operacyjnego i finansowego.

9 z Rachunkowości dla klasy IV z działu Inwentaryzacja OCENA WYMAGANIA dopuszczający Wymienić cele,metody i rodzaje inwentaryzacji. Wyliczyć zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Wymienić postaci różnic inwentaryzacyjnych. Wymienić przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych. Nazwać konta ujmujące i rozliczające różnice inwentaryzacyjne. Wymienić sposoby rozliczenia nadwyżek Wymienić warunki przeprowadzenia kompensaty. Wymienić przykłady dokumentacji inwentaryzacji. dostateczny Wyjaśnić na czym polegają różne metody inwentaryzacji i kiedy są stosowane. Wyjaśnia istotę różnic inwentaryzacyjnych. Wyjaśnić istotę utraconych korzyści w przypadku niedoborów. Ilustrować ewidencję rozliczenia niedoborów spornych. Ilustrować ewidencję ujawnienia niedoborów i szkód. Ilustrować ewidencję ujawnienia nadwyżek. Ilustrować ewidencję kompensaty. Ilustrować ewidencję rozliczania nie skompensowanych nadwyżek. dobry Klasyfikować i charakteryzować niedobory i szkody. Stosować schematy ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych. Zaewidencjonować kompensatę. Wyliczyć wartość niedoboru podlegającego kompensacie. Ewidencjonować rozliczenie niedoborów niezawinionych. Ewidencjonować rozliczenie niedoborów zawinionych. Ewidencjonować rozliczenie nadwyżek nie skompensowanych.

10 bardzo dobry Zaproponować rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w zależności od ustalonej przyczyny ich powstania. Analizować zapisy z arkusza spisu z natury i rozliczenie spisu z natury. Ocenić poprawność rozliczenia niedoboru poprzez kompensatę.

11 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Źródła finansowania zasobów. OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kapitałów. Wymieniać rodzaje kapitałów. Nazwać kapitały, fundusze jednostek w zależności od form organizacyjno prawnych. Definiować istotę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wymieniać pozycje bilansowe zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wymieniać pozycje bilansowe kapitałów własnych. Definiować rozliczenia międzyokresowe przychodów. Definiować istotę kredytu bankowego. Wyliczać rodzaje kredytów. Znać zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. dostateczny Zilustrować typowe zapisy na kontach kapitałów powierzonych i samofinansowania. Zilustrować typowe zapisy na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wyjaśnić istotę zdolności kredytowej. Streścić zasady funkcjonowania różnych rodzajów kredytu. Zilustrować typowe zapisy dotyczące ewidencji kredytów bankowych. Wyjaśnić na czym polega wycena bilansowa kredytów bankowych. Wyjaśnić zasady naliczania odsetek od kredytów. Zilustrować typowe zapisy na koncie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyjaśniać istotę wyceny kredytu w walucie obcej Zilustrować tworzenie i wykorzystanie rezerw. dobry Ewidencjonować zmiany na kontach kapitałów powierzonych i samofinansowania. Ewidencjonować zmiany na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Ewidencjonować zmiany na kontach Rachunek bieżący i Kredyty

12 bankowe w związku z kredytowaniem działalności jednostki, spłatą kredytu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji. Stosować wycenę bilansową kredytów bankowych. Obliczać odsetki od kredytów. Stosować zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyceniać kredyt w walucie obcej. Ewidencjonować tworzenie i wykorzystanie rezerw. bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie wartości kapitałów własnych i zobowiązań Oceniać wysokość kosztu obsługi zadłużenia. Zaproponować inne kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zaproponować dogodny dla jednostki tryb kredytowania.

13 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Elementy korygujące wynik na sprzedaży. OCENA WYMAGANIA dopuszczający Wymieniać pozycje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wymieniać pozycje kosztów i przychodów finansowych. Wymienić pozycje zysków i straty nadzwyczajnych. dostateczny Ilustrować zasady ewidencji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Ilustrować zasady ewidencji kosztów i przychodów finansowych. Ilustrować zasady ewidencji zysków i straty nadzwyczajnych. dobry Ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne. Ewidencjonować koszty i przychody finansowe. Ewidencjonować zyski i straty nadzwyczajne. bardzo dobry Zaproponować działania wpływające na poziom pozostałych kosztów i przychodów. Oceniać poprawność grupowania pozostałych kosztów i przychodów na kontach zespołu 7. Wykrywać błędy w poprawności ewidencjonowania pozostałych kosztów i przychodów na kontach zespołu 7.

14 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Wynik finansowy OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę wyniku finansowego. Wymieniać dodatnie i ujemne elementy wyniku finansowego. Wymieniać różnice trwałe i przejściowe w wyniku finansowym. Wyliczać postacie wyniku finansowego. Znać zasady naliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Znać miejsce w bilansie Aktywów na odroczony podatek i Rezerw z tytułu odroczonego podatku. dostateczny Ilustrować dodatnie i ujemne różnice przejściowe w wyniku finansowym. Wyjaśniać istotę Zmiany stanu produktów. Ilustrować Zmiany stanu produktów. Wyjaśniać zasady ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Ilustrować ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Wyjaśniać czym jest rachunek zysków i strat.. Wyjaśniać na czym polega rozliczanie wyniku finansowego. Ilustrować podział zysku netto. dobry Księgować dodatnie i ujemne różnice przejściowe w wyniku finansowym Ustalać wynik finansowy metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Ustalać wynik finansowy metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Obliczać i księgować podatek dochodowy od osób prawnych. Sporządzać rachunek zysków i strat.. Rozliczać wynik finansowy. Księgować podział zysku netto. Księgować Zmiany stanu produktów.

15 bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie rachunku zysków i strat. Zaproponować działania zapewniające jednostce uzyskanie zysku. Oceniać poprawność sporządzonego rachunku zysków i strat. Wykrywać błędy w układzie rachunku zysków i strat.

16 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Analiza finansowa OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę sprawozdawczości. Wymieniać elementy sprawozdawczości. Rozróżniać elementy wchodzące w skład obowiązkowych sprawozdań Wymieniać podmioty zainteresowane sytuacją majątkową i finansową jednostki. Znać budowę bilansu w układzie uproszczonym i znormalizowanym. Znać układ uproszczonego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów. Wymieniać metody analizy wskaźnikowej. dostateczny Wyjaśnić zasady wyceny składników aktywów i pasywów. Wyjaśnić zasady sporządzania bilans w układzie uproszczonym i rozwiniętym. Wyjaśnić zasady sporządzania sprawozdanie z przepływy środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów. Wyjaśniać istotę analizy finansowej. Wyjaśniać na czym polega analiza pozioma i pionowa bilansu. Wyjaśnić na czym polega analiza wskaźnikowa. dobry Wyceniać składniki aktywów i pasywów. Sporządzać uproszczone sprawozdanie z przepływy środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów Sporządzać bilans w układzie uproszczonym i rozwiniętym. rzeprowadzić analizę poziomą i pionową bilansu-stosować miary. rzeprowadzić analizę wskaźnikową bilansu- stosować miary. Interpretować wyliczone wskaźniki.

17 bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie bilansu. Oceniać zmiany w czasie w sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań.. Rozpoznawać przyczyny i skutki stanu majątkowego i finansowego podmiotu.

18 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Obrót towarowy OCENA dopuszczający WYMAGANIA Wymienić rodzaje cen obrotu towarowego. Identyfikować dowody księgowe związane z obrotem towarowym. Zdefiniować istotę towarów Wymienić postacie ewidencji syntetycznej i analitycznej w obrocie towarowym. Nazywać dokumenty zakupu, sprzedaży i reklamacji towarów. Wymienić szczeble obrotu towarowego. Zdefiniować istotę marży i ceny. dostateczny Zilustrować ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w hurcie dla różnych cen ewidencyjnych.. Zilustrować ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w detalu gdy cena ewidencyjna przyjmuje postać ceny sprzedaży brutto. Zilustrować korespondencję kont dla dokumentu SAD Wyjaśnić istotę i charakter odchyleń od stałych cen ewidencyjnych w obrocie towarowym. Wyjaśnić zasady funkcjonowania konta Rozliczenie zakupu towarów Wyjaśnić istotę reklamacji przed i po zapłacie u sprzedawcy i nabywcy. Wyjaśnić do czego służy konto Zapasy obce. Wyjaśnić na czym polega aktualizacja wartości towarów. Wyjaśnić na czym polega ustalenie wartość bilansowej towarów. Wyjaśnić zasady wyliczenia cen w rachunku od sta i w stu. Wyjaśnić strukturę ceny.na wybranym szczeblu obrotu towarowego. Wyjaśnić na czym polega prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w obrocie towarowym. Rozróżniać marże.

19 dobry Sporządzać dokumenty obrotu towarowego. rowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w hurcie dla różnych cen ewidencyjnych.. rowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w detalu gdy cena ewidencyjna przyjmuje postać ceny sprzedaży brutto. Obliczyć kwoty marży zarezerwowanej i zarezerwowanego VAT-u. Obliczyć kwoty marży zrealizowanej i zrealizowanego VAT-u. rowadzić ewidencję reklamacji przed i po zapłacie u sprzedawcy i nabywcy. rowadzić ewidencję na koncie Zapasy obce. Stosować wycenę rozchodu towarów według metod FIFO,LIFO. cen przeciętnych. Wyznaczać wartość bilansową towarów. Wykorzystywać rachunek od sta i w stu do wyliczania marż,cen zakupu, sprzedaży, netto, brutto. rowadzić zapisy ewidencji syntetycznej i analitycznej obrotu towarowego. Zaktualizować wartość towarów rachunkowo i ewidencyjnie. Księgować dokument SAD. Ustalić wartość towarów po dokonanej przecenie. bardzo dobry Ocenić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa na podstawie posiadanych zapasów towarów. Wykrywać błędy w dokumentacji obrotu towarowego...analizować zapisy na kontach obrotu towarowego.

20 z Gospodarowanie zasobami klasa I Wymagania sklasyfikować materiały wg określonych kryteriów; ustalić zapotrzebowanie na materiały w ujęciu ilościowym, jakościowym i czasowym; obliczyć i zinterpretować wskaźniki dotyczące zużycia materiałowego zapasów, zdolności produkcyjnej, rytmiczności produkcji i jakości produkcji; obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące do oceny gospodarki zapasami towarowymi; wykorzystać tabele kursowe do przeliczeń waluty; oziom wymagań sporządzić dokumenty obrotu magazynowego; sporządzić dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego; sporządzić dokumenty sprzedaży; zastosować metodę(lub rachunek) w stu i od sta w obliczaniu ceny sprzedaży netto; obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów i towarów; obliczyć kwotę podatku VAT należnego od sprzedaży; obliczyć wynik na sprzedaży; zastosować i porównać różne metody kalkulacji cen sprzedaży; obliczyć i zinterpretować normy zapasów oraz wskaźniki rytmiczności produkcji; ustalić normy zużycia materiałowego i zapotrzebowanie na materiały; obliczyć przeciętny zapas i wskaźniki rotacji zapasów towarowych; skorzystać z programów do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży; obliczyć dodatnie i ujemne różnice kursowe;

21 oziom wymagań p ocena dopuszczający i dostateczny. oziom wymagań pp ocena dobry i bardzo dobry.

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/ WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Majątek jednostki organizacyjnej Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego

- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego Bilans Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: III TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne,

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, PRZEDMIOT: Rachunkowość handlowa KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Dział programu 1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, Poziom

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI. w klasie IV adt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI. w klasie IV adt PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI w klasie IV adt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa Rachunkowość handlowa Klasa 1 TH Na podstawie programu 341[03]/MEN/2009.02.03 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Rok szkolny 2011/2012 L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo