wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, zwijalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, zwijalna"

Transkrypt

1 ZP-652/14 Grudziądz, dnia r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania na dostawy soczewek oraz materiałów okulistycznych (znak sprawy: Z/24/PN/14). W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 1. Dotyczy Zadania nr 2 A: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki jednoczęściowej hydrofobowej, posiadającej dwa hapteny zakończone końcówkami z PMMA (zapobiegające przyklejaniu się części haptycznych do optyki podczas implantacji), o długości całkowitej 12,5 mm, współczynniku refrakcji 1,52, wartości aberracji na poziomie -0,18 mikrona, załadowanej w jednorazowy system implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 2. Dot. Zadania nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie składania w ramach zadania nr 2 ofert na poszczególne pozycje A i B, co przełoży się na zwiększoną ilość konkurencyjnych ofert. 3. Dot. Zadania nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu soczewki jednoczęściowej hydrofilnej o średnicy części optycznej 6,00 mm, konfekcjonowanej w opakowaniu z jednorazowym kartridżem i jednorazowym injectorem, posiadającej podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 4. Dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu soczewki o poniższych parametrach: Typ soczewki wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, zwijalna Materiał części optycznej akryl hydrofilny Materiał części haptycznych akryl hydrofilny Stopień uwodnienia materiału 26% Index refrakcji 1,46 Kształt optyki równo dwu-wypukła Kształt części haptycznej 2 hapteny typu Closed Loop Asferyczność ok. -0,27 mikrona Rozmiar części optycznej 6,0 mm Długość całkowita soczewki 12,5 mm Angulacja części haptycznych 0 stopni Ostra krawędź części optycznej Podwójna ostra krawędź części optycznej na pełnym obwodzie Filtr UV Tak Zakres dioptrażu -10 do +35 (w zakresie +6 do +30 co 0,5 dioptrii) Stała A System implantacyjny 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptraży) jednorazowy indżektor typu push, jednorazowy kartridż, zapakowane w opakowaniu z soczewką

2 Wymagane cięcie Kompatybilne z laserem YAG 2,2 mm Tak 5. Dot. Rozdziału XIX SIWZ, pkt. 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie proponowanego terminu płatności z 60 do 30 dni od daty wystawienia faktury. 6. Dot. Rozdziału XIX SIWZ, pkt. 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dot. wysokości kar umownych wg poniższej propozycji: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1,0% wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zamówienia. Odp. Zamawiający niniejszym modyfikuje zapis SIWZ w pkt. XIX. 5 Kary umowne, zapis o treści: Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki,(...). Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki,(...). 7. Dot. Rozdziału XIX SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie / podanie wymaganego terminu dostawy wyrobów medycznych dla zadań 2, 3, 4. Mając na względzie nasze wieloletnie doświadczenie oraz fakt, że oferowane wyroby stosowane są w planowanych zabiegach okulistycznych proponujemy termin dostawy: 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. XIX. 2 SIWZ poprzez dodanie zdania o treści: Termin dostawy zapotrzebowanego asortymentu - 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia. 8. Dot. Rozdziału XIX SIWZ, pkt. 4: Wnosimy o wykreślenie zapisów Rozdziału XIX pkt. 4 SIWZ w zakresie zapisu: Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art Kodeksu Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy, jako sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających art k.c. oraz art. 5 k.c. Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 9. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową o współczynniku refrakcji 1,49, wartości abberacji powierzchni przedniej minus 0,12 µm, implantowaną przez cięcie 2,4-2,6, pozostałe wymagania bez zmian. 10. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 pozycji 2 materiał wiskoelastyczny kohezyjny 1% hialuronian sodu o masie cząsteczkowej SMD i lepkości mpas? 11. Dotyczy Zadania 1 poz. A oraz B Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy zestawów

3 w pozycji A oraz B do 6 tygodni od złożenia zamówienia? Jeśli tak, prosimy o dodanie stosownego zapisu w projekcie umowy. Odp. Zamawiający niniejszym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt: VII. Termin wykonania zamówienia: zapis o treści: dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego, okulistycznego do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,(...). dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego, okulistycznego do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, (...). XIX. 2 Warunki dostawy zapis o treści: Przedmiot zamówienia winien być dostarczony Zamawiającemu: dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego, okulistycznego do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,(...). Przedmiot zamówienia winien być dostarczony Zamawiającemu: dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego, okulistycznego do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,(...). 12. Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 3 Warunki serwisu (dotyczy zadania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 godzin do 72 godzin od momentu zgłoszenia? 13. Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 3 Warunki serwisu (dotyczy zadania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. czasu reakcji serwisu na: nie dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia? 14. Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 3 Warunki serwisu (dotyczy zadania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego w okresie napraw przekraczających 72 godziny? 15. Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 3 Warunki serwisu (dotyczy zadania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę modułu, a nie całego urządzenia, na nowy w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej? 16. Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 3 Warunki serwisu (dotyczy zadania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie zgłoszeń dot. serwisu telefonicznie w godz. 8:00-16:30, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy w formie telefaxu? Odp. na pytania Zamawiający niniejszym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 3 Warunki serwisu: Serwis zapewniać będzie w szczególności: czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, urządzenie zastępcze w okresie napraw przekraczających 48 godzin, wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej.

4 Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy... na następujące: Serwis zapewniać będzie w szczególności: czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia, urządzenie zastępcze w okresie napraw przekraczających 72 godziny, wymianę modułu na nowy, wolny od wad w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej. Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach 8:00-16:30..., natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy w formie telefaxu Dotyczy rozdz. XIX SIWZ Ogólne warunki umowy pkt. 4 Warunki płatności Zwracamy się z prośba o skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności do 45 dni od daty faktury po dostarczeniu towaru. Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. W związku z modyfikacjami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia r. do godziny 11:30. Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień na godzinę 12:00. W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: jest: XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty: Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie stronice oferty powinny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Przetarg nieograniczony dostawy soczewek oraz materiałów okulistycznych oraz Nie otwierać przed r. godz XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, Grudziądz, pok. nr 16 (sekretariat), codziennie od godz do godz (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do r. godz Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w budynku administracji ul. Sikorskiego 34, parter Dział Zamówień Publicznych, w dniu r. o godz Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. winno być: XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty: Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie stronice oferty powinny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Przetarg nieograniczony dostawy soczewek oraz materiałów okulistycznych

5 oraz XIV. Nie otwierać przed r. godz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, Grudziądz, pok. nr 16 (sekretariat), codziennie od godz do godz (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do r. godz Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w budynku administracji ul. Sikorskiego 34, parter Dział Zamówień Publicznych, w dniu r. o godz Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zamawiający informuje, że w dniu r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r.

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r. Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99 400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 288653-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej 2015-2016 SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Data publikacji 2014-11-06 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo