Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 39/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok REGON: , NIP: wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr do kontaktu: ul. Żurawia Białystok tel. centr fax tel. działu zam. publ , fax Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego powyżej EURO na: dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki Białystok, listopad 2014r.

2 I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki (w miarę zgłaszanego zapotrzebowania przez Zamawiającego) przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. CPV: Soczewki śródoczne Skalpele i noże chirurgiczne Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Uwaga! Przetarg przeprowadzany jest przez Dział Zamówień Publicznych, ul. Żurawia 14, Białystok do Kliniki Okulistyki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, Białystok Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 (wykaz 10 pakietów) do niniejszej specyfikacji. 2. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z niżej opisanymi tabelami: np. Pakiet nr 1 Lp. Nazwa produktu Producent i nr katalogowy Ilość i jednostka miary Cena jednostkowa netto w zł VAT w % Wartość netto w zł Wartość brutto w zł Łączna wartość netto Pakietu nr... wynosi:... zł, (słownie złotych:...) Łączna wartość brutto Pakietu nr... wynosi... zł, (słownie złotych:...) Podatek VAT % 3. Zamawiający dopuszcza, aby cena uległa zmniejszeniu, przy warunku np. zmiany ceny producenckiej. 4. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy przy warunku takim, iż niewyczerpana została całość asortymentu, bądź pozycja z pakietu. 5. Ceny brutto ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, albo wpłynie motywacja ze wskazaniem na konkretnego pacjenta z Kliniki Okulistyki, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. 7. Termin ważności wynosić będzie: pakiety 1-4 w przypadku soczewek min. 24 miesiące, w przypadku injektora i kartridża min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. ; pakiety 5-10 min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1 znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. II. Termin realizacji zamówienia 1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową w terminie do 5 dni (pakiety 1-4) oraz do 14 dni (pakiety 5-10) od złożenia zapotrzebowania. 2. Wykonawca dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Magazynu Medycznego Szpitala (wjazd od ul. Waszyngtona) pakiety 7-10 i do Magazynu Apteki Szpitala (pakiety 1-6), z docelowym przeznaczeniem do Kliniki Okulistyki. III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

3 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto. 3. Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem: Jedna jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 4. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku). 5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Uwaga. W przypadku, gdy w jednym pakiecie występują pozycje o różnej stawce podatku VAT, należy to uwzględnić przy obliczaniu wartości netto pakietu i w pozycji podatek VAT pod tabelą w Załączniku nr 1do SIWZ podać wysokość w procentach dla poszczególnych pozycji. IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2). 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim (dotyczy również dokumentów składanych do oferty, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Każda kartka oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 7. Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala, w terminie do r. do godz Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta: Dostawa soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

4 w Białymstoku ul. Żurawia Białystok Nie otwierać przed dniem r. do godz Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 8, oznakowanej dopiskiem ZAMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 10. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 11. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest samodzielnie wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. warunki negatywne). V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. VI. Oferty wariantowe Nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. Oferty częściowe 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 2. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. 4. Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie. 5. Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne. 6. W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) VIII. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

5 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz warunek dotyczący brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a. w zakresie niezbędnym do spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt. b, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę soczewek (pakiety 1-4) albo akcesoriów do procedur okulistycznych (pakiety 5-10), o min. wartościach brutto wskazanych poniżej: Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN. Pakiet nr ,00 PLN. b. w zakresie spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt. d, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże treścią informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie min.: Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr 6 900,00 PLN Pakiet nr 7 490,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN. c. spełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt. a, c nastąpi poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3) 2. Ponadto, wykonawca winien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. IX pkt. 1 niniejszej SIWZ. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6 5. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie): oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3) 1.1. W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Załącznik nr 3) 1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę soczewek (pakiety 1-4) albo akcesoriów do procedur okulistycznych (pakiety 5-10), o min. wartościach brutto wskazanych poniżej: Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN,

7 Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN. Pakiet nr ,00 PLN Dowodami, o których mowa w pkt 1.2 są: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, iż wykonała należycie wymaganą/e dostawę/y. Informacja o wystąpieniu przyczyny, o której mowa powyżej wraz z jej opisaniem powinna być załączona do oferty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3) 1.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże treścią informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie podanej poniżej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę brutto minimum: Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr 6 900,00 PLN Pakiet nr 7 490,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN.

8 1.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: a) przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w pkcie 1.4; b) dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie): a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

9 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt 2: 5.1. ppkt b)-d) i ppkt f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ppkt e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 lit. a i c oraz pkt 5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1., 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 5.3. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów

10 dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 1. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 2. W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca składa informację, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5). 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w ust. 1 i 2 informacji lub listy, albo którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stosuje się). 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 26 ust.4 ustawy Pzp stosuje się). 5. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy: a. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie za-mówienia; b. nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b ust.1 ustawy Pzp oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. XI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (spełniają wymogi graniczne, określone w Załączniku nr 1), Wykonawca winien załączyć do oferty: a) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) Załącznik nr 4 b) katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu potwierdzające wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. c) próbki oferowanych soczewek (po 2 szt. do wszystkich pozycji w pakietach 1-4, w zakresie których składana jest oferta) Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty i próbki te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy do ich złożenia w

11 wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XII. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy tabel podanych w Załączniku nr 1 (Wykonawca wypełnia tylko te tabele, które dotyczą części zamówienia, w zakresie której składana jest oferta). 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2 (Wykonawca wypełnia tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie której składana jest oferta). 4. Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. XIII SIWZ). 5. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości dla ofert całkowitych ,00 PLN (10 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości: Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN, Pakiet nr 3 66,00 PLN, Pakiet nr 4 685,00 PLN, Pakiet nr 5 261,00 PLN, Pakiet nr 6 45,00 PLN Pakiet nr 7 25,00 PLN, Pakiet nr 8 250,00 PLN, Pakiet nr 9 910,00 PLN, Pakiet nr ,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP nr konta: Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia r. do godz. 10: Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

12 6. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powyższe winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji). 10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie wykluczony z postępowania. XIV. Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala, w terminie do r. do godz a) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych pok. 23 (budynek A, ul. Żurawia 14) a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) otwarcie ofert jest jawne; c) po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny oferty; d) informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

13 XVI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XVII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium: a) Cena 95 % b) Termin dostawy 5 % Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ad. a) algorytm oceny kryterium cena : Cena minimalna Wp (C) = x 95 pkt., gdzie: Cena oferty badanej Cena minimalna najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie. Ad. b) algorytm oceny kryterium termin dostawy : Liczba punktów oferty badanej Wp (D) = x 5 pkt., gdzie: Liczba punktów maksymalna Liczba punktów maksymalna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium w danym Pakiecie. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: termin dostawy wynoszący 5 dni (maksymalny termin graniczny pakiety 1-4) 1 pkt. termin dostawy wynoszący 4 dni 2 pkt. termin dostawy wynoszący 3 dni 3 pkt. termin dostawy wynoszący 2 dni 4 pkt. termin dostawy wynoszący 1 dzień 5 pkt. termin dostawy wynoszący 14 dni (maksymalny termin graniczny pakiety 5-10) - 1 pkt.

14 termin dostawy wynoszący dni - 2 pkt. termin dostawy wynoszący 6-9 dni - 3 pkt. termin dostawy wynoszący 3-5 dni - 4 pkt. termin dostawy wynoszący 1-2 dni - 5 pkt. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin dostawy wynosi: pakiety nr dni pakiety nr dni Ocena wg kryterium termin dostawy dokonana zostanie w oparciu o informację zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym złożonej oferty. 2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 5. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 6. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVIII. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Renata Czaczkowska Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (85) , fax. (85) Zofia Mariak, Małgorzata Grabek, Dorota Ługowska opis przedmiotu zamówienia (Klinika Okulistyki), tel , XIX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem (fax , fax ). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 2. Dodatkowo oprócz obligatoryjnego przesłania faksem Wykonawca powinien przesłać ww. pisma (w szczególności treść zapytań) na adres mailowy: 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 5. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej i przekazuje odpowiednie ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE. XX.

15 Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w Rozdz. XX pkt. 2 ppkt.1) również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem, albo 15 dni jeżeli zostanie przekazane pisemnie. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia została złożona tylko 1 oferta. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. XXII. Wzór umowy Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 6). Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. XXIII. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 907 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia odwołań i skargi do sądu okręgowego określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

16 b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; c) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; d) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; e) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane pisemnie; f) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; g) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt e), f) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; h) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (Izbę) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem ; i) odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. XXV. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.) Art : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art : Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Załączniki do SIWZ: Załącznik 1 Arkusz parametrów granicznych Załącznik 2 Formularz ofertowy Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Załącznik 4 Oświadczenie o wyrobach medycznych Załącznik 5 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik 6 Wzór umowy UWAGA: Wszystkie Załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

17 Szczegółowa charakterystyka zamówienia - Soczewki Załącznik nr 1 Pakiet 1. Zadanie 1. Nazwa ocenianego elementu Specyfikacja szczegółowa pożądanych cech i parametrów Jednostka Ilość szt Nazwa przedmiotu zamówienia Biokompatybilna jednoczęściowa bezaberracyjna soczewka tylnokomorowa miękka (zwijalna), z injektorem jednorazowego użytku i kartridżem Materiał Akryl hydrofilny Uwodnienie Równe lub większe niż 25% Średnica całkowita soczewki 10.5 mm w zakresie mocy 22.5 D 30.0 D 10.7 mm w zakresie mocy 15.5 D 22.0 D 11.0 mm w zakresie mocy 0.00 D 15.0 D Cechy części optycznej Średnica: nie większa, niż 6.0 mm Kształt: dwuwypukła asferyczna Krawędzie: ostre na obwodzie 360 tylnej części optycznej Obecność filtru UV: tak Współczynnik refrakcji podczas uwodnienia: równy i większy niż 1.45 Funkcja anti-glare redukująca odblaski: tak Zestaw: Soczewka + injektor + kartridż Cechy części haptycznej Budowa: kompleksowa z częścią optyczną Angulacja: najchętniej widziana 0 Kształt: 4 (cztery) haptyki narożne ze znacznikami Krawędzie: ostre Moc optyczna Zakres mocy: od 0.0 dioptrii (D) do D Zróżnicowanie mocy: co 0.5 D W zakresie od 0.0 D do D może być co 1.0 D. Stała wartość mocy w obrębie całej części optycznej. Właściwości systemu implantacyjnego Musi być kompatybilny z soczewką, najlepiej od tego samego producenta, co soczewka. Tylko to stanowi gwarancję dobrego dostosowania injektora do danego typu soczewki, zapewniając bezpieczną implantację. Ta ostrożność wynika z dotychczasowego złego doświadczenia. Typ injektora: sprężynowy, wciskowo-tłokowy (nie wkręcany) Kartridż: ze spłaszczoną końcówką o przekroju owalnym Średnica końcówki: do cięcia 2.75 mm (lub mniejsza) Ścięcie końcówki: od 20 do 45 Zadanie 2. Nazwa ocenianego Specyfikacja szczegółowa pożądanych cech i parametrów Jednostka Ilość elementu Nazwa Biokompatybilna jednoczęściowa bezaberracyjna

18 przedmiotu zamówienia Materiał soczewka tylnokomorowa miękka (zwijalna), z injektorem jednorazowego użytku i kartridżem Akryl hydrofilny Uwodnienie Równe lub większe niż 25% Średnica całkowita soczewki 10.5 mm w zakresie mocy 22.5 D 30.0 D 10.7 mm w zakresie mocy 15.5 D 22.0 D 11.0 mm w zakresie mocy 0.00 D 15.0 D Cechy części optycznej Średnica: 5.6 mm w zakresie mocy 22.5 D 30.0 D 6.0 mm w zakresie mocy 15.5 D 22.0 D 6.2 mm w zakresie mocy 0.00 D 15.0 D Kształt: dwuwypukła asferyczna Krawędzie: ostre na obwodzie 360 tylnej części optycznej Obecność filtru UV: tak Współczynnik refrakcji podczas uwodnienia: równy i większy niż 1.45 Funkcja anti-glare redukująca odblaski: tak Zestaw: Soczewka + injektor + kartridż 300 Cechy części haptycznej Budowa: kompleksowa z częścią optyczną Zapewnienie trójwymiarowej stabilizacji soczewki: tak Angulacja: 10 Kształt: 4 (cztery) haptyki narożne Moc optyczna Zakres mocy: od 0.0 dioptrii (D) do D Zróżnicowanie mocy: co 0.5 D W zakresie od 0.0 D do D może być co 1.0 D. Stała wartość mocy w obrębie całej części optycznej. Właściwości systemu implantacyjnego Kompatybilny z soczewką, najlepiej od tego samego producenta, co soczewka. Typ injektora: wciskowo-tłokowy (nie wkręcany) Średnica końcówki kartridża: do cięcia 2.75 mm (lub mniejsza) Ścięcie końcówki: od 10 do 30

19 Pakiet 2. Nazwa ocenianego elementu Specyfikacja szczegółowa pożądanych cech i parametrów Jednostka Ilość Nazwa przedmiotu zamówienia Biokompatybilna jednoczęściowa asferyczna soczewka tylnokomorowa miękka (zwijalna), z injektorem jednorazowego użytku i kartridżem Materiał Akryl hydrofilny Uwodnienie Równe lub większe niż 25% Średnica całkowita soczewki 13.0 mm Cechy części optycznej Średnica: 6.0 mm Kształt: dwuwypukła asferyczna Krawędzie: podwójne ostre na obwodzie 360 Obecność filtru UV: tak Współczynnik refrakcji podczas uwodnienia: równy i większy niż 1.45 Stała: Zestaw: Soczewka + injektor + kartridż 200 Cechy części haptycznej Budowa: kompleksowa z częścią optyczną Angulacja: 0 Kształt: 2 (dwie) pełne części haptyczne typu Z Krawędzie: ostre Moc optyczna Zakres mocy: od 10.0 dioptrii (D) do D Zróżnicowanie mocy: co 0.5 D W zakresie od 10.0 D do 0.0 D i od +30 do +45 D dopuszcza się co 1.0 D. Właściwości systemu implantacyjnego Kompatybilny z soczewką, najlepiej od tego samego producenta, co soczewka. Typ injektora: sprężynowy, wciskowo-tłokowy (nie wkręcany) Średnica końcówki kartridża: do cięcia 2.75 mm (lub mniejsza) Ścięcie końcówki kartridża: od 30 do 45

20 Pakiet 3. Nazwa ocenianego Specyfikacja szczegółowa pożądanych cech i parametrów Jednostka Ilość elementu Nazwa przedmiotu zamówienia Jednoczęściowa soczewka tylnokomorowa twarda, do operacji zaćmy tradycyjną metodą ekstrakapsularną Materiał Twardy żel akrylowy (PMMA) Uwodnienie 0% Średnica całkowita soczewki 11.0 mm 13.0 mm Cechy części optycznej Średnica: 5.5 mm 6.5 mm Kształt: dwuwypukła Krawędzie: ostre na obwodzie 360 Obecność filtru UV: tak Współczynnik refrakcji: równy i większy niż 1.45 Kompatybilność z laserem YAG: tak Soczewka 50 Cechy części haptycznej Budowa: kompleksowa z częścią optyczną Angulacja: 5-10 Kształt: 2 (dwa) elastyczne haptyki do implantacji tylnokomorowej Moc optyczna Zakres mocy: od 10.0 D do D Zróżnicowanie mocy: co 0.5 D W zakresie od 10.0 D do D może być co 1.0 D.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo