Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku"

Transkrypt

1 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III. Cele szczegółowe. IV. Zadania szkoły. V. Sposoby osiągania celów. VI. Współpraca z rodzicami. VII. Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów. VIII. Pedagog szkolny. IX. Tradycje i obyczaje szkoły - kalendarium. X. Cele wychowawcze Rady Uczniowskiej. XI. Regulamin wychowawcy. XII. Zadania zespołów klasowych i wychowawczych. XIII. Zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów. XIV. Działalność Rzecznika Praw Ucznia. XV. Sytuacje zagrożenia i formy pomocy. XVI. Kryteria efektywności oddziaływań wychowawczych. XVII. Ewaluacja Programu Wychowawczego. XVIII. Załączniki. XIX. Postanowienia końcowe.

2 2 I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. 1. Program opracowano w oparciu o: Konstytucję RP z dania w szczególności art. 72. Ustawę o systemie oświaty z dnia Kartę Nauczyciela ze zmianami z dnia Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia Konkordat. Program Polityki Rodzinnej Państwa. Konwencję o prawach dziecka załącznik do niniejszego dokumentu. Powszechną Deklarację Praw Człowieka załącznik do niniejszego dokumentu. Podstawę Programową kształcenia ogólnego. Statut ZKPiG nr 4 w Gdańsku. 2. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy i zgodnie z założeniami reformy oświatowej. Został skonsultowany z uczniami i rodzicami uczniów. Pozostaje do wglądu osób zainteresowanych w godzinach urzędowania jest do wglądu u dyrektora, wicedyrektora szkoły, oraz w czytelni, jest także zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 3. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Wynikają z tego następujące konsekwencje: Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie zadania wychowawcze, Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z działalnością rodziców. 3. W szkole na wychowanie mają wpływ wszyscy, w każdym miejscu i w każdym momencie: osoby oddziałujące miejsce czas wychowawczo nauczyciele pedagodzy dyrektorzy personel szkoły uczniowie sala lekcyjna korytarz szkolny stołówka świetlica sala gimnastyczna zajęcia lekcyjne zajęcia dodatkowe uroczystości szkolne imprezy szkolne wyjścia zorganizowane

3 rodzice boisko wycieczki, biwaki itp. 3 jednak decydującą rolę w procesie wychowawczym odgrywa wychowawca. 4. Cel główny wychowania to wszechstronny rozwój osobowy ucznia, którego postrzegamy w kategoriach jego: Podmiotowości Godności, Wolności Niepowtarzalności Konkretnych praw i obowiązków. 5. Wszechstronność rozwoju ucznia oznacza, że nauczyciele winni wspomagać rozwój ucznia w wymiarach : Intelektualnym Psychicznym Społecznym Zdrowotnym Estetycznym Moralnym i duchowym. 6. Głównym narzędziem osiągania tego rozwoju są zajęcia edukacyjne. 7. Treści wychowawcze zawarte są także w następujących dokumentach szkolnych: Statut Regulamin uczniowski Regulamin Rady Uczniowskiej Szkolny Program Profilaktyki Plany pracy organizacji szkolnych 8. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 jest oparty o tzw. uniwersalny system wartości, który łatwo można odnaleźć w dekalogu, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Wartość podstawową tego systemu stanowi człowiek i jego godność. 9. Nauczyciele w pracy wychowawczej będą zmierzali do tego, aby uczniowie w szczególności : Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.

4 4 Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych. Uczyli się szacunku do dobra wspólnego, przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umieli współdziałać i tworzyć wspólnotę. 10. Efektem takich działań będzie wychowanie ucznia : Model ucznia i absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Dbający o swój rozwój fizyczny oraz intelektualny. Chętny do nauki i przyjmowania wiedzy, ambitny, świadom wartości wykształcenia. Posiadający stosowną do wieku wiedzę o swojej szkole, znający i szanujący jej tradycje. Posiadający umiejętność : pisania, czytania, liczenia. Umiejący dokonywać wyboru : dobro-zło. Wolny od nałogów. Umiejący współistnieć w grupie. Chętny do podejmowania nowych zadań. Radzący w sytuacjach trudnych. Posiadający wiedzę na temat najbliższego otoczenia. Ciekawy świata. Wrażliwy, tolerancyjny. Uczciwy, systematyczny w pracy. Prawdomówny, szanujący drugiego człowieka. Uczący się języków obcych. Umiejący korzystać z nowoczesnych środków komunikacji. Punktualny, systematyczny. Poszukujący i twórczy. Potrafiący żyć w zgodzie z samym sobą. Potrafiący współdziałać w rodzinie, w grupie społecznej.

5 II. Cele ogólne. Głównym zadaniem szkoły jest kształtowanie człowieka aktywnego w poznawaniu świata, żądnego wiedzy, otwartego i tolerancyjnego wobec ludzi reprezentujących odmienne poglądy, narodowości, rasy, wyznania, chcącego aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Mając na uwadze powyższe założenia, cele ogólne można określić w następujący sposób : 1. Wpojenie podstawowych, ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych, ważnych dla każdego człowieka. 2. Budzenie przekonania, że wartości takie jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, piękno, tolerancja, solidarność, patriotyzm odgrywają w życiu człowieka zasadniczą rolę. 3. Wpajanie przekonania o wartości wiedzy, edukacji, wykształcenia. 4. Pobudzenie twórczej inicjatywy dziecka wyrażającej się chętnym i samodzielnym (na miarę możliwości wiekowych) podejmowaniem przez nie zadań w zdobywaniu wiedzy o przeszłości, współczesności i przyszłości. 5. Wytworzenie nawyku samodzielnej pracy. 6. Nauczenie umiejętności pracy w zespole i większej grupie. 7. Nauczenie szacunku dla pracy wszystkich ludzi, w szkole zwłaszcza nauczycieli i wychowawców kształtujących umysły i charaktery. 8. Kształtowanie szacunku dla historii narodowej, tradycji i obrzędów religijnych. 9. Wyrobienie przekonania o wartości własnego zdrowia. III. Cele szczegółowe. W trakcie swojej pracy nauczyciel musi mieć na uwadze, że szkoła jest przede wszystkim instytucją wspomagającą rodzinę w dziele wychowania dziecka. W związku z tym wiedza powinna być przekazywana w taki sposób, aby była ona nasycona określonymi wartościami, które umożliwią kształtowanie odpowiedniej postawy życiowej wychowanków. Postawa ta charakteryzuje się: 1. Respektowaniem podstawowych norm moralnych. 2. Otwartością i tolerancyjnością. 3. Odwagą w obronie swoich racji. 4. Dociekliwością i uporem w dążeniu do celu. 5. Szacunkiem do wiedzy i jej źródeł oraz nauczycieli, którzy ją przekazują. 6. Chęcią i umiejętnością działania w zespole. 7. Gotowością do podejmowania zadań indywidualnych lub w grupie. 8. Umiejętnością oceny swoich możliwości dostrzeganie zalet (wiara w siebie) jak i wad (chęć pracy nad sobą). 9. Szacunkiem dla dobra przodków, wyrażającym się chęcią jego kontynuacji. 10. Szacunkiem dla środowiska naturalnego, chęcią jego obrony. 5

6 6 IV. Zadania szkoły. 1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi. 2. Systematyczne nabywanie wiedzy, umiejętności i rozumienie ich znaczenia w życiu każdego człowieka. 3. Poznawanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim. 4. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i różnych form aktywności. 5. Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia fizycznego i psychicznego. 6. Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata. 7. Poznawanie zasad higieny i zdrowego trybu życia. 8. Prowadzenie profilaktyki uzależnień. 9. Rozwijanie sprawności fizycznej. 10. Poznawanie tradycji rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju. V. Sposoby osiągania celów. Cele programu wychowawczego szkoły realizuje się poprzez: Realizację klasowych planów wychowania przez wychowawcę. Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych. Realizację projektów edukacyjnych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze. Organizację wycieczek. Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Udział uczniów w szkolnych imprezach i akcjach. Egzekwowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zwłaszcza w zakresie zachowania uczniów. Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Uczniowskiego, zwłaszcza w zakresie przestrzegania katalogu praw i obowiązków ucznia szkoły podstawowej. Podtrzymywanie tradycji szkoły. Kultywowanie obyczajów szkolnych. Współpracę z rodzicami. Pracę pedagoga szkolnego.

7 Zapewnienie koniecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez udział uczniów w zajęciach specjalistycznych w ramach nowych przepisów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Realizację Szkolnego Programu Profilaktyki. Działalność samorządu uczniowskiego. Działalność organizacji szkolnych. Ogólne i indywidualne spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Spotkania nauczycieli, rodziców i uczniów ze specjalistami: policjantem, psychologiem, lekarzem, terapeutą, sędzią, kuratorem itp. Współpracę ze środowiskiem lokalnym i władzami samorządowymi. 7 VI. Współpraca z rodzicami. 1. Rodzice posiadają wobec swoich dzieci pierwotne i największe prawa wychowawcze. 2. Rodzice powinni, jak i maja prawo, poznać statut szkoły i jej system wychowawczy. 3. Szkoła pełni funkcję wspierającą rodziców w procesie wychowawczym zwłaszcza poprzez realizację następujących działań: Przeprowadzanie spotkań z wychowawcami. Informowanie o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu. Zapewnianie kształcenia nowoczesnego i efektywnego. Stworzenie zaplecza informacyjnego o prawach dziecka i jego rodziców. Zaznajamianie z systemem wychowania i oceniania. Poszanowanie tradycji i wartości wyniesionych przez dziecko z domu rodzinnego. Umożliwienie wglądu w dokumentację dotyczącą zachowania i postępów w nauce swego dziecka. Współdziałanie z rodzicami na rzecz społeczności lokalnej. Docenianie wkładu pracy rodziców na rzecz szkoły(listy gratulacyjne, podziękowania). Diagnozowanie trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Przekazywanie informacji o formach dostosowania wymagań wobec uczniów wymagających wsparcia. 4. Rodzice współpracujący ze szkołą w realizacji programu wychowawczego powinni: Stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki i motywować je do osiągania wyników na miarę ambicji i możliwości. Motywować dziecko do pracy nad sobą. Tworzyć atmosferę akceptacji i szacunku do pracowników szkoły.

8 Stawiać się na zebraniach oraz na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora szkoły. Interesować się postępami dziecka w nauce i zachowaniu. Informować wychowawcę o trudnej sytuacji dziecka. Informować wychowawcę o dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w szkole. Przygotować dziecku drugie śniadanie. Stwarzać i przekazywać dziecku właściwe wzorce osobowe. Uczyć norm współżycia w zespole i społeczeństwie. Włączać się do pracy na rzecz klasy i szkoły Rodzice mają prawo: Współdecydować o modelu i procesie kształcenia. Znać prawo wewnątrzszkolne i uchwały rady pedagogicznej. Znać oceny dziecka i być informowanym o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Wyrażać opinię o działaniach edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych przez szkołę także w formie ankiet. Dyskusji podczas zebrań ogólnych i wymiany poglądów z innymi rodzicami. Wglądu w wydatkowanie finansów pochodzących z wpłat na Radę Szkoły. Otrzymać pomoc dla dziecka z trudnościami dysfunkcyjnymi. Otrzymać pomoc dla dziecka mającego trudności w nauce lub szczególnie uzdolnionego. Otrzymać wsparcie pedagogiczno-psychologiczne. Otrzymać niezbędne informacje i wsparcie w zakresie diagnozy problemów dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymać informacje o instytucjach świadczących pomoc dziecku i jego rodzicom. W uzasadnionych przypadkach otrzymać pomoc materialną 6. Zadania szkoły, do realizacji których włączani są rodzice : Pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych Opieka nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez, dyskotek. Przygotowanie uroczystości pasowania i pożegnania absolwentów. Współfinansowanie nagród dla uczniów. Opieka nad dzieckiem młodszym w drodze do i ze szkoły. Pomoc w wyposażeniu i wystroju klas. Udział w lekcjach otwartych.

9 9 Pełnienie funkcji jurorów w szkolnych konkursach. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. 7. Ramowy harmonogram spotkań z rodzicami: termin cel w pierwszych dwóch tygodniach przedstawienie organizacji roku szkolnego, września przedstawienie lub przypomnienie prawa wewnątrzszkolnego (dla rodziców uczniów klas VISP.) ok.15 listopada przedstawienie warunków i przebiegu sprawdzianu zewnętrznego przedstawienie ocen cząstkowych, poinformowanie o postępach i trudnościach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją okresową pod koniec I okresu przedstawienie ocen projektowanych, przypomnienie procedur WSO przedstawienie wyników klasyfikacji ok.15 marca przedstawienie ocen cząstkowych, poinformowanie o postępach i trudnościach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją roczną przedstawienie ocen projektowanych, przypomnienie procedur WSO VII. Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów. 1. Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych : Wszechstronnie wspierać rozwój ucznia. Uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm i pracowitości. Podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu. Udzielać pomocy w przezwyciężaniu trudności. Szanować prawa i egzekwować obowiązki ucznia.

10 Uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. Zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego. Uczyć troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Dbać o poprawne wyrażanie się uczniów. 2. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystanie treści przedmiotowych do ukazywania wartości, pożądanych postaw, tradycji, osiągnięć człowieka, zagrożeń i znaczenia norm moralnych. 3. Powinności i treści wychowawcze na poszczególnych zajęciach edukacyjnych : Przedmiot Zadania nauczyciela Język polski - rozbudzanie otwartości na różnorodność kultur, postaw i zachowań, - rozwijanie samodzielności myślenia, stawiania pytań, formułowania problemów, wnioskowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów, - wskazywanie na wartości uniwersalne zawarte w literaturze, - wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, - umacnianie przywiązania do tradycji oraz planowania przyszłości, - uwrażliwianie na problemy moralne i etyczne, - motywowanie do kształcenia i rozwijania własnego warsztatu intelektualnego. Historia - kształtowanie postawy zainteresowania i szacunku do przeszłości, - utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich, - wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości, - kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się mitom i stereotypom. - przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska lokalnego i kraju, - rozwijanie więzi ze wspólnotą lokalną, społeczeństwem i narodem, - uświadamianie praw i obowiązków, - umacnianie szacunku do państwa i jego instytucji oraz prawa, - rozbudzanie aktywności i przedsiębiorczości, - utrwalanie postawy zrozumienia dla wartości demokratycznych. Muzyka - rozśpiewanie i umuzykalnienie, - poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce, - poznanie dziedzictwa muzycznego regionu, kraju, Europy i świata, - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, stwarzanie możliwości kontaktu z żywą muzyka poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych w szkole i poza nią 10

11 Plastyka Zajęcia artystyczne Język obcy Matematyka - kształtowanie postawy świadomego odbioru sztuki, - poszanowanie hymnu i pieśni patriotycznych własnych i in. narodów. - rozwijanie zainteresowania sztuką, określanie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestnictwo w życiu kulturalnym tego środowiska, - kształtowanie nawyku obcowania ze sztukami plastycznymi, - wyrabianie poczucia estetyki, - rozbudzanie wrażliwości plastycznej, - rozwijanie wyobraźni i kreatywności, - poznanie dorobku plastycznego kraju, Europy i świata. - rozwijanie postawy aktywności i twórczości, - uczenie rozpoznawania i pielęgnowania własnych uzdolnień i zainteresowań, - wdrażanie do uczestnictwa w kulturze. - kształtowanie postawy otwartości na inne kultury, kształtowanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami), - pogłębianie poczucia wspólnoty z innymi narodami, - poszanowanie odrębności kulturowych i językowych, - motywowanie do nauki języków obcych, - doskonalenie zasad komunikacji. - wyrabianie aktywnego stosunku do rozwiązywania problemów, - rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, - rozumienie znaczenia matematyki i nauk ścisłych, - kształtowanie umiejętności właściwego organizowania pracy, nauki z wykorzystaniem dostępnych środków ( kalkulatory, komputery itp.), - wdrażanie do praktycznego zastosowania umiejętności i wiedzy matematycznej, - uczenie dyscypliny myślenia, racjonalizmu i logiki. 11

12 Przyroda - rozbudzanie zamiłowań badawczych, - rozwijanie poznawczego i emocjonalnego stosunku do zjawisk świata przyrodniczego, - ukazywanie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego. - kształtowanie postawy zainteresowania i troski wobec zagrożeń cywilizacyjnych, - poznanie wkładu Polaków w rozwój nauk przyrodniczych, - wdrażanie do właściwej organizacji miejsca i sposobu realizacji zadań. - uświadomienie miejsca człowieka w świecie przyrody, - promowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, - wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, - rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, - wdrażanie do udzielania pierwszej pomocy. - budzenie zainteresowania regionem, Polską, Europą i światem, - kształtowanie postaw ukierunkowanych na ochronę środowiska i dorobku kulturowego, - rozbudzanie dumy narodowej, - poznanie znaczenia i zastosowania różnorodnych substancji chemicznych w codziennym życiu człowieka. 12 Technika Zajęcia komputerowe - przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, - uświadamianie roli współczesnej techniki, - rozbudzanie ciekawości problemami techniki, - kształtowanie sprawności manualnej, - wdrażanie do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, - wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego: opisywanie zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów, gospodarowania surowcami wtórnymi. - uświadamianie roli informatyki w rozwoju współczesnego świata, - rozumienie i stosowanie prawnych i etycznych regulacji w świecie informatyki, - przygotowanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technik i urządzeń informatycznych,

13 - rozwijanie osobowości ucznia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. 13 Wychowanie - rozwijanie świadomości własnej sprawności fizycznej i stanu zdrowia, fizyczne - rozumienie istoty procesów dorastania i dojrzewania, - utrwalanie zachowań prozdrowotnych i aktywności ruchowej, - ukazywanie zagrożeń wynikających z patologii współczesnego sportu, - wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu, - motywowanie do pracy nad sobą poprzez przykłady wybitnych sportowców, zwłaszcza Polaków. Godzina - uczenie nazywania i rozwiązywania problemów, wychowawcza - zachęcanie do tworzenia i podtrzymywania więzi, - motywowanie do refleksji nad podejmowanymi tematami wychowawczymi, - doskonalenie umiejętności komunikacji. 4. Realizacja celów wychowawczych przez organizacje uczniowskie i zajęcia pozalekcyjne : Rada Uczniowska SP - rozwijanie samodzielności i inicjatywy i Mały Samorząd - uczenie odpowiedzialności Uczniowski 0-IIISP. - wdrażanie do demokracji - rozwijanie umiejętności społecznych Szkolne Koło Caritas - uczenie i wyrabianie empatii - zachęcanie do solidarności społecznej Koła przedmiotowe - rozwijanie zainteresowań - uczenie pracy nad sobą - uczenie przeżywania porażek i sukcesów Koła artystyczne - rozbudzanie aktywności twórczej - stwarzanie możliwości do występów artystycznych i prezentacji dorobku uczniów - umożliwienie uczniom uzdolnionym odniesienia sukcesów w konkursach - wdrażanie do dbałości o wystrój szkoły Zajęcia - wdrażanie do pracy nad sobą wyrównawcze, - kształtowanie umiejętności samooceny przygotowujące do - uczenie korzystania z różnych sposobów uczenia się sprawdzianu - zachęcanie do poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy zewnętrznego. - zachęcanie do współpracy i samopomocy

14 Zajęcia sportowe - propagowanie zdrowego stylu życia - zachęcanie do aktywności fizycznej - wdrażanie do uczciwej rywalizacji, integrowanie poprzez sport. VIII. Pedagog szkolny. 1. Zakres działalności i kompetencji pedagoga określają odrębne przepisy i zawierają inne dokumenty. IX. Tradycje i obyczaje szkoły kalendarium. Działanie Miesiąc Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. wrzesień Upamiętnianie rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kampania i wybory do RU. Świętowanie rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Tydzień integracji w klasach IVSP. Pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Dzień Chłopca. Sprzątanie świata. Jesień imprezy okolicznościowe. październik Święto Edukacji Narodowej. Święto Zmarłych. listopad Świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczory andrzejkowe. Mikołajki. grudzień Jasełka. Spotkanie opłatkowe. Koncert kolęd. styczeń Dzień Babci i Dziadka. Zabawy karnawałowe. Walentynki. Europejski Dzień Wiosny. marzec Dzień Kobiet. Tradycje wielkanocne. kwiecień Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia. Sprawdzian klas VI SP. Dzień Ziemi. maj 14

15 Dzień Matki. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Światowe Dni Książki. Dni Szkoły. Poznajemy pomorski region wycieczki krajoznawcze. Dzień Dziecka. Dzień Sportu. Kolorowe jarmarki. Bal absolwentów szkoły podstawowej. Uroczyste pożegnanie absolwentów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. czerwiec 15 X. Cele wychowawcze Rady Uczniowskiej. Wszechstronny rozwój ucznia jako podmiotu działań wychowawczych. Utożsamianie się uczniów ze szkołą. Organizacja życia społecznego. Kształtowanie postawy dialogu uczeń nauczyciel i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania. Pielęgnowanie i wzbogacanie tradycji szkolnych. Utrwalanie tradycji i wartości wyniesionych przez uczniów z domów rodzinnych. Budzenie szacunku dla wspólnego dobra. Rozwijanie samorządności. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu demokratycznego państwa i społeczeństwa. Działanie na rzecz społeczności szkolnej. Eksponowanie takich cech jak: aktywność, zaradność, odpowiedzialność, zdolności przywódcze. Kształtowanie umiejętności samooceny. Współdziałanie z organami i organizacjami szkolnymi. Wdrażanie i udoskonalanie Regulaminu RU. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Działanie na rzecz środowiska lokalnego.

16 XI. Regulamin wychowawcy. 1. Powinności i procedury obowiązujące wychowawcę w relacjach z : a) wychowankiem : podmiotowe traktowanie ucznia, indywidualne podejście do każdego ucznia, rozpoznanie jego jednostkowych możliwości i potrzeb, rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanka i w razie konieczności otoczenie go opieką, podanie informacji o instytucjach i osobach, które mogą mu udzielić wsparcia w szkole i poza nią, wspomaganie w rozwoju intelektualnym rozbudzanie ambicji, duchowym i fizycznym, wspomaganie w budowaniu poczucia własnej tożsamości i wartości, zorganizowanie pomocy dla wychowanków mających trudności w nauce, wspólne wykształcenie norm i zasad obowiązujących w klasie, szkole, wdrażanie do odpowiedzialności za swoje postępowanie i wyniki w nauce, wypracowanie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, zauważanie pozytywnych stron każdego wychowanka, wspomaganie w trudnych sytuacjach, dyscyplinowanie ucznia, gdy łamie on ogólnie przyjęte normy i przepisy szkolne, rozbudzanie poczucia tożsamości ze szkołą i w konsekwencji wzmacniania jej dobrego imienia wynikami w nauce i zachowaniu. 16 b) powierzoną klasą : systematyczne prowadzenie dokumentacji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i kontrolowanie frekwencji, dbanie o osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauczaniu i zachowaniu, zapoznanie uczniów z WSO, Programem Wychowawczym i Statutem Szkoły i zawartymi w nich regulaminami na początku roku szkolnego egzekwowanie ich przestrzegania, stosowanie jednolitego systemu nagród i kar, przedstawienie tematyki wychowawczej na dany rok szkolny, realizowanie zaplanowanych tematów wychowawczych, wpajanie ujętych w programie wychowawczym wartości, ustalenie wspólnie z uczniami kodeksu klasy i wzajemne przestrzeganie go, wdrażanie do działań zespołowych, uaktywnianie samorządu klasowego, zachęcanie uczniów w działalności w Samorządzie Uczniowskim,

17 budowanie pozytywnego wizerunku klasy, włączanie uczniów w życie szkoły konkursy, imprezy, uroczystości, organizowanie życia kulturalnego i wypoczynku klasy dyskoteki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, biwaki itp., zapoznanie uczniów z tradycjami i obyczajami szkoły angażowanie w ich podtrzymywanie i wzbogacanie, negocjowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, dyscyplinowanie klasy, gdy łamie ona ogólnie przyjęte normy i przepisy szkolne, ocenianie zachowania zgodnie z WSO wdrażanie do samooceny. 17 c) innymi nauczycielami : informowanie o szczególnej sytuacji wychowanków ( stan zdrowia, sytuacja rodzinna itp.), zapoznanie z opinią poradni PPP, pozyskiwanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników, dbanie o skuteczny i terminowy przepływ informacji konkursy, wyjścia, imprezy, współdziałanie w realizacji działań, wymiana doświadczeń, tworzenie pozytywnego wizerunku klasy zwracanie uwagi na mocne strony uczniów, negocjacje w sprawach wychowanków mających poważne trudności w nauce, kulturalne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przestrzeganie wewnątrzszkolnego prawa, ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. d) pedagogiem : bieżące i rzetelne przekazywanie istotnych informacji o wychowankach, odbiór informacji o wychowanku pozyskanych przez pedagoga, konsultacja w sprawach indywidualnych i w odniesieniu do całego zespołu klasowego, wspólne planowanie wychowawczych działań i zajęć dla klasy, korzystanie ze wsparcia w rozmowach z uczniami, rodzicami, nauczycielami. e) dyrektorem : przedstawienie do zatwierdzenia planów pracy wychowawczej, terminowe realizowanie zadań wychowawczych, stosowanie się do zaleceń dyrektora, przekazywanie wniosków od rodziców,

18 informowanie o wybitnych osiągnięciach uczniów, zgłaszanie kandydatur do nagród i stypendiów, informowanie o poważnych incydentach, nieangażowanie dyrektora do spraw błahych, konsultacja w sprawach działań wykraczających poza kompetencje wychowawcy. 18 f) rodzicami : informowanie o zebraniach, prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem i zaplanowaną tematyką, zapoznanie z WSO, PSO, Programem Wychowawczym i innymi ważnymi dokumentami szkoły, zapoznanie z uchwałami rady pedagogicznej, zarządzeniami dyrektora szkoły, postanowieniami władz oświatowych i miejskich, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i grona pedagogicznego, informowanie o postępach uczniów w nauce i zachowaniu poinformowanie w regulaminowym terminie o grożącej uczniowi klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej, wskazywanie na wartość zdobywania wiedzy i wykształcenia, wskazywanie na pozytywne strony wychowanków, uwzględnianie sugestii rodziców w konstruowaniu i realizacji planu wychowawczego klasy, egzekwowanie zwolnień i usprawiedliwień zgodnie z regulaminem uczniowskim, bieżące informowanie( rozmowa telefoniczna, wezwanie do szkoły) o trudnościach w nauce, łamaniu regulaminu i innych problemach odnotowywanie w dzienniku terminu i ogólnie tematu rozmowy, wspomaganie w zaplanowaniu i zorganizowaniu prawidłowego i harmonijnego rozwoju wychowanków, udzielanie wsparcia w sytuacjach problemowych, podanie informacji o instytucjach i osobach, które mogą rodzicom udzielić wsparcia w szkole i poza nią, taktowne i skuteczne rozwiązywanie sytuacji problemowych, włączanie rodziców w życie klasy i szkoły obowiązkowe wsparcie rodziców podczas imprez szkolnych, np. dyskoteka, wypełnianie dyżuru wychowawcy.

19 2. Obowiązki wychowawcy w ramach oddziaływań wychowawczych : Obszary Zadania Sposoby realizacji Terminy Spodziewane efekty 19 Osobowość Środowisko Wspólnota Wspomaganie w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień. Motywowanie do działań poznawczych i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Zachęcanie do aktywnego trybu życia. Uświadomienie zagrożeń ze strony współczesnej cywilizacji. Ukazanie znaczenia zasad moralnych w życiu społecznym. Uświadomienie konieczności działań na rzecz środowiska. Rozwijanie szacunku do małej i wielkiej ojczyzny. Uczenie empatii. Uświadomienie własnych praw i obowiązków. Uświadomienie wagi Współpraca z PPP, pogadanki, powierzanie zadań i funkcji. Poznanie i wykorzystanie, np. w projektach różnych źródeł wiedzy. Wycieczki, biwaki, konkursy, zawody, pogadanki itp. Pogadanki, prezentacje, spotkania ze specjalistami, filmy edukacyjne, warsztaty. Pogadanki, dyskusje, debaty. Pogadanki, dyskusje, projekty, akcje. Apele, uroczystości, wycieczki, wyjścia do muzeów itp. Wolontariat, akcje charytatywne. Analiza dokumentów, pogadanka, dyskusja, spotkanie ze specjalistą. Pogadanki, dyskusje, Na bieżąco, Przez cały okres edukacji Zgodnie z planami wychowawczymi klas. Jw. Jw. Jw. Jw. Zgodnie z planami wychowawczymi klas. Jw. Jw. Podniesienie samooceny uczniów, sukcesy, świadomy wybór szkoły gimnazjalnej. Pozytywne efekty wykorzystania różnych źródeł wiedzy, np. oceny, prezentacje, wystawy itp. Umiejętność aktywnego wypoczynku, dbałość o własne zdrowie i ciało. Znajomość problemów i zwiększenie świadomości uczniów. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami. Znajomość wpływu działań człowieka na środowisko. Godne zachowanie, rozumienie patriotycznych pojęć i wartości. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie prób ich zaspokojenia. Znajomość praw i obowiązków. Świadomość konieczności budowania

20 odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, zwłaszcza w rodzinie. wywiady, filmy, przegląd prasy, warsztaty. prawidłowych relacji z bliskimi. 20 XII. Zadania zespołów klasowych i wychowawczych. 1. Wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół klasowy. 2. Nauczyciele z tego zespołu ściśle współpracują z wychowawcą, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji. 3. W celu rozwiązania specyficznych problemów danego oddziału dyrektor zwołuje zebranie zespołu klasowego, aby opracować odpowiednie działania dydaktyczne lub wychowawcze. 4. W szkole powołuje się liderów na poziomach wychowawczych klas 0-VISP. 5. Liderem wychowawców może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający doświadczenie i sukcesy w pracy wychowawczej. Jest powoływany na okres jednego cyklu edukacyjnego. 6. Zadania lidera: Kieruje opracowaniem rocznego planu wychowawczego, dokonuje wraz z innymi wychowawcami jego ewaluacji. Jest pośrednikiem między dyrektorem, innymi nauczycielami a wychowawcami. Monitoruje frekwencję oraz zagrożenia ocenami niedostatecznymi na swoim poziomie. Koordynuje edukację kulturalną, śledzi ciekawe propozycje, przedstawia je innym wychowawcom, organizuje udział w różnych formach życia kulturalnego. Koordynuje organizację wycieczek i wyjść. Koordynuje współpracę wychowawców na danym poziomie nauczania. Proponuje ciekawe, atrakcyjne dla uczniów metody pracy wychowawczej. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpracuje z pedagogiem szkolnym. Proponuje tematy, współtworzy scenariusze zajęć z zakresu psychoedukacji rodziców. XIII. Zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Działalność zespołów regulują przepisy dotyczące udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach, w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo