Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności."

Transkrypt

1 Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. 1. Przedstaw różne modele procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Na wybranym przykładzie z zarządzania scharakteryzuj proces podejmowania decyzji oraz przedstaw wpływ czynników instytucjonalnych, organizacyjnych osobowościowych na proces podejmowania decyzji. 2. Przedstaw główne kierunki i szkoły teorii organizacji i nauk o zarządzaniu. Wskaż, które zasady i metody szkoły klasycznej oraz behawioralnej mają zastosowanie we współczesnych organizacjach. 3. Jak można zdefiniować małe i średnie przedsiębiorstwo? Jakie kryteria decydują o wyodrębnieniu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Omów rolę MSP w gospodarce rynkowej. Wskaż bariery rozwoju sektora MSP w Polsce. 4. Dokonaj analizy pojęcia globalizacji i opisz jej wpływ na działalność wybranej organizacji. Jakie znaczenie ma globalizacja w kształtowaniu i wdrażaniu strategii organizacji? 5. Omów założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Podaj przykłady wdrażania i realizowania strategii CSR w praktyce. 6. Postaw się w roli menedżera do spraw marketingu w wybranej organizacji i zaproponuj instrumenty marketingowe (produkt, promocja, cena, dystrybucja) właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii firmy. 7. Podaj i opisz zasady funkcjonowania w obrocie finansowym instrumentów tj. weksel, czek, obligacje, akcje, udziały. 8. Kryzys gospodarczy wymusił na wielu organizacjach działania restrukturyzacyjne. Wymień i scharakteryzuj metody restrukturyzacji organizacji. Wymień i opisz przykłady restrukturyzacji ratunkowej i rozwojowej, a także określ różnice między nimi. 9. Organizacja wdrożyła system zarządzania, jakością. Wymień i scharakteryzuj metody, jakie może zastosować w celu doskonalenia jakości produktów oraz usprawniania procesów. Wymień oraz scharakteryzuj metody monitorowania jakości produktów i procesów w organizacji. 10. Omów obszary zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Jak powinien wyglądać proces wprowadzania i adaptacji pracownika w organizacji? Omów rolę coachingu i mentoringu dla procesu adaptacji pracowniczej. 11. Zarządzasz małą organizacją zaproponuj metody i techniki motywowania pracowników, właściwe z punku widzenia strategii realizowanej w Twojej organizacji. 12. Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w zróżnicowanym i zmieniającym się otoczeniu, które z czynników otoczenia są zależne, a które niezależne od przedsiębiorstwa wyjaśnij na przykładzie. 13. Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej wybierz najbardziej odpowiednią formę prawną. Uzasadnij swój wybór. 14. Zaproponuj sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów działalności operacyjnej oraz wariant sporządzania rachunku zysków i strat w małym przedsiębiorstwie handlowym. 15. Na przykładach scharakteryzuj jaki wpływ ma kultura organizacyjna na proces zarządzania organizacją. 16. Jesteś menadżerem do spraw promocji w organizacji, zaproponuj instrumenty promocji mix właściwe z punktu widzenia realizowanej strategii marketingowej. 17. Wymień rodzaje innowacyjności oraz omów na czym polega innowacyjność organizacji na wybranych przykładach. 18. Zarządzasz małą organizacją, jakie zastosujesz metody kształtowania cen oraz kryteria różnicowania cen. 19. Za pomocą kryteriów segmentacji rynku dokonaj charakterystyki rynku docelowego wybranej organizacji. 20. Omów rolę i zadania banku centralnego. Jaka jest różnica pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi? 21. Omów metody badań marketingowych. Na wybranym przykładzie scharakteryzuj etapy procesu badań marketingowych. 22. Omów przesłanki, ograniczenia i funkcjonowanie informatycznych systemów zarządzania. 23. Wyjaśnij pojęcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy. Jakie są najważniejsze źródła takiej przewagi? Kiedy mówimy o trwałej przewadze konkurencyjnej opartej na wiedzy? Omów najważniejsze elementy systemu zarządzania wiedzą. 24. Podaj podobieństwa i różnice pomiędzy korporacją a koncernem na wybranych przykładach. 25. Przedstawić rolę państwa w systemie gospodarczym w aspekcie mikroi makroekonomicznym.

2 Specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w turystyce hotelarstwie i gastronomii na różnych szczeblach zarządzania. 1. Opisz touroperatora jako podmiot rynku turystycznego pojęcie, rola, zadania. 2. Jakimi cechami powinien charakteryzować się markowy produkt turystyczny? 3. Scharakteryzuj agencję turystyczną jako podmiot rynku turystycznego definicja, zadania, zakres odpowiedzialności. 4. Na przykładzie wybranego surowca opisz rodzaje zagrożeń jakie mogą być w nim zidentyfikowane oraz sposoby ich przeciwdziałaniu zgodnie z wymaganiami HACCP. 5. Jaka ustawa określa kompetencje samorządów w zakresie turystyki i jakie wyznacza im zadania. 6. Podaj co mogłoby się stać produktem markowym w Twojej najbliższej okolicy. Uzasadnij swój wybór. 7. Przedstaw biura podróży jako podmioty rynku turystycznego typologia, rozwój na świecie i w Polsce, współczesne formy, zadania i obowiązki. 8. W jaki sposób biuro turystyczne może dokonać pomiaru jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji swoich klientów podaj przykłady. 9. Wymień i omów etapy planowania imprezy turystycznej na dowolnym przykładzie, oraz omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest organizator imprezy turystycznej. 10. Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane w promocji gmin, miast i regionów na wybranym przykładzie. 11. Omów wpływ zagospodarowania turystycznego na rozwój turystyki miasta lub regionu na wybranym przykładzie. 12. Scharakteryzuj Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych. Podaj jego wady i zalety. 13. Scharakteryzuj hotel jako podmiot współczesnego rynku turystycznego definicje, funkcje, kryteria kategoryzacji, sieci hotelowe, rozwój na świecie i w Polsce, podaj przykłady. 14. Scharakteryzuj restauracje na rynku turystycznym definicje, rozwój w Polsce; na przykładzie przedstaw segmentację rynku i wybierz atrakcyjny rynek docelowy oraz uzasadnij wybór. 15. Wymień i omów organizacje turystyczne, które mają największy wpływ w rozwój turystyki w Polsce i na świecie. 16. Omów znaczenie przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej) i podaj możliwości wykorzystania jej w turystyce, gastronomii i hotelarstwie. 17. Omów znaczenie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. 18. Scharakteryzuj kanał dystrybucji usług turystycznych definicja, przykłady współczesnych kanałów dystrybucji dla różnych podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym. 19. Omów funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki w Polsce i na świecie, wyzwania, perspektywy rozwoju. 20. Przedsiębiorca planuje otwarcie nowej restauracji. Jakie powinien podjąć działania uwarunkowane przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz ochrony konsumenta? 21. Przedstaw i omów genezę i wkład organizacji turystycznych w rozwój turystyki (PTTK, POT, PIT, PART, WTO). 22. Omów cenę jako narzędzie w zarządzaniu marketingowym firmą turystyczną definicja, funkcje ceny, przykłady cen w turystyce, strategie kształtowania cen hoteli na rynku turystycznym. 23. Omów korzyści dla społeczności lokalnej wynikające ze statusu "gminy uzdrowiskowej". 24. Omów kształtowanie i pomiar jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji swoich klientów przykłady i zastosowanie na rynku turystycznym. 25. Rozumiejąc znaczenie zrównoważonego rozwoju zaproponuj metody proekologicznej działalności hotelu.

3 Specjalność: zarządzanie sportem. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w sporcie na różnych szczeblach zarządzania. 1. Wymień i opisz etapy projektowania imprez sportowych. 2. Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 3. Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na organizację imprez masowych. 4. Wymień i omów rodzaje imprez sportowych. 5. Opisz elementy kosztorysu organizacji imprezy sportowej. 6. Wymień i omów rodzaje systemów rozgrywek. 7. Omów wzajemne związki i oddziaływanie turystyki i sportu na wybranych przykładach. 8. Scharakteryzuj cechy usług decydujące o specyfice produktu sportowego. 9. Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy miasta lub regionu, z uwzględnieniem rynku docelowego. 10. Scharakteryzuj najważniejsze źródła środków finansowych na wybranym przykładzie podmiotu sportowego. 11. Przedstaw innowacyjne możliwości wykorzystania infrastruktury sportowej po Euro Dokonaj analizy SWOT dla wybranej organizacji sportowej. 13. Olimpiada a igrzyska analiza pojęć na tle historycznym i ich współczesne znaczenie. 14. Jaka jest potrzeba i przydatność zastosowania koncepcji marketingu w sporcie. 15. Najwybitniejsze indywidualności w historii polskiego sportu na wybranych przykładach (uzasadnij wybór określonych postaci). 16. Igrzyska olimpijskie o szczególnym znaczeniu pozytywnym i negatywnym w dziejach nowożytnego olimpizmu i ich konsekwencje ( uzasadnij wybór). 17. Fair play i jego znaczenie we współczesnym sporcie. 18. Scharakteryzuj struktury organizacyjne sportu na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. 19. Omów relacje z podmiotami, do jakich zobowiązany jest organizator imprezy sportowej. 20. Przedstaw i oceń rozwój i wielkość infrastruktury sportowej w Twoim mieście lub regionie. 21. Na wybranych przykładach wskaż różnice pomiędzy uczestnictwem w sporcie, turystyce i rekreacji. 22. Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji sportowych. 23. Omów, w jaki sposób elementy otoczenia zewnętrznego mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji sportowej. 24. Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego w dużym mieście. 25. Omów znaczenie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym.

4 Specjalność: zarządzanie kryzysowe. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach zarządzania. 1. Wojna rosyjsko-ukraińska, rodzaj i skala zagrożeń dla Polski. 2. Otwarte granice zagrożenia i wyzwania dla państw jednoczącej się Europy. 3. Charakterystyka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, monitorowania, powiadamiania i ostrzegania przed zagrożeniami. 4. Wymień i omów istniejące w RP systemy obronne aspekt prawno-polityczny, społeczny, ekonomiczny, militarny. 5. Do czego zobowiązuje obecność RP w strukturach i organizacjach międzynarodowych? (wymień te organizacje z nazwy i zasięgu ich oddziaływania w skali ponadnarodowej). 6. Kto w RP może wprowadzić stany: wyjątkowy, wojenny, klęski żywiołowej i co to oznacza w praktyce. 7. Wymień rodzaje służb realizujących z mocy prawa zadania w ramach akcji ratowniczych. 8. Istota wychowania dla bezpieczeństwa odpowiedzialność państwa i powołanych do tego celu instytucji oraz rola w tym zakresie rodziny. 9. Klęski żywiołowe i katastrofy w świetle regulacji prawnych i organizacyjnych, obowiązujący system ochrony ludności i obrony cywilnej. 10. Omów podstawowe zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej. 11. Terroryzm w języku naszej ery stał się hasłem dnia. Co jest rzeczywistym podłożem nastrojów społecznych kształtowanych w wyniku stałego posługiwania się tym hasłem w środkach masowego komunikowania i wszelkiego, innego przekazu? 12. Czemu służy dokument i kto jest zobowiązany do opracowywania i wdrażania w życie Planu Zarządzania Kryzysowego? 13. Czym jest strategia a czym doktryna obronna RP, kto je tworzy i czemu służą zawarte w obu dokumentach treści i wartości szczegółowe. 14. Co rozumiesz przez zagrożenia cywilizacyjne a co przez naturalne? Zakreśl prognozę możliwych zagrożeń dla Polski w XXI stuleciu. 15. Jakie zadania realizują Zespoły Zarządzania Kryzysowego oraz Centra Zarządzania Kryzysem (na jakim szczeblu występują, obowiązki i kompetencje, podporządkowanie organizacyjne). 16. Jakie czynniki tworzą pożądane i patologiczne nastroje społeczne na tle bezpieczeństwa publicznego? 17. Czy pojęcie cyberwojna odnoszone do cyberprzestrzeni globalnej i regionalnej przestrzeni bezpieczeństwa znajduje uregulowanie konwencjonalne? Uzasadnij stan tego zagrożenia jeśli uznajesz, że tak lub nie. 18. Omów na wybranym przykładzie zakres czynności kierującego akcją ratunkową oraz rolę podporządkowanych temu służb. 19. Komu powierzana jest odpowiedzialność za koordynację działań na rzecz likwidacji skutków klęsk żywiołowych? (podaj przykłady). 20. Jaką rolę w systemie obronnym RP spełnia obrona cywilna opisz obowiązujące w tej mierze uwarunkowania prawne i administracyjne. 21. Polska gospodarka w aspekcie dostępu do źródeł energii, zagrożenia i możliwości rozwojowe. 22. Terroryzm międzynarodowy stan zagrożeń, fakty i zdarzenia, reakcja społeczności międzynarodowej. Zagrożenia dla Polski. 23. Co w polityce, gospodarce, w finansach państw i narodów oznacza przekroczenie liczby 7 mld populacji w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa, rozwoju i współpracy? 24. Czym jest zjawisko przestępczości zorganizowanej skala, zasięg, charakterystyczne przykłady i sposoby przeciwdziałania. 25. Narodowe Siły Rezerwy, stan w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania a żywotne potrzeby obronności państwa.

5 Specjalność: zarządzenie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych na różnych szczeblach zarządzania. 1. Definiowanie i klasyfikacja niepełnosprawności (osoba niepełnosprawna, rodzaje niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności). 2. Na wybranym przykładzie opisz rolę fundacji i stowarzyszeń w życiu osób niepełnosprawnych. 3. Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia lub klubu sportowego (fundacji, stowarzyszenia) osób niepełnosprawnych. 4. Scharakteryzuj strukturę i zadania aktualnie obowiązującego w Polsce systemu ochrony zdrowia. 5. Chcesz założyć placówkę fizjoterapeutyczną klub sportowy osób niepełnosprawnych zaproponuj właściwą formę organizacyjno-prawną, określ etapy założenia działalności w wybranej formie. 6. Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki zdrowotnej. 7. Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej. 8. Określ relacje z podmiotami, do jakich jest zobowiązany prowadzący klub sportowy zrzeszający osoby niepełnosprawne. 9. Określ relacje z podmiotami, do których zobowiązany jest organizator imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych. 10. Jaki jest poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, rekreacji w zależności od wieku, płci, miejsce zamieszkania, dochodów i innych zmiennych podaj przykłady. 11. Na wybranych przykładach określ wpływ barier, na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie i rekreacji (ekonomicznych, wynikających ze stanu zdrowia, relacji ze środowiskiem, fizycznych, architektonicznych i urbanistycznych). 12. PFRON, jego cele i zadania oraz możliwości współfinansowania, dofinansowania ze środków PFRON działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 13. Determinanty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, turystyce i rekreacji. 14. Sport, rekreacja, turystyka jako elementy rehabilitacji społecznej, integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem podaj przykłady. 15. Scharakteryzuj obowiązki organizatora imprezy sportowej z punktu widzenia zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz zaproponuj rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przy wejściu na imprezę masową. 16. Wymień i opisz niezbędne elementy wniosku dotyczącego wydania decyzji na organizację imprez masowych. 17. Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowych w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia. 18. Scharakteryzuj współczesne narzędzia promocji wykorzystywane do promocji klubów sportowych na wybranych przykładach. 19. Przedstaw pomysł na nowy produkt sportowy w Twoim mieście lub regionie, z uwzględnieniem rynku docelowego oraz możliwości regionu lub miasta z którego pochodzisz. 20. Zaplanuj jednodniową promocję dla nowego fitness klubu zlokalizowanego w dużym mieście. 21. Dlaczego istnieją organizacje non-profit i dlaczego przeważają one w opiece zdrowotnej i w sporcie osób niepełnoprawnych? 22. Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych. 23. Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia. 24. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki pozwalające ocenić kondycję finansową zakładu opieki zdrowotnej lub organizacji sportowej. 25. Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki próbujące wdrożyć system zarządzania jakością?

6 Specjalność: zarządzanie usługami zdrowotnymi. Grupa problemowa Planowanie, organizacja i realizacja zarządzania w usługach zdrowotnych na różnych szczeblach zarządzania. 1. Scharakteryzuj strukturę i zadania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 2. Omów gospodarkę finansową NFZ oraz system kontraktowania świadczeń zdrowotnych. 3. Wymień i omów systemy informacyjne wspomagające funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. 4. Na wybranych przykładach określ na czym polega specyfika marketingu usług zdrowotnych. 5. Charakterystyka, funkcje publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce podobieństwa i różnice. 6. Dokonaj analizy SWOT wybranej placówki ochrony zdrowia. 7. Na wybranych przykładach określ formy prawne działalności zakładów opieki zdrowotnej. 8. Określ korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Przed jakimi barierami stoją te jednostki próbujące wdrożyć system zarządzania jakością? 9. Rola i zadania menedżera zakładów opieki zdrowotnej. 10. Wymień i omów zadania organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami zdrowia. 11. Jakie ustawy regulują odpowiedzialność zawodową personelu medycznego w świetle prawa? 12. Omów rolę samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia 13. Omów zadania państwa w zakresie ochrony zdrowia zgodne z zapisem w Konstytucji RP. 14. Na czym polega segmentacja na rynku usług zdrowotnych? 15. Omów możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia. 16. Jakie metody analizy strategicznej mogą wykorzystywać jednostki ochrony zdrowia? 17. Jaki jest wpływ uzgodnień NFZ na politykę marketingową jednostki ochrony zdrowia? 18. Jakie znaczenie w odnowie biologicznej mają Ośrodki SPA & Wellness? 19. Omów współudział społeczeństwa w ochronie zdrowia. 20. Na czym polegają demograficzne uwarunkowania stanu zdrowia? 21. Wymień i omów cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia. 22. Źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. 23. Podaj i omów charakterystyczne cechy usług zdrowotnych. 24. Omów możliwość wykorzystania Outsourcingu w usługach medycznych. 25. Wymień podstawowe akty prawne regulujące działalność zakładów opieki zdrowotnej.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. 1.Na wybranym przykładzie scharakteryzuj proces podejmowania decyzji. 2.Jesteś

Bardziej szczegółowo

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: 1. Zarządzanie turystyką hotelarstwem i gastronomią, 2. Zarządzanie sportem, 3. Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych, 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej Pytania do egzaminu dyplomowego: Zestaw kierunkowy 1. Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę 2. Przedstaw i opisz motywy udziału w turystyce 3. Przedstaw i opisz mocne strony polskiej turystyki 4.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja II stopień

Turystyka i Rekreacja II stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Turystyka i Rekreacja II stopień PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja I stopień

Turystyka i Rekreacja I stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku Turystyka i Rekreacja I stopień PYTANIA

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI K I E R U N K O W E

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI K I E R U N K O W E PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI K I E R U N K O W E 1. Scharakteryzuj koszty przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie czasu. 2. Omów pojęcie i rodzaje elastyczności popytu. 3. Wyjaśnij pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo. Produkt Turystyczny

Nazwa przedmiotu. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo. Produkt Turystyczny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo Nazwa przedmiotu Produkt Turystyczny Osoby prowadzące przedmiot: 1. DróŜdŜ, Remigiusz, doktor Temat zajęć

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej 1. Podaj prawidłową nazwę i datę uchwalenia: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 I. GRUPA PYTAŃ KIERUNKOWYCH 1. Zasada demokracji przedstawicielskiej 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego 3. Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. Jakość życia i ocena warunków bytowych. 3. Istota efektów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Kierunek: ZARZADZANIE Specjalność: KOMUNIKACJA I REKLAMA Lp. Pytania kierunkowe 1 Inwentaryzacja - pojęcie, istota, termin stosowania. 2 Wymień koszty układu rodzajowego

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Agenda Podstawowe funkcje i zadania menedżera sprzedaży a zróżnicowane zespoły sprzedawców Zespół sprzedawców

Bardziej szczegółowo

1.2.1.Cechy i zależności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 1.3.Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo wewnętrzne

1.2.1.Cechy i zależności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 1.3.Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Autor: Marek Lisiecki Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania 1.1.Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba społeczna 1.1.1.Perspektywa organizacyjno-prawna

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo