Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny."

Transkrypt

1 Copyright by ZaKor P. Sagnowki i Wpólnicy p. j. ul. Tetajera Kraków tel fak e-ail: adre erwiu: wpólny cel... Matura 006 za dan ia z po ziou pod taw owe go Arkuz 1 Zadan ia otwarte Zadanie 1. (1 pkt) Toek wchodzi po chodach z parteru na piêtro. Ró nica wyokoœci iedzy partere a piêtre wynoi 3 a ³¹czna d³ugoœæ dwóch odcinków chodów jet równa 6. Wektor ca³kowitego prze iez - czenia To ka a wartoœæ piêtro A. 3 B. 45 C. 6 D. 9 parter Zadanie. (1 pkt) Wykre przedtawia zale noœæ wartoœci prêdkoœci od czau dla cia³a o aie 10 kg padaj¹cego w po wietrzu z du ej wyokoœci. Analizuj¹c wykre o na twierdziæ e podcza pierwzych 15 ekund ruchu (/) 50 wartoœæ i³y oporu A. jet ta³a i wynoi 50 N B. jet ta³a i wynoi 100 N C. roœ nie do ak y alnej war toœ ci 50 N D. roœ nie do ak y alnej war toœ ci 100 N t () Zadanie 3. (1 pkt) Ryunek przedtawia linie pola elektrotatycznego uk³adu dwóch punk - to wych ³adunków. Analiza ryunku pozwala twierdziæ e ³adunki ¹ A. jed noi ienne i q q B. jed noi ienne i q q C. ró noi ienne i q q D. ró noi ienne i q q A A A A B B B B A B Zadanie 4. (1 pkt) J¹dro izotopu 35 9 U zawiera A. 35 neutro nów B. 37 nukleo nów C. 143 neu trony D. 9 nukleo ny. Stro na 1 ZaKor

2 Copyright by ZaKor P. Sagnowki i Wpólnicy p. j. ul. Tetajera Kraków tel fak e-ail: adre erwiu: wpólny cel... Zadanie 5. (1 pkt) Zdolnoœæ kupiaj¹ca zwierciad³a kulitego wklê³ego o proieniu krzywizny 0 c a wartoœæ A. 1/10 diop trii B. 1/5 diop trii C. 5 diop trii D. 10 diop trii. Zadanie 6. (1 pkt) Pi³kê o aie 1 kg upuzczono wobodnie z wyokoœci 1. Po odbiciu od pod³o a pi³ka wznio³a iê na akyaln¹ wyokoœæ 50 c. W wyniku zderzenia z pod³o e i w trakcie ruchu pi³ka traci³a energiê o wartoœci oko³o A. 1 J B. J C. 5 J D. 10 J. Zadanie 7. (1 pkt) Energia elektroagnetyczna eitowana z powierzchni S³oñca powtaje w jego wnêtrzu w proceie A. yn tezy lek kich j¹der ato owy ch B. roz zc zepi enia ciê ki ch j¹der ato owy ch C. yn tezy zwi¹zków che iczn ych D. roz padu zwi¹zków che iczn ych. Zadanie 8. (1 pkt) Stoowana przez Izaaka Newtona etoda badawcza polegaj¹ca na wykonywaniu doœwiadczeñ zbieraniu wyników woich i cudzych oberwacji zukaniu w nich regularnoœci tawianiu hipotez a natêpnie uogólnianiu ich poprzez foru³owanie praw to przyk³ad etody A. indukc yjnej B. hipot ety czno-dedukc yjnej C. indukc yjno-dedukc yjnej D. ta ty tycznej. Zadanie 9. (1 pkt) Optyczny telekop Hubble'a kr¹ y po orbicie oko³oziekiej w odleg³oœci oko³o 600 k od powierzchni Ziei. Uiezczono go ta aby A. zn iej zyæ odleg³oœæ do fotog rafo wan ych obi ekt ów B. wye li ino waæ zak³ócenia elekt roa gne tycz ne pochodz¹ce z Zie i C. wye li ino waæ wp³yw czy nników atof ery cznych na jakoœæ zdj êæ D. wye li ino waæ dzia³anie i³ gra wit acji. Stro na ZaKor

3 Zadanie 10. (1 pkt) Podcza odczytu za pooc¹ wi¹zki œwiat³a laerowego inforacji zapianych na p³ycie CD wykorzytywane jet zjawiko A. polar yza cji B. odbic ia C. za³aan ia D. interf ere ncji. Zadan ia otwarte Zadanie 11. Klocek (5 pkt) Drewniany klocek przyocowany jet do œciany za pooc¹ nitki która wytrzyuje naci¹g i³¹ o wartoœci 4 N. Wpó³czynnik tarcia tatycznego klocka o pod³o e wynoi 0. W obliczeniach przyj ij e wartoœæ przy - = 1 kg F piezenia ziekiego jet równa (3 pkt) Oblicz akyaln¹ wartoœæ powoli narataj¹cej i³y F z jak¹ o na pozioo ci¹gn¹æ klocek aby nitka nie uleg³a zerwaniu. 11. ( pkt) Oblicz wartoœæ przypiezenia z jaki bêdzie poruza³ iê klocek je eli uuniêto nitkê ³¹cz¹c¹ klocek ze œcian¹ a do klocka przy³o ono pozioo kierowan¹ i³ê o ta³ej wartoœci 6 N. Przyjij e wartoœæ i³y tarcia kinetycznego jet równa 15 N. Zadanie 1. Krople dezczu (4 pkt) Z krawêdzi dachu znajduj¹cego iê na wyokoœci 5 nad powierzchni¹ chodnika padaj¹ krople dezczu. 1.1 ( pkt) Wyka e cza padania kropli wynoi 1 a jej prêdkoœæ koñcowa jet równa 10. W obliczeniach poiñ opór powietrza oraz przyjij e wartoœæ przypiezenia ziekiego jet równa ( pkt) Uczeñ oberwuj¹c padaj¹ce krople utali³ e uderzaj¹ one w chodnik w jednakowych odtêpach czau co 05 ekundy. Przedtaw na wykreie zale noœæ wartoœci prêdkoœci od czau dla co najniej 3 kolejnych kropli. Wykonuj¹c wykre przyjij e cza padania kropli wynoi 1 a wartoœæ prêdkoœci koñcowej jet równa 10. Stro na

4 Zadanie 13. Roleta (3 pkt) Roleta okienna zbudowana jet z wa³ka na który nawijane jet p³ótno za³aniaj¹ce okno (ryunek). Roletê o na pod noiæ i opuzczaæ za po - oc¹ znurka obracaj¹cego wa³ek. znurek roleta 13.1 (1 pkt) Wyjaœnij dlaczego w trakcie podnozenia rolety ruche jednotajny i³a z jak¹ trzeba ci¹gn¹æ za znurek nie jet ta³a. Przyjij e œrednica wa³ka nie zale y od iloœci p³ótna nawiniêtego na wa³ek oraz poiñ i³y oporu ruchu. 13. ( pkt) Oblicz pracê jak¹ nale y wykonaæ aby podnieœæ rozwiniêt¹ roletê nawijaj¹c ca³kowicie p³ótno na wa³ek. D³ugoœæ p³ótna ca³kowicie rozwiniêtej rolety wynoi a jego aa kg. Zadanie 14. Wahad³o (4 pkt) Na nierozci¹gliwej nici o d³ugoœci 16 zawiezono a³y ciê arek buduj¹c w ten poób odel wahad³a ateatycznego ( pkt) Podaj czy okre drgañ takiego wahad³a wychylonego z po³o enia równowagi o niewielki k¹t ulegnie zianie jeœli na tej nici zawieiy a³y ciê arek o dwukrotnie wiêkzej aie. OdpowiedŸ uzaadnij odwo³uj¹c iê do odpowiednich zale noœci. 14. ( pkt) Oblicz liczbê pe³nych drgañ które wykonuje takie wahad³o w czaie 8 gdy wychylono je o niewielki k¹t z po³o enia równowagi i puzczono wobodnie. W obliczeniach przyjij e wartoœæ przypiezenia zie - kiego jet równa 10. Zadanie 15. Satelita ( pkt) Satelita kr¹ y po orbicie ko³owej wokó³ Ziei. Podaj czy natêpuj¹ce twierdzenie jet prawdziwe: Wartoœæ prêdkoœci liniowej tego atelity zaleje po przenieieniu go na inn¹ obitê ko³ow¹ o wiêkzy proieniu. OdpowiedŸ uzaadnij odwo³uj¹c iê do odpowiednich zale noœci. Zadanie 16. Pocik (4 pkt) Stalowy pocik lec¹cy z prêdkoœci¹ o wartoœci 300 wbi³ iê w ha³dê piaku i ugrz¹z³ w niej. Stro na

5 16.1 (3 pkt) Oblicz akyalny przyrot teperatury pociku jaki wyt¹pi w ytuacji opianej w zadaniu przyjuj¹c e po³owa energii kinetycznej pociku zota³a zaieniona na przyrot energii wewnêtrznej pociku. Ciep³o w³aœciwe elaza wynoi 450 J kg K. 16. (1 pkt) Wyjaœnij krótko na co zota³a zu yta rezta energii kinetycznej pociku. Zadanie 17. Pro ton (5 pkt) W jednorodny polu agnetyczny którego wartoœæ in - dukcji wynoi 01 T kr¹ y w pró ni pro ton po okrêgu o pro - ieniu równy 0 c. Wektor indukcji pola agnetycznego jet protopad³y do p³azczyzny ryunku i kierowany za tê p³azczyznê ( pkt) Zaznacz na ryunku wektor prêdkoœci protonu. OdpowiedŸ krótko uzaadnij podaj¹c odpowied ni¹ regu³ê. 17. (3 pkt) Wyka e pro ton o trzykrotnie wiêkzej wartoœci prêdkoœci kr¹ y po okrêgu o trzykrotnie wiêkzy proieniu. Zadanie 18. Dwie oczewki (3 pkt) Dwie identyczne oczewki p³ako wypuk³e wykonane ze zk³a zaocowano na ³awie optycznej w odleg³oœci 05 od iebie tak e g³ówne oie optyczne oczewek pokrywaj¹ iê. Na pierwz¹ oczewkê wzd³u g³ównej oi optycznej kierowano równoleg³¹ wi¹zkê œwiat³a która po przejœciu przez obie oczewki by³a nadal wi¹zk¹ równoleg³¹ biegn¹c¹ wzd³u g³ównej oi optycznej (1 pkt) Wykonaj ryunek przedtawiaj¹cy bieg wi¹zki proieni zgodnie z opian¹ ytuacj¹. Zaznacz na ryunku po³o enie ognik dla obu oczewek. 18. ( pkt) Oblicz ognikow¹ uk³adu zbudowanego w powietrzu z tych oczewek po z³o eniu ich p³akii powierzchniai. Przyjij e proienie krzywizny oczewek wynoz¹ 15 c a bezwzglêdne wpó³czynniki za³aania œwiat³a w powietrzu oraz zkle wynoz¹ odpowiednio 1 i 15. proton B tor protonu Stro na

6 Zadanie 19. Echo (3 pkt) Je eli dwa jednakowe dÿwiêki docieraj¹ do ucha w odtêpie czau d³u zy ni 01 ¹ ³yzane przez cz³owieka oddzielnie (powtaje echo). Jeœli odtêp czau jet krótzy od 01 dwa dÿwiêki odbieray jako jeden o przed³u ony czaie trwania (powtaje pog³o). Oblicz w jakiej najniejzej odleg³oœci od ³uchacza powinna znajdowaæ iê pionowa œciana odbijaj¹ca dÿwiêk aby po klaœniêciu w d³onie ³uchacz u³yza³ echo. Przyjij e wartoœæ prêdkoœci w powietrzu wynoi 340. Zadanie 0. Zbiornik z azote (3 pkt) Stalowy zbiornik zawiera azot pod ciœnienie 100 kpa. Teperatura gazu wynoi 7 0 C. Zbiornik zabez - pieczony jet zawore bezpieczeñtwa który otwiera iê gdy ciœnienie gazu przekroczy 1500 kpa. Zbiornik wytawiono na dzia³anie proieni ³onecznych w wyniku czego teperatura gazu wzro³a do 77 0 C. Podaj czy w opianej ytuacji nat¹pi otwarcie zaworu. OdpowiedŸ uzaadnij wykonuj¹c niezbêdne obliczenia. Przyjij e objêtoœæ zbiornika io ogrzania nie ulega zianie. Zadanie 1. Energia wi¹zania (4 pkt) Wykre przedtawia przybli on¹ zale noœæ energii wi¹zania j¹dra przypadaj¹cej na jeden nukleon od liczby aowej j¹dra. energia wi¹zania na jeden nukleon w MeV liczba aowa A Stro na

7 1.1 ( pkt) Oblicz wartoœæ energii wi¹zania j¹dra izotopu radonu (Rn) zawieraj¹cego 86 protonów i 134 neutrony. Wynik podaj w egaelektronowoltach. 1. ( pkt) Wyjaœnij krótko pojêcie j¹drowego niedoboru ay ( deficytu ay ). Zapiz foru³ê ate atyczn¹ pozwa - laj¹c¹ obliczyæ wartoœæ niedoboru ay jeœli znana jet energia wi¹zania j¹dra. Stro na

8 Ma tura 006 zad an ia z po ziou roz zer zone go Ar kuz Zadanie. Wahad³o balityczne (10 pkt) Na ryunku poni ej przedtawiono cheatycznie urz¹dzenie do poiaru wartoœci prêdkoœci pocików wytrze - liwanych z broni palnej. Podtawowy eleente takiego urz¹dzenia jet tzw. wahad³o balityczne bêd¹ce (w du y uprozczeniu) zawiezony na linkach klockie w który grzêzn¹ wytrzeliwane pociki. Po trafieniu pocikie wahad³o wychyla iê z po³o enia równowagi i o liwy jet poiar jego energii kinetycznej. pocik linki wahad³o energia kinetyczna wahad³a z pocikie E J aa wahad³a wyra ona jako wielokrotnoœæ ay pociku Punkty na wykreie przedtawiaj¹ zale noœæ energii kinetycznej klocka wahad³a z pocikie (który w ni ugrz¹z³) tu po uderzeniu pociku od ay klocka. Poiary wykonano dla 5 klocków o ró nych aach (linia przerywana przedtawia zale noœæ teoretyczn¹). Wartoœæ prêdkoœci pociku tu przed trafienie w klocek wahad³a za ka dy raze wynoi³a 500 a odleg³oœæ od œrodka ay klocka wahad³a do punktu zawiezenia wynoi³a 1. W obliczeniach poiñ aê linek ocuj¹cych klocek wahad³a..1 (3 pkt) Wyka analizuj¹c wykre e aa pociku jet równa 0008 kg.. (3 pkt) Oblicz wartoœæ prêdkoœci klocka z pocikie bezpoœrednio po zderzeniu w ytuacji gdy aa klocka by³a 499 razy wiêkza od ay pociku. Stro na

9 .3 (4 pkt) Oblicz jaka powinna byæ aa klocka wahad³a aby po wychyleniu z po³o enia równowagi wahad³a o 60 0 zwolnieniu go a natêpnie trafieniu pocikie w chwili przechodzenia wahad³a przez po³o enie równowagi wahad³o zatrzya³o iê w iejcu. Do obliczeñ przyjij e aa pociku wynoi 0008 kg. W obliczeniach o ez korzytaæ z podanych poni ej wartoœci funkcji trygonoetrycznych in 30 co in 60 co Zadanie 3. Ogrzewacz (10 pkt) Turytyczny ogrzewacz wody zailany jet z akuulatora aochodowego. El e ent grzejny wykonano na bocznej powierzchni zklanego naczynia aj¹cego kzta³t walca. El e ent grzejny tworzy kilka zwojów przewodz¹cego ateria³u w potaci paka o zerokoœci 4 i gruboœci 01. Ca³kowita d³ugoœæ eleentu grzejnego wynoi 068. Opór elektryczny eleentu grzejnego jet równy Si³a elektro - otoryczna akuulatora wynoi 16 V a jego opór wewnêtrzny jet równy (3 pkt) Oblicz oc eleentu grzejnego wykorzytywanego w ogrzewaczu w ytuacji opianej w treœci zadania. 3. ( pkt) Wyka e opór w³aœciwy eleentu grzejnego a wartoœæ oko³o (3 pkt) Ozacuj ile razy wyd³u y iê cza potrzebny do zagotowania wody je eli napiêcie na zacikach eleentu grzejnego zaleje o 0%. Za³ó e opór elektryczny eleentu grzejnego jet ta³y a traty ciep³a w obu ytuacjach ¹ poijalne. 3.4 ( pkt) Ogrzewacz o e byæ zailany ze Ÿród³a pr¹du przeiennego poprzez uk³ad protowniczy. Do zacików A i B uk³adu do prowadzono z tranforatora napiêcie przeienne. Naryuj na cheacie w iejcach zaznaczonych protok¹tai bra ku j¹ce eleenty pó³przewodnikowe tak aby przez grza³kê p³yn¹³ pr¹d wyprotowany dwupo³ówkowo 1. Oznacz na cheacie za poo - c¹ trza³ki kierunek przep³ywu pr¹du przez grza³kê. A B 1 Wyprotowany dwupo³ówkowo pr¹d p³ynie przez grza³kê w obu pó³okreach. Stro na

10 Zadanie 4. Soczewka (10 pkt) W pracowni zkolnej za pooc¹ cienkiej zklanej oczewki dwuwypuk³ej o jednakowych proieniach krzywizny zontowanej na ³awie optycznej uzykiwano obrazy œwiec¹cego przediotu. Tabela zawiera wyniki poiarów odleg³oœci od oczewki przediotu x i ekranu y na który uzykiwano otre obrazy przediotu. Bezwzglêdne wpó³czynniki za³aania powietrza oraz zk³a wynoz¹ odpowiednio 1 i 15. x ( ) x y ( ) y (3 pkt) Oblicz proieñ krzywizny oczewki wiedz¹c e jeœli przediot by³ w odleg³oœci 03 od oczewki to obraz rzeczywity powta³ w odleg³oœci 015 od oczewki. 4. (4 pkt) Nazkicuj wykre zale noœci y (x). Zaznacz niepewnoœci poiarowe. Wykorzytaj dane zawarte w tabeli. 4.3 (3 pkt) Gdy wartoœæ x roœnie y d¹ y do pewnej wartoœci która jet wielkoœci¹ charakterytyczn¹ dla oczewki. Podaj nazwê tej wielkoœci fizycznej oraz oblicz jej wartoœæ. Zadanie 5. Fotoefekt (10 pkt) W pracowni fizycznej wykonano doœwiadczenie aj¹ce na celu badanie zjawika fotoelektrycznego i do - œwiadczalne wyznaczenie wartoœci ta³ej Plancka. W oparciu o wyniki poiarów porz¹dzono poni zy wykre. Przedtawiono na ni zale noœæ akyalnej energii kinetycznej uwalnianych elektronów od czêtotliwoœci œwiat³a padaj¹cego na fotokoórkê. 160 _ 19 energia fotoelektronów (10 J) czêtotliwoœæ (10 Hz) Stro na

11 5.1 (1 pkt) Odczytaj z wykreu i zapiz wartoœæ czêtotliwoœci granicznej proieniowania dla tej fotokatody. 5. ( pkt) Oblicz korzytaj¹c z wykreu pracê wyjœcia elektronów z fotokatody. Wynik podaj w elektro nowoltach. 5.3 (3 pkt) Oblicz doœwiadczaln¹ wartoœæ ta³ej Plancka wykorzytuj¹c tylko dane odczytane z wykreu oraz zale noœæ h W E k. 5.4 (4 pkt) Naryuj cheat uk³adu elektrycznego pozwalaj¹cego wyznaczyæ doœwiadczalnie wartoœæ na piêcia haowa - nia fotoelektronów. Maz do dypozycji eleenty przedtawione poni ej oraz przewody po³¹czeniowe. K A V A R Zadanie 6. La er (10 pkt) La er o ocy 01 W eituje w pró ni onochroatyczn¹ wi¹zkê œwiat³a o d³ugoœci fali 633 n i ko³owy przekroju. 6.1 (5 pkt) Ozacuj liczbê fotonów zawartych w eleencie wi¹zki œwiat³a o d³ugoœci jednego etra. 6. (3 pkt) Oblicz wartoœæ i³y jak¹ wywiera³aby ta wi¹zka œwiat³a laerowego padaj¹ca w pró ni protopadle na wypolerowan¹ etalow¹ p³ytkê. Do obliczeñ przyjij e w ci¹gu jednej ekundy na powierzchniê p³ytki pada fotonów. Za³ó e p³ytka odbija w ca³oœci padaj¹ce na ni¹ proieniowanie. 6.3 ( pkt) Oblicz najwy zy rz¹d wida jaki o na zaoberwowaæ po kierowaniu tej wi¹zki protopadle na iatkê dyfrakcyjn¹ poiadaj¹c¹ 400 ry/. Stro na

12 Matura 006 rozwi¹zania zadañ z po ziou podtawowego Arkuz 1 Zadan ia zakniête Nuer zadania OdpowiedŸ A D B C D C A A C B Zadan ia otwarte Zadanie 11. Klocek (5 pkt) Dane: N ax 4 N 0 1 kg g (3 pkt) Gdy zaczyna dzia³aæ i³a F pojawia iê równowa ¹ca j¹ w ka dej chwili i³a tarcia tatycznego której wartoœæ wzrata wraz ze wzrote wartoœci i³y F a do chwili w której oi¹gnie najwiêkz¹ o liw¹ wartoœæ równ¹ Tax g. Gdy i³a F dalej roœnie zaczyna dzia³aæ i³a N pochodz¹ca od nici która wpólnie z T ax równowa y i³ê F. Tak iê dzieje a do chwili w której i³a N oi¹gnie najwiêkz¹ wartoœæ okreœlon¹ przez wytrzya³oœæ nici. F T N ax ax ax F ax g N ax F ax 0 1 kg10 4 N F ax 6 N. 11. ( pkt) F 6 N T k 1 5 N Fw F Tk a F Tk a 6 N1 5 N a kg. Zadanie 1. Krople dezczu (4 pkt) 1.1 ( pkt) Dane: h 5 10 g 10. Stro na

13 g t h t g t g hg t 1 h g h g ( pkt) t 0 5 t ( ) 10 5 t 1 3 t () Zadanie 13. Roleta (3 pkt) 13.1 (1 pkt) F g (blok nieruchoy) Si³a F któr¹ nale y ci¹gn¹æ za znurek nie jet ta³a (aleje) bo zniejza iê aa wiz¹cej czêœci rolety. 13. ( pkt) Dane: l W E p W g h W g l. kg. F g Stro na

14 Œrodek ay wiz¹cej rolety znajduje iê w po³owie jej d³ugoœci zate œrodek ay podnoi iê o h l. W kg10 1 W 0 J g 0 g l lub W F œr l l. (F œr jet œredni¹ arytetyczn¹ i³: pocz¹tkowej i koñcowej bo jej wartoœæ jet liniow¹ funkcj¹ wartoœci przeiezczenia.) Zadanie 14. Wahad³o (4 pkt) Dane: l ( pkt) Okre drgañ nie ulegnie zianie bo okre wahañ wahad³a ateatycznego nie zale y od ay T l g. 14. ( pkt) Dane: t 8 g 10 t t n T l t g n l 10 8 n g Wahad³o wykona w ty czaie 3 pe³ne drgania. Zadanie 15. Satelita ( pkt) Stwierdzenie jet prawdziwe. Wartoœæ prêdkoœci atelity na orbicie ko³owej o wiêkzy proieniu bêdzie niejza. Wynika to z wzoru: GM r (M aa Ziei) który wkazuje e wartoœæ prêdkoœci atelity jet odwrotnie proporcjonalna do pierwiat - ka z proienia orbity. Stro na

15 Zadanie 16. Pocik (4 pkt) Dane: (3 pkt) E w 1 E k c Fe 450 J kgk E w 1 4. Taki a przyrot energii wewnêtrznej og³oby powodowaæ dotarczenie równowa nej iloœci ciep³a Q c T Fe c T Fe 1 4 T 4 c Fe T 50 J kgk T 50 K 50 C. 16. (1 pkt) kgk kg Jeœli chcey wyjaœniæ to zjawiko u ywaj¹c pojêcia pracy to poprawny kontekt (zrozuia³y z punktu widzenia definicji pracy) jet taki: Nat¹pi³ ubytek energii kinetycznej pociku (ujeny przyrot) bo na pocik dzia³a³a i³a oporu piaku; praca tej i³y jet tak e ujena: 0 Fop r co 180 F op Fop. Analiza przeian energii jet natepuj¹ca: Energia kinetyczna pociku zota³a zaieniona na energiê wewnêtrzn¹ pociku i piaku; poijay energiê kinetyczn¹ uk³adu piaek pocik po zderzeniu uznajey bowie e aa ha³dy piaku by³a bardzo du a. Wzrot energii wewnêtrznej pociku to wzrot energii kinetycznej jego cz¹teczek (z który wi¹ e iê wzrot teperatury pociku) oraz wzrot energii potencjalnej jego cz¹teczek (œwiadczy o ni odkzta³cenie pociku). Wzrot energii wewnêtrznej piaku to wzrot energii kinetycznej jego cz¹teczek (teperatura piaku tak e wzrata!) oraz wzrot energii potencjalnej cz¹teczek który wi¹ e iê.in. z wy ³obienie kana³u (piaek óg³by iê tak e czêœciowo topiæ). Stro na

16 Zadanie 17. Pro ton (5 pkt) Dane: B 0 1 T r 0 c ( pkt) Si³a Lorentza dzia³aj¹ca na pro ton jet i³¹ doœrodkow¹ jet wiêc w zazna - czony punkcie zwrócona w lewo. Np.: Lew¹ d³oñ nale y tak utawiæ aby wektor B by³ do niej protopad³y i zwró - cony do jej wewnêtrznej powierzchni a kciuk wkazywa³ zwrot i³y Lorentza. Pozota³e palce d³oni wka ¹ zwrot prêdkoœci protonu (w ty przypadku w dó³). 17. (3 pkt) Si³a Lorentza jet i³¹ doœrodkow¹ eb r. r eb Otrzyany wzór pokazuje e proieñ okrêgu jet wprot proporcjonalny do zybkoœci cz¹tki zate gdy wzroœnie 3 razy r tak e 3 razy wzroœnie. +e B Zadanie 18. Dwie oczewki (3 pkt) 18.1 (1 pkt) F F 1 F 1 F ( pkt) Uk³ad oczewek traktujey jako jedn¹ oczewkê dwuwypuk³¹ o jedna ko wych pro - ie niach krzywizny 1 n 1 f u n p r Stro na

17 f u r n n 1 p 1 1 c f u ( 1 51) f u 1 5 c; lub: ognikow¹ uk³adu oczewek obliczay ze wzoru: fu f f 1 n 1 1 fu f n p r f u r n 1 n p 1 5 c. Zadanie 19. Echo (3 pkt) Dane: t Droga przebyta przez falê dÿwiêkow¹ jet równa podwojonej odleg³oœci ³uchacza od œciany.l t l t l l 17. Zadanie 0. Zbiornik z azote (3 pkt) Dane: p kpa t 1 7 C t 77 C p 1500 kpa. Dla V cont ( cont) p 1 73t 1 p 73 t p p 1 73t 73 t Zawór nie otworzy iê. 1 Stro na

18 Zadanie 1. Energia wi¹zania (4 pkt) 1.1 ( pkt) Z 86 A Z 134. A Z Z wykreu odczytujey energiê wi¹zania przypadaj¹c¹ na 1 nukleon dla A 0. Wynoi ona 8 MeV. Energia wi¹zania j¹dra radonu wynoi E w 08 MeV 1760 MeV. 1. ( pkt) Niedobór (deficyt) ay to ró nica iêdzy u¹ a protonów i neutronów w j¹drze oraz a¹ j¹dra jako ca³oœci. Zp ( A Z) n j E c. w Stro na

19 Matura 006 rozwi¹zania zadañ z po ziou roz zer zone go Zadanie. Wahad³o balityczne (10 pkt).1 (3 pkt) aa pociku M aa klocka p zybkoœæ z któr¹ ruza klocek z pocikie Zaada zachowania pêdu dla uk³adu pocik-klocek: ( M ) p k¹d p M. Energia kinetyczna klocka z pocikie: 1 1 E ( M ) p ( M ) ( M ) E M 1 M. n wiêc E 1 E n 1. 1 n Arkuz Podany w teacie zadania wykre jet wykree funkcji E ( n). Po przekzta³ceniu otrzyanego wzoru obliczay aê pociku : E ( n 1). Z wybranej pary wartoœci n i E np. n 4 E 00 J obliczay. 00 J kg (3 pkt) p M n 500 p n 1 1 p (4 pkt) kg l 1. Stro na

20 l M k h Z zaady zachowania energii echanicznej zatoowanej do klocka obliczay zybkoœæ klocka w najni - zy po³o eniu (tu przed zderzenie z pocikie): M k k M k g h k h g. Wyokoœæ h obliczay z trójk¹ta (ry. 1): l h co h l ( 1 co ) l k g l( 1 co ). Zaada zachowania pêdu dla uk³adu pocik klocek: M k k 0 M k M k M k k g l( 1 co ) kg kg 10 1 ( 1 0 5) Zadanie 3. Ogrzewacz (10 pkt) 1 6 V R 0 60 r (3 pkt) Moc eleentu grzejnego: P I R gdzie I P R r ( R r ) R. ( 1 6 V) P W. ( 0 63 ) 1. Sytuacja pocz¹tkowa. Sytuacja koñcowa Stro na

21 3. ( pkt) a 4 b 0 1 l R l S gdzie: opór w³aœciwy ateria³u S pole jego poprzecznego przekroju. S ab R l Rab. ab l (3 pkt) Energia potrzebna do zagotowania wody jet w obu przypadkach taka aa wiêc t P Pt P t t P. P U R 1 U U 5 P 4 R 5 U R 16 U 5 R t U 5R 5 t R 16U 16 t t 3.4 ( pkt) W jednej po³owie okreu pr¹d p³ynie tak jak zaznaczono trza³kai na ryunku 1. w drugiej tak jak zaznaczono na ryunku. 1.. Stro na

22 Zadanie 4. Soczewka (10 pkt) 4.1 (3 pkt) x 0 3 y 0 15 n 1 5 n p zale noœæ odleg³oœci obrazu od odleg³oœci przediotu od oczewki f x y 1 n f n p 1 zale noœæ ognikowej oczewki od wpó³czynników za³aania i proieni krzywizny r 1 1 n 1 x y n p r x y ( n np ) x y n r ( n np ) x y r n ( x y ) p p ( 1 51) r (4 pkt) y () x () Stro na

23 4.3 (3 pkt) x y f gdy x f ognikowa oczewki. 1 0 x 1 1 y f y f Ognikow¹ f o na obliczyæ wykorzytuj¹c dowoln¹ parê wartoœci x i y np.: x 0 60 y 0 1. x y f x y Zadanie 5. Fotoefekt (10 pkt) 5.1 (1 pkt) Graniczna czêtotliwoœæ proieniowania a wartoœæ Hz. 5. ( pkt) Prawo Einteina-Millikana E h W wkazuje e energia kinetyczna fotoelektronów jet funkcj¹ liniow¹ czêto tliwoœci proie - k ax niowania. Pracê wyjœcia W o na odczytaæ z wykreu. W J W J J ev ev W ev W ev 5.3 (3 pkt) Sta³¹ Plancka h o na odczytaæ z wykreu jako wpó³czynnik kierunkowy protej: J 0 J 1 8 h ( ) Hz h J. 5.4 (4 pkt) 3 3 J A K A V R Stro na

24 Zadanie 6. Laer (10 pkt) 6.1 (5 pkt) P 0 1 W 633 n. Moc laera to oc wi¹zki œwiat³a o energii E wyy³anej w czaie t: E P. t W czaie t œwiat³o przebêdzie drogê c t. W wi¹zce tej znajduje iê n fotonów z których ka dy a hc energiê h zate E E P t n n P n 9 h hc hc hc n 0 1 W J (3 pkt) t 1 n n p F t p wartoœæ ziany pêdu fotonu. Podcza prê ytego odbicia od p³ytki wartoœæ ziany pêdu jednego fotonu jet równa podwo jonej wartoœci jego pêdu: h p p zaœ p. nh F t F J ( pkt) 400 ry 1 a in n 10 1 ta³a iatki a gdzie n jet rzêde wida a w przypadku œwiat³a onochroatycznego rzêde pr¹ ka a jet tzw. k¹te ugiêcia. h a in 1 k¹d n. a n n Najwy zy rz¹d pr¹ ka wynieie 3 (otrzyay 3 pr¹ ki po ka dej tronie pr¹ ka zerowego). N. 9. Stro na

25 Poduowanie Podtrzyujey naze zatrze enia zawarte w tekœcie Matura z fizyki na gor¹co zaiezczony na tej tronie internetowej w dniu Zauwa yliœy zczególnie w rozwi¹zaniach zaiezczonych na tronie internetowej CKE wiele innych niedoci¹gniêæ. Oto najwa niejze z nich: Zadanie 1.1 Zaada zachowania energii echanicznej powinna byæ zapiana nie w potaci E podcza padania energia kinetyczna wzrata a E p 0. p E k ale E k E p 0 bo Zadanie.1 Wydaje iê w¹tpliwe czy zdaj¹cy obliczaj¹c aê pociku pot¹pili tak jak zaproponowano w ty rozwi¹zaniu. Z wykreu odczytano energiê kinetyczn¹ wahad³a z pocikie gdy nie by³o wahad³a tzn. jego aa wynoi³a zero. Foralnie wynik jet oczywiœcie dobry ale fizycznie nie a to enu. Zadanie 6. W rozwi¹zaniu tej czêœci zadania na pocz¹tku ae noneny! Wzór F t nie a tu adnego zatoowania bo owa jet o fotonach które nie aj¹ ay i nie poruzaj¹ iê z zybkoœci¹. Nale a³o p zacz¹æ od drugiej zaady dynaiki zapianej w potaci F p (a nie F bo ziana wartoœci pêdu t t jet w ty przypadku równa zeru). Z tego te wzglêdu powinno byæ: p oceniania). np f (taki a b³¹d w cheacie Stro na

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koisji Wojewódzkiego Konkursu Przediotowego z Fizyki Iię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naklejkę z kodem zkoły dylekja MFA-PAP-06 EGZAMIN MAURALNY Z FIZYKI I ASRONOMII POZIOM PODSAWOWY Cza pracy 0 minut Intrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkuz egzaminacyjny zawiera 3 tron (zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MFA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY MIEJSCE NA KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2010/2011 Cza trwania: 90 inut Tet kłada ię z dwóch części. W części pierwzej az do rozwiązania 15 zadań zakniętych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I 1. (3p) Jaki rodzaj oddziaływań zachodzi w podanych ytuacjach? a) Spadanie jabłka z drzewa -... b) Uderzenie łotkie w gwóźdź...

Bardziej szczegółowo

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koiji Wojewódzkiego Konkuru Przediotowego z Fizyki Iię i nazwiko ucznia... Szkoła... Punkty

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony Modele odowiedzi do arkuza róbnej matury z OPEONEM Fizyka Poziom rozzerzony Grudzieƒ 007... za zaianie wzoru na nat enie ola grawitacyjnego kt GM za zaianie warunku kt m v GM m c, gdzie M maa lanety, romieƒ

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Poziom podstawowy pkt za zapisanie wzoru na pr dkoêç wzgl dnà h. 2. b 0 1

Fizyka i astronomia. Poziom podstawowy pkt za zapisanie wzoru na pr dkoêç wzgl dnà h. 2. b 0 1 izya i atronoia Pozio podtawowy Nuer. pt za zapianie wzoru na pr doêç wzgl dnà " " + " + pt za obliczenie czau ijania t l t l + t 55 + 5 6. b 3. pt za obliczenie ca owitej drogi oraz ca owitego czau rucu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom rozszerzony Modee odpowiedzi do arkuza próbnej aury z OPRONM Fizyka i aronoia Pozio rozzerzony iopad 009 kuczu à prezenowane przyk adowe prawid owe odpowiedzi. Nae y równie uznaç odpowiedzi ucznia, jeêi à inaczej

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga:

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga: TEST z działu: Kineatyka iię i nazwiko W zadaniac 8 każde twierdzenie lub pytanie a tylko jedną prawidłową odpowiedź Należy ją zaznaczyć data W rucu jednotajny protoliniowy droga: 2 jet wprot proporcjonalna

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach FOTON 98 Jeień 007 53 Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach Jadwia Salach Zadanie 1 Urzędnik pracujący w biurowcu wiadł do windy która ruzył dół i przez 1 ekundę jechała z przypiezenie o wartości

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH Wielkość fizyczna nazwa ybol Przypiezenie (II zaada dynaiki) a Jednotka wielkości fizycznej Wzór nazwa ybol F N w a niuton na kilogra kg Ciężar Q Q g niuton N Przypiezenie

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy 120 minut. Instrukcja dla zdajàcego

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy 120 minut. Instrukcja dla zdajàcego PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Intrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Cza pracy 120 inut 1. Sprawdê, czy arkuz egzainacyjny zawiera 12 tron (zadania 1 18). Ewentualny brak zg oê

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1.1 Narysowanie toru ruchu cia a w rzucie uko nym. Narysowanie wektora si y dzia aj cej na cia o w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy RYTERIA OCENIANIA ODPOIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka i atronoia Pozio podtawowy Litopad 03 niniejzy cheacie oceniania zadań otwartych ą prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. tego typu ch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNE MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 10 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Ruch drgający. Drgania harmoniczne opisuje równanie: ( ω + φ) x = Asin t gdzie: A amplituda ruchu ω prędkość

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Atwood a

Doświadczenie Atwood a Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 80 minut Instrukcja dla zdaj¹cego. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron (zadania 0). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 Terin oddania prac: 4. VI. 2014 r. GIMNAZJUM NR 1 w KOŃSKICH Rok zkolny 2013 / 2014 LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 ZADANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZADANIE 1 Oblicz wartość iły nośnej balonu wypełnionego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadanie 21. Stok narciarski Numer zadania Zadanie. Stok narciarski KLUCZ DO ZADA ARKUSZA II Je eli zdaj cy rozwi e zadanie inn, merytorycznie poprawn metod otrzymuje maksymaln liczb punktów Numer polecenia i poprawna odpowied. sporz

Bardziej szczegółowo

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość:

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość: TEST z działu: Kineatyka iię i nazwiko W zadaniac 8 każde twierdzenie lub pytanie a tylko jedną prawidłową odpowiedź Należy ją zaznaczyć data W rucu jednotajny protoliniowy prędkość: 2 rośnie a tor jet

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Równia pochyła jest przykładem maszyny prostej. Jej konstrukcja składa się z płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Patryk Kamiński Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z fizyki stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Ma tura 2010 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Ar kusz 1. Zadan ia zamkniête

Ma tura 2010 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Ar kusz 1. Zadan ia zamkniête Copyright by ZaKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j. ul. Tetajera 9, -5 Kraków tel. +48 6 5 00 faks +48 6 5 4 e-ail: zakor@zakor.pl adres serwisu: www.zakor.pl wspólny cel... Ma tura 00 za dan ia z po ziou

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzain aturalny aj 009 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Wyznaczenie wartoci prdkoci i przyspieszenia ciaa wykorzystujc równanie ruchu. Warto prdkoci pocztkowej,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74

SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74 Pracownia Dydaktyki Fizyki i Atronoii, Uniwerytet Szczecińki SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74 Sprężyna jet przeznaczona do badania ruchu drgającego protego (haronicznego) na lekcji fizyki w liceu

Bardziej szczegółowo

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Energia elektronów w półprzewodniku może przybierać wartości należące do dwóch przedziałów: dolnego (tzw. pasmo walencyjne) i górnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważy klocek o aie kg ciągnięty wzdłuż gładkiej pozioej płazczyzny przez iłę P. Ile wynoi iła reakcji F N wywierana na klocek przez gładką powierzchnię? Oblicz iłę P,

Bardziej szczegółowo

Wyruszamy w kosmos. (ruch jednostajny po okrêgu, si³a grawitacji)

Wyruszamy w kosmos. (ruch jednostajny po okrêgu, si³a grawitacji) Wyruszamy w kosmos (ruch jednostajny po okrêgu, si³a grawitacji) 3 Wyruszamy w kosmos (ruch jednostajny po okrêgu, si³a grawitacji) 58 * Gumkê do mazania uwi¹zan¹ na cienkiej nitce wprawiamy w ruch po

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): Młody Fizyku! WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap rejonowy Masz do rozwiązania 20 zadań (w tym 3 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut. W

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-9

Ć W I C Z E N I E N R O-9 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-9 WYZNACZANIE STĘŻENIA CUKRU ZA POMOCĄ POLARYMETRU Plr - 1 1 I.

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki

Zbiór zadań z fizyki Grzegorz Paweł Korbaś Zbiór zadań z fizyki część 1 Opole 2011 Wydawnictwo czytnia.pl Copyright by Grzegorz Paweł Korbaś & czytnia.pl Projekt okładki: Agniezka Paprotna-Bąk Powielanie całości lub części

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna Pomiary prędkości światła Doświadczalne dowody na to, że c jest prędkością graniczną we Wszechświecie Od 1983 prędkość światła jest powiązana ze wzorcem metra

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Włodzimiez Wolczyński Miaa łukowa kąta 10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 360 o =2π ad = = 2 s 180 o =π ad 90 o =π/2 ad = jednostka adian [1 = 1 = 1] Π ad 180 o 1 ad - x o = 180 57, 3 57 18, Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska G ÓWNE CECHY WIAT A LASEROWEGO wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska - cz sto ko owa, - cz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Slajd 1 Spektrometria mas i sektroskopia w podczerwieni Slajd 2 Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Masa cząsteczkowa Wzór związku Niektóre informacje dotyczące wzoru strukturalnego związku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

O zjawiskach magnetycznych. (elektromagnetyzm)

O zjawiskach magnetycznych. (elektromagnetyzm) O zjawiskach magnetycznych (elektromagnetyzm) Rozwi¹zania 10 O zjawiskach magnetycznych (elektromagnetyzm) 185 ubstancje dziel¹ siê na takie, które oddzia³uj¹ z umieszczonym w pobli u magnesem ( elazo,

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych Blok : Zależność funkcyjna wielkości fizycznych ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA 1. Na podtawie wykreu oblicz średnią zybkość ciała w opianym ruchu.. Na ryunku przedtawiono wykre v(t) pewnego pojazdu jadącego po

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki. 1. Jakie mogą być oddziaływania ciał? 2. Co dzieje się z ciałem, na które nie działają żadne siły?

Zasady dynamiki. 1. Jakie mogą być oddziaływania ciał? 2. Co dzieje się z ciałem, na które nie działają żadne siły? Zaady dynaiki. 1. Jakie ogą być oddziaływania ciał? Świat jet pełen rozaitych ciał. Ciała te nie ą od iebie niezależne, nieutannie na iebie działają. Objawy tego działania, czy też, jak ówią fizycy, oddziaływania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkuza Próbnej Matury z OPERONEM Fizyka i atronoia Pozio podtawowy Litopad 00 W klu czu ą pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo