file:///c:/docume~1/user-d~1/ustawi~1/temp/ html

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "file:///c:/docume~1/user-d~1/ustawi~1/temp/60999-2015.html"

Transkrypt

1 1 z 5 Tarnowskie Góry: DOSTAWA SOCZEWEK, PREPARATU WISKOELASTYCZNEGO ORAZ INNEGO ASORTYMENTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, ul. Pyskowicka 47-51, Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SOCZEWEK, PREPARATU WISKOELASTYCZNEGO ORAZ INNEGO ASORTYMENTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek, preparatu wiskoelastycznego oraz innego asortymentu do wykonywania zabiegów okulistycznych. Zamówienie składa się z 19 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia Pakiet nr 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa Pakiet nr 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna Pakiet nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa Pakiet nr 4 - Soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa wykonana z PMMA Pakiet nr 5 - Soczewka jednoczęściowa, przedniokomorowa wykonana z PMMA Pakiet nr 6 - Soczewka jednoczęściowa, zwijalna sferyczna akrylowa, hydrofilna Pakiet nr 7 - Pierścienie dotorebkowe z PMMA Pakiet nr 8 - Materiał wiskoelastyczny Pakiet nr 9 - Roztwór do barwienia tkanek Pakiet nr 10 - Retraktory tęczówkowe Pakiet nr 11 - Noże Pakiet nr 12 - Nóż do witrektomii Pakiet nr 13 - Barwnik do błony granicznej tylnej Pakiet nr 14 - Gazy Pakiet nr 15 - Oleje Pakiet nr 16 - Opaski silikonowe Pakiet nr 17 - Patyczki spongastanowe Pakiet nr 18 - Dekalina Pakiet nr 19 - Żel 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment i ilość- zawarte są w załącznikach [D.1] [D.19] Formularz cenowy do SIWZ 3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu. 4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych z r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu, stanowiącego załącznik do umowy zarówno in plus jak i in minus, bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 2 ust. 1 projektu umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 7. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu na własny koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zawierającego Pakiet 1 Zakres mocy od + 6,0 D od + 19,0 D od + 31,0 D do + 18,0 D do + 30,0 D do + 40,0 D Zmiana mocy co 0,5 D 0,5 D 1D Ilość sztuk Pakiet 2 Zakres mocy od + 0,0 D od + 17,5 D od + 27,0 D od + 31,0 D do + 17,0 D do + 22,5 D do + 30,0 D Zmiana mocy co 1,0 D 0,5 D 1 Ilość sztuk Pakiet 3 Zakres mocy od + 6,0 D od + 16,5 D od + 19,0 D od + 29,0 D od + 30,0 D do + 16,0 D do + 18,5 D do + 28,5 D do + 29,5 D Zmiana mocy co 1,0 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D Ilość sztuk Pakiet 4 Zakres mocy od +60,0 D do + 30,0 D Zmiana mocy co 1,0 D Ilość sztuk 1 Pakiet 5 ZAKRES MOCY Od +18,0D do +25,0D ZMIANA MOCY CO 0,5D ILOŚĆ SZTUK 1 Pakiet 6 ZAKRES MOCY Od 6,0D do +10,0D Od +10,5D do +28,0D Od +28,5,0D do +30,0D ZMIANA MOCY CO 1D 0,5D 0,5D ILOŚĆ SZTUK Pakiet 8-30op. 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania depozytu minimum 1 raz w tygodniu na podstawie składanych zamówień po zużyciu zdeponowanego asortymentu.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III.3.2) Wiedza i doświadczenie III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

2 2 z 5 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; inne dokumenty - Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom: W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679). tj. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. - materiały informacyjne (katalogi lub inne opisy - dane techniczne) potwierdzające spełnianie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań stawianych przez Zamawiającego. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty - część [C] stanowiący załącznik do SIWZ 2. Wypełniony formularz cenowy - część [D] stanowiący załącznik do SIWZ 3. Wzór oświadczeń - część [E.1], [E.2]stanowiący załącznik do SIWZ 4. Wzór oświadczeń - część [F] stanowiący załącznik do SIWZ SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin dostaw CITO - 5 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, gdzie zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. b) zmiany ceny korzystne dla Zamawiającego wynikające z obniżenia ceny. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji, c) czasowego braku dostępności produktu objętego umową. Każda zmiana asortymentu wymaga wcześniejszego pisemnego lub telefonicznego (z potwierdzeniem faksem) uzgodnienia. Osobą upoważnioną do uzgodnień lub do akceptacji równoważnego produktu ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej. Zmiany w tym zakresie nie wymagają aneksów do umowy. 4. Zmiany umowy z pominięciem ust. 3 niniejszego paragrafu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, budynek administracji. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej Sekretariat, budynek administracji. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa, jednoczęściowa z filtrem UV wraz z jednorazowym kartridżem, - angulacja części optycznej 0 stopni, - średnica optyczna 6,0mm, - długość całkowita 13,0mm, - zakres mocy od +6,0D do 30,0D co 0,5D oraz od +31,0D do +40,0D co 1,0D - współczynnik refrakcji 1,55, - wymagane dostarczenie 2 zestawów implantacyjnych ( penseta + injector). 250.

3 3 z 5 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, -asferyczna z zestawem do implatacji, -średnica optyczna 5,5mm-6,0 mm; -długość całkowita 12,5mm- 13,00 mm; -stopień uwodnienia 26%; -angulacja 8-10 stopni; -dioptraż od -10,0 D do +40,0 D; -implantacja przez cięcie 2,2 mm- 2,4mm dwie części haptyczne, w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych. 50. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z jednorazowym systemem implantacyjnym ; - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV; - angulacja części haptycznych 0-5 stopni; - współczynnik refrakcji >1,52; - średnica części optycznej 6,0 mm; - zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) ; - długość całkowita od 12,5mm do 13,0mm CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa z PMMA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Soczewka jednoczęściowa, microwaveable wykonana z PMMA; do podszycia w zaćmach powikłanych; część optyczna dwuwypukła; z filtrem UV; - moc optyczna od +10,0 D do +30,0 D; - średnica optyczna 7,0mm; - długość całkowita 12,5mm; - angulacja haptenów 5 stopni; Soczewka zaopatrzona jest w oczka na obu częściach haptycznych, umożliwiające twardówkowe podszycie soczewki w rowku (bruździe). 12. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - Soczewka jednoczęściowa, przedniokomorowa wykonana z PMMA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Jednoczęściowa soczewka wykonana z PMMA (polimetakrylanu metylu) - średnica optyczna: 6 mm -długość całkowita: 13 mm - miejsce wszczepienia: przednia komora oka -dwuwypukła - kompatybilna z laserem Nd-YAG -stała A: 115,8 (SRKII/wg biometrii amerykańskiej) - teoretyczna wartość ACD: 3,68 mm -ukątowienie/angulacja: 12,5 - dostępna w następujących dioptriach: od -10D do +14D (skok co 1D) ;od +15D do +25D (skok co 0,5D); od +26D do +30D (skok co 1D). 12. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - Soczewka jednoczęściowa, zwijalna sferyczna akrylowa, hydrofilna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Soczewka jednoczęściowa, zwijalna sferyczna akrylowa, hydrofilna; -powierzchnia hydrofobowa; -we wnętrzu akryl hydrofilny nie więcej niż 25% ; -o średnicy optycznej 6,0 mm (+/- 0,25mm); -długość całkowita 11,0 mm ( +/- 0,25mm); -haptyka zamknięta 4 hapteny, -tworzące dwa centralnie położone otwory w części haptycznej; -dioptraż od -10,0D do +45,0D ( od +10,0 do +30,0D co 0,5D); -współczynnik refrakcji 1,45 do 1,46; -kardriż jednorazowego użytku do każdej soczewki umożliwiający implatację przez cięcie 2,2 lub mniejsze oraz użyczenie injectora wielorazowego użytku umożliwiającego implantację CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Pierścienie dotorebkowe z PMMA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Pierścienie dotorebkowe z PMMA zapakowane fabrycznie do jednorazowego injektora, średnica pierścienia 12 mm i 13 mm (wg potrzeb Zamawiającego); kształt pierścienia - elipsowaty, na obu końcach otwory. 25. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - Materiał wiskoelastyczny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjno-kohezyjnych pakowany w strzykawce z kaniulą o pojemności 1 ml. Nie dopuszcza się domieszki metylocelulozy do składu wiskoelastyku. Wymagane chłodne, tj. od 2 do 8 stopni C, warunki transportu i magazynowania CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - Roztwór do barwienia tkanek. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Roztwór stosowany do barwienia tkanek, sterylny, skład- błękit trypanu o stężeniu nie mniej 0,06% (tkanki), fiolka 1ml, op.5szt. Nie daje efektu tzw. czerwonego odblasku. 9.

4 4 z 5 CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 - Retraktory tęczówkowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Retraktory tęczówkowe ze stabilizatorem silikonowym, pozwalające skutecznie rozciągnąć tęczówkę, fabrycznie zapakowane sterylnie, jednorazowe. 50. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 - Noże. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Nóż do paracentezy o kalibracji 1,2mm 20 2 Nóż typu Slit o kalibracji 2,2mm 20 3 Nóż Nóż V-Lance, prosty, 20G (1,3mm ) 12. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12 - Nóż do witrektomii. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Nóż do witrektomii przedniej dopuszczony do stosowania przez producenta aparatu będącego w posiadaniu Zamawiającego, tj. aparatu Infinity Vision System. Zamawiający wymaga podania nr katalogowego lub symbolu. 18. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 - Barwnik do błony granicznej tylnej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Barwnik do błony granicznej tylnej,trifenylometan o stężeniu 0,25 g/l; kolor niebieski; nośnik - 0,065ml deuterium oxide D20/ op.; gęstość 1,017:1,019 g/cm3; ph 7,52; osmolarność 306(~301) mosm/kg H2O; absorpcja max 584,0 nm; opakowanie strzykawki lub fiolki o pojemności 0,5ml. Zamawiający wymaga podania nr katalogowego lub symbolu. 20. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14 - Gazy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Gaz (+5 strzykawek z filtrami- 30ml) SF6 5 2 Gaz (+5 strzykawek+filtry- 30ml) C3F8 5 3 Gaz (+5 strzykawek+filtry- 30ml) C2F6 5. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15 - Oleje. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Olej silikonowy: 1000 (amp.strzykawka) 20 2 Olej silikonowy: 5000 (amp.strzykawka) 20. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16 - Opaski silikonowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Opaski silikonowe 3,0mm typ Round sponge 10. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17 - Patyczki spongostanowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Patyczki spongostanowe CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18 - Dekalina. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Dekalina. Zamawiający wymaga podania nr katalogowego. 40. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19 - Żel. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Zamaw. Ilość (szt.) 1 Żel typu Goniovisc 2,5% lub równoważny. 6.

5 5 z 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa probówek do PCR; pipet Pasteura i innych jednorazowych; probówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA PLATFORMY USŁUG CLOUD DLA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Wrocław: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA PLATFORMY USŁUG CLOUD DLA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA PLATFORMY USŁUG CLOUD DLA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo