Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S 081-142980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/56 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku J. Waszyngtona 17 Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel Białystok POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawy leków i materiałów okulistycznych do Apteki Szpitalnej PN-15/15/1. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 1/56

2 2/56 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawy leków i materiałów okulistycznych do Apteki Szpitalnej o wartości szacunkowej powyżej 134 tys. euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: ,85 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Insulina detemir 100 j.m./ml roztw. do wstrzyk. we wkładzie x 5 wkładów a 3 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 276,11 PLN Część nr: 2 Fenobarbital 15 mg x 10 tabl. 2/56

3 3/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 545,19 PLN Część nr: 3 Doksycyclina 100 mg x 10 tabl. do rozpuszczania op. Szacunkowa wartość bez VAT: 39,39 PLN Część nr: 4 Krem nawilżająco-natłuszczający w postaci zawiesiny olej/woda typu LIPOBASE 100 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 238,05 PLN Część nr: 5 Tolperyzonu chlorowodorek 50 mg x 30 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 436,85 PLN Część nr: 6 Fosforan kodeiny 15 mg + sulfogwajakol 300 mg x 10 tabl. 3/56

4 4/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 225,93 PLN Część nr: 7 Alantoina (20 mg/g) 2 % maść 30 g x 1 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 681,11 PLN Część nr: 8 Glukoza (50 mg/ml) 5 % roztwór 100 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,74 PLN Część nr: 9 Glukoza (50 mg/ml) 5 % roztwór 250 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,26 PLN Część nr: 10 Glukoza (50 mg/ml) 5 % roztwór 500 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami. 4/56

5 5/ szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 555,56 PLN Część nr: 11 5 % roztwór glukozy i 0,9 % roztwór chlorku sodu (1:1) 500 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,33 PLN Część nr: 12 5 % roztwór glukozy i 0,9 % roztwór chlorku sodu (2:1) 500 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,93 PLN Część nr: 13 Glukoza (200 mg/ml) 20 % roztwór 250 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 930,56 PLN Część nr: 14 5/56

6 6/56 0,9 % roztwór chlorku sodu 250 ml x 1 szt -butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,56 PLN Część nr: 15 0,9 % roztwór chlorku sodu 500 ml x 1 szt -butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,52 PLN Część nr: 16 Glukoza (100 mg/ml) 10 % roztwór 100 ml x 1 szt. - butelka stojąca z dwoma niezależnymi gumowymi membranami i dwoma jałowymi portami szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 124,07 PLN Część nr: 17 Baklofen 10 mg x 50 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 68,15 PLN 6/56

7 7/56 Część nr: 18 Sulfametoksazol 400 mg + trymetoprym 80 mg x 20 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 234,81 PLN Część nr: 19 Sulfametoksazol 800 mg + trymetoprym 160 mg x 10 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 73,52 PLN Część nr: 20 Cyklofosfamid 50 mg x 50 draż op. Szacunkowa wartość bez VAT: 587,41 PLN Część nr: 21 Etopozyd 200 mg/10 ml koncentrat do sporz. roztw. do infuzji x 1 fiol. a 10 ml fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 22 7/56

8 8/56 Wigabatryna 500 mg proszek do sporz. roztw. doustnego x 50 sasz op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 176,02 PLN Część nr: 23 Ifosfamid 1 g proszek do sporz. roztworu do wstrzyk. x 1 fiolka fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 9 365,93 PLN Część nr: 24 Flukonazol 50 mg x 14 kapsułek op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 462,96 PLN Część nr: 25 Salbutamolu siarczan 100mcg/daw. aerozol wziewny, zawiesina 200 dawek x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 26 8/56

9 9/56 Kwas askorbinowy 100 mg x 60 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 369,44 PLN Część nr: 27 Worek 3000 ml typu Di-Mix-Eva bez przewodów x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 224,44 PLN Część nr: 28 Paracetamol czopki doodbytnicze 125 mg x 10 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 635 PLN Część nr: 29 Chlorchinaldol (30 mg/g) 3 % maść 20 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 18,25 PLN Część nr: 30 9/56

10 10/56 Immunoglobulina ludzka 5 g/100 ml zaw. w 1 ml 50 mg białka (w tym: 38 mg IgG, 6 mg IgA i 6 mg IgM) x 1 fiol. a 100 ml (roztwór do infuzji) fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 31 Glukoza (50 mg/g) 5 % roztwór do infuzji 250ml worki typu Viaflo x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 278,89 PLN Część nr: 32 Karbamazepina 300 mg x 50 tabl. o przedłużonym uwalnianiu op. Szacunkowa wartość bez VAT: 230,93 PLN Część nr: 33 Fenoterolu bromowodorek 100 mcg/daw. aerozol wziewny x 200 daw. (10 ml) x 1szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 59,47 PLN Część nr: 34 10/56

11 11/56 Lewetyracetam 250 mg x 50 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 113,41 PLN Część nr: 35 Karbachol 0.1 mg/ml roztw. do stosow. wewnątrzgałkowego x 12 fiol. a 1.5 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 36 Syrop zawierający płynny wyciąg z liści melisy typu MELISSED 125 g x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 49,26 PLN Część nr: 37 Hydroksyetyloskrobia (60 mg/ml) 6 % roztwór 500 ml x 1 flakon fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 531,48 PLN Część nr: 38 Prometazyny chlorowodorek 25 mg x 20 drażetek. 11/56

12 12/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 85,41 PLN Część nr: 39 Lidocainy chlorowodorek 2 % żel typu A (anestezjologiczny) x 30 g op. Szacunkowa wartość bez VAT: 314,58 PLN Część nr: 40 Merkaptopuryna 50 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 928,33 PLN Część nr: 41 Topiramat 100 mg x 28 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 142,82 PLN Część nr: 42 Karbamazepina 400 mg x 30 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu. 12/56

13 13/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 35,31 PLN Część nr: 43 Woda do wstrzyknięć 5 ml x 100 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 791,67 PLN Część nr: 44 Acetazolamid 250 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 83,48 PLN Część nr: 45 Metyloprednizolon 4 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 62,78 PLN Część nr: 46 Bupiwakainy chlorowodorek (z dodatkiem glukozy) 0,5 % roztw. hiperbaryczny do znieczulenia podpajęczynówkowego 4 ml x 5 fiolek. 13/56

14 14/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 650,56 PLN Część nr: 47 Karbamazepina (20 mg/ml) 2 % zawiesina doustna 100 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 125,93 PLN Część nr: 48 Metylodigoksyna 100 mcg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 21,71 PLN Część nr: 49 Linkomycyna 500 mg x 12 kaps op. Szacunkowa wartość bez VAT: 36,31 PLN Część nr: 50 Chlorek sodu 0,9 % płyn do płukań śródoperacyjnych typu Ecolav 250 ml x 1 fl /56

15 15/ fl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 51 Klomipraminy chlorowodorek 10 mg x 30 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 67,96 PLN Część nr: 52 Chlorowodorek dorzolamidu + maleinian tymololu (20 mg+5mg)/ml krople do oczu 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 560,56 PLN Część nr: 53 Moksyfloksacyna (5 mg/1ml) krople do oczu 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 329,11 PLN Część nr: 54 Bewacizumab 25 mg/ml koncentr. do sporz. roztworu do infuzji x 1fiol. a 4 ml /56

16 16/56 5 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 562,50 PLN Część nr: 55 Acenokumarol 1 mg x 60 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 25,72 PLN Część nr: 56 Topotekanu chlorowodorek 1 mg/ml koncentrat do sporz. roztw. do infuzji x 1 fiol. a 1 ml fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 045,19 PLN Część nr: 57 Biotyna 5 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 75,42 PLN Część nr: 58 Sewelamer 800 mg x 180 tabl. powl op. 16/56

17 17/56 Szacunkowa wartość bez VAT: 729,82 PLN Część nr: 59 Azytromycyna 250 mg x 6 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 152,22 PLN Część nr: 60 Zawiesina do oczu i uszu typu Dicortineff 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 399,58 PLN Część nr: 61 Diklofenak sodowy 50 mg x 10 czopków doodbytniczych op. Szacunkowa wartość bez VAT: 42,07 PLN Część nr: 62 Benzydaminy chlorowodorek 1.5 mg/ml roztw. do płuk. j. ustnej i gardła 100 g x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 283,33 PLN 17/56

18 18/56 Część nr: 63 Fosfolipidy z nasion soi 300 mg x 50 kaps op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 567,41 PLN Część nr: 64 Pentoksyfilina 100mg/5ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 328,33 PLN Część nr: 65 Retinolu palmitynian + tokoferol (12000 j.m mg) x 30 kaps op. Szacunkowa wartość bez VAT: 376,85 PLN Część nr: 66 Emedastyna (0.5 mg/ml) 0,05 % krople do oczu 5 ml x 1 fl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 174,44 PLN 18/56

19 19/56 Część nr: 67 Benzylopenicylina prokainowa lecytynowana j.m. proszek do sporz. zawiesiny do wstrzyk. x 1 fiolka fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 115,93 PLN Część nr: 68 Trymebutyna 7.87 mg/g granulat do sporz. zawiesiny doustnej 250 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 772,59 PLN Część nr: 69 Antyseptyczny, hypoalergiczny krem do pielęgnacjii skóry zawierający m.in. alkohol benzylowy i tlenek cynku typu Sudocrem 60 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 494,96 PLN Część nr: 70 Drotaweryna 40 mg/2 ml roztw. do wstrzyk. x 5 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: 358,10 PLN 19/56

20 20/56 Część nr: 71 Paracetamol 500 mg czopki doodbytnicze x 10 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 320,19 PLN Część nr: 72 Kromoglikan sodowy (20mg/ml) krople do oczu 2 x 5 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 112,08 PLN Część nr: 73 Teikoplanina 200 mg proszek i rozpuszcz. do sporz. roztw. do wstrzyk. i infuzji x 1 fiol. + 3 ml rozp fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,31 PLN Część nr: 74 Teikoplanina 400 mg proszek i rozpuszcz. do sporz. roztw. do wstrzyk. i infuzji x 1 fiol. + 3ml rozp fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,81 PLN 20/56

21 21/56 Część nr: 75 Ludzki kompleks protrombiny 500 j.m., koncentrat zespołu protrombiny, proszek (1 fiol.) + 20 ml rozpusz. do sporz. roztworu do wstrzyknięć x 1 zestaw op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,56 PLN Część nr: 76 Preparat mlekozastępczy Nutramigen 2 LGG proszek 400 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: ,78 PLN Część nr: 77 Syrop sosnowy złożony x 1000 g op. Szacunkowa wartość bez VAT: 315,65 PLN Część nr: 78 Metronidazol 250 mg + chlorchinaldol 100 mg tabletki dopochwowe x 10 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 46,70 PLN 21/56

22 22/56 Część nr: 79 Hydrokortyzonu octan (10 mg/g) 1 % krem 15 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 587,04 PLN Część nr: 80 Metronidazol (10 mg/g) 1 % żel 15 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 62,13 PLN Część nr: 81 Cetyryzyny dichlorowodorek 10 mg x 20 tbl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 396,85 PLN Część nr: 82 Amoksycylina + kw.klawulanowy 625 mg x 14 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 641,46 PLN Część nr: 83 22/56

23 23/56 Suksametonium chlorek 200 mg proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. x 10 fiol op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,67 PLN Część nr: 84 Winpocetyna 5 mg x 50 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 23,72 PLN Część nr: 85 Fitomenadion (10 mg/1ml) roztw. do wstrzyk. x 10 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: 183,56 PLN Część nr: 86 Diklofenak sodowy (1 mg/ml) 0,1 % krople do oczu 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 155,37 PLN Część nr: 87 23/56

24 24/56 Etamsylat 250 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 896,67 PLN Część nr: 88 Cisaprid 5 mg x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 206,67 PLN Część nr: 89 Chlorheksydyny chlorowodorek 5 mg + kw. askorbowy 50 mg x 20 tabl. do ssania op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 122,31 PLN Część nr: 90 Gentamycyna + deksametazon (5mg+1mg)/ml krople do oczu 5 ml x 1fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 261,11 PLN Część nr: 91 Amiodaronu chlorowodorek 200 mg x 60 tbl.powl. 24/56

25 25/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 34,28 PLN Część nr: 92 Puder płynny z benzokainą 100 g x 1 flakon fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 31,34 PLN Część nr: 93 Mianseryny chlorowodorek 10mg x 30 tbl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 13,04 PLN Część nr: 94 Rytuksymab 100 mg/10 ml x 2 fiolki koncentrat do sporz. roztworu do infuzji op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,48 PLN Część nr: 95 Węgiel aktywny 300 mg x 20 tabl. 25/56

26 26/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 66,67 PLN Część nr: 96 Sulfatiazol + nafazoliny azotan (50mg+1mg)/ml krople do nosa 20 ml x 1fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 280,09 PLN Część nr: 97 Kwas acetylosalicylowy 75 mg x 60 tabl. dojelitowych op. Szacunkowa wartość bez VAT: 33,10 PLN Część nr: 98 Azytromycyna 125 mg x 6 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 90,32 PLN Część nr: 99 Artykainy chlorowodorek 0.04 mg (4 %) + epinefryna 1: roztw. do wstrzyk. x 50 wkładów do strzyk. a 1,7ml. 26/56

27 27/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 400,79 PLN Część nr: 100 Artykainy chlorowodorek 0.04 mg (4 %) + epinefryna 1: roztw. do wstrzyk. x 50 wkładów do strzyk. a 1,7ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 400,79 PLN Część nr: 101 Zastawka Ex-press Shunt do operacji jaskry u dzieci x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 102 Malyugin Ring pierścień do rozszerzania źrenicy podczas operacji zaćmy x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 840 PLN Część nr: 103 Flurocrom Octa x 1 op. 27/56

28 28/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 370,39 PLN Część nr: 104 Eyefill H.D. 2,5ml x 1 ampułkostrz szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 222,22 PLN Część nr: 105 Soczewka jednoczęściowa z PMMA, dwuwypukła, części haptyczne typu slant z pętlami do fiksacji transskleralnej ustawione pod kątem 5 stopni, wymagany dioptraż od +10,0 Dpt do +30,0 Dpt x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 400 PLN Część nr: 106 Soczewka jednoczęściowa, zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy, przednio dwuwypukła, wymagany dioptraż od+6,0 Dpt do +40,0 Dpt x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 840 PLN Część nr: /56

29 29/56 Soczewka jednoczęściowa, zwijalna, przednio dwuwypukła, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, o współczynniku refrakcji 1,55 lub wyższym, z filtrami UV i światła niebieskiego, wymagany dioptraż od +6,0 Dpt do +40,0 Dpt x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 960 PLN Część nr: 108 Nystatyna x 10 g subst.recepturowa op. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 991,57 PLN Część nr: 109 Taurolidyna + 4 % cytrynian + heparyna (500 j.m./ml) x 10 amp. 5ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 5 375,93 PLN Część nr: 110 Kontrast niejonowy o stężeniu 300 mg I/ml x 1 fl. a 50 ml do stosowania i.v. oraz p.o fl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: /56

30 30/56 Prednizon 20 mg x 20 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 112 Idarubicyny chlorowodorek 10 mg proszek lub roztwór do wstrzyk. x 1 fiol fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,50 PLN Część nr: 113 Hydrokortyzon 25 mg proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. i wlewu i.v. x 5 fiol. + 5 amp. rozp op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,57 PLN Część nr: 114 Hydrokortyzon 100 mg proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. i wlewu i.v. x 5 fiol. + 5 amp. rozp op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: /56

31 31/56 Eugenol płyn 10 g x 1 fl szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 57,76 PLN Część nr: 116 Chlorowodorek oksymetazoliny 0,01 % krople do nosa 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: ,37 PLN Część nr: 117 Lidokaina (20 mg/ml) 2 % roztwór do wstrzyk. 50 ml x 5 fiolek op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 887,04 PLN Część nr: 118 Paracetamol 120 mg/5 ml zawiesina bez cukru 140 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 812,22 PLN Część nr: 119 Propafenonu chlorowodorek 150 mg x 20 tabl. powl. 31/56

32 32/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 118,19 PLN Część nr: 120 Alantoina+deksopantenol (20mg + 50mg)/g maść 30 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 558,33 PLN Część nr: 121 Immunoglobuliny ludzkiej (200 mg/ml) 20 % roztwór do wstrzyk. podskórnych x 1 fiol. a 10 ml fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,20 PLN Część nr: 122 Mykofenolan mofetylu 500 mg x 50 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 273 PLN Część nr: 123 Fenofibrat 100 mg x 50 kaps. 32/56

33 33/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 15,76 PLN Część nr: 124 Fenytoina 100 mg x 60 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 21 PLN Część nr: 125 Dimenhydramina 50 mg x 5 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 29,56 PLN Część nr: 126 Cholecalcyferol j.m./1 ml płyn doustny 10 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 909,63 PLN Część nr: 127 Cytrynian butamiratu 5 mg/ 1 ml krople doustne 20 ml x 1 fl /56

34 34/56 35 fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 534,40 PLN Część nr: 128 Asparaginaza j.m. proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i infuzji x 5 fiol op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,50 PLN Część nr: 129 Chlorowodorek metoklopramidu 10 mg/2 ml roztw. do wstrzyk. i infuzji x 5 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 469,44 PLN Część nr: 130 Glukonian wapnia 500 mg x 50 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 555,56 PLN Część nr: 131 Makrogole 10 g proszek do sporz. roztw. doustnego x 10 sasz /56

35 35/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 195,37 PLN Część nr: 132 Furoinian mometazonu 1 mg/g (0.1 %) płyn na skórę 20 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 73,37 MTL Część nr: 133 Ruskogenina + chlorowodorek tetrakainy (25 mg + 25 mg)/2 g x 10 czopków op. Szacunkowa wartość bez VAT: 130,14 PLN Część nr: 134 Etylu chlorek 70 g aerozol x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 340,56 PLN Część nr: 135 Płynny żel do oczu zaw. 3 % trehalozy, hialuronian sodu i karbomer, bez dodatku środków konserw. 0.4 g x 10 minimsów /56

36 36/56 90 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 490,83 PLN Część nr: 136 Miwakurium chlorek 10 mg/5 ml roztw. do wstrzyk. dożyl. x 5 amp. a 5 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,78 PLN Część nr: 137 Amfoterycyna B 100 mg/1 ml zawiesina do picia 40 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 169,72 PLN Część nr: 138 Okulistyczny preparat wiskoelastyczny zawierający Viscoat 0.5ml + Provisc 0.55ml x 1 zestaw op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 139 Budesonid 3 mg x 100 kaps. o przedłuż. uwalnianiu op. 36/56

37 37/56 Szacunkowa wartość bez VAT: 957,59 PLN Część nr: 140 Dieta dla dzieci od 1 do 6 r.ż., kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa, bezglutenowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego typu NUTRINI 500ml x 1 worek szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 310,48 PLN Część nr: 141 L-asparaginian L-ornityny 5 g/10 ml roztw. do infuzji x 10 amp op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,89 PLN Część nr: 142 Naproksen (12 mg/g) 1,2 % żel 50 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 402,22 PLN Część nr: 143 Nifuratel + nystatyna (100mg j.m.)/g maść dopochwowa 30 g x 1 szt szt. 37/56

38 38/56 Szacunkowa wartość bez VAT: 288,43 PLN Część nr: 144 Chlorowodorek proksymetakainy 5 mg/ml (0.5 %) krople do oczu 15 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 687,22 PLN Część nr: 145 Klemastyny fumaran 0,5 mg/ 5 ml syrop 100 ml x 1 flakon fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 711,48 PLN Część nr: 146 Tiopental sodu 1000 mg x 50 fiolek op. Szacunkowa wartość bez VAT: 9 759,44 PLN Część nr: 147 Kontrast dożylny niejonowy zawierający 400 mg jodu/ml 50 ml x 1 flakon fl. Szacunkowa wartość bez VAT: ,44 PLN 38/56

39 39/56 Część nr: 148 Komora inhalacyjna typu Volumatic x 1szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 513,89 PLN Część nr: 149 Cyclosporyna roztwór do picia 100 mg/1 ml 50 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Część nr: 150 Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), peptydowa, bogata w kwasy tłuszczowe MCT dla dzieci powyżej 1 r.ż. typu PEPTAMEN JUNIOR płyn 500 ml szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 5 326,39 PLN Część nr: 151 Ondansetron 4 mg liofilizat doustny x 10 tbl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 645,83 PLN 39/56

40 40/56 Część nr: 152 Dieta kompletna, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), zawierająca tłuszcze MCT, do stosowana w stanach niedożywienia, dla dzieci powyżej 1 r.ż. typu Isosurce Junior płyn 500 ml x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 706,48 PLN Część nr: 153 Kwas walproinowy + walproinian sodu granulki o przedłużonym uwalnianiu 250mg x 30 sasz op. Szacunkowa wartość bez VAT: 427,45 PLN Część nr: 154 Retinol j.m./ml krople doustne 10 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 701,67 PLN Część nr: 155 Tobramycyna 3 mg/g (0,3 %) krople do oczu 5 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: ,48 PLN 40/56

41 41/56 Część nr: 156 Alteplaza 20 mg proszek i rozpuszcz. do sporz. roztw. do infuzjii x 1 fiol.+ 20 ml rozpuszcz. (aqua pro inj.) op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,37 PLN Część nr: 157 Płynny wyciąg z liści szałwii lekarskie 200 mg/g w postaci żelu do stosow. w jamie ustnej 10 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 74,26 PLN Część nr: 158 Bimatoprost + timolol (0,3 mg + 5 mg)/1ml krople do oczu 3 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 250,42 PLN Część nr: 159 Estry etylowe 90 kwasów omega mg kaps. miękkie x 28 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 946,76 PLN 41/56

42 42/56 Część nr: 160 Hydroksyetyloskrobia 60 mg/ml (130/0,42/6:1) w izotonicznym i w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów z Ca ml x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 494,91 PLN Część nr: 161 Tyzanidyna 6 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu x 30 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 215,05 PLN Część nr: 162 Diklofenak sodowy 1 mg/ml krople do oczu bez środków konserwujących 10 ml x 1fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 323,33 PLN Część nr: 163 Mykofenolan mofetylu 1 g/5 ml proszek do sporz. zawiesiny doustnej 110 g x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 873,98 PLN 42/56

43 43/56 Część nr: 164 Metyloprednizolonu aceponian 1 mg/g (0.1 %) maść 15 g x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 78,98 PLN Część nr: 165 Cholekalcyferol (12,5 mcg) 500 j.m. x 30 tabl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 437,55 PLN Część nr: 166 Metoprololu winian 50 mg x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu op. Szacunkowa wartość bez VAT: 444,44 PLN Część nr: 167 Hydroksyzyny chlorowodorek 10 mg x 30 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 824,07 PLN 43/56

44 44/56 Część nr: 168 Azytromycyna 500 mg proszek do sporz. roztw. do infuzji x 5 fiol op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 225,14 PLN Część nr: % chlorowodorek l-argininy koncentrat do sporz. roztw. do infuzji 5 amp. a 20 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 952,30 PLN Część nr: 170 Chloramfenikol (20 mg/g) 2 % maść 5 g x 1szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 83,52 PLN Część nr: 171 Parafina ciekła 63.4 % emulsja do kąpieli leczniczej typu Oilatum 150 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 363,61 PLN Część nr: /56

45 45/ mg jonów żelaza (II) w postaci siarczanu żelaza (II) x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu op. Szacunkowa wartość bez VAT: 501,67 PLN Część nr: 173 Piracetam 1200 mg x 60 tabl. powl op. Szacunkowa wartość bez VAT: 448,19 PLN Część nr: 174 Preparat złożony typu Dentosept A płyn do stosowania w jamie ustnej 25 g x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 39,40 PLN Część nr: 175 Papaweryny chlorowodorek 40 mg/2 ml roztw. do wstrzyk. x 10 amp. a 2 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: 479,26 PLN Część nr: /56

46 46/56 Filgrastym 30 mln j.m./1 ml roztwór do wstrzyk. x 5 fiolek a 1 ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,85 PLN Część nr: 177 Cefuroksymu aksetyl 125 mg/5 ml granulat do sporz. zaw. doust. 50 ml x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 069,44 PLN Część nr: 178 Sól sodowa heparyny 8,5mg (1000 j.m.) żel 50 g x1 szt. * szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 116,81 PLN Część nr: 179 Dieta kompletna pod względem energetycznym ze specjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszcz. błonnika, dla dzieci powyżej 3 r.ż., stosow. w stanach niedożywienia dla pacjentów z cukrzycą typu Novasource Diabet płyn 500 ml x 1 szt szt. Szacunkowa wartość bez VAT: 347,24 PLN Część nr: /56

47 47/56 Soczewki kontaktowe silikonowo - hydrożelowe planum (0.00 Dpt) do zastosowania terapeutycznego jako opatrunek x 6 szt op. Szacunkowa wartość bez VAT: 445,67 PLN Część nr: % Wodny roztwór diglukonianu chlorheksydyny 100 g x 1 fl fl. Szacunkowa wartość bez VAT: 69,31 PLN Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane jest wadium w kwocie ,19 PLN, w tym: pakiet 1-128,28 PLN pakiet 2-16,36 PLN pakiet 3-1,18 PLN pakiet 4-37,14 PLN pakiet 5-13,11 PLN pakiet 6-6,78 PLN pakiet 7-20,43 PLN pakiet 8-412,22 PLN pakiet 9-427,78 PLN pakiet ,67 PLN pakiet ,50 PLN pakiet ,78 PLN pakiet 13-57,92 PLN pakiet ,67 PLN pakiet ,56 PLN pakiet 16-93,72 PLN pakiet 17-2,04 PLN pakiet 18-97,04 PLN pakiet 19-2,21 PLN 47/56

48 48/56 pakiet 20-17,62 PLN pakiet ,00 PLN pakiet 22-35,28 PLN pakiet ,98 PLN pakiet ,89 PLN pakiet 25-87,00 PLN pakiet 26-11,08 PLN pakiet 27-36,73 PLN pakiet 28-19,05 PLN pakiet 29-0,55 PLN pakiet ,00 PLN pakiet 31-8,37 PLN pakiet 32-6,93 PLN pakiet 33-1,78 PLN pakiet 34-3,40 PLN pakiet 35-66,60 PLN pakiet 36-1,48 PLN pakiet 37-75,94 PLN pakiet 38-2,56 PLN pakiet 39-9,44 PLN pakiet 40-27,85 PLN pakiet 41-4,28 PLN pakiet 42-1,06 PLN pakiet ,75 PLN pakiet 44-2,50 PLN pakiet 45-1,88 PLN pakiet 46-49,52 PLN pakiet 47-3,78 PLN pakiet 48-0,65 PLN pakiet 49-1,09 PLN pakiet ,25 PLN pakiet 51-2,04 PLN pakiet 52-16,82 PLN pakiet 53-9,87 PLN pakiet ,88 PLN pakiet 55-0,77 PLN pakiet 56-91,36 PLN pakiet 57-2,26 PLN pakiet 58-21,89 PLN pakiet 59-4,57 PLN pakiet 60-11,99 PLN pakiet 61-1,26 PLN pakiet 62-38,50 PLN pakiet 63-47,02 PLN pakiet ,85 PLN 48/56

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182720-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402876-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 246-429031. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 246-429031. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429031-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 246-429031 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo