Marketing międzynarodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing międzynarodowy"

Transkrypt

1 Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

2 Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz z marketingowymi konsekwencjami tego zjawiska dla podmiotów uczestniczących w sieciach globalnych powiązań.

3 tematyka wykładu zarys przedmiotu 1. Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego. Podstawowe przesłanki, zalety i wady marketingu międzynarodowego. Tworzenie międzynarodowego i globalnego marketingu. 2. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Euromarketing. 3. Międzynarodowe otoczenie marketingu jego elementy: ekonomiczno-rynkowe, demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawno-administracyjne, technologiczne naturalne. 4. Umiędzynarodowienie i globalizacja. Nowe źródła przewagi konkurencyjnej i ich wykorzystanie przez firmy międzynarodowe i globalne (korzyści skali, zasięgu, lokalizacji, doświadczenia, szybkości) 5. Metodyka analizy międzynarodowego otoczenia marketingu. 6. Badania marketingowe rynków zagranicznych. 7. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych. Od strategii lokalnej poprzez międzynarodową do globalnej. Elementy i korzyści strategii globalnej. 8. Podstawowe strategie produktu, ceny i komunikacji w marketingu międzynarodowym. Strategie i systemy dystrybucji i logistyki na rynkach międzynarodowych i globalnych. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania ich narzędzia marketingowe. 9. Formy organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych i globalnych. Ewolucja form organizacyjnych i jej czynniki. Od struktury dywizjonalnej do macierzowej.

4 zarys przedmiotu literatura przedmiotu 1. A. Grzesiuk, 2007, Marketing Międzynarodowy. Warszawa, Wyd. CeDeWu. 2. Komor M., 2000, Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. Warszawa, PWN. 3. Duliniec E., 2004, Marketing Międzynarodowy. Warszawa, PWN. 4. Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w KTN i w gospodarce światowej. Warszawa, PWN.

5 zarys przedmiotu forma zaliczenia: przedmiot kończy się sprawdzianem w postaci testu wielokrotnego wyboru

6 prolog OTOCZENIE MARKETINGOWE czynniki demograficzne czynniki ekonomiczne czynniki naturalne konkurencja Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy społeczności MIKROOTOCZENIE czynniki technologiczne czynniki polityczno prawne czynniki społeczno kulturowe Rys. 1 Otoczenie marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996

7 prolog Orientacja przedsiębiorstwa - to zestaw szczególnych kryteriów związanych z procesem podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach - to fundamentalny zestaw zachowań Orientacja marketingowa - rynkowa - to koordynowanie wszystkich funkcji organizacji na użytek kreowania nadrzędnej wartości dla klienta

8 terminologia firma międzynarodowa to przedsiębiorstwo działające na obszarze więcej niż jednego państwa osiągające korzyści w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji, marketingu i finansów, a także w zakresie kosztów i reputacji, niemożliwe dla uzyskania przez konkurentów działających wyłącznie w kraju firma globalna

9 terminologia marketing międzynarodowy oraz globalny rynki zagraniczne różnicują się względem segmentów rynku, jak i potrzeb, pod względem organizacji działalności itp. - zadaniem mm jest dostosowanie produktu wychodzącego za granicę do potrzeb każdego rynku konsumenci na całym świecie mają niektóre potrzeby takie same istnieje zatem produkt, który w każdych warunkach i na każdym rynku może by sprzedawany. Taki produkt nazywa się produktem światowym albo globalnym związany jest z działalnością firm na rynkach zagranicznych.

10 terminologia marketing międzynarodowy to zespół zintegrowanych działań mających na celu kształtowanie produkcji i obrotu towarowego oraz usług w sensie sprzedaży tych produktów i usług z punktu widzenia potrzeb importerów i eksporterów oraz wygrania z konkurentami na rynkach zagranicznych (należy zidentyfikować rynek zagraniczny i na gruncie rozpoznania potrzeb importerów, np. poznanie konkretnych parametrów użytkowych, warunków cenowych, zapłaty itp. usatysfakcjonować ich pod względem tych potrzeb)

11 fazy rozwoju marketingu międzynarodowego - globalnego 1) marketing eksportowy -opiera się na koncepcji rozszerzonego marketingu krajowego -polega na prostym przedłużeniu koncepcji i narzędzi marketingu krajowego na działalność zagranicą, celem priorytetowym jest sprzedaż i zwiększenie udziału na rynku krajowym -firma poświęca niewiele uwagi na działalność -sprzedaż realizowana za pośrednictwem krajowych pośredników -nie zwraca szczególnej uwagi na konsumentów poza granicami kraju macierzystego 2) nieregularny marketing zagraniczny - wywołany nadwyżką produkcji na rynku krajowym

12 fazy rozwoju marketingu międzynarodowego - globalnego 3) regularny marketing zagraniczny -firma ma zdolność do produkcji dóbr, które mogą być sprzedawane zagranicą -producenci dostosowują dobra do potrzeb indywidualnych nabywców na rynkach zagranicznych, przedsiębiorstwo zaczyna być zależne od zysków uzyskanych zagranicą -krajowi lub zagraniczni pośrednicy albo otwarcie własnej filii 4) marketing międzynarodowy -firma prowadząc działalność na rynkach poza krajem konfrontuje swoją ofertę marketingową z nowym otoczeniem -stosuje inną niż w kraju macierzystym strategię marketingową -dąży do zwiększenia sprzedaży i zysków poprzez adaptację poszczególnych narzędzi market mix do potrzeb i preferencji konsumentów w innych krajach -filie i oddziały firmy działają niezależnie od siebie ustalając własne cele i plany ich realizacji

13 fazy rozwoju marketingu międzynarodowego - globalnego 5) marketing globalny -koncepcja stosowana przez firmy prowadzące działalność gospodarczą w skali całego świata -dążenie do osiągnięcia korzyści skali dzięki standaryzacji Założenie: - stopniowa konwergencja rynków międzynarodowych na jeden wielki rynek światowy -w koncepcji tej zbiór kilku rynków poszczególnych krajów rozpatruje się jako jeden rynek docelowy i dla takiego rynku ustala się strategię marketingową oraz środki jej realizacji -firma traktuje cały świat jako jeden rynek

14 zarządzanie przedsiebiorstwem międzynarodowym Wejście firmy na rynki zagraniczne jest procesem skomplikowany - najczęściej ma charakter ewolucyjny: ocena otoczenia marketingu międzynarodowego decyzje strategiczne obejmujące rozwój za granicą wybór rynków (rozmiar, poziom i podział dochodów nabywców, koszty transakcji, korzyści konkurencyjne, poziom ryzyka) wybór sposobu penetracji rynku (eksport pośredni lub bezpośredni, strategia związku z przedsiębiorstwem zagranicznym, strategia inwestycji bezpośrednich) decyzje zarządcze w ramach planów marketingowych (4P) decyzje organizacji marketingu

15 zarządzanie przedsiebiorstwem międzynarodowym przyczynki rozszerzenia działalności przedsiębiorstw poza macierzysty kraj: - internacjonalizacja i globalizacja - upodabnianie się warunków działania (ekonomicznych i prawnych) - nowe sposoby konkurencji (IT) - konwergencja kulturowa - globalne media - powszechność transportu i informacji

16 zarządzanie przedsiebiorstwem międzynarodowym sposoby wejścia na zewnętrzne rynki: - eksport (pośredni// bezpośredni); - joint venture (licencje// produkcja kontraktowa// kontrakt zarządczy// współwłasność); - inwestycje bezpośrednie (inwestowanie w miejscu);

17 zarządzanie przedsiebiorstwem międzynarodowym korzyści w marketingu międzynarodowym sprowadzają się do: - redukcji kosztów; - wzrostu preferencji klientów; - zwiększenia efektywności działań; - wzrostu konkurencyjności;

18 zarządzanie przedsiebiorstwem międzynarodowym ryzyko w marketingu międzynarodowym sprowadza się do: - różnicy// niestabilności kursów walutowych; - barierach wejścia na nowe rynki stawiane przez rządy państw; - koszty adaptacji do reguł rynkowych danego kraju; - problemy ogólnonarodowe (terroryzm)

19 Marketing w przedsiębiorstwie Historyczne ujęcie marketingu Faza Czas trwania Zasada orientacja produkcyjna orientacja sprzedażowa orientacja marketingowa marketing strategiczny II poł. XIX w. do początku XX w od 1980 dotychczas wytwarzaj maksymalnie i po niskich kosztach sprzedaj co wyprodukowałeś produkuj to co możesz sprzedać planuj i uwzględniaj potrzeby klienta Tabela 1. Fazy rozwoju koncepcji marketingowej

20 Marketing w przedsiębiorstwie wsłuchiwanie się w klienta to zdefiniowanie określenie uwarunkowań wpływających na jego zachowanie: uwarunkowań psychologicznych uwarunkowań społeczno kulturowych uwarunkowań sytuacji zakupowych

21 Marketing w przedsiębiorstwie uwarunkowania psychologiczne motywy - potrzeby, pragnienia, względnie dążenia wpływające na sytuację zakupu. Mają różny charakter, tj. psychologiczny, fizjologiczny albo też mogą być wyuczone postrzeganie (percepcja), proces uczenia się przekonania postawy - względnie trwałe struktury (lub dyspozycje do pojawiania się struktur) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek do danego przedmiotu

22 Marketing w przedsiębiorstwie uwarunkowania społeczno - kulturowe rodzina inne grupy społeczne kultura - wyróżniający się styl życia jakiejś grupy ludzi klasa społeczna (określony zespół wartości, a w pewnej mierze również styl życia) rodzaj sytuacji nabywczej presja czasu proces podejmowania decyzji

23 Marketing w przedsiębiorstwie proces podejmowania decyzji - zakupu jest to ogół działań związanych z nabywaniem produktów i usług wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.

24 Marketing w przedsiębiorstwie Fazy procesu podejmowania decyzji Rozpoznanie Rozpoznanie potrzeby potrzeby Poszukiwanie Poszukiwanie informacji informacji Ocena Ocena alternatyw alternatyw Decyzja Decyzja zakupu zakupu Zachowanie Zachowanie po po dokonaniu dokonaniu zakupu zakupu źródło: Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 179.

25 Marketing w przedsiębiorstwie Modele decyzyjne alternatyw wyboru: optymalne - konsument ocenia każdą markę na podstawie wszystkich najważniejszych dla niego cech produktu uproszczone nabywca zwęża zakres rozważanych cech i ostatecznego wyboru może dokonać na podstawie tylko jednego najistotniejszego kryterium, np. ceny

26 Marketing w przedsiębiorstwie Determinanty wyboru określonego modelu decyzyjnego: rodzaj produktu (cena, rodzaj zaspokajanej potrzeby, częstotliwości nabywania itp.) cechy osobowościowe konsumenta oraz sytuacja nabywcza

27 Marketing w przedsiębiorstwie Rynek nie ma z reguły całkowicie jednorodnego charakteru tj. takiego, który umożliwiłby sprzedaż takiego samego produktu wszystkim klientom. Klienci reprezentujący różne potrzeby oczekują produktów często o odmiennych cechach. Ażeby spełnić ich oczekiwania przedsiębiorstwo musi dopasować swoją ofertę do tych potrzeb.

28 Marketing w przedsiębiorstwie Proces, który służy wyodrębnieniu jednorodnych pod względem potrzeb i wymagań grup klientów, nosi nazwę Reguły segmentacji: segmentacji. poszczególne segmenty powinny być jednorodne pod względem preferencji i potrzeb nabywców, a także ich reakcji na działania rynkowe, każdy segment powinien reprezentować inny sposób zachowania się nabywcy na rynku, segmentacja rynku powinna być przeprowadzona na podstawie takich zmiennych, które spełniając konieczne warunki, są zarazem możliwe do praktycznego zastosowania w procesie podejmowania decyzji rynkowych

29 Marketing w przedsiębiorstwie Istota współczesnego marketingu to: podporządkowanie oczekiwaniom finalnego odbiorcy klienta pobudzanie potrzeb odbiorców integracja klient przedsiębiorstwo poprzez budowanie trwałych relacji dążenie do ciągłych innowacji (podaż/ popyt)

30 marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym B + SWP + MM + R + K badania marketingowe strategia taktyka realizacja kontrola segmentacja wybór rynków docelowych marketing mix

31 marketing międzynarodowy marketing globalny badania marketingowe

32 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe - jest to celowe, systematyczne oraz obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie. celem badań marketingowych jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji marketingowych, tzn. wskazanie optymalnego rozwiązania bądź określenie pewnego planu podejmowania decyzji poprzez wyznaczenie konkretnych problemów do rozwiązania zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnej decyzji

33 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe etapy procesu podejmowania decyzji 1. Ustalanie celów. 2. Określenie aktualnego i potencjalnego stanu rzeczywistości 3. Wybór problemów do dalszego rozpatrzenia 4. Rozwój alternatyw osiągnięcia celu 5. Wybór najlepszej alternatywy. 6. Podjecie decyzji i jej realizacji 7. Kontrola rezultatów I N F O R M A C J E INFORMACJE DOSTĘPNE (POSIADANA WIEDZA) LUKA INFORMACYJ NA

34 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe źródło informacji - wszelkie zbiory informacji na podstawie których można stworzyć plan poszukiwania informacji - materiały o charakterze ogólnym, które pozwalają na poszukiwanie głębszych znaczeń

35 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe źródło informacji informacje marketingowe - wszelkie informacje pochodzące z rynku i wnętrza firmy poszerzające wiedzę o możliwościach i utrudnieniach jej marketingowego działania, służące menedżerom za podstawę podejmowania decyzji marketingowych i kontroli ich skutków. informacje rynkowe - wiedza o rynku (zachowaniach i upodobaniach konsumentów), służąca specjalistom od marketingu za podstawę do podejmowania decyzji marketingowych i kontroli ich skutków.

36 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe obszary badań I. badania warunków działania przedsiębiorstwa II. badania instrumentów oddziaływania przedsiebiorstwa na rynek (produkt// promocja// dystrybucja// cena) III. badania rezultatów działania przedsiebiorstwa

37 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe rodzaje badań marketingowych 1. przedmiotowe 2. rodzaj źródeł informacji 3. kryterium typu i szczegółowości decyzji 4. charakter informacji 5. warunki działania przedsiębiorstwa 6. instrumentarium oddziaływania przedsiebiorstwa na rynek 7. rezultaty działania przedsiebiorstwa

38 marketing międzynarodowy globalny badania marketingowe realizacja - pojedyncza osoba - wewnątrz firmy - komórka - dział - poprzez zewnętrzną agencję badawczą specjalizująca się w badaniach rynkowych

39 marketing międzynarodowy globalny standaryzacja dlaczego? homogeniczne - jednorodne potrzeby i preferencje (trendy społeczno gospodarcze) mobilność konsumentów korzyści skali Global tzn. JEDEN RYNEK

40 marketing międzynarodowy globalny standaryzacja trendy społeczno gospodarcze starzejąca się populacja wzrost poziomu wykształcenia wzrost świadomości ekologicznej wzrost konsumpcji usług w porównaniu do dóbr trwałych zmniejszenie liczebności gospodarstw domowych rosnącą liczba emigrantów

41 marketing międzynarodowy globalny standaryzacja = dopasowanie preferencje zastosowania produktu postawy wzorce nabywcze poziom dochodów i siły nabywczej przepisy prawne i regulacje prawa zwyczajowego umiejętności i wykształcenie dostępność mediów

42 przewaga konkurencyjna Konkurencja na bazie przewagi - oznacza, iż firma przy użyciu posiadanych przez nią zasobów jest wstanie dostarczyć na rynek ofertę zaspokajająca istotne potrzeby nabywców w sposób na tyle unikatowy, że nabywcy wybiorą jego ofertę zaś odrzucą propozycje konkurentów.

43 zarządzanie marketingowe zarządzanie marketingowe jest procesem ciągiem działań i decyzji zmierzających do ustalenia efektywnych sposobów realizacji celów rynkowych zgodnie z marketingowymi zasadami orientacji marketingowej - dotyczy przedsiębiorstw jako całości, jednorodnych dziedzin działalności bądź pojedynczych przedsięwzięć rynkowych

44 planowanie strategiczne planowanie marketingowe: proces decyzyjny określania zakresu działalności i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie analizy obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej. Zawiera elementy identyfikujące szanse i zagrożenia rynkowe oraz reagowania na nie przy wykorzystaniu zasobów, jakie przedsiębiorstwo posiada lub może nabyć. jest to proces: ciągły (początek i w trakcie działalności firmy) koordynacji decyzji długookresowych i krótkookresowych

45 planowanie marketingowe planowanie - zespół czynności prowadzących do określenia celów rynkowych i zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, które realizują określone funkcje marketingowe oraz łączenie wszystkich elementów kompozycji marketingowej (marketing-mix) w skoordynowany system działania.

46 rodzaje planów strategiczny taktyczny operacyjny planowanie - ogólny, zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych - jest to plan długookresowy wieloletni od 5 lat i nawet do kilku dziesięcioleci. - szczegółowy plan sposobów realizacji elementów planu strategicznego - jest to plan średniookresowy, czyli obejmujący okres od 1 5 lat (2-3 lata) - subszczegółowy plan realizacji elementów planów taktycznych - jest to plan krótkookresowy obejmujący na ogół okres jednoroczny lub krótszy - występuje w formie planów działania bądź planów reakcji

47 planowanie planowanie strategiczne to technika zarządzania, której istota polega na zorganizowaniu procesu podejmowania decyzji w formę procedury składającej się z poszczególnych elementów. Określenie misji przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu. Przygotowanie analizy sytuacji. Wyznaczenie celów i zadań Opracowanie strategii Sformułowanie strategii alternatywnych. Wybór najlepszej strategii. Przygotowanie planów strategicznych. Określenie konsekwencji finansowych planu marketingowego. Organizacja, wdrożenie i kontrola realizacji strategii.

48 model planowania wizja obraz przyszłości, który uczestnicy organizacji chcą wykreować ogólna koncepcja, pożądany, inspirujący obraz przyszłości przedsiębiorstwa i jego miejsca w otoczeniu jest to również wyrażenie intencji i aspiracji bez określenia środków i sposobów realizacji osiągnięcia wyznaczonych celów jest koncepcją intelektualną, wykreowaną przez lidera organizacji wizerunkiem rzeczywistości którą chcemy stworzyć

49 model planowania misja deklarowana postać wizji powołanie - szczególny powód istnienia przedsiębiorstwa precyzyjne wyrażenie dalekosiężnych, długookresowych zamierzeń i aspiracji organizacji najbardziej ogólny cel wyznaczany przez przedsiębiorstwo filozofia działania zbiór zasad działalności i wartości credo firmy

50 model planowania strategiczna jednostka biznesu przedsiębiorstwa wyrażają swoją działalność poprzez określenie biznesów jakimi przedsiębiorstwo będzie się zajmować względem typu nabywców ich potrzeb i preferencji sposobów i środków użytych do zaspokojenia wyszczególnionych potrzeb

51 model planowania decyzje dotyczące zakresu biznesów nazywamy inaczej decyzjami misji przedsiębiorstwa: zakres branż. (jedna - wiele) zakres segmentów rynku (segmentacja - różne kategorie) geograficzny zakres działalności (obszar, region, kraj) miejsce w kanale dystrybucji (producent, własna sieć, korzystanie z sieci)

52 analiza sytuacji model planowania to proces gromadzenia oraz przetwarzania zewnętrznych i wewnętrznych informacji, który daje możliwości identyfikowania krótko i długoterminowych problemów decyzyjnych oraz przedstawia szanse ich rozwiązania

53 model planowania analiza ilościowa przedsiębiorstwa - dokonanie pomiaru rynku a przede wszystkim ustalenie: wielkości i pojemności rynku dynamiki rynku cenowej struktury rynku analiza jakościowa przedsiębiorstwa- ma na celu: określenie rodzaju konsumentów oraz ustalenie ich potrzeb wyodrębnienie konkretnych segmentów rynku rozpoznanie kanałów rynku rozpoznanie natężenia i struktury konkurencji

54 analiza sytuacji: model planowania Prognozy ogólnoekonomiczne i branżowe: Czynniki popyto-twórcze. Prognoza sprzedaży branży. Określenie jednostki / jednostek strategicznych. Sprzedaż. Udział w rynku. Zysk. Określenie luki planistycznej. Rynki obsługiwane i nieobsługiwane. Cechy nabywców: Identyfikacja ostatecznego nabywcy, czynniki wpływające na zakup. Częstotliwość zakupu. Sezonowość i cykliczność zachowań. Sytuacja konkurencyjna. Uszeregowanie konkurentów wg udziału w rynku. Określenie otoczenie konkurencyjnego. Konkurencja spoza branży.

55 analiza sytuacji: model planowania Marketing mix. Linia produktu. Pozycja rynkowa produktu w zależności od stopnia wyróżnienia, szerokości linii, opakowania, usług dla nabywcy. Faza cyklu życia. Oferowane marki indywidualne. Polityka i kanały dystrybucji. Wykorzystane i niewykorzystane kanały dystrybucji. Pokrycie rynku ilościowe i jakościowe. Polityka dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna. Wsparcie sprzedażowe dla uczestników kanału. Postawa pośredników w stosunku do przedsiębiorstwa. Promocja. Cena. Wydatki w porównaniu z wydatkami konkurentów. Liczba sprzedawców i pokrycie obszaru rynkowego. Efektywność reklamy. Polityka i praktyka cenowa obsługiwanych segmentów. Sytuacja branży wobec lidera cenowego.

56 analiza sytuacji: model planowania Zmiany w strukturze rynku. Ograniczenia. Zewnętrzne. Wewnętrzne. Silne i słabe strony. Szanse. Marketing. Efektywność kosztowa. Podsumowanie kluczowych problemów i szans.

57 model planowania Metody portfelowe - pozwalają ustalić pozycję przedsiębiorstwa i jego produktów. - zasada posługiwania się nimi polega na dokonaniu oceny różnych towarów i usług wytwarzanych i sprzedawanych na danym rynku z punktu widzenia: -względnego udziału produktu na rynku -tempo wzrostu sprzedaży produktów na rynku -stopień atrakcyjności -pozycję konkurencyjną

58 model planowania Relatywny udział w rynku Macierz BCG Stopa wzrostu segmentu Wysoka Niska Wysoki GWIAZDY wysoka rentowność, wysokie inwestycje, DOJNE KROWY wysoka rentowność, niskie inwestycje Niski ZNAKI ZAPYTANIA niska rentowność, wysokie inwestycje PSY niska rentowność, niskie inwestycje

59 model planowania Macierz McKinseya Silna ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA Duża Średnia Słaba Pozycja dominująca za wszelką cenę Śledzić rozwój sektora Zapewnić rentowność POZYCJA KONKURENCYJNA Średnia Inwestować i rozwijać się Utrzymać się i zapewnić rentowność Rentowność przez stopniowe wycofanie Słaba Duże inwestycje albo wycofanie Wycofanie Wycofanie

60 model planowania analiza konkurencji zbiór czynności odnoszących się do badania głównych konkurentów w celu poznania ich zamierzeń (celów), słabych i mocnych stron, określenia sposobu ich zaatakowania i oceny szansy prowadzenia zamierzonych działań.

61 model planowania model analizy konkurencji wg. M.E. Portera konkurencja w sektorze zagrożenie wejściem nowych firm na rynek siła przetargowa dostawców rywalizacja między firmami wewnątrz sektora siła przetargowa nabywców siła przetargowa ze strony substytutów

62 model planowania Nazwa analizy SWOT wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts mocne strony firmy Weaknesses słabe strony firmy Opportunities szanse Threats zagrożenia

63 planowanie cel definiowalny punkt zdarzeń przez przedsiębiorstwo cechy celów organizacji: Z zrozumiały M mierzalne O osiągalne w czasie R realne A ambitne E efektywność, elastyczność

64 Klasyfikacja celów: planowanie szczebel cele strategiczne cele taktyczne cele operacyjne dziedzinę ustalane w oparciu o zakres działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo np. - jakość i wydajność cele długoterminowe ramy czasowe cele średnioterminowe cele krótkoterminowe

65 def. strategia to: strategie sposób w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją misję zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe długofalowe cele rynkowe. zespół zaprogramowanych działań zapewniających egzystencję i rozwój firmy w długim okresie czasu zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania celów

66 strategie strategia - oznacza również model działań rynkowych związanych z jednym elementem marketingu, prowadzący do osiągnięcia przewagi nad konkurentami Z tej perspektywy można wyróżnić: strategie produktu, cenowe, strategie promocji oraz dystrybucji

67 kontrola Kontrola marketingowa to faza w zarządzaniu marketingowym polegająca na ocenie wyników, określeniu przyczyn ewentualnych niedomagań i źródeł ich powstania oraz wyciągnięcia wniosków dla ulepszenia działalności marketingowej firmy.

68 kontrola Rodzaje kontroli w procesie zarządzania marketingiem kontrolę bieżącą, która polega na śledzeniu postępów w procesie realizacji zadań ujętych w planach marketingowych. Kontrola bieżąca spełnia zatem funkcję regulacyjną; kontrolę operacyjną, której przedmiotem jest całościowa analiza i ocena końcowego wykonania konkretnych zadań rynkowych ujętych w odpowiednich operacyjnych planach marketingowych kontrolę strategiczną, której celem jest krytyczna analiza struktury i sposobów funkcjonowania całego systemu marketingowego w przedsiębiorstwie na tle aktualnego stanu i zmian zachodzących w jego otoczeniu. Ten rodzaj kontroli, określany również jako rewizja lub audyting marketingowy ma wymiar najszerszy i jest ściśle powiązany z analizą marketingową sytuacji przedsiębiorstwa

69 instrumenty marketingu mix Elementy marketingu mix... Marketing-mix jest kompozycją o hierarchicznej strukturze, złożoną z czterech podkompozycji: podkompozycji produktu (podstawowe właściwości produktów i ich odmian asortymentowych tworzących daną kompozycję oraz marka, opakowanie, usługi związane z produktem itp.) podkompozycji ceny (cena podstawowa, rabaty, warunki płatności, kredyt itp.) podkompozycji dystrybucji (układ kanałów dystrybucji i rozwiązania logistyczne) podkompozycji promocji (sprzedaż osobista, reklama, środki aktywizacji sprzedaży, instrumenty z zakresu public relations)

70 produkt

71 Produkt jako instrument marketingowy Def. to każdy obiekt wymiany rynkowej, inaczej wszystko, co można zaoferować na rynku nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu produktem może być dobro materialne, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, a nawet pomysł czy idea

72 Produkt jako instrument marketingowy Funkcje produktu: są związane z celem, któremu produkt służy. Relacje cel i funkcje decydują o przeznaczeniu, użyteczności, wydajności funkcje dodatkowe to relacje człowiek produkt. Dotyczą one wygody, estetyki, opakowania, sposobu konserwacji itp.

73 Produkt jako instrument marketingowy struktura produktu: kategoria korzyści jakich oczekują nabywcy kategoria produktu rzeczywistego kategoria produktu poszerzonego

74 Produkt jako instrument marketingowy Podział produktów 1. Ze względu na odbiorcę: konsumpcyjne, przemysłowe, 2. Ze względu na trwałość: dobra nietrwałe, trwałe, usługi, 3. Ze względu na skalę oferty: dobra lokalne, dobra globalne, 4. Ze względu na strategię rynkową: produkty substytucyjne i komplementarne

75 Produkt jako instrument marketingowy Cykl życia produktu - to okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku - w tym okresie występują różne stadia sprzedaży produktu, tzw. fazy cyklu życia produktu: faza wprowadzania faza wzrostu faza dojrzałości faza spadku

76 Produkt jako instrument marketingowy Cykl życia produktu I Faza kreowanie produktu Cele marketingowe: II Faza maksymalizacja udziału w rynku III faza maksymalizacja zysku, obrona udziału w rynku IV faza obniżenie wydatków, wykorzystanie znajomości marki

77 Produkt jako instrument marketingowy Strategia produktu - produkt-mix Wybór oferowanych produktów powinien wynikać: ze znajomości potrzeb nabywców z oceny chłonności rynku z rozpoznania siły i zagrożeń ze strony konkurentów

78 Produkt jako instrument marketingowy Strategia produktu - produkt-mix Decyzje dotyczące produktu-mix dotyczą: określenia asortymentu czyli liczby różnych linii produktów w firmie głębokości asortymentu czyli liczby produktów w ramach danej linii produktu długości asortymentu wszystkie produkty wytwarzane w firmie

79 Produkt jako instrument marketingowy proces rozwoju produktu ujęcie wzg. pozostałych działów firmy w tym marketingu Fazy procesu rozwoju produktu inżynieria współbieżna I. Opracowanie koncepcji. II. Planowanie. - czynności realizowane są na różnych etapach procesu częściowo się pokrywając - skrócenie czasu III. Projektowanie i rozwój. IV. Przygotowanie komercyjne. V. Wprowadzenie na rynek. czas realizacji projektu

80 Produkt jako instrument marketingowy 5 strategii międzynarodowych produktu nie zmieniaj produktu dostosuj produkt stwórz nowy produkt nie zmieniaj promocji proste rozpowszechnianie produktu adaptacja produktu wynalezienie produktu dostosuj promocję adaptacja przekazu adaptacja podwójna

81 Produkt jako instrument marketingowy Nowy produkt lub usługa stwarzają przedsiębiorstwu możliwość rozszerzenia asortymentu wytwarzanych i sprzedawanych produktów dają szansę pozyskania nowych nabywców na dotychczasowych i nowych segmentach rynku morze odmłodzić koszyk proponowanych produktów bądź usług

82 cena

83 Cena jako instrument marketingowy Def. - punktem wyjścia w procesie tworzenia cen istotne jest skoordynowanie działań ze strategią marketingową przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia współzależności między ceną a pozostałymi elementami marketingu-mix jest związane z dostosowaniem ceny do charakteru rynku docelowego i strategii pozycjonowania oferty na rynku

84 cena Cena jako instrument marketingowy - wymaga uwzględnienia współzależności z pozostałymi elementami marketingu-mix poziom cen zdeterminowany jest z jednej strony możliwościami sprzedaży produktu, z drugiej strony jego właściwościami funkcjonalnymi i jakością wzajemny związek ceny i cech produktu jest tym ściślejszy, im rynek ma charakter bardziej wolno-konkurencyjny w warunkach swobodnej gry rynkowej cena określonego produktu symbolizuje jego wartość rynkową (dla nabywców wysoka cena = wysoka jakość). na cenę wpływają także nakłady ponoszone na dystrybucję i promocję i one też w dużej mierze determinują poziom cen - z drugiej strony cena akceptowana przez nabywców określa granicę możliwości polityki produktu, dystrybucji i promocji

85 Cena jako instrument marketingowy cena cena jest głównym elementem marketingu mix oraz swoistym narzędziem gry ekonomicznej dla sprzedającego - jest elementem jego dochodów (ew. zysku lub straty) dla kupującego - jest zmniejszeniem wolumenu środków na inne zakupy

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat wykładu Zycie produktu Prowadzący dr Joanna Żukowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016r. Kompletny produkt Suma użyteczności i korzyści, jakie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CENOWA 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ

POLITYKA CENOWA 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ POLITYKA CENOWA 1. CENA JAKO ELEMENT MARKETINGU-MIX 2. PROCES WYZNACZANIA CENY FINALNEJ 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ 2.2. WYZNACZENIE WIELKOŚCI POPYTU 2.3. OSZACOWANIE KOSZTÓW 2.4. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo