Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego"

Transkrypt

1 Układ nerwowy 1. Główne funkcje: Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego integracja poszczególnych części ciała wraz z układem hormonalnym zachowanie homeostazy (kontrola i koordynacja) Tkanka nerwowa Jej zasadniczym składnikiem są wysoko wyspecjalizowane komórki neurocyty, (powstałe z ektodermy), które łącząc się ze sobą wypustkami, tworzą zintegrowaną sied, obejmującą swoim zasięgiem cały organizm. Komórki glejowe Zalicza się do nich m.in. lemocyty i astrocyty. Wydzielają one czynniki wzrostowe i pełnią funkcje podporowe dla neuronów. Wspierają je metabolicznie i wycofują z płynu komórkowego nadmiar jonów i transmiterów, które mogłyby zakłócid ich czynnośd. Usuwają tez uszkodzone i martwe komórki nerwowe. Wyściełają komory mózgu, uczestnicząc w wymianie różnych substancji między płynami mózgowe-rdzeniowym a tkankowym mózgu. Stopki astrocytów uszczelniają naczynia włosowate, są więc ważnym elementem bariery krew-mózg. Lemocyty zaś tworzą osłonkę mielinową, stanowiącą izolację elektryczną aksonów bardzo wielu neuronów. W odróżnieniu od neuronów komórki glejowe zachowują zdolnośd do podziałów w ciągu całego życia. Neurony Zasadniczą jednostką strukturalno czynnościową tkanki nerwowej jest neuron. Tworzy go komórka nerwowa wraz z wypustkami. Zasadnicze części neuronu to: Cytoplazma otaczająca jądro neurocytu, czyli perykarion Wypustki protoplazmatyczne (dendryty), w liczbie jedna lub więcej odbierają bodźce ze środowiska albo od innej komórki Wypustka osiowa (akson / neuryt); zwykle pojedyncza, na koocu często rozgałęziona rozprowadza albo przewodzi impuls z okolicy dendrytycznej. Wewnątrz centralnego systemu nerwowego akson jest otoczony przez nienerwowe komórki, zwane glejowymi, a poza centralnym układem nerwowym jest otoczony komórkami Schwanna. Akson kooczy się przy efektorze, telodendronem.

2 WAŻNE! Neurony mają dobrze rozwinięte retikulum szorstkie ---> wysokie tempo metabolizmu. Na podstawie spełnianych funkcji neurony dzielimy na: Czuciowe (wstępujące) są albo receptorami, albo łącznikami receptorów, które przewodzą informacje do centralnego układu nerwowego; Ruchowe (zstępujące) przewodzą informacje z centralnego układu nerwowego do efektorów (mięśni, gruczołów, narządów elektrycznych, narządów świetlnych); Pośredniczące łączą dwa lub więcej neuronów, leżą zwykle całe wewnątrz centralnego układu nerwowego. Neurony, ze względu na liczbę wypustek nerwowych dzielimy na: 1. Neurony jednobiegunowe (unipolarne) to komórki posiadające jedną wypustkę, występują w : życiu zarodkowym organizmów w jądrach podwzgórza (u organizmów dojrzałych). 2. Neurony dwubiegunowe (bipolarne) to komórki nerwowe z dwoma wypustkami jedna wypustka jest aksonem, a druga dendrytem. Występują w: siatkówce oka. 3. Neurony wielobiegunowe (multipolarne) to komórki posiadające dużą liczbę wypustek jedna jest aksonem a pozostałe to dendryty. Występują w : zwojach nerwowych współczulnych tworzą przede wszystkim ośrodkowy układ nerwowy.

3 Ryc. 1 Ciała komórek nerwowych są zwykle zgrupowane razem w skupienia zwane zwojami. Zwój to zbiór ciał komórek nerwowych i neuronów pośredniczących. Mózg zwierząt ma budowę wielozwojową. W OUN (ośrodkowym układzie nerwowym) zwierząt, częśd komórkowa neuronów i częśd włóknista są rozdzielone. U kręgowców istota szara zawiera ciała komórek, a istota biała składa się z dendrytów i aksonów, wraz z osłonkami. Korę pni nerwowych bezkręgowców stanowią wyłącznie ciała komórek, podczas gdy wnętrze składa się z włókien. W skład neuronów wchodzą: jądro komórkowe, cytoplazma i błona komórkowa. Akson jest owinięty neurylemą, zbudowaną z komórek Schwanna. Komórki te przechodzą z mezenchymy, układają się wzdłuż neurytów i owijają je. Na niektórych neurytach komórka Schwanna odkłada spiralne fałdy, które są tłuszczowym materiałem izolującym, zwanym mieliną. Aksony leżące wewnątrz mózgu i rdzenia kręgowego (u kręgowców) nie mają neurylemy, a ich mielina jest zastąpiona przez komórki towarzyszące (satelity). Główną funkcją osłonki mielinowej jest zapewnienie specjalnego rodzaju przewodnictwa nerwowego.

4 Ryc. 2 Synapsy Synapsa jest okolicą, gdzie jedna komórka presynaptyczna wchodzi w bardziej lub mniej ścisłe połączenie z drugą komórką postsynaptyczną, na którą oddziaływuje. W układzie nerwowym kręgowców istnieje wiele synaps pomiędzy telodendronami aksonów i ciałem komórki neuronu postsynaptycznego. Większośd synaps bezkręgowców występuje pomiędzy telodendronami i rozgałęzieniami dendrytu. Większośd synaps przewodzi impulsy tylko w jednym kierunku, np. z komórek pre do postsynaptycznych. Okolica synaptyczna aksonu presynaptycznego kręgowców jest wypełniona małymi, okrągłymi ciałkami, pęcherzykami synaptycznymi. Pęcherzyki te wydzielają neurotransmitery do szczeliny synaptycznej. Stan pobudzenia jest przenoszony tylko w jednym kierunku: w neuronach czuciowych z organu czuciowego do rdzenia kręgowego i mózgu. Natomiast w neuronach ruchowych z mózgu i rdzenia kręgowego do mięśni i gruczołów. Podział synaps: Ze względu na sposób przekazywania impulsu: Chemiczna przekaz sygnału odbywa się za pośrednictwem substancji chemicznej. Taka synapsa jest jednokierunkowa, znużalna, opóźniająca i najpowszechniejsza w organizmie. Elektryczna fala depolaryzacyjna przeskakuje szczelinę synaptyczną (bardzo wąską), w postaci łuku elektrycznego. Ten rodzaj synapsy jest symetryczny, nieznużalny i nieopóźniany.

5 Ryc. 3 Potencjał czynnościowy We wszystkich komórkach istnieje zróżnicowanie potencjału elektrycznego pomiędzy wnętrzem komórki, a jej powierzchnią zewnętrzną. Różnica potencjału w neuronie wynosi ok. 60mV (potencjał wewnątrz jest ujemny). Ta różnica potencjałów nazywa się potencjałem spoczynkowym(niepodrażniony neuron = spolaryzowany). Jeżeli neuron jest drażniony (elektrycznie, przez nacisk lub uszkodzenie), następuje zmiana potencjału spoczynkowego. Następuje wtedy depolaryzacja. Miejscowy stan depolaryzacji, potencjał generujący, jest punktem wyjściowym impulsu nerwowego. Jest to potencjał lokalny, bardzo wolny. Jeżeli nie osiągnął on wartości krytycznej, zjawiska wyrównawcze w neuronie idące w kierunku repolaryzacji spowodują wolny zanik różnic potencjału i żaden impuls nie będzie przewodzony wzdłuż nerwu. Jeżeli jednak depolaryzacja osiągnie wartośd krytyczną w wystarczająco krótkim czasie, podrażni on akson. W konsekwencji, płynie prąd z dwóch miejsc nieaktywnych do punktu depolaryzacji. Dwa spolaryzowane obszary stymulują nieaktywne miejsca do nich przyległe i w ten sposób tworzą reakcję łaocuchową. Samogenerująca się fala depolaryzacji wędruje wzdłuż neuronu. Przenoszona depolaryzacja jest potencjałem czynnościowym. Rozprzestrzenia się on szybko i wzbudzany jest według zasady wszystko albo nic (pojawia się przy maksimum napięcia albo nie pojawia się wcale). Następuje potem okres refrakcji bezwzględnej, aby mógł powstad następny potencjał. W obrębie neuronu potencjał czynnościowy może rozprzestrzeniad się w różnych kierunkach od punktu powstania, ale typowy jest kierunek od dendrytu do ciała komórki i od ciała komórki do aksonu.

6 Ryc. 4 Teoria membranowa przewodzenia nerwowego Zgodnie z tą teorią zjawiska elektryczne w włóknie nerwowym zachodzą dzięki selektywnej przepuszczalności błony komórkowej nerwowej dla jonów sodu i potasu, a przepuszczalnośd tę reguluje pole elektryczne powstałe po obu stronach błony. Współdziałanie tych dwóch czynników wymaga wymaga przekroczenia pewnego progu krytycznego, by wystąpiło pobudzenie. Pobudzenie jest regeneracyjnym uwolnieniem energii elektrycznej z błony nerwowej, a rozprzestrzenienie się tej zmiany wzdłuż włókna stanowi krótki bodziec elektryczny typu "wszystko albo nic", nazywany potencjałem czynnościowym. Neuron w stanie spoczynkowym jest długą cylindryczną rurą, której błona plazmatyczna rozdziela dwa roztwory o różnym składzie chemicznym, pomimo iż mają one takie samo stężenie jonów. W ośrodku zewnętrznym przeważają jony sodu i chloru, a wewnątrz komórki występują

7 głównie jony potasu. Jony potasu i chloru dyfundują stosunkowo swobodnie poprzez błonę, natomiast przepuszczalnośd dla jonów sodu jest niska. Na wewnętrznej stronie błony kumulują się ładunki ujemne. Stan równowagi jonowej utrzymuje pompa sodowa - układ enzymatyczny, który aktywnie przemieszcza jony sodu z wnętrza na zewnątrz komórki, a więc przeciwko gradientowi stężeo i gradientowi elektrycznemu. Pompa sodowa wymaga dopływu energii w postaci ATP, którego źródłem są procesy metaboliczne nerwowej. Chociaż przepuszczalnośd błony jest bardzo mała dla jonów sodu przy zwykłym napięciu spoczynkowym, to wzrasta ona ze spadkiem potencjału elektrycznego błony. Pozwala to a przenikanie jonów sodu, zgodnie z potencjałem elektrochemicznym, do środowiska o niższym ich stężeniu (do wnętrza komórki). To z kolei obniża potencjał elektryczny błony względem sodu. Wniknięcie jonów sodu obniża potencjał błonowy do zera, a nawet poniżej. Po upływie 1 lub 2 ms zmniejsza się przepuszczalnośd błony dla sodu i rozpoczyna się wpływ potasu. To wywołuje przywrócenie potencjału spoczynkowego przez repolaryzację błony. Gdy błona zostanie całkowicie zrepolaryzowana, jej przepuszczalnośd powraca do normy, a nadmiar Na, który wniknął w czasie tego procesu do komórki, zostaje stopniowo usuwany przy pomocy pompy sodowej. Po rozprzestrzenieniu się każdego bodźca następuje okres braku pobudliwości, okres refrakcji bezwzględnej, w czasie którego włókno nie może przewodzid następnego bodźca. Ryc. 5

8 Wpływ substancj chemicznych na działanie synaps W zależnościod rodzaju uwalnianego neuroprzekaźnika synapsy obwodowego układu nerwowego dzieli się na: cholinergiczne (uwalniające acetylocholinę) i adrenergiczne (wydzielające adrenalinę lub noradrenalinę). Efekt wywoływany przez te neuroprzekaźniki zależy od rodzaju receptorówznajdujących się w błonie części postsynaptycznej. Leki lubinne związki chemiczne, np. nikotyna czy muskaryna, oddziałują na układ nerwowy przez naśladowanie (agoniści) lub blokowanie (antagoniści) działania neuroprzekaźników w synapsach. Acetylocholina jest środkiem pobudzającym, wywołującym lokalną depolaryzację błony komórki mięśniowej. Stymuluje ona powstawanie impulsów w błonie i powoduje kurczenie się włókna mięśniowego. mv Mechanizm potencjału czynnościowego Czas Na +

9 Na + Na + Na + Ryc. 6 Opóźnienie synaptyczne Opóźnienia synaptyczne są bardzo ważne przy określaniu drogi impulsu w ukłądzie nerwowym oraz reakcji organizmuna specyficzne podniety. Nasze narządy zmysłowe otrzymują nieprzerwany strumieo podniet, ale selektywnośd opóźnienia synaptycznego zapobiega niekontrolowanym akcjom mięśni i gruczołów. Opóźnienie synaptyczne polega na tym, że dyfuzja mediatorów w szczelinie synaptycznej jest bardzo wolna w porównaniu z falą depolaryzacyjną.

10 Ewolucja układu nerwowego bezkręgowców Ewolucyjne kształtowanie się układu nerwowego było związane z powstaniem organizmów tkankowych, a następnie ze zmianą symetrii ciała z promienistej na dwuboczną (bilateralną) oraz ze wzrostem aktywności zwierząt. U pierwotnych zwierząt tkankowych wyspecjalizowały się komórki zdolne do odbierania, przewodzenia i reagowania na bodźce. Wyrazem przystosowania do pełnienia takiej roli są wypustki komórek nerwowych i ich łącznie się między sobą oraz tworzenie połączeo innymi częściami ciała. O układzie nerwowym możemy mówid dopiero u zwierząt tkankowych. U nich wykształciły się dwie formy tego układu: siatkowaty i centralizujący się. I. PARZYDEŁKOWCE Układ nerwowy siatkowaty: rozproszony, dyfuzyjny, rozmieszczony równomiernie, bez centrów, komórki receptorowe między komórkami nabłonkowo - mięśniowymi, brak wyspecjalizowanych receptorów. U meduzy zaczyna suę centralizacja, przejście do lokomocji wymusza zdolnośd do koordynacji --> zwiększona specjalizacja - dookoła parasola łaocuszek z ropaliami, każde ropalium ma plamkę oczną i statocystę. Komplikwanie się układu nerwowego polega na zwiększaniu różnorodności komórek nerwowych i złożoności ich budowy. Zwiększa się też złożonośd wzajemnego rozmieszczenia neuronów, głównie ich związków między sobą, jak też z receptorami i efektorami. Ryc. 7 II. PŁAZIOCE I NICIENIE

11 Układ centralizujący się. Występują pnie nerwowe połączone spoidłami i parzysty zwój głowowy ("mózg"). III. PIERŚCIENICE Układ drabinkowy (po 2 zwoje w każdym segmencie) i scentralizowany: duży parzysty zwój nadgardzielowy obrączka okołogardzielowa parzysty zwój podgardzielowy pnie nerwowe ze zwojami segmentalnymi IV. STAWONOGI Układ drabinkowy lub łaocuszkowy (po 1 zwoju w każdym segmencie), 3 pęcherzykowy "mózg". Specjalizacja u owadów związana z opanowaniem środowiska powietrznego. "Mózg" to zwoje nad- i podprzełykowe o krótkich połączeniach. Owady uczą się, rozróżniają i pamiętają; posiadają wyspecjalizowane receptory. V. MIĘCZAKI Brak ośrodków nadrzędnych, trzy części leżącena różnych poziomach: każda częśd złóżona z pierścienia okołogębowego i promieniście rozchodzącyh się pięciu pni nerwowych. VI. SZKARŁUPNIE Układ bardzo uproszczony. VII. LANCETNIK Cewa nerwowa ektodermalna położona grzbietowo z lokalnym rozszerzeniem - pojedynczy pęcherzyk przedni. VIII. MINOGI I ŚLUZICE Obecnośd płatów węchowych. Słabo rozwinięte wzgórze spowodowane brakiem zachowao plastycznych. Zachowania są zależne od podwzgórza. Dobrze rozwinięte śródmózgowie ze zmysłem wzroku. Móżdżek słabo wykształcony. Wraz z doskonaleniem się budowy układu nerwowego następował rozwój receptorów i efektorów. Im bardziej złożony i doskonały układ nerwowy, tym bardziej złożone i różnorodne reakcje

12 organizmów na bodźce. Komplikacji towarzyszy powstawanie rozmaitych struktur ochronnych, wzmacniających i innych przystosowao usprawniających pracę układu nerwowego. Ewolucja układu nerwowego u kręgowców I. BEZŻUCHWOWCE mózg: mały, poszczególne części ułożone liniowo kresomózgowie - największa częśd mózgu: duze opuszki węchowe, zawiązki prymitywnej formy kory nerwowej śródmózgowie - słabo rozwinięte (podrzędna rola narządu wzroku) móżdżek - niewielki fałd prostopadły do osi mózgowia (słabe możliwości ruchowe) rdzeo przedłużony (ośrodki najważniejszych funkcji życiowych i czucia skórnego) 10 par nerwów czaszkowych wychodzących z mózgowia II. RYBY mózg niewielki, lepiej rozwinięty niż u bezżuchwowców; układ liniowy wszystkich części mózgowia, a ich rozwój uzależniony od dominującego zmysłu: a. u chrzęstnych posługujących się węchem - małe śródmózgowie, rozwinięte węchomózgowie, kresomózgowie z opuszkami węchowymi podzielone na dwie małe półkule b. u ryb kostnych posługujących się wzrokiem - większe śródmózgowie i kresomózgowie, lecz mniejsze opuszki węchowe w kresomózgowiu - pierwotne formy kory nerwowej i ośrodki kojarzeniowe móżdżek pokryty korą móżdżku, wykształcony w zależności od środowiska i sposobu poruszania się rdzeo przedłużony - dośd duży (m.in. ze względu na rozwinięte czucie skórne) zmysły: węch, smak, wzrok, słuch, możliwośd wydawania dźwięków przez niektóre ryby, linia naboczna III. PŁAZY mózg pięcioczęściowy (układ liniowy) rdzeo przedłużony zawiera ośrodki oddychania, kontroli pracy serca; największa częśd mózgu kresomózgowie nieco lepiej rozwinięte niż u ryb

13 w międzymózgowiu szyszynka ( u współczesnych brak oka ciemnieniowego) spore śródmózgowie z ośrodkami wzroku móżdżek mały i wąski (prosta lokomocja) od mózgowia odchodzi 10par nerwów czaszkowych IV. GADY mózgowie niewielkie w porównaniu z masą ciała, ale budowa i funkcje bardziej skomplikowane niż u płazów; wyraźnie większa zdolnośd uczenia się i zapamiętywania dwie półkule kresomózgowia zachodzące na międzymózgowie (częściowa utrata linowego ułożenia elementów mózgowia); zaczątki kory nowej zawierającej ośrodki kojarzeniowe śródmózgowie dobrze rozwinięte, zapewnia dobry wzrok stopieo rozwoju móżdżku zależy od aktywności ruchowej - najlepiej rozwinięty móżdżek mają żółwie morskie i krokodyle esowate wygięcie rdzenia przedłużonego charakterystyczne dla owodniowców od mózgowia odchodzi 12 par nerwów czaszkowych V. PTAKI wyraźnie wyższa względna masa mózgowia (w porównaniu z gadami) kresomózgowie silnie rozwinięte, gładkie półkule zatracenie liniowego układu części mózgowia móżdzek silnie rozwinięty, obficie pofałdowany, zawierający ośrodki równowagi i koordynacji ruchów esowate wygięcie rdzenia przedłużonego; 12 par nerwów czaszkowych jedna kostka słuchowa w uchu środkowym (znakomity słuch) słabo rozwinięty węch VI. SSAKI ośrodkowy układ nerwowy o planie budowy mózgowia jak u innych owodniowców bardzo duże kresomózgowie; półkule mózgowe pokryte pofałdowaną korą mózgową zbudowaną głównie z istoty szarej (kory nowej) w związku z przejmowaniem przez ośrodki płatów potylicznych półkul mózgowych funkcji wzrokowych śródmózgowie jest małe

14 bardzo duży móżdzek półkule móżdżku pokryte są korą móżdżku (bardzo sprawna koordynacja ruchu) BUDOWA UKŁADU NERWOWEGO CZŁOWIEKA Ryc. 8 Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Mózgowie ma hierarchiczną strukturę i składa się z kilku połączonych ze sobą, osłoniętych czaszką części: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, tyłomózgowia i rdzenia przedłużonego. Rdzeo kręgowy ma kształt walcai jest złożony z tkanki nerwowej. Przekazuje impulsy nerwowe z oraz do mózgowia, kontroluje także odruchy własne.

15 Obwodowy układ nerwowy składa się z 12 par nerwów czaszkowych odchodzących od mózgowia, 31 par nerwów rdzeniowych odchodzących od rdzenia kręgowego oraz tzw. zwojów nerwowych będących niewielkimi skupieniami ciał neuronów poza ośrodkowym układem nerwowym. W zwojach odbywa się obróbka informacji, które docierają do organizmu ze środowiska. Nerwy obwodowe zapewniają szybkie przewodzenie impulsów nerwowych z zakooczeo nerwowych, czyli odbierających bodźce receptorów do ośrodków nerwowychoraz przewodzenie impulsów z tych ośrodków do narządów wykonawczych, czyli ekektorów. Somatyczny układ nerwowy odbiera informacje ze środowiska zewnętznego oraz reguluje i koordynuje pracę aparatu ruchowego. Układ ten kieruje głównieświadomymi ruchami organizmu. Autonomiczny układ nerwowy, inaczej wegetatywny, reguluje funkcjonowanie narządów wewnętrznychpracujących bez udziału świadomości, np. pracę mięśni gładkich, mięśnia sercowego, gruczołów. Układten jest odpowiedzialny za niezmiennośd środowiska wewnętrznego organizmu. Ośrodkowy układ nerwowy Pełni nadrzędne funkcje kontrolne względem pozostałych elementów układu nerwowego. Jest on ostatecznym odbiorcą wszystkich impulsów nerwowych pochodzących z wnętrza organizmui środowiska zewnętrznego. Mózgowie jest jednym z większym narządów ciała ludzkiego, u dorosłego człowieka waży około 1350 g. Delikatną tkankę mózgową chronią przed uszkodzeniem kości czaszki. Dodatkowo zarówno mózgowie, jak i rdzeo kręgowy są osłonięte trzema błonami nazywanymi oponami.

16 Ryc. 9 Kresomózgowie jest największą częścią mózgu. Składa się z dwóch półkul pokrytych korą mózgową, czyli silnie pofałdowaną istotą szarą. Półkule są ze sobą połączone trzema włóknami istoty białej tzw. spoidłai, z których największym jest ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu). Międzymózgowie to stosunkowo niewielki odcinek mózgowia, w którym znajdują się ośrodki kontrolujące pracę autonomicznego układu nerwowego i hormonalnego. Najważniejszymi strukturami międzymózgowia są: szyszynka - niewielki gruczoł produkujący tzw. hormon snu, czyli melatoninę, która reguluje dobowy rytm organizmu, a także hamuje wydzielanie hormonów gonadotropowych, zapobiegając przedwczesnemu dojrzewaniu płciowemu. wzgórze- parzysta struktura mająca połączenia z pozostałymi częściami ośrodkowego układu nerwowego. Jest przekaźnikiem impulsów nerwowych niemal we wszystkich drogach czuciowych. podwzgórze - obejmuje ośrodki czynności niezależnych od woli, jak ośrodki termoregulacji, sytości i głodu, pragnienia, ośrodki kontrolujące poziom cukrów, aminokwasów i jonów we krwi. W nim też są zlokalizowane ośrodkimotywacyjne, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie popędów. Neurony podwzgórza wydzielają hormony regulujące skurcze mięśni gładkich narządów rozrodczych obu płci, pracę nerek i przysadki.

17 przysadka - gruczoł wytwarzający m.in. hormony, które pobudzają inne gruczoły do wydzielania własnych hormonów. Śródmózgowie to częśd mózgowia, w której znajdują się m.in. ośrodki reakcji słuchowych i wzrokowych, takich jak ruchy powiek czy zmiana średnicy źrenicy. Tyłomózgowie leży za śródmózgowiem. W skład tyłomózgowia wchodzą: móżdżek - składa się z dwóch półkul i części środkowej. Wierzchnią warstwę móżdżku stanowi pofałdowana istota szara, a spodnią - istota biała. W móżdżku znajdują się ośrodki nerwowe kontrolujące stan napięcia mięśni i koordynujące ruchy ciała, jego postawę oraz równowagę. Móżdżek łączy się z innymi częściami mózgowia przez tzw. konary móżdzku. most - obejmuje liczne drogi nerwowe, zwoje dróg ruchowych i czuciowych powiązanych z mózgiem i móżdżkiem, m.in. zwoje nerwów czaszkowych. rdzeo przedłużony - łączy się bezpośrenio z rdzeniem kręgowym. Znajdują się w nim skupienia istoty szarej stanowiące ośrodki nerwowe, które regulują podstawowe czynności fizjologiczne, m.in. pracę serca, wentylacjępłuc, połykanie, odruch ssania, odruchy obronne (np. kaszel, kichanie, mruganie powiek). Komory to jamy mózgowia i rdzenia przedłużonego, wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym. W obrębie kresomózgowia znajdują się parzyste komory boczne, które łączą się z pojedynczą komorą międzymózgowia. Wewnątrz śródmózgowia biegnie kanał nazywany wodociągiem mózgu, który łączy się z komorą zlokalizowaną w rdzeniu przedłużonym. Ta komora jest z kolei połączona z kanałem środkowym rdzenia kręgowego. Opony ośrodkowego układu nerwowego Opona twarda to mocna włóknita błona zewnętrzna. Składa się z dwóch warstw: bogato unaczynionej i unerwionej warstwy zewnętrznej oraz warstwy wewnętrznej. Opona ta wyścieła jamę czaszki i kanał kostny utworzony przez kręgi. Opona pajęcza to delikatna opona śrdkowa. Opona miękka to dwuwarstwowa, silnie unaczyniona błona, która bezpośrednio przylega do powierzchni mózgowia i rdzenia kręgowego. Wnika ona we wszystkie zagłębienia, szczeliny i bruzdy kory mózgowej. Ściany tętnic i żył obecnychw oponie miękkiej stanowią tzw. barierę krew - mózg, przez którą mogą przenikad tylko niektóre substancje, m.in. tlen, woda czy glukoza (do neuronów zlokalizowanych w mózgu nie docierają znajdujące się we krwi szkodliwe dla organizmu substancje oraz takie, które zakłócają przekazywanie impulsów nerwowych z komórki do komórki). Płyn mózgowo - rdzeniowy wypełnia jamę podpajęczą, tj. przestrzeo między oponą pajęczą a oponą miękką. Płyn znajduje się też w wolnych przestrzeniach mózgu, w tzw. komorach. Płyn mózgowo - rdzeniowy jest bezbarwną cieczą o składzie podobnym do składu osocza krwi. Zawiera on znaczne ilości NaCl, niewielkie ilości glukozy i białka oraz śladowe ilości składników morfotycznych krwi, głównie limfocytów i monocytów. Płyn amortyzuje wstrząsy i pośredniczy w wymianie substancji między tkanką nerwową a krwią.

18 Rozmieszczenie ośrodków w korze mózgowej Na powierzchni kory mózgowej można wyróżnid fałdy, czyli zakręty, poodzielane bruzdami. Głębokie bruzdy dzielą korę mózgową każdej z półkul na cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. W każdym z nich są zlokalizowane neurony wespecjalizowane w odbiorze określonych bodźców. Neurony te grupują się w tzw. ośrodki funkcjonalne kory, zas grupy osrodków skupiają się w pola kojarzeniowe odpowiedzialne za wyższe czynności nerwowe (mowa, pamięd, świadomośd). Ryc. 10 Ośrodek czucia odbiera sygnały z receptorów znajdujących się w skórze, mięśniach oraz wewnątrz organizmu. Informacje czuciowe z receptorów zlokalizowanych po jednej stronie ciała przechodzą na przeciwną stronę kory mózgowej, gdzie wytwarzane są wrażenia świadome. Rozmiar obszaru czuciowego dla poszczególnych części ciała zależy od liczby receptorów w tej części ciała. Ośrodek wzroku znajduje się wewnątrz płata potylicznego. Odbiera, interpretuje oraz ocenia bodżce wzrokowe. Każde oko ma osobne pole widzenia i z każdego z nich sygnały do mózgu są wysyłane oddzielnie. Dopiero ośrodek wzroku łączy oba obrazy w jeden. Ośrodek motoryczny (ruchu) kontroluje ruchy mięśni. Stymulacja punktu po jednej stronie osrodka motorycznego pwoduje skurcz mięśnia po przeciwnej stronie ciała. Ośrodek kojarzeniowy odpowiada za kojarzenie, koncentrację, kontrolę osobowości i procesy myślowe. Ośrodek smakowy interpretuje doznania związane ze smakiem. Ośrodek mowy można podzielid na motoryczny obszar mowy (obszar Broca) odpowiedzialny za mówienie i czuciowy obszar mowy (obszar Wernickiego) odpowiedzialny za rozpoznawanie słyszanych słów i ich rozumienie. Ośrodek słuchowy interpretuje podstawowe cechy oraz znaczenie dzwięków.

19 Budowa i czynności rdzenia kręgowego Rdzeo kręgowy znajduje się w kanale kręgowym utworzonym przez kręgi. Ciągnie się od rdzenia przedłużonego do drugiego kręgu lędźwiowego. Rdzeo jest podzielony na tzw. segmenty: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Od każdego segmentu odchodzi para nerwów rdzeniowych, które opuszczają kanał kręgowy przez otwory międzykręgowe. Rdzeo kręgowy zapewnia komunikację między mózgowiem a obwodowym układem nerwowym, umożliwia też reakcje odruchowe. Na przekroju poprzecznym rdzenia jest widoczny charakterystyczny układ istoty szarej, która przybiera kształt litery H. Pozostałą przestrzeo wypełnia istota biała. W obrębie istoty szarej wyróżnia się tzw. korzenie brzuszne (przednie) praz korzenie grzbietowe (tylne), które łączą się i tworzą nerwy rdzeniowe. Odruchy nerwowe Ryc. 11 Odruch jest automatyczną powtarzalną odpowiedzią na bodziec, powstającą bez udziału świadomości. Do powstania odruchy niezbędny jest łuk odruchowy, tj. zespół pięciu elementów: receptora, drogi nerwowej czuciowej, ośrodka nerwowego, drogi nerwowej ruchowej oraz efektora. Odruchy dzieli się na bezwarunkowe (wrodzone, gatunkowe) oraz warunkowe (nabyte, osobnicze). Łuk odruchowy

20 Ryc. 12 W powstawaniu odruchów bezwarunkowych uczestniczą ośrodki rdzenia kręgowego oraz ośrodki mózgowia położone poza obszarem kresomózgowia. Odruchy te są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli danego gatunku i dziedziczone przez pokolenia potomne. Przykładami bezwarunkowych reakcji odruchowych są np. odruch kolanowy, ssania, wymiotmy czy odruch cofania pod wpływem bólu. Przykłady odruchów bezwarunkowych odruch akomodacji oka odruch krztuśny odruch nurkowania odruch przedsionkowo-oczny odruch ścięgna Achillesa odruch rzepkowy, inaczej odruch kolanowy odruch źreniczny odruch wymiotny Odruch warunkowy nabyta reakcja organizmu. Odruch warunkowy klasyczny powstaje podczas życia osobnika na bazie odruchu bezwarunkowego. Występuje dopiero po analizie danego bodźca przez ośrodek kojarzenia w mózgowiu, głównie w pniu mózgu. Powstawanie odruchów warunkowych wynika z powtarzalności pewnych sytuacji oraz integracyjnej funkcji mózgowia, które korzystając z danych przekazywanych przez różne zmysły może postrzegad otoczenie wieloaspektowo. Wprawdzie bodźcem powodującym wydzielanie śliny jest obecnośd w pysku pokarmu, lecz podczas jedzenia pies widzi otoczenie, widzi pokarm (jego formę), czuje zapach i rejestruje wiele innych cech sytuacji. Każdy z tych elementów może stad się bodźcem warunkowym i wywoływad ślinienie, o ile pies będzie głodny.

21 Schemat powstawania klasycznego odruchu warunkowego Stan pierwotny. Odruch warunkowy powstaje na bazie odruchu bezwarunkowego. Bodźcem pierwotnym (bezwarunkowym) jest kontakt pokarmu ze śluzówką jamy gębowej bezwarunkowa reakcja wydzielania śliny Powstawanie klasycznego odruchu warunkowego 1 etap. Bodziec bezwarunkowy (pokarm) + bodziec obojętny np. dzwonek wydzielanie śliny. Niniejsza sytuacja zostaje wielokrotnie powtórzona. 2 etap. Dzwonek - dotychczasowy bodziec obojętny, towarzyszący karmieniu wydzielanie śliny Dzwonek nabył właściwości bodźca bezwarunkowego mimo że w niczym nie przypomina pokarmu. Receptor Receptory to struktury nerwowe (narząd zmysłowy), w którym dochodzi do przekształcenia energii działającego bodźca na impulsy nerwowe. Receptor odbiera bodziec, który wywołuje impuls nerwowy, neuron czuciowy przewodzi impuls z receptora do odpowiedniego ośrodka nerwowego w mózgu lub rdzeniu kręgowym. W ośrodku nerwowym impuls zostaje odpowiednio przetworzony i zmodyfikowany, a następnie przewodzony przez neuron ruchowy do efektora, którym jest najczęściej mięsieo lub gruczoł, w którym impuls nerwowy wywołuje pobudzenie i reakcję lub czynnośd właściwą dla danego odruchu. Zatem pobudzenie, które jest impulsem elektrycznym powstającym w receptorze przenoszone jest nerwami czuciowymi (dzięki rozprzestrzenianiu się fali depolaryzacji w neuronach) do ośrodkowego układu nerwowego ( z reguły rdzenia kręgowego), a z kolei nerwami ruchowymi i autonomicznymi (autonomiczny układ nerwowy) - do efektorów (np. do mięśni, gruczołów), występuje wówczas reakcja na bodziec. Efektor Efektor to narząd wykonawczy organizmu żywego, wykonujący lub zmieniający swoją czynnośd pod wpływem pobudzeo nerwowych (koocowa częśd łuku odruchowego). Efektorami są np.: mięśnie szkieletowe, mięśnie gładkie i gruczoły. Efektor wykonuje reakcję - czyli daje efekt po zadziałaniu bodźca. Podział receptorów ze względu na pochodzenie bodźca

22 TELERECEPTORY EKSTERORECEPTORY Reagują na bodźce działające z daleka: receptory wzroku, słuchu, węchu. Rejestrują zmiany w środowisku zewnętrznym oddziałujące bezpośrednio na ciało: receptory dotyku, ucisku, wibracji, rozciągnięcia, uszkodzenia tkanek. INTERORECEPTORY Rejestrują zmiany zachodzące wewnątrz organizmu, w układach: naczyniowym, oddechowym, pokarmowym itp. Reagują na zmiany położenia ciała i jego elementów względem otoczenia; występują w: mięśniach, ścięgnach, torebkach stawowych i błędniku; są wrażliwe na zmiany PROPRIORECEPTORY Podział receptorów ze względu na rodzaj odbieranych bodźców mechaniczne: rozciągnięcie (zmianę długości) i zmiany napięcia mięśni. MECHANORECEPTORY TERMORECEPTORY CHEMORECEPTORY FOTORECEPTORY NOCYCEPTORY Mechanoreceptory (receptory dotyku) Do receptorów dotyku zaliczamy: Są wrażliwe na odkształcenie tkanek pod wpływem: dotyku, ucisku, rozciągnięcia, wibracji itp. Odbierają zmiany temperatury otoczenia. Do tej grupy zalicza się: receptory węchu i smaku, a także receptory wykrywające zmiany ph i zawartości gazów oddechowych w osoczu oraz osmoreceptory, które rejestrują zmiany stężenia osmotycznego płynów tkankowych. Są pobudzane przez fotony. Są wrażliwe na uszkodzenie tkanek i temperaturę powyżej 45 C

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania.

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania. Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt.) Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który wraz z insuliną, obniżającą poziom

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu UNIWERSYTET WARSZAWSKI Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Agnieszka Grabska-Barwińska Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej.

Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Działy: I.ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU II.APARAT RUCHU Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne. *Dostrzega

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt.

Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt. Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt. Wydanie piąte, uaktualnione 07/00 International Wildlife

Bardziej szczegółowo

Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia

Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii Sylwia Trambacz Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia Praca doktorska wykonana w Zakładzie Biologii

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Cena 15 zł. ISSN 1732-0186 Październik 2009. Układ nerwowy ZDROWIE. i sukces

Cena 15 zł. ISSN 1732-0186 Październik 2009. Układ nerwowy ZDROWIE. i sukces Organizm ISSN 1732-0186 Październik 2009 Cena 15 zł Układ nerwowy ZDROWIE i sukces W numerze 3 Słowo wstępne 4 Napisali dla nas 6 Regulatory przeciw chorobie rozmowa z lek. med. Alicja Olma, pediatra 8

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Agnieszka Majchrzak M-3 BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne ulega ciągłym zmianom. Aby organizm mógł sprawnie funkcjonowad w zmieniającym się otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organizmów

Różnorodność organizmów Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii oparte na autorskim programie Z biologią przez świat (modyfikacja programu nauczania biologii w gimnazjum Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej)

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Część V: Przekazywanie sygnałów. DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Część V: Przekazywanie sygnałów. DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski MATERIAŁY PMCNICZE D WYKŁADÓW Z PDSTAW BIFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski PRZEKAZYWANIE SYGNAŁÓW Cechą charakterystyczną układów żywych jest zdolność do zachowywania wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Klasa 1 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat.. iologia nauka o życiu iologia jako nauka biologia jako nauka wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII Zbigniew Tomusiak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII I. Cele kształcenia ogólnego: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Wstęp i redakcja Katarzyna Lisowska Barbara Czarnecka-Cicha Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo