ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania strategii marketingowej dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w ramach projektu Creative Cities współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r. Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 I. Dane Zamawiającego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości [GFP] NIP: Dokładny adres do korespondencji: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul Grunwaldzka 238 D Gdańsk Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marta Tyborska, tel , II. Prezentacja Zamawiającego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje międzynarodowy projekt Creative Cities, który ma na celu szerokie promowanie możliwości i potencjału firm z branż kreatywnych i środowisk twórczych Metropolii Gdańskiej. Do branż kreatywnych zaliczane są: reklama, architektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe, przemysł filmowy, fotografia, media - radio i telewizja, gry komputerowe i oprogramowanie, wydawnictwa elektroniczne, przemysł muzyczny oraz sztuki wizualne i sceniczne (z wyłączeniem działań publicznych instytucji). Obszar Metropolii Gdańskiej obejmuje: Miasto Gdańsk, Sopot i Gdynię wraz z Kartuzami, Kolbudami, Kosakowem, Nowym Dworem Gdańskim, Pruszczem Gdańskim, Puckiem, Redą, Rumią, Tczewem, Wejherowem i Żukowem. Celem projektu jest stworzenie na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, łączącego sektor MMSP, uczelnie wyższe, administrację publiczną i instytucje badawcze. Zgodnie z definicją M.E. Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji [...] Klastry powstają, gdyż podnoszą produktywność, dzięki czemu przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne. Grupą docelową projektu Creative Cities są: - przedsiębiorcy z sektora MMSP związani z branżami kreatywnymi - pracownicy firm z sektora branż kreatywnych - osoby chcące założyć działalność gospodarczą w sektorze branż kreatywnych Klaster branż kreatywnych zostanie zlokalizowany w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER [GIP], którego GFP jest opertorem. GIP jest miejscem, w którym młodzi przedsiębiorcy z branż kreatywnych będą mogli liczyć na szereg udogodnień i merytoryczne wsparcie w pierwszym najtrudniejszym - okresie prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo GIP zaoferuje dostęp do wiedzy specjalistów, doradztwa z zakresu działalności operacyjnej i strategicznej firmy, networking, a także wysokiej klasy powierzchnie nowoczesnego biurowca. Z myślą o ludziach wolnych zawodów - freelancerach, którzy stanowią szeroką grupę pracowników sektora kreatywnego, w GIP powstanie strefa co-workingowa, w której będzie można wykupić jednodniowy lub klikudniowy abonament na korzystanie z indywidualnego stanowiska pracy wraz z dostępem do pomieszczeń Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego oraz salek do spotkań z klientami. Takie rozwiązanie pozwoli wolnym strzelcom z branż kreatywnych pracować w twórczej atmosferze wśród podobnie myślących ludzi. W ramach strefy co-workingu kreatywni ludzie będą spotykać się w jednym miejscu, każdy z nich będzie pracować niezależnie, ale jeśli nadarzy się taka okazja, będą oni mogli rozpocząć pracę nad wspólnymi projektami. W celu integracji środowiska kreatywnego organizowane będą cykliczne spotkania networkingowe, dające ich uczestnikom szansę na poszerzenie kręgu biznesowych znajomości. Nieformalne, otwarte spotkania, będą służyć prezentacji własnej działalności, wymianie doświadczeń i pomysłów, co może zaowocować realizacją wspólnych projektów. Networkingowe spotkania będą dla osób związanych z branżami kreatywnymi świetnym źródłem klientów, kooperantów i współpracowników. W ramach wsparcia branż kreatywnych działać będzie również Punkt Kontaktowy dla branż kreatywnych, który będzie m.in. gromadził informacje o możliwościach podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i ich Strona2

3 pracowników, możliwościach pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych działań oraz planowanych do realizacji, możliwościach udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach umożliwiających nawiązanie kontaktów biznesowych, a także animował działanie klastra branż kreatywnych. Osoby z branż kreatywnych będą mogły także uczestniczyć w ciekawych szkoleniach, spotkaniach, konferencjach organizowanych w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym. Więcej informacji na: - zakładka Projekty/Creative Cities - III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zapytania obejmuje opracowanie dwuletniej strategii marketingowej dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych posiadających własne firmy lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem strategii jest zaprojektowanie działań networkingowych pobudzających współpracę pomiędzy osobami z sektora kreatywnego i dodatkowo promujących branże kreatywne Metropolii Gdańskiej. Działania te, w oparciu o strategię marketingową mają zainicjować na terenie Metropolii Gdańskiej działalność klastra branż kreatywnych zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; 2. Strategia marketingowa, będąca przedmiotem Zapytania Ofertowego, powinna zawierać: a) Opracowanie kosztorysu realizacji strategii w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) Opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) Przedstawienie konkretnych propozycji narzędzi (networkingowych, promocyjnych) przeznaczonych do realizacji strategii marketingowej, wraz ze specyfikacją. 3. Zakres strategii marketingowej Strategię marketingową należy opracować w trzech zakresach: a) merytorycznym obejmującym konkretne określenie celu zaproponowanych działań marketingowych, określenie i uzasadnienie planu promocji, przygotowanie planu komunikacji i działań networkingowych, działań public relations, sposobów informowania/edukacji, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) projektowym obejmującym kreację komunikatów merytorycznych i określenie formy ich przekazu oraz przygotowanie konkretnych propozycji narzędzi do realizacji strategii marketingowej, np. narzędzi komunikacji elektronicznej, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) realizacyjnym obejmującym plan wykorzystania konkretnych narzędzi marketingowych odpowiadających przedmiotowi Zapytania Ofertowego, produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych/ public relations. Zarówno zakres merytoryczny, projektowy, jak i realizacyjny strategii powinien obejmować uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań marketingowych służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych i zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w oparciu o specyfikę projektu Creative Cities. 4. Zakres prac w ramach opracowania i przedstawienia koncepcji dwuletniej strategii marketingowej dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania wzajemnej Strona3

4 współpracy, a także dla zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities, b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013), c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do grupy docelowej projektu Creative Cities, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi pobudzających aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej, i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 5. Informacje uzupełniające Zamawiający nie planuje korzystania z tradycyjnych form promocji, np. poprzez billboardy, plakaty i ulotki, czy też reklamę w mediach i zamierza skupić się na nowoczesnych formach komunikacji. Zamawiający zakłada, że zawarte w strategii marketingowej metody i narzędzia zapewnią możliwość dotarcia do konkretnej i zakładanej przez Zamawiającego grupy docelowej tj. osób związanych z branżami kreatywnymi, prowadzących własną firmę, pracowników firm z sektora branż kreatywnych lub osób planujących założeniem własnej działalności gospodarczej w tym sektorze. 6. Cel strategii marketingowej Celem przygotowanej strategii marketingowej powinna być konsekwentna integracja społeczności sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej, a także rozwój współpracy pomiędzy członkami grupy docelowej. Koncepcja działań networkingowych powinna być realizowany w oparciu o założenia projektu Creative Cities w celu utworzenia klastra branż kreatywnych. 7. Harmonogram realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego: Strategia marketingowa musi zostać dostarczona do dnia 29 sierpnia 2011 r. w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji drukowanej w ciągu trzech dni od daty zaakceptowania strategii marketingowej przez Zamawiającego. IV. Warunki Oferty Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Do oferty należy dołączyć Zarys scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych. Strona4

5 V. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D. 2. Termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami upływa 11 lipca 2011 r. o godz. 15:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w punkcie I Dane Zamawiającego. Na kopercie należy dopisać Projekt Creative Cities nie otwierać do 11 lipca 2011 r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. VI. Otwarcie Ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 11 lipca 2011 r. o godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W części jawnej postępowania Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, którzy Oferty złożyli oraz oferowane ceny. 2. W części niejawnej Zamawiający dokona oceny Ofert. 3. Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający ocenia wyjaśnienia. Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zapytania Ofertowego. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryterium. Kryterium wyboru oferty: 1. Doświadczenie w zakresie tworzenia strategii marketingowych dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi. Ofertę przygotowania strategii marketingowej może przedstawić jedynie Wykonawca, który zrealizował co najmniej dwie tego typu strategie o okresie realizacji min. 1 roku przed terminem złożenia oferty = 1 punkt. Za każdą dodatkową i udokumentowaną realizację strategii marketingowej dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi przyznany zostanie 1 punkt. 2. Nowatorstwo dołączonego do oferty zarysu scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej, stanowiącego Załącznik nr 3 do Oferty max. 20 punktów 3. Cena brutto za przygotowanie strategii marketingowej. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę max. 40 punktów VIII Środki ochrony prawnej Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. Strona5

6 IX Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach: a) Nie złożono żadnej Oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz kosztów przygotowania i złożenia Ofert. X. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zawiera umowę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa na przygotowanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XI. Sposób porozumienia się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany w punkcie I Dane Zamawiającego lub w drodze doręczenia bezpośredniego. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. XII. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Wzór oferty na przygotowanie strategii marketingowej 2. Załącznik nr 2 do Zapytana Ofertowego Wzór umowy na przygotowanie strategii marketingowej Strona6

7 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Wzór oferty na przygotowanie strategii marketingowej... /Nazwa i adres Wykonawcy/. dnia r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D OFERTA 1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych posiadających własne firmy lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, pobudzania współpracy pomiędzy osobami z sektora kreatywnego i promowania branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych; oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy objętego Zapytaniem Ofertowym. 2. Doświadczenie w zakresie przygotowania strategii marketingowych dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi w okresie ostatnich 3 lat (maj 2008 r. maj 2011 r.). Lp Zakres i branża, której dotyczyła przygotowana strategia marketingowa Okres realizacji, na który była przygotowana strategia (dopuszczalny okres min. 1 roku) Podmiot, dla którego strategia została przygotowana Dane adresowe i telefoniczne podmiotu, dla którego strategia została przygotowana 3. Zobowiązuję się do przygotowania strategii marketingowej w trzech poniższych zakresach: a) merytorycznym obejmującym konkretne określenie celu zaproponowanych działań marketingowych, określenie i uzasadnienie planu promocji, przygotowanie planu komunikacji i działań networkingowych, działań public relations, sposobów informowania/edukacji, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) projektowym obejmującym kreację komunikatów merytorycznych i określenie formy ich przekazu oraz przygotowanie konkretnych propozycji narzędzi do realizacji strategii marketingowej, np. narzędzi komunikacji elektronicznej itp., służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) realizacyjnym obejmującym plan wykorzystania konkretnych narzędzi marketingowych odpowiadających przedmiotowi Zapytania Ofertowego, produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych/ public relations. Strona7

8 4. Zobowiązuję się do zagwarantowania, iż zarówno zakres merytoryczny, projektowy, jak i realizacyjny strategii marketingowej będzie obejmować uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań marketingowych służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych i zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w oparciu o specyfikę projektu Creative Cities. 5. Zobowiązuję się do zagwarantowania, iż zakres przygotowanej strategii marketingowej obejmie: a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013). c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do osób z branż kreatywnych, stanowiących potencjalnych członków klastra, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi budujących aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej. i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 6.Oferuję wykonanie całego przedmiotu Zapytania Ofertowego [przygotowania dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania ich wzajemnej współpracy w ramach działań networkingowych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych] za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie.euro brutto, w tym autorskie prawa majątkowe...euro brutto. Kurs euro stanowiący podstawę przeliczenia będzie kursem Komisji Europejskiej z miesiąca przyjęcia ostatecznej wersji strategii marketingowej zgodnie z informacją na stronie: nguage=en 7. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać w następujących terminach: a) do 29 sierpnia 2011 r. dostarczyć strategię marketingową w wersji elektronicznej, b) w ciągu 3 dni roboczych od akceptacji wersji elektronicznej strategii marketingowej dostarczyć Zamawiającemu wersję drukowaną. 8. Oświadczam, że zapoznałem/łam się treścią Zapytania Ofertowego i uzyskałam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty. 9. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania Ofert. 10. Oświadczam, że załączony do Zamówienia projekt umowy został przeze mnie w pełni zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej Oferty, do zawarcia umowy wg załączonego wzoru w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Warunki płatności: po akceptacji ostatecznej wersji strategii marketingowej- 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. 12. Do Oferty załączamy wykaz załączników: Strona8

9 1. Załącznik nr 1 do Oferty - Oświadczenie 2. Załącznik nr 2 do Oferty - Odpis z ewidencji działalności gospodarczej/wpis do KRS 3. Załącznik nr 3 do Oferty Zarys scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych... Podpis Strona9

10 Załącznik Nr 1 do Oferty... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Podpis Strona10

11 Załącznik nr 2 Wzór umowy na przygotowanie strategii marketingowej U m o w a o Dzieło Nr../UmFir/CC/2011 Zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D, KRS , NIP , reprezentowaną przez: 1) Małgorzatę Jasnoch Prezesa Zarządu, 2) Joannę Grandzicką Wiceprezesa Zarządu zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym a Firmą.. z siedzibą w.. NIP..KRS/wpis do EDG reprezentowaną przez: 1) zwaną w dalszej części Umowy Przyjmującym Zamówienie o treści następującej: 1 Zamawiający oświadcza, że realizuje jako Partner międzynarodowy projekt Creative Cities, którego celem jest stworzenie na terenie Metropolii Gdańskiej Klastra Branż Kreatywnych Zamawiający zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania przygotowanie dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania ich wzajemnej współpracy w ramach działań networkingowych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych w ramach projektu Creative Cities [Przedmiot Umowy], w tym: a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities, b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013), c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do grupy docelowej projektu Creative Cities, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi pobudzających aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej, Strona11

12 i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 2. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w następującym terminie: a) dostarczenie Zamawiającemu na adres w wersji elektronicznej strategii marketingowej do dnia 29 sierpnia 2011 r. b) dostarczenie Zamawiającemu wersji drukowanej strategii marketingowej nie później niż 3 dni robocze od akceptacji jej wersji elektronicznej. 3. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany wprowadzić wskazane przez Zamawiającego korekty do strategii marketingowej nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego. 4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień przyjęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Przyjmujący Zamówienie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy bez ograniczeń czasu i miejsca ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania celem publikacji we własnym zakresie przez Zamawiającego lub przez podmiot, któremu prawa do wydania zostaną przekazane, b) zwielokrotniania dowolną techniką, c) wprowadzenia do obrotu, d) zamieszczenia w całości lub części, łącznie z tekstem objętym Przedmiotem Umowy z innym tekstem lub zdjęciem, w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Zamawiającego lub z jego udziałem, e) wykorzystania dla realizacji Projektu, o którym mowa w 1 Umowy. 2. Autorskie prawa majątkowego przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 3. Własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem przejęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Przyjęcie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Protokół odbioru winien być sporządzony w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przekazania wersji drukowanej strategii marketingowej Zamawiającemu przez Przyjmującego Zamówienie. 2. W treści protokołu Strony potwierdzą datę przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Przyjmującego Zamówienie, a nadto Zamawiający oświadczy czy przyjmuje Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń, czy też żąda usunięcia stwierdzonych wad, braków, itp. 3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół przyjęcia całości Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy i przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości euro (słownie:..) brutto, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych euro (słownie:..) brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio w treści faktury. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca przyjęcia ostatecznej wersji strategii marketingowej zgodnie z informacją na stronie Strona12

13 nguage=en 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W przypadku opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto tj. kwotę.. euro (słownie: ) za każdy dzień opóźnienia względem określonego terminu wykonania w 2 ust. 2. Umowy Kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca nałożenia kary umownej zgodnie z informacja na stronie nguage=en 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 8 Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto tj, kwotę euro (słownie: ). Kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca odstąpienia od Umowy zgodnie z informacją na stronie nguage=en 3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne. 7 Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności udzielonej na piśmie. 8 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie opóźni się z wykonaniem przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 Umowy o co najmniej 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego Umową. Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia dodatkowego 5-dniowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia winny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną. W przypadku przekazania korespondencji em nadawca może żądać od Strony, do której kierowana jest korespondencja potwierdzenia jej otrzymania, a Strona otrzymująca korespondencję w tej formie zobowiązana jest potwierdzić otrzymanie pisma w dniu jego otrzymania. W potwierdzeniu należy podać datę i godzinę odbioru korespondencji. 2. Doręczenia będą dokonywane przez Strony: a) pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy, b) pod adresy dla Zamawiającego: dla Przyjmującego Zamówienie: 3. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja skierowana pod ostatnio podany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza. Analogicznie Strony będą postępować w przypadku zmiany adresu Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Strona13

14 2. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo Zamawiającemu. Załączniki: Załącznik nr 1 Oferta na realizację Przedmiotu Umowy. Zamawiający : Przyjmujący Zamówienie: Strona14

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy usług promocyjnych w ramach projektu Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości OFERTA (1) Zamawiający, ul. Dojlidy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Proton Relations sp. z o.o. (Zamawiający) w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu misji gospodarczej przedsiębiorców zagranicznych w siedzibie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy Załącznik nr 2 do zapytania 65/D/ApBad/Jab/2015 Wzór Umowy na dostawę oprogramowania do CB PAN w Jabłonnie Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zawarta w Poznaniu w dniu...września 2014 r. pomiędzy: Załącznik Nr 4 do SIWZ Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 16.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 16.09.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowej obsługi postępowania dotyczącego zgłoszenia do rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP w ramach projektu Wzornictwo- Biznes-Zysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Wrocław, dnia 16.09.2016 r. FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729 Zapytanie ofertowe DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe na tworzenie bannerów Flash w okresie wrzesień 2014 r. grudzień 2015 r. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) Warszawa,12.11.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Dębica, dnia 11.02.2015 roku Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Szanowni Państwo! Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo