Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny."

Transkrypt

1 Copyright by ZaKor P. Sagnowki i Wpólnicy p. j. ul. Tetajera Kraków tel fak e-ail: adre erwiu: wpólny cel... Matura 006 za dan ia z po ziou pod taw owe go Arkuz 1 Zadan ia otwarte Zadanie 1. (1 pkt) Toek wchodzi po chodach z parteru na piêtro. Ró nica wyokoœci iedzy partere a piêtre wynoi 3 a ³¹czna d³ugoœæ dwóch odcinków chodów jet równa 6. Wektor ca³kowitego prze iez - czenia To ka a wartoœæ piêtro A. 3 B. 45 C. 6 D. 9 parter Zadanie. (1 pkt) Wykre przedtawia zale noœæ wartoœci prêdkoœci od czau dla cia³a o aie 10 kg padaj¹cego w po wietrzu z du ej wyokoœci. Analizuj¹c wykre o na twierdziæ e podcza pierwzych 15 ekund ruchu (/) 50 wartoœæ i³y oporu A. jet ta³a i wynoi 50 N B. jet ta³a i wynoi 100 N C. roœ nie do ak y alnej war toœ ci 50 N D. roœ nie do ak y alnej war toœ ci 100 N t () Zadanie 3. (1 pkt) Ryunek przedtawia linie pola elektrotatycznego uk³adu dwóch punk - to wych ³adunków. Analiza ryunku pozwala twierdziæ e ³adunki ¹ A. jed noi ienne i q q B. jed noi ienne i q q C. ró noi ienne i q q D. ró noi ienne i q q A A A A B B B B A B Zadanie 4. (1 pkt) J¹dro izotopu 35 9 U zawiera A. 35 neutro nów B. 37 nukleo nów C. 143 neu trony D. 9 nukleo ny. Stro na 1 ZaKor

2 Copyright by ZaKor P. Sagnowki i Wpólnicy p. j. ul. Tetajera Kraków tel fak e-ail: adre erwiu: wpólny cel... Zadanie 5. (1 pkt) Zdolnoœæ kupiaj¹ca zwierciad³a kulitego wklê³ego o proieniu krzywizny 0 c a wartoœæ A. 1/10 diop trii B. 1/5 diop trii C. 5 diop trii D. 10 diop trii. Zadanie 6. (1 pkt) Pi³kê o aie 1 kg upuzczono wobodnie z wyokoœci 1. Po odbiciu od pod³o a pi³ka wznio³a iê na akyaln¹ wyokoœæ 50 c. W wyniku zderzenia z pod³o e i w trakcie ruchu pi³ka traci³a energiê o wartoœci oko³o A. 1 J B. J C. 5 J D. 10 J. Zadanie 7. (1 pkt) Energia elektroagnetyczna eitowana z powierzchni S³oñca powtaje w jego wnêtrzu w proceie A. yn tezy lek kich j¹der ato owy ch B. roz zc zepi enia ciê ki ch j¹der ato owy ch C. yn tezy zwi¹zków che iczn ych D. roz padu zwi¹zków che iczn ych. Zadanie 8. (1 pkt) Stoowana przez Izaaka Newtona etoda badawcza polegaj¹ca na wykonywaniu doœwiadczeñ zbieraniu wyników woich i cudzych oberwacji zukaniu w nich regularnoœci tawianiu hipotez a natêpnie uogólnianiu ich poprzez foru³owanie praw to przyk³ad etody A. indukc yjnej B. hipot ety czno-dedukc yjnej C. indukc yjno-dedukc yjnej D. ta ty tycznej. Zadanie 9. (1 pkt) Optyczny telekop Hubble'a kr¹ y po orbicie oko³oziekiej w odleg³oœci oko³o 600 k od powierzchni Ziei. Uiezczono go ta aby A. zn iej zyæ odleg³oœæ do fotog rafo wan ych obi ekt ów B. wye li ino waæ zak³ócenia elekt roa gne tycz ne pochodz¹ce z Zie i C. wye li ino waæ wp³yw czy nników atof ery cznych na jakoœæ zdj êæ D. wye li ino waæ dzia³anie i³ gra wit acji. Stro na ZaKor

3 Zadanie 10. (1 pkt) Podcza odczytu za pooc¹ wi¹zki œwiat³a laerowego inforacji zapianych na p³ycie CD wykorzytywane jet zjawiko A. polar yza cji B. odbic ia C. za³aan ia D. interf ere ncji. Zadan ia otwarte Zadanie 11. Klocek (5 pkt) Drewniany klocek przyocowany jet do œciany za pooc¹ nitki która wytrzyuje naci¹g i³¹ o wartoœci 4 N. Wpó³czynnik tarcia tatycznego klocka o pod³o e wynoi 0. W obliczeniach przyj ij e wartoœæ przy - = 1 kg F piezenia ziekiego jet równa (3 pkt) Oblicz akyaln¹ wartoœæ powoli narataj¹cej i³y F z jak¹ o na pozioo ci¹gn¹æ klocek aby nitka nie uleg³a zerwaniu. 11. ( pkt) Oblicz wartoœæ przypiezenia z jaki bêdzie poruza³ iê klocek je eli uuniêto nitkê ³¹cz¹c¹ klocek ze œcian¹ a do klocka przy³o ono pozioo kierowan¹ i³ê o ta³ej wartoœci 6 N. Przyjij e wartoœæ i³y tarcia kinetycznego jet równa 15 N. Zadanie 1. Krople dezczu (4 pkt) Z krawêdzi dachu znajduj¹cego iê na wyokoœci 5 nad powierzchni¹ chodnika padaj¹ krople dezczu. 1.1 ( pkt) Wyka e cza padania kropli wynoi 1 a jej prêdkoœæ koñcowa jet równa 10. W obliczeniach poiñ opór powietrza oraz przyjij e wartoœæ przypiezenia ziekiego jet równa ( pkt) Uczeñ oberwuj¹c padaj¹ce krople utali³ e uderzaj¹ one w chodnik w jednakowych odtêpach czau co 05 ekundy. Przedtaw na wykreie zale noœæ wartoœci prêdkoœci od czau dla co najniej 3 kolejnych kropli. Wykonuj¹c wykre przyjij e cza padania kropli wynoi 1 a wartoœæ prêdkoœci koñcowej jet równa 10. Stro na

4 Zadanie 13. Roleta (3 pkt) Roleta okienna zbudowana jet z wa³ka na który nawijane jet p³ótno za³aniaj¹ce okno (ryunek). Roletê o na pod noiæ i opuzczaæ za po - oc¹ znurka obracaj¹cego wa³ek. znurek roleta 13.1 (1 pkt) Wyjaœnij dlaczego w trakcie podnozenia rolety ruche jednotajny i³a z jak¹ trzeba ci¹gn¹æ za znurek nie jet ta³a. Przyjij e œrednica wa³ka nie zale y od iloœci p³ótna nawiniêtego na wa³ek oraz poiñ i³y oporu ruchu. 13. ( pkt) Oblicz pracê jak¹ nale y wykonaæ aby podnieœæ rozwiniêt¹ roletê nawijaj¹c ca³kowicie p³ótno na wa³ek. D³ugoœæ p³ótna ca³kowicie rozwiniêtej rolety wynoi a jego aa kg. Zadanie 14. Wahad³o (4 pkt) Na nierozci¹gliwej nici o d³ugoœci 16 zawiezono a³y ciê arek buduj¹c w ten poób odel wahad³a ateatycznego ( pkt) Podaj czy okre drgañ takiego wahad³a wychylonego z po³o enia równowagi o niewielki k¹t ulegnie zianie jeœli na tej nici zawieiy a³y ciê arek o dwukrotnie wiêkzej aie. OdpowiedŸ uzaadnij odwo³uj¹c iê do odpowiednich zale noœci. 14. ( pkt) Oblicz liczbê pe³nych drgañ które wykonuje takie wahad³o w czaie 8 gdy wychylono je o niewielki k¹t z po³o enia równowagi i puzczono wobodnie. W obliczeniach przyjij e wartoœæ przypiezenia zie - kiego jet równa 10. Zadanie 15. Satelita ( pkt) Satelita kr¹ y po orbicie ko³owej wokó³ Ziei. Podaj czy natêpuj¹ce twierdzenie jet prawdziwe: Wartoœæ prêdkoœci liniowej tego atelity zaleje po przenieieniu go na inn¹ obitê ko³ow¹ o wiêkzy proieniu. OdpowiedŸ uzaadnij odwo³uj¹c iê do odpowiednich zale noœci. Zadanie 16. Pocik (4 pkt) Stalowy pocik lec¹cy z prêdkoœci¹ o wartoœci 300 wbi³ iê w ha³dê piaku i ugrz¹z³ w niej. Stro na

5 16.1 (3 pkt) Oblicz akyalny przyrot teperatury pociku jaki wyt¹pi w ytuacji opianej w zadaniu przyjuj¹c e po³owa energii kinetycznej pociku zota³a zaieniona na przyrot energii wewnêtrznej pociku. Ciep³o w³aœciwe elaza wynoi 450 J kg K. 16. (1 pkt) Wyjaœnij krótko na co zota³a zu yta rezta energii kinetycznej pociku. Zadanie 17. Pro ton (5 pkt) W jednorodny polu agnetyczny którego wartoœæ in - dukcji wynoi 01 T kr¹ y w pró ni pro ton po okrêgu o pro - ieniu równy 0 c. Wektor indukcji pola agnetycznego jet protopad³y do p³azczyzny ryunku i kierowany za tê p³azczyznê ( pkt) Zaznacz na ryunku wektor prêdkoœci protonu. OdpowiedŸ krótko uzaadnij podaj¹c odpowied ni¹ regu³ê. 17. (3 pkt) Wyka e pro ton o trzykrotnie wiêkzej wartoœci prêdkoœci kr¹ y po okrêgu o trzykrotnie wiêkzy proieniu. Zadanie 18. Dwie oczewki (3 pkt) Dwie identyczne oczewki p³ako wypuk³e wykonane ze zk³a zaocowano na ³awie optycznej w odleg³oœci 05 od iebie tak e g³ówne oie optyczne oczewek pokrywaj¹ iê. Na pierwz¹ oczewkê wzd³u g³ównej oi optycznej kierowano równoleg³¹ wi¹zkê œwiat³a która po przejœciu przez obie oczewki by³a nadal wi¹zk¹ równoleg³¹ biegn¹c¹ wzd³u g³ównej oi optycznej (1 pkt) Wykonaj ryunek przedtawiaj¹cy bieg wi¹zki proieni zgodnie z opian¹ ytuacj¹. Zaznacz na ryunku po³o enie ognik dla obu oczewek. 18. ( pkt) Oblicz ognikow¹ uk³adu zbudowanego w powietrzu z tych oczewek po z³o eniu ich p³akii powierzchniai. Przyjij e proienie krzywizny oczewek wynoz¹ 15 c a bezwzglêdne wpó³czynniki za³aania œwiat³a w powietrzu oraz zkle wynoz¹ odpowiednio 1 i 15. proton B tor protonu Stro na

6 Zadanie 19. Echo (3 pkt) Je eli dwa jednakowe dÿwiêki docieraj¹ do ucha w odtêpie czau d³u zy ni 01 ¹ ³yzane przez cz³owieka oddzielnie (powtaje echo). Jeœli odtêp czau jet krótzy od 01 dwa dÿwiêki odbieray jako jeden o przed³u ony czaie trwania (powtaje pog³o). Oblicz w jakiej najniejzej odleg³oœci od ³uchacza powinna znajdowaæ iê pionowa œciana odbijaj¹ca dÿwiêk aby po klaœniêciu w d³onie ³uchacz u³yza³ echo. Przyjij e wartoœæ prêdkoœci w powietrzu wynoi 340. Zadanie 0. Zbiornik z azote (3 pkt) Stalowy zbiornik zawiera azot pod ciœnienie 100 kpa. Teperatura gazu wynoi 7 0 C. Zbiornik zabez - pieczony jet zawore bezpieczeñtwa który otwiera iê gdy ciœnienie gazu przekroczy 1500 kpa. Zbiornik wytawiono na dzia³anie proieni ³onecznych w wyniku czego teperatura gazu wzro³a do 77 0 C. Podaj czy w opianej ytuacji nat¹pi otwarcie zaworu. OdpowiedŸ uzaadnij wykonuj¹c niezbêdne obliczenia. Przyjij e objêtoœæ zbiornika io ogrzania nie ulega zianie. Zadanie 1. Energia wi¹zania (4 pkt) Wykre przedtawia przybli on¹ zale noœæ energii wi¹zania j¹dra przypadaj¹cej na jeden nukleon od liczby aowej j¹dra. energia wi¹zania na jeden nukleon w MeV liczba aowa A Stro na

7 1.1 ( pkt) Oblicz wartoœæ energii wi¹zania j¹dra izotopu radonu (Rn) zawieraj¹cego 86 protonów i 134 neutrony. Wynik podaj w egaelektronowoltach. 1. ( pkt) Wyjaœnij krótko pojêcie j¹drowego niedoboru ay ( deficytu ay ). Zapiz foru³ê ate atyczn¹ pozwa - laj¹c¹ obliczyæ wartoœæ niedoboru ay jeœli znana jet energia wi¹zania j¹dra. Stro na

8 Ma tura 006 zad an ia z po ziou roz zer zone go Ar kuz Zadanie. Wahad³o balityczne (10 pkt) Na ryunku poni ej przedtawiono cheatycznie urz¹dzenie do poiaru wartoœci prêdkoœci pocików wytrze - liwanych z broni palnej. Podtawowy eleente takiego urz¹dzenia jet tzw. wahad³o balityczne bêd¹ce (w du y uprozczeniu) zawiezony na linkach klockie w który grzêzn¹ wytrzeliwane pociki. Po trafieniu pocikie wahad³o wychyla iê z po³o enia równowagi i o liwy jet poiar jego energii kinetycznej. pocik linki wahad³o energia kinetyczna wahad³a z pocikie E J aa wahad³a wyra ona jako wielokrotnoœæ ay pociku Punkty na wykreie przedtawiaj¹ zale noœæ energii kinetycznej klocka wahad³a z pocikie (który w ni ugrz¹z³) tu po uderzeniu pociku od ay klocka. Poiary wykonano dla 5 klocków o ró nych aach (linia przerywana przedtawia zale noœæ teoretyczn¹). Wartoœæ prêdkoœci pociku tu przed trafienie w klocek wahad³a za ka dy raze wynoi³a 500 a odleg³oœæ od œrodka ay klocka wahad³a do punktu zawiezenia wynoi³a 1. W obliczeniach poiñ aê linek ocuj¹cych klocek wahad³a..1 (3 pkt) Wyka analizuj¹c wykre e aa pociku jet równa 0008 kg.. (3 pkt) Oblicz wartoœæ prêdkoœci klocka z pocikie bezpoœrednio po zderzeniu w ytuacji gdy aa klocka by³a 499 razy wiêkza od ay pociku. Stro na

9 .3 (4 pkt) Oblicz jaka powinna byæ aa klocka wahad³a aby po wychyleniu z po³o enia równowagi wahad³a o 60 0 zwolnieniu go a natêpnie trafieniu pocikie w chwili przechodzenia wahad³a przez po³o enie równowagi wahad³o zatrzya³o iê w iejcu. Do obliczeñ przyjij e aa pociku wynoi 0008 kg. W obliczeniach o ez korzytaæ z podanych poni ej wartoœci funkcji trygonoetrycznych in 30 co in 60 co Zadanie 3. Ogrzewacz (10 pkt) Turytyczny ogrzewacz wody zailany jet z akuulatora aochodowego. El e ent grzejny wykonano na bocznej powierzchni zklanego naczynia aj¹cego kzta³t walca. El e ent grzejny tworzy kilka zwojów przewodz¹cego ateria³u w potaci paka o zerokoœci 4 i gruboœci 01. Ca³kowita d³ugoœæ eleentu grzejnego wynoi 068. Opór elektryczny eleentu grzejnego jet równy Si³a elektro - otoryczna akuulatora wynoi 16 V a jego opór wewnêtrzny jet równy (3 pkt) Oblicz oc eleentu grzejnego wykorzytywanego w ogrzewaczu w ytuacji opianej w treœci zadania. 3. ( pkt) Wyka e opór w³aœciwy eleentu grzejnego a wartoœæ oko³o (3 pkt) Ozacuj ile razy wyd³u y iê cza potrzebny do zagotowania wody je eli napiêcie na zacikach eleentu grzejnego zaleje o 0%. Za³ó e opór elektryczny eleentu grzejnego jet ta³y a traty ciep³a w obu ytuacjach ¹ poijalne. 3.4 ( pkt) Ogrzewacz o e byæ zailany ze Ÿród³a pr¹du przeiennego poprzez uk³ad protowniczy. Do zacików A i B uk³adu do prowadzono z tranforatora napiêcie przeienne. Naryuj na cheacie w iejcach zaznaczonych protok¹tai bra ku j¹ce eleenty pó³przewodnikowe tak aby przez grza³kê p³yn¹³ pr¹d wyprotowany dwupo³ówkowo 1. Oznacz na cheacie za poo - c¹ trza³ki kierunek przep³ywu pr¹du przez grza³kê. A B 1 Wyprotowany dwupo³ówkowo pr¹d p³ynie przez grza³kê w obu pó³okreach. Stro na

10 Zadanie 4. Soczewka (10 pkt) W pracowni zkolnej za pooc¹ cienkiej zklanej oczewki dwuwypuk³ej o jednakowych proieniach krzywizny zontowanej na ³awie optycznej uzykiwano obrazy œwiec¹cego przediotu. Tabela zawiera wyniki poiarów odleg³oœci od oczewki przediotu x i ekranu y na który uzykiwano otre obrazy przediotu. Bezwzglêdne wpó³czynniki za³aania powietrza oraz zk³a wynoz¹ odpowiednio 1 i 15. x ( ) x y ( ) y (3 pkt) Oblicz proieñ krzywizny oczewki wiedz¹c e jeœli przediot by³ w odleg³oœci 03 od oczewki to obraz rzeczywity powta³ w odleg³oœci 015 od oczewki. 4. (4 pkt) Nazkicuj wykre zale noœci y (x). Zaznacz niepewnoœci poiarowe. Wykorzytaj dane zawarte w tabeli. 4.3 (3 pkt) Gdy wartoœæ x roœnie y d¹ y do pewnej wartoœci która jet wielkoœci¹ charakterytyczn¹ dla oczewki. Podaj nazwê tej wielkoœci fizycznej oraz oblicz jej wartoœæ. Zadanie 5. Fotoefekt (10 pkt) W pracowni fizycznej wykonano doœwiadczenie aj¹ce na celu badanie zjawika fotoelektrycznego i do - œwiadczalne wyznaczenie wartoœci ta³ej Plancka. W oparciu o wyniki poiarów porz¹dzono poni zy wykre. Przedtawiono na ni zale noœæ akyalnej energii kinetycznej uwalnianych elektronów od czêtotliwoœci œwiat³a padaj¹cego na fotokoórkê. 160 _ 19 energia fotoelektronów (10 J) czêtotliwoœæ (10 Hz) Stro na

11 5.1 (1 pkt) Odczytaj z wykreu i zapiz wartoœæ czêtotliwoœci granicznej proieniowania dla tej fotokatody. 5. ( pkt) Oblicz korzytaj¹c z wykreu pracê wyjœcia elektronów z fotokatody. Wynik podaj w elektro nowoltach. 5.3 (3 pkt) Oblicz doœwiadczaln¹ wartoœæ ta³ej Plancka wykorzytuj¹c tylko dane odczytane z wykreu oraz zale noœæ h W E k. 5.4 (4 pkt) Naryuj cheat uk³adu elektrycznego pozwalaj¹cego wyznaczyæ doœwiadczalnie wartoœæ na piêcia haowa - nia fotoelektronów. Maz do dypozycji eleenty przedtawione poni ej oraz przewody po³¹czeniowe. K A V A R Zadanie 6. La er (10 pkt) La er o ocy 01 W eituje w pró ni onochroatyczn¹ wi¹zkê œwiat³a o d³ugoœci fali 633 n i ko³owy przekroju. 6.1 (5 pkt) Ozacuj liczbê fotonów zawartych w eleencie wi¹zki œwiat³a o d³ugoœci jednego etra. 6. (3 pkt) Oblicz wartoœæ i³y jak¹ wywiera³aby ta wi¹zka œwiat³a laerowego padaj¹ca w pró ni protopadle na wypolerowan¹ etalow¹ p³ytkê. Do obliczeñ przyjij e w ci¹gu jednej ekundy na powierzchniê p³ytki pada fotonów. Za³ó e p³ytka odbija w ca³oœci padaj¹ce na ni¹ proieniowanie. 6.3 ( pkt) Oblicz najwy zy rz¹d wida jaki o na zaoberwowaæ po kierowaniu tej wi¹zki protopadle na iatkê dyfrakcyjn¹ poiadaj¹c¹ 400 ry/. Stro na

12 Matura 006 rozwi¹zania zadañ z po ziou podtawowego Arkuz 1 Zadan ia zakniête Nuer zadania OdpowiedŸ A D B C D C A A C B Zadan ia otwarte Zadanie 11. Klocek (5 pkt) Dane: N ax 4 N 0 1 kg g (3 pkt) Gdy zaczyna dzia³aæ i³a F pojawia iê równowa ¹ca j¹ w ka dej chwili i³a tarcia tatycznego której wartoœæ wzrata wraz ze wzrote wartoœci i³y F a do chwili w której oi¹gnie najwiêkz¹ o liw¹ wartoœæ równ¹ Tax g. Gdy i³a F dalej roœnie zaczyna dzia³aæ i³a N pochodz¹ca od nici która wpólnie z T ax równowa y i³ê F. Tak iê dzieje a do chwili w której i³a N oi¹gnie najwiêkz¹ wartoœæ okreœlon¹ przez wytrzya³oœæ nici. F T N ax ax ax F ax g N ax F ax 0 1 kg10 4 N F ax 6 N. 11. ( pkt) F 6 N T k 1 5 N Fw F Tk a F Tk a 6 N1 5 N a kg. Zadanie 1. Krople dezczu (4 pkt) 1.1 ( pkt) Dane: h 5 10 g 10. Stro na

13 g t h t g t g hg t 1 h g h g ( pkt) t 0 5 t ( ) 10 5 t 1 3 t () Zadanie 13. Roleta (3 pkt) 13.1 (1 pkt) F g (blok nieruchoy) Si³a F któr¹ nale y ci¹gn¹æ za znurek nie jet ta³a (aleje) bo zniejza iê aa wiz¹cej czêœci rolety. 13. ( pkt) Dane: l W E p W g h W g l. kg. F g Stro na

14 Œrodek ay wiz¹cej rolety znajduje iê w po³owie jej d³ugoœci zate œrodek ay podnoi iê o h l. W kg10 1 W 0 J g 0 g l lub W F œr l l. (F œr jet œredni¹ arytetyczn¹ i³: pocz¹tkowej i koñcowej bo jej wartoœæ jet liniow¹ funkcj¹ wartoœci przeiezczenia.) Zadanie 14. Wahad³o (4 pkt) Dane: l ( pkt) Okre drgañ nie ulegnie zianie bo okre wahañ wahad³a ateatycznego nie zale y od ay T l g. 14. ( pkt) Dane: t 8 g 10 t t n T l t g n l 10 8 n g Wahad³o wykona w ty czaie 3 pe³ne drgania. Zadanie 15. Satelita ( pkt) Stwierdzenie jet prawdziwe. Wartoœæ prêdkoœci atelity na orbicie ko³owej o wiêkzy proieniu bêdzie niejza. Wynika to z wzoru: GM r (M aa Ziei) który wkazuje e wartoœæ prêdkoœci atelity jet odwrotnie proporcjonalna do pierwiat - ka z proienia orbity. Stro na

15 Zadanie 16. Pocik (4 pkt) Dane: (3 pkt) E w 1 E k c Fe 450 J kgk E w 1 4. Taki a przyrot energii wewnêtrznej og³oby powodowaæ dotarczenie równowa nej iloœci ciep³a Q c T Fe c T Fe 1 4 T 4 c Fe T 50 J kgk T 50 K 50 C. 16. (1 pkt) kgk kg Jeœli chcey wyjaœniæ to zjawiko u ywaj¹c pojêcia pracy to poprawny kontekt (zrozuia³y z punktu widzenia definicji pracy) jet taki: Nat¹pi³ ubytek energii kinetycznej pociku (ujeny przyrot) bo na pocik dzia³a³a i³a oporu piaku; praca tej i³y jet tak e ujena: 0 Fop r co 180 F op Fop. Analiza przeian energii jet natepuj¹ca: Energia kinetyczna pociku zota³a zaieniona na energiê wewnêtrzn¹ pociku i piaku; poijay energiê kinetyczn¹ uk³adu piaek pocik po zderzeniu uznajey bowie e aa ha³dy piaku by³a bardzo du a. Wzrot energii wewnêtrznej pociku to wzrot energii kinetycznej jego cz¹teczek (z który wi¹ e iê wzrot teperatury pociku) oraz wzrot energii potencjalnej jego cz¹teczek (œwiadczy o ni odkzta³cenie pociku). Wzrot energii wewnêtrznej piaku to wzrot energii kinetycznej jego cz¹teczek (teperatura piaku tak e wzrata!) oraz wzrot energii potencjalnej cz¹teczek który wi¹ e iê.in. z wy ³obienie kana³u (piaek óg³by iê tak e czêœciowo topiæ). Stro na

16 Zadanie 17. Pro ton (5 pkt) Dane: B 0 1 T r 0 c ( pkt) Si³a Lorentza dzia³aj¹ca na pro ton jet i³¹ doœrodkow¹ jet wiêc w zazna - czony punkcie zwrócona w lewo. Np.: Lew¹ d³oñ nale y tak utawiæ aby wektor B by³ do niej protopad³y i zwró - cony do jej wewnêtrznej powierzchni a kciuk wkazywa³ zwrot i³y Lorentza. Pozota³e palce d³oni wka ¹ zwrot prêdkoœci protonu (w ty przypadku w dó³). 17. (3 pkt) Si³a Lorentza jet i³¹ doœrodkow¹ eb r. r eb Otrzyany wzór pokazuje e proieñ okrêgu jet wprot proporcjonalny do zybkoœci cz¹tki zate gdy wzroœnie 3 razy r tak e 3 razy wzroœnie. +e B Zadanie 18. Dwie oczewki (3 pkt) 18.1 (1 pkt) F F 1 F 1 F ( pkt) Uk³ad oczewek traktujey jako jedn¹ oczewkê dwuwypuk³¹ o jedna ko wych pro - ie niach krzywizny 1 n 1 f u n p r Stro na

17 f u r n n 1 p 1 1 c f u ( 1 51) f u 1 5 c; lub: ognikow¹ uk³adu oczewek obliczay ze wzoru: fu f f 1 n 1 1 fu f n p r f u r n 1 n p 1 5 c. Zadanie 19. Echo (3 pkt) Dane: t Droga przebyta przez falê dÿwiêkow¹ jet równa podwojonej odleg³oœci ³uchacza od œciany.l t l t l l 17. Zadanie 0. Zbiornik z azote (3 pkt) Dane: p kpa t 1 7 C t 77 C p 1500 kpa. Dla V cont ( cont) p 1 73t 1 p 73 t p p 1 73t 73 t Zawór nie otworzy iê. 1 Stro na

18 Zadanie 1. Energia wi¹zania (4 pkt) 1.1 ( pkt) Z 86 A Z 134. A Z Z wykreu odczytujey energiê wi¹zania przypadaj¹c¹ na 1 nukleon dla A 0. Wynoi ona 8 MeV. Energia wi¹zania j¹dra radonu wynoi E w 08 MeV 1760 MeV. 1. ( pkt) Niedobór (deficyt) ay to ró nica iêdzy u¹ a protonów i neutronów w j¹drze oraz a¹ j¹dra jako ca³oœci. Zp ( A Z) n j E c. w Stro na

19 Matura 006 rozwi¹zania zadañ z po ziou roz zer zone go Zadanie. Wahad³o balityczne (10 pkt).1 (3 pkt) aa pociku M aa klocka p zybkoœæ z któr¹ ruza klocek z pocikie Zaada zachowania pêdu dla uk³adu pocik-klocek: ( M ) p k¹d p M. Energia kinetyczna klocka z pocikie: 1 1 E ( M ) p ( M ) ( M ) E M 1 M. n wiêc E 1 E n 1. 1 n Arkuz Podany w teacie zadania wykre jet wykree funkcji E ( n). Po przekzta³ceniu otrzyanego wzoru obliczay aê pociku : E ( n 1). Z wybranej pary wartoœci n i E np. n 4 E 00 J obliczay. 00 J kg (3 pkt) p M n 500 p n 1 1 p (4 pkt) kg l 1. Stro na

20 l M k h Z zaady zachowania energii echanicznej zatoowanej do klocka obliczay zybkoœæ klocka w najni - zy po³o eniu (tu przed zderzenie z pocikie): M k k M k g h k h g. Wyokoœæ h obliczay z trójk¹ta (ry. 1): l h co h l ( 1 co ) l k g l( 1 co ). Zaada zachowania pêdu dla uk³adu pocik klocek: M k k 0 M k M k M k k g l( 1 co ) kg kg 10 1 ( 1 0 5) Zadanie 3. Ogrzewacz (10 pkt) 1 6 V R 0 60 r (3 pkt) Moc eleentu grzejnego: P I R gdzie I P R r ( R r ) R. ( 1 6 V) P W. ( 0 63 ) 1. Sytuacja pocz¹tkowa. Sytuacja koñcowa Stro na

21 3. ( pkt) a 4 b 0 1 l R l S gdzie: opór w³aœciwy ateria³u S pole jego poprzecznego przekroju. S ab R l Rab. ab l (3 pkt) Energia potrzebna do zagotowania wody jet w obu przypadkach taka aa wiêc t P Pt P t t P. P U R 1 U U 5 P 4 R 5 U R 16 U 5 R t U 5R 5 t R 16U 16 t t 3.4 ( pkt) W jednej po³owie okreu pr¹d p³ynie tak jak zaznaczono trza³kai na ryunku 1. w drugiej tak jak zaznaczono na ryunku. 1.. Stro na

22 Zadanie 4. Soczewka (10 pkt) 4.1 (3 pkt) x 0 3 y 0 15 n 1 5 n p zale noœæ odleg³oœci obrazu od odleg³oœci przediotu od oczewki f x y 1 n f n p 1 zale noœæ ognikowej oczewki od wpó³czynników za³aania i proieni krzywizny r 1 1 n 1 x y n p r x y ( n np ) x y n r ( n np ) x y r n ( x y ) p p ( 1 51) r (4 pkt) y () x () Stro na

23 4.3 (3 pkt) x y f gdy x f ognikowa oczewki. 1 0 x 1 1 y f y f Ognikow¹ f o na obliczyæ wykorzytuj¹c dowoln¹ parê wartoœci x i y np.: x 0 60 y 0 1. x y f x y Zadanie 5. Fotoefekt (10 pkt) 5.1 (1 pkt) Graniczna czêtotliwoœæ proieniowania a wartoœæ Hz. 5. ( pkt) Prawo Einteina-Millikana E h W wkazuje e energia kinetyczna fotoelektronów jet funkcj¹ liniow¹ czêto tliwoœci proie - k ax niowania. Pracê wyjœcia W o na odczytaæ z wykreu. W J W J J ev ev W ev W ev 5.3 (3 pkt) Sta³¹ Plancka h o na odczytaæ z wykreu jako wpó³czynnik kierunkowy protej: J 0 J 1 8 h ( ) Hz h J. 5.4 (4 pkt) 3 3 J A K A V R Stro na

24 Zadanie 6. Laer (10 pkt) 6.1 (5 pkt) P 0 1 W 633 n. Moc laera to oc wi¹zki œwiat³a o energii E wyy³anej w czaie t: E P. t W czaie t œwiat³o przebêdzie drogê c t. W wi¹zce tej znajduje iê n fotonów z których ka dy a hc energiê h zate E E P t n n P n 9 h hc hc hc n 0 1 W J (3 pkt) t 1 n n p F t p wartoœæ ziany pêdu fotonu. Podcza prê ytego odbicia od p³ytki wartoœæ ziany pêdu jednego fotonu jet równa podwo jonej wartoœci jego pêdu: h p p zaœ p. nh F t F J ( pkt) 400 ry 1 a in n 10 1 ta³a iatki a gdzie n jet rzêde wida a w przypadku œwiat³a onochroatycznego rzêde pr¹ ka a jet tzw. k¹te ugiêcia. h a in 1 k¹d n. a n n Najwy zy rz¹d pr¹ ka wynieie 3 (otrzyay 3 pr¹ ki po ka dej tronie pr¹ ka zerowego). N. 9. Stro na

25 Poduowanie Podtrzyujey naze zatrze enia zawarte w tekœcie Matura z fizyki na gor¹co zaiezczony na tej tronie internetowej w dniu Zauwa yliœy zczególnie w rozwi¹zaniach zaiezczonych na tronie internetowej CKE wiele innych niedoci¹gniêæ. Oto najwa niejze z nich: Zadanie 1.1 Zaada zachowania energii echanicznej powinna byæ zapiana nie w potaci E podcza padania energia kinetyczna wzrata a E p 0. p E k ale E k E p 0 bo Zadanie.1 Wydaje iê w¹tpliwe czy zdaj¹cy obliczaj¹c aê pociku pot¹pili tak jak zaproponowano w ty rozwi¹zaniu. Z wykreu odczytano energiê kinetyczn¹ wahad³a z pocikie gdy nie by³o wahad³a tzn. jego aa wynoi³a zero. Foralnie wynik jet oczywiœcie dobry ale fizycznie nie a to enu. Zadanie 6. W rozwi¹zaniu tej czêœci zadania na pocz¹tku ae noneny! Wzór F t nie a tu adnego zatoowania bo owa jet o fotonach które nie aj¹ ay i nie poruzaj¹ iê z zybkoœci¹. Nale a³o p zacz¹æ od drugiej zaady dynaiki zapianej w potaci F p (a nie F bo ziana wartoœci pêdu t t jet w ty przypadku równa zeru). Z tego te wzglêdu powinno byæ: p oceniania). np f (taki a b³¹d w cheacie Stro na

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i

Bardziej szczegółowo

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011 S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas arodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 011 Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas Od autorów: Synteza

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Minister Edukacji Narodowej i Sportu dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naleję z ode zoły dyleja EGZAMIN MATRALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MFA-RAP-06 Aruz II POZIOM ROZSZERZONY Cza racy 0 inut Intrucja dla zdającego. Srawdź, czy aruz egzainacyjny zawiera tron (zadania

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Œ MIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Lati Rinpocze Jeffrey Hopkins ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Wstêp JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA Przek³ad

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo