PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego

2 lan nauczania do programu o strukturze przedmiotowej Klasa Liczba godzin w cyklu Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych I II III IV tygod - łącznie niowo Kształcenie zawodowe teoretyczne 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej (A.35) 2. Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość (A.35) 3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej Rachunkowość finansowa (A.36) Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne Kształcenie zawodowe praktyczne 5. ziałalność przedsiębiorstwa (A.35) 6. iuro rachunkowe (A.36) Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne raktyki zawodowe 3 tyg. 3 tyg Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne 750 Kształcenie zawodowe praktyczne zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych. raktyka zawodowa w klasie II 3 tygodnie i w klasie III 3 tygodnie. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikacje K1 (A.35) odbywa się pod koniec klasy II Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację K2 (A.36) odbywa się pod koniec semestru pierwszego klasy IV oziom wymagania podstawowe oziom wymagania ponadpodstawowe Zasady oceniania i klasyfikowania według zasad ogólnych określonych w rzedmiotowym Systemie Oceniania (SO) dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista.

3 WYMAGANIA EUKAYJNE RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.1. odstawy ekonomii Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: rozróżniać zakres pojęć ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna oziom programowych ( lub ) określić obszar zainteresowań mikro- i makro ekonomii scharakteryzować rynek, wskazać jego elementy i funkcje wymienić i scharakteryzować czynniki kształtujące popyt i podaż scharakteryzować czynniki wpływające na elastyczność popytu i podaży wskazać sposoby i metody mierzenia elastyczności popytu i podaży określić rolę ceny w gospodarce rynkowej określić krzywą obojętności określić znaczenie ceny równowagi rynkowej wskazać konsekwencje niezachowania równowagi gospodarczej wyjaśnić pojęcia: produkt, inwestycje, oszczędności, inflacja, bezrobocie, równowaga zewnętrzna wskazać sposoby rozwiązywania problemu niedoboru w różnych sytuacjach scharakteryzować efekty gospodarcze

4 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.1. odstawy prawa Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego stosować przepisy prawa podatkowego określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników określić zakres działania prawa ubezpieczeniowego wskazać okoliczności powstawania zobowiązań podatkowych wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe określić źródła powstawania obowiązku podatkowego przedstawić organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym scharakteryzować obowiązki podatkowe przedsiębiorców określić zakres ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej scharakteryzować prawa i obowiązki konsumenta, producenta i sprzedawcy stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej określić rolę i znaczenie samorządów gospodarczych określić i sklasyfikować źródła prawa ocenić sytuację prawną podmiotu stosunku cywilnoprawnego dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnych

5 ustalić sposoby nabycia i utraty własności określić prawa i obowiązki właściciela ustalić skutki niewykonania zobowiązań określić źródła prawa administracyjnego scharakteryzować formy działania administracji określić zasady postępowania administracyjnego określić rolę sądów administracyjnych

6 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.3. odstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) rozróżnić małe, średnie i duże przedsiębiorstwo określić formy własności organizacji: własność indywidualna, spółdzielcza, komunalna, państwowa, spółka prawa cywilnego, różnego rodzaju spółki występujące w kodeksie handlowym i kodeksie cywilnym wyjaśnić cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne określić znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, produkcji scharakteryzować problem samofinansowania i samodzielności przedsiębiorstwa wymienić czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności wyjaśnić konieczność stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw tj.: wielkość przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalność wg K, formę prawną scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie scharakteryzować krajowy obrót towarowy wskazać elementy obrotu pieniężnego określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstwa wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach działalności scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, handlową, budowlaną i usługową określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia przedsiębiorstwa wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw

7 wyjaśnić formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku koncentracji przedsiębiorstw dokonać analizy działalności na rynku określić czynniki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, próg rentowności, dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży sporządzić analizę SWOT dokonać analizy wyników, współczynników koncentracji wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu określić zakres i pola współpracy scharakteryzować cechy grup kapitałowych wskazać typy holdingów zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności; scharakteryzować obowiązki przedsiębiorcy wynikające z podejmowania działalności gospodarczej określić działania państwa sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości wyjaśnić różnorodne zadania przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazać przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej (krajowego i wspólnotowego) scharakteryzować formy i rodzaje pomocy publicznej wyjaśnić rolę państwa w ochronie własności, umów i konkurencji scharakteryzować role organów administracji samorządowej określić rolę i zadania systemu ubezpieczeń scharakteryzować rolę i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych określić rolę i zadania banków komercyjnych wyjaśnić role: banku centralnego, rządu, systemu fiskalnego w gospodarce określić wady i zalety poszczególnych form działalności określić przydatność form organizacyjno-prawnych do rodzaju działalności określić kompetencje organów podmiotu gospodarczego wskazać elementy systemu ochrony konkurencji wskazać przepisy dotyczące praktyk ograniczających

8 konkurencję wskazać przepisy dotyczące naruszenia interesu konsumentów wyjaśnić przepisy karne dotyczące stosowania praktyk antykonkurencyjnych i nieuczciwych praktyk rynkowych wymienić i scharakteryzować przesłanki determinujące konieczność planowania określić rolę planowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem wskazać główne cele planowania scharakteryzować cechy dobrego planu dokonać podziału planów w oparciu o różne kryteria (przedmiotowe i podmiotowe) wyjaśnić znaczenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami planów wymienić i scharakteryzować podstawowe zasady planowania określić etapy procesu planowania wymienić podstawowe metody planowania i prognozowania określić pojęcia przedmiotu i podmiotu planowania określić warunki skutecznego planowania dostosować zasady i metody planowania do potrzeb wyjaśnić znaczenie biznesplanu określić cele sporządzania biznesplanu wymienić elementy składowe konstrukcji biznesplanu scharakteryzować treści poszczególnych elementów biznesplanu

9 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.4. Marketing Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) rozróżnić typy i metody badań marketingowych przeprowadzić pomiar badań marketingowych zaprezentować wyniki badań marketingowych zastosować rezultaty badań marketingowych scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja) określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną działalnością wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań marketingowych scharakteryzować formy organizacji działań marketingowych podmiotu gospodarczego rozróżnić rodzaje strategii marketingowych określić powiązania między rynkiem a produktem zdefiniować strategię penetracji rynku, rozwoju produktu, rozwoju rynku, dywersyfikacji określić cele i zadania strategii marketingowej A określić sposoby wykorzystania badań marketingowych do tworzenia programu rynkowego dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej; dokonać analizy potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych; dobrać metody i techniki badań marketingowych; dobrać działania promocyjne do typu klienta; sporządzić uproszczony plan marketingowy; zastosować strategię produktu; zastosować strategię cenową; wynegocjować cenę produktu; zastosować narzędzia promocji w działalności marketingowej; dobrać kanały dystrybucji do wybranych produktów; A A

10 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ANALIZA EKONOMIZNA I SRAWOZAWZOŚĆ 2.1. Statystyka 2.2. adania marketingowe Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) Zidentyfikować źródła danych statystycznych dotyczących rynku okonać analizy danych statystycznych dotyczących badanego rynku Opracować raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych Określić przedmiot i rolę statystyki Rozróżnić podstawowe pojęcia statystyczne: jednostka statystyczna i zbiorowość statystyczna Wymienić kryteria określania jednostki statystycznej Rozróżnić podstawowe miary statystyczne Zidentyfikować rodzaje badań statystycznych obrać rodzaj badania statystycznego do potrzeb obrać najlepszą do danego badania miarę statystyczną obrać jednostkę do próby statystycznej okonać kontroli materiału statystycznego Ocenić wpływ błędów w materiale statystycznym na wyniki badań ogrupować i zliczyć materiał statystyczny Określić przydatność wykonanego badania statystycznego Wykonać badanie statystyczne Zidentyfikować źródło informacji statystycznych określonej zbiorowości statystycznej Zgromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw działających w danej branży Zgromadzić dane dotyczące poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa Zaprezentować dane statystyczne Rozróżnić miary zgodności i zróżnicowania Obliczyć i zinterpretować średnią arytmetyczną Obliczyć i zinterpretować medianę i dominantę, wyznaczyć graficznie medianę i dominantę

11 Wnioskować na podstawie podstawowych miar statystycznych Obliczyć i zinterpretować wskaźniki natężenia zjawisk Obliczyć i zinterpretować wskaźniki struktury Obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki zjawisk ekonomiczno-finansowych Zinterpretować średnie tempo wzrostu Obliczyć i interpretować miary rozproszenia Wnioskować w celach decyzyjnych na podstawie ustalonych wskaźników okonać analizy potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych obrać metody i techniki badań marketingowych Sporządzić uproszczony plan marketingowy Zaprezentować materiał analityczny w formie graficznej, opisowej lub w formie prezentacji multimedialnej Skorzystać z arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia analizy statystycznej Skorzystać z edytora tekstów do napisania sprawozdania Skorzystać z programu ower oint do wykonania prezentacji multimedialnej Określić rolę analizy statystycznej w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji

12 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ANALIZA EKONOMIZNA I SRAWOZAWZOŚĆ 2.3. Analiza ekonomiczna Wymagania edukacyjne oziom Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: programowych ( lub ) scharakteryzować funkcje i rodzaje zapasów określić potrzebę normowania i jego cele określić zakres i warunki stosowania norm określić zadania gospodarki materiałowej określić rodzaje kosztów wynikające z posiadania zapasów określić przeznaczenie i formę zapasów ustalić normy zużycia materiałów określić normy zapasów materiałowych określić czynniki racjonalnej gospodarki materiałowej obliczyć i zinterpretować normy dotyczące przedmiotów i środków pracy, zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz wskaźniki rytmiczności produkcji obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące ocenie gospodarki zapasami towarowymi określić czynniki występujące w procesie produkcji i normy tych czynników dokonać oceny optymalnego poziomu zapasów określić elementy kosztów produkcji, przeprowadzić krótkookresową analizę kosztów, i ocenę wyników przedsiębiorstwa obliczyć i zinterpretować wskaźniki dotyczące zużycia materiałowego zapasów, zdolności produkcyjnej, rytmiczności produkcji i jakości produkcji; obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące do oceny gospodarki zapasami towarowymi; obliczyć i zinterpretować normy zapasów oraz wskaźniki rytmiczności produkcji; ustalić normy zużycia materiałowego i zapotrzebowanie na materiały; obliczyć przeciętny zapas i wskaźniki rotacji zapasów towarowych; obliczyć średnie stany i ocenić strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie; obliczyć i ocenić płynność kadr; obliczyć wydajność pracy i pracochłonność produkcji; scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy; ocenić stopień wykorzystania czasu pracy; obliczyć i zinterpretować wskaźnik wzrostu wynagrodzeń; obliczyć i zinterpretować wskaźnik produktywności wynagrodzeń;

13 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ziałalność przedsiębiorstwa 5.1. ezpieczne wykonywanie pracy Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie rozróżnić rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych opracować instrukcję rozmieszczenia i użytkowania sprzętu przeciwpożarowego opracować instrukcję alarmową wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji racy wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji Sanitarnej rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy biurowej; scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy; ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z pracą biurową na podstawie otrzymanych materiałów; dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w pracy biurowej; określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy biurowej; określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia wzroku i układu ruchu związane z pracą z komputerem; zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w pracy biurowej; określić wpływ długotrwałej pracy przy komputerze na organizm człowieka; określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka; A A

14 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii; zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach; zorganizować stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych w sposób ograniczający wpływ czynników szkodliwych; dobrać odpowiedni sprzęt biurowy; utrzymać pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie w dobrym stanie i czystości; zastosować odpowiednie środki zapobiegające uszkodzeniom wzroku i przeciążeniu układu ruchu związane z pracą z komputerem wskazać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych; dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych; przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych; przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych; powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; zidentyfikować i zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w pracy biurowej; udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy; określić zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników; zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp

15 5.2. Środki techniczne w pracy biurowej Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) przygotować sprzęt biurowy do pracy; dobrać sprzęt techniczny do wykonywania zadania; odebrać i przekazać informację za pomocą urządzeń biurowych; obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi; obsłużyć sprzęt audiowizualny i nagłaśniający; rozpoznać i usunąć usterki użytkowanego sprzętu biurowego; zainstalować program komputerowy; pozyskać bezpłatne oprogramowanie z Internetu; posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi działalność gospodarczą; obsługiwać urządzenia peryferyjne- drukarka, skaner; korzystać z zasobów Internetu, w tym z druków aktywnych; 5.3. Korespondencja biurowa Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; obsłużyć urządzenia biurowe oraz stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; przygotować prezentację multimedialną na określony temat; obsłużyć przeglądarkę internetową w poszukiwaniu informacji; skorzystać z zasobów sieci internetowej; wysłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej; skorzystać z edytora tekstu przy tworzeniu pism; zaprojektować blankiet korespondencyjny;

16 zastosować zasady redagowania pism; rozmieścić części składowe pisma; sporządzić pisma występujące w fazie ubiegania się o pracę; sporządzić pisma występujące w fazie zatrudnienia; sporządzić pisma występujące w fazie rozwiązania stosunku pracy; sporządzić pisma w sprawach handlowych; sporządzić pisma z tytułem; wypełniać druki i formularze; przygotować zaproszenia, bilety wizytowe i foldery; wykonać prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych; posłużyć się instrukcją kancelaryjną; przyjąć i wysłać korespondencję; zastosować odpowiedni system kancelaryjny; zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń; postępować z informacją niejawną; posługiwać się zbiorami danych osobowych w zakresie ich ochrony; identyfikować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych; zastosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych; przydzielić dokumenty do określonych kategorii archiwalnych; zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem;

17 USZZEGÓŁOWIENIE RZEMIOTOWEGO SYSTEMU OENIANIA dla przedmiotu ziałalność przedsiębiorstwa Obsługa klawiatury komputerowej wg następujących kryteriów: szybkość pisania bezbłędność 110 zn/min 99% dopuszczający 130 zn/min 99% dostateczny 150 zn/min 99% dobry 170 zn/min 99% bardzo dobry minimalne wymaganie bezbłędności - 96,5% W ocenie ćwiczeń wykonywanych na komputerze (jedna osoba przy jednym stanowisku) należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna i przygotowanie dokumentów (bezbłędność formalna, edycyjna i merytoryczna; struktura dokumentu, powiązanie z dokumentami nadrzędnymi, kompletność, czytelność) wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka) sposób prezentacji (układ, czytelność, czas) Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogicznopsychologicznej. Nauczyciel dostosowujący wymagania pod względem formy pomocy, ocenia ucznia według obowiązujących i ogólnodostępnych kryteriów. ozostałe zasady oceniania i klasyfikowania według zasad ogólnych określonych w rzedmiotowym Systemie Oceniania (SO) dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista.

18 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ziałalność przedsiębiorstwa 5.4. harakterystyka działalności przedsiębiorstwa (zasoby majątkowe i pieniężne) Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) sklasyfikować materiały wg określonych kryteriów; ustalić zapotrzebowanie na materiały w ujęciu ilościowym, jakościowym i czasowym; wykorzystać tabele kursowe do przeliczeń waluty; obliczyć dodatnie i ujemne różnice kursowe; sporządzić dokumenty obrotu magazynowego; sporządzić dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego; sporządzić dokumenty sprzedaży; określić zadania różnych rodzajów magazynów określić rolę zbytu w przedsiębiorstwie wyspecyfikować dokumentację związana z zaopatrzeniem i zbytem obliczyć kwotę podatku VAT należnego od sprzedaży; obliczyć wynik na sprzedaży; zastosować i porównać różne metody kalkulacji cen sprzedaży; skorzystać z programów do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży; wprowadzić bazy danych niezbędne w pracy każdego programu; scharakteryzować krajowy obrót towarowy wskazać elementy obrotu pieniężnego określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, rodzaj produkcji, produkcja w długim okresie, struktura produkcji, system produkcji wyrobów,

19 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży 5.5. Kadry Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy biurowej; rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp określić zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wyszukać i zinterpretować przepisy prawa pracy dotyczące spraw kadrowych, płacowych i emerytalno-rentowych; określić procedury stosowane w polityce personalnej przedsiębiorstw zasady rekrutacji pracowników; rozróżnić rodzaje umów cywilnoprawnych; dobrać właściwą umowę (umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę o dzieło) do zatrudnienia pracownika; ustalić prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy na podstawie regulaminu pracy; obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego; obliczyć okres wypowiedzenia i ustalić termin wypowiedzenia; sporządzić plan kariery zawodowej; opracować plan zatrudnienia; sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem; sporządzić pismo informujące o przyznaniu nagrody; sporządzić pismo informujące o wymierzeniu kary porządkowej; sporządzić wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy; sporządzić pismo wypowiadające warunki pracy i płacy; sporządzić pozew o przywrócenie pracownika do pracy; sporządzić wniosek o przyznanie świadczeń emerytalnorentowych; wystawić świadectwo pracy; wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu; zastosować program kadrowy;

20 zastosować arkusz kalkulacyjny do obliczeń i analiz, prezentacji wskaźników, oraz do tworzenia bazy danych pracowników; zastosować edytor tekstów do tworzenia pism; zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji racy wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji Sanitarnej 5.6. Wynagrodzenia Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) dokonać podziału wynagrodzeń i określić ich elementy; rozpoznać różne systemy płac; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie czasowym; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie akordowym; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie prowizyjnym; obliczyć obligatoryjne potrącenia od wynagrodzeń; określić należne pracownikom świadczenia pozapłacowe; obliczyć wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (urlopy, zwolnienia lekarskie); obliczyć podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy; obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń; rozróżnić pojęcia: wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, wynagrodzenie do wypłaty; identyfikować obowiązkowe elementy wynagrodzenia wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za dyżury, za pracę w nocy, za urlop itp. identyfikować zasiłki i świadczenia finansowane ze środków budżetowych; identyfikować fakultatywne dodatki do wynagrodzeń, tj,dodatek funkcyjny, stażowy, zmianowy, wyrównawczy, za pracę w szczególnych warunkach, za rozłąkę itp. identyfikować potrącenia z listy płac; sporządzić listę płac sporządzić imienną kartę wynagrodzeń; rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego i przez płatnika; obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika;

21 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę; obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracownika, potrącane w liście płac; zastosować programy płacowe; zastosować arkusz kalkulacyjny do obliczeń i analiz, prezentacji wskaźników, oraz do tworzenia bazy danych pracowników; zastosować edytor tekstów do tworzenia pism; 5.7. odatki i inne obciążenia publiczno-prawne Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) zidentyfikować obciążenia publicznoprawne w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich; obliczyć dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych; obliczyć dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; obliczyć podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym; naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych; ustalić termin odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego w terminach zgodnych z przepisami prawa; naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych w terminach zgodnych z przepisami prawa; naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; rozliczyć i odprowadzić podatek akcyzowy; ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; sporządzać rejestry VAT (zakupu, sprzedaży); sporządzić deklaracje zgłoszeniowe (ZUS); sporządzić deklarację zgłoszeniową osoby ubezpieczonej, ZUS ZUA sporządzić deklarację zgłoszeniową płatnika składek, ZUS ZA, ZFA sporządzić raporty imienne (ZUS); sporządzić deklaracje rozliczeniowe (ZUS); sporządzić deklarację ZUS RA sporządzić deklarację podatkową VAT-7; sporządzić deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - IT

22 sporządzić deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - IT skorzystać z programów użytkowych, np. łatnik; wprowadzić bazy danych niezbędne w pracy każdego programu; dokonać rozliczenia w programie łatnik; wydrukować deklaracje zgłoszeniowe i raporty imienne; zapisać operacje w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT; wydrukować miesięczne deklaracje rozliczeniowe VAT wydrukować roczną deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - IT wydrukować roczną deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - IT 5.8. Zasady i normy zachowania w miejscu pracy Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: kształtować prawidłowe relacje z pracownikami, kontrahentami i innymi osobami współpracującymi z przedsiębiorstwem; zastosować normy i reguły obyczajowe w kontaktach międzyludzkich; zachować się asertywnie w relacjach z uczestnikami oziom programowych ( lub ) procesu pracy; interpretować komunikaty werbalne i niewerbalne; dostosować wygląd zewnętrzny do sytuacji zawodowej; prowadzić negocjacje w typowych sytuacjach; zastosować techniki negocjowania i rozwiązywania konfliktów; zastosować podstawowe zasady etyki w biznesie; przygotować harmonogram spotkania; przygotować i zaprezentować wystąpienie na konferencji; przygotować salę konferencyjną; zorganizować czas wolny; zorganizować poczęstunek; przygotować przyjęcia oficjalne i towarzyskie;

23 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: Rachunkowość finansowa Majątek jednostki organizacyjnej Wymagania edukacyjne 4.1. Zasady rachunkowości finansowej Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) określić cechy aktywów; sklasyfikować i scharakteryzować aktywa trwałe; sklasyfikować i scharakteryzować aktywa obrotowe; rozróżnić kapitały (fundusze) własne w zależności od formy organizacyjno-prawnej; sklasyfikować i scharakteryzować zobowiązania; prawidłowo powiązać strukturę zasobów majątkowych i kapitałów z formami organizacyjno-prawnymi jednostek; sporządzić uproszczony bilans jednostki organizacyjnej; zidentyfikować pojęcia: koszt, wydatek, nakład, przychód, A wpływ, dochód; sklasyfikować i scharakteryzować koszty w poszczególnych segmentach działalności; sklasyfikować i scharakteryzować przychody w poszczególnych segmentach działalności; scharakteryzować straty i zyski nadzwyczajne; Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) zidentyfikować przepisy prawa dotyczące prowadzenia A rachunkowości; wymienić elementy zasad (polityki) rachunkowości; A scharakteryzować i zastosować nadrzędne zasady rachunkowości; zidentyfikować elementy składowe konta księgowego; A zastosować zasadę funkcjonowania kont: aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych, wynikowych, bilansowowynikowych, korygujących, rozliczeniowych i pozabilansowych; rozróżnić elementy ksiąg rachunkowych; określić dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych; prawidłowo określić treść ekonomiczną sald początkowych i końcowych; rozróżnić typy operacji gospodarczych; prawidłowo określić wpływ operacji gospodarczych na składniki majątku i kapitału;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU OSTAWY ZIAŁALNOŚI GOSOARZEJ W HOTELARSTWIE Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi Rozróżnić składniki majątku przedsiębiorstwa Wskazać źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Nowa podstawa programowa- uczeń w wyniku procesu nauczania powinien: PKZ(A.m)(1) 2. określid obszar zainteresowao mikro-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 KLS II z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 oziom ( lub ) zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Podstawa programowa z informatyki dla gimnazjum Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii H.Sieczkoś, D.Jabłońska 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania Zespół przedmiotów przyrodniczych Geografia I. RODAK, H.SIECZKOŚ 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI I. WYMAGANIA OGÓLNE Na zajęciach uczeń powinien posiadać: - maturalne karty pracy - karty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomości ich definicji. 2. Znajomość i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119.

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Zawód: technik mechanik wg. prog. 31120/T-4/MEiN Cele systemu to: pobudzanie aktywności umysłowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE Moduły: 351203.M1 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 351203.M2 - Projektowanie lokalnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. dla przedmiotów zawodowych. w zawodzie technik ekonomista

Wymagania edukacyjne. dla przedmiotów zawodowych. w zawodzie technik ekonomista Wymagania edukacyjne dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 1 Dla zawodu technik ekonomista wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: A.35. lanowanie i prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl.

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Opracowała: mgr Anna Sokół Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. PSO z matematyki jest zgodny zobowiązującym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - KL. IV INFORMATYKA KL. V - VI

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - KL. IV INFORMATYKA KL. V - VI ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - KL. IV INFORMATYKA KL. V - VI szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa I To, I Ai NAUCZYCIEL: IWONA SZUMNIAK rok szkolny 2013/14 1 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zielonej Górze 2015/2016 Podstawy przedsiębiorczości ujęto jako przedmiot w nowej podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik ekonomista symbol 331403 PRZEDMIOT Biuro rachunkowe PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN, WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali od 1 do 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 - 2 - I Cele i zadania Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka I Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo