Założenia wybranych etapów programu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia wybranych etapów programu:"

Transkrypt

1 JARPOL ENTERPRISE Jarpol Enterprise ul. Dominikańska Warszawa tel: (22) faks: (22) Program GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA : Rola inwestycji w rozwoju gminy, miasta i regionu Obsługa Inwestorów Oferty inwestycyjne gmin i miast Techniki promocji Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Firma Jarpol Enterprise została utworzona w roku 1991 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na wysokiej klasy usługi doradcze i szkoleniowe dla sektora publicznego w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Łącząc doświadczenie partnerów polskich i brytyjskich, firma Jarpol Enterprise koncentruje swe działania na doradztwie i szkoleniach prowadzonych w gminach i powiatach. Zakończone duże projekty to program Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) realizowany w roku 1997, Strategia Rozwoju Wsi w Województwie Lubelskim realizowany w latach , Program Promocji Polskiego Eksportu realizowany w roku 2003 oraz program Przygotowywanie Projektów Finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakończony w roku W sierpniu 2006 r. zakończony został miesięczny cykl szkolenia rumuńskich doradców biznesowych w zakresie pozyskiwania BIZ oraz absorpcji środków pomocowych UE. Od roku 2000 eksperci Jarpol Enterprise są realizatorami Programu Gmina Przyjazna Inwestorowi, który zawiera w sobie pierwszą w Polsce ofertę w pełni kompleksowego przygotowania gmin i miast do profesjonalnej i sprawnej obsługi oraz pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych. Wszystkie programy szkoleniowe opracowane są zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i PAIiIZ. Dyrektorem i właścicielem firmy jest Mieczysław Bąk, osoba znająca zagadnienia BIZ oraz rozwoju regionalnego zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy. Dziesiątki zrealizowanych pod jego bezpośrednim nadzorem projektów koncentrowało się na promocji inwestycyjnej w gmin i powiatów oraz na pomocy zagranicznym inwestorom w wejściu na rynek polski. Oferta Jarpol Enterprise zawiera w sobie dwa nierozłączne elementy dobrego i skutecznego programu szkolenia: część wykładową (teoretyczną) oraz praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy przy aktywnym wsparciu trenerów wcielają w praktykę nabytą wiedzę. Program oferuje możliwość nabycia podstawowych umiejętności, które powinni posiadać wszyscy pracownicy urzędu mający w jakikolwiek sposób kontakt z potencjalnymi inwestorami. Jest to ABC pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz aktywnych, profesjonalnych technik promocji. Bez tych umiejętności osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i obsługę BIZ znajdą się w trudnej sytuacji na konkurencyjnym rynku krajów Unii Europejskiej. Założenia wybranych etapów programu: Cykl szkoleń i warsztatów Odbywać się będzie w następującym układzie: wykład szkoleniowy wstępny (podstawy teoretyczne) 1 dzień uszczegóławiające seminaria i warsztaty 4 dwudniowe sesje szkoleniowe W szkoleniach udział wezmą przedstawiciele samorządów gminnych odpowiedzialni za promocję, obsługę inwestorów, marketing terytorialny oraz szeroko pojęty rozwój gospodarczy gminy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów pomocniczych: opracowane przez ekspertów materiały do ćwiczeń, wzory kwestionariuszy inwestycyjnych,

2 listę głównych kierunków zainteresowań potencjalnych inwestorów, elektroniczną wersję struktury strategii promocji gminy (wzorzec), anonimowa ankietę oceniającą szkolenie. Wstępnie proponowany obszar tematyczny szkoleń i warsztatów (tematyka oraz układ szkoleń mogą ulec modyfikacjom): 1. Szkolenie wstępne jednodniowe: Główne zagadnienia: Rola inwestycji w rozwoju gminy i regionu. Działania promocyjne a strategia gminy i regionu. Promocja a reklama. PR, kontakty z mediami. Plan marketingowy. Definicja reklamy. Zasady doboru mediów. Koszty promocji. Reklama elementem działań promocyjnych. Wywiady - podstawowe zasady. Informacje dla prasy (Press Releases) - podstawowe zasady. Zasady organizacji konferencji i spotkań. Udział w wystawach i targach. Sponsorowanie. Tworzenie lobby. Techniki i metody przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych. Obsługa inwestora w gminie. Różnice kulturowe w biznesie. Korzyści wynikające z inwestycji zagranicznych. Inwestorzy zagraniczni w Polsce w świetle badań. Czynniki skłaniające inwestorów zagranicznych do podejmowania i kontynuowania działalności gospodarczej w Polsce. Porównanie możliwości polskich instytucji zaangażowanych w promocję inwestycji z osiągnięciami zagranicznymi - opinie inwestorów. Działania promocyjne - ustalanie celów i strategii rozwoju gospodarczego w gminach, miastach, powiatach i regionach. Budowa strategii promocji. Ekonomiczny audyt regionu. Główne źródła informacji. Benchmarking - metoda porównawcza. Analiza SWOT. Ustalanie celów strategii. Opracowanie planu strategii. Rola kierownika projektu strategicznego. 2. Warsztat dwudniowy 1: Główne zagadnienia: Podstawowe zasady dotyczące przygotowania ofert inwestycyjnych. Korespondencja listowna z potencjalnym inwestorem podstawowe zasady. Pozyskiwanie inwestora recepta na sukces. O czym należy pamiętać sporządzając oferty inwestycyjne. Profesjonalne prezentacje podstawowe zasady. Informacje potrzebne do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Cel i struktura prezentacji. Metody i zasadność sprawdzania wiarygodności potencjalnego inwestora. Zasady opracowywania planu pobytu inwestora w gminie. Materiały niezbędne do opracowania prezentacji gminy i przygotowywanych ofert inwestycyjnych zgodnie z potrzebami potencjalnego inwestora oraz możliwościami i celami strategicznymi gminy. Omówienie zasad przyjmowania gości zagranicznych z różnych kręgów kulturowych (spotkanie wieczorne). Korespondencja z potencjalnym inwestorem (ćwiczenia w oparciu o autentyczną korespondencję). Zasady opracowywania odpowiedzi na list potencjalnego inwestora oraz opracowania wstępnej oferty gminy. Analiza listów od potencjalnego inwestora (praca nad korespondencją od potencjalnego inwestora z USA i Japonii/ Korei). Przygotowywanie odpowiedzi na list i przystąpienie do opracowania wstępnej oferty gminy. Opracowanie odpowiedzi na list potencjalnego inwestora. Opracowywanie w zespołach prezentacji ofert inwestycyjnych pod kątem potrzeb inwestora oraz możliwości i oczekiwań gminy. 3. Warsztat dwudniowy 2: Główne zagadnienia: Praca nad prezentacjami poszczególnych gmin. Opracowywanie treści wystąpienia przed potencjalnym inwestorem oraz taktyki prowadzenia rozmów. Próbna prezentacja ofert przygotowanych przez poszczególne zespoły (prezentacje dokumentowane przy pomocy kamery video). Dyskusja na temat prezentacji i przygotowanej taktyki prowadzenia rozmów z potencjalnym inwestorem. Przygotowanie projektu programu konferencji prasowej. Wybór najlepszej prezentacji i najlepszych prezenterów. Omówienie niezbędnych korekt celem przygotowania finalnej wersji prezentacji. 4. Warsztat dwudniowy 3: Główne zagadnienia: Omówienie zasad budowy broszur promocyjnych i materiałów informacyjnych mających na celu zainteresowanie potencjalnego inwestora daną gminą. Omawianie broszur i materiałów informacyjnych poszczególnych gmin. Formułowanie zaleceń odnośnie budowy poszczególnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Omówienie zasad budowy strategii promocji gminy. Informacje niezbędne do opracowania strategii promocji, przedstawienie struktury modelowego dokumentu. Przekazanie uczestnikom elektronicznej wersji modelowej strategii marketingowej. Omówienie zasad pracy nad strategią w poszczególnych gminach oraz systemu konsultacji z doradcą. 5. Warsztat dwudniowy 4: Główne zagadnienia: Przypomnienie zasad przeprowadzania prezentacji i negocjacji, prace nad prezentacjami i strategią prowadzenia rozmowy z potencjalnym inwestorem. Praca nad finalnymi wersjami prezentacji. Przygotowania do konferencji prasowej. Prezentacja wybranych ofert inwestycyjnych. Podsumowanie zajęć warsztatowo szkoleniowych. Omówienie zasad prowadzenia audytu w poszczególnych gminach. Wypełnienie ankiet.

3 Uczestnicy warsztatów zobowiązani będą do zabrania na zajęcia posiadanych przez gminę materiałów promocyjnych i informacyjnych, prezentacji gmin oraz ofert inwestycyjnych. Wskazane jest również zabranie na zajęcia warsztatowe kopii fragmentu strategii rozwoju poszczególnych gmin, który odnosi się do pozyskiwania nowych inwestycji tworzących miejsca pracy oraz rozwoju turystyki. Gminy posiadające Strategię Promocji / Strategię Marketingową powinny zabrać kopię dokumentu na zajęcia. Finalne wersje strategii promocji oraz ofert inwestycyjnych opracowane zostaną w poszczególnych gminach i urzędach w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wstępnego szkolenia i zajęć warsztatowych. W trakcie zajęć omówione będą i wypróbowane w praktyce techniki i sposoby sporządzania i prezentacji ofert w oparciu o metodę OHP (prezentacja multimedialna w Power Point). Dokonana zostanie analiza posiadanych przez gminę materiałów informacyjnych i promocyjnych pod kątem przydatności dla potencjalnego inwestora przy uwzględnieniu mocnych stron gminy i regionu. Doraźna pomoc trenerów/konsultantów: Uczestnicy szkolenia i warsztatów w okresie od stycznia do marca 2007r. będą mogli korzystać z doradztwa bezpośredniego w ustalonych z trenerami terminach na zasadach on-line. Przewiduje się również jednodniowe spotkanie robocze z przedstawicielami JST celem dokonania oceny przygotowanych materiałów informacyjno promocyjnych. Miejsce i termin spotkania ustalone zostaną w trakcie trwania programu. Audyt w gminach (wstępne założenia ocen certyfikacyjnych): W okresie kwiecień maj 2007 r. zespół ekspertów przeprowadzi wizytę w gminie występując w charakterze przedstawicieli potencjalnego inwestora. W oparciu o ocenę stopnia, w jakim gmina spełnia wyznaczone kryteria, zespół certyfikacyjny przyzna gminie notę dla każdego z określonych standardów. Jeżeli gmina spełni wszystkie standardy i otrzyma notę co najmniej 41 punktów, zdobędzie prawo do używania nazwy i znaku graficznego GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Dla każdego z czterech kryteriów standardów, audytorzy przyznawać będą maksymalnie 25 punktów zgodnie ze szczegółowymi wymogami określonymi dla każdego ze standardów. Aby uzyskać prawo używania nazwy i logo programu Gmina atrakcyjna dla inwestora, gmina musi uzyskać co najmniej 41 punktów. Przedział Opis Bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze możliwości pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych Dobry poziom kwalifikacji w sferze pozyskiwania zagranicznych i krajowych inwestorów Gmina wykwalifikowana do pozyskiwania i profesjonalnej obsługi inwestorów < 40 Gmina nie jest jeszcze gotowa, aby pozyskiwać inwestorów. Szczegółowe informacje na temat standardów (kryteriów) certyfikacyjnych wstępna propozycja 1 Standard Strategii 1.1 Cel Standardu: Wykazać, że gmina dokonała analizy swojej oferty z punktu widzenia inwestora oraz posiada plan gwarantujący dopasowanie swoich mocnych stron i szans do potrzeb potencjalnego inwestora. 1.2 Elementy: Posiadanie strategii rozwoju odwołującej się bezpośrednio do celu pozyskania inwestorów gospodarczych tworzących miejsca pracy, jak również posiadanie wieloletniego planu działań promocyjnych umożliwiającego realizację strategii pozyskiwania nowych inwestorów; Istnienie wydziału lub osoby, działającej w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, nadzorującej realizację strategii pozyskiwania i obsługi inwestora; 1.3 Wymogi szczegółowe: Opracowany plan strategiczny łącznie ze szczegółowymi planami wdrożeniowymi, budżetem i podziałem obowiązków w zakresie promocji i pozyskiwania inwestycji; Plan powinien obejmować konkretne cele dotyczące pozyskiwania inwestycji zagranicznych oraz plan rozwoju produktu (oferty) z kosztorysem, opracowany w oparciu o szczegółową analizę SWOT priorytetów gminnych. Osoba odpowiedzialna za kontakty z inwestorami będzie oceniana wg takich kryteriów, jak umiejętności językowe, prezentacji gminy i ofert inwestycyjnych, znajomości lokalnej oferty oraz jej mocnych i słabych stron oraz zrozumienia potrzeb inwestorów.

4 Gmina powinna zapewnić osobie odpowiedzialnej za kontakty w inwestorami biuro obsługi klienta z biurkiem, komputerem wyposażonym w modem i dostępem do poczty elektronicznej, telefax oraz telefon komórkowy. Należy zapewnić także dostęp do sali konferencyjnej wyposażonej w rzutnik i ekran. 2 Standard Marketingowy 2.1 Cel Standardu: Zapewnić, że gmina jest w stanie przedstawić potencjalnym inwestorom mocne i słabe strony swojej oferty w profesjonalny sposób. 2.2 Elementy: Istnienie planu działań marketingowych, który posiada bezpośrednie ukierunkowanie na szereg kategorii inwestorów lub sektorów w oparciu o analizę potencjału gminy do zaspokojenia ich potrzeb; Posiadanie materiałów marketingowych, które promują mocne strony i szanse gminy wobec potencjalnych inwestorów. 2.3 Wymogi szczegółowe: Plan marketingowy może stanowić część planu strategicznego lub może też być oddzielnym dokumentem. Plan powinien składać się z następujących elementów: Analiza pozycji konkurencyjnej gminy w stosunku do innych miast i regionów Polski; Docelowe wybrane rodzaje inwestycji lub sektory wraz z uzasadnieniem; Plan działań marketingowych mający na celu zrealizowanie inwestycji w docelowych segmentach wraz z budżetami, harmonogramami i podziałem obowiązków; Cele ilościowe określone dla procesu wdrażania planu. W odniesieniu do materiałów promocyjnych, standard wymaga kombinacji następujących elementów marketingowych: Opracowana komputerowo broszura i dane statystyczne na temat gminy Studium przypadku firm z powodzeniem działających na terenie gminy; Ogólna prezentacja na temat gminy, która po zmodyfikowaniu może zostać wykorzystana jako prezentacja dla konkretnego inwestora; Strona WWW lub kilka stron połączonych z Urzędem Marszałkowskim; Mapa pokazująca lokalizację gminy w odniesieniu do istniejącej i planowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz potencjalnych rynków zbytu/rynku pracy. Zdjęcia oraz informacje( wykresy graficzne wraz z opisem) na temat nieruchomości dostępnych dla inwestorów. Profesjonalna prezentacja gminy i ofert inwestycyjnych ( OHP) 3 Standard Informacji dla Inwestora 3.1 Cel: Wykazać, że gmina jest w stanie zapewnić potencjalnemu inwestorowi informacje na temat otoczenia gospodarczego w lokalnym obszarze, które umożliwią przeprowadzenie oceny zgrania oferty z potrzebami inwestora: 1 Opisy przypadków lokalnych dobrze prosperujących firm; 2 Baza danych umożliwiających dokonanie oceny mocnych stron gminy jako lokalizacji dla inwestycji w porównaniu z konkurencyjnymi lokalizacjami na terenie Polski; 3 Udokumentowane źródła informacji i danych do materiałów marketingowych. 3.2 Elementy: Audyt firm działających na terenie gminy mający na celu określenie ich mocnych i słabych stron; Stworzenie lokalnej bazy kooperantów do wykorzystania w programie marketingowym; Opracowanie listy kontrolnej informacji dla inwestora obejmującej szczegóły lokalnego otoczenia operacyjnego; Identyfikacja i wyszczególnienie konkretnych szans inwestycyjnych, które można promować w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. 3.3 Wymogi szczegółowe: Opracowanie listy kontrolnej informacji dla inwestora obejmującej szczegóły krajowego i lokalnego otoczenia operacyjnego. Opracowanie księgi informacji na temat gminy zawierającej kluczowe fakty istotne dla inwestorów. 4 Standard Nieruchomości 4.1 Cel: Wykazać, że gmina jest w stanie zaoferować tereny lub budynki spełniające potrzeby potencjalnych inwestorów. 4.2 Elementy:

5 Zatwierdzony (bądź będący w trakcie opracowywania) lokalny plan zagospodarowania przestrzennego wyraźnie określający obszary przeznaczone do wykorzystania przemysłowego, usługowego, handlowego i mieszkaniowego. Szczegółowe dane na temat terenów i budynków przeznaczonych na sprzedaż z wyraźnym wskazaniem informacji na temat własności; Szczegóły dostępności, kosztu i wolumenu lokalnych mediów. 4.3 Wymogi szczegółowe: Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony (lub jak wyżej) przez lokalne władze ukazujący szczegóły wszystkich terenów i budynków oraz ich przeznaczenia; Wypisy z rejestru dla wszystkich oferowanych terenów i budynków oraz ich przeznaczenie w planie lokalnym, wraz z danymi na temat własności, orientacyjnej ceny, mediów, itd. Gmina musi posiadać co najmniej jedną nieruchomość do wykorzystania przez zagranicznego lub krajowego inwestora. Wielkość nieruchomości uzależniona będzie od obszaru gminy oraz jej aspiracji inwestycyjnych. Jeżeli posiadane tereny nie są przygotowane w stopniu wymaganym zgodnie z międzynarodowymi standardami lub, jeżeli istniejące budynki wymagają przeprowadzenia remontów, wówczas koszt tych prac winien zostać przedstawiony w formie koncepcji zagospodarowania opracowanej przez lokalnego specjalistę.

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Kraj Republika Kirgizji

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo