Temat: Strategia budowa i zmiany. Strategia a rynek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Strategia budowa i zmiany. Strategia a rynek."

Transkrypt

1 Temat: Strategia budowa i zmiany. Strategia a rynek. Rozwój każdej organizacji, każdego działania przedsiębiorczego, niezależnie od charakteru i skali działania powinien być oparty na strategii. Strategia stanowi zintegrowany układ celów i zadań oraz pakiet środków ukierunkowujących i dynamizujących przekształcenie organizacji lub utworzenie nowej dla urzeczywistnienia jej misji, zwiększenia sprawności i siły konkurencyjnej. Strategia jest grą o przyszłość, którą podejmuje przedsiębiorca, aby wytyczyć najlepszą (optymalną) drogę do lepszej (oczekiwanej) przyszłości, którą zamierza konsekwentnie kreować. Strategia rozwoju (strategia z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzających do realizacji pożądanego celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu. Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania przedsiębiorcy w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno - produkcyjnego. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Strategia zarządzania organizacjami gospodarczymi: przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju organizacji jako całości, jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne, uwzględnia poziom organizacyjno - techniczny i zasoby konkurencji,

2 jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji organizacji, jest określona w elastycznym horyzoncie planowania, podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności. Wg R.W. Griffina podstawowych czynnikach: (1996) Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech zasięgu strategii zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; dystrybucji zasobów sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają. W krajach zachodnioeuropejskich i Ameryce Północnej własną strategię rozwoju opracowują prawie wszystkie organizacje, takie jak: szkoły, szpitale, urzędy oraz małe i duże firmy, ponieważ dobrze opracowana strategia decyduje o rozwoju organizacji. Wykonanie analizy strategicznej ułatwia również wytyczenie realnych celów, a przedsiębiorcy umożliwia ocenę sytuacji podległej organizacji. Wprowadzanie zarządzania strategicznego w polskiej firmie nie jest proste, ponieważ jest to przeszczep z innej kultury. Niestety, w dobie globalizacji nie ma innego wyjścia... Dokonując wyboru strategii musimy: uwzględnić otoczenie firmy, ocenić zasoby będące w dyspozycji firmy, określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie jaka jest wizji firmy i jej misja. Elementy strategii rozwoju Strategię należy formułować w odniesieniu do następujących elementów marketingowych:

3 produktu, ceny, promocji, dystrybucji, komunikacji. Strategia rozwoju organizacji składa się z 4 zależnych części: 1) działania określa gdzie i komu organizacja zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi /produkty, 2) przewagi strategicznej polega na tym, aby w ramach wybranej dziedziny być bardziej atrakcyjnym dla klienta niż inne organizacje w branży, 3) celów strategicznych pokazują co i kiedy organizacja ma wykonać, 4) funkcjonalnego programu działania jest to odzwierciedlenie koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy, dla każdego pracownika. Organizacja przetrwa w długim okresie i zrealizuje podstawowe cele, pod warunkiem stałego rozwoju i wzrostu. Rozwój rozumiany jest jako zjawisko jakościowe, polegające na wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych. W procesie rozwoju wyróżniamy 3 rodzaje zmian: a) postęp zmiana oceniana pozytywnie, b) regres zmiana oceniana negatywnie, c) stagnacja faza przejściowa, brak zmian w danej dziedzinie. Strategia jest sposobem wykorzystania całego potencjału organizacji do zagwarantowania właścicielowi i firmie, w maksymalnie długim okresie, maksymalnych zysków. Strategia to: 1) dążenie firmy do wyznaczonego celu i unikania zarobienia szybkich pieniędzy,

4 2) przemyślane, poparte głębokimi analizami, działanie skierowane na zaspokojenie potrzeb potencjalnego klienta, 3) działanie prowadzące do mądrej polityki finansowej, optymalizacji kosztów, skutecznego zarządzania, efektywnej alokacji zasobów organizacji, 4) plan działania organizacji związany z przyszłą pozycją w otoczeniu oraz pewien względnie trwały i spójny sposób działania. Służy realizacji zasadniczych, długookresowych celów organizacji. W nowoczesnych koncepcjach zarządzania wiele miejsca poświęca się analizie elementów strategii organizacji, które obejmują: 1. Cele strategiczne. 2. Domeny działania. 3. Sposób zdobywania przewagi konkurencyjnej. 4. Strategię funkcjonowania organizacji. Plan strategiczny (strategia) kiedy warto o nim (niej) myśleć? zawsze, wtedy, gdy zmniejsza się dynamika przychodów o max 10%, przed wejściem na nowy rynek, przed pozyskaniem finansowania zewnętrznego, przed podjęciem decyzji o inwestycjach ważnych dla organizacji, w sytuacji gdy pojawia się zagrożenie i występuje konieczność wprowadzenia zmian w organizacji. Cykl strategiczny dla każdej organizacji określa następujące po sobie, logicznie uporządkowane zdarzenia, które obejmują:

5 pomysł, plan działania, wdrożenie pomysłu, korektę ewentualnych odchyleń, kolejne marzenie o lepszej przyszłości. Etapy budowy strategii organizacji, bez względu na dziedzinę, branżę i formę prawną obejmują: analizę otoczenia i budowanie możliwych alternatyw rozwoju, wybór strategii dla firmy (określającej kierunek działania), zapis strategii czyli opis działania firmy w formie planów operacyjnych, strategiczną kartę wyników długoterminowe i krótkoterminowe cele i zadania firmy poddawane systematycznej kontroli, wdrożenie strategii przy założeniu możliwości jej zmiany. Każda strategia musi zakładać orientację rynkową, stałe uczenie się organizacji i wprowadzanie programowych zmian. Zmiany strategii wynikają często z konieczności dostosowania się do zmian w otoczeniu lub zmian zachodzących wewnątrz organizacji. Strategia a upadek firmy N podstawie przeprowadzonych w latach badań nad przedsiębiorstwami w kilku krajach Unii Europejskiej zostało stwierdzone, że: 90% firm upada w pierwszym roku funkcjonowania, 8% nie przetrwało 10 lat działalności na rynku, 99% likwidowanych firm nie miało strategii.

6 Z powyższego zestawienia wynika, że przy określaniu zadań stojących przed młodymi przedsiębiorcami należy wskazać na możliwość poniesienia fiaska danego przedsięwzięcia. Jednak jest to zjawisko normalne, na które należy się odpowiednio przygotować i traktować jako jedną z możliwości realizacji działalności gospodarczej, a nie jako stan, który utrudni dalsze funkcjonowanie przedsiębiorcy. Analiza danych podnosi także element długości okresu funkcjonowania organizacji na rynku. Wyniki badań wskazują na krótkotrwały czas takiego działania. To także jest przesłanka do przygotowania młodych ludzi do odpowiednich reakcji na zachodzące zjawiska. Wg niektórych autorów istnieje pogląd, że jedyną stałą w życiu gospodarczym jest zmiana i ten element powinien dominować w przedmiocie przedsiębiorczość. Realizacja strategii firmy w dłuższym okresie wymaga wprowadzania zmian w organizacji. Organizacje upadają gdy: nie wiemy co robić, nie wiemy co chcemy osiągnąć, nie planujemy zysków. Brak strategii rozpoznajemy po: chwytaniu każdej okazji do zarobienia pieniędzy, działaniu niezgodnym z założonym profilem i posiadanymi zasobami, przedkładaniu szybkich zysków nad stałe dochody, zbyt dużym optymizmie w działaniu marketingowym, przywiązywaniu zbytniej wagi do ilości klientów (a nie jakości), krótkotrwałym pozytywnym wyniku finansowym, braku znajomości potencjalnego klienta (potrzeb i lojalności). RODZAJE STRATEGII

7 Strategia rozwoju - określenie kierunku rozwoju firmy poprzez: analizę branż, opracowanie kreatywnego, realnego scenariusza rozwoju, określenie kierunku działania, plan działania w wybranym zakresie. Strategia przewagi konkurencyjnej - określenie czynników sukcesu: wyodrębnienie domen strategicznych, analiza poszczególnych domen, wybór kluczowych czynników sukcesu, takich jak: rozwój, zysk, pozycja na rynku, zatrudnienie, ambicja, wyodrębnienie strategicznych działań. Strategia operacyjna - optymalne wykorzystanie zasobów i kompetencji własnych i firmy obejmuje: analizę zasobów własnych: finansowych, kompetencji (ludzie), rzeczowych,

8 informacji, wybór strategii aby uzyskać przewagę konkurencyjną, wprowadzenie mierników wydajności, identyfikację zasobów strategicznych, mierniki oceny realizacji strategii. Piramida strategii obejmuje: a) marzenie, b) koncepcja, c) proces, ludzie, d) zaspokajanie potrzeb. Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że dzisiejsze warunki prowadzenia przedsiębiorstw, bycie przedsiębiorcą cechuje narastająca dynamika i kompleksowość. Wymaga to systemowego, holistycznego analizowania przedsięwzięć, które są ważne i często trudne do zidentyfikowania i poznania. Wskutek tego przedsiębiorcy mają do czynienia z coraz bardziej zawiłymi problemami i muszą podejmować decyzje szybciej. Często z trudem radzą sobie z brakiem wiedzy, narastającym poczuciem niepewności i zagrożenia, obawą o przyszłość własną i kierowanej organizacji. Myślenie strategiczne pozwala sterować rozwojem organizacji w sposób przemyślany i zaplanowany, doskonalić struktury organizacji i rodzaje działalności. To oznacza stałe poszerzanie warunków kreowania lepszej jej przyszłości. Strategiczne myślenie i działanie oznacza: 1) myślenie alternatywne, w kategoriach jeżeli tak to, elastyczności i otwartości myślenia, dodanie nowych szans,

9 2) zmniejszenie zależności od jednego rodzaju działalności, dążenie do stworzenia nowych możliwości w nowych segmentach rynku (dywersyfikacja), zmianie podejścia marketingowego (zmiana cen, marży, kosztów własnych), 3) preferowanie konkurencyjności zamiast wydajności, budowa orientacji marketingowej, 4) stałą ocenę sytuacji w otaczającym świecie, diagnozę problemów i poszukiwanie rozwiązań służących przedsiębiorcy i organizacji. BIBLIOGRAFIA: Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 1999 Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 1996 Krupski R., Element zarządzania strategicznego, Wrocław 1996 Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996 Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999 Baranowska M., Potęga technologii informatycznych poradnik sztuki przetrwania, Warszawa 2007 Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001 Alan R., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczych, Kraków 2002 Barczyk B., Bartusik K., Wybór strategii działania przedsiębiorstwa, Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997 Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1991 Filar E., Skrzypek J., Biznes plan, Poltex, Warszawa 1996 Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996

10

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH 29 3 ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 3.1. Wstęp Przedsiębiorstwo może przetrwać w długim okresie i realizować

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Katarzyna TUBIELEWICZ Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia kluczowych kompetencji w kreowaniu przyszłości firmy oraz budowaniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Magdalena BACHMAN Tomasz MIERZWA Piotr NOWIŃSKI ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH Turyzm 2010, 20/2 Bolesław Goranczewski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu b.goranczewski@wsb.wroclaw.pl Daniel Puciato Politechnika Opolska Instytut Turystyki i Rekreacji d.puciato@po.opole.pl

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo