Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I)"

Transkrypt

1 Andrzej Szromnik Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I) 1 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa P. Kotler, S.J. Levy, Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing 1969, January. W działaniach marketingowych organizacji z reguły nośnikiem oferowanych wartości są różnorodne dobra materialne o charakterze konsumpcyjnym lub inwestycyjnym, ale także różnego rodzaju nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe. Poszerzone ujęcie marketingu zaproponowane prze P. Kotlera nie ogranicza przedmiotów transakcji i nie sprowadza ich jedynie do obiektów materialnych 1. Od wielu lat marketingowy sposób myślenia i działania jest podstawą strategii rozwoju firm sektora usług. Swój sukces na rynku budują one na marketingowym kreowaniu i świadczeniu usług, w tym przypadku różnych czynności oraz świadczeń nie mających z natury rzeczy charakteru materialnego (w przypadku wielu usług odpowiednia działalność wymaga materialnego wyposażenia punktu zakładu usługowego lub obecności przedmiotu świadczenia, np. w przypadku usług naprawczo-konserwacyjnych). Ekspansja filozofii i praktyki marketingowej w sferze wymiany obiektów niematerialnych dotyczy współcześnie wielu innych przypadków, chociażby wymiany informacji, papierów wartościowych i walut oraz innych walorów symbolicznych. Szczególnym przypadkiem marketingowego podejścia w oferowaniu wartości niematerialnych jest koncepcja kreowania i rozpowszechniania różnorodnych idei 2. Takie ujęcie procesu opiera się na dopuszczalnym, analogicznym jak w przypadku dóbr materialnych i usług, założeniu, że idea jest specyficznym produktem oferowanym w systemie komercyjnym lub niekomercyjnym jako zbiór wartości, użyteczności czy korzyści o różnorakim charakterze, zakresie, funkcji oraz formie ujęcia 3. Wyjaśnienie marketingowej koncepcji procesu propagowania idei napotkać może wiele trudności w sferze wyjaśnień ogólnych oraz w sferze praktycznego zastosowania. Wynika to z różnych okoliczności, do których należą: bardzo różnorodny charakter, cel oraz formy idei, niematerialność idei w pełnym jej zakresie, wielość podmiotów potencjalnego kreowania idei oraz wielość ich adresatów, niemożność zastosowania prostej analogii z rozwiązaniami znanymi z rynku dóbr materialnych, a nawet usług, podobieństwo wielu idei, częsty chaos w ich typologii oraz opisie, brak przykładów przygotowania i wdrożenia koncepcji marketingowej w odniesieniu do świata idei. W niniejszym opracowaniu zamierza się podjąć próbę rozwinięcia marketingu idei, próbę wyjaśnienia sposobu rozumienia koncepcji, jak i strategii operacyjnego wdrożenia podejścia marketingowego w sferze rozpowszechniania oraz skutecznego akceptowania nowych idei. Propozycje w tym zakresie mają otwarty, autorski charakter i stanowią jeden z możliwych punktów widzenia oraz rozumowania. Całość treści oparto na procesie wymiany wartości marketingowych utożsamianych z samym przedmiotem wymiany produktem oraz koncepcjami ich oferowania, przy założeniu istnienia określonych ka- 3 P. Kotler, Generic Concept of Marketing, Journal of Marketing 1972, April. 2

2 nałów transferu idei, podmiotów uczestniczących oraz cenowo-kosztowych warunków akceptacji zakupu nowej idei przez jednostki lub grupy 4. Przedmiot zainteresowań autora, czyli marketing idei, stanowiąc jeszcze jeden przypadek wyodrębniania się tzw. marketingu sektorowego, pozostaje w ścisłym związku z dorobkiem nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania projektami oraz lobbingu marketingu idei zorientowanego na decydentów. Idea próba ujęcia istoty, cech oraz grupowanie wstępne Wyjaśnienie założeń, warunków czy też procedur operacyjnych marketingu idei wymaga przyjęcia już na wstępie określonego zakresu pojęciowego samej idei, a więc sformułowanie na użytek niniejszej pracy dopuszczalnej definicji tej kategorii. Abstrahując od filozoficznej koncepcji idei znanej w filozofii idealistycznej czy filozofii materialistycznej, można założyć, że idea jako obiekt zainteresowań marketingu jest: całościowo ujętym zamysłem odnoszącym się do ludzkich myśli, postaw lub zachowań, formalnie lub werbalnie sprecyzowaną normą zachowań jednostek lub grup społecznych w określonych warunkach, programem, myślą przewodnią, przesłaniem dla działalności jednostek i/lub grup społecznych, ukształtowanym i utrwalonym stanem świadomości jednostki lub grupy jako efektem percepcji, uczestnictwa czy też edukacji otoczenia materialnego, sposobem rozwiązania kwestii społecznych, organizacyjnych, technicznych lub środowiskowych w warunkach ograniczoności środków, spójnym i logicznym zbiorem twierdzeń opisujących istniejącą lub potencjalną sytuację w pewnym obszarze aktywności ludzkiej, zbiorem pożądanych wartości wyznaczających kierunek dążeń i działań jednostek oraz grup społecznych. Z przedstawionego zestawu określeń precyzujących możliwe sposoby rozumienia idei wynika, że w koniecznych, rozpatrywanych także w niniejszym miejscu przypadkach idea może być traktowana jako odpowiednik takich pojęć, jak: pomysł, przesłanie, program, pogląd, projekt, ale także jako: wzorzec, koncepcja, twierdzenie, myśl przewodnia, wyobrażenie czy rozwiązanie. Wielość możliwych sposobów wyjaśnienia istoty idei jako przedmiotu działań marketingowych zmusza do dodatkowego sprecyzowania cech, jakim idea odpowiada, a które konkretyzują właściwe ujęcie definicyjne 5. I tak należy przyjąć, że idea to: efekt procesu myślowego, doświadczeń oraz eksperymentów jednostek lub grupy, całościowe, spójne i logiczne określenie, zapis lub werbalne odwzorowanie, zbiór społecznie akceptowanych wartości jest odnoszona i waloryzowana w stosunku do idei dotychczasowych, idei znanych i akceptowanych 6. Wielość i różnorodność idei z pewnością utrudnia pełną i spójną ich klasyfikację. Na potrzeby podjętego problemu naukowego założono, iż głównymi rodzajami idei zasługującymi na ich opracowanie marketingowe są idee społeczne, ekologiczne, polityczne, ekonomiczne, technologiczne i filozoficzne 7. W każdej z wymienionych grup idei można wyodrębnić idee: stare i nowe, własne i obce, akceptowane i nieakceptowane, użytkowe i abstrakcyjne, jednostkowe i grupowe, obojętne i preferowane, znane i nieznane. Każdą grupę idei scharakteryzować z kolei można za pomocą zbioru cech aplikacyjnych, takich jak m.in.: zrozumiałość, adekwatność innowacyjność, oryginalność, przydatność, świadomość, masowość, ważność. Używając podanych cech, komponując z nich odpowiednie pary kryteriów, całokształt rozpatrywanych idei daje się podzielić na cztery grupy, zgodnie z efektem zastosowania metody portfelowej. W ten sposób znacznemu rozszerzeniu ulega system kwalifikacyjny idei oraz ich wartość poznawcza i aplikacyjna, bez względu na ich charakter, źródła czy też obszar odniesienia (rysunek 1). Dwukryterialny podział idei pomimo niewątpliwych zalet interpretacyjnych ma jednak ograniczony walor poznawczy. Znacznie pełniejszą oraz wielostronną identyfikację idei uzyskać można dzięki ocenie oraz prezentacji zbioru 4 B. Iwankiewicz-Rak, L. Rak, Społeczny marketing w procesach adaptacji idei zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing 2006, nr P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, Journal of Marketing 1971, July. 6 W. Banach, Czy możliwy jest marketing wartości społecznych, Człowiek i Społeczeństwo 2003, nr Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków

3 Rysunek 1. Klasyfikacja 2-kryterialna idei według metody portfelowej I Innowacyjność mała duża II Ocena społeczna akceptowalne nieakceptowalne Źródło pochodzenia III Możliwości ograniczone pełne własne obce Idee a Idee c Idee b Idee d Stopień świadomości znane nieznane Idee a Idee b Idee c Idee d Ilość rozpowszechnialna IV Znaczenie społeczne jednostkowe grupowe obojętne preferowane Idee A Idee B Idee C Idee D Warunki przekazywania komercyjne niekomercyjne Idee A 1 Idee B 1 Idee C 1 Idee D 1 cech, zwłaszcza na tle i z wykorzystaniem idei alternatywnych pokrewnych, idei substytutów czy kontridei. Przeprowadzając ocenę punktową idei w odniesieniu do każdego kryterium oddzielnie, uzyskuje się zbiór pojedynczych ocen, które po zsumowaniu dają ocenę łączną, syntetyczną. Graficznym odwzorowaniem wielokryterialnej, punktowej oceny wybranych idei jest odpowiedni profil przekroju linia łamana, wieloodcinkowa. Rysunek 2. Profile przekroju dwóch pokrewnych idei starej i nowej (według wybranych cech) Cechy idei Skala ocen punktowych Zrozumiałość 2. Innowacyjność 3. Świadomość 4. Ważność 5. Masowość 6. Adekwatność 7. Korzystność 8. Komunikatywność 9. Akceptowalność 10. Medialność ocena punktowa starej (dotychczasowej) idei ocena punktowa nowej idei 4

4 Na rysunku 2 przedstawiono hipotetyczny przykład ocen dwóch alternatywnych, pokrewnych idei za pomocą przyjętych dziesięciu kryteriów szczegółowych. Zastosowane kryteria wyrażają różne cechy idei: od kryteriów własnych, typu innowacyjność, ważność, masowość, komunikatywność i medialność, do kryteriów związanych z ich odbiorem przez grupę docelową, typu zrozumiałość, świadomość, adekwatność, korzystność i akceptowalność. Przez zrozumiałość należy rozumieć możliwość poznania istoty idei przy uwzględnieniu obecnego poziomu wiedzy ogólnej i branżowej społeczeństwa, dotychczasowych kontaktów i doświadczeń, zakresu korzystania ze współczesnych mediów, ale równocześnie orientując się na sposób sformułowania idei, jej przedmiot, praktyczne odniesienia, język opisu oraz symbolikę. Innowacyjność wyraża relację do idei już istniejących, akcentując charakter i stopień różnic miedzy nimi. Idee mogą bowiem nawiązywać do rozwiązań, koncepcji czy też programów już znanych, będąc ich większą lub mniejszą modyfikacją uzupełnieniem, rozszerzeniem, a nawet unowocześnieniem. Mogą też być stwierdzeniami zupełnie nowatorskimi, pionierskimi w danym obszarze aktywności ludzkiej. Świadomość idei to nic innego jak oczekiwany lub rzeczywisty stopień jej znajomości jako efekt rozpowszechnienia, komunikacji masowej oraz procesów edukacyjnych, uwzględniających czy też wprost poświęconych istocie danej idei. Ważność idei jako jej cechę własną należy rozumieć jako ważność dla osób lub grup kreujących daną ideę lub też ważność dla jej zleceniodawców, promotorów. Wynika ona zazwyczaj i wiąże się z wykorzystaniem idei dla rozwiązywania pilnych problemów społecznych, priorytetów w polityce społecznej, gospodarczej, ekologicznej, demograficznej. Masowość idei to nic innego jak jej zakres oddziaływania. Z tego punktu widzenia idee mogą być adresowane i funkcjonować wyłącznie w ramach określonych organizacji, jednostek osadniczych lub ich grup. Wiele idei ma charakter i wymiar uniwersalny, są one bowiem formułowane z przeznaczeniem masowym. Nie mają więc cech regionalnych, sektorowych, etnicznych lub branżowych. Adekwatność idei wiąże się z dopasowaniem jej wyrazu przesłania, myśli przewodniej lub odpowiedniego rozwiązania organizacyjnego, technologicznego, środowiskowego do istniejących już koncepcji w odpowiednim obszarze, a równocześnie do spodziewanych rozwiązań rozwojowych, rozszerzających lub uzupełniających. Adekwatność jest kategorią relacyjną, jej ocena wymaga porównań, odniesień oraz analiz zgodności, podobieństwa, współzależności (rysunek 3). Korzystność idei odzwierciedla skalę jej dobra dla adresatów jednostek, grup lub całej zbiorowości. Z tego punktu widzenia odpowiednie koncepcje, struktury i procedury mogą być bardziej lub mniej atrakcyjne dla grup docelowych. Chodzi w tym przypadku o korzyści nie tylko obecne, ale również Rysunek 3. Efekt diagnozy: a) wstępnej społecznych (mentalnych) warunków wyznawanych idei przez jednostki lub grupy, b) końcowej propagowania nowej idei a) A C B A C B A D B b) A B A B A B A dotychczas wyznawana idea B idea nowa C część wspólna idei obszar zgodności D różnica mentalna między ideami nowy zakres wyznawanej idei 5

5 potencjalne, bezpośrednie i pośrednie, bieżące i perspektywiczne, i wreszcie korzyści materialne i niematerialne, w tym o charakterze emocjonalnym. Komunikatywność idei to jej podatność na trafne, pełne, zrozumiałe i przekonywujące ujęcie werbalne, symboliczne, mechaniczne lub dźwiękowe. To kwestia przetworzenia idei na prosty, logiczny i spójny komunikat odpowiedni do poziomu intelektualnego oraz innych cech odbiorców. Akceptowalność idei to cecha związana z konfrontacją zawartych w niej lub zalecanych norm postępowania, procedur i receptur z systemem wartości odbiorców. W rezultacie dana idea, zwłaszcza idea nowa, napotyka większe lub mniejsze bariery mentalne. W efekcie charakteryzujące się różnym stopniem akceptowalności, potwierdzenia lub zainteresowania. Medialność idei odzwierciedla jej atrakcyjność dla środków masowego przekazu. To przede wszystkim jej oryginalność koncepcyjna, wyjątkowość czy unikalność w danej dziedzinie. Na wysoką ocenę medialności idei mają wpływ instytucje oraz osoby z nią utożsamiane, w tym ich twórcy, propagatorzy i zwolennicy, ich prestiż, pozycja w środowisku krajowym i międzynarodowym, popularność w radiu, prasie i telewizji. w tym szczególnym przypadku poszerzania marketingu i włączenia do obszaru jego funkcjonowania sfery idei obowiązują następujące reguły: idea jest zestawem wartości, użyteczności czy satysfakcji istotnych dla odbiorców, proces kreowania idei powinien być poprzedzony pełnym rozpoznaniem środowiska odbiorców idei, ich oczekiwań, potrzeb, pragnień oraz preferencji, nowa idea komponowana jest z wykorzystaniem wiedzy o ideach już znanych, istniejących oraz obowiązujących, w tym ideach pokrewnych, pochodnych i konkurencyjnych, skuteczne rozpowszechnianie i utrwalanie nowych idei poprzedzić należy szeroką akcją jej komunikowania informowania, przekonywania lub przypominania, przyjęcie i akceptacja nowej idei zależy od konsekwencji zmian sposobów myślenia, postaw oraz zachowań jej docelowych adresatów od wielkości subiektywnych kosztów zmiany, jej uciążliwości, trudności, wysiłku stresu oraz ewentualnych utraconych korzyści, sukces w procesie kreowania oraz przekazywania nowych idei w znacznym stopniu wynika ze Rysunek 4. Podstawowy proces marketingu idei wymiana wartości między stronami przekazu IDEA jako zbiór korzyści Rozpoznanie NADAWCA Inicjator Zwolennik Propagator Przekaz testujący wstępny Sygnały reakcje Zachęty argumentacja perswazja Deklaracja akceptacji zmiany Docelowy ADRESAT idei podmiot oddziaływania Mentalne koszty akceptacji (zmiany) Marketingowa koncepcja idei i procesu jej transmisji Marketingowe ujęcie procesu kreowania oraz przekazywania idei w całej ich różnorodności opiera się na kilku podstawowych założeniach mających swoje źródło w ogólnej wiedzy o marketingowym systemie myślenia oraz działania 8. Również 8 S.H. Fime, The Marketing of Ideas and Social Issues, Praeger, New York sprawnych kanałów komunikowania idei oraz aktywności i lojalności zaangażowanych w tym procesie podmiotów, stosunek do nowej idei akceptacja, ocena, krytyka, relatywna atrakcyjność powinien być przedmiotem systematycznych i kompleksowych badań oraz analiz. Traktowanie idei jako zestawu określonych korzyści, jakie może otrzymać adresat pod warunkiem jej akceptacji, wymaga wyjaśnienia sposobu pojmowania samych korzyści. W tym przypadku przyjmuje się, że dzięki poznaniu nowej idei, dzięki zrozu- 6

6 Rysunek 5. Cele kreowania idei i wynikające z niego korzyści CELE KREOWANIA ROZPOWSZECHNIANIA IDEI 1. Umacnianie społecznie akceptowanych przekonań i poglądów 2. Propagowanie norm i zasad porządku społecznego 3. Korygowanie postaw i zachowań społecznych 4. Eliminowanie zachowań negatywnych 5. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej 6. Rozpowszechnianie innowacji 7. Rozwijanie masowej edukacji społeczeństwa i grup 8. Kształtowanie jedności i spójności społeczeństwa oraz grup 9. Pobudzanie i kształtowanie wrażliwości społecznej 10. Pozyskiwanie sympatyków, zwolenników i członków dla organizacji społecznych INDYWIDUALNE KORZYŚCI OSÓB I GRUP JAKO PODSTAWA MARKETINGU IDEI 1. Edukacja i rozwój osobisty 2. Społeczne uznanie i szansa kariery 3. Pozytywne wyróżnienie się w grupie 4. Nagrody i wyróżnienia; korzyści materialne 5. Adaptacja do nowych trendów 6. Satysfakcja własna 7. Przynależność do grup i klubów prestizowych 8. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 9. Wspieranie postępowych dążeń i ruchów społecznych 10. Korekta błędów i zachowań negatywnych oraz związanych z nimi strat Rysunek 6. Algorytm procesu kierowania oraz transferu nowych idei START Ogólne sformułowanie idei Operacyjne określenie idei Czy istota idei jest zrozumiała dla jednostek/ /grup TAK Badania stanu świadomości jednostek/grup NIE Określenie zakresu zgodności idei z akceptowanym systemem wartości jednostek/grup Wyznaczenie form i środków pozyskiwania zwolenników dla idei Czy grupa docelowa akceptuje ideę? NIE TAK Ocena stopnia akceptacji idei w relacji do założeń NIE Czy idea zostanie utrwalona w świadomości grupy TAK Nowe zmienione sposoby myślenia i zachowania grupy docelowej KONIEC 7

7 mieniu jej przesłania jednostka lub grupa otrzymuje pewną dodatkową wartość intelektualną, wartość duchową 9. W rezultacie nie tylko wzbogacają się zasoby wiedzy kapitał wiedzy odpowiednich odbiorców przekazu idei, ale także korekcie lub wyeliminowaniu podlegają utrwalone w umysłach błędne, społecznie szkodliwe, kosztowne sposoby myślenia oraz ich praktyczny wyraz, sposoby działania (decyzje lokalizacyjne, zachowania rynkowe, preferencje społeczne itp.) rysunek 4. Nowe idee o orientacji pragmatycznej są źródłem postępu i rozwoju, formą upowszechniania nowoczesności, ducha przedsiębiorczości i kariery osobistej 10. Zawarte w nich normy oraz wzorce sprzyjają utrwalaniu demokracji oraz porządku publicznego na różnych poziomach zarządzania w gospodarce prywatnej i publicznej (rysunek 5). Każdą ideę, tak jak klasyczny produkt marketingowy, można analizować ze względu na uporządkowane i związane ze sobą grupy korzyści, wyodrębniając odpowiednio rdzeń produktu (korzyści wiodące, podstawowe, wynikające z charakteru i formy samej idei), produkt rzeczywisty (główny zbiór cech idei, jakie ona komunikuje, uwzględnia w swej wersji werbalnej lub programie formalnym) oraz produkt poszerzony (dodatkowe obszary korzyści, jakie można poznać dzięki pogłębionej analizie odpowiedniej idei, dzięki rozwiniętej interpretacji argumentów, deklaracji, intencji oraz właściwych, dodatkowych sposobności z nich wynikających) 11. Konstrukcja idei, jej zakres, wyraz, zawarte deklaracje, uwzględnione konteksty są rezultatem rozpoznania wstępnego monitoringu rynku docelowego, jego oczekiwań oraz preferencji. W konsekwencji dochodzi do wstępnego, eksperymentalnego rozeznania reakcji odbiorców na przekaz testujący, próbny, zorientowany na wybrany segment całej grupy docelowej. Wyciągnięte wnioski stanowią podstawę ewentualnej modyfikacji właściwej idei, a w rzeczywistości jej wymiaru marketingowego (rysunek 6). Proces transferu i rozpowszechniania idei Kreowanie nowych idei oznacza w rzeczywistości podjęcie kolejnego wyzwania określenie struktury i procedur szczegółowych procesu jej transferowania do wybranych grup adresatów, a więc w ten sposób rozpowszechnianie idei w wytypowanych środowiskach społecznych, etnicznych, biznesowych. Przekazywanie idei jej twórców, kreatorów 9 P. Kotler, E.L. Roberto, Social Marketing. Strategies for Changing Public Behavior, The Free Press, New York-London J. Senyszyn, Marketing idei w praktyce, Sprawy Nauki 1999, nr M. Daszkiewicz, Kreowanie produktu w marketingu społecznym, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr 135. do ogniw finalnych wymaga właściwego ujęcia i opracowania komunikatu spójnego zbioru informacji wyrażających sens oraz główne przesłanie komunikatu kompleksowego, zrozumiałego oraz atrakcyjnego dla odbiorców 12. W tym celu idea wymaga właściwego ujęcia treściowego, rejestracji oraz utrwalenia, opracowania marketingowego oraz zamknięcia w formie komunikatu (oferty) wraz z operacyjnymi jego postaciami, czyli apelu, programu, normy społecznej czy procedury. W ten sposób idea, początkowo odpowiadająca tworowi myślowemu istniejącemu wyłącznie w umyśle (umysłach) twórców autorów, podlega komunikacyjnemu przetworzeniu odpowiednio do warunków i wymogów współczesnych form oraz kanałów komunikacji masowej. Samo pisemne utrwalenie idei, czyli jej formalizacja, nie oznacza jeszcze jej przystosowania do potrzeb szerokiego grona potencjalnych odbiorców, tym bardziej kiedy w pierwszym etapie weryfikacji posiadanych i utożsamianych walorów przekazywana jest wyłącznie w grupie specjalistów, ekspertów i znawców problemu (rysunek 7). Marketingowe opracowanie idei polega na zrozumiałym i syntetycznym wyrażeniu zestawu korzyści, jakie może dostarczyć idea adresatowi, z uwzględnieniem głównych i dodatkowych atrybutów, popartych przekonywającymi, atrakcyjnymi czynnikami perswazji 13. Korzyści mogą wyrażać obietnice satysfakcji osobistej lub grupowej, obecnej lub przyszłej, o charakterze materialnym lub niematerialnym, jednorazowej lub wielokrotnej (ciągłej). Idea w postaci oferty marketingowej to także odwołanie się do osób oraz instytucji, które utożsamiają się z nią. To zarówno różne grupy kreatorów, konsultantów, instytucji komunikujących i wdrażających. Pozycja oraz renoma tych jednostek, ich wiarygodność i uznanie społeczne lub środowiskowe w istotnym stopniu zwiększają zakres apelowanych korzyści, a przede wszystkim przyczyniają się do pokonania lub złagodzenia wstępnej bariery mentalnościowej w poznawaniu i akceptacji idei 14. Rynkowa koncepcja i ujęcie idei, jej wyraz aplikacyjny to konkretny apel, norma, propozycja. Każda idea o wymiarze społecznym może zostać wyrażona za pomocą kilku, a nawet kilkunastu różnych projektów szczegółowych, różniących się miedzy sobą wybranymi cechami aplikacyjnymi związanymi z czasem przekazu, główną komunikowaną korzyścią, wybranym kanałem przekazu, formą argu- 12 I. Rudawska, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce społecznej, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym: mapa drogowa wyższej efektywności, WAiP, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa P. Chlipała, Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr

8 Rysunek 7. Proces przeobrażenia form wyrażania idei oraz wzrost jej zrozumiałości, akceptowalności i stosowalności Idea jako twór myślowy 2. Idea jako sformalizowana koncepcja 3. Idea jako oferta marketingowa 4. Idea jako obietnica korzyści 5. Idea jako praktyka program, apel, procedura, norma ADRESACI 15 D. Szostek, Wykorzystywanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej Rozwód? Przemyśl to, Marketing i Rynek 2012, nr 4; M. Wieczorkowska, Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej Quit& Win, Marketing i Rynek 2006, nr 3; M. Wolniak, Strategia promocyjna dla Amnesty International, Marketing w Praktyce 2007, nr K. Kubiak, Po co komu kampanie społeczne? Marketing w Praktyce 2007, nr 3. mentacji i wreszcie grupą społeczną, na którą jest orientowany przekaz informacyjny 15. W ujęciu najbardziej szczegółowym komunikowanej oraz wdrażanej idei odpowiada hasło. Zazwyczaj za pomocą kilku słów wyraża ono istotę rzeczy, rdzeń idei jako praktyczne, jednoznaczne zalecenie o określonej przydatności i korzyściach. Hasło z reguły dopełnione zostaje odpowiednim obrazem, graficznym odwzorowaniem oraz właściwą symboliką. W ten sposób, łącząc oba elementy składowe, buduje się wstępną kompozycję medialną ujętą w planie minimalnym jako sygnał, podstawowy składnik właściwego, rozbudowanego komunikatu marketingowego o znacznym potencjale informacyjnym oraz sile oddziaływania i przekonywania. Tak skonstruowany układ strukturalny tworzy piramidę komunikacyjną o logicznych powiązaniach poszczególnych warstw poziomów medialnego opracowania idei 16. Piramidalną formę posiada zbiór osób oraz instytucji związanych z określoną ideą. Na szczycie takiej piramidy znajduje się osoba lub osoby będące twórcami idei, a wiec jednostki, które wykreowały i opracowały jej koncepcję. Na niższym poziomie określono pozycję liderów, czyli podmiotów ją utożsamiających. To z takimi osobami lub organizacjami kojarzy się ideę oraz jej szczegółową wykładnię. Ważnymi jednostkami są kolejno osoby lub grupy zaangażowane w rozpowszechnianie idei. Uczestniczą one aktywnie w komunikowaniu odpowiednich projektów oraz programów. Pod względem ilościowym jest to grupa stosunkowo liczna, podobnie jak zbiór marketingowych partnerów idei jednostek akceptujących założenia i przesłania idei, realizujących w praktyce normy postępowania wynikające z danej idei. I wreszcie grupa docelowa dla strategii propagowania nowej idei, czyli adresaci programów wykonawczych. To właśnie do nich trafić mają komunikaty rozpowszechniane przez mass media, których przedmiotem są nowe idee. Chodzi o zapoznanie nich z koncepcją idei, jej walorami i potencjalnymi rodzajami satysfakcji (rysunek 8). Rysunek 8. Piramidy kreowania i komunikowania idei Grupa docelowa Partnerzy marketingowi Osoby/instytucje wspierajace Osoby/grupy zaangażowane Liderzy Twórcy Hasło Symbolika Medialna kompozycja wstępna Argumentacja, perswazja Pełny komunikat marketingowy Odwzorowanie praktyczne apele, programy, projekty, procedury 9

9 Proces rozpowszechniania idei oraz właściwa strategia marketingowa to sygnał działań obejmujących powtarzalne operacje analityczno-przygotowawcze oraz rozpoznawcze w zainteresowanym środowisku społecznym lub biznesowym, operacje planistyczne i projektowe oraz właściwe operacje wykonawcze (wdrożeniowe). Cykliczny układ odpowiednich przedsięwzięć odzwierciedla ciągłość działań, konieczność ich kontynuowania w zmieniającym się środowisku, środowisku podatnym na konkurencyjne oddziaływania zewnętrzne oraz inne wpływy zakłócające. Nie jest to więc proces jednorazowy, często dający znikome rezultaty lub wręcz skazany na niepowodzenie. Tylko powtarzanie działań uwzględniających nowe sytuacje oraz warunki, zmiany sposobów i środków perswazji oraz zaangażowanych sił i środków daje gwarancję sukcesu końcowego. Punktem wyjścia procedury przygotowania i wdrożenia marketingowej strategii transferu nowej idei jest analiza sytuacji wyjściowej oraz wcześniejsze rozpoznanie stanu świadomości społecznej rozpatrywanej zbiorowości. Główną uwagę skupia się na systemie wartości osobistych, rodzinnych i środowiskowych jednostek, na źródłach i środkach dostępu informacyjnego, obowiązujących normach i autorytetach, wreszcie na zakresie uczestnictwa i zaangażowania społecznego, zawodowego, politycznego, religijnego itp. Szczególny akcent kładzie się na zjawiska tzw. wykluczenia informacyjnego jednostek oraz grup. Stwierdzenie stanu świadomościowego rozpatrywanej zbiorowości, jej sposobów myślenia i podejmowania istotnych decyzji życiowych i zawodowych konfrontowane jest więc z identyfikacją wpływu czynników, osób oraz okoliczności zewnętrznych, które w całym procesie mogą sprzyjać akceptacji nowych idei lub mogą ją utrudniać, a nawet uniemożliwiać 17. Na podstawie monitoringu oraz analizy stanu istniejącego, stanu świadomościowego rozpatrywanej zbiorowości określa się cele marketingowej strategii rozwoju, czyli zestaw wielkości precyzujących rezultaty końcowe odpowiednich zamierzeń operacyjnych. Cele takie odnosi się do kierunków działań, ich zamierzeń oraz oczekiwań. Formułuje się je jako ściśle, precyzyjnie ustalone wielkości pomiarowe, odniesienie do skali czasowej. W przypadku strategii rozpowszechniania idei są to parametry wyrażające zakres i głębokość stymulowanych przemian mentalnościowych, które dotyczą wiedzy, postaw oraz zachowań ludzkich 18. Z reguły rezultaty realizacji marketingowych strategii krzewienia idei wyrażają takie wielkości, jak: 17 M. Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy, Człowiek i Społeczeństwo 2003, t D. Bartkowska-Nowak, Marketing wartości społecznych jako metafora społecznej perswazji na przykładzie akcji prośrodowiskowych, Człowiek i Społeczeństwo 2003, t. 21. udział osób, którym podoba się przesłanie nowej idei, zakres świadomości nowej idei, stopień akceptacji użytych argumentów idei, udział poglądów oraz opinii przeciwnych, udział osób zmieniających system zachowań (jako rezultat akceptacji i przyjęcia idei). W odniesieniu do wymienionych kryteriów przyjmuje się jako stany docelowe i oczekiwane konkretne ich wyrażenia ilościowe. Tylko w takich przypadkach można bowiem zmierzyć stopień realizacji założonych celów strategii, porównać wielkość odchyleń oraz poszukiwać przyczyny ewentualnych różnic (rysunek 9). Rysunek 9. Marketingowa strategia upowszechniania idei cykl operacyjny Czynniki utrudniajace 6 7 Wnioski korygujące Monitorowanie efektów realizacyjnych pomiar 5 Kalkulacja budżetu finansowo- -rzeczowo- -czasowego Analiza sytuacji wyjściowej START Czynniki sprzyjajace Ważnym etapem formułowania marketingowej strategii transferowania idei jest wybór grup odbiorców adresatów przekazu. Sprowadza się to do względnie precyzyjnego wskazania zbiorowości jednostek, na którą ukierunkowane zostaną skoncentrowane akcje informacyjne, a która to grupa jest szczególnie ważna dla dalszych programów rozwojowych. Decyzja w tym względzie powinna opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, obserwacjach oraz analizach: występowania miejsc, środowisk koncentracji, sprzeczności idei, konfliktów oraz z tego tytułu kryzysów społecznych, preferowanych geograficznych ekspansji, oczekiwanych barier w przekazie oraz adaptacji nowych idei w różnych środowiskach, istniejącego stanu świadomości w przekroju grup, Określenie środków, technik i narzędzi wpływu 2 Określenie celów strategii marketingowej i programów 3 Wybór grup docelowych 10

10 stopnia utrwalenia (zakorzenienia) w umysłach jednostek idei konkurencyjnych, składu ilościowego oraz struktur społeczno-demograficznych, zawodowych i ekonomiczno-bytowych potencjalnej grupy, rozmieszczenia własnych sprzymierzeńców członków, zwolenników, wspierających w rozpatrywanych środowiskach, dostępu do środków masowego przekazu, zwłaszcza o zasięgu lokalnym i regionalnym, własnych zasobów finansowych, materialnych, organizacyjnych i ludzkich możliwych do zaangażowania w planowanych kampaniach. Na podstawie zestawu wymienionych i innych jeszcze okoliczności oraz czynników ustalić można uporządkowany w kolejności zestaw adresatów przedsięwzięć komunikacyjnych, organizacyjnych i eventowych, określający właściwe działania operacyjne związane z upowszechnieniem danej idei 19. Z punktu widzenia operacyjnego najistotniejszym etapem w budowie marketingowej strategii kreowania oraz upowszechniania nowej idei jest wartościowanie skuteczności oraz właściwy wybór form i środków oddziaływania na sprecyzowany uprzednio rynek docelowy adresatów działań 20. Cały zbiór możliwych do zastosowania środków oraz technik komunikowania oraz perswazji podzielić można na trzy grupy, czyli: działania główne (działania aktywne bezpośrednie), działania wspierające (działania aktywne pośrednie), działania dodatkowe (pomocnicze). Pierwsza grupa obejmuje takie przedsięwzięcia, które opierają się na kontakcie bezpośrednim na bezpośrednim informowaniu, wyjaśnianiu oraz perswadowaniu istoty nowej idei. Działania takie polegają więc na dotarciu do adresatów, na bezpośrednim z nimi kontakcie oraz łączności w różnych możliwych formach technicznych i organizacyjnych. Tylko bowiem bezpośrednie komunikowanie oraz przekonywanie daje szanse sukcesu przekonanie partnera rozmowy lub kontaktu interaktywnego w sieci do nowej idei. W tej grupie środków i technik znajdują się sformalizowane i niesformalizowane rodzaje spotkań, zebrań, konferencji oraz szkoleń. Odpowiednie eventy o jednorazowym czy też cyklicznym charakterze, uwzględniające bezpośrednie informowanie perswazyjne założeń, przesłania oraz głównych walorów idei ze względu na skalę mogą mieć wąską, grupową lub masową (powszechną, otwartą) formułę. Z reguły przekaz bezpośredni, 19 K. Gołata, Wprowadzenie Euro w Polsce nowe wyzwanie dla public relations. W: Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE w Katowicach K. Dorosiewicz, L. Krakowiak, Łączenie technik wywierania wpływu w marketingu społecznym, Marketing i Rynek 2009, nr 9. bezpośrednia argumentacja oraz kontrargumentacja pozwalają w pełnym zakresie wyjaśnić przesłanie idei oraz jej korzyści i walory praktyczne 21. Druga grupa działań składa się z celowo przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć komunikacyjnych, zakładających tym razem kontakt z wytypowanymi odbiorcami idei za pośrednictwem i z pomocą środków przekazu masowego. Przekaz idei poprzez prasę, radio, telewizję oraz Internet w określonych środkach, technikach oraz eventach, w określonych miejscach oraz czasie transmisji programów, komunikatów, przypadków i sytuacji umożliwia informacyjne dotarcie do wytypowanych zbiorowisk odbiorców, nawiązanie kontaktu, podjęcie dyskusji oraz ostateczne przekonanie słuchaczy, czytelników lub widzów i internautów 22. Główne działania marketingowe związane z propagowaniem i rozpowszechnianiem idei, i to zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, dopełniane są przez różnorodne przedsięwzięcia, akcje oraz kampanie o charakterze dodatkowym. Ich celem jest przede wszystkim tworzenie sprzyjających warunków mentalnych i społecznych dla operacji oraz środków aktywnie stymulujących rozchodzenie się nowych idei w określonych, wytypowanych środowiskach. Kształtują one atmosferę oraz relacje społeczne między jednostkami i grupami, które perspektywicznie pozwolą trafić komunikowanym oraz preferowanym ideom na podatny grunt lub też sprzyjać będą ich utrwalaniu 23. Odpowiednie środki mają więc wyraźnie wzmacniać i kształtować przychylność oraz pozytywne nastawienie dla przedsięwzięć zorientowanych na kontakt, prezentację i dyskusję. Nie zakładają one, odpowiednio do ich istoty, komunikacji perswazyjnej, argumentacji zalet czy też krytyki rozwiązań, programów oraz norm konkurencyjnych. Z tego punktu widzenia mają być postrzegane jako przedsięwzięcia względnie niezależne, obiektywne, niezaangażowane 24. W rezultacie pobudzają one ukierunkowane myślenie, koncentrują uwagę na problemach oraz możliwych ich rozwiązaniach, kształtują zainteresowania i edukują (rysunek 10). Strategia marketingowa jednostek, grup oraz całych organizacji, mająca na celu kreowanie, komunikowanie i społeczną akceptację nowych idei, mo- 21 Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, D. Maison, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków 2008; A. Szczygielska, Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy 2007, nr Marketing wartości społecznych, W. Domachowski (red.), Człowiek i Społeczeństwo, t. XXI, UAM Poznań, Poznań W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny i perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk A. Miotk, Szerlok.pl nakarm psa ze schroniska, Marketing w Praktyce 2011, nr 2; A. Musiał, Kupuj nasze są powody do dumy, Marketing w Praktyce 2009, nr 7. 11

11 Rysunek 10. Formy i środki operacyjne marketingu idei Działania aktywne bezpośrednie: 1. Indywidualne rozmowy bezpośrednie 2. Kontakty korespondencyjne, internetowe, telefoniczne 3. Spotkania nieformalne (wewnętrzne) 4. Konferencje, dyskusje, narady, odczyty 5. Wystawy, prezentacje, pokazy 6. Eksperymenty, obserwacje bezpośrednie, użytkowanie testujące 7. Szkolenia, instruktarze 8. Zwiedzanie firm oraz instytucji, dni otwarte A działania główne B działania wspierające C działania dodatkowe że być realizowana w dwóch wariantach operacyjno- -organizacyjnych, jako: wariant ex ante z góry, wariant ex post z dołu. Różnice między obu wariantami sprowadzają się do scenariusza działań, do kolejności realizacji głównych grup środków ekspansji i pozyskania zwolenników dla swojej idei. W pierwszym przypadku rozpoczyna się od przedsięwzięć typu A, przedsięwzięć głównych, najważniejszych zdecydowanych, o jasno i zrozumiale określonych intencjach. W dalszej kolejności wprowadza się operacje i środki z grupy B oraz C. W przypadku drugim, w wariancie ex post, scenariusz operacyjny jest odwrotny. Zgodnie z jego logiką na początku zakłada się realizację działań przygotowawczych i rozpoznawczych (C), aby po ich zakończeniu przystąpić do właściwych działań aktywnych (B i A). Wybór wariantu koordynacji chronologicznej i operacyjnej całości przygotowanych akcji, przedsięwzięć, imprez oraz wydarzeń medialnych zależy od założonych celów finalnych, społecznej pilności i potrzeby przeprowadzenia odpowiednich zmian świadomościowych, behawioralnych, technologicznych czy ekonomicznych, programu gromadzenia w czasie środków finansowych, materialnych, personalnych i organizacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania. Decyzje w tym względzie zależeć także mogą od czynników oraz okoliczności zewnętrznych, np. konieczności przyspieszenia realizacji strategii ze względu na ich koordynację i potrzebę spójności w skali ogólnokrajowej czy międzynarodowej 25. W programach realizacyjnych przyjętych strategii marketingowych przewiduje się wiele dalszych, istotnych momentów decyzyjnych związanych z ustaleniem tak ważnych kwestii, jak: moment rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność przedsięwzięć, ich harmonogram, moment włączenia i pokazania kreatorów oraz liderów programu, moment ujawnienia organizacji wiodącej oraz organizacji partnerskich, stopień jawności i upublicznienia rezultatów całej kampanii. Efekt końcowy całej akcji marketingowej jest wynikiem profesjonalnego, przemyślanego, uzasadnionego, realnego i zabezpieczonego przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zamierzeń cząstkowych G. Hastings, Social Marketing. Why Should the Devil Have All the Best Tunes? Butterworth Heinemann Elsevier, Oxford Burlington Druga część artykułu ukaże się w następnym numerze Marketingu i Rynku. 12

12 s UMMARY Marketing concept of creation and dissemination of ideas outline of a marketing strategy Artykuły The author has undertaken the mission of charting the preliminary assumptions and conditions for the preparation and implementation of a marketing strategy aimed at the dissemination of new insights broadly defined ideas and concepts, technologies, standards and projects. The ideas, in all their diversity, are considered from the point of view of a set of traits and characteristics associated with their significance, structure, complexity, and usability. Consequently the ideas represent packets of social values targeted to specific groups of customers in exchange for other values social costs of adoption and acceptance of these ideas. This paper formulates the general objectives of the creation and dissemination of ideas and individual benefits for recipients. An important section is the operating model for the transfer of ideas their dissemination in society or amongst the respective groups. Detailed design ideas are presented along with the identification of main players involved in their formation and dissemination, as well as the resources utilized, techniques and marketing communication tools. The market of ideas, and the characteristics of entities were analysed, highlighting the various groups of supporters and opponents of the new concepts. An additional theme undertaken by the author was that of the notion of a brand of an idea, in other words, the idea branding and concept of worth. The paper presents the conditions and criteria for the distinction of this particular class of ideas and approaches towards understanding their price the total compensation of benefits arising from the acceptance of ideas. 13

Spis treści. Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. II) 2

Spis treści. Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. II) 2 Komitet redakcyjny: Prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Mirosław Szreder (redaktor statystyczny) Dr Jan Pindakiewicz (redaktor tematyczny) Monika Sikorska (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym strategia internacjonalizacji szkoły wyższej Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 1(124): 36 59, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminski University Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym strategia internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redakcja: dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. dr inż. ARKADIUSZ BOROWIEC, dr inż. PAULINA GOLIŃSKA, dr inż. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo