która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna."

Transkrypt

1 Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt. Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna. Obecni: ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego: 1. Pan Damian Dynda, Naczelnik Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych, Biuro Informatyki i Łączności, 2. Pan Wojciech Steć, Radca Głównego Inspektora, 3. Pani Anna Brzezińska-Rybicka, Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego 4. Pani Emilia Pieczara, Naczelnik Wydziału Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze, 5. Pani Marta Budzyn, Główny Specjalista, Wydział Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze. ze strony uczestników: 1. Pan Jacek Kałuża, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., 2. Pani Małgorzata Szerszeń, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego, 3. Pan Szymon Sankiewicz, Ministerstwo Administracji, Departament Koordynacji Funduszy Europejskich, 4. Pan Sławomir Połukord, Microsoft Sp. z o.o., 5. Pan Robert Olejniczak, Comarch S.A., 6. Pani Sonja Strycharska, SAP Polska Sp. z o.o., 7. Pani Gabriela Tybulczuk, Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., 8. Pan Andrzej Bogdanowicz, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, 9. Pani Beata Stępińska, Instytut Transportu Samochodowego, 10. Pan Robert Jędrzejczak, Esri Polska, 11. Pan Adam Waszkiewicz, Centralny Ośrodek Informatyki, 12. Pan Marcin Kubarek, Centralny Ośrodek Informatyki, 13. Pani Paulina Szczepaniak, Centralny Ośrodek Informatyki, 14. Pan Robert Grochulski, Asseco Poland SA, 15. Pan Krzysztof Szczygieł, Asseco Poland SA, 16. Pani Ewa Magierek, IBM Polska Sp. z o.o., 17. Pani Monika Małowiecka, Związek Powiatów Polskich, 18. Pan Marcin Piotrowski, SAS Institute Polska,

2 19. Pan Sławomir Lewandowski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego, 20. Pani Monika Straczuk, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego, 21. Pan Marek Russjan, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 22. Pan Tomasz Pasierbiak, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 23. Pan Tadeusz Wilk, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 24. Pan Wiesław Starostka, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 25. Pan Artur Bartoszewicz, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizator otrzymał zgłoszenia 13 innych osób, które nie stawiły się na prezentację. Dane ww. osób są w posiadaniu Organizatora, jednak wobec braku zgody na ich upublicznienie, pozostają do jego wyłącznej wiadomości. Przed wejściem na salę uczestnicy podpisali listę obecności oraz zostali poinformowani o tym, że prezentacja zostanie utrwalona za pomocą rejestratora obrazu i dźwięku. Uczestnicy podpisali także zgodę na upublicznienie ich danych w niniejszym protokole oraz w dokumentacji przygotowywanej na potrzeby konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Porządek spotkania: 1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania. 2. Prezentacja założeń projektu: a. cel projektu, b. cele szczegółowe projektu, c. mierzalne wskaźniki, d. istotne aspekty projektu, e. zdiagnozowane potrzeby, f. procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu, g. usługi planowane do realizacji, h. działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego, i. podstawy prawne, j. interesariusze projektu, k. niezbędne dane, l. technologia, m. architektura, n. budżet projektu, o. harmonogram ramowy realizacji projektu, p. harmonogram zamówień publicznych lub informacja o wyłonionych już wykonawcach. 3. Pytania uczestników, odpowiedzi ze strony organizatora. 4. Zakończenie prezentacji. 2

3 Ad. 1 Powitanie Prezentujący, Pan Damian Dynda, Naczelnik Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych w Biurze Informatyki i Łączności GITD, powitał uczestników oraz wyjaśnił, że celem spotkania jest publiczna prezentacja założeń projektu pn. Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (zwanego dalej projektem KREPTD), przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ad. 2 Prezentacja założeń projektu: Cel projektu Pan Damian Dynda zapoznał uczestników prezentacji z głównym celem projektu KREPTD, którym jest poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, połączonego z krajowymi rejestrami przedsiębiorców transportu drogowego innych państw Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu ERRU European Register of Road Transport Undertakings. Cele szczegółowe projektu Następnie, prezentujący poinformował uczestników, że do celów szczegółowych projektu zaliczyć można: wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców transportu drogowego, poprawa warunków do uczciwej konkurencji przewoźników, poprawa skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich UE. Ponadto przyjmuje się, że projektowany system elektroniczny przyczyni się do wzrostu efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń oraz licencji wspólnotowych (będzie to osiągalne przez obsługę tzw. procesów dobrej reputacji). Dodatkowo za pomocą platformy e-usługowej system pozwoli na udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom możliwości weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego, wglądu w ich dane, zgłaszania korekt, składania wniosków. Tym samym KREPTD przyczyni się do wzrostu świadomość obywateli na temat bezpieczeństwa w transporcie. Przede wszystkim projekt zakłada także integrację rejestrów publicznych zawierających informacje o przedsiębiorstwach transportu drogowego i osobach zarządzających transportem. Mierzalne wskaźniki Prezentujący wyjaśnił, że zgodnie z wymogami konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostały dla projektu określone mierzalne wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Pierwszy wskaźnik produktu stanowi liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1 (usługa A2A Gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego). 3

4 Drugi wskaźnik produktu stanowi liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 (system KREPTD). Pierwszy wskaźnik rezultatu bezpośredniego stanowi % przedsiębiorców, którym Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Polsce lub licencję wspólnotową, zarejestrowanych w KREPTD: 95%. Drugi wskaźnik rezultatu bezpośredniego stanowi % poważnych naruszeń zarejestrowanych w Rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie: 95%. Istotne aspekty projektu Prezentujący wyjaśnił następnie, że istotnym aspektem projektu jest zapewnienie zgodności KREPTD z przepisami Unii Europejskiej, czyli z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, Decyzją Komisji (UE) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Powyższe dokumenty dość szczegółowo specyfikują rodzaje komunikatów i zakres danych wymienianych w obrębie systemu ERRU oraz stanowią pewne źródło wymagań pozafunkcjonalnych, jakimi są wymagania na e-usługi. Istotnym aspektem projektu jest także zapewnienie zgodności KREPTD z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Jako system integracyjny KREPTD ma stanowić jednolite źródło informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego i osobach zarządzających tym transportem. Co więcej jego utworzenie zmierza do tego, aby wszystkie rejestry zawierające dane referencyjne zaczęły prawidłowo komunikować się ze sobą, a procesy wymiany danych zostały zautomatyzowane. Zdiagnozowane potrzeby Prezentujący poinformował, że zdiagnozowano następujące potrzeby, na które odpowiedzią jest tworzony system KREPTD: poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce, spełnienie wymogów wspólnotowych dotyczących transportu drogowego zgodnie z przedstawionymi wcześniej regulacjami, wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie nadzorowania przedsiębiorców transportu drogowego prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich Unii, 4

5 możliwość sprawnej weryfikacji w krajowej ewidencji osób niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi lub analogicznej ewidencji innego Państwa członkowskiego, czy dany zarządzający operacjami transportowymi w takiej ewidencji nie figuruje, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesach wydawania licencji, zezwoleń a podmiotami uprawnionymi do kontroli transportu drogowego, wyeliminowanie z rynku transportu drogowego nieuczciwych przedsiębiorców, skuteczne i szybkie reagowanie na popełniane naruszenia, ograniczenie nadmiernego zużycia dróg przez przeładowane pojazdy wysokotonażowe, usprawnienie wymiany informacji między GITD, Starostwami i organami kontrolnymi, dostęp do danych umożliwiających przeprowadzenie analiz biznesowych związanych z istniejącą podażą usług transportowych, możliwość weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego oraz osób zarządzających transportem, ustanowienie jednolitej, referencyjnej bazy danych zawierającej informacje o przedsiębiorcach transportu drogowego, zarządzających transportem, wydanych zezwoleniach i wydanych licencjach. Procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu Prezentujący wyjaśnił, że aktualnie kluczowe procesy, których dotyczy realizacja projektu, a które wynikają z Rozporządzenia 1071/2009 nie są jeszcze i nie mogą być realizowane, ponieważ ich implementacja wymaga zmian w prawie. Realizacja projektu umożliwi wykonanie następujących procesów biznesowych w sposób efektywny: wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników zagranicznych na terenie Polski (w to się wlicza się również wnioskowanie o nałożenie odpowiednich sankcji dla tych przedsiębiorców), odpowiadanie na powiadomienia o naruszeniach popełnionych przez polskie przedsiębiorstwa za granicą, wysyłanie zapytań o dobrą reputację, odpowiadanie na zapytania o dobrą reputację. Realizacja projektu KREPTD zautomatyzuje procesy realizowane w ww. obszarach poprzez integrację i aktualizację danych w jednym rejestrze. Realizacja projektu umożliwi usprawnienie następujących procesów pobocznych: cykliczne badanie dobrej reputacji przedsiębiorców transportu drogowego (WITD), rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (WITD), 5

6 rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (starostwa). Prowadzący podkreślił, że rozstrzyganie o tym kto powinien bądź nie utracić dobrą reputację wymaga integracji danych z wielu źródeł, Główny Inspektorat Transportu Drogowego posiada w swoich systemach informacje o naruszeniach popełnianych przez przedsiębiorców transportu drogowego, jednakże należy m.in. uwzględnić również inne organy kontrolne, które są zobligowane do tego aby przesyłać do GITD dane o naruszeniach celem ich gromadzenia i dalszej obsługi. W postępowaniu administracyjnym są elementy, co do których starosta powinien zaopiniować wniosek, gdyż zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej należy mieć na względzie to czy występują społeczne przesłanki, co do tego żeby ktoś dobrej reputacji nie utracił. W Polsce takimi informacjami dysponują starostwa, więc konieczne jest uwzględnienie ich zaangażowania także w tym zakresie. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy w ramach realizacji systemu przewidujemy stworzenie także końcówek systemu dla starostw. Odpowiedź prezentującego: informacje na ten temat będą w dalszej części prezentacji. Usługi planowane do realizacji Prezentujący poinformował, że w ramach projektu zostanie utworzona jedna usługa A2A: gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie ona obejmować: gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o przedsiębiorstwach transportu drogowego (otrzymywanych z systemów Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz Starostw), gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o naruszeniach i sankcjach (otrzymywanych z systemów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz Organów Kontrolnych), wymianę informacji w sprawie naruszeń przepisów (z ERRU European Register of Road Transport Undertakings), sprawdzanie dobrej reputacji zarządzającego transportem (z ERRU European Register of Road Transport Undertakings). W obrębie GITD informacje o naruszeniach są gromadzone w systemie CEN Centralna Ewidencja Naruszeń, natomiast dane o licencjach i osobach zarządzających transportem gromadzi się w systemie TransBit (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego), który to system w ramach projektu będzie synchronizowany z OpenBTM, a następnie nim zastąpiony. W ramach projektu niezbędne będzie wdrożenie mechanizmów synchronizacji i wymiany danych między systemami CEN, TransBit i OpenBTM. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, z jakimi rejestrami (oprócz BTM u, TransBitu oraz przykładowo CEIDG, KRS u i rejestru PESEL) przewiduje się zintegrować KREPTD? Jakie są założenia projektu w omawianym zakresie? Odpowiedź prezentującego: Założenia projektu są takie, że integrujemy się z zewnętrznymi źródłami danych. W ramach obecnie projektowanej nowelizacji ustawy dostęp do części tych danych jest zapewniany. Są pewne ograniczenia natury formalnej i prawnej, są też pewne rzeczy związane ze specyfiką ERRU, z krajowym rejestrem i strukturą naruszeń, które trzeba 6

7 brać pod uwagę, chodzi tu zarówno o naruszenia przepisów wspólnotowych jak i naruszenia przepisów krajowych w różnym zakresie, w różnym trybie i w oparciu o dane, które powinny być zesłownikowane po stronie Komisji Europejskiej, ale nie są. Integracja usług zapewni ujednoliconą obsługę procesów obsługiwanych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, Biuro Prawne, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD. W konsekwencji zostanie rozwiązany szereg problemów, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają integrację danych z systemami zewnętrznymi. Jednym z takich utrudnień jest brak wymiany informacji o wydanych licencjach pomiędzy starostwami a GITD Dyskusja i poprawka z sali: licencje na transport może wydać GITD a zezwolenia starostowie. Prowadzący poinformował, że obowiązek sprawdzenia dobrej reputacji za pomocą zapytania do rejestrów krajowych i za pomocą centralnego huba ERRU istnieje od 1 stycznia 2013 roku, do tej pory dopuszczano wydawanie zezwoleń w oparciu o oświadczenia o niekaralności, obecnie zaś należy weryfikować dobrą reputację zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Pan Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zadał pytanie w jaki sposób zostanie zweryfikowany status początkującego przedsiębiorcy. Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: system ma jedynie wspierać gromadzenie danych, nie przesądza o decyzjach, decyzje zapadają natomiast w konkretnych organach/instytucjach. Rejestr nie będzie wskazywał na to kto ma prawo dostać licencję bądź zezwolenie, bądź kto powinien stracić dobrą reputację, rejestr ma wspierać organy, które są do tego powołane zarówno Głównego Inspektora Transportu Drogowego, starostów, jak i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, ma pomagać im gromadzić dane niezbędne do podjęcia decyzji, w chwili obecnej te dane są w różnych rejestrach, w różnych organach. System ma agregować dane w jednym miejscu i je udostępniać. Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego Prezentujący wyjaśnił, że w ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego: zapewnienie ciągłości usług w ramach pracy systemu i integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) oraz systemami Biura ds. Transportu Międzynarodowego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD, zapewnienie automatycznej aktualizacji danych w rejestrze KREPTD pozyskiwanych ze Starostw oraz Organów kontrolnych, zapewnienie bezpośredniego pozyskiwania danych o przedsiębiorstwach i ich naruszeniach przez Krajowy Punkt Kontaktowy, z danych publicznych przedsiębiorstw transportu drogowego za pomocą interfejsu programistycznego, epuap i dedykowanych aplikacji internetowych. W kwestii dostępu do danych gromadzonych w KREPTD planowane jest wykorzystanie trzech kanałów komunikacji: dla danych wchodzących i wychodzących z rejestru oraz komunikacji z systemem ERRU przy pomocy standardów wyspecyfikowanych przez Komisję Europejską. Zakłada się udostępnienie szyny danych, na której prawdopodobnie będą zbudowane sieciowe usługi wymiany danych. Zostanie wyspecyfikowane API do całego 7

8 systemu, które zapewni elastyczność w zakresie udzielania dostępu podmiotom zewnętrznych względem GITD, w sytuacji w której ustawodawca stwierdzi, że ktoś jeszcze powinien mieć dostęp do danych (w ramach pobierania, aktualizacji i wysyłki danych o naruszeniach). Analizując zagadnienie możliwej integracji z systemami starostw należy zweryfikować jakie systemy mają starostwa. Projekt zakłada opcję możliwie najbardziej ergonomiczną i najtańszą utworzenie aplikacji/portalu dostępowego do zarządzania przedsiębiorstwami transportu drogowego. Starostwa będą dysponowały narzędziem niewymagającym uruchomienia nowych lub modyfikacji istniejących rozwiązań informatycznych do badania dobrej reputacji, a jeśli zgłoszą takie zapotrzebowanie będą miały możliwość integracji swoich wewnętrznych systemów przez API. Alternatywnie, gdyby starostwa nie chciały zakładać konta na portalu i zrezygnowały z API, przewiduje się komunikację na poziomie wysyłki i odbioru komunikatów poprzez mechanizmy dostarczane przez epuap, Podstawy prawne Podstawą prawną dla tworzonego systemu KREPTD jest Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Prezentujący poinformował, że powyższa regulacja jest obecnie rozpatrywana na Komitecie ds. Europejskich Rady Ministrów. Dodatkowo wyjaśnił, że obecnie, zgodnie z opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Główny Inspektorat nie może wprowadzać do obrotu wewnątrz UE danych osobowych przed wejściem w życie ww. Ustawy. Wyjaśniono także, że analiza procesów w trakcie realizacji projektu może wskazać konieczność dodatkowych zmian w przepisach krajowych. Interesariusze projektu Prowadzący poinformował, że Beneficjentem projektu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pozostali interesariusze to: starostwa powiatowe, organy kontrolne (WITD, wojewódzcy komendanci Policji, dyrektorzy izb celnych, zarządcy dróg, Komendant Główny Straży Granicznej, Główny Inspektor Pracy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), przedsiębiorcy, zarządzający transportem, obywatele. Prezentujący wyjaśnił, że realizacja projektu zakłada działania zmierzające do udostępniania danych zawartych w KREPT w możliwie najszerszym zakresie, tak więc liczba interesariuszy może ulec zmianie. Szeroka wymiana danych jest zgodna z intencjami Komisji Europejskiej. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, jaka jest różnica pomiędzy zarządzającym transportem a przedsiębiorcą transportu. Prezentujący odpowiedział, że główna różnica polega na tym, że zarządzający transportem to co do zasady osoba fizyczna, przedsiębiorca jest natomiast osobą prawną. Jednakże osoba fizyczna może zarazem pełnić funkcje w firmie, tudzież prowadzić działalność gospodarczą. Pani Małgorzata Szerszeń z Departamentu Rozwoju Cyfrowego w MIiR zadała pytanie (w perspektywie tego, że obywatel będzie mógł wyszukiwać informacje o nieuczciwych przedsiębiorcach) w jaki sposób będzie się odbywało uwierzytelnianie obywateli? 8

9 Odpowiedź prezentującego: to jest jeszcze do ustalenia. Najlepszym byłoby rozwiązanie takie jak Krajowy Rejestr Karny, w którym można się zalogować przez EPUAP i zapytać o to czy dana osoba była karana. Chcielibyśmy informować obywateli o nieuczciwych przedsiębiorcach transportu drogowego w sposób możliwie szeroki, jest kwestią do ustalenia z GIODO na ile to możemy robić, na ile są to dane publiczne. Część informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego już w tej chwili i tak udostępniamy, mamy proste wyszukiwarki licencji przedsiębiorców udostępnione na stronie GITD prawdopodobnie będziemy robić to samo tylko w sposób bardziej zintegrowany i zcentralizowany. Niezbędne dane Prezentacja następnie dotyczyła danych pozyskiwanych, przetwarzanych i udostępnianych w KREPTD na potrzeby integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings), tj. danych dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego (w tym dane dot. zezwoleń, licencji i posiadanego taboru transportowego, dane zarządzających transportem w tych przedsiębiorstwach), którym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydano przez GITD lub Starostwo, oraz danych dotyczących sankcji za poważne naruszenia nałożonych przez inspektorów transportu drogowego oraz inne organy kontroli. Szczegółowy zakres danych został doprecyzowany w Decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego i został określony w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Technologia Prezentujący wyjaśnił, że kilkuwarstwowa architektura systemu jest oparta o architekturę zorientowaną na usługi (SOA), o podejście procesowe do usług informatycznych (BPM), ujednoliconą platformę komunikacji (ESB), narzędzie klasy hurtowni danych i systemów wspomagania decyzji (BI). W systemie wykorzystane zostaną następujące składniki: Aplikacja dla pracowników KPK (Krajowego Punktu Kontaktowego), Aplikacja dla Starostw i Aplikacja dla Organów Kontroli, API na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych przekazywanych do KREPTD, System KREPTD. Ponadto planuje się utworzenie aplikacji dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obejmującej funkcjonalności nadzorcze i raportowe. System będzie się składał z interfejsów umożliwiających wymianę danych z innymi systemami: interfejsu wymiany danych z ERRU European Register of Road Transport Undertakings, interfejsu wymiany danych z systemów TransBit/OpenBTM (Biuro Transportu Międzynarodowego), interfejsu wymiany danych z systemu CEN (Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego). Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czym GITD będzie się kierował przy wyborze komponentów oprogramowania. Odpowiedź prezentującego: to należy rozważyć, nie jest to jeszcze doprecyzowane. 9

10 Odpowiedź uzupełniająca Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: przewidujemy, że zdecydujemy się na środowisko mieszane, np. nie zdecydujemy się tylko na komponenty typu Open Source (budowanie całej architektury wyłącznie w oparciu o komponenty Open Source nie jest możliwe). Wykorzystanie komponentów mieszanych będzie dodatkowo działaniem zmierzającym do zapewnienia uczciwej konkurencji wśród potencjalnych wykonawców. Architektura Prezentujący wyjaśnił, że slajd dotyczący architektury nie zawiera interfejsów ponieważ byłby wówczas mniej czytelny. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezentującego na architekturę systemu składają się: rejestr KREPTD oraz hurtownia danych, a także aplikacje dostępowe (w tym EPUAP), systemy GITD oraz systemy zewnętrzne (m.in. ERRU) i różnego rodzaju podsystemy. Systemy Transbit/OpenBTM oraz informacje o naruszeniach z Centralnej Ewidencji Naruszeń będą integrowane za pomocą modułu integracyjnego obsługiwanego przez silnik bazy danych. W odniesieniu do hurtowni danych planuje się wykorzystanie modułu extract transform load oraz OLAP (Online Analytical Processing), czyli narzędzi udostępniających wielowymiarowe usługi analityczne Architektura ta została przez prezentującego szczegółowo omówiona. Budżet projektu Prezentujący poinformował, że szacowany całkowity koszt realizacji projektu KREPTD (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) brutto: 17,756 mln zł. Harmonogram ramowy realizacji projektu Podczas prezentacji przedstawiono harmonogram ramowy realizacji projektu: Okres realizacji projektu zgodnie z rozumieniem PO PC został zaplanowany na 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Etap I do r. Budowa podstawowej wersji systemu KREPTD Rejestr KREPTD wraz z aplikacją dla pracowników KPK Komunikacja z ERRU Usługi zasilania KREPTD danymi z systemów CEN, Transbit/OpenBTM Aplikacja dla starostw i organów kontroli. Etap II do r. Budowa docelowej wersji systemu KREPTD: Aplikacji raportowa na potrzeby sprawozdawczości do MIiR Usług komunikacji i synchronizacji danych Interfejs wymiany danych (API) Usługi udostępniania danych zgromadzonych w KREPTD na potrzeby innych systemów. Etap III do r. Wdrożenie narzędzia klasy hurtowni danych oraz funkcjonalności wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie 1 roku korzystania z KREPTD Narzędzia klasy hurtownia danych umożliwiające przetwarzanie danych w strukturach wielowymiarowych, 10

11 Stworzenie funkcjonalności, których potrzeba wdrożenia zostanie zidentyfikowana w pierwszym roku funkcjonowania systemu KREPTD. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie czy terminy budowy sytemu są zasadne, gdy już zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, pierwszy etap faktycznie rozpocznie się od 1 stycznia. Dyskusja i poprawka z sali: do 1 stycznia 2016 r. Odpowiedź prezentującego: O ile dwa etapy końcowe, czyli drugi i trzeci wyglądają spokojnie, to pierwszy cechuje się bardzo napiętym, aczkolwiek realistycznym harmonogramem, ma to związek z presją czasu. Chcemy mieć rozwiązanie dobre, aczkolwiek za cenę wszelkich nadmiarowych funkcjonalności. Harmonogram zamówień publicznych lub informacja o wyłonionych już wykonawcach Prezentujący poinformował, że wyłoniono już wykonawców w ramach dwóch zamówień publicznych: na zakup infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla potrzeb systemu ERRU (wygrała firma IT Systems and Solutions sp. z o.o.) oraz na zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ERRU wraz z wdrożeniem (wygrała firma Point Sp. z o.o.). Pozostały sprzęt zostanie zakupiony w ramach następnych postępowań. Następnie prezentujący wyjaśnił, że w ramach projektu planujemy wszcząć następujące postepowania: na budowę i utrzymanie systemu KREPTD oraz dostawę brakującej infrastruktury serwerowej i sieciowej (planowany termin wszczęcia to II/III kw r.), na zakup sprzętu i oprogramowania dla stanowisk w ramach obsługi rejestru KREPTD (planowany termin wszczęcia to IV kw r.). W ramach projektu będą realizowane także dodatkowe działania, w tym wynikające z zaakceptowania projektu do współfinansowania ze środków unijnych, w szczególności związane z: informacją i promocją, usługami zewnętrznymi wspomagającymi realizację projektu, szkoleniami (w tym szkoleniami dla starostw), instalacją i utrzymaniem łącza do sieci stesta. Prezentujący dodatkowo wyjaśnił, że Krajowym Punktem Kontaktowym dla stesta jest w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie czy cały sprzęt do wdrożenia projektu został zakupiony? Prezentujący odpowiedział, że nie, nie cały. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy planowane jest zamówienie łączne. Odpowiedź prezentującego: Tak. Pewna część całej kwoty to zakup sprzętu, oprócz tego w ramach projektu będą obsługiwane i finansowane wszystkie aspekty wytworzenia i wdrożenia systemu, z usługami dodatkowymi typu szkolenia. 11

12 Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy dwie ww. pozycje (zakup infrastruktury teleinformatycznej i zakup infrastruktury sieciowej) są uwzględnione w zaprezentowanym budżecie projektu. Odpowiedź Pani Emilii Pieczary, Naczelnika Wydziału Funduszy Rozwojowych w Biurze Finansowo-Gospodarczym: tak, te dwa zrealizowane już zamówienia są uwzględnione w budżecie projektu. Na tym prezentujący zakończył swoje wystąpienie zachęcając słuchaczy do zadawania pytań. Ad. 3 Pytania uczestników, odpowiedzi ze strony organizatora Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy planujemy zorganizować kolejne spotkanie podobne do niniejszej prezentacji, na którym uczestnicy będą mogli zadawać pytania związane z projektem. Prezentujący odpowiedział, że nie planujemy przeprowadzenia kolejnej prezentacji lub innego podobnego spotkania w najbliższym czasie. Dodatkowe informacje można uzyskać występując w trybie zapytania o dostęp do informacji publicznej. Pani Paulina Szczepaniak z Centralnego Ośrodka Informatyki zadała pytanie, jaki jest przybliżony termin, w którym się dowiemy o przyznanym dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Odpowiedź Pani Emilii Pieczary, Naczelnika Wydziału Funduszy Rozwojowych w Biurze Finansowo-Gospodarczym: projekt zostanie zgłoszony w trybie konkursowym, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować Instytucja Wdrażająca PO PC. W naszych harmonogramach zakładamy, że umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w październiku 2015 r. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie: czy na obecnym etapie analiz są dostępne jakieś wolumetrie? Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA dodał, że znana jest jedna wolumetria w ogłoszeniu o postępowaniu na wykonanie studium i w opisie jest wskazane, że ma być 99,9% dostępności. Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: To jest SLA, a nie wolumetria. Jeżeli chodzi o wolumetrie to nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, jak się będzie rozwijał w ogóle system ERRU, czyli ile zapytań z państw członkowskich będzie trafiało do naszego sytemu lokalnego. Na obecnym etapie zakładamy, że będą to setki tysięcy zapytań w ujęciu rocznym lub więcej. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie: czy są jakieś szacowania liczby użytkowników portali dostępowych? Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: Można przemnożyć liczbę starostw przez ewentualną liczbę pracowników, którzy będą przeznaczeni do obsługi portali. Odpowiedź prezentującego: jeśli chodzi o szacowanie obciążenia, to nie dysponujemy takimi informacjami. 12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. 1. p. Karol Kłosowski Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru

PROTOKÓŁ. 1. p. Karol Kłosowski Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru Warszawa, dn. 29.04.2015 r. PROTOKÓŁ z publicznej prezentacji założeń projektu pn. e-podróż przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo