Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I)"

Transkrypt

1 Andrzej Szromnik Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei zarys strategii marketingowej (cz. I) 1 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa P. Kotler, S.J. Levy, Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing 1969, January. W działaniach marketingowych organizacji z reguły nośnikiem oferowanych wartości są różnorodne dobra materialne o charakterze konsumpcyjnym lub inwestycyjnym, ale także różnego rodzaju nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe. Poszerzone ujęcie marketingu zaproponowane prze P. Kotlera nie ogranicza przedmiotów transakcji i nie sprowadza ich jedynie do obiektów materialnych 1. Od wielu lat marketingowy sposób myślenia i działania jest podstawą strategii rozwoju firm sektora usług. Swój sukces na rynku budują one na marketingowym kreowaniu i świadczeniu usług, w tym przypadku różnych czynności oraz świadczeń nie mających z natury rzeczy charakteru materialnego (w przypadku wielu usług odpowiednia działalność wymaga materialnego wyposażenia punktu zakładu usługowego lub obecności przedmiotu świadczenia, np. w przypadku usług naprawczo-konserwacyjnych). Ekspansja filozofii i praktyki marketingowej w sferze wymiany obiektów niematerialnych dotyczy współcześnie wielu innych przypadków, chociażby wymiany informacji, papierów wartościowych i walut oraz innych walorów symbolicznych. Szczególnym przypadkiem marketingowego podejścia w oferowaniu wartości niematerialnych jest koncepcja kreowania i rozpowszechniania różnorodnych idei 2. Takie ujęcie procesu opiera się na dopuszczalnym, analogicznym jak w przypadku dóbr materialnych i usług, założeniu, że idea jest specyficznym produktem oferowanym w systemie komercyjnym lub niekomercyjnym jako zbiór wartości, użyteczności czy korzyści o różnorakim charakterze, zakresie, funkcji oraz formie ujęcia 3. Wyjaśnienie marketingowej koncepcji procesu propagowania idei napotkać może wiele trudności w sferze wyjaśnień ogólnych oraz w sferze praktycznego zastosowania. Wynika to z różnych okoliczności, do których należą: bardzo różnorodny charakter, cel oraz formy idei, niematerialność idei w pełnym jej zakresie, wielość podmiotów potencjalnego kreowania idei oraz wielość ich adresatów, niemożność zastosowania prostej analogii z rozwiązaniami znanymi z rynku dóbr materialnych, a nawet usług, podobieństwo wielu idei, częsty chaos w ich typologii oraz opisie, brak przykładów przygotowania i wdrożenia koncepcji marketingowej w odniesieniu do świata idei. W niniejszym opracowaniu zamierza się podjąć próbę rozwinięcia marketingu idei, próbę wyjaśnienia sposobu rozumienia koncepcji, jak i strategii operacyjnego wdrożenia podejścia marketingowego w sferze rozpowszechniania oraz skutecznego akceptowania nowych idei. Propozycje w tym zakresie mają otwarty, autorski charakter i stanowią jeden z możliwych punktów widzenia oraz rozumowania. Całość treści oparto na procesie wymiany wartości marketingowych utożsamianych z samym przedmiotem wymiany produktem oraz koncepcjami ich oferowania, przy założeniu istnienia określonych ka- 3 P. Kotler, Generic Concept of Marketing, Journal of Marketing 1972, April. 2

2 nałów transferu idei, podmiotów uczestniczących oraz cenowo-kosztowych warunków akceptacji zakupu nowej idei przez jednostki lub grupy 4. Przedmiot zainteresowań autora, czyli marketing idei, stanowiąc jeszcze jeden przypadek wyodrębniania się tzw. marketingu sektorowego, pozostaje w ścisłym związku z dorobkiem nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania projektami oraz lobbingu marketingu idei zorientowanego na decydentów. Idea próba ujęcia istoty, cech oraz grupowanie wstępne Wyjaśnienie założeń, warunków czy też procedur operacyjnych marketingu idei wymaga przyjęcia już na wstępie określonego zakresu pojęciowego samej idei, a więc sformułowanie na użytek niniejszej pracy dopuszczalnej definicji tej kategorii. Abstrahując od filozoficznej koncepcji idei znanej w filozofii idealistycznej czy filozofii materialistycznej, można założyć, że idea jako obiekt zainteresowań marketingu jest: całościowo ujętym zamysłem odnoszącym się do ludzkich myśli, postaw lub zachowań, formalnie lub werbalnie sprecyzowaną normą zachowań jednostek lub grup społecznych w określonych warunkach, programem, myślą przewodnią, przesłaniem dla działalności jednostek i/lub grup społecznych, ukształtowanym i utrwalonym stanem świadomości jednostki lub grupy jako efektem percepcji, uczestnictwa czy też edukacji otoczenia materialnego, sposobem rozwiązania kwestii społecznych, organizacyjnych, technicznych lub środowiskowych w warunkach ograniczoności środków, spójnym i logicznym zbiorem twierdzeń opisujących istniejącą lub potencjalną sytuację w pewnym obszarze aktywności ludzkiej, zbiorem pożądanych wartości wyznaczających kierunek dążeń i działań jednostek oraz grup społecznych. Z przedstawionego zestawu określeń precyzujących możliwe sposoby rozumienia idei wynika, że w koniecznych, rozpatrywanych także w niniejszym miejscu przypadkach idea może być traktowana jako odpowiednik takich pojęć, jak: pomysł, przesłanie, program, pogląd, projekt, ale także jako: wzorzec, koncepcja, twierdzenie, myśl przewodnia, wyobrażenie czy rozwiązanie. Wielość możliwych sposobów wyjaśnienia istoty idei jako przedmiotu działań marketingowych zmusza do dodatkowego sprecyzowania cech, jakim idea odpowiada, a które konkretyzują właściwe ujęcie definicyjne 5. I tak należy przyjąć, że idea to: efekt procesu myślowego, doświadczeń oraz eksperymentów jednostek lub grupy, całościowe, spójne i logiczne określenie, zapis lub werbalne odwzorowanie, zbiór społecznie akceptowanych wartości jest odnoszona i waloryzowana w stosunku do idei dotychczasowych, idei znanych i akceptowanych 6. Wielość i różnorodność idei z pewnością utrudnia pełną i spójną ich klasyfikację. Na potrzeby podjętego problemu naukowego założono, iż głównymi rodzajami idei zasługującymi na ich opracowanie marketingowe są idee społeczne, ekologiczne, polityczne, ekonomiczne, technologiczne i filozoficzne 7. W każdej z wymienionych grup idei można wyodrębnić idee: stare i nowe, własne i obce, akceptowane i nieakceptowane, użytkowe i abstrakcyjne, jednostkowe i grupowe, obojętne i preferowane, znane i nieznane. Każdą grupę idei scharakteryzować z kolei można za pomocą zbioru cech aplikacyjnych, takich jak m.in.: zrozumiałość, adekwatność innowacyjność, oryginalność, przydatność, świadomość, masowość, ważność. Używając podanych cech, komponując z nich odpowiednie pary kryteriów, całokształt rozpatrywanych idei daje się podzielić na cztery grupy, zgodnie z efektem zastosowania metody portfelowej. W ten sposób znacznemu rozszerzeniu ulega system kwalifikacyjny idei oraz ich wartość poznawcza i aplikacyjna, bez względu na ich charakter, źródła czy też obszar odniesienia (rysunek 1). Dwukryterialny podział idei pomimo niewątpliwych zalet interpretacyjnych ma jednak ograniczony walor poznawczy. Znacznie pełniejszą oraz wielostronną identyfikację idei uzyskać można dzięki ocenie oraz prezentacji zbioru 4 B. Iwankiewicz-Rak, L. Rak, Społeczny marketing w procesach adaptacji idei zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing 2006, nr P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, Journal of Marketing 1971, July. 6 W. Banach, Czy możliwy jest marketing wartości społecznych, Człowiek i Społeczeństwo 2003, nr Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków

3 Rysunek 1. Klasyfikacja 2-kryterialna idei według metody portfelowej I Innowacyjność mała duża II Ocena społeczna akceptowalne nieakceptowalne Źródło pochodzenia III Możliwości ograniczone pełne własne obce Idee a Idee c Idee b Idee d Stopień świadomości znane nieznane Idee a Idee b Idee c Idee d Ilość rozpowszechnialna IV Znaczenie społeczne jednostkowe grupowe obojętne preferowane Idee A Idee B Idee C Idee D Warunki przekazywania komercyjne niekomercyjne Idee A 1 Idee B 1 Idee C 1 Idee D 1 cech, zwłaszcza na tle i z wykorzystaniem idei alternatywnych pokrewnych, idei substytutów czy kontridei. Przeprowadzając ocenę punktową idei w odniesieniu do każdego kryterium oddzielnie, uzyskuje się zbiór pojedynczych ocen, które po zsumowaniu dają ocenę łączną, syntetyczną. Graficznym odwzorowaniem wielokryterialnej, punktowej oceny wybranych idei jest odpowiedni profil przekroju linia łamana, wieloodcinkowa. Rysunek 2. Profile przekroju dwóch pokrewnych idei starej i nowej (według wybranych cech) Cechy idei Skala ocen punktowych Zrozumiałość 2. Innowacyjność 3. Świadomość 4. Ważność 5. Masowość 6. Adekwatność 7. Korzystność 8. Komunikatywność 9. Akceptowalność 10. Medialność ocena punktowa starej (dotychczasowej) idei ocena punktowa nowej idei 4

4 Na rysunku 2 przedstawiono hipotetyczny przykład ocen dwóch alternatywnych, pokrewnych idei za pomocą przyjętych dziesięciu kryteriów szczegółowych. Zastosowane kryteria wyrażają różne cechy idei: od kryteriów własnych, typu innowacyjność, ważność, masowość, komunikatywność i medialność, do kryteriów związanych z ich odbiorem przez grupę docelową, typu zrozumiałość, świadomość, adekwatność, korzystność i akceptowalność. Przez zrozumiałość należy rozumieć możliwość poznania istoty idei przy uwzględnieniu obecnego poziomu wiedzy ogólnej i branżowej społeczeństwa, dotychczasowych kontaktów i doświadczeń, zakresu korzystania ze współczesnych mediów, ale równocześnie orientując się na sposób sformułowania idei, jej przedmiot, praktyczne odniesienia, język opisu oraz symbolikę. Innowacyjność wyraża relację do idei już istniejących, akcentując charakter i stopień różnic miedzy nimi. Idee mogą bowiem nawiązywać do rozwiązań, koncepcji czy też programów już znanych, będąc ich większą lub mniejszą modyfikacją uzupełnieniem, rozszerzeniem, a nawet unowocześnieniem. Mogą też być stwierdzeniami zupełnie nowatorskimi, pionierskimi w danym obszarze aktywności ludzkiej. Świadomość idei to nic innego jak oczekiwany lub rzeczywisty stopień jej znajomości jako efekt rozpowszechnienia, komunikacji masowej oraz procesów edukacyjnych, uwzględniających czy też wprost poświęconych istocie danej idei. Ważność idei jako jej cechę własną należy rozumieć jako ważność dla osób lub grup kreujących daną ideę lub też ważność dla jej zleceniodawców, promotorów. Wynika ona zazwyczaj i wiąże się z wykorzystaniem idei dla rozwiązywania pilnych problemów społecznych, priorytetów w polityce społecznej, gospodarczej, ekologicznej, demograficznej. Masowość idei to nic innego jak jej zakres oddziaływania. Z tego punktu widzenia idee mogą być adresowane i funkcjonować wyłącznie w ramach określonych organizacji, jednostek osadniczych lub ich grup. Wiele idei ma charakter i wymiar uniwersalny, są one bowiem formułowane z przeznaczeniem masowym. Nie mają więc cech regionalnych, sektorowych, etnicznych lub branżowych. Adekwatność idei wiąże się z dopasowaniem jej wyrazu przesłania, myśli przewodniej lub odpowiedniego rozwiązania organizacyjnego, technologicznego, środowiskowego do istniejących już koncepcji w odpowiednim obszarze, a równocześnie do spodziewanych rozwiązań rozwojowych, rozszerzających lub uzupełniających. Adekwatność jest kategorią relacyjną, jej ocena wymaga porównań, odniesień oraz analiz zgodności, podobieństwa, współzależności (rysunek 3). Korzystność idei odzwierciedla skalę jej dobra dla adresatów jednostek, grup lub całej zbiorowości. Z tego punktu widzenia odpowiednie koncepcje, struktury i procedury mogą być bardziej lub mniej atrakcyjne dla grup docelowych. Chodzi w tym przypadku o korzyści nie tylko obecne, ale również Rysunek 3. Efekt diagnozy: a) wstępnej społecznych (mentalnych) warunków wyznawanych idei przez jednostki lub grupy, b) końcowej propagowania nowej idei a) A C B A C B A D B b) A B A B A B A dotychczas wyznawana idea B idea nowa C część wspólna idei obszar zgodności D różnica mentalna między ideami nowy zakres wyznawanej idei 5

5 potencjalne, bezpośrednie i pośrednie, bieżące i perspektywiczne, i wreszcie korzyści materialne i niematerialne, w tym o charakterze emocjonalnym. Komunikatywność idei to jej podatność na trafne, pełne, zrozumiałe i przekonywujące ujęcie werbalne, symboliczne, mechaniczne lub dźwiękowe. To kwestia przetworzenia idei na prosty, logiczny i spójny komunikat odpowiedni do poziomu intelektualnego oraz innych cech odbiorców. Akceptowalność idei to cecha związana z konfrontacją zawartych w niej lub zalecanych norm postępowania, procedur i receptur z systemem wartości odbiorców. W rezultacie dana idea, zwłaszcza idea nowa, napotyka większe lub mniejsze bariery mentalne. W efekcie charakteryzujące się różnym stopniem akceptowalności, potwierdzenia lub zainteresowania. Medialność idei odzwierciedla jej atrakcyjność dla środków masowego przekazu. To przede wszystkim jej oryginalność koncepcyjna, wyjątkowość czy unikalność w danej dziedzinie. Na wysoką ocenę medialności idei mają wpływ instytucje oraz osoby z nią utożsamiane, w tym ich twórcy, propagatorzy i zwolennicy, ich prestiż, pozycja w środowisku krajowym i międzynarodowym, popularność w radiu, prasie i telewizji. w tym szczególnym przypadku poszerzania marketingu i włączenia do obszaru jego funkcjonowania sfery idei obowiązują następujące reguły: idea jest zestawem wartości, użyteczności czy satysfakcji istotnych dla odbiorców, proces kreowania idei powinien być poprzedzony pełnym rozpoznaniem środowiska odbiorców idei, ich oczekiwań, potrzeb, pragnień oraz preferencji, nowa idea komponowana jest z wykorzystaniem wiedzy o ideach już znanych, istniejących oraz obowiązujących, w tym ideach pokrewnych, pochodnych i konkurencyjnych, skuteczne rozpowszechnianie i utrwalanie nowych idei poprzedzić należy szeroką akcją jej komunikowania informowania, przekonywania lub przypominania, przyjęcie i akceptacja nowej idei zależy od konsekwencji zmian sposobów myślenia, postaw oraz zachowań jej docelowych adresatów od wielkości subiektywnych kosztów zmiany, jej uciążliwości, trudności, wysiłku stresu oraz ewentualnych utraconych korzyści, sukces w procesie kreowania oraz przekazywania nowych idei w znacznym stopniu wynika ze Rysunek 4. Podstawowy proces marketingu idei wymiana wartości między stronami przekazu IDEA jako zbiór korzyści Rozpoznanie NADAWCA Inicjator Zwolennik Propagator Przekaz testujący wstępny Sygnały reakcje Zachęty argumentacja perswazja Deklaracja akceptacji zmiany Docelowy ADRESAT idei podmiot oddziaływania Mentalne koszty akceptacji (zmiany) Marketingowa koncepcja idei i procesu jej transmisji Marketingowe ujęcie procesu kreowania oraz przekazywania idei w całej ich różnorodności opiera się na kilku podstawowych założeniach mających swoje źródło w ogólnej wiedzy o marketingowym systemie myślenia oraz działania 8. Również 8 S.H. Fime, The Marketing of Ideas and Social Issues, Praeger, New York sprawnych kanałów komunikowania idei oraz aktywności i lojalności zaangażowanych w tym procesie podmiotów, stosunek do nowej idei akceptacja, ocena, krytyka, relatywna atrakcyjność powinien być przedmiotem systematycznych i kompleksowych badań oraz analiz. Traktowanie idei jako zestawu określonych korzyści, jakie może otrzymać adresat pod warunkiem jej akceptacji, wymaga wyjaśnienia sposobu pojmowania samych korzyści. W tym przypadku przyjmuje się, że dzięki poznaniu nowej idei, dzięki zrozu- 6

6 Rysunek 5. Cele kreowania idei i wynikające z niego korzyści CELE KREOWANIA ROZPOWSZECHNIANIA IDEI 1. Umacnianie społecznie akceptowanych przekonań i poglądów 2. Propagowanie norm i zasad porządku społecznego 3. Korygowanie postaw i zachowań społecznych 4. Eliminowanie zachowań negatywnych 5. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej 6. Rozpowszechnianie innowacji 7. Rozwijanie masowej edukacji społeczeństwa i grup 8. Kształtowanie jedności i spójności społeczeństwa oraz grup 9. Pobudzanie i kształtowanie wrażliwości społecznej 10. Pozyskiwanie sympatyków, zwolenników i członków dla organizacji społecznych INDYWIDUALNE KORZYŚCI OSÓB I GRUP JAKO PODSTAWA MARKETINGU IDEI 1. Edukacja i rozwój osobisty 2. Społeczne uznanie i szansa kariery 3. Pozytywne wyróżnienie się w grupie 4. Nagrody i wyróżnienia; korzyści materialne 5. Adaptacja do nowych trendów 6. Satysfakcja własna 7. Przynależność do grup i klubów prestizowych 8. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 9. Wspieranie postępowych dążeń i ruchów społecznych 10. Korekta błędów i zachowań negatywnych oraz związanych z nimi strat Rysunek 6. Algorytm procesu kierowania oraz transferu nowych idei START Ogólne sformułowanie idei Operacyjne określenie idei Czy istota idei jest zrozumiała dla jednostek/ /grup TAK Badania stanu świadomości jednostek/grup NIE Określenie zakresu zgodności idei z akceptowanym systemem wartości jednostek/grup Wyznaczenie form i środków pozyskiwania zwolenników dla idei Czy grupa docelowa akceptuje ideę? NIE TAK Ocena stopnia akceptacji idei w relacji do założeń NIE Czy idea zostanie utrwalona w świadomości grupy TAK Nowe zmienione sposoby myślenia i zachowania grupy docelowej KONIEC 7

7 mieniu jej przesłania jednostka lub grupa otrzymuje pewną dodatkową wartość intelektualną, wartość duchową 9. W rezultacie nie tylko wzbogacają się zasoby wiedzy kapitał wiedzy odpowiednich odbiorców przekazu idei, ale także korekcie lub wyeliminowaniu podlegają utrwalone w umysłach błędne, społecznie szkodliwe, kosztowne sposoby myślenia oraz ich praktyczny wyraz, sposoby działania (decyzje lokalizacyjne, zachowania rynkowe, preferencje społeczne itp.) rysunek 4. Nowe idee o orientacji pragmatycznej są źródłem postępu i rozwoju, formą upowszechniania nowoczesności, ducha przedsiębiorczości i kariery osobistej 10. Zawarte w nich normy oraz wzorce sprzyjają utrwalaniu demokracji oraz porządku publicznego na różnych poziomach zarządzania w gospodarce prywatnej i publicznej (rysunek 5). Każdą ideę, tak jak klasyczny produkt marketingowy, można analizować ze względu na uporządkowane i związane ze sobą grupy korzyści, wyodrębniając odpowiednio rdzeń produktu (korzyści wiodące, podstawowe, wynikające z charakteru i formy samej idei), produkt rzeczywisty (główny zbiór cech idei, jakie ona komunikuje, uwzględnia w swej wersji werbalnej lub programie formalnym) oraz produkt poszerzony (dodatkowe obszary korzyści, jakie można poznać dzięki pogłębionej analizie odpowiedniej idei, dzięki rozwiniętej interpretacji argumentów, deklaracji, intencji oraz właściwych, dodatkowych sposobności z nich wynikających) 11. Konstrukcja idei, jej zakres, wyraz, zawarte deklaracje, uwzględnione konteksty są rezultatem rozpoznania wstępnego monitoringu rynku docelowego, jego oczekiwań oraz preferencji. W konsekwencji dochodzi do wstępnego, eksperymentalnego rozeznania reakcji odbiorców na przekaz testujący, próbny, zorientowany na wybrany segment całej grupy docelowej. Wyciągnięte wnioski stanowią podstawę ewentualnej modyfikacji właściwej idei, a w rzeczywistości jej wymiaru marketingowego (rysunek 6). Proces transferu i rozpowszechniania idei Kreowanie nowych idei oznacza w rzeczywistości podjęcie kolejnego wyzwania określenie struktury i procedur szczegółowych procesu jej transferowania do wybranych grup adresatów, a więc w ten sposób rozpowszechnianie idei w wytypowanych środowiskach społecznych, etnicznych, biznesowych. Przekazywanie idei jej twórców, kreatorów 9 P. Kotler, E.L. Roberto, Social Marketing. Strategies for Changing Public Behavior, The Free Press, New York-London J. Senyszyn, Marketing idei w praktyce, Sprawy Nauki 1999, nr M. Daszkiewicz, Kreowanie produktu w marketingu społecznym, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr 135. do ogniw finalnych wymaga właściwego ujęcia i opracowania komunikatu spójnego zbioru informacji wyrażających sens oraz główne przesłanie komunikatu kompleksowego, zrozumiałego oraz atrakcyjnego dla odbiorców 12. W tym celu idea wymaga właściwego ujęcia treściowego, rejestracji oraz utrwalenia, opracowania marketingowego oraz zamknięcia w formie komunikatu (oferty) wraz z operacyjnymi jego postaciami, czyli apelu, programu, normy społecznej czy procedury. W ten sposób idea, początkowo odpowiadająca tworowi myślowemu istniejącemu wyłącznie w umyśle (umysłach) twórców autorów, podlega komunikacyjnemu przetworzeniu odpowiednio do warunków i wymogów współczesnych form oraz kanałów komunikacji masowej. Samo pisemne utrwalenie idei, czyli jej formalizacja, nie oznacza jeszcze jej przystosowania do potrzeb szerokiego grona potencjalnych odbiorców, tym bardziej kiedy w pierwszym etapie weryfikacji posiadanych i utożsamianych walorów przekazywana jest wyłącznie w grupie specjalistów, ekspertów i znawców problemu (rysunek 7). Marketingowe opracowanie idei polega na zrozumiałym i syntetycznym wyrażeniu zestawu korzyści, jakie może dostarczyć idea adresatowi, z uwzględnieniem głównych i dodatkowych atrybutów, popartych przekonywającymi, atrakcyjnymi czynnikami perswazji 13. Korzyści mogą wyrażać obietnice satysfakcji osobistej lub grupowej, obecnej lub przyszłej, o charakterze materialnym lub niematerialnym, jednorazowej lub wielokrotnej (ciągłej). Idea w postaci oferty marketingowej to także odwołanie się do osób oraz instytucji, które utożsamiają się z nią. To zarówno różne grupy kreatorów, konsultantów, instytucji komunikujących i wdrażających. Pozycja oraz renoma tych jednostek, ich wiarygodność i uznanie społeczne lub środowiskowe w istotnym stopniu zwiększają zakres apelowanych korzyści, a przede wszystkim przyczyniają się do pokonania lub złagodzenia wstępnej bariery mentalnościowej w poznawaniu i akceptacji idei 14. Rynkowa koncepcja i ujęcie idei, jej wyraz aplikacyjny to konkretny apel, norma, propozycja. Każda idea o wymiarze społecznym może zostać wyrażona za pomocą kilku, a nawet kilkunastu różnych projektów szczegółowych, różniących się miedzy sobą wybranymi cechami aplikacyjnymi związanymi z czasem przekazu, główną komunikowaną korzyścią, wybranym kanałem przekazu, formą argu- 12 I. Rudawska, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce społecznej, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym: mapa drogowa wyższej efektywności, WAiP, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa P. Chlipała, Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr

8 Rysunek 7. Proces przeobrażenia form wyrażania idei oraz wzrost jej zrozumiałości, akceptowalności i stosowalności Idea jako twór myślowy 2. Idea jako sformalizowana koncepcja 3. Idea jako oferta marketingowa 4. Idea jako obietnica korzyści 5. Idea jako praktyka program, apel, procedura, norma ADRESACI 15 D. Szostek, Wykorzystywanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej Rozwód? Przemyśl to, Marketing i Rynek 2012, nr 4; M. Wieczorkowska, Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej Quit& Win, Marketing i Rynek 2006, nr 3; M. Wolniak, Strategia promocyjna dla Amnesty International, Marketing w Praktyce 2007, nr K. Kubiak, Po co komu kampanie społeczne? Marketing w Praktyce 2007, nr 3. mentacji i wreszcie grupą społeczną, na którą jest orientowany przekaz informacyjny 15. W ujęciu najbardziej szczegółowym komunikowanej oraz wdrażanej idei odpowiada hasło. Zazwyczaj za pomocą kilku słów wyraża ono istotę rzeczy, rdzeń idei jako praktyczne, jednoznaczne zalecenie o określonej przydatności i korzyściach. Hasło z reguły dopełnione zostaje odpowiednim obrazem, graficznym odwzorowaniem oraz właściwą symboliką. W ten sposób, łącząc oba elementy składowe, buduje się wstępną kompozycję medialną ujętą w planie minimalnym jako sygnał, podstawowy składnik właściwego, rozbudowanego komunikatu marketingowego o znacznym potencjale informacyjnym oraz sile oddziaływania i przekonywania. Tak skonstruowany układ strukturalny tworzy piramidę komunikacyjną o logicznych powiązaniach poszczególnych warstw poziomów medialnego opracowania idei 16. Piramidalną formę posiada zbiór osób oraz instytucji związanych z określoną ideą. Na szczycie takiej piramidy znajduje się osoba lub osoby będące twórcami idei, a wiec jednostki, które wykreowały i opracowały jej koncepcję. Na niższym poziomie określono pozycję liderów, czyli podmiotów ją utożsamiających. To z takimi osobami lub organizacjami kojarzy się ideę oraz jej szczegółową wykładnię. Ważnymi jednostkami są kolejno osoby lub grupy zaangażowane w rozpowszechnianie idei. Uczestniczą one aktywnie w komunikowaniu odpowiednich projektów oraz programów. Pod względem ilościowym jest to grupa stosunkowo liczna, podobnie jak zbiór marketingowych partnerów idei jednostek akceptujących założenia i przesłania idei, realizujących w praktyce normy postępowania wynikające z danej idei. I wreszcie grupa docelowa dla strategii propagowania nowej idei, czyli adresaci programów wykonawczych. To właśnie do nich trafić mają komunikaty rozpowszechniane przez mass media, których przedmiotem są nowe idee. Chodzi o zapoznanie nich z koncepcją idei, jej walorami i potencjalnymi rodzajami satysfakcji (rysunek 8). Rysunek 8. Piramidy kreowania i komunikowania idei Grupa docelowa Partnerzy marketingowi Osoby/instytucje wspierajace Osoby/grupy zaangażowane Liderzy Twórcy Hasło Symbolika Medialna kompozycja wstępna Argumentacja, perswazja Pełny komunikat marketingowy Odwzorowanie praktyczne apele, programy, projekty, procedury 9

9 Proces rozpowszechniania idei oraz właściwa strategia marketingowa to sygnał działań obejmujących powtarzalne operacje analityczno-przygotowawcze oraz rozpoznawcze w zainteresowanym środowisku społecznym lub biznesowym, operacje planistyczne i projektowe oraz właściwe operacje wykonawcze (wdrożeniowe). Cykliczny układ odpowiednich przedsięwzięć odzwierciedla ciągłość działań, konieczność ich kontynuowania w zmieniającym się środowisku, środowisku podatnym na konkurencyjne oddziaływania zewnętrzne oraz inne wpływy zakłócające. Nie jest to więc proces jednorazowy, często dający znikome rezultaty lub wręcz skazany na niepowodzenie. Tylko powtarzanie działań uwzględniających nowe sytuacje oraz warunki, zmiany sposobów i środków perswazji oraz zaangażowanych sił i środków daje gwarancję sukcesu końcowego. Punktem wyjścia procedury przygotowania i wdrożenia marketingowej strategii transferu nowej idei jest analiza sytuacji wyjściowej oraz wcześniejsze rozpoznanie stanu świadomości społecznej rozpatrywanej zbiorowości. Główną uwagę skupia się na systemie wartości osobistych, rodzinnych i środowiskowych jednostek, na źródłach i środkach dostępu informacyjnego, obowiązujących normach i autorytetach, wreszcie na zakresie uczestnictwa i zaangażowania społecznego, zawodowego, politycznego, religijnego itp. Szczególny akcent kładzie się na zjawiska tzw. wykluczenia informacyjnego jednostek oraz grup. Stwierdzenie stanu świadomościowego rozpatrywanej zbiorowości, jej sposobów myślenia i podejmowania istotnych decyzji życiowych i zawodowych konfrontowane jest więc z identyfikacją wpływu czynników, osób oraz okoliczności zewnętrznych, które w całym procesie mogą sprzyjać akceptacji nowych idei lub mogą ją utrudniać, a nawet uniemożliwiać 17. Na podstawie monitoringu oraz analizy stanu istniejącego, stanu świadomościowego rozpatrywanej zbiorowości określa się cele marketingowej strategii rozwoju, czyli zestaw wielkości precyzujących rezultaty końcowe odpowiednich zamierzeń operacyjnych. Cele takie odnosi się do kierunków działań, ich zamierzeń oraz oczekiwań. Formułuje się je jako ściśle, precyzyjnie ustalone wielkości pomiarowe, odniesienie do skali czasowej. W przypadku strategii rozpowszechniania idei są to parametry wyrażające zakres i głębokość stymulowanych przemian mentalnościowych, które dotyczą wiedzy, postaw oraz zachowań ludzkich 18. Z reguły rezultaty realizacji marketingowych strategii krzewienia idei wyrażają takie wielkości, jak: 17 M. Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy, Człowiek i Społeczeństwo 2003, t D. Bartkowska-Nowak, Marketing wartości społecznych jako metafora społecznej perswazji na przykładzie akcji prośrodowiskowych, Człowiek i Społeczeństwo 2003, t. 21. udział osób, którym podoba się przesłanie nowej idei, zakres świadomości nowej idei, stopień akceptacji użytych argumentów idei, udział poglądów oraz opinii przeciwnych, udział osób zmieniających system zachowań (jako rezultat akceptacji i przyjęcia idei). W odniesieniu do wymienionych kryteriów przyjmuje się jako stany docelowe i oczekiwane konkretne ich wyrażenia ilościowe. Tylko w takich przypadkach można bowiem zmierzyć stopień realizacji założonych celów strategii, porównać wielkość odchyleń oraz poszukiwać przyczyny ewentualnych różnic (rysunek 9). Rysunek 9. Marketingowa strategia upowszechniania idei cykl operacyjny Czynniki utrudniajace 6 7 Wnioski korygujące Monitorowanie efektów realizacyjnych pomiar 5 Kalkulacja budżetu finansowo- -rzeczowo- -czasowego Analiza sytuacji wyjściowej START Czynniki sprzyjajace Ważnym etapem formułowania marketingowej strategii transferowania idei jest wybór grup odbiorców adresatów przekazu. Sprowadza się to do względnie precyzyjnego wskazania zbiorowości jednostek, na którą ukierunkowane zostaną skoncentrowane akcje informacyjne, a która to grupa jest szczególnie ważna dla dalszych programów rozwojowych. Decyzja w tym względzie powinna opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, obserwacjach oraz analizach: występowania miejsc, środowisk koncentracji, sprzeczności idei, konfliktów oraz z tego tytułu kryzysów społecznych, preferowanych geograficznych ekspansji, oczekiwanych barier w przekazie oraz adaptacji nowych idei w różnych środowiskach, istniejącego stanu świadomości w przekroju grup, Określenie środków, technik i narzędzi wpływu 2 Określenie celów strategii marketingowej i programów 3 Wybór grup docelowych 10

10 stopnia utrwalenia (zakorzenienia) w umysłach jednostek idei konkurencyjnych, składu ilościowego oraz struktur społeczno-demograficznych, zawodowych i ekonomiczno-bytowych potencjalnej grupy, rozmieszczenia własnych sprzymierzeńców członków, zwolenników, wspierających w rozpatrywanych środowiskach, dostępu do środków masowego przekazu, zwłaszcza o zasięgu lokalnym i regionalnym, własnych zasobów finansowych, materialnych, organizacyjnych i ludzkich możliwych do zaangażowania w planowanych kampaniach. Na podstawie zestawu wymienionych i innych jeszcze okoliczności oraz czynników ustalić można uporządkowany w kolejności zestaw adresatów przedsięwzięć komunikacyjnych, organizacyjnych i eventowych, określający właściwe działania operacyjne związane z upowszechnieniem danej idei 19. Z punktu widzenia operacyjnego najistotniejszym etapem w budowie marketingowej strategii kreowania oraz upowszechniania nowej idei jest wartościowanie skuteczności oraz właściwy wybór form i środków oddziaływania na sprecyzowany uprzednio rynek docelowy adresatów działań 20. Cały zbiór możliwych do zastosowania środków oraz technik komunikowania oraz perswazji podzielić można na trzy grupy, czyli: działania główne (działania aktywne bezpośrednie), działania wspierające (działania aktywne pośrednie), działania dodatkowe (pomocnicze). Pierwsza grupa obejmuje takie przedsięwzięcia, które opierają się na kontakcie bezpośrednim na bezpośrednim informowaniu, wyjaśnianiu oraz perswadowaniu istoty nowej idei. Działania takie polegają więc na dotarciu do adresatów, na bezpośrednim z nimi kontakcie oraz łączności w różnych możliwych formach technicznych i organizacyjnych. Tylko bowiem bezpośrednie komunikowanie oraz przekonywanie daje szanse sukcesu przekonanie partnera rozmowy lub kontaktu interaktywnego w sieci do nowej idei. W tej grupie środków i technik znajdują się sformalizowane i niesformalizowane rodzaje spotkań, zebrań, konferencji oraz szkoleń. Odpowiednie eventy o jednorazowym czy też cyklicznym charakterze, uwzględniające bezpośrednie informowanie perswazyjne założeń, przesłania oraz głównych walorów idei ze względu na skalę mogą mieć wąską, grupową lub masową (powszechną, otwartą) formułę. Z reguły przekaz bezpośredni, 19 K. Gołata, Wprowadzenie Euro w Polsce nowe wyzwanie dla public relations. W: Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE w Katowicach K. Dorosiewicz, L. Krakowiak, Łączenie technik wywierania wpływu w marketingu społecznym, Marketing i Rynek 2009, nr 9. bezpośrednia argumentacja oraz kontrargumentacja pozwalają w pełnym zakresie wyjaśnić przesłanie idei oraz jej korzyści i walory praktyczne 21. Druga grupa działań składa się z celowo przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć komunikacyjnych, zakładających tym razem kontakt z wytypowanymi odbiorcami idei za pośrednictwem i z pomocą środków przekazu masowego. Przekaz idei poprzez prasę, radio, telewizję oraz Internet w określonych środkach, technikach oraz eventach, w określonych miejscach oraz czasie transmisji programów, komunikatów, przypadków i sytuacji umożliwia informacyjne dotarcie do wytypowanych zbiorowisk odbiorców, nawiązanie kontaktu, podjęcie dyskusji oraz ostateczne przekonanie słuchaczy, czytelników lub widzów i internautów 22. Główne działania marketingowe związane z propagowaniem i rozpowszechnianiem idei, i to zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, dopełniane są przez różnorodne przedsięwzięcia, akcje oraz kampanie o charakterze dodatkowym. Ich celem jest przede wszystkim tworzenie sprzyjających warunków mentalnych i społecznych dla operacji oraz środków aktywnie stymulujących rozchodzenie się nowych idei w określonych, wytypowanych środowiskach. Kształtują one atmosferę oraz relacje społeczne między jednostkami i grupami, które perspektywicznie pozwolą trafić komunikowanym oraz preferowanym ideom na podatny grunt lub też sprzyjać będą ich utrwalaniu 23. Odpowiednie środki mają więc wyraźnie wzmacniać i kształtować przychylność oraz pozytywne nastawienie dla przedsięwzięć zorientowanych na kontakt, prezentację i dyskusję. Nie zakładają one, odpowiednio do ich istoty, komunikacji perswazyjnej, argumentacji zalet czy też krytyki rozwiązań, programów oraz norm konkurencyjnych. Z tego punktu widzenia mają być postrzegane jako przedsięwzięcia względnie niezależne, obiektywne, niezaangażowane 24. W rezultacie pobudzają one ukierunkowane myślenie, koncentrują uwagę na problemach oraz możliwych ich rozwiązaniach, kształtują zainteresowania i edukują (rysunek 10). Strategia marketingowa jednostek, grup oraz całych organizacji, mająca na celu kreowanie, komunikowanie i społeczną akceptację nowych idei, mo- 21 Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, D. Maison, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków 2008; A. Szczygielska, Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy 2007, nr Marketing wartości społecznych, W. Domachowski (red.), Człowiek i Społeczeństwo, t. XXI, UAM Poznań, Poznań W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny i perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk A. Miotk, Szerlok.pl nakarm psa ze schroniska, Marketing w Praktyce 2011, nr 2; A. Musiał, Kupuj nasze są powody do dumy, Marketing w Praktyce 2009, nr 7. 11

11 Rysunek 10. Formy i środki operacyjne marketingu idei Działania aktywne bezpośrednie: 1. Indywidualne rozmowy bezpośrednie 2. Kontakty korespondencyjne, internetowe, telefoniczne 3. Spotkania nieformalne (wewnętrzne) 4. Konferencje, dyskusje, narady, odczyty 5. Wystawy, prezentacje, pokazy 6. Eksperymenty, obserwacje bezpośrednie, użytkowanie testujące 7. Szkolenia, instruktarze 8. Zwiedzanie firm oraz instytucji, dni otwarte A działania główne B działania wspierające C działania dodatkowe że być realizowana w dwóch wariantach operacyjno- -organizacyjnych, jako: wariant ex ante z góry, wariant ex post z dołu. Różnice między obu wariantami sprowadzają się do scenariusza działań, do kolejności realizacji głównych grup środków ekspansji i pozyskania zwolenników dla swojej idei. W pierwszym przypadku rozpoczyna się od przedsięwzięć typu A, przedsięwzięć głównych, najważniejszych zdecydowanych, o jasno i zrozumiale określonych intencjach. W dalszej kolejności wprowadza się operacje i środki z grupy B oraz C. W przypadku drugim, w wariancie ex post, scenariusz operacyjny jest odwrotny. Zgodnie z jego logiką na początku zakłada się realizację działań przygotowawczych i rozpoznawczych (C), aby po ich zakończeniu przystąpić do właściwych działań aktywnych (B i A). Wybór wariantu koordynacji chronologicznej i operacyjnej całości przygotowanych akcji, przedsięwzięć, imprez oraz wydarzeń medialnych zależy od założonych celów finalnych, społecznej pilności i potrzeby przeprowadzenia odpowiednich zmian świadomościowych, behawioralnych, technologicznych czy ekonomicznych, programu gromadzenia w czasie środków finansowych, materialnych, personalnych i organizacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania. Decyzje w tym względzie zależeć także mogą od czynników oraz okoliczności zewnętrznych, np. konieczności przyspieszenia realizacji strategii ze względu na ich koordynację i potrzebę spójności w skali ogólnokrajowej czy międzynarodowej 25. W programach realizacyjnych przyjętych strategii marketingowych przewiduje się wiele dalszych, istotnych momentów decyzyjnych związanych z ustaleniem tak ważnych kwestii, jak: moment rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność przedsięwzięć, ich harmonogram, moment włączenia i pokazania kreatorów oraz liderów programu, moment ujawnienia organizacji wiodącej oraz organizacji partnerskich, stopień jawności i upublicznienia rezultatów całej kampanii. Efekt końcowy całej akcji marketingowej jest wynikiem profesjonalnego, przemyślanego, uzasadnionego, realnego i zabezpieczonego przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zamierzeń cząstkowych G. Hastings, Social Marketing. Why Should the Devil Have All the Best Tunes? Butterworth Heinemann Elsevier, Oxford Burlington Druga część artykułu ukaże się w następnym numerze Marketingu i Rynku. 12

12 s UMMARY Marketing concept of creation and dissemination of ideas outline of a marketing strategy Artykuły The author has undertaken the mission of charting the preliminary assumptions and conditions for the preparation and implementation of a marketing strategy aimed at the dissemination of new insights broadly defined ideas and concepts, technologies, standards and projects. The ideas, in all their diversity, are considered from the point of view of a set of traits and characteristics associated with their significance, structure, complexity, and usability. Consequently the ideas represent packets of social values targeted to specific groups of customers in exchange for other values social costs of adoption and acceptance of these ideas. This paper formulates the general objectives of the creation and dissemination of ideas and individual benefits for recipients. An important section is the operating model for the transfer of ideas their dissemination in society or amongst the respective groups. Detailed design ideas are presented along with the identification of main players involved in their formation and dissemination, as well as the resources utilized, techniques and marketing communication tools. The market of ideas, and the characteristics of entities were analysed, highlighting the various groups of supporters and opponents of the new concepts. An additional theme undertaken by the author was that of the notion of a brand of an idea, in other words, the idea branding and concept of worth. The paper presents the conditions and criteria for the distinction of this particular class of ideas and approaches towards understanding their price the total compensation of benefits arising from the acceptance of ideas. 13

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Ostrołęka, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 1, Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metody badawcze Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metoda badawcza Metoda badawcza to sposób postępowania (poznania naukowego). planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. Muszą

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy VI. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania Materiały szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo