ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania strategii marketingowej dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w ramach projektu Creative Cities współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r. Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 I. Dane Zamawiającego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości [GFP] NIP: Dokładny adres do korespondencji: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul Grunwaldzka 238 D Gdańsk Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marta Tyborska, tel , II. Prezentacja Zamawiającego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje międzynarodowy projekt Creative Cities, który ma na celu szerokie promowanie możliwości i potencjału firm z branż kreatywnych i środowisk twórczych Metropolii Gdańskiej. Do branż kreatywnych zaliczane są: reklama, architektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe, przemysł filmowy, fotografia, media - radio i telewizja, gry komputerowe i oprogramowanie, wydawnictwa elektroniczne, przemysł muzyczny oraz sztuki wizualne i sceniczne (z wyłączeniem działań publicznych instytucji). Obszar Metropolii Gdańskiej obejmuje: Miasto Gdańsk, Sopot i Gdynię wraz z Kartuzami, Kolbudami, Kosakowem, Nowym Dworem Gdańskim, Pruszczem Gdańskim, Puckiem, Redą, Rumią, Tczewem, Wejherowem i Żukowem. Celem projektu jest stworzenie na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, łączącego sektor MMSP, uczelnie wyższe, administrację publiczną i instytucje badawcze. Zgodnie z definicją M.E. Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji [...] Klastry powstają, gdyż podnoszą produktywność, dzięki czemu przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne. Grupą docelową projektu Creative Cities są: - przedsiębiorcy z sektora MMSP związani z branżami kreatywnymi - pracownicy firm z sektora branż kreatywnych - osoby chcące założyć działalność gospodarczą w sektorze branż kreatywnych Klaster branż kreatywnych zostanie zlokalizowany w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER [GIP], którego GFP jest opertorem. GIP jest miejscem, w którym młodzi przedsiębiorcy z branż kreatywnych będą mogli liczyć na szereg udogodnień i merytoryczne wsparcie w pierwszym najtrudniejszym - okresie prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo GIP zaoferuje dostęp do wiedzy specjalistów, doradztwa z zakresu działalności operacyjnej i strategicznej firmy, networking, a także wysokiej klasy powierzchnie nowoczesnego biurowca. Z myślą o ludziach wolnych zawodów - freelancerach, którzy stanowią szeroką grupę pracowników sektora kreatywnego, w GIP powstanie strefa co-workingowa, w której będzie można wykupić jednodniowy lub klikudniowy abonament na korzystanie z indywidualnego stanowiska pracy wraz z dostępem do pomieszczeń Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego oraz salek do spotkań z klientami. Takie rozwiązanie pozwoli wolnym strzelcom z branż kreatywnych pracować w twórczej atmosferze wśród podobnie myślących ludzi. W ramach strefy co-workingu kreatywni ludzie będą spotykać się w jednym miejscu, każdy z nich będzie pracować niezależnie, ale jeśli nadarzy się taka okazja, będą oni mogli rozpocząć pracę nad wspólnymi projektami. W celu integracji środowiska kreatywnego organizowane będą cykliczne spotkania networkingowe, dające ich uczestnikom szansę na poszerzenie kręgu biznesowych znajomości. Nieformalne, otwarte spotkania, będą służyć prezentacji własnej działalności, wymianie doświadczeń i pomysłów, co może zaowocować realizacją wspólnych projektów. Networkingowe spotkania będą dla osób związanych z branżami kreatywnymi świetnym źródłem klientów, kooperantów i współpracowników. W ramach wsparcia branż kreatywnych działać będzie również Punkt Kontaktowy dla branż kreatywnych, który będzie m.in. gromadził informacje o możliwościach podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i ich Strona2

3 pracowników, możliwościach pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych działań oraz planowanych do realizacji, możliwościach udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach umożliwiających nawiązanie kontaktów biznesowych, a także animował działanie klastra branż kreatywnych. Osoby z branż kreatywnych będą mogły także uczestniczyć w ciekawych szkoleniach, spotkaniach, konferencjach organizowanych w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym. Więcej informacji na: - zakładka Projekty/Creative Cities - III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zapytania obejmuje opracowanie dwuletniej strategii marketingowej dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych posiadających własne firmy lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem strategii jest zaprojektowanie działań networkingowych pobudzających współpracę pomiędzy osobami z sektora kreatywnego i dodatkowo promujących branże kreatywne Metropolii Gdańskiej. Działania te, w oparciu o strategię marketingową mają zainicjować na terenie Metropolii Gdańskiej działalność klastra branż kreatywnych zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; 2. Strategia marketingowa, będąca przedmiotem Zapytania Ofertowego, powinna zawierać: a) Opracowanie kosztorysu realizacji strategii w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) Opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) Przedstawienie konkretnych propozycji narzędzi (networkingowych, promocyjnych) przeznaczonych do realizacji strategii marketingowej, wraz ze specyfikacją. 3. Zakres strategii marketingowej Strategię marketingową należy opracować w trzech zakresach: a) merytorycznym obejmującym konkretne określenie celu zaproponowanych działań marketingowych, określenie i uzasadnienie planu promocji, przygotowanie planu komunikacji i działań networkingowych, działań public relations, sposobów informowania/edukacji, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) projektowym obejmującym kreację komunikatów merytorycznych i określenie formy ich przekazu oraz przygotowanie konkretnych propozycji narzędzi do realizacji strategii marketingowej, np. narzędzi komunikacji elektronicznej, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) realizacyjnym obejmującym plan wykorzystania konkretnych narzędzi marketingowych odpowiadających przedmiotowi Zapytania Ofertowego, produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych/ public relations. Zarówno zakres merytoryczny, projektowy, jak i realizacyjny strategii powinien obejmować uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań marketingowych służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych i zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w oparciu o specyfikę projektu Creative Cities. 4. Zakres prac w ramach opracowania i przedstawienia koncepcji dwuletniej strategii marketingowej dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania wzajemnej Strona3

4 współpracy, a także dla zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities, b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013), c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do grupy docelowej projektu Creative Cities, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi pobudzających aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej, i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 5. Informacje uzupełniające Zamawiający nie planuje korzystania z tradycyjnych form promocji, np. poprzez billboardy, plakaty i ulotki, czy też reklamę w mediach i zamierza skupić się na nowoczesnych formach komunikacji. Zamawiający zakłada, że zawarte w strategii marketingowej metody i narzędzia zapewnią możliwość dotarcia do konkretnej i zakładanej przez Zamawiającego grupy docelowej tj. osób związanych z branżami kreatywnymi, prowadzących własną firmę, pracowników firm z sektora branż kreatywnych lub osób planujących założeniem własnej działalności gospodarczej w tym sektorze. 6. Cel strategii marketingowej Celem przygotowanej strategii marketingowej powinna być konsekwentna integracja społeczności sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej, a także rozwój współpracy pomiędzy członkami grupy docelowej. Koncepcja działań networkingowych powinna być realizowany w oparciu o założenia projektu Creative Cities w celu utworzenia klastra branż kreatywnych. 7. Harmonogram realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego: Strategia marketingowa musi zostać dostarczona do dnia 29 sierpnia 2011 r. w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji drukowanej w ciągu trzech dni od daty zaakceptowania strategii marketingowej przez Zamawiającego. IV. Warunki Oferty Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Do oferty należy dołączyć Zarys scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych. Strona4

5 V. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D. 2. Termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami upływa 11 lipca 2011 r. o godz. 15:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w punkcie I Dane Zamawiającego. Na kopercie należy dopisać Projekt Creative Cities nie otwierać do 11 lipca 2011 r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. VI. Otwarcie Ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 11 lipca 2011 r. o godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W części jawnej postępowania Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, którzy Oferty złożyli oraz oferowane ceny. 2. W części niejawnej Zamawiający dokona oceny Ofert. 3. Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający ocenia wyjaśnienia. Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zapytania Ofertowego. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryterium. Kryterium wyboru oferty: 1. Doświadczenie w zakresie tworzenia strategii marketingowych dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi. Ofertę przygotowania strategii marketingowej może przedstawić jedynie Wykonawca, który zrealizował co najmniej dwie tego typu strategie o okresie realizacji min. 1 roku przed terminem złożenia oferty = 1 punkt. Za każdą dodatkową i udokumentowaną realizację strategii marketingowej dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi przyznany zostanie 1 punkt. 2. Nowatorstwo dołączonego do oferty zarysu scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej, stanowiącego Załącznik nr 3 do Oferty max. 20 punktów 3. Cena brutto za przygotowanie strategii marketingowej. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę max. 40 punktów VIII Środki ochrony prawnej Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. Strona5

6 IX Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach: a) Nie złożono żadnej Oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz kosztów przygotowania i złożenia Ofert. X. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zawiera umowę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa na przygotowanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XI. Sposób porozumienia się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany w punkcie I Dane Zamawiającego lub w drodze doręczenia bezpośredniego. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. XII. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Wzór oferty na przygotowanie strategii marketingowej 2. Załącznik nr 2 do Zapytana Ofertowego Wzór umowy na przygotowanie strategii marketingowej Strona6

7 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Wzór oferty na przygotowanie strategii marketingowej... /Nazwa i adres Wykonawcy/. dnia r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D OFERTA 1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integrowania przedstawicieli branż kreatywnych posiadających własne firmy lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, pobudzania współpracy pomiędzy osobami z sektora kreatywnego i promowania branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych; oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy objętego Zapytaniem Ofertowym. 2. Doświadczenie w zakresie przygotowania strategii marketingowych dla firm/instytucji związanych z branżami kreatywnymi w okresie ostatnich 3 lat (maj 2008 r. maj 2011 r.). Lp Zakres i branża, której dotyczyła przygotowana strategia marketingowa Okres realizacji, na który była przygotowana strategia (dopuszczalny okres min. 1 roku) Podmiot, dla którego strategia została przygotowana Dane adresowe i telefoniczne podmiotu, dla którego strategia została przygotowana 3. Zobowiązuję się do przygotowania strategii marketingowej w trzech poniższych zakresach: a) merytorycznym obejmującym konkretne określenie celu zaproponowanych działań marketingowych, określenie i uzasadnienie planu promocji, przygotowanie planu komunikacji i działań networkingowych, działań public relations, sposobów informowania/edukacji, służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; b) projektowym obejmującym kreację komunikatów merytorycznych i określenie formy ich przekazu oraz przygotowanie konkretnych propozycji narzędzi do realizacji strategii marketingowej, np. narzędzi komunikacji elektronicznej itp., służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities ; c) realizacyjnym obejmującym plan wykorzystania konkretnych narzędzi marketingowych odpowiadających przedmiotowi Zapytania Ofertowego, produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych/ public relations. Strona7

8 4. Zobowiązuję się do zagwarantowania, iż zarówno zakres merytoryczny, projektowy, jak i realizacyjny strategii marketingowej będzie obejmować uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań marketingowych służących integracji przedstawicieli branż kreatywnych i zainicjowaniu na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych w oparciu o specyfikę projektu Creative Cities. 5. Zobowiązuję się do zagwarantowania, iż zakres przygotowanej strategii marketingowej obejmie: a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013). c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do osób z branż kreatywnych, stanowiących potencjalnych członków klastra, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi budujących aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej. i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 6.Oferuję wykonanie całego przedmiotu Zapytania Ofertowego [przygotowania dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania ich wzajemnej współpracy w ramach działań networkingowych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych] za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie.euro brutto, w tym autorskie prawa majątkowe...euro brutto. Kurs euro stanowiący podstawę przeliczenia będzie kursem Komisji Europejskiej z miesiąca przyjęcia ostatecznej wersji strategii marketingowej zgodnie z informacją na stronie: nguage=en 7. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać w następujących terminach: a) do 29 sierpnia 2011 r. dostarczyć strategię marketingową w wersji elektronicznej, b) w ciągu 3 dni roboczych od akceptacji wersji elektronicznej strategii marketingowej dostarczyć Zamawiającemu wersję drukowaną. 8. Oświadczam, że zapoznałem/łam się treścią Zapytania Ofertowego i uzyskałam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty. 9. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania Ofert. 10. Oświadczam, że załączony do Zamówienia projekt umowy został przeze mnie w pełni zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej Oferty, do zawarcia umowy wg załączonego wzoru w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Warunki płatności: po akceptacji ostatecznej wersji strategii marketingowej- 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. 12. Do Oferty załączamy wykaz załączników: Strona8

9 1. Załącznik nr 1 do Oferty - Oświadczenie 2. Załącznik nr 2 do Oferty - Odpis z ewidencji działalności gospodarczej/wpis do KRS 3. Załącznik nr 3 do Oferty Zarys scenariusza dla przykładowego działania networkingowego przygotowanego dla integracji sektora branż kreatywnych... Podpis Strona9

10 Załącznik Nr 1 do Oferty... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Podpis Strona10

11 Załącznik nr 2 Wzór umowy na przygotowanie strategii marketingowej U m o w a o Dzieło Nr../UmFir/CC/2011 Zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 D, KRS , NIP , reprezentowaną przez: 1) Małgorzatę Jasnoch Prezesa Zarządu, 2) Joannę Grandzicką Wiceprezesa Zarządu zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym a Firmą.. z siedzibą w.. NIP..KRS/wpis do EDG reprezentowaną przez: 1) zwaną w dalszej części Umowy Przyjmującym Zamówienie o treści następującej: 1 Zamawiający oświadcza, że realizuje jako Partner międzynarodowy projekt Creative Cities, którego celem jest stworzenie na terenie Metropolii Gdańskiej Klastra Branż Kreatywnych Zamawiający zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania przygotowanie dwuletniej strategii marketingowej (okres realizacji: wrzesień 2011 wrzesień 2013) dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych i pobudzania ich wzajemnej współpracy w ramach działań networkingowych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej klastra branż kreatywnych w ramach projektu Creative Cities [Przedmiot Umowy], w tym: a) opracowanie kosztorysu realizacji strategii marketingowej w zakresie merytorycznym, projektowym oraz realizacyjnym, zgodnie z założeniami projektu Creative Cities, b) opracowanie harmonogramu wdrożenia i realizacji strategii marketingowej, który powinien zamknąć się w okresie dwóch lat (wrzesień 2011 wrzesień 2013), c) opracowanie i przedstawienie metod i narzędzi networkingowych przeznaczonych dla grupy docelowej projektu Creative Cities, d) opracowanie oraz przedstawienie metod i narzędzi promocji, jak również public relations, gwarantujących dotarcie do grupy docelowej projektu Creative Cities, e) opracowanie i przedstawienie koncepcji działań/narzędzi pobudzających aktywność grupy docelowej projektu Creative Cities, f) opracowanie i przedstawienie koncepcji nawiązywania potencjalnych partnerstw w ramach projektu Creative Cities oraz opracowanie i wskazanie narzędzia komunikacji z potencjalnymi partnerami, g) opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe uczestnictwo w projekcie Creative Cities, h) opracowanie i przedstawienie metod/narzędzi badania efektywności opracowanej strategii marketingowej, Strona11

12 i) przygotowanie podsumowania przygotowanej strategii marketingowej na min. 5 stronach w języku angielskim (format A4, druk standardowy, 1800 znaków na stronie), będącego opisem najważniejszych założeń strategii 2. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w następującym terminie: a) dostarczenie Zamawiającemu na adres w wersji elektronicznej strategii marketingowej do dnia 29 sierpnia 2011 r. b) dostarczenie Zamawiającemu wersji drukowanej strategii marketingowej nie później niż 3 dni robocze od akceptacji jej wersji elektronicznej. 3. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany wprowadzić wskazane przez Zamawiającego korekty do strategii marketingowej nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego. 4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień przyjęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Przyjmujący Zamówienie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy bez ograniczeń czasu i miejsca ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania celem publikacji we własnym zakresie przez Zamawiającego lub przez podmiot, któremu prawa do wydania zostaną przekazane, b) zwielokrotniania dowolną techniką, c) wprowadzenia do obrotu, d) zamieszczenia w całości lub części, łącznie z tekstem objętym Przedmiotem Umowy z innym tekstem lub zdjęciem, w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Zamawiającego lub z jego udziałem, e) wykorzystania dla realizacji Projektu, o którym mowa w 1 Umowy. 2. Autorskie prawa majątkowego przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 3. Własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem przejęcia Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Przyjęcie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Protokół odbioru winien być sporządzony w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przekazania wersji drukowanej strategii marketingowej Zamawiającemu przez Przyjmującego Zamówienie. 2. W treści protokołu Strony potwierdzą datę przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Przyjmującego Zamówienie, a nadto Zamawiający oświadczy czy przyjmuje Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń, czy też żąda usunięcia stwierdzonych wad, braków, itp. 3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół przyjęcia całości Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy i przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości euro (słownie:..) brutto, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych euro (słownie:..) brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio w treści faktury. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca przyjęcia ostatecznej wersji strategii marketingowej zgodnie z informacją na stronie Strona12

13 nguage=en 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W przypadku opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto tj. kwotę.. euro (słownie: ) za każdy dzień opóźnienia względem określonego terminu wykonania w 2 ust. 2. Umowy Kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca nałożenia kary umownej zgodnie z informacja na stronie nguage=en 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 8 Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto tj, kwotę euro (słownie: ). Kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu w PLN przy kursie euro Komisji Europejskiej z miesiąca odstąpienia od Umowy zgodnie z informacją na stronie nguage=en 3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne. 7 Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności udzielonej na piśmie. 8 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie opóźni się z wykonaniem przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 Umowy o co najmniej 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego Umową. Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia dodatkowego 5-dniowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia winny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną. W przypadku przekazania korespondencji em nadawca może żądać od Strony, do której kierowana jest korespondencja potwierdzenia jej otrzymania, a Strona otrzymująca korespondencję w tej formie zobowiązana jest potwierdzić otrzymanie pisma w dniu jego otrzymania. W potwierdzeniu należy podać datę i godzinę odbioru korespondencji. 2. Doręczenia będą dokonywane przez Strony: a) pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy, b) pod adresy dla Zamawiającego: dla Przyjmującego Zamówienie: 3. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja skierowana pod ostatnio podany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza. Analogicznie Strony będą postępować w przypadku zmiany adresu Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Strona13

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo