WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 z rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Marketing dla klasy II z działu Wstęp OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę marketingu. Wskazywać podmioty gdzie koncepcje marketingowe mogą być wykorzystywane. Wymienić elementy marketingu MIX. Definiować otoczenia marketingowe. Wyliczyć strategie segmentacji rynku. Wyliczyć kryteria podziału rynku w ramach segmentacji. Wymienić kryteria podziału rynku charakteryzujące nabywców. Wymienić wady i zalety różnych strategii segmentacji rynku. dostateczny Opisać warunki rozwoju i upowszechnienia się marketingu. Wyjaśnić istotę elementów marketingu MIX. Rozróżnić czynniki,które wpływają na otoczenie makro i mikro marketingu. Wyjaśnić istotę rynku. Różnicować kategorie segment,a segmentacja rynku. Wyjaśnić i zilustrować podział rynku z punktu widzenia kryterium związanego z reakcjami klientów. Wyjaśnić jakie korzyści firmie daje segmentacja. Wyjaśnić istotę różnych strategii segmentacji rynku. Ilustrować strategie segmentacji rynku. dobry Scharakteryzować marketing tradycyjny i nowoczesny. Klasyfikować rynek w ujęciu marketingowym. Wskazać sposoby zwiększania sprzedaży poprzez oddziaływania na rynek. Określić co jest podstawą koncepcji segmentacji rynku. Scharakteryzować grupy klientów z punktu widzenia reakcji klientów na nowy produkt. orównać zalety i wady różnych strategii segmentacji rynku.

2 bardzo dobry Wyjaśnić różnice między marketingiem tradycyjnym i nowoczesnym. Dowieść przydatności różnych strategii marketingowych. Zaproponować przyjęcie strategii marketingowej dla wybranego produktu. Ocenia korzyści i straty klientów w związku z różnymi reakcjami na nowy produkt Ocenia koncepcje zwiększenia sprzedaży wybranych firm.

3 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Koszty OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kosztów. Wymieniać dokumentację kosztów osobowych. Wymieniać układy gromadzenia kosztów. Wymieniać dokumentację kosztów rzeczowych. Wymieniać potrącenia dobrowolne i obligatoryjne wynagrodzeń. dostateczny Rozróżniać czynniki wpływające na poziom i strukturę kosztów. Charakteryzować układy gromadzenia kosztów. Selekcjonować koszty według różnych kryteriów. Wyjaśnić istotę rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wyjaśnić zasady rozliczania kosztów. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia do wypłaty. Wyjaśnić zasady obliczania składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśnić zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyjaśnić zasady obliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło. Wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Rozróżniać dokumenty płatnicze składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, na fundusz racy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń racowniczych. rzedstawić ewidencję gromadzenia i rozliczenia kosztów osobowych i rzeczowych. rzedstawić ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów.

4 dobry Obliczać wynagrodzenia za czas pracy. Obliczać wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło. Obliczać wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Obliczać składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczać składki odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzać imienne karty wynagrodzeń. Sporządzać listy płac. Sporządzać deklaracje ZUS. Sporządzać roczne IT-y. Sporządzać polecenia przelewu dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych podatku dochodowego. Ewidencjonować koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników. Ewidencjonować koszty rzeczowe. Rozliczać koszty z układu rodzajowego na koszty według typów działalności. Dokonywać rozliczeń międzyokresowych kosztów. bardzo dobry Kontrolować poziom i strukturę kosztów. Określić wpływ kosztów na efekty ekonomiczne podjętych działań. Interpretować salda na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

5 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Kalkulacja OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kalkulacji. Wymieniać rodzaje kalkulacji. Wymieniać metody kalkulacji. Wymienić pozycje kalkulacyjne. dostateczny Wyjaśnić czym jest bilans. Rozróżniać rodzaje i metody kalkulacji. Wyjaśnić istotę kalkulacji wstępnej. Wyjaśnić istotę kalkulacji wynikowej. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą współczynnikową. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą podziałową prostą. Wyjaśniać na czym polega kalkulacja kosztu jednostkowego metodą doliczeniową. Rozróżniać warunki stosowania metod kalkulacji. dobry Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą współczynnikową. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą doliczeniowązleceniową. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą kalkulacji podziałowej prostej. Sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego metodą doliczeniową asortymentową. Dobierać metody kalkulacji kosztów do rodzaju i typu działalności. Ewidencjonować wyniki kalkulacji. bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie uzyskanych wyników kalkulacji..

6 Oceniać poprawność doboru metod kalkulacji. Dowieść poprawność doboru metod kalkulacji.

7 z Rachunkowości dla klasy III z działu Aktywa trwałe OCENA dopuszczający WYMAGANIA Identyfikować postacie aktywów trwałych. Definiować rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne. Nazywać dowody księgowe związane z obrotem środkami trwałymi. Wymienić rodzaje amortyzacji. Wymienić postacie ewidencji analitycznej środków trwałych Zidentyfikować postacie ewidencji pozabilansowej środków trwałych. Wymienić postacie środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji. Wymienić środki trwałe dla których wykorzystuje się indywidualne stawki amortyzacyjne. Wymienić pozycje przychodowe i kosztowe towarzyszące procesowi likwidacji i sprzedaży środków trwałych. Wymienić rodzaje leasingu. dostateczny Ilustrować operacji gospodarcze dotyczące aktywów trwałych. Wyjaśnić istotę amortyzacji i umorzenia. Wyjaśnić zasady naliczania amortyzacji. Wyjaśnić różnice między amortyzacją księgową, a podatkową. Wyjaśnić przeznaczenie ewidencji analitycznej środków trwałych Wyjaśnić zasady wykorzystania ewidencji pozabilansowej środków trwałych. Wyjaśnić istotę i przyczyny urzędowej aktualizacji środków trwałych. Wyjaśnić istotę leasingu operacyjnego i finansowego Wyjaśnić procedurę naliczania czynszu leasingowego. dobry Ewidencjonować operacji gospodarcze dotyczące aktywów trwałych. Liczyć amortyzację liniową i degresywną. Ustalić wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wypełniać księgę inwentarzową środków trwałych. karty szczegółowe, tabele amortyzacyjne. Określić wartość bilansową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie zapisów księgowych. Sporządzać dokumenty księgowe związane z obrotem środkami trwałymi. Obliczyć nową wartość środków trwałych po urzędowej aktualizacji.

8 Obliczyć wynik na likwidacji i sprzedaży środków trwałych. Obliczyć kwoty czynszu leasingowego. bardzo dobry Ocenić sytuację majątkową przedsiębiorstwa na podstawie sald końcowych kont aktywów trwałych. Ocenić skutki gospodarcze leasingu operacyjnego i finansowego.

9 z Rachunkowości dla klasy IV z działu Inwentaryzacja OCENA WYMAGANIA dopuszczający Wymienić cele,metody i rodzaje inwentaryzacji. Wyliczyć zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Wymienić postaci różnic inwentaryzacyjnych. Wymienić przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych. Nazwać konta ujmujące i rozliczające różnice inwentaryzacyjne. Wymienić sposoby rozliczenia nadwyżek Wymienić warunki przeprowadzenia kompensaty. Wymienić przykłady dokumentacji inwentaryzacji. dostateczny Wyjaśnić na czym polegają różne metody inwentaryzacji i kiedy są stosowane. Wyjaśnia istotę różnic inwentaryzacyjnych. Wyjaśnić istotę utraconych korzyści w przypadku niedoborów. Ilustrować ewidencję rozliczenia niedoborów spornych. Ilustrować ewidencję ujawnienia niedoborów i szkód. Ilustrować ewidencję ujawnienia nadwyżek. Ilustrować ewidencję kompensaty. Ilustrować ewidencję rozliczania nie skompensowanych nadwyżek. dobry Klasyfikować i charakteryzować niedobory i szkody. Stosować schematy ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych. Zaewidencjonować kompensatę. Wyliczyć wartość niedoboru podlegającego kompensacie. Ewidencjonować rozliczenie niedoborów niezawinionych. Ewidencjonować rozliczenie niedoborów zawinionych. Ewidencjonować rozliczenie nadwyżek nie skompensowanych.

10 bardzo dobry Zaproponować rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w zależności od ustalonej przyczyny ich powstania. Analizować zapisy z arkusza spisu z natury i rozliczenie spisu z natury. Ocenić poprawność rozliczenia niedoboru poprzez kompensatę.

11 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Źródła finansowania zasobów. OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę kapitałów. Wymieniać rodzaje kapitałów. Nazwać kapitały, fundusze jednostek w zależności od form organizacyjno prawnych. Definiować istotę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wymieniać pozycje bilansowe zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wymieniać pozycje bilansowe kapitałów własnych. Definiować rozliczenia międzyokresowe przychodów. Definiować istotę kredytu bankowego. Wyliczać rodzaje kredytów. Znać zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. dostateczny Zilustrować typowe zapisy na kontach kapitałów powierzonych i samofinansowania. Zilustrować typowe zapisy na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wyjaśnić istotę zdolności kredytowej. Streścić zasady funkcjonowania różnych rodzajów kredytu. Zilustrować typowe zapisy dotyczące ewidencji kredytów bankowych. Wyjaśnić na czym polega wycena bilansowa kredytów bankowych. Wyjaśnić zasady naliczania odsetek od kredytów. Zilustrować typowe zapisy na koncie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyjaśniać istotę wyceny kredytu w walucie obcej Zilustrować tworzenie i wykorzystanie rezerw. dobry Ewidencjonować zmiany na kontach kapitałów powierzonych i samofinansowania. Ewidencjonować zmiany na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Ewidencjonować zmiany na kontach Rachunek bieżący i Kredyty

12 bankowe w związku z kredytowaniem działalności jednostki, spłatą kredytu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji. Stosować wycenę bilansową kredytów bankowych. Obliczać odsetki od kredytów. Stosować zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyceniać kredyt w walucie obcej. Ewidencjonować tworzenie i wykorzystanie rezerw. bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie wartości kapitałów własnych i zobowiązań Oceniać wysokość kosztu obsługi zadłużenia. Zaproponować inne kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zaproponować dogodny dla jednostki tryb kredytowania.

13 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Elementy korygujące wynik na sprzedaży. OCENA WYMAGANIA dopuszczający Wymieniać pozycje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wymieniać pozycje kosztów i przychodów finansowych. Wymienić pozycje zysków i straty nadzwyczajnych. dostateczny Ilustrować zasady ewidencji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Ilustrować zasady ewidencji kosztów i przychodów finansowych. Ilustrować zasady ewidencji zysków i straty nadzwyczajnych. dobry Ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne. Ewidencjonować koszty i przychody finansowe. Ewidencjonować zyski i straty nadzwyczajne. bardzo dobry Zaproponować działania wpływające na poziom pozostałych kosztów i przychodów. Oceniać poprawność grupowania pozostałych kosztów i przychodów na kontach zespołu 7. Wykrywać błędy w poprawności ewidencjonowania pozostałych kosztów i przychodów na kontach zespołu 7.

14 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Wynik finansowy OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę wyniku finansowego. Wymieniać dodatnie i ujemne elementy wyniku finansowego. Wymieniać różnice trwałe i przejściowe w wyniku finansowym. Wyliczać postacie wyniku finansowego. Znać zasady naliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Znać miejsce w bilansie Aktywów na odroczony podatek i Rezerw z tytułu odroczonego podatku. dostateczny Ilustrować dodatnie i ujemne różnice przejściowe w wyniku finansowym. Wyjaśniać istotę Zmiany stanu produktów. Ilustrować Zmiany stanu produktów. Wyjaśniać zasady ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Ilustrować ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Wyjaśniać czym jest rachunek zysków i strat.. Wyjaśniać na czym polega rozliczanie wyniku finansowego. Ilustrować podział zysku netto. dobry Księgować dodatnie i ujemne różnice przejściowe w wyniku finansowym Ustalać wynik finansowy metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Ustalać wynik finansowy metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym. Obliczać i księgować podatek dochodowy od osób prawnych. Sporządzać rachunek zysków i strat.. Rozliczać wynik finansowy. Księgować podział zysku netto. Księgować Zmiany stanu produktów.

15 bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie rachunku zysków i strat. Zaproponować działania zapewniające jednostce uzyskanie zysku. Oceniać poprawność sporządzonego rachunku zysków i strat. Wykrywać błędy w układzie rachunku zysków i strat.

16 z Rachunkow ości dla klasy IV z działu Analiza finansowa OCENA WYMAGANIA dopuszczający Definiować istotę sprawozdawczości. Wymieniać elementy sprawozdawczości. Rozróżniać elementy wchodzące w skład obowiązkowych sprawozdań Wymieniać podmioty zainteresowane sytuacją majątkową i finansową jednostki. Znać budowę bilansu w układzie uproszczonym i znormalizowanym. Znać układ uproszczonego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów. Wymieniać metody analizy wskaźnikowej. dostateczny Wyjaśnić zasady wyceny składników aktywów i pasywów. Wyjaśnić zasady sporządzania bilans w układzie uproszczonym i rozwiniętym. Wyjaśnić zasady sporządzania sprawozdanie z przepływy środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów. Wyjaśniać istotę analizy finansowej. Wyjaśniać na czym polega analiza pozioma i pionowa bilansu. Wyjaśnić na czym polega analiza wskaźnikowa. dobry Wyceniać składniki aktywów i pasywów. Sporządzać uproszczone sprawozdanie z przepływy środków pieniężnych i zmian w stanie kapitałów Sporządzać bilans w układzie uproszczonym i rozwiniętym. rzeprowadzić analizę poziomą i pionową bilansu-stosować miary. rzeprowadzić analizę wskaźnikową bilansu- stosować miary. Interpretować wyliczone wskaźniki.

17 bardzo dobry Analizować sytuację jednostki na podstawie bilansu. Oceniać zmiany w czasie w sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań.. Rozpoznawać przyczyny i skutki stanu majątkowego i finansowego podmiotu.

18 z Rachunkow ości dla klasy III z działu Obrót towarowy OCENA dopuszczający WYMAGANIA Wymienić rodzaje cen obrotu towarowego. Identyfikować dowody księgowe związane z obrotem towarowym. Zdefiniować istotę towarów Wymienić postacie ewidencji syntetycznej i analitycznej w obrocie towarowym. Nazywać dokumenty zakupu, sprzedaży i reklamacji towarów. Wymienić szczeble obrotu towarowego. Zdefiniować istotę marży i ceny. dostateczny Zilustrować ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w hurcie dla różnych cen ewidencyjnych.. Zilustrować ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w detalu gdy cena ewidencyjna przyjmuje postać ceny sprzedaży brutto. Zilustrować korespondencję kont dla dokumentu SAD Wyjaśnić istotę i charakter odchyleń od stałych cen ewidencyjnych w obrocie towarowym. Wyjaśnić zasady funkcjonowania konta Rozliczenie zakupu towarów Wyjaśnić istotę reklamacji przed i po zapłacie u sprzedawcy i nabywcy. Wyjaśnić do czego służy konto Zapasy obce. Wyjaśnić na czym polega aktualizacja wartości towarów. Wyjaśnić na czym polega ustalenie wartość bilansowej towarów. Wyjaśnić zasady wyliczenia cen w rachunku od sta i w stu. Wyjaśnić strukturę ceny.na wybranym szczeblu obrotu towarowego. Wyjaśnić na czym polega prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w obrocie towarowym. Rozróżniać marże.

19 dobry Sporządzać dokumenty obrotu towarowego. rowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w hurcie dla różnych cen ewidencyjnych.. rowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży towarów w detalu gdy cena ewidencyjna przyjmuje postać ceny sprzedaży brutto. Obliczyć kwoty marży zarezerwowanej i zarezerwowanego VAT-u. Obliczyć kwoty marży zrealizowanej i zrealizowanego VAT-u. rowadzić ewidencję reklamacji przed i po zapłacie u sprzedawcy i nabywcy. rowadzić ewidencję na koncie Zapasy obce. Stosować wycenę rozchodu towarów według metod FIFO,LIFO. cen przeciętnych. Wyznaczać wartość bilansową towarów. Wykorzystywać rachunek od sta i w stu do wyliczania marż,cen zakupu, sprzedaży, netto, brutto. rowadzić zapisy ewidencji syntetycznej i analitycznej obrotu towarowego. Zaktualizować wartość towarów rachunkowo i ewidencyjnie. Księgować dokument SAD. Ustalić wartość towarów po dokonanej przecenie. bardzo dobry Ocenić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa na podstawie posiadanych zapasów towarów. Wykrywać błędy w dokumentacji obrotu towarowego...analizować zapisy na kontach obrotu towarowego.

20 z Gospodarowanie zasobami klasa I Wymagania sklasyfikować materiały wg określonych kryteriów; ustalić zapotrzebowanie na materiały w ujęciu ilościowym, jakościowym i czasowym; obliczyć i zinterpretować wskaźniki dotyczące zużycia materiałowego zapasów, zdolności produkcyjnej, rytmiczności produkcji i jakości produkcji; obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące do oceny gospodarki zapasami towarowymi; wykorzystać tabele kursowe do przeliczeń waluty; oziom wymagań sporządzić dokumenty obrotu magazynowego; sporządzić dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego; sporządzić dokumenty sprzedaży; zastosować metodę(lub rachunek) w stu i od sta w obliczaniu ceny sprzedaży netto; obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów i towarów; obliczyć kwotę podatku VAT należnego od sprzedaży; obliczyć wynik na sprzedaży; zastosować i porównać różne metody kalkulacji cen sprzedaży; obliczyć i zinterpretować normy zapasów oraz wskaźniki rytmiczności produkcji; ustalić normy zużycia materiałowego i zapotrzebowanie na materiały; obliczyć przeciętny zapas i wskaźniki rotacji zapasów towarowych; skorzystać z programów do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży; obliczyć dodatnie i ujemne różnice kursowe;

21 oziom wymagań p ocena dopuszczający i dostateczny. oziom wymagań pp ocena dobry i bardzo dobry.

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo