Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności."

Transkrypt

1 Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. 1. Przedstaw różne modele procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Na wybranym przykładzie z zarządzania scharakteryzuj proces podejmowania decyzji oraz przedstaw wpływ czynników instytucjonalnych, organizacyjnych osobowościowych na proces podejmowania decyzji. 2. Przedstaw główne kierunki i szkoły teorii organizacji i nauk o zarządzaniu. Wskaż, które zasady i metody szkoły klasycznej oraz behawioralnej mają zastosowanie we współczesnych organizacjach. 3. Jak można zdefiniować małe i średnie przedsiębiorstwo? Jakie kryteria decydują o wyodrębnieniu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Omów rolę MSP w gospodarce rynkowej. Wskaż bariery rozwoju sektora MSP w Polsce. 4. Dokonaj analizy pojęcia globalizacji i opisz jej wpływ na działalność wybranej organizacji. Jakie znaczenie ma globalizacja w kształtowaniu i wdrażaniu strategii organizacji? 5. Omów założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Podaj przykłady wdrażania i realizowania strategii CSR w praktyce. 6. Postaw się w roli menedżera do spraw marketingu w wybranej organizacji i zaproponuj instrumenty marketingowe (produkt, promocja, cena, dystrybucja) właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii firmy. 7. Podaj i opisz zasady funkcjonowania w obrocie finansowym instrumentów tj. weksel, czek, obligacje, akcje, udziały. 8. Kryzys gospodarczy wymusił na wielu organizacjach działania restrukturyzacyjne. Wymień i scharakteryzuj metody restrukturyzacji organizacji. Wymień i opisz przykłady restrukturyzacji ratunkowej i rozwojowej, a także określ różnice między nimi. 9. Organizacja wdrożyła system zarządzania, jakością. Wymień i scharakteryzuj metody, jakie może zastosować w celu doskonalenia jakości produktów oraz usprawniania procesów. Wymień oraz scharakteryzuj metody monitorowania jakości produktów i procesów w organizacji. 10. Omów obszary zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Jak powinien wyglądać proces wprowadzania i adaptacji pracownika w organizacji? Omów rolę coachingu i mentoringu dla procesu adaptacji pracowniczej. 11. Zarządzasz małą organizacją zaproponuj metody i techniki motywowania pracowników, właściwe z punku widzenia strategii realizowanej w Twojej organizacji. 12. Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w zróżnicowanym i zmieniającym się otoczeniu, które z czynników otoczenia są zależne, a które niezależne od przedsiębiorstwa wyjaśnij na przykładzie. 13. Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej wybierz najbardziej odpowiednią formę prawną. Uzasadnij swój wybór. 14. Zaproponuj sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów działalności operacyjnej oraz wariant sporządzania rachunku zysków i strat w małym przedsiębiorstwie handlowym. 15. Na przykładach scharakteryzuj jaki wpływ ma kultura organizacyjna na proces zarządzania organizacją. 16. Jesteś menadżerem do spraw promocji w organizacji, zaproponuj instrumenty promocji mix właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii marketingowej. 17. Wymień rodzaje innowacyjności oraz omów na czym polega innowacyjność organizacji na wybranych przykładach. 18. Zarządzasz małą organizacją, jakie zastosujesz metody kształtowania cen oraz kryteria różnicowania cen. 19. Za pomocą kryteriów segmentacji rynku dokonaj charakterystyki rynku docelowego wybranej organizacji. 20. Omów rolę i zadania banku centralnego. Jaka jest różnica pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi? 21. Omów metody badań marketingowych. Na wybranym przykładzie scharakteryzuj etapy procesu badań marketingowych. 22. Omów przesłanki, ograniczenia i funkcjonowanie informatycznych systemów zarządzania. 23. Wyjaśnij pojęcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy. Jakie są najważniejsze źródła takiej przewagi? Kiedy mówimy o trwałej przewadze konkurencyjnej opartej na wiedzy? Omów najważniejsze elementy systemu zarządzania wiedzą. 24. Podaj podobieństwa i różnice pomiędzy korporacją a koncernem na wybranych przykładach. 25. Przedstawić rolę państwa w systemie gospodarczym w aspekcie mikroi makroekonomicznym.

2 Specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w turystyce hotelarstwie i gastronomii na różnych szczeblach zarządzania. 1. Opisz touroperatora jako podmiot rynku turystycznego pojęcie, rola, zadania. 2. Jakimi cechami powinien charakteryzować się markowy produkt turystyczny? 3. Scharakteryzuj agencję turystyczną jako podmiot rynku turystycznego definicja, zadania, zakres odpowiedzialności. 4. Na przykładzie wybranego surowca opisz rodzaje zagrożeń jakie mogą być w nim zidentyfikowane oraz sposoby ich przeciwdziałaniu zgodnie z wymaganiami HACCP. 5. Jaka ustawa określa kompetencje samorządów w zakresie turystyki i jakie wyznacza im zadania. 6. Podaj co mogłoby się stać produktem markowym w Twojej najbliższej okolicy. Uzasadnij swój wybór. 7. Przedstaw biura podróży jako podmioty rynku turystycznego typologia, rozwój na świecie i w Polsce, współczesne formy, zadania i obowiązki. 8. W jaki sposób biuro turystyczne może dokonać pomiaru jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji swoich klientów podaj przykłady. 9. Wymień i omów etapy planowania imprezy turystycznej na dowolnym przykładzie, oraz omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest organizator imprezy turystycznej. 10. Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane w promocji gmin, miast i regionów na wybranym przykładzie. 11. Omów wpływ zagospodarowania turystycznego na rozwój turystyki miasta lub regionu na wybranym przykładzie. 12. Scharakteryzuj Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych. Podaj jego wady i zalety. 13. Scharakteryzuj hotel jako podmiot współczesnego rynku turystycznego definicje, funkcje, kryteria kategoryzacji, sieci hotelowe, rozwój na świecie i w Polsce, podaj przykłady. 14. Scharakteryzuj restauracje na rynku turystycznym definicje, rozwój w Polsce; na przykładzie przedstaw segmentację rynku i wybierz atrakcyjny rynek docelowy oraz uzasadnij wybór. 15. Wymień i omów organizacje turystyczne, które mają największy wpływ w rozwój turystyki w Polsce i na świecie. 16. Omów znaczenie przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej) i podaj możliwości wykorzystania jej w turystyce, gastronomii i hotelarstwie. 17. Omów znaczenie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. 18. Scharakteryzuj kanał dystrybucji usług turystycznych definicja, przykłady współczesnych kanałów dystrybucji dla różnych podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym. 19. Omów funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki w Polsce i na świecie, wyzwania, perspektywy rozwoju. 20. Przedsiębiorca planuje otwarcie nowej restauracji. Jakie powinien podjąć działania uwarunkowane przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz ochrony konsumenta? 21. Przedstaw i omów genezę i wkład organizacji turystycznych w rozwój turystyki (PTTK, POT, PIT, PART, WTO). 22. Omów cenę jako narzędzie w zarządzaniu marketingowym firmą turystyczną definicja, funkcje ceny, przykłady cen w turystyce, strategie kształtowania cen hoteli na rynku turystycznym. 23. Omów korzyści dla społeczności lokalnej wynikające ze statusu "gminy uzdrowiskowej". 24. Omów kształtowanie i pomiar jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji swoich klientów przykłady i zastosowanie na rynku turystycznym. 25. Rozumiejąc znaczenie zrównoważonego rozwoju zaproponuj metody proekologicznej działalności hotelu.

3 Specjalność: zarządzanie sportem. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w sporcie na różnych szczeblach zarządzania. 1. Wymień i opisz etapy projektowania imprez sportowych. 2. Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 3. Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na organizację imprez masowych. 4. Wymień i omów rodzaje imprez sportowych. 5. Opisz elementy kosztorysu organizacji imprezy sportowej. 6. Wymień i omów rodzaje systemów rozgrywek. 7. Omów wzajemne związki i oddziaływanie turystyki i sportu na wybranych przykładach. 8. Scharakteryzuj cechy usług decydujące o specyfice produktu sportowego. 9. Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy miasta lub regionu, z uwzględnieniem rynku docelowego. 10. Scharakteryzuj najważniejsze źródła środków finansowych na wybranym przykładzie podmiotu sportowego. 11. Przedstaw innowacyjne możliwości wykorzystania infrastruktury sportowej po Euro Dokonaj analizy SWOT dla wybranej organizacji sportowej. 13. Olimpiada a igrzyska analiza pojęć na tle historycznym i ich współczesne znaczenie. 14. Jaka jest potrzeba i przydatność zastosowania koncepcji marketingu w sporcie. 15. Najwybitniejsze indywidualności w historii polskiego sportu na wybranych przykładach (uzasadnij wybór określonych postaci). 16. Igrzyska olimpijskie o szczególnym znaczeniu pozytywnym i negatywnym w dziejach nowożytnego olimpizmu i ich konsekwencje ( uzasadnij wybór). 17. Fair play i jego znaczenie we współczesnym sporcie. 18. Scharakteryzuj struktury organizacyjne sportu na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. 19. Omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest organizator imprezy sportowej. 20. Przedstaw i oceń rozwój i wielkość infrastruktury sportowej w Twoim mieście lub regionie. 21. Na wybranych przykładach wskaż różnice pomiędzy uczestnictwem w sporcie, turystyce i rekreacji. 22. Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji sportowych. 23. Omów, w jaki sposób elementy otoczenia zewnętrznego mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji sportowej. 24. Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego w dużym mieście. 25. Omów znaczenie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym.

4 Specjalność: zarządzanie kryzysowe. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach zarządzania. 1. Wojna rosyjsko-ukraińska, rodzaj i skala zagrożeń dla Polski. 2. Otwarte granice zagrożenia i wyzwania dla państw jednoczącej się Europy. 3. Charakterystyka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, monitorowania, powiadamiania i ostrzegania przed zagrożeniami. 4. Wymień i omów istniejące w RP systemy obronne aspekt prawno-polityczny, społeczny, ekonomiczny, militarny. 5. Do czego zobowiązuje obecność RP w strukturach i organizacjach międzynarodowych? (wymień te organizacje z nazwy i zasięgu ich oddziaływania w skali ponadnarodowej). 6. Kto w RP może wprowadzić stany: wyjątkowy, wojenny, klęski żywiołowej i co to oznacza w praktyce. 7. Wymień rodzaje służb realizujących z mocy prawa zadania w ramach akcji ratowniczych. 8. Istota wychowania dla bezpieczeństwa odpowiedzialność państwa i powołanych do tego celu instytucji oraz rola w tym zakresie rodziny. 9. Klęski żywiołowe i katastrofy w świetle regulacji prawnych i organizacyjnych, obowiązujący system ochrony ludności i obrony cywilnej. 10. Omów podstawowe zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej. 11. Terroryzm w języku naszej ery stał się hasłem dnia. Co jest rzeczywistym podłożem nastrojów społecznych kształtowanych w wyniku stałego posługiwania się tym hasłem w środkach masowego komunikowania i wszelkiego, innego przekazu? 12. Czemu służy dokument i kto jest zobowiązany do opracowywania i wdrażania w życie Planu Zarządzania Kryzysowego? 13. Czym jest strategia a czym doktryna obronna RP, kto je tworzy i czemu służą zawarte w obu dokumentach treści i wartości szczegółowe. 14. Co rozumiesz przez zagrożenia cywilizacyjne a co przez naturalne? Zakreśl prognozę możliwych zagrożeń dla Polski w XXI stuleciu. 15. Jakie zadania realizują Zespoły Zarządzania Kryzysowego oraz Centra Zarządzania Kryzysem (na jakim szczeblu występują, obowiązki i kompetencje, podporządkowanie organizacyjne). 16. Jakie czynniki tworzą pożądane i patologiczne nastroje społeczne na tle bezpieczeństwa publicznego? 17. Czy pojęcie cyberwojna odnoszone do cyberprzestrzeni globalnej i regionalnej przestrzeni bezpieczeństwa znajduje uregulowanie konwencjonalne? Uzasadnij stan tego zagrożenia jeśli uznajesz, że tak lub nie. 18. Omów na wybranym przykładzie zakres czynności kierującego akcją ratunkową oraz rolę podporządkowanych temu służb. 19. Komu powierzana jest odpowiedzialność za koordynację działań na rzecz likwidacji skutków klęsk żywiołowych? (podaj przykłady). 20. Jaką rolę w systemie obronnym RP spełnia obrona cywilna opisz obowiązujące w tej mierze uwarunkowania prawne i administracyjne. 21. Polska gospodarka w aspekcie dostępu do źródeł energii, zagrożenia i możliwości rozwojowe. 22. Terroryzm międzynarodowy stan zagrożeń, fakty i zdarzenia, reakcja społeczności międzynarodowej. Zagrożenia dla Polski. 23. Co w polityce, gospodarce, w finansach państw i narodów oznacza przekroczenie liczby 7 mld populacji w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa, rozwoju i współpracy? 24. Czym jest zjawisko przestępczości zorganizowanej skala, zasięg, charakterystyczne przykłady i sposoby przeciwdziałania. 25. Narodowe Siły Rezerwy, stan w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania a żywotne potrzeby obronności państwa.

5 Specjalność: zarządzenie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych na różnych szczeblach zarządzania. 1. Definiowanie i klasyfikacja niepełnosprawności (osoba niepełnosprawna, rodzaje niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności). 2. Na wybranym przykładzie opisz rolę fundacji i stowarzyszeń w życiu osób niepełnosprawnych. 3. Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia lub klubu sportowego (fundacji, stowarzyszenia) osób niepełnosprawnych. 4. Scharakteryzuj strukturę i zadania aktualnie obowiązującego w Polsce systemu ochrony zdrowia. 5. Chcesz założyć placówkę fizjoterapeutyczną klub sportowy osób niepełnosprawnych zaproponuj właściwą formę organizacyjno-prawną, określ etapy założenia działalności w wybranej formie. 6. Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki zdrowotnej. 7. Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej. 8. Określ relacje z podmiotami, do jakich jest zobowiązany prowadzący klub sportowy zrzeszający osoby niepełnosprawne. 9. Określ relacje z podmiotami, do których zobowiązany jest organizator imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych. 10. Jaki jest poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, rekreacji w zależności od wieku, płci, miejsce zamieszkania, dochodów i innych zmiennych podaj przykłady. 11. Na wybranych przykładach określ wpływ barier, na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie i rekreacji (ekonomicznych, wynikających ze stanu zdrowia, relacji ze środowiskiem, fizycznych, architektonicznych i urbanistycznych). 12. PFRON, jego cele i zadania oraz możliwości współfinansowania, dofinansowania ze środków PFRON działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 13. Determinanty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, turystyce i rekreacji. 14. Sport, rekreacja, turystyka jako elementy rehabilitacji społecznej, integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem podaj przykłady. 15. Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz zaproponuj rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przy wejściu na imprezę masową. 16. Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na organizację imprez masowych. 17. Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowych w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia. 18. Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane do promocji klubów sportowych na wybranych przykładach. 19. Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy w Twoim mieście lub regionie, z uwzględnieniem rynku docelowego oraz możliwości regionu lub miasta z którego pochodzisz. 20. Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego w dużym mieście. 21. Dlaczego istnieją organizacje non-profit i dlaczego przeważają one w opiece zdrowotnej i w sporcie osób niepełnoprawnych? 22. Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych. 23. Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia. 24. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki pozwalające ocenić kondycję finansową zakładu opieki zdrowotnej lub organizacji sportowej. 25. Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki próbujące wdrożyć system zarządzania jakością?

6 Specjalność: zarządzanie usługami zdrowotnymi. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w usługach zdrowotnych na różnych szczeblach zarządzania. 1. Scharakteryzuj strukturę i zadania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 2. Omów gospodarkę finansową NFZ oraz system kontraktowania świadczeń zdrowotnych. 3. Wymień i omów systemy informacyjne wspomagające funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. 4. Na wybranych przykładach określ na czym polega specyfika marketingu usług zdrowotnych. 5. Charakterystyka, funkcje publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce podobieństwa i różnice. 6. Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia. 7. Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki zdrowotnej. 8. Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki próbujące wdrożyć system zarządzania jakością? 9. Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej. 10. Wymień i omów zadania organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami zdrowia. 11. Jakie ustawy regulują odpowiedzialność zawodową personelu medycznego w świetle prawa? 12. Omów rolę samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia 13. Omów zadania państwa w zakresie ochrony zdrowia zgodne z zapisem w Konstytucji RP. 14. Na czym polega segmentacja na rynku usług zdrowotnych? 15. Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia. 16. Jakie metody analizy strategicznej mogą wykorzystywać jednostki ochrony zdrowia? 17. Jaki jest wpływ uzgodnień NFZ na politykę marketingową jednostki ochrony zdrowia? 18. Jakie znaczenie w odnowie biologicznej mają Ośrodki SPA & Wellness? 19. Omów współudział społeczeństwa w ochronie zdrowia. 20. Na czym polegają demograficzne uwarunkowania stanu zdrowia? 21. Wymień i omów cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia. 22. Źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. 23. Podaj i omów charakterystyczne cechy usług zdrowotnych. 24. Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych. 25. Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność zakładów opieki zdrowotnej.

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt z dnia 2.07.2012 r. DZIEŃ INAUGURACJI II Europejskiego Kongresu MŚP 24 września 2012 rok Miejsce - Akademia Muzyczna w Katowicach Godz. 10.00 - wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo