PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego

2 lan nauczania do programu o strukturze przedmiotowej Klasa Liczba godzin w cyklu Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych I II III IV tygod - łącznie niowo Kształcenie zawodowe teoretyczne 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej (A.35) 2. Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość (A.35) 3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej Rachunkowość finansowa (A.36) Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne Kształcenie zawodowe praktyczne 5. ziałalność przedsiębiorstwa (A.35) 6. iuro rachunkowe (A.36) Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne raktyki zawodowe 3 tyg. 3 tyg Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne 750 Kształcenie zawodowe praktyczne zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych. raktyka zawodowa w klasie II 3 tygodnie i w klasie III 3 tygodnie. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikacje K1 (A.35) odbywa się pod koniec klasy II Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację K2 (A.36) odbywa się pod koniec semestru pierwszego klasy IV oziom wymagania podstawowe oziom wymagania ponadpodstawowe Zasady oceniania i klasyfikowania według zasad ogólnych określonych w rzedmiotowym Systemie Oceniania (SO) dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista.

3 WYMAGANIA EUKAYJNE RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.1. odstawy ekonomii Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: rozróżniać zakres pojęć ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna oziom programowych ( lub ) określić obszar zainteresowań mikro- i makro ekonomii scharakteryzować rynek, wskazać jego elementy i funkcje wymienić i scharakteryzować czynniki kształtujące popyt i podaż scharakteryzować czynniki wpływające na elastyczność popytu i podaży wskazać sposoby i metody mierzenia elastyczności popytu i podaży określić rolę ceny w gospodarce rynkowej określić krzywą obojętności określić znaczenie ceny równowagi rynkowej wskazać konsekwencje niezachowania równowagi gospodarczej wyjaśnić pojęcia: produkt, inwestycje, oszczędności, inflacja, bezrobocie, równowaga zewnętrzna wskazać sposoby rozwiązywania problemu niedoboru w różnych sytuacjach scharakteryzować efekty gospodarcze

4 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.1. odstawy prawa Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego stosować przepisy prawa podatkowego określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników określić zakres działania prawa ubezpieczeniowego wskazać okoliczności powstawania zobowiązań podatkowych wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe określić źródła powstawania obowiązku podatkowego przedstawić organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym scharakteryzować obowiązki podatkowe przedsiębiorców określić zakres ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej scharakteryzować prawa i obowiązki konsumenta, producenta i sprzedawcy stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej określić rolę i znaczenie samorządów gospodarczych określić i sklasyfikować źródła prawa ocenić sytuację prawną podmiotu stosunku cywilnoprawnego dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnych

5 ustalić sposoby nabycia i utraty własności określić prawa i obowiązki właściciela ustalić skutki niewykonania zobowiązań określić źródła prawa administracyjnego scharakteryzować formy działania administracji określić zasady postępowania administracyjnego określić rolę sądów administracyjnych

6 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.3. odstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) rozróżnić małe, średnie i duże przedsiębiorstwo określić formy własności organizacji: własność indywidualna, spółdzielcza, komunalna, państwowa, spółka prawa cywilnego, różnego rodzaju spółki występujące w kodeksie handlowym i kodeksie cywilnym wyjaśnić cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne określić znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, produkcji scharakteryzować problem samofinansowania i samodzielności przedsiębiorstwa wymienić czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności wyjaśnić konieczność stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw tj.: wielkość przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalność wg K, formę prawną scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie scharakteryzować krajowy obrót towarowy wskazać elementy obrotu pieniężnego określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstwa wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach działalności scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, handlową, budowlaną i usługową określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia przedsiębiorstwa wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw

7 wyjaśnić formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku koncentracji przedsiębiorstw dokonać analizy działalności na rynku określić czynniki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, próg rentowności, dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży sporządzić analizę SWOT dokonać analizy wyników, współczynników koncentracji wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu określić zakres i pola współpracy scharakteryzować cechy grup kapitałowych wskazać typy holdingów zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności; scharakteryzować obowiązki przedsiębiorcy wynikające z podejmowania działalności gospodarczej określić działania państwa sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości wyjaśnić różnorodne zadania przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazać przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej (krajowego i wspólnotowego) scharakteryzować formy i rodzaje pomocy publicznej wyjaśnić rolę państwa w ochronie własności, umów i konkurencji scharakteryzować role organów administracji samorządowej określić rolę i zadania systemu ubezpieczeń scharakteryzować rolę i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych określić rolę i zadania banków komercyjnych wyjaśnić role: banku centralnego, rządu, systemu fiskalnego w gospodarce określić wady i zalety poszczególnych form działalności określić przydatność form organizacyjno-prawnych do rodzaju działalności określić kompetencje organów podmiotu gospodarczego wskazać elementy systemu ochrony konkurencji wskazać przepisy dotyczące praktyk ograniczających

8 konkurencję wskazać przepisy dotyczące naruszenia interesu konsumentów wyjaśnić przepisy karne dotyczące stosowania praktyk antykonkurencyjnych i nieuczciwych praktyk rynkowych wymienić i scharakteryzować przesłanki determinujące konieczność planowania określić rolę planowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem wskazać główne cele planowania scharakteryzować cechy dobrego planu dokonać podziału planów w oparciu o różne kryteria (przedmiotowe i podmiotowe) wyjaśnić znaczenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami planów wymienić i scharakteryzować podstawowe zasady planowania określić etapy procesu planowania wymienić podstawowe metody planowania i prognozowania określić pojęcia przedmiotu i podmiotu planowania określić warunki skutecznego planowania dostosować zasady i metody planowania do potrzeb wyjaśnić znaczenie biznesplanu określić cele sporządzania biznesplanu wymienić elementy składowe konstrukcji biznesplanu scharakteryzować treści poszczególnych elementów biznesplanu

9 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU RZESIĘIORA W GOSOARE RYNKOWEJ 1.4. Marketing Wymagania edukacyjne oziom programowych ( lub ) rozróżnić typy i metody badań marketingowych przeprowadzić pomiar badań marketingowych zaprezentować wyniki badań marketingowych zastosować rezultaty badań marketingowych scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja) określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną działalnością wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań marketingowych scharakteryzować formy organizacji działań marketingowych podmiotu gospodarczego rozróżnić rodzaje strategii marketingowych określić powiązania między rynkiem a produktem zdefiniować strategię penetracji rynku, rozwoju produktu, rozwoju rynku, dywersyfikacji określić cele i zadania strategii marketingowej A określić sposoby wykorzystania badań marketingowych do tworzenia programu rynkowego dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej; dokonać analizy potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych; dobrać metody i techniki badań marketingowych; dobrać działania promocyjne do typu klienta; sporządzić uproszczony plan marketingowy; zastosować strategię produktu; zastosować strategię cenową; wynegocjować cenę produktu; zastosować narzędzia promocji w działalności marketingowej; dobrać kanały dystrybucji do wybranych produktów; A A

10 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ANALIZA EKONOMIZNA I SRAWOZAWZOŚĆ 2.1. Statystyka 2.2. adania marketingowe Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) Zidentyfikować źródła danych statystycznych dotyczących rynku okonać analizy danych statystycznych dotyczących badanego rynku Opracować raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych Określić przedmiot i rolę statystyki Rozróżnić podstawowe pojęcia statystyczne: jednostka statystyczna i zbiorowość statystyczna Wymienić kryteria określania jednostki statystycznej Rozróżnić podstawowe miary statystyczne Zidentyfikować rodzaje badań statystycznych obrać rodzaj badania statystycznego do potrzeb obrać najlepszą do danego badania miarę statystyczną obrać jednostkę do próby statystycznej okonać kontroli materiału statystycznego Ocenić wpływ błędów w materiale statystycznym na wyniki badań ogrupować i zliczyć materiał statystyczny Określić przydatność wykonanego badania statystycznego Wykonać badanie statystyczne Zidentyfikować źródło informacji statystycznych określonej zbiorowości statystycznej Zgromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw działających w danej branży Zgromadzić dane dotyczące poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa Zaprezentować dane statystyczne Rozróżnić miary zgodności i zróżnicowania Obliczyć i zinterpretować średnią arytmetyczną Obliczyć i zinterpretować medianę i dominantę, wyznaczyć graficznie medianę i dominantę

11 Wnioskować na podstawie podstawowych miar statystycznych Obliczyć i zinterpretować wskaźniki natężenia zjawisk Obliczyć i zinterpretować wskaźniki struktury Obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki zjawisk ekonomiczno-finansowych Zinterpretować średnie tempo wzrostu Obliczyć i interpretować miary rozproszenia Wnioskować w celach decyzyjnych na podstawie ustalonych wskaźników okonać analizy potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych obrać metody i techniki badań marketingowych Sporządzić uproszczony plan marketingowy Zaprezentować materiał analityczny w formie graficznej, opisowej lub w formie prezentacji multimedialnej Skorzystać z arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia analizy statystycznej Skorzystać z edytora tekstów do napisania sprawozdania Skorzystać z programu ower oint do wykonania prezentacji multimedialnej Określić rolę analizy statystycznej w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji

12 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ANALIZA EKONOMIZNA I SRAWOZAWZOŚĆ 2.3. Analiza ekonomiczna Wymagania edukacyjne oziom Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: programowych ( lub ) scharakteryzować funkcje i rodzaje zapasów określić potrzebę normowania i jego cele określić zakres i warunki stosowania norm określić zadania gospodarki materiałowej określić rodzaje kosztów wynikające z posiadania zapasów określić przeznaczenie i formę zapasów ustalić normy zużycia materiałów określić normy zapasów materiałowych określić czynniki racjonalnej gospodarki materiałowej obliczyć i zinterpretować normy dotyczące przedmiotów i środków pracy, zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz wskaźniki rytmiczności produkcji obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące ocenie gospodarki zapasami towarowymi określić czynniki występujące w procesie produkcji i normy tych czynników dokonać oceny optymalnego poziomu zapasów określić elementy kosztów produkcji, przeprowadzić krótkookresową analizę kosztów, i ocenę wyników przedsiębiorstwa obliczyć i zinterpretować wskaźniki dotyczące zużycia materiałowego zapasów, zdolności produkcyjnej, rytmiczności produkcji i jakości produkcji; obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące do oceny gospodarki zapasami towarowymi; obliczyć i zinterpretować normy zapasów oraz wskaźniki rytmiczności produkcji; ustalić normy zużycia materiałowego i zapotrzebowanie na materiały; obliczyć przeciętny zapas i wskaźniki rotacji zapasów towarowych; obliczyć średnie stany i ocenić strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie; obliczyć i ocenić płynność kadr; obliczyć wydajność pracy i pracochłonność produkcji; scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy; ocenić stopień wykorzystania czasu pracy; obliczyć i zinterpretować wskaźnik wzrostu wynagrodzeń; obliczyć i zinterpretować wskaźnik produktywności wynagrodzeń;

13 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ziałalność przedsiębiorstwa 5.1. ezpieczne wykonywanie pracy Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie rozróżnić rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych opracować instrukcję rozmieszczenia i użytkowania sprzętu przeciwpożarowego opracować instrukcję alarmową wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji racy wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji Sanitarnej rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy biurowej; scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy; ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z pracą biurową na podstawie otrzymanych materiałów; dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w pracy biurowej; określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy biurowej; określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia wzroku i układu ruchu związane z pracą z komputerem; zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w pracy biurowej; określić wpływ długotrwałej pracy przy komputerze na organizm człowieka; określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka; A A

14 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii; zidentyfikować i zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach; zorganizować stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych w sposób ograniczający wpływ czynników szkodliwych; dobrać odpowiedni sprzęt biurowy; utrzymać pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie w dobrym stanie i czystości; zastosować odpowiednie środki zapobiegające uszkodzeniom wzroku i przeciążeniu układu ruchu związane z pracą z komputerem wskazać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych; dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych; przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych; przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych; powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; zidentyfikować i zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w pracy biurowej; udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy; określić zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników; zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp

15 5.2. Środki techniczne w pracy biurowej Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) przygotować sprzęt biurowy do pracy; dobrać sprzęt techniczny do wykonywania zadania; odebrać i przekazać informację za pomocą urządzeń biurowych; obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi; obsłużyć sprzęt audiowizualny i nagłaśniający; rozpoznać i usunąć usterki użytkowanego sprzętu biurowego; zainstalować program komputerowy; pozyskać bezpłatne oprogramowanie z Internetu; posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi działalność gospodarczą; obsługiwać urządzenia peryferyjne- drukarka, skaner; korzystać z zasobów Internetu, w tym z druków aktywnych; 5.3. Korespondencja biurowa Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; obsłużyć urządzenia biurowe oraz stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; przygotować prezentację multimedialną na określony temat; obsłużyć przeglądarkę internetową w poszukiwaniu informacji; skorzystać z zasobów sieci internetowej; wysłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej; skorzystać z edytora tekstu przy tworzeniu pism; zaprojektować blankiet korespondencyjny;

16 zastosować zasady redagowania pism; rozmieścić części składowe pisma; sporządzić pisma występujące w fazie ubiegania się o pracę; sporządzić pisma występujące w fazie zatrudnienia; sporządzić pisma występujące w fazie rozwiązania stosunku pracy; sporządzić pisma w sprawach handlowych; sporządzić pisma z tytułem; wypełniać druki i formularze; przygotować zaproszenia, bilety wizytowe i foldery; wykonać prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych; posłużyć się instrukcją kancelaryjną; przyjąć i wysłać korespondencję; zastosować odpowiedni system kancelaryjny; zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń; postępować z informacją niejawną; posługiwać się zbiorami danych osobowych w zakresie ich ochrony; identyfikować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych; zastosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych; przydzielić dokumenty do określonych kategorii archiwalnych; zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem;

17 USZZEGÓŁOWIENIE RZEMIOTOWEGO SYSTEMU OENIANIA dla przedmiotu ziałalność przedsiębiorstwa Obsługa klawiatury komputerowej wg następujących kryteriów: szybkość pisania bezbłędność 110 zn/min 99% dopuszczający 130 zn/min 99% dostateczny 150 zn/min 99% dobry 170 zn/min 99% bardzo dobry minimalne wymaganie bezbłędności - 96,5% W ocenie ćwiczeń wykonywanych na komputerze (jedna osoba przy jednym stanowisku) należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna i przygotowanie dokumentów (bezbłędność formalna, edycyjna i merytoryczna; struktura dokumentu, powiązanie z dokumentami nadrzędnymi, kompletność, czytelność) wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka) sposób prezentacji (układ, czytelność, czas) Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogicznopsychologicznej. Nauczyciel dostosowujący wymagania pod względem formy pomocy, ocenia ucznia według obowiązujących i ogólnodostępnych kryteriów. ozostałe zasady oceniania i klasyfikowania według zasad ogólnych określonych w rzedmiotowym Systemie Oceniania (SO) dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista.

18 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: ziałalność przedsiębiorstwa 5.4. harakterystyka działalności przedsiębiorstwa (zasoby majątkowe i pieniężne) Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) sklasyfikować materiały wg określonych kryteriów; ustalić zapotrzebowanie na materiały w ujęciu ilościowym, jakościowym i czasowym; wykorzystać tabele kursowe do przeliczeń waluty; obliczyć dodatnie i ujemne różnice kursowe; sporządzić dokumenty obrotu magazynowego; sporządzić dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego; sporządzić dokumenty sprzedaży; określić zadania różnych rodzajów magazynów określić rolę zbytu w przedsiębiorstwie wyspecyfikować dokumentację związana z zaopatrzeniem i zbytem obliczyć kwotę podatku VAT należnego od sprzedaży; obliczyć wynik na sprzedaży; zastosować i porównać różne metody kalkulacji cen sprzedaży; skorzystać z programów do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży; wprowadzić bazy danych niezbędne w pracy każdego programu; scharakteryzować krajowy obrót towarowy wskazać elementy obrotu pieniężnego określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, rodzaj produkcji, produkcja w długim okresie, struktura produkcji, system produkcji wyrobów,

19 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży 5.5. Kadry Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy biurowej; rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zidentyfikować przepisy dotyczące okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp określić zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wyszukać i zinterpretować przepisy prawa pracy dotyczące spraw kadrowych, płacowych i emerytalno-rentowych; określić procedury stosowane w polityce personalnej przedsiębiorstw zasady rekrutacji pracowników; rozróżnić rodzaje umów cywilnoprawnych; dobrać właściwą umowę (umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę o dzieło) do zatrudnienia pracownika; ustalić prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy na podstawie regulaminu pracy; obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego; obliczyć okres wypowiedzenia i ustalić termin wypowiedzenia; sporządzić plan kariery zawodowej; opracować plan zatrudnienia; sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem; sporządzić pismo informujące o przyznaniu nagrody; sporządzić pismo informujące o wymierzeniu kary porządkowej; sporządzić wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy; sporządzić pismo wypowiadające warunki pracy i płacy; sporządzić pozew o przywrócenie pracownika do pracy; sporządzić wniosek o przyznanie świadczeń emerytalnorentowych; wystawić świadectwo pracy; wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu; zastosować program kadrowy;

20 zastosować arkusz kalkulacyjny do obliczeń i analiz, prezentacji wskaźników, oraz do tworzenia bazy danych pracowników; zastosować edytor tekstów do tworzenia pism; zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji racy wskazać zadania i kompetencje aństwowej Inspekcji Sanitarnej 5.6. Wynagrodzenia Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) dokonać podziału wynagrodzeń i określić ich elementy; rozpoznać różne systemy płac; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie czasowym; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie akordowym; obliczyć wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia w systemie prowizyjnym; obliczyć obligatoryjne potrącenia od wynagrodzeń; określić należne pracownikom świadczenia pozapłacowe; obliczyć wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (urlopy, zwolnienia lekarskie); obliczyć podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy; obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń; rozróżnić pojęcia: wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, wynagrodzenie do wypłaty; identyfikować obowiązkowe elementy wynagrodzenia wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za dyżury, za pracę w nocy, za urlop itp. identyfikować zasiłki i świadczenia finansowane ze środków budżetowych; identyfikować fakultatywne dodatki do wynagrodzeń, tj,dodatek funkcyjny, stażowy, zmianowy, wyrównawczy, za pracę w szczególnych warunkach, za rozłąkę itp. identyfikować potrącenia z listy płac; sporządzić listę płac sporządzić imienną kartę wynagrodzeń; rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego i przez płatnika; obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika;

21 obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę; obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracownika, potrącane w liście płac; zastosować programy płacowe; zastosować arkusz kalkulacyjny do obliczeń i analiz, prezentacji wskaźników, oraz do tworzenia bazy danych pracowników; zastosować edytor tekstów do tworzenia pism; 5.7. odatki i inne obciążenia publiczno-prawne Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) zidentyfikować obciążenia publicznoprawne w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich; obliczyć dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych; obliczyć dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; obliczyć podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym; naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych; ustalić termin odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego w terminach zgodnych z przepisami prawa; naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych w terminach zgodnych z przepisami prawa; naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; rozliczyć i odprowadzić podatek akcyzowy; ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; sporządzać rejestry VAT (zakupu, sprzedaży); sporządzić deklaracje zgłoszeniowe (ZUS); sporządzić deklarację zgłoszeniową osoby ubezpieczonej, ZUS ZUA sporządzić deklarację zgłoszeniową płatnika składek, ZUS ZA, ZFA sporządzić raporty imienne (ZUS); sporządzić deklaracje rozliczeniowe (ZUS); sporządzić deklarację ZUS RA sporządzić deklarację podatkową VAT-7; sporządzić deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - IT

22 sporządzić deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - IT skorzystać z programów użytkowych, np. łatnik; wprowadzić bazy danych niezbędne w pracy każdego programu; dokonać rozliczenia w programie łatnik; wydrukować deklaracje zgłoszeniowe i raporty imienne; zapisać operacje w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT; wydrukować miesięczne deklaracje rozliczeniowe VAT wydrukować roczną deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - IT wydrukować roczną deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - IT 5.8. Zasady i normy zachowania w miejscu pracy Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: kształtować prawidłowe relacje z pracownikami, kontrahentami i innymi osobami współpracującymi z przedsiębiorstwem; zastosować normy i reguły obyczajowe w kontaktach międzyludzkich; zachować się asertywnie w relacjach z uczestnikami oziom programowych ( lub ) procesu pracy; interpretować komunikaty werbalne i niewerbalne; dostosować wygląd zewnętrzny do sytuacji zawodowej; prowadzić negocjacje w typowych sytuacjach; zastosować techniki negocjowania i rozwiązywania konfliktów; zastosować podstawowe zasady etyki w biznesie; przygotować harmonogram spotkania; przygotować i zaprezentować wystąpienie na konferencji; przygotować salę konferencyjną; zorganizować czas wolny; zorganizować poczęstunek; przygotować przyjęcia oficjalne i towarzyskie;

23 WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU: Rachunkowość finansowa Majątek jednostki organizacyjnej Wymagania edukacyjne 4.1. Zasady rachunkowości finansowej Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) określić cechy aktywów; sklasyfikować i scharakteryzować aktywa trwałe; sklasyfikować i scharakteryzować aktywa obrotowe; rozróżnić kapitały (fundusze) własne w zależności od formy organizacyjno-prawnej; sklasyfikować i scharakteryzować zobowiązania; prawidłowo powiązać strukturę zasobów majątkowych i kapitałów z formami organizacyjno-prawnymi jednostek; sporządzić uproszczony bilans jednostki organizacyjnej; zidentyfikować pojęcia: koszt, wydatek, nakład, przychód, A wpływ, dochód; sklasyfikować i scharakteryzować koszty w poszczególnych segmentach działalności; sklasyfikować i scharakteryzować przychody w poszczególnych segmentach działalności; scharakteryzować straty i zyski nadzwyczajne; Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom programowych ( lub ) zidentyfikować przepisy prawa dotyczące prowadzenia A rachunkowości; wymienić elementy zasad (polityki) rachunkowości; A scharakteryzować i zastosować nadrzędne zasady rachunkowości; zidentyfikować elementy składowe konta księgowego; A zastosować zasadę funkcjonowania kont: aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych, wynikowych, bilansowowynikowych, korygujących, rozliczeniowych i pozabilansowych; rozróżnić elementy ksiąg rachunkowych; określić dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych; prawidłowo określić treść ekonomiczną sald początkowych i końcowych; rozróżnić typy operacji gospodarczych; prawidłowo określić wpływ operacji gospodarczych na składniki majątku i kapitału;

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo