Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. Studia inynierskie trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Studia licencjackie Absolwent powinien posiada ogóln wiedz i umiejtnoci niezbdne do operacyjnego zarzdzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien zna istot zarzdzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalnoci logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien rozumie istot podejcia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, rodków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a take istot logistycznej obsługi klienta. Powinien umie organizowa i realizowa operacyjn działalno logistyczn w podmiotach gospodarczych, przedstawia i uzasadnia pogldy zwizane z deniem do poprawy operacyjnego zarzdzania logistycznego oraz usprawnia zarzdzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Studia inynierskie Absolwent powinien posiada wiedz z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarzdzania, a take posiada umiejtnoci menederskie. Powinien posiada umiejtnoci rozwizywania problemów logistycznych za pomoc metod i technik inynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarzdzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania si systemami informatycznego wspomagania zarzdzania logistycznego; zarzdzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: przedsibiorstwach produkcyjnych; przedsibiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujcych si logistyk oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane s umiejtnoci organizacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. Zdobyt wiedz i umiejtnoci powinien umie wykorzysta w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 1

2 III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Matematyki Statystyki Zarzdzania Inynierii systemów i analizy systemowej Fizyki lub chemii Ekonomii Marketingu Finansów i rachunkowoci Prawa Etyki zawodowej Towaroznawstwa B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Zarzdzania produkcj i usługami 2. Logistyki i zarzdzania łacuchem dostaw 3. Infrastruktury logistycznej 4. Logistyki zaopatrzenia 5. Logistyki produkcji 6. Logistyki dystrybucji 7. Normalizacji i zarzdzania jakoci w logistyce 8. Ekonomiki transportu 9. Ekologistyki 10. Projektowania procesów 2

3 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Funkcje jednej i wielu zmiennych oraz ich zastosowania w logistyce. Cigło i granica funkcji. Elementy rachunku róniczkowego i całkowego. Elementy algebry liniowej. Szeregi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawow wiedz z matematyki wyszej jako narzdziem w profesjonalnym warsztacie logistyka; wykonywania opracowa z wykorzystaniem aparatu matematycznego; rozumienia i stosowania sformalizowanego aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych. 2. Kształcenie w zakresie statystyki Treci kształcenia: Wprowadzenie do bada statystycznych. Analiza opisowa struktury zjawisk. Pomiar koncentracji zjawiska i porównywanie struktur zjawisk. Badanie szeregów czasowych. Indywidualne i agregatowe wskaniki dynamiki. Tendencja rozwojowa zjawiska trendy i ich typy. Graficzna prezentacja danych i jej wykorzystanie. Pakiety statystyczne i ich wykorzystanie. Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu zmiennej losowej. Współzaleno cech i jej miary. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedział i poziom ufnoci. Testowanie hipotez statystycznych. Wybrane elementy teorii decyzji statystycznych. Analiza wariancji, korelacji i regresji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyboru i stosowania metod statystyki opisowej w badaniach struktury zjawisk ekonomicznych i logistycznych; wykonywania analizy opisowej struktur zjawisk; doboru i interpretacji wskaników dynamiki zjawisk w logistyce; wyboru i stosowania metod statystyki matematycznej do wnioskowania statystycznego; okrelania charakteru i siły zwizku midzy badanymi zmiennymi; rozumienia i stosowania elementów teorii decyzji statystycznych. 3. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Pojcie i zakres przedmiotowy teorii organizacji i zarzdzania. Relacje midzy organizacj a otoczeniem funkcje, cele, kryteria efektywnoci oraz etapy rozwoju. Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarzdzania. Struktury organizacyjne dynamika i autodynamika. Społeczna odpowiedzialno organizacji, organizacyjne patologie. Motywowanie i zarzdzanie potencjałem społecznym, władza i przywództwo w organizacjach. Kontrola organizacyjna, mechanizmy i uwarunkowania skutecznej kontroli. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizowania i interpretacji wiata organizacji i procesów zarzdzania; identyfikacji wzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiza i wzajemnych inspiracji wiedzy o logistyce z wiedz z zakresu organizacji i zarzdzania; samodzielnego poszukiwania sposobów rozwizywania problemów zarzdzania; stosowania podstawowych metod i technik zarzdzania organizacjami. 4. Kształcenie w zakresie inynierii systemów i analizy systemowej Treci kształcenia: Elementy ogólnej teorii systemów. Zasady inynierii systemów. Proces i jego istota. Kategorie modeli. Struktury modeli. Identyfikacja parametrów modeli. Metodyka stosowania analizy systemowej. Podstawy analizy i oceny ryzyka. Podstawy analizy i oceny efektywnoci systemów. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej. Modele rozwoju systemów. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji obiektu jako systemu; modelowania systemów oraz identyfikacji ich parametrów; analizy i oceny systemowych sytuacji problemowych w warunkach pewnoci, zagroe, niepewnoci oraz ryzyka; stosowania metod systemowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowaniu systemów. 5a. Kształcenie w zakresie fizyki Treci kształcenia: Dynamika punktów materialnych. Prdko, siła, przyspieszenie. Równanie ruchu. Energia, pd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prdko ktowa. Ciała odkształcalne. Sprysto. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy. wiatło właciwoci, prdko, załamanie wiatła. Soczewka. Powstawanie obrazu, obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja promieniowania. Spektroskopia. wiatłowody. Laser. Polaryzacja wiatła. Elektrostatyka. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne. Potencjał. Prd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne. Pole magnetyczne. Przewodnik w polu magnetycznym. Właciwoci magnetyczne materiałów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; rozwizywania zagadnie technicznych w oparciu o prawa fizyki. 5b. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Budowa pierwiastków i zwizków chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej kwasy, zasady, sole. Typy reakcji chemicznych. Elementy chemii organicznej. Wglowodory, ropa naftowa. Polimery. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Termochemia. Oddziaływania midzyczsteczkowe. Stany skupienia materii. Elektrochemia. Korozja. Elementy chemii analitycznej. Elementy chemii procesowej. Podstawy technologii chemicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów przemysłowych i logistycznych. 6. Kształcenie w zakresie ekonomii Treci kształcenia: Zarys rozwoju myli ekonomicznej. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Teoria i praktyka mikroekonomii. Rynek. Poda, popyt, cena. Teoria i praktyka makroekonomii. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Inflacja jako problem makroekonomiczny. Midzynarodowe stosunki ekonomiczne. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Teoria producenta. Teoria konsumenta. Ekonomia dobrobytu. Zawodno rynku. Planowanie inwestycyjne. Równowaga na rynku pienidza. Deficyt budetowy. Podatki i wydatki budetowe a dochód narodowy. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze rodków Unii Europejskiej. Innowacyjno przedsibiorstw w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i posługiwania si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; rozumienia istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki pastwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; okrelania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej. 7. Kształcenie w zakresie marketingu Treci kształcenia: Ewolucja marketingu, instrumenty ewolucji. Plan marketingowy i jego elementy zachowania i segmentacja konsumentów, plasowanie przedsibiorstwa na rynku. Marketingowy system informacyjny. Rodzaje strategii 4

5 marketingowych i ich determinanty. Kreowanie nowych produktów. Strategia marki i jej znaczenie w działaniach marketingowych. Strategia cen i sposób ich kształtowania. Miejsce strategii dystrybucji w strategii marketingowej przedsibiorstwa. Strategia i instrumenty promocji marketingowej. Strategia reklamy i jej znaczenie w marketingu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty marketingu; rozróniania strategii marketingowych i okrelania ich uwarunkowa; okrelania wpływu strategii marketingowych na konkurencyjno przedsibiorstwa; identyfikowania elementów marketingowych w strategii przedsibiorstwa; okrelania zwizków logistyki z marketingiem przedsibiorstwa. 8. Kształcenie w zakresie finansów i rachunkowoci Treci kształcenia: Finanse w gospodarce rynkowej. Rynek finansowy oraz mechanizmy jego funkcjonowania. System bankowy i sposób jego funkcjonowania. Finanse i gospodarka finansowa przedsibiorstwa. Finanse prywatne i publiczne. System podatkowy. Midzynarodowe stosunki finansowe i ich współczesny charakter. Podstawy prawne rachunkowoci. Ewidencja rodków pieninych i papierów wartociowych. Ewidencja majtku trwałego, materiałów i obrotu produktami. Pojcie, rodzaje i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym. Sprawozdawczo finansowa. Analiza pionowa i pozioma bilansu. Analiza rachunku zysków i strat. Analiza wskanikowa w ocenie kondycji finansowej przedsibiorstwa. Rachunek kosztów w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: uzasadniania roli finansów we współczesnej gospodarce; charakteryzowania systemu finansowego i elementów jego struktury; rozumienia zarzdzania finansami przedsibiorstwa; okrelania istoty oraz znaczenia finansów i funduszy publicznych; rozumienia zasad funkcjonowania i okrelania znaczenia systemu podatkowego; charakteryzowania midzynarodowych rynków finansowych; rozumienia znaczenia integracji walutowej Unii Europejskiej; identyfikacji zada i podstaw prawnych rachunkowoci; okrelania zasad kalkulacji kosztów i zarzdzania finansami firmy. 9. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: ródła prawa cywilnego. Stosowanie prawa cywilnego. Umowy w obrocie gospodarczym. Prawo podmiotowe. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Czynnoci prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Zakres przedmiotowy i ródła prawa gospodarczego. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalnoci gospodarczej. Spółki prawa handlowego. Spółki osobowe i kapitałowe. Spółdzielnie. Przedsibiorstwa pastwowe. Samorzd gospodarczy. Ochrona własnoci przemysłowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia postanowie prawa cywilnego; rozumienia zagadnie prawa gospodarczego; analizy istoty stosunków gospodarczych regulacji prawnych dotyczcych organizacji, sposobu postpowania i konsekwencji działania podmiotów prowadzcych zawodowo działalno gospodarcz. 10. Kształcenie w zakresie etyki zawodowej Treci kształcenia: Rónica midzy pojciem moralnoci i etyki jako nauki o moralnoci. Kategoria normy moralnej jako wyznacznika podanego społecznie postpowania. Problem podejmowania decyzji kategoria czynu. Pojcie tajemnicy zawodowej i moliwo jej zawieszenia. Problem wiarygodnoci i dotrzymywania umów. Korupcja jako problem społeczny. Prawa człowieka. Krzyowanie si kultur i nieograniczony przepływ informacji. Dylematy moralne współczesnoci zwizane z wymogiem tolerancji i wolnoci osobistej. Kategoria sprawiedliwoci w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. 5

6 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia teorii etyki zawodowej; stosowania wiedzy z zakresu etyki w kontaktach zawodowych; kształtowania właciwej, społecznie podanej postawy ludzi zajmujcych si działalnoci gospodarcz. 11. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu towaroznawstwa. Systemy klasyfikacji wyrobów. Towaroznawstwo produktów przemysłowych. Towaroznawstwo produktów spoywczych. Opakowania i przechowalnictwo. Logistyczne problemy towaroznawstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia wpływu własnoci i właciwoci towarów na realizacj procesów logistycznych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarzdzania produkcj i usługami Treci kształcenia: Istota zarzdzania produkcj i usługami. Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jako, niezawodno, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego. Proces rozmieszczenie urzdze (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wewntrzkomórkowe i zewntrzkomórkowe, zarzdzanie zdolnoci produkcyjn, analiza przepływu produkcji metody symulacyjne i analityczne. Przedsibiorstwo lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposaenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych. Planowanie i sterowanie produkcj oraz realizacj usług. Zarzdzanie zdolnociami produkcyjnymi i harmonogramowanie. Współczesne metody i systemy zarzdzania produkcj i usługami. Komputerowe wspomaganie zarzdzania produkcj i usługami. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zarzdzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzdzi komputerowego wspomagania. 2. Kształcenie w zakresie logistyki i zarzdzania łacuchem dostaw Treci kształcenia: Pojcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejcia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewntrzorganizacyjne i midzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsibiorstwo w łacuchu dostaw. Definicja łacucha dostaw. Zarzdzanie łacuchem dostaw metody, narzdzia, wskaniki, kryteria oceny. Czynniki integrujce przedsibiorstwa w łacuchy dostaw. Strategie zarzdzania łacuchem dostaw na wiecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierajce i integrujce przepływ informacji w łacuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łacucha dostaw. Model zintegrowanego łacucha dostaw. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji w ujciu systemowym logistycznych zalenoci sytuacji gospodarczej przedsibiorstwa; okrelania i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarzdzania logistycznego; rozumienia wewntrzorganizacyjnych i midzyorganizacyjnych form i zasad zarzdzania logistycznego; definiowania łacucha dostaw; identyfikowania czynników integrujcych przedsibiorstwa i ich systemy w łacuchu dostaw; przeprowadzania analizy procesowej łacucha dostaw; okrelania strategii zarzdzania łacuchem dostaw oraz rónic midzy nimi; identyfikacji kierunków rozwoju zarzdzania łacuchem dostaw. 3. Kształcenie w zakresie infrastruktury logistycznej 6

7 Treci kształcenia: Definicje: infrastruktury, techniki i technologii. Struktura infrastruktury w procesach logistycznych. Technika w infrastrukturze procesów logistycznych: magazynowych, transportu wewntrznego i zewntrznego, a take pakowania i formowania jednostek ładunkowych informatycznych. Urzdzenia przeładunkowe. Pojcie, przeznaczenie, zadania i klasyfikacja centrów logistycznych. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. Dowiadczenia w budowie centrów logistycznych. Perspektywy i zagroenia zwizane z funkcjonowaniem centrów logistycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: definiowania podstawowych poj infrastruktury, techniki i technologii w logistyce; okrelania głównych elementów infrastruktury logistycznej; stosowania podstawowej wiedzy technicznotechnologicznej o procesach logistycznych; opisywania i analizowania podstawowych procesów w technologii transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji towarów; wykorzystywania potencjału centrów logistycznych w biznesie; identyfikacji wpływu centrów logistycznych na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 4. Kształcenie w zakresie logistyki zaopatrzenia Treci kształcenia: Znaczenie logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia. Planowanie potrzeb materiałowych. Wybór ródeł zakupu. Koszty zaopatrzenia. Internet i handel elektroniczny w logistyce zaopatrzenia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty logistyki zaopatrzenia w procesach zarzdzania; wykorzystywania metod ilociowych w zarzdzaniu zasobami materiałowymi. 5. Kształcenie w zakresie logistyki produkcji Treci kształcenia: Logistyka przedsibiorstwa produkcji przemysłowej. Procesy przepływu materiałów w procesach produkcji. Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty logistyki produkcji w procesach zarzdzania; wykorzystywania metod ilociowych w zarzdzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi. 6. Kształcenie w zakresie logistyki dystrybucji Treci kształcenia: Istota i struktura kanałów dystrybucji. Sprzeda hurtowa i detaliczna. Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji. Zarzdzanie logistyczne w procesach dystrybucji towarów. Projektowanie kanałów dystrybucji. Współdziałanie i konflikty w kanałach dystrybucji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia teorii kanałów dystrybucji; analizy struktur i strategii w handlu; okrelania istoty efektywnej obsługi klienta; wykorzystywania kanałów dystrybucji w działalnoci podmiotów gospodarczych. 7. Kształcenie w zakresie normalizacji i zarzdzania jakoci w logistyce Treci kształcenia: Formy zarzdzania jakoci. Systemy zarzdzania jakoci w organizacjach. Certyfikacja systemów zarzdzania jakoci w organizacjach logistycznych. Nadzór metrologiczny w procesach logistycznych. Wybrane metody i techniki w zarzdzaniu jakoci procesów logistycznych. Okrelenie i podział norm. Podstawy prawne działalnoci normalizacyjnej. Krajowa działalno normalizacyjna. Dokumentacja normalizacyjna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji i charakteryzowania form zarzdzania jakoci w logistyce; stosowania podstawowych metod i technik w zarzdzaniu jakoci procesów logistycznych. 8. Kształcenie w zakresie ekonomiki transportu 7

8 Treci kształcenia: Proces transportowy i jego elementy. Organizacja transportu. Formy organizacji transportu. Mierniki pracy w transporcie. Potrzeby transportowe gospodarki narodowej. ródła i cechy potrzeb oraz usług transportowych. Elastyczno popytu i poday usług transportowych. Racjonalizacja potrzeb transportowych. Charakterystyka eksploatacyjna przedsibiorstwa transportowego. Koszty usług transportowych. Ceny usług transportowych. Nowoczesne systemy transportowe. Infrastruktura transportu. Przedsibiorstwo transportowe. Polityka transportowa pastwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania istoty, organizacji, form i technologii transportu; okrelania załoe polityki transportowej; wykorzystywania załoe polityki transportowej w działalnoci podmiotów gospodarczych; stosowania mierników pracy transportu; okrelania funkcji transportu w gospodarce przedsibiorstwa; wykonywania analizy decyzyjnej zwizanej z wyborem gałzi transportu i doborem przewonika; analizy zasadnoci utrzymywania i wykorzystywania transportu własnego przedsibiorstwa. 9. Kształcenie w zakresie ekologistyki Treci kształcenia: Załoenia koncepcyjne ekologistyki. Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadami. Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych. Logistyka usuwania odpadów komunalnych. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling. Proekologiczne systemy zarzdzania. Ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia koncepcji ekologistyki; analizy systemu gospodarki odpadami; okrelania moliwoci przeorientowania istniejcego systemu gospodarki odpadami na system gospodarki logistycznie zorientowanej; rozumienia istoty i znaczenia bilansu ekologicznego przedsibiorstwa; okrelania kryteriów projektowych dla wyrobów zorientowanych na recykling; proekologicznej analizy rozwiza transportowych przedsibiorstwa; okrelania zwizków logistyki z systemami proekologicznego zarzdzania; rozumienia i stosowania wiatowych norm i standardów zarzdzania rodowiskowego. 10. Kształcenie w zakresie projektowania procesów Treci kształcenia: Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Podejcie procesowe. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdraanie zmian. Metody i techniki usprawniania procesów. Kierowanie procesami. Istota i cele zarzdzania procesami. Metodyka zarzdzania procesami gospodarczymi. Wdraanie podejcia procesowego w przedsibiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsibiorstwie. Metodyka zarzdzania procesami gospodarczymi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania procesów gospodarczych oraz zarzdzania nimi. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty 8

9 ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz humanistyczn w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Przynajmniej 50% zaj powinny stanowi seminaria, konwersatoria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe. 5. Na studiach licencjackich student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania). 6. Na studiach inynierskich student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. ZALECENIA 1. Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego 2. Przy tworzeniu programów nauczania mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 9

10 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 3 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów inynierskich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada rozszerzon w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedz i umiejtnoci z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujcych w ramach łacuchów dostaw. Powinien by przygotowany do wykonywania obowizków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdraania wolnorynkowych strategii logistycznych. Zdobyt wiedz i umiejtnoci powinien umie wykorzysta w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien zna uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalnoci logistycznej podmiotów gospodarczych, istot twórczego podejcia do biznesu oraz prawo normujce działalno logistyczn podmiotów gospodarczych. Powinien rozumie strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istot i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misj i cele logistyki przedsibiorstw i innych organizacji, a take znaczenie konkurowania jakoci w logistycznej obsłudze klienta. Powinien umie planowa, organizowa i realizowa procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdraa systemowe rozwizania logistyczne stosowane w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Powinien umie wskazywa rezerwy prowadzce do obnienia całkowitych kosztów logistycznych. Ponadto powinien umie tworzy nowy potencjał logistyczny przedsibiorstw i organizacji, usprawnia zarzdzanie logistyczne w przedsibiorstwach oraz wskazywa moliwoci modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzajcych do poprawy konkurencyjnoci krajowej i midzynarodowej podmiotów gospodarczych. Absolwent powinien mie ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by przygotowany do pracy badawczej i podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 60 6 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 10

11 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 60 6 Treci kształcenia w zakresie: 1. Zarzdzania strategicznego Bada operacyjnych i teorii optymalizacji 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Zarzdzania logistycznego 2. Rachunku kosztów działa logistycznych 3. Marketingu usług logistycznych 4. Projektowania systemów i procesów logistycznych 5. Ubezpiecze w logistyce 6. Informatyki w logistyce 7. Logistyki midzynarodowej 8. Zarzdzania projektem 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarzdzania strategicznego Treci kształcenia: Istota strategii i zarzdzania strategicznego. Poziomy i rodzaje strategii w przedsibiorstwie. Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji. Analiza i planowanie portfela produkcji. Metody zintegrowanej analizy strategicznej przedsibiorstwa i jego otoczenia (SWOT). Strategie w logistyce. Implementacja strategii. Kontrola realizacji strategii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania istoty strategicznego zarzdzania przedsibiorstwem; przedstawiania charakterystyki strategii zarzdzania przedsibiorstwem; przedstawiania podstawowych uwarunkowa decyzji strategicznych przedsibiorstwa; rozumienia istoty planowania strategicznego w przedsibiorstwie; analizy strategii zarzdzania przedsibiorstwem i wskazywania moliwoci jej modyfikacji lub zmiany. 2. Kształcenie w zakresie bada operacyjnych i teorii optymalizacji Treci kształcenia: Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. Zadanie programowania matematycznego. Zadanie programowania liniowego. Zadania nieliniowe w kontekcie zada programowania liniowego. Zadania programowania dynamicznego. Elementy programowania wielokryterialnego. Elementy teorii grafów. Problemy decyzyjne w ujciu sieciowym. Elementy teorii obsługi masowej. Elementy teorii gier. Programowanie sieciowe. Teoria optymalizacji. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewnoci i niepełnej informacji. Badania operacyjne w konstrukcji biznesplanu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: samodzielnego tworzenia prostych modeli problemów decyzyjnych; rozwizywania problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich metod bada operacyjnych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarzdzania logistycznego 11

12 Treci kształcenia: Etapy rozwoju zarzdzania logistycznego. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarzdzania logistycznego. Zarzdzanie zapasami i magazynowaniem. Zarzdzanie dystrybucj towarów i usług. Zarzdzanie logistyczn obsług klienta. Zarzdzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarzdzania przedsibiorstwem. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji i opisu faz rozwojowych zarzdzania logistycznego; identyfikacji etapu rozwoju zarzdzania logistycznego w przedsibiorstwie; rozróniania wymiaru strategicznego, taktycznego i operacyjnego zarzdzania przedsibiorstwem; dostrzegania zwizku midzy logistyk a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsibiorstwa; rozumienia współczesnych strategii logistyki; okrelania moliwoci rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarzdzania przedsibiorstwem. 2. Kształcenie w zakresie rachunku kosztów działa logistycznych Treci kształcenia: Koszty logistyczne. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów logistycznych. Koszty stałe i koszty zmienne w logistyce. Rachunkowo finansowa i rachunkowo zarzdcza w logistyce. Koszty ubezpieczenia. Koszty wiadczenia usług. Koszty przepływu informacji. Budetowanie i kontrola w logistyce. Wskaniki kosztów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: obliczania, analizowania i oceny kosztów funkcjonowania logistyki; klasyfikacji noników kosztów w systemach logistycznych; oceny funkcjonowania rachunku kosztów logistycznych w przedsibiorstwie; oceny zasad kalkulacji kosztów w systemach logistycznych. 3. Kształcenie w zakresie marketingu usług logistycznych Treci kształcenia: Klasyfikacja usług. Proces zakupu usług. Rynek usług logistycznych. Segmentacja klientów rynku usług logistycznych. Zarzdzanie marketingiem usług logistycznych. Strategia produktu usługi logistycznej. Cykl ycia produktu usługi logistycznej. Kreowanie nowych usług logistycznych. Dystrybucja usług logistycznych. Promocja usług logistycznych. Przyszło usług logistycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania podstawowych elementów marketingu usług logistycznych; oceny znaczenia poszczególnych elementów marketingu usług logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsibiorstwa; przedstawiania charakterystyki marketingu usług logistycznych oraz trendów wystpujcych na rynku usług logistycznych. 4. Kształcenie w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych Treci kształcenia: Systemowe ujcie logistyki. Projektowanie systemu logistycznego. Metody wykorzystywane w projektowaniu systemów logistycznych. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Podejcie procesowe w logistyce. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdraanie zmian. Wdraanie podejcia procesowego w przedsibiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsibiorstwie. Metodyka zarzdzania procesami gospodarczymi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania systemu logistycznego przedsibiorstwa; rozumienia podstawowych metod stosowanych w projektowaniu systemów logistycznych; projektowania procesów gospodarczych oraz zarzdzania nimi. 5. Kształcenie w zakresie ubezpiecze w logistyce Treci kształcenia: Rola ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne funkcje ubezpieczenia. Rodzaje ubezpiecze. Publiczno-prawna problematyka ubezpiecze. Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenia gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne. Odszkodowania. Systemy komputerowe w ubezpieczeniach. 12

13 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania istoty i znaczenia ubezpiecze przedsibiorstw i usług logistycznych; rozróniania rodzajów ubezpiecze w skali mikro- i makroekonomicznej; analizy umów ubezpieczeniowych; doboru formy ubezpieczenia dla przedsibiorstwa logistycznego; okrelania roli systemów komputerowych w ubezpieczeniach. 6. Kształcenie w zakresie informatyki w logistyce Treci kształcenia: Istota informatyzacji w logistyce. Systemy i sieci informatyczne w logistyce. Istota funkcjonowania przedsibiorstwa eksploatujcego zintegrowany system informatyczny. Pozyskiwanie danych do prognozowania popytu. Planowanie zasobów dystrybucji. Zarzdzanie relacjami z klientem. Systemy eksperckie w modelowaniu procesów logistycznych. Informatyzacja urzdze i obiektów logistycznych. Sterowanie i zarzdzanie w centrach logistycznych. E-logistyka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia znaczenia systemów informatycznych w zarzdzaniu logistycznym; charakteryzowania systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsibiorstwach; identyfikowania rodzajów i ródeł informacji wykorzystywanych w ramach zintegrowanych systemów informatycznych przedsibiorstw; analizy przydatnoci systemu informatycznego przedsibiorstwa do realizacji jego misji. 7. Kształcenie w zakresie logistyki midzynarodowej Treci kształcenia: Istota logistyki midzynarodowej. Przedsibiorstwa i instytucje uczestniczce w midzynarodowych procesach logistycznych. Midzynarodowe systemy logistyczne. Zarzdzanie midzynarodowymi systemami logistycznymi. Strategie logistyki midzynarodowej. Infrastruktura logistyki midzynarodowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty logistyki midzynarodowej; rozumienia roli midzynarodowych uczestników w procesach logistycznych; identyfikacji uwarunkowa funkcjonowania firmy jako uczestnika midzynarodowych procesów logistycznych; charakteryzowania i rozróniania strategii logistyki midzynarodowej. 8. Kształcenie w zakresie zarzdzania projektem Treci kształcenia: Systemy zarzdzania projektem. Inicjowanie projektu. Ustalanie realnych wymaga dla projektu oraz celu projektu. Konspekt projektu. Tworzenie zespołu projektowego. Planowanie projektu. Struktura podziału zada. Planowanie zasobów. Metody szacowania czasu trwania i kosztów zada projektowych. Schemat sieciowy projektu. Metody sieciowe (CPM, PERT). cieka krytyczna. Harmonogram projektu (wykres Gantta). Przykład programu komputerowego wspomagajcego zarzdzanie projektem. Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania. Realizacja i kontrola projektu. Budowanie zespołu projektowego. Analiza i wprowadzanie zmian. Zamknicie projektu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: definiowania podstawowych poj z zakresu zarzdzania projektem; okrelania cech i struktury projektu; planowania poszczególnych etapów projektu; okrelania zada dla wykonawców projektu; kontroli realizacji i zamknicia projektu. IV. INNE WYMAGANIA 1. Przynajmniej 50% zaj powinny stanowi seminaria, konwersatoria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 13

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 87 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo