która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna."

Transkrypt

1 Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt. Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, która odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Postępu 21, sala konferencyjna. Obecni: ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego: 1. Pan Damian Dynda, Naczelnik Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych, Biuro Informatyki i Łączności, 2. Pan Wojciech Steć, Radca Głównego Inspektora, 3. Pani Anna Brzezińska-Rybicka, Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego 4. Pani Emilia Pieczara, Naczelnik Wydziału Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze, 5. Pani Marta Budzyn, Główny Specjalista, Wydział Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze. ze strony uczestników: 1. Pan Jacek Kałuża, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., 2. Pani Małgorzata Szerszeń, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego, 3. Pan Szymon Sankiewicz, Ministerstwo Administracji, Departament Koordynacji Funduszy Europejskich, 4. Pan Sławomir Połukord, Microsoft Sp. z o.o., 5. Pan Robert Olejniczak, Comarch S.A., 6. Pani Sonja Strycharska, SAP Polska Sp. z o.o., 7. Pani Gabriela Tybulczuk, Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., 8. Pan Andrzej Bogdanowicz, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, 9. Pani Beata Stępińska, Instytut Transportu Samochodowego, 10. Pan Robert Jędrzejczak, Esri Polska, 11. Pan Adam Waszkiewicz, Centralny Ośrodek Informatyki, 12. Pan Marcin Kubarek, Centralny Ośrodek Informatyki, 13. Pani Paulina Szczepaniak, Centralny Ośrodek Informatyki, 14. Pan Robert Grochulski, Asseco Poland SA, 15. Pan Krzysztof Szczygieł, Asseco Poland SA, 16. Pani Ewa Magierek, IBM Polska Sp. z o.o., 17. Pani Monika Małowiecka, Związek Powiatów Polskich, 18. Pan Marcin Piotrowski, SAS Institute Polska,

2 19. Pan Sławomir Lewandowski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego, 20. Pani Monika Straczuk, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego, 21. Pan Marek Russjan, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 22. Pan Tomasz Pasierbiak, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 23. Pan Tadeusz Wilk, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 24. Pan Wiesław Starostka, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 25. Pan Artur Bartoszewicz, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizator otrzymał zgłoszenia 13 innych osób, które nie stawiły się na prezentację. Dane ww. osób są w posiadaniu Organizatora, jednak wobec braku zgody na ich upublicznienie, pozostają do jego wyłącznej wiadomości. Przed wejściem na salę uczestnicy podpisali listę obecności oraz zostali poinformowani o tym, że prezentacja zostanie utrwalona za pomocą rejestratora obrazu i dźwięku. Uczestnicy podpisali także zgodę na upublicznienie ich danych w niniejszym protokole oraz w dokumentacji przygotowywanej na potrzeby konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Porządek spotkania: 1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania. 2. Prezentacja założeń projektu: a. cel projektu, b. cele szczegółowe projektu, c. mierzalne wskaźniki, d. istotne aspekty projektu, e. zdiagnozowane potrzeby, f. procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu, g. usługi planowane do realizacji, h. działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego, i. podstawy prawne, j. interesariusze projektu, k. niezbędne dane, l. technologia, m. architektura, n. budżet projektu, o. harmonogram ramowy realizacji projektu, p. harmonogram zamówień publicznych lub informacja o wyłonionych już wykonawcach. 3. Pytania uczestników, odpowiedzi ze strony organizatora. 4. Zakończenie prezentacji. 2

3 Ad. 1 Powitanie Prezentujący, Pan Damian Dynda, Naczelnik Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych w Biurze Informatyki i Łączności GITD, powitał uczestników oraz wyjaśnił, że celem spotkania jest publiczna prezentacja założeń projektu pn. Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (zwanego dalej projektem KREPTD), przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ad. 2 Prezentacja założeń projektu: Cel projektu Pan Damian Dynda zapoznał uczestników prezentacji z głównym celem projektu KREPTD, którym jest poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, połączonego z krajowymi rejestrami przedsiębiorców transportu drogowego innych państw Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu ERRU European Register of Road Transport Undertakings. Cele szczegółowe projektu Następnie, prezentujący poinformował uczestników, że do celów szczegółowych projektu zaliczyć można: wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców transportu drogowego, poprawa warunków do uczciwej konkurencji przewoźników, poprawa skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich UE. Ponadto przyjmuje się, że projektowany system elektroniczny przyczyni się do wzrostu efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń oraz licencji wspólnotowych (będzie to osiągalne przez obsługę tzw. procesów dobrej reputacji). Dodatkowo za pomocą platformy e-usługowej system pozwoli na udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom możliwości weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego, wglądu w ich dane, zgłaszania korekt, składania wniosków. Tym samym KREPTD przyczyni się do wzrostu świadomość obywateli na temat bezpieczeństwa w transporcie. Przede wszystkim projekt zakłada także integrację rejestrów publicznych zawierających informacje o przedsiębiorstwach transportu drogowego i osobach zarządzających transportem. Mierzalne wskaźniki Prezentujący wyjaśnił, że zgodnie z wymogami konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostały dla projektu określone mierzalne wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Pierwszy wskaźnik produktu stanowi liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1 (usługa A2A Gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego). 3

4 Drugi wskaźnik produktu stanowi liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 (system KREPTD). Pierwszy wskaźnik rezultatu bezpośredniego stanowi % przedsiębiorców, którym Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Polsce lub licencję wspólnotową, zarejestrowanych w KREPTD: 95%. Drugi wskaźnik rezultatu bezpośredniego stanowi % poważnych naruszeń zarejestrowanych w Rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie: 95%. Istotne aspekty projektu Prezentujący wyjaśnił następnie, że istotnym aspektem projektu jest zapewnienie zgodności KREPTD z przepisami Unii Europejskiej, czyli z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, Decyzją Komisji (UE) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Powyższe dokumenty dość szczegółowo specyfikują rodzaje komunikatów i zakres danych wymienianych w obrębie systemu ERRU oraz stanowią pewne źródło wymagań pozafunkcjonalnych, jakimi są wymagania na e-usługi. Istotnym aspektem projektu jest także zapewnienie zgodności KREPTD z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Jako system integracyjny KREPTD ma stanowić jednolite źródło informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego i osobach zarządzających tym transportem. Co więcej jego utworzenie zmierza do tego, aby wszystkie rejestry zawierające dane referencyjne zaczęły prawidłowo komunikować się ze sobą, a procesy wymiany danych zostały zautomatyzowane. Zdiagnozowane potrzeby Prezentujący poinformował, że zdiagnozowano następujące potrzeby, na które odpowiedzią jest tworzony system KREPTD: poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce, spełnienie wymogów wspólnotowych dotyczących transportu drogowego zgodnie z przedstawionymi wcześniej regulacjami, wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie nadzorowania przedsiębiorców transportu drogowego prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich Unii, 4

5 możliwość sprawnej weryfikacji w krajowej ewidencji osób niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi lub analogicznej ewidencji innego Państwa członkowskiego, czy dany zarządzający operacjami transportowymi w takiej ewidencji nie figuruje, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesach wydawania licencji, zezwoleń a podmiotami uprawnionymi do kontroli transportu drogowego, wyeliminowanie z rynku transportu drogowego nieuczciwych przedsiębiorców, skuteczne i szybkie reagowanie na popełniane naruszenia, ograniczenie nadmiernego zużycia dróg przez przeładowane pojazdy wysokotonażowe, usprawnienie wymiany informacji między GITD, Starostwami i organami kontrolnymi, dostęp do danych umożliwiających przeprowadzenie analiz biznesowych związanych z istniejącą podażą usług transportowych, możliwość weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego oraz osób zarządzających transportem, ustanowienie jednolitej, referencyjnej bazy danych zawierającej informacje o przedsiębiorcach transportu drogowego, zarządzających transportem, wydanych zezwoleniach i wydanych licencjach. Procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu Prezentujący wyjaśnił, że aktualnie kluczowe procesy, których dotyczy realizacja projektu, a które wynikają z Rozporządzenia 1071/2009 nie są jeszcze i nie mogą być realizowane, ponieważ ich implementacja wymaga zmian w prawie. Realizacja projektu umożliwi wykonanie następujących procesów biznesowych w sposób efektywny: wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników zagranicznych na terenie Polski (w to się wlicza się również wnioskowanie o nałożenie odpowiednich sankcji dla tych przedsiębiorców), odpowiadanie na powiadomienia o naruszeniach popełnionych przez polskie przedsiębiorstwa za granicą, wysyłanie zapytań o dobrą reputację, odpowiadanie na zapytania o dobrą reputację. Realizacja projektu KREPTD zautomatyzuje procesy realizowane w ww. obszarach poprzez integrację i aktualizację danych w jednym rejestrze. Realizacja projektu umożliwi usprawnienie następujących procesów pobocznych: cykliczne badanie dobrej reputacji przedsiębiorców transportu drogowego (WITD), rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (WITD), 5

6 rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (starostwa). Prowadzący podkreślił, że rozstrzyganie o tym kto powinien bądź nie utracić dobrą reputację wymaga integracji danych z wielu źródeł, Główny Inspektorat Transportu Drogowego posiada w swoich systemach informacje o naruszeniach popełnianych przez przedsiębiorców transportu drogowego, jednakże należy m.in. uwzględnić również inne organy kontrolne, które są zobligowane do tego aby przesyłać do GITD dane o naruszeniach celem ich gromadzenia i dalszej obsługi. W postępowaniu administracyjnym są elementy, co do których starosta powinien zaopiniować wniosek, gdyż zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej należy mieć na względzie to czy występują społeczne przesłanki, co do tego żeby ktoś dobrej reputacji nie utracił. W Polsce takimi informacjami dysponują starostwa, więc konieczne jest uwzględnienie ich zaangażowania także w tym zakresie. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy w ramach realizacji systemu przewidujemy stworzenie także końcówek systemu dla starostw. Odpowiedź prezentującego: informacje na ten temat będą w dalszej części prezentacji. Usługi planowane do realizacji Prezentujący poinformował, że w ramach projektu zostanie utworzona jedna usługa A2A: gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie ona obejmować: gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o przedsiębiorstwach transportu drogowego (otrzymywanych z systemów Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz Starostw), gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o naruszeniach i sankcjach (otrzymywanych z systemów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz Organów Kontrolnych), wymianę informacji w sprawie naruszeń przepisów (z ERRU European Register of Road Transport Undertakings), sprawdzanie dobrej reputacji zarządzającego transportem (z ERRU European Register of Road Transport Undertakings). W obrębie GITD informacje o naruszeniach są gromadzone w systemie CEN Centralna Ewidencja Naruszeń, natomiast dane o licencjach i osobach zarządzających transportem gromadzi się w systemie TransBit (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego), który to system w ramach projektu będzie synchronizowany z OpenBTM, a następnie nim zastąpiony. W ramach projektu niezbędne będzie wdrożenie mechanizmów synchronizacji i wymiany danych między systemami CEN, TransBit i OpenBTM. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, z jakimi rejestrami (oprócz BTM u, TransBitu oraz przykładowo CEIDG, KRS u i rejestru PESEL) przewiduje się zintegrować KREPTD? Jakie są założenia projektu w omawianym zakresie? Odpowiedź prezentującego: Założenia projektu są takie, że integrujemy się z zewnętrznymi źródłami danych. W ramach obecnie projektowanej nowelizacji ustawy dostęp do części tych danych jest zapewniany. Są pewne ograniczenia natury formalnej i prawnej, są też pewne rzeczy związane ze specyfiką ERRU, z krajowym rejestrem i strukturą naruszeń, które trzeba 6

7 brać pod uwagę, chodzi tu zarówno o naruszenia przepisów wspólnotowych jak i naruszenia przepisów krajowych w różnym zakresie, w różnym trybie i w oparciu o dane, które powinny być zesłownikowane po stronie Komisji Europejskiej, ale nie są. Integracja usług zapewni ujednoliconą obsługę procesów obsługiwanych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, Biuro Prawne, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD. W konsekwencji zostanie rozwiązany szereg problemów, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają integrację danych z systemami zewnętrznymi. Jednym z takich utrudnień jest brak wymiany informacji o wydanych licencjach pomiędzy starostwami a GITD Dyskusja i poprawka z sali: licencje na transport może wydać GITD a zezwolenia starostowie. Prowadzący poinformował, że obowiązek sprawdzenia dobrej reputacji za pomocą zapytania do rejestrów krajowych i za pomocą centralnego huba ERRU istnieje od 1 stycznia 2013 roku, do tej pory dopuszczano wydawanie zezwoleń w oparciu o oświadczenia o niekaralności, obecnie zaś należy weryfikować dobrą reputację zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Pan Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zadał pytanie w jaki sposób zostanie zweryfikowany status początkującego przedsiębiorcy. Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: system ma jedynie wspierać gromadzenie danych, nie przesądza o decyzjach, decyzje zapadają natomiast w konkretnych organach/instytucjach. Rejestr nie będzie wskazywał na to kto ma prawo dostać licencję bądź zezwolenie, bądź kto powinien stracić dobrą reputację, rejestr ma wspierać organy, które są do tego powołane zarówno Głównego Inspektora Transportu Drogowego, starostów, jak i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, ma pomagać im gromadzić dane niezbędne do podjęcia decyzji, w chwili obecnej te dane są w różnych rejestrach, w różnych organach. System ma agregować dane w jednym miejscu i je udostępniać. Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego Prezentujący wyjaśnił, że w ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego: zapewnienie ciągłości usług w ramach pracy systemu i integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) oraz systemami Biura ds. Transportu Międzynarodowego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD, zapewnienie automatycznej aktualizacji danych w rejestrze KREPTD pozyskiwanych ze Starostw oraz Organów kontrolnych, zapewnienie bezpośredniego pozyskiwania danych o przedsiębiorstwach i ich naruszeniach przez Krajowy Punkt Kontaktowy, z danych publicznych przedsiębiorstw transportu drogowego za pomocą interfejsu programistycznego, epuap i dedykowanych aplikacji internetowych. W kwestii dostępu do danych gromadzonych w KREPTD planowane jest wykorzystanie trzech kanałów komunikacji: dla danych wchodzących i wychodzących z rejestru oraz komunikacji z systemem ERRU przy pomocy standardów wyspecyfikowanych przez Komisję Europejską. Zakłada się udostępnienie szyny danych, na której prawdopodobnie będą zbudowane sieciowe usługi wymiany danych. Zostanie wyspecyfikowane API do całego 7

8 systemu, które zapewni elastyczność w zakresie udzielania dostępu podmiotom zewnętrznych względem GITD, w sytuacji w której ustawodawca stwierdzi, że ktoś jeszcze powinien mieć dostęp do danych (w ramach pobierania, aktualizacji i wysyłki danych o naruszeniach). Analizując zagadnienie możliwej integracji z systemami starostw należy zweryfikować jakie systemy mają starostwa. Projekt zakłada opcję możliwie najbardziej ergonomiczną i najtańszą utworzenie aplikacji/portalu dostępowego do zarządzania przedsiębiorstwami transportu drogowego. Starostwa będą dysponowały narzędziem niewymagającym uruchomienia nowych lub modyfikacji istniejących rozwiązań informatycznych do badania dobrej reputacji, a jeśli zgłoszą takie zapotrzebowanie będą miały możliwość integracji swoich wewnętrznych systemów przez API. Alternatywnie, gdyby starostwa nie chciały zakładać konta na portalu i zrezygnowały z API, przewiduje się komunikację na poziomie wysyłki i odbioru komunikatów poprzez mechanizmy dostarczane przez epuap, Podstawy prawne Podstawą prawną dla tworzonego systemu KREPTD jest Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Prezentujący poinformował, że powyższa regulacja jest obecnie rozpatrywana na Komitecie ds. Europejskich Rady Ministrów. Dodatkowo wyjaśnił, że obecnie, zgodnie z opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Główny Inspektorat nie może wprowadzać do obrotu wewnątrz UE danych osobowych przed wejściem w życie ww. Ustawy. Wyjaśniono także, że analiza procesów w trakcie realizacji projektu może wskazać konieczność dodatkowych zmian w przepisach krajowych. Interesariusze projektu Prowadzący poinformował, że Beneficjentem projektu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pozostali interesariusze to: starostwa powiatowe, organy kontrolne (WITD, wojewódzcy komendanci Policji, dyrektorzy izb celnych, zarządcy dróg, Komendant Główny Straży Granicznej, Główny Inspektor Pracy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), przedsiębiorcy, zarządzający transportem, obywatele. Prezentujący wyjaśnił, że realizacja projektu zakłada działania zmierzające do udostępniania danych zawartych w KREPT w możliwie najszerszym zakresie, tak więc liczba interesariuszy może ulec zmianie. Szeroka wymiana danych jest zgodna z intencjami Komisji Europejskiej. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, jaka jest różnica pomiędzy zarządzającym transportem a przedsiębiorcą transportu. Prezentujący odpowiedział, że główna różnica polega na tym, że zarządzający transportem to co do zasady osoba fizyczna, przedsiębiorca jest natomiast osobą prawną. Jednakże osoba fizyczna może zarazem pełnić funkcje w firmie, tudzież prowadzić działalność gospodarczą. Pani Małgorzata Szerszeń z Departamentu Rozwoju Cyfrowego w MIiR zadała pytanie (w perspektywie tego, że obywatel będzie mógł wyszukiwać informacje o nieuczciwych przedsiębiorcach) w jaki sposób będzie się odbywało uwierzytelnianie obywateli? 8

9 Odpowiedź prezentującego: to jest jeszcze do ustalenia. Najlepszym byłoby rozwiązanie takie jak Krajowy Rejestr Karny, w którym można się zalogować przez EPUAP i zapytać o to czy dana osoba była karana. Chcielibyśmy informować obywateli o nieuczciwych przedsiębiorcach transportu drogowego w sposób możliwie szeroki, jest kwestią do ustalenia z GIODO na ile to możemy robić, na ile są to dane publiczne. Część informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego już w tej chwili i tak udostępniamy, mamy proste wyszukiwarki licencji przedsiębiorców udostępnione na stronie GITD prawdopodobnie będziemy robić to samo tylko w sposób bardziej zintegrowany i zcentralizowany. Niezbędne dane Prezentacja następnie dotyczyła danych pozyskiwanych, przetwarzanych i udostępnianych w KREPTD na potrzeby integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings), tj. danych dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego (w tym dane dot. zezwoleń, licencji i posiadanego taboru transportowego, dane zarządzających transportem w tych przedsiębiorstwach), którym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydano przez GITD lub Starostwo, oraz danych dotyczących sankcji za poważne naruszenia nałożonych przez inspektorów transportu drogowego oraz inne organy kontroli. Szczegółowy zakres danych został doprecyzowany w Decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego i został określony w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Technologia Prezentujący wyjaśnił, że kilkuwarstwowa architektura systemu jest oparta o architekturę zorientowaną na usługi (SOA), o podejście procesowe do usług informatycznych (BPM), ujednoliconą platformę komunikacji (ESB), narzędzie klasy hurtowni danych i systemów wspomagania decyzji (BI). W systemie wykorzystane zostaną następujące składniki: Aplikacja dla pracowników KPK (Krajowego Punktu Kontaktowego), Aplikacja dla Starostw i Aplikacja dla Organów Kontroli, API na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych przekazywanych do KREPTD, System KREPTD. Ponadto planuje się utworzenie aplikacji dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obejmującej funkcjonalności nadzorcze i raportowe. System będzie się składał z interfejsów umożliwiających wymianę danych z innymi systemami: interfejsu wymiany danych z ERRU European Register of Road Transport Undertakings, interfejsu wymiany danych z systemów TransBit/OpenBTM (Biuro Transportu Międzynarodowego), interfejsu wymiany danych z systemu CEN (Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego). Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czym GITD będzie się kierował przy wyborze komponentów oprogramowania. Odpowiedź prezentującego: to należy rozważyć, nie jest to jeszcze doprecyzowane. 9

10 Odpowiedź uzupełniająca Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: przewidujemy, że zdecydujemy się na środowisko mieszane, np. nie zdecydujemy się tylko na komponenty typu Open Source (budowanie całej architektury wyłącznie w oparciu o komponenty Open Source nie jest możliwe). Wykorzystanie komponentów mieszanych będzie dodatkowo działaniem zmierzającym do zapewnienia uczciwej konkurencji wśród potencjalnych wykonawców. Architektura Prezentujący wyjaśnił, że slajd dotyczący architektury nie zawiera interfejsów ponieważ byłby wówczas mniej czytelny. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezentującego na architekturę systemu składają się: rejestr KREPTD oraz hurtownia danych, a także aplikacje dostępowe (w tym EPUAP), systemy GITD oraz systemy zewnętrzne (m.in. ERRU) i różnego rodzaju podsystemy. Systemy Transbit/OpenBTM oraz informacje o naruszeniach z Centralnej Ewidencji Naruszeń będą integrowane za pomocą modułu integracyjnego obsługiwanego przez silnik bazy danych. W odniesieniu do hurtowni danych planuje się wykorzystanie modułu extract transform load oraz OLAP (Online Analytical Processing), czyli narzędzi udostępniających wielowymiarowe usługi analityczne Architektura ta została przez prezentującego szczegółowo omówiona. Budżet projektu Prezentujący poinformował, że szacowany całkowity koszt realizacji projektu KREPTD (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) brutto: 17,756 mln zł. Harmonogram ramowy realizacji projektu Podczas prezentacji przedstawiono harmonogram ramowy realizacji projektu: Okres realizacji projektu zgodnie z rozumieniem PO PC został zaplanowany na 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Etap I do r. Budowa podstawowej wersji systemu KREPTD Rejestr KREPTD wraz z aplikacją dla pracowników KPK Komunikacja z ERRU Usługi zasilania KREPTD danymi z systemów CEN, Transbit/OpenBTM Aplikacja dla starostw i organów kontroli. Etap II do r. Budowa docelowej wersji systemu KREPTD: Aplikacji raportowa na potrzeby sprawozdawczości do MIiR Usług komunikacji i synchronizacji danych Interfejs wymiany danych (API) Usługi udostępniania danych zgromadzonych w KREPTD na potrzeby innych systemów. Etap III do r. Wdrożenie narzędzia klasy hurtowni danych oraz funkcjonalności wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie 1 roku korzystania z KREPTD Narzędzia klasy hurtownia danych umożliwiające przetwarzanie danych w strukturach wielowymiarowych, 10

11 Stworzenie funkcjonalności, których potrzeba wdrożenia zostanie zidentyfikowana w pierwszym roku funkcjonowania systemu KREPTD. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie czy terminy budowy sytemu są zasadne, gdy już zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, pierwszy etap faktycznie rozpocznie się od 1 stycznia. Dyskusja i poprawka z sali: do 1 stycznia 2016 r. Odpowiedź prezentującego: O ile dwa etapy końcowe, czyli drugi i trzeci wyglądają spokojnie, to pierwszy cechuje się bardzo napiętym, aczkolwiek realistycznym harmonogramem, ma to związek z presją czasu. Chcemy mieć rozwiązanie dobre, aczkolwiek za cenę wszelkich nadmiarowych funkcjonalności. Harmonogram zamówień publicznych lub informacja o wyłonionych już wykonawcach Prezentujący poinformował, że wyłoniono już wykonawców w ramach dwóch zamówień publicznych: na zakup infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla potrzeb systemu ERRU (wygrała firma IT Systems and Solutions sp. z o.o.) oraz na zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ERRU wraz z wdrożeniem (wygrała firma Point Sp. z o.o.). Pozostały sprzęt zostanie zakupiony w ramach następnych postępowań. Następnie prezentujący wyjaśnił, że w ramach projektu planujemy wszcząć następujące postepowania: na budowę i utrzymanie systemu KREPTD oraz dostawę brakującej infrastruktury serwerowej i sieciowej (planowany termin wszczęcia to II/III kw r.), na zakup sprzętu i oprogramowania dla stanowisk w ramach obsługi rejestru KREPTD (planowany termin wszczęcia to IV kw r.). W ramach projektu będą realizowane także dodatkowe działania, w tym wynikające z zaakceptowania projektu do współfinansowania ze środków unijnych, w szczególności związane z: informacją i promocją, usługami zewnętrznymi wspomagającymi realizację projektu, szkoleniami (w tym szkoleniami dla starostw), instalacją i utrzymaniem łącza do sieci stesta. Prezentujący dodatkowo wyjaśnił, że Krajowym Punktem Kontaktowym dla stesta jest w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie czy cały sprzęt do wdrożenia projektu został zakupiony? Prezentujący odpowiedział, że nie, nie cały. Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy planowane jest zamówienie łączne. Odpowiedź prezentującego: Tak. Pewna część całej kwoty to zakup sprzętu, oprócz tego w ramach projektu będą obsługiwane i finansowane wszystkie aspekty wytworzenia i wdrożenia systemu, z usługami dodatkowymi typu szkolenia. 11

12 Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy dwie ww. pozycje (zakup infrastruktury teleinformatycznej i zakup infrastruktury sieciowej) są uwzględnione w zaprezentowanym budżecie projektu. Odpowiedź Pani Emilii Pieczary, Naczelnika Wydziału Funduszy Rozwojowych w Biurze Finansowo-Gospodarczym: tak, te dwa zrealizowane już zamówienia są uwzględnione w budżecie projektu. Na tym prezentujący zakończył swoje wystąpienie zachęcając słuchaczy do zadawania pytań. Ad. 3 Pytania uczestników, odpowiedzi ze strony organizatora Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA zadał pytanie, czy planujemy zorganizować kolejne spotkanie podobne do niniejszej prezentacji, na którym uczestnicy będą mogli zadawać pytania związane z projektem. Prezentujący odpowiedział, że nie planujemy przeprowadzenia kolejnej prezentacji lub innego podobnego spotkania w najbliższym czasie. Dodatkowe informacje można uzyskać występując w trybie zapytania o dostęp do informacji publicznej. Pani Paulina Szczepaniak z Centralnego Ośrodka Informatyki zadała pytanie, jaki jest przybliżony termin, w którym się dowiemy o przyznanym dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Odpowiedź Pani Emilii Pieczary, Naczelnika Wydziału Funduszy Rozwojowych w Biurze Finansowo-Gospodarczym: projekt zostanie zgłoszony w trybie konkursowym, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować Instytucja Wdrażająca PO PC. W naszych harmonogramach zakładamy, że umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w październiku 2015 r. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie: czy na obecnym etapie analiz są dostępne jakieś wolumetrie? Pan Robert Grochulski z firmy Asseco Poland SA dodał, że znana jest jedna wolumetria w ogłoszeniu o postępowaniu na wykonanie studium i w opisie jest wskazane, że ma być 99,9% dostępności. Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: To jest SLA, a nie wolumetria. Jeżeli chodzi o wolumetrie to nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, jak się będzie rozwijał w ogóle system ERRU, czyli ile zapytań z państw członkowskich będzie trafiało do naszego sytemu lokalnego. Na obecnym etapie zakładamy, że będą to setki tysięcy zapytań w ujęciu rocznym lub więcej. Pan Adam Waszkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki zadał pytanie: czy są jakieś szacowania liczby użytkowników portali dostępowych? Odpowiedź Pana Wojciecha Stecia, Radcy Głównego Inspektora: Można przemnożyć liczbę starostw przez ewentualną liczbę pracowników, którzy będą przeznaczeni do obsługi portali. Odpowiedź prezentującego: jeśli chodzi o szacowanie obciążenia, to nie dysponujemy takimi informacjami. 12

KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r. 1 Cel projektu Głównym celem projektu KREPTD jest poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

e-usług dla podmiotów rynku kolejowego oraz udostępnianie informacji publicznej (dalej

e-usług dla podmiotów rynku kolejowego oraz udostępnianie informacji publicznej (dalej Warszawa, dn. 30 kwietnia 2015 r. Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt. e-utk uruchomienie e-usług dla podmiotów rynku kolejowego oraz udostępnianie informacji publicznej (dalej e-utk)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 18.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/21 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, stanowiące przyczynę realizacji projektu Potrzeba Szybka i sprawna obsługa przy przekraczaniu granicy Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Dlaczego Single Window? - ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r.

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r. Uchwała nr 7 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 204-2020 z dnia 9 czerwca 205r. w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności,

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Jachranka, dnia 28 listopada 2013 r. Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Projektowana ustawa wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez następujące akty prawne Unii Europejskiej:

Projektowana ustawa wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez następujące akty prawne Unii Europejskiej: -1- Uzasadnienie Projektowana ustawa wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez następujące akty prawne Unii Europejskiej: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r. Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji Warszawa, 25 lutego 2014 r. PESEL, Dowody osobiste, Akty Stanu Cywilnego stan obecny Program pl.id - założenia

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym?

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym? Co nowego w transporcie drogowym? Gdynia 23.11. 2012 r. Plan prezentacji: Część I - Informacja dotycząca zezwoleń zagranicznych Część II - Projektowane zmiany przepisów dot. transportu drogowego Transport

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia 1) w art. 23: a) uchyla się ust. 3, b) ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0 CEPiK 2.0 - aplikacja Udostępnianie Data publikacji 09.05.2016 wersja 1.0 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015r.... 3 Rozszerzenie zakresu danych w centralnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) Jednostka budżetowa powołana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy TRANSPORT DROGOWY RZECZY WNIOSEK o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy STAROSTA BIŁGORAJSKI na okres 1) lat, DATOWNIK imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy DATOWNIK imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt.

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt. Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji Protokół z publicznej prezentacja założeń projektu Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych (sprawy karne) przygotowanej w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo