Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku"

Transkrypt

1 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III. Cele szczegółowe. IV. Zadania szkoły. V. Sposoby osiągania celów. VI. Współpraca z rodzicami. VII. Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów. VIII. Pedagog szkolny. IX. Tradycje i obyczaje szkoły - kalendarium. X. Cele wychowawcze Rady Uczniowskiej. XI. Regulamin wychowawcy. XII. Zadania zespołów klasowych i wychowawczych. XIII. Zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów. XIV. Działalność Rzecznika Praw Ucznia. XV. Sytuacje zagrożenia i formy pomocy. XVI. Kryteria efektywności oddziaływań wychowawczych. XVII. Ewaluacja Programu Wychowawczego. XVIII. Załączniki. XIX. Postanowienia końcowe.

2 2 I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. 1. Program opracowano w oparciu o: Konstytucję RP z dania w szczególności art. 72. Ustawę o systemie oświaty z dnia Kartę Nauczyciela ze zmianami z dnia Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia Konkordat. Program Polityki Rodzinnej Państwa. Konwencję o prawach dziecka załącznik do niniejszego dokumentu. Powszechną Deklarację Praw Człowieka załącznik do niniejszego dokumentu. Podstawę Programową kształcenia ogólnego. Statut ZKPiG nr 4 w Gdańsku. 2. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy i zgodnie z założeniami reformy oświatowej. Został skonsultowany z uczniami i rodzicami uczniów. Pozostaje do wglądu osób zainteresowanych w godzinach urzędowania jest do wglądu u dyrektora, wicedyrektora szkoły, oraz w czytelni, jest także zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 3. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Wynikają z tego następujące konsekwencje: Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie zadania wychowawcze, Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z działalnością rodziców. 3. W szkole na wychowanie mają wpływ wszyscy, w każdym miejscu i w każdym momencie: osoby oddziałujące miejsce czas wychowawczo nauczyciele pedagodzy dyrektorzy personel szkoły uczniowie sala lekcyjna korytarz szkolny stołówka świetlica sala gimnastyczna zajęcia lekcyjne zajęcia dodatkowe uroczystości szkolne imprezy szkolne wyjścia zorganizowane

3 rodzice boisko wycieczki, biwaki itp. 3 jednak decydującą rolę w procesie wychowawczym odgrywa wychowawca. 4. Cel główny wychowania to wszechstronny rozwój osobowy ucznia, którego postrzegamy w kategoriach jego: Podmiotowości Godności, Wolności Niepowtarzalności Konkretnych praw i obowiązków. 5. Wszechstronność rozwoju ucznia oznacza, że nauczyciele winni wspomagać rozwój ucznia w wymiarach : Intelektualnym Psychicznym Społecznym Zdrowotnym Estetycznym Moralnym i duchowym. 6. Głównym narzędziem osiągania tego rozwoju są zajęcia edukacyjne. 7. Treści wychowawcze zawarte są także w następujących dokumentach szkolnych: Statut Regulamin uczniowski Regulamin Rady Uczniowskiej Szkolny Program Profilaktyki Plany pracy organizacji szkolnych 8. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 jest oparty o tzw. uniwersalny system wartości, który łatwo można odnaleźć w dekalogu, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Wartość podstawową tego systemu stanowi człowiek i jego godność. 9. Nauczyciele w pracy wychowawczej będą zmierzali do tego, aby uczniowie w szczególności : Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.

4 4 Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych. Uczyli się szacunku do dobra wspólnego, przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umieli współdziałać i tworzyć wspólnotę. 10. Efektem takich działań będzie wychowanie ucznia : Model ucznia i absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Dbający o swój rozwój fizyczny oraz intelektualny. Chętny do nauki i przyjmowania wiedzy, ambitny, świadom wartości wykształcenia. Posiadający stosowną do wieku wiedzę o swojej szkole, znający i szanujący jej tradycje. Posiadający umiejętność : pisania, czytania, liczenia. Umiejący dokonywać wyboru : dobro-zło. Wolny od nałogów. Umiejący współistnieć w grupie. Chętny do podejmowania nowych zadań. Radzący w sytuacjach trudnych. Posiadający wiedzę na temat najbliższego otoczenia. Ciekawy świata. Wrażliwy, tolerancyjny. Uczciwy, systematyczny w pracy. Prawdomówny, szanujący drugiego człowieka. Uczący się języków obcych. Umiejący korzystać z nowoczesnych środków komunikacji. Punktualny, systematyczny. Poszukujący i twórczy. Potrafiący żyć w zgodzie z samym sobą. Potrafiący współdziałać w rodzinie, w grupie społecznej.

5 II. Cele ogólne. Głównym zadaniem szkoły jest kształtowanie człowieka aktywnego w poznawaniu świata, żądnego wiedzy, otwartego i tolerancyjnego wobec ludzi reprezentujących odmienne poglądy, narodowości, rasy, wyznania, chcącego aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Mając na uwadze powyższe założenia, cele ogólne można określić w następujący sposób : 1. Wpojenie podstawowych, ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych, ważnych dla każdego człowieka. 2. Budzenie przekonania, że wartości takie jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, piękno, tolerancja, solidarność, patriotyzm odgrywają w życiu człowieka zasadniczą rolę. 3. Wpajanie przekonania o wartości wiedzy, edukacji, wykształcenia. 4. Pobudzenie twórczej inicjatywy dziecka wyrażającej się chętnym i samodzielnym (na miarę możliwości wiekowych) podejmowaniem przez nie zadań w zdobywaniu wiedzy o przeszłości, współczesności i przyszłości. 5. Wytworzenie nawyku samodzielnej pracy. 6. Nauczenie umiejętności pracy w zespole i większej grupie. 7. Nauczenie szacunku dla pracy wszystkich ludzi, w szkole zwłaszcza nauczycieli i wychowawców kształtujących umysły i charaktery. 8. Kształtowanie szacunku dla historii narodowej, tradycji i obrzędów religijnych. 9. Wyrobienie przekonania o wartości własnego zdrowia. III. Cele szczegółowe. W trakcie swojej pracy nauczyciel musi mieć na uwadze, że szkoła jest przede wszystkim instytucją wspomagającą rodzinę w dziele wychowania dziecka. W związku z tym wiedza powinna być przekazywana w taki sposób, aby była ona nasycona określonymi wartościami, które umożliwią kształtowanie odpowiedniej postawy życiowej wychowanków. Postawa ta charakteryzuje się: 1. Respektowaniem podstawowych norm moralnych. 2. Otwartością i tolerancyjnością. 3. Odwagą w obronie swoich racji. 4. Dociekliwością i uporem w dążeniu do celu. 5. Szacunkiem do wiedzy i jej źródeł oraz nauczycieli, którzy ją przekazują. 6. Chęcią i umiejętnością działania w zespole. 7. Gotowością do podejmowania zadań indywidualnych lub w grupie. 8. Umiejętnością oceny swoich możliwości dostrzeganie zalet (wiara w siebie) jak i wad (chęć pracy nad sobą). 9. Szacunkiem dla dobra przodków, wyrażającym się chęcią jego kontynuacji. 10. Szacunkiem dla środowiska naturalnego, chęcią jego obrony. 5

6 6 IV. Zadania szkoły. 1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi. 2. Systematyczne nabywanie wiedzy, umiejętności i rozumienie ich znaczenia w życiu każdego człowieka. 3. Poznawanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim. 4. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i różnych form aktywności. 5. Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia fizycznego i psychicznego. 6. Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata. 7. Poznawanie zasad higieny i zdrowego trybu życia. 8. Prowadzenie profilaktyki uzależnień. 9. Rozwijanie sprawności fizycznej. 10. Poznawanie tradycji rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju. V. Sposoby osiągania celów. Cele programu wychowawczego szkoły realizuje się poprzez: Realizację klasowych planów wychowania przez wychowawcę. Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych. Realizację projektów edukacyjnych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze. Organizację wycieczek. Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Udział uczniów w szkolnych imprezach i akcjach. Egzekwowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zwłaszcza w zakresie zachowania uczniów. Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Uczniowskiego, zwłaszcza w zakresie przestrzegania katalogu praw i obowiązków ucznia szkoły podstawowej. Podtrzymywanie tradycji szkoły. Kultywowanie obyczajów szkolnych. Współpracę z rodzicami. Pracę pedagoga szkolnego.

7 Zapewnienie koniecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez udział uczniów w zajęciach specjalistycznych w ramach nowych przepisów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Realizację Szkolnego Programu Profilaktyki. Działalność samorządu uczniowskiego. Działalność organizacji szkolnych. Ogólne i indywidualne spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Spotkania nauczycieli, rodziców i uczniów ze specjalistami: policjantem, psychologiem, lekarzem, terapeutą, sędzią, kuratorem itp. Współpracę ze środowiskiem lokalnym i władzami samorządowymi. 7 VI. Współpraca z rodzicami. 1. Rodzice posiadają wobec swoich dzieci pierwotne i największe prawa wychowawcze. 2. Rodzice powinni, jak i maja prawo, poznać statut szkoły i jej system wychowawczy. 3. Szkoła pełni funkcję wspierającą rodziców w procesie wychowawczym zwłaszcza poprzez realizację następujących działań: Przeprowadzanie spotkań z wychowawcami. Informowanie o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu. Zapewnianie kształcenia nowoczesnego i efektywnego. Stworzenie zaplecza informacyjnego o prawach dziecka i jego rodziców. Zaznajamianie z systemem wychowania i oceniania. Poszanowanie tradycji i wartości wyniesionych przez dziecko z domu rodzinnego. Umożliwienie wglądu w dokumentację dotyczącą zachowania i postępów w nauce swego dziecka. Współdziałanie z rodzicami na rzecz społeczności lokalnej. Docenianie wkładu pracy rodziców na rzecz szkoły(listy gratulacyjne, podziękowania). Diagnozowanie trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Przekazywanie informacji o formach dostosowania wymagań wobec uczniów wymagających wsparcia. 4. Rodzice współpracujący ze szkołą w realizacji programu wychowawczego powinni: Stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki i motywować je do osiągania wyników na miarę ambicji i możliwości. Motywować dziecko do pracy nad sobą. Tworzyć atmosferę akceptacji i szacunku do pracowników szkoły.

8 Stawiać się na zebraniach oraz na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora szkoły. Interesować się postępami dziecka w nauce i zachowaniu. Informować wychowawcę o trudnej sytuacji dziecka. Informować wychowawcę o dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w szkole. Przygotować dziecku drugie śniadanie. Stwarzać i przekazywać dziecku właściwe wzorce osobowe. Uczyć norm współżycia w zespole i społeczeństwie. Włączać się do pracy na rzecz klasy i szkoły Rodzice mają prawo: Współdecydować o modelu i procesie kształcenia. Znać prawo wewnątrzszkolne i uchwały rady pedagogicznej. Znać oceny dziecka i być informowanym o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Wyrażać opinię o działaniach edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych przez szkołę także w formie ankiet. Dyskusji podczas zebrań ogólnych i wymiany poglądów z innymi rodzicami. Wglądu w wydatkowanie finansów pochodzących z wpłat na Radę Szkoły. Otrzymać pomoc dla dziecka z trudnościami dysfunkcyjnymi. Otrzymać pomoc dla dziecka mającego trudności w nauce lub szczególnie uzdolnionego. Otrzymać wsparcie pedagogiczno-psychologiczne. Otrzymać niezbędne informacje i wsparcie w zakresie diagnozy problemów dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymać informacje o instytucjach świadczących pomoc dziecku i jego rodzicom. W uzasadnionych przypadkach otrzymać pomoc materialną 6. Zadania szkoły, do realizacji których włączani są rodzice : Pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych Opieka nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez, dyskotek. Przygotowanie uroczystości pasowania i pożegnania absolwentów. Współfinansowanie nagród dla uczniów. Opieka nad dzieckiem młodszym w drodze do i ze szkoły. Pomoc w wyposażeniu i wystroju klas. Udział w lekcjach otwartych.

9 9 Pełnienie funkcji jurorów w szkolnych konkursach. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. 7. Ramowy harmonogram spotkań z rodzicami: termin cel w pierwszych dwóch tygodniach przedstawienie organizacji roku szkolnego, września przedstawienie lub przypomnienie prawa wewnątrzszkolnego (dla rodziców uczniów klas VISP.) ok.15 listopada przedstawienie warunków i przebiegu sprawdzianu zewnętrznego przedstawienie ocen cząstkowych, poinformowanie o postępach i trudnościach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją okresową pod koniec I okresu przedstawienie ocen projektowanych, przypomnienie procedur WSO przedstawienie wyników klasyfikacji ok.15 marca przedstawienie ocen cząstkowych, poinformowanie o postępach i trudnościach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją roczną przedstawienie ocen projektowanych, przypomnienie procedur WSO VII. Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów. 1. Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych : Wszechstronnie wspierać rozwój ucznia. Uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm i pracowitości. Podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu. Udzielać pomocy w przezwyciężaniu trudności. Szanować prawa i egzekwować obowiązki ucznia.

10 Uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. Zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego. Uczyć troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Dbać o poprawne wyrażanie się uczniów. 2. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystanie treści przedmiotowych do ukazywania wartości, pożądanych postaw, tradycji, osiągnięć człowieka, zagrożeń i znaczenia norm moralnych. 3. Powinności i treści wychowawcze na poszczególnych zajęciach edukacyjnych : Przedmiot Zadania nauczyciela Język polski - rozbudzanie otwartości na różnorodność kultur, postaw i zachowań, - rozwijanie samodzielności myślenia, stawiania pytań, formułowania problemów, wnioskowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów, - wskazywanie na wartości uniwersalne zawarte w literaturze, - wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, - umacnianie przywiązania do tradycji oraz planowania przyszłości, - uwrażliwianie na problemy moralne i etyczne, - motywowanie do kształcenia i rozwijania własnego warsztatu intelektualnego. Historia - kształtowanie postawy zainteresowania i szacunku do przeszłości, - utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich, - wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości, - kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się mitom i stereotypom. - przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska lokalnego i kraju, - rozwijanie więzi ze wspólnotą lokalną, społeczeństwem i narodem, - uświadamianie praw i obowiązków, - umacnianie szacunku do państwa i jego instytucji oraz prawa, - rozbudzanie aktywności i przedsiębiorczości, - utrwalanie postawy zrozumienia dla wartości demokratycznych. Muzyka - rozśpiewanie i umuzykalnienie, - poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce, - poznanie dziedzictwa muzycznego regionu, kraju, Europy i świata, - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, stwarzanie możliwości kontaktu z żywą muzyka poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych w szkole i poza nią 10

11 Plastyka Zajęcia artystyczne Język obcy Matematyka - kształtowanie postawy świadomego odbioru sztuki, - poszanowanie hymnu i pieśni patriotycznych własnych i in. narodów. - rozwijanie zainteresowania sztuką, określanie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestnictwo w życiu kulturalnym tego środowiska, - kształtowanie nawyku obcowania ze sztukami plastycznymi, - wyrabianie poczucia estetyki, - rozbudzanie wrażliwości plastycznej, - rozwijanie wyobraźni i kreatywności, - poznanie dorobku plastycznego kraju, Europy i świata. - rozwijanie postawy aktywności i twórczości, - uczenie rozpoznawania i pielęgnowania własnych uzdolnień i zainteresowań, - wdrażanie do uczestnictwa w kulturze. - kształtowanie postawy otwartości na inne kultury, kształtowanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami), - pogłębianie poczucia wspólnoty z innymi narodami, - poszanowanie odrębności kulturowych i językowych, - motywowanie do nauki języków obcych, - doskonalenie zasad komunikacji. - wyrabianie aktywnego stosunku do rozwiązywania problemów, - rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, - rozumienie znaczenia matematyki i nauk ścisłych, - kształtowanie umiejętności właściwego organizowania pracy, nauki z wykorzystaniem dostępnych środków ( kalkulatory, komputery itp.), - wdrażanie do praktycznego zastosowania umiejętności i wiedzy matematycznej, - uczenie dyscypliny myślenia, racjonalizmu i logiki. 11

12 Przyroda - rozbudzanie zamiłowań badawczych, - rozwijanie poznawczego i emocjonalnego stosunku do zjawisk świata przyrodniczego, - ukazywanie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego. - kształtowanie postawy zainteresowania i troski wobec zagrożeń cywilizacyjnych, - poznanie wkładu Polaków w rozwój nauk przyrodniczych, - wdrażanie do właściwej organizacji miejsca i sposobu realizacji zadań. - uświadomienie miejsca człowieka w świecie przyrody, - promowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, - wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, - rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, - wdrażanie do udzielania pierwszej pomocy. - budzenie zainteresowania regionem, Polską, Europą i światem, - kształtowanie postaw ukierunkowanych na ochronę środowiska i dorobku kulturowego, - rozbudzanie dumy narodowej, - poznanie znaczenia i zastosowania różnorodnych substancji chemicznych w codziennym życiu człowieka. 12 Technika Zajęcia komputerowe - przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, - uświadamianie roli współczesnej techniki, - rozbudzanie ciekawości problemami techniki, - kształtowanie sprawności manualnej, - wdrażanie do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, - wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego: opisywanie zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów, gospodarowania surowcami wtórnymi. - uświadamianie roli informatyki w rozwoju współczesnego świata, - rozumienie i stosowanie prawnych i etycznych regulacji w świecie informatyki, - przygotowanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technik i urządzeń informatycznych,

13 - rozwijanie osobowości ucznia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. 13 Wychowanie - rozwijanie świadomości własnej sprawności fizycznej i stanu zdrowia, fizyczne - rozumienie istoty procesów dorastania i dojrzewania, - utrwalanie zachowań prozdrowotnych i aktywności ruchowej, - ukazywanie zagrożeń wynikających z patologii współczesnego sportu, - wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu, - motywowanie do pracy nad sobą poprzez przykłady wybitnych sportowców, zwłaszcza Polaków. Godzina - uczenie nazywania i rozwiązywania problemów, wychowawcza - zachęcanie do tworzenia i podtrzymywania więzi, - motywowanie do refleksji nad podejmowanymi tematami wychowawczymi, - doskonalenie umiejętności komunikacji. 4. Realizacja celów wychowawczych przez organizacje uczniowskie i zajęcia pozalekcyjne : Rada Uczniowska SP - rozwijanie samodzielności i inicjatywy i Mały Samorząd - uczenie odpowiedzialności Uczniowski 0-IIISP. - wdrażanie do demokracji - rozwijanie umiejętności społecznych Szkolne Koło Caritas - uczenie i wyrabianie empatii - zachęcanie do solidarności społecznej Koła przedmiotowe - rozwijanie zainteresowań - uczenie pracy nad sobą - uczenie przeżywania porażek i sukcesów Koła artystyczne - rozbudzanie aktywności twórczej - stwarzanie możliwości do występów artystycznych i prezentacji dorobku uczniów - umożliwienie uczniom uzdolnionym odniesienia sukcesów w konkursach - wdrażanie do dbałości o wystrój szkoły Zajęcia - wdrażanie do pracy nad sobą wyrównawcze, - kształtowanie umiejętności samooceny przygotowujące do - uczenie korzystania z różnych sposobów uczenia się sprawdzianu - zachęcanie do poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy zewnętrznego. - zachęcanie do współpracy i samopomocy

14 Zajęcia sportowe - propagowanie zdrowego stylu życia - zachęcanie do aktywności fizycznej - wdrażanie do uczciwej rywalizacji, integrowanie poprzez sport. VIII. Pedagog szkolny. 1. Zakres działalności i kompetencji pedagoga określają odrębne przepisy i zawierają inne dokumenty. IX. Tradycje i obyczaje szkoły kalendarium. Działanie Miesiąc Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. wrzesień Upamiętnianie rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kampania i wybory do RU. Świętowanie rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Tydzień integracji w klasach IVSP. Pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Dzień Chłopca. Sprzątanie świata. Jesień imprezy okolicznościowe. październik Święto Edukacji Narodowej. Święto Zmarłych. listopad Świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczory andrzejkowe. Mikołajki. grudzień Jasełka. Spotkanie opłatkowe. Koncert kolęd. styczeń Dzień Babci i Dziadka. Zabawy karnawałowe. Walentynki. Europejski Dzień Wiosny. marzec Dzień Kobiet. Tradycje wielkanocne. kwiecień Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia. Sprawdzian klas VI SP. Dzień Ziemi. maj 14

15 Dzień Matki. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Światowe Dni Książki. Dni Szkoły. Poznajemy pomorski region wycieczki krajoznawcze. Dzień Dziecka. Dzień Sportu. Kolorowe jarmarki. Bal absolwentów szkoły podstawowej. Uroczyste pożegnanie absolwentów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. czerwiec 15 X. Cele wychowawcze Rady Uczniowskiej. Wszechstronny rozwój ucznia jako podmiotu działań wychowawczych. Utożsamianie się uczniów ze szkołą. Organizacja życia społecznego. Kształtowanie postawy dialogu uczeń nauczyciel i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania. Pielęgnowanie i wzbogacanie tradycji szkolnych. Utrwalanie tradycji i wartości wyniesionych przez uczniów z domów rodzinnych. Budzenie szacunku dla wspólnego dobra. Rozwijanie samorządności. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu demokratycznego państwa i społeczeństwa. Działanie na rzecz społeczności szkolnej. Eksponowanie takich cech jak: aktywność, zaradność, odpowiedzialność, zdolności przywódcze. Kształtowanie umiejętności samooceny. Współdziałanie z organami i organizacjami szkolnymi. Wdrażanie i udoskonalanie Regulaminu RU. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Działanie na rzecz środowiska lokalnego.

16 XI. Regulamin wychowawcy. 1. Powinności i procedury obowiązujące wychowawcę w relacjach z : a) wychowankiem : podmiotowe traktowanie ucznia, indywidualne podejście do każdego ucznia, rozpoznanie jego jednostkowych możliwości i potrzeb, rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanka i w razie konieczności otoczenie go opieką, podanie informacji o instytucjach i osobach, które mogą mu udzielić wsparcia w szkole i poza nią, wspomaganie w rozwoju intelektualnym rozbudzanie ambicji, duchowym i fizycznym, wspomaganie w budowaniu poczucia własnej tożsamości i wartości, zorganizowanie pomocy dla wychowanków mających trudności w nauce, wspólne wykształcenie norm i zasad obowiązujących w klasie, szkole, wdrażanie do odpowiedzialności za swoje postępowanie i wyniki w nauce, wypracowanie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, zauważanie pozytywnych stron każdego wychowanka, wspomaganie w trudnych sytuacjach, dyscyplinowanie ucznia, gdy łamie on ogólnie przyjęte normy i przepisy szkolne, rozbudzanie poczucia tożsamości ze szkołą i w konsekwencji wzmacniania jej dobrego imienia wynikami w nauce i zachowaniu. 16 b) powierzoną klasą : systematyczne prowadzenie dokumentacji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i kontrolowanie frekwencji, dbanie o osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauczaniu i zachowaniu, zapoznanie uczniów z WSO, Programem Wychowawczym i Statutem Szkoły i zawartymi w nich regulaminami na początku roku szkolnego egzekwowanie ich przestrzegania, stosowanie jednolitego systemu nagród i kar, przedstawienie tematyki wychowawczej na dany rok szkolny, realizowanie zaplanowanych tematów wychowawczych, wpajanie ujętych w programie wychowawczym wartości, ustalenie wspólnie z uczniami kodeksu klasy i wzajemne przestrzeganie go, wdrażanie do działań zespołowych, uaktywnianie samorządu klasowego, zachęcanie uczniów w działalności w Samorządzie Uczniowskim,

17 budowanie pozytywnego wizerunku klasy, włączanie uczniów w życie szkoły konkursy, imprezy, uroczystości, organizowanie życia kulturalnego i wypoczynku klasy dyskoteki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, biwaki itp., zapoznanie uczniów z tradycjami i obyczajami szkoły angażowanie w ich podtrzymywanie i wzbogacanie, negocjowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, dyscyplinowanie klasy, gdy łamie ona ogólnie przyjęte normy i przepisy szkolne, ocenianie zachowania zgodnie z WSO wdrażanie do samooceny. 17 c) innymi nauczycielami : informowanie o szczególnej sytuacji wychowanków ( stan zdrowia, sytuacja rodzinna itp.), zapoznanie z opinią poradni PPP, pozyskiwanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników, dbanie o skuteczny i terminowy przepływ informacji konkursy, wyjścia, imprezy, współdziałanie w realizacji działań, wymiana doświadczeń, tworzenie pozytywnego wizerunku klasy zwracanie uwagi na mocne strony uczniów, negocjacje w sprawach wychowanków mających poważne trudności w nauce, kulturalne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przestrzeganie wewnątrzszkolnego prawa, ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. d) pedagogiem : bieżące i rzetelne przekazywanie istotnych informacji o wychowankach, odbiór informacji o wychowanku pozyskanych przez pedagoga, konsultacja w sprawach indywidualnych i w odniesieniu do całego zespołu klasowego, wspólne planowanie wychowawczych działań i zajęć dla klasy, korzystanie ze wsparcia w rozmowach z uczniami, rodzicami, nauczycielami. e) dyrektorem : przedstawienie do zatwierdzenia planów pracy wychowawczej, terminowe realizowanie zadań wychowawczych, stosowanie się do zaleceń dyrektora, przekazywanie wniosków od rodziców,

18 informowanie o wybitnych osiągnięciach uczniów, zgłaszanie kandydatur do nagród i stypendiów, informowanie o poważnych incydentach, nieangażowanie dyrektora do spraw błahych, konsultacja w sprawach działań wykraczających poza kompetencje wychowawcy. 18 f) rodzicami : informowanie o zebraniach, prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem i zaplanowaną tematyką, zapoznanie z WSO, PSO, Programem Wychowawczym i innymi ważnymi dokumentami szkoły, zapoznanie z uchwałami rady pedagogicznej, zarządzeniami dyrektora szkoły, postanowieniami władz oświatowych i miejskich, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i grona pedagogicznego, informowanie o postępach uczniów w nauce i zachowaniu poinformowanie w regulaminowym terminie o grożącej uczniowi klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej, wskazywanie na wartość zdobywania wiedzy i wykształcenia, wskazywanie na pozytywne strony wychowanków, uwzględnianie sugestii rodziców w konstruowaniu i realizacji planu wychowawczego klasy, egzekwowanie zwolnień i usprawiedliwień zgodnie z regulaminem uczniowskim, bieżące informowanie( rozmowa telefoniczna, wezwanie do szkoły) o trudnościach w nauce, łamaniu regulaminu i innych problemach odnotowywanie w dzienniku terminu i ogólnie tematu rozmowy, wspomaganie w zaplanowaniu i zorganizowaniu prawidłowego i harmonijnego rozwoju wychowanków, udzielanie wsparcia w sytuacjach problemowych, podanie informacji o instytucjach i osobach, które mogą rodzicom udzielić wsparcia w szkole i poza nią, taktowne i skuteczne rozwiązywanie sytuacji problemowych, włączanie rodziców w życie klasy i szkoły obowiązkowe wsparcie rodziców podczas imprez szkolnych, np. dyskoteka, wypełnianie dyżuru wychowawcy.

19 2. Obowiązki wychowawcy w ramach oddziaływań wychowawczych : Obszary Zadania Sposoby realizacji Terminy Spodziewane efekty 19 Osobowość Środowisko Wspólnota Wspomaganie w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień. Motywowanie do działań poznawczych i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Zachęcanie do aktywnego trybu życia. Uświadomienie zagrożeń ze strony współczesnej cywilizacji. Ukazanie znaczenia zasad moralnych w życiu społecznym. Uświadomienie konieczności działań na rzecz środowiska. Rozwijanie szacunku do małej i wielkiej ojczyzny. Uczenie empatii. Uświadomienie własnych praw i obowiązków. Uświadomienie wagi Współpraca z PPP, pogadanki, powierzanie zadań i funkcji. Poznanie i wykorzystanie, np. w projektach różnych źródeł wiedzy. Wycieczki, biwaki, konkursy, zawody, pogadanki itp. Pogadanki, prezentacje, spotkania ze specjalistami, filmy edukacyjne, warsztaty. Pogadanki, dyskusje, debaty. Pogadanki, dyskusje, projekty, akcje. Apele, uroczystości, wycieczki, wyjścia do muzeów itp. Wolontariat, akcje charytatywne. Analiza dokumentów, pogadanka, dyskusja, spotkanie ze specjalistą. Pogadanki, dyskusje, Na bieżąco, Przez cały okres edukacji Zgodnie z planami wychowawczymi klas. Jw. Jw. Jw. Jw. Zgodnie z planami wychowawczymi klas. Jw. Jw. Podniesienie samooceny uczniów, sukcesy, świadomy wybór szkoły gimnazjalnej. Pozytywne efekty wykorzystania różnych źródeł wiedzy, np. oceny, prezentacje, wystawy itp. Umiejętność aktywnego wypoczynku, dbałość o własne zdrowie i ciało. Znajomość problemów i zwiększenie świadomości uczniów. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami. Znajomość wpływu działań człowieka na środowisko. Godne zachowanie, rozumienie patriotycznych pojęć i wartości. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie prób ich zaspokojenia. Znajomość praw i obowiązków. Świadomość konieczności budowania

20 odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, zwłaszcza w rodzinie. wywiady, filmy, przegląd prasy, warsztaty. prawidłowych relacji z bliskimi. 20 XII. Zadania zespołów klasowych i wychowawczych. 1. Wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół klasowy. 2. Nauczyciele z tego zespołu ściśle współpracują z wychowawcą, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji. 3. W celu rozwiązania specyficznych problemów danego oddziału dyrektor zwołuje zebranie zespołu klasowego, aby opracować odpowiednie działania dydaktyczne lub wychowawcze. 4. W szkole powołuje się liderów na poziomach wychowawczych klas 0-VISP. 5. Liderem wychowawców może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający doświadczenie i sukcesy w pracy wychowawczej. Jest powoływany na okres jednego cyklu edukacyjnego. 6. Zadania lidera: Kieruje opracowaniem rocznego planu wychowawczego, dokonuje wraz z innymi wychowawcami jego ewaluacji. Jest pośrednikiem między dyrektorem, innymi nauczycielami a wychowawcami. Monitoruje frekwencję oraz zagrożenia ocenami niedostatecznymi na swoim poziomie. Koordynuje edukację kulturalną, śledzi ciekawe propozycje, przedstawia je innym wychowawcom, organizuje udział w różnych formach życia kulturalnego. Koordynuje organizację wycieczek i wyjść. Koordynuje współpracę wychowawców na danym poziomie nauczania. Proponuje ciekawe, atrakcyjne dla uczniów metody pracy wychowawczej. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpracuje z pedagogiem szkolnym. Proponuje tematy, współtworzy scenariusze zajęć z zakresu psychoedukacji rodziców. XIII. Zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Działalność zespołów regulują przepisy dotyczące udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach, w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest.

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. WYCHOWANIE Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. (Janusz Korczak) Przemoc, złość i chciwość otaczają nas ze wszystkich stron. Dobijają

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia Seneka KOPNICA 1 STRUKTURA PROGRAMU: 1. Podstawa prawna 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1.Realizacja zadań wynikająca z rocznego planu pracy szkoły i internatu. 2.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 3.Analiza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła to nasz wspólny dom Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale Źle wychowanego człowieka nie da się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH Zatwierdzono dnia 12.09.2014r. przez Radę Pedagogiczną. 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na lata 2007-20012

Program wychowawczy na lata 2007-20012 Program wychowawczy na lata 2007-20012 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH 2007-2012 Opracowanie: Renata Koc Elżbieta Połomska Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W MYSIADLE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013/2014 1 PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Rok Szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Szkoła realizuje cele wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 Gdynia, Energetyków 13 Wstęp: Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową. Przygotowujemy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie Program wychowawczy szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Program wychowawczy szkoły Cele wychowawcze szkoły: prowadzenie kształcenia i wychowania służącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Poznań 2014 1. Szkolny Program Wychowawczy opracowano

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda rok szkolny 2015/2016 CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

NIE DLA INNYCH, LECZ DLA SIEBIE WSZECHSTRONNIE ROZWIJAMY SIĘ

NIE DLA INNYCH, LECZ DLA SIEBIE WSZECHSTRONNIE ROZWIJAMY SIĘ PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE NIE DLA INNYCH, LECZ DLA SIEBIE WSZECHSTRONNIE ROZWIJAMY SIĘ Ogólne założenia programu wychowawczego. WYCHOWANEK NASZEJ PLACÓWKI POPRZEZ RZETELNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY zmiany: sierpień 2008 sierpień 2010 sierpień 2012 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 im. JÓZEFA SKRZEKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Idea i cele programu.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax 654-03-71, 654-27-75 Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi I. Cele Programu Wychowawczego II. 1. Uświadomienie potrzeby ciągłego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Kantego w Rzeszowie

Program Wychowawczy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Kantego w Rzeszowie Program Wychowawczy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Kantego w Rzeszowie Załączniki: Statut Szkoły Koncepcja pracy szkoły Plan działań wychowawczych oraz tematyka godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2015 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo