Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie"

Transkrypt

1

2 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 2 MAŁGORZATA TURSKA Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Copyright by e-bookowo & Małgorzata Turska 2008 ISBN Internetowe Wydawnictwo e-bookowo Kontakt: Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie, rozpowszechnianie cz ci lub cało ci bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2008

3 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 3 SPIS TRE CI WST P... 4 ROZDZIAŁ I: PROBLEMATYKA DZIECKA NIEWIDOMEGO W WIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE NARZ DU WZROKU WADY WZROKU DZIECKO NIEWIDOME I SŁABOWIDZ CE SKUTKI USZKODZENIA ANALIZATORA WZROKU POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM ROZDZIAŁ II RODZINA W PROCESIE REHABILITACJI RODZINA Z DZIECKIEM NIEWIDOMYM. CECHY SWOISTE OGÓLNE CELE REHABILITACJI REHABILITACJA DZIECKA NIEWIDOMEGO UDZIAŁ RODZINY WE WSPOMAGANIU DZIECKA NIEWIDOMEGO 36 ROZDZIAŁ III: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADA CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES BADA PROBLEMY I PYTANIA BADAWCZE METODY, TECHNIKI I NARZ DZIA BADAWCZE ORGANIZACJA PRZEBIEGU BADA CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY ROZDZIAŁ IV: CECHY BADANYCH RODZIN SYTUACJA SOCJOBYTOWA W RODZINACH STRUKTURA BADANYCH RODZIN WARTO CI PREFEROWANE W RODZINACH PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ V: POSTAWY RODZICÓW WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNO CI DZIECKA REAKCJA RODZICÓW NA NIEPEŁNOSPRAWNO Ć UDZIAŁ RODZICÓW W PROCESIE REHABILITACJI METODY POST POWANIA WYCHOWAWCZEGO ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA Z ZEWN TRZ PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ VI: WNIOSKI I POSTULATY PEDAGOGICZNE SYNTEZA UOGÓLNIAJ CA POSTULATY PEDAGOGICZNE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ANEKS MARIA ZIEMSKA: KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW KWESTIONARIUSZ WYWIADU SKALA WARTO CI SCHELEROWSKICH... 94

4 WST P Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli rodziny w rehabilitacji dziecka niewidomego w wieku przedszkolnym. Rodzina pełni zasadnicz rol w wychowaniu, szczególnie we wczesnym okresie ycia. Dziecko niepełnosprawne wymaga wyj tkowej opieki ze strony rodziców, która powinna być wsparta elementami rehabilitacji. Co prawda, wielu rodziców uwa a, e rehabilitacj powinny zajmować si wyspecjalizowane instytucje. Jednak najbli sza rodzina tak e odgrywa wa n rol w rozwoju dziecka. Pierwsze dwa rozdziały dotycz problemu niepełnosprawno ci zwi zanego z niewidzeniem oraz metod rehabilitacji dziecka niewidomego w rodzinie. Wczesne dzieci stwo jest bardzo wa nym okresem w yciu niepełnosprawnego dziecka, gdy wtedy wła nie najłatwiej jest zapobiec pogł bianiu si upo ledzenia i zwi zanych z nim problemów z przystosowaniem si do ycia społecznego. Trzeci rozdział opisuje zastosowan w badaniach metodologi, a tak e cel, przedmiot i zakres bada, w których wykorzystano kwestionariusze przeprowadzone w ród rodziców, ukazuj ce ich stosunek do problemów wychowawczych i rehabilitacyjnych dziecka niewidomego. Poruszony tak e został problem metod, technik i narz dzi badawczych, z których skorzystano przeprowadzonych badaniach. Opisany został przebieg bada oraz scharakteryzowana została grupa, któr poddano badaniu. A wszystko podporz dkowane nadrz dnemu celowi bada, którym jest ukazanie roli rodziny w procesie rewalidacji dziecka z upo ledzeniem wzroku.

5 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 5 Z kolei czwarty rozdział opisuje rodzin, jej struktur, sytuacj materialn, socjaln, a tak e wybór warto ci preferowanych przez rodziców wychowuj cych dziecko niewidome. Ostatni rozdział skupia si na analizie przeprowadzonych bada i wnioskach z nich płyn cych, ukazuj c stosunek badanych rodzin do dziecka niewidomego, ich reakcje, metody wychowawcze, udział w całym procesie rewalidacji wraz ze współprac z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz podej cie do zada zwi zanych z rehabilitacj. Na ko cu pracy zamieszczono Aneks zawieraj cy zastosowane w badaniach kwestionariusze, a s to: Kwestionariusz dla rodziców Marii Ziemskiej; Kwestionariusz wywiadu, zawieraj cy pytania ogólne dotycz ce sytuacji socjalnej, materialnej badanych rodzin, a tak e przygotowania samych rodziców do udziału w rehabilitacji; Skala warto ci Schelerowskich, prezentuj ca wybór pi ćdziesi ciu warto ci, które rodzice mogli oceniać na podstawie własnych do wiadcze i potrzeb.

6 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 6 ROZDZIAŁ I: PROBLEMATYKA DZIECKA NIEWIDOMEGO W WIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 1.1 FUNKCJONOWANIE NARZ DU WZROKU Narz d wzroku ma bardzo zło on i delikatn budow. Składa si on z gałek ocznych wraz z mi niami umo liwiaj cymi ich ruchy oraz nerwów wzrokowych, ł cz cych je z odpowiedni parti komórek nerwowych, zlokalizowan w płacie potylicznym kory mózgowej, zwan o rodkiem wzrokowym. Zako czenia nerwów wzrokowych znajduj ce si w siatkówce na dnie oka stanowi receptory wzrokowe. S to tzw. czopki i pr ciki, czyli wyspecjalizowane komórki wiatłoczułe, reaguj ce na bod ce wzrokowe, którymi s fale elektromagnetyczne, czyli wiatło. Oko ma w przybli eniu kształt kuli o rednicy 24 mm, wypełnionej w wi kszo ci bezpostaciow substancj (ciałkiem szklistym), znajduj cej si pod ci nieniem pozwalaj cym na utrzymanie jego kształtu. 1 Poni szy rysunek przedstawia przekrój oka: 1 Por.

7 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 7 Rys. 1. Przekrój oka. 2 Rogówka (przezroczysta błona) i soczewka dwuwypukła reguluj ostro ć obrazu przedmiotów poło onych blisko i daleko. renica, zmieniaj c rednic reguluje dopływ wiatła do oka. Je li wszystkie te czynno ci odbywaj si prawidłowo, na siatkówce powstaje odwrócony obraz przedmiotu. Oczy zbieraj informacje o otaczaj cym wiecie i przekazuj je do mózgowia, gdzie informacje te s przetwarzane na obrazy rzeczy. W miejscu gdzie poł czenia nerwowe elementów wiatłoczułych z mózgiem tworz wspólny nerw wzrokowy powstaje plamka lepa pozbawiona zupełnie czopków i pr cików. Je li obraz przedmiotu obserwowanego znajdzie si w tym miejscu wra enie wzrokowe nie zostanie odebrane i obserwator nie zauwa y tego przedmiotu WADY WZROKU Tak jak ka dy inny narz d organizmu, równie narz d wzroku i jego czynno ci mog ulec uszkodzeniu na skutek działania ró nych czynników. 2 Por. ibidem. 3 Por. ibidem.

8 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 8 Zaburzenia budowy gałki ocznej, zdolno ci akomodacyjnych soczewki oraz rogówki s przyczyn najcz ciej wyst puj cych wad wzroku - krótkowzroczno ci, dalekowzroczno ci i astygmatyzmu. Korekty tych nieprawidłowo ci dokonuje si za pomoc odpowiednich szkieł. W oku normalnym promienie wietlne równolegle biegn ce od przedmiotu skupiaj si na siatkówce. Oko krótkowzroczne ma wydłu on gałk oczn, tote promienie wietlne skupiaj si przed siatkówk, daj c tym samym nieostry obraz na siatkówce. Z kolei w oku dalekowzrocznym, gałka oczna jest zbyt krótka i promienie słoneczne skupiaj si poza siatkówk. Astygmatyzm polega na tym, e na siatkówce powstaj obrazy niewyra ne i zniekształcone, gdy oko nie załamuje z jednakow sił we wszystkich płaszczyznach, czyli załamuje niesferycznie daj c nie tylko obrazy załamane, ale i zniekształcone przez sztuczne wydłu enie lub poszerzenie. Niekiedy trudne jest ustalenie, czy wada wzroku jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem tego organu w okresie ycia płodowego, czy te jest ona przekazana dziedzicznie przez kogo z rodziny za po rednictwem którego z rodziców, którzy mog być zdrowi, ale s nosicielami kalectwa. lepota lub słabowzroczno ć mog zostać przekazane dziecku genetycznie. Ma to miejsce w przypadku dziedzicznej zaćmy (katarakty), dziedzicznego zaniku nerwu wzrokowego, dziedzicznej wysokiej krótkowzroczno ci. Uszkodzenie wzroku mo e powstać tak e w okresie płodowym, kiedy to najcz ciej spowodowane jest chorobami matki w okresie ci y. Bardzo niebezpieczne dla płodu s kiła, odra, ró yczka czy toksoplazmoza (zaka enie paso ytnicze). Ró nego rodzaju zatrucia w okresie ci y mog tak e zako czyć si uszkodzeniem wzroku nienarodzonego dziecka. Do szkodliwych dla płodu czynników nale y tak e spo ywanie alkoholu przez kobiet ci arn. Tak e w wyniku

9 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 9 przebywania w inkubatorze przez dłu szy czas wzrok dziecka mo e ulec uszkodzeniu. Choroby oczu, które mog wyst pić po urodzeniu si dziecka i w pó niejszym okresie ycia to: jaskra, zaćma, jaglica, nowotwory oka, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki itp. Do chorób ogólnych powoduj cych uszkodzenie narz du wzroku nale : cukrzyca, gru lica, choroby weneryczne, zapalenie opon mózgowych i mózgu, guz mózgu, albinizm (bielactwo) itp. 4 Przyczyn problemów ze wzrokiem mog być tak e zewn trzne urazy, b d ce wynikiem zabaw niebezpiecznymi dla oczu przedmiotami, wypadków w domu czy w szkole lub wypadków drogowych itp., a tak e niewła ciwa, pozbawiona witaminy A dieta. Mo e to powodować ró nego rodzaju uszkodzenia wzroku. Trwałe jego uszkodzenie mo e prowadzić do zupełnej lepoty. J. Sowa przytacza trzy podstawowe grupy przyczyn wad wzroku: - dziedziczne i wrodzone - patologiczne (chorobowe) - traumatyczne (urazowe). 5 Autor wyró nia tak e trzy jednostki zale nie od stopnia utraty wzroku: - niewidome - z resztkami wzroku - niedowidz ce. 6 Z punktu widzenia rehabilitacji pisze dalej J.Sowa jednostek z wadami wzroku stosuje si jeszcze podział dodatkowy na: osoby 4 Por. Popularna Encyklopedia Powszechna, Fogra, Kraków Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo O wiatowe FOSZE, Rzeszów 1997, s Por. ibidem, s. 166.

10 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 10 niewidome (niewidz ce od urodzenia) oraz osoby ociemniałe (które utraciły wzrok w okre lonym momencie rozwoju). 7 Niewidomym nazywamy osob, której ostro ć widzenia nie przekracza 3/60 normy lub te k t widzenia jest ograniczony maks. do 20, tzn. jest dotkni ta lepot. lepota jest to znaczne upo ledzenie widzenia lub utrata wzroku spowodowane zm tnieniem układu optycznego oka (rogówki, soczewki, ciała szklistego), zapalnym, urazowym lub zanikowym uszkodzeniem siatkówki, nerwu wzrokowego, szlaków nerwowych lub o rodka wzrokowego w korze mózgowej ( lepota korowa, która mo e mieć charakter tylko czynno ciowy). lepot rozró nia si na: - dziedziczn (np. wskutek barwnikowego zwyrodnienia siatkówki) - wrodzon (np. wskutek niedorozwoju siatkówki) - nabyt (np. w nast pstwie urazu oka). Ponadto wyró nić mo na: lepot całkowit (brak poczucia wiatła) i lepot praktyczn - gdy ostro ć wzroku nie jest wi ksza od 3/60 normy, lub gdy pole widzenia uległo koncentrycznemu zw eniu do 20. Cz st przyczyn lepoty jest jaskra, zwyrodnienie siatkówki powstałe w nast pstwie cukrzycy, a tak e urazów gałki ocznej. Ludzie dotkni ci lepot s zaliczani w Polsce do I grupy inwalidów i otoczeni specjaln opiek. Trudna do jednoznacznego okre lenia jest granica mi dzy niewidomym i słabowidz cym. Stosuje si tu ró ne definicje, bazuj ce na ró norakich kryteriach, np. zawodowym, pedagogicznym czy medycznym. Definicja pedagogiczna uwzgl dnia [...] mo liwo ci wykorzystania zachowanej sprawno ci widzenia w realizacji programu szkolnego. W tym przypadku dziecko niedowidz ce (słabo widz ce) 7 Ibidem, s. 167.

11 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 11 uwa a si takie, które zachowało zdolno ć widzenia i traktuje j jako główne ródło uczenia si. [...] Osoby uznane za niewidome i słabo widz ce mog mieć swoj niepełnosprawno ć od urodzenia lub nabyć ja w pó niejszym okresie ycia osoby ociemniałe całkowicie lub cz ciowo. [...] Nale y tak e zaznaczyć, e według ameryka skich bada, w ród osób z uszkodzonym wzrokiem jest zaledwie 6,2 % osób całkowicie niewidomych. Pozostałe 93,8 % osób posiada w wi kszym lub mniejszym stopniu zachowany wzrok. 8 Tak wi c kwestia braku wzroku jest trudna do jednoznacznego okre lenia, trudno jest te wyznaczyć wyra n granic mi dzy słabowidz cym a niewidomym. Utrata wzroku b d jego powa ne ograniczenie wpływa przede wszystkim na mo liwo ci poznawcze. Najwi cej informacji człowiek uzyskuje przy pomocy wzroku. Utrata tego zmysłu musi ograniczaj co wpływać równie na mo liwo ci wykonawcze. Zakres tych trudno ci i ogranicze jest rozległy i obejmuje czynno ci: samoobsługowe, prowadzenie gospodarstwa domowego, samodzielne orientowanie si i poruszanie w przestrzeni, czynno ci zawodowe i wiele innych. Trudno ci poznawcze wynikaj przede wszystkim z ograniczenia wzrokowej obserwacji, ograniczenia mo liwo ci czytania, pisania technikami powszechnie stosowanymi, korzystania z rysunków, filmów itp. Człowiek niewidomy ma znaczne utrudnienia w zdobywaniu informacji, niedogodno ci w samodzielnym poruszaniu si i w komunikacji interpersonalnej. Wi e si to z problemami natury psychologicznej, a tak e z trudno ciami w funkcjonowaniu 8 Sowa J., Wojciechowski F.: Proces rehabilitacji w kontek cie edukacyjnym, Wydawnictwo O wiatowe FOSZE, Rzeszów 2001, s

12 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 12 społecznym. Istotnym problemem osób słabowidz cych jest obawa przed całkowit utrat wzroku. 9 U niewidomych funkcje poznawcze przejmuj w znacznej mierze słuch i dotyk. Jednak wykorzystanie nawet wszystkich zmysłów nie jest w stanie w pełni zast pić wzroku. Nie oznacza to, e ograniczenia niewidomego musz być tak wielkie, jak wynikałoby to z roli pełnionej przez wzrok. Kompensacja utraty wzroku przez pozostałe zmysły jest znaczna. Niewidomy sprawny umysłowo mo e w znacznej mierze zrekompensować ograniczenia wynikaj ce z utraty wzroku. Wa ne jest jednak wszechstronne przeszkolenie rehabilitacyjne i w trudniejszych sytuacjach zapewnienie pomocy innych osób. Zastosowanie odpowiedniego sprz tu rehabilitacyjnego mo e równie znacznie złagodzić skutki utraty wzroku. Jednym z najpowa niejszych problemów jest negatywny wpływ utraty wzroku na psychik człowieka. Ograniczenia wyst puj ce w sferze poznawczej i wykonawczej mog powodować zaburzenia funkcjonowania całego organizmu, w tym i psychiczne. Słabo widz cy równie maj znaczne ograniczenia mo liwo ci poznawczych i wykonawczych. Trudno ci ich s mniejsze ni trudno ci niewidomych, ale zdarza si, e słabo widz cy nie mog zaakceptować swojej niepełnosprawno ci. S sytuacje, w których funkcjonuj oni podobnie jak osoby pełnosprawne, jednak w innych musz zachowywać si jak niewidomi. Ich sytuacja nie jest równie jednoznaczna jak niewidomych. Mo e wywoływać to tak silne emocje, e funkcjonowanie w grupie społecznej staje si niemo liwe. Trudno ci i ograniczenia niewidomych i słabowidz cych nie przekre laj jednak ich mo liwo ci yciowych. Zadaniem rehabilitacji jest stworzenie warunków wykorzystania 9 Por. Sowa J., Wojciechowski F.: Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Uj cie systemowe, Wy sza Szkoła Zarz dzania i Administracji w Zamo ciu, Zamo ć 2003, s. 175.

13 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 13 sprawno ci, jakie pozostały jednostce poszkodowanej dla jej pełnej samorealizacji. 1.3 DZIECKO NIEWIDOME I SŁABOWIDZ CE Zmysł wzroku stanowi dla dziecka główne ródło wiedzy o otaczaj cym go wiecie. Dzi ki obserwowaniu najbli szych mały człowiek poznaje gesty, mimik, sposoby wyra ania uczuć, zachowanie dorosłych. Ma to olbrzymie znaczenie dla jego przystosowania si do ycia w rodzinie i społecze stwie. Dziecko niewidome lub słabowidz ce jest pozbawione mo liwo ci obserwacji. Jego poznawanie otoczenia jest uzale nione od stopnia wykorzystania pozostałych zmysłów. Jak wiadomo, pisze J. Sowa niedost pne jest dla niewidomego poznanie barwy, perspektywy, poznanie przedmiotów w ruchu i ich zmienno ć sprawia znaczne kłopoty. Istotne dlatego jest działanie kompensuj ce przez poznanie dotykowe, słuchowe, a przede wszystkim werbalne. 10 Dziecko niewidome musi wszystkiego dotkn ć, dosi gn ć, przypomnieć sobie nazw przedmiotu na podstawie jego kształtu, zapachu. Nie mo e przecie kierować si danymi płyn cymi ze wzroku, jak kolor, perspektywa, oddalenie w przestrzeni, ruch, kształt poznawany wzrokowo. Dzieci niewidome od urodzenia, szcz tkowo widz ce, cz ciowo lub całkowicie ociemniałe w pó niejszym okresie ycia mog posiadać dodatkowe niepełnosprawno ci, je li pozbawione zostały odpowiedniej opieki. Mog być zatem głuchonieme, czasem te upo ledzone intelektualnie. Dodatkowym schorzeniem warunkuj cym ich rozwój mo e być cukrzyca. 10 Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo O wiatowe FOSZE, Rzeszów 1997, s. 168.

14 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 14 Dzieci niewidome musz kompensować brak widzenia odbiorem bod ców pochodz cych z pozostałych zmysłów. Wiod cymi zmysłami b d dla nich przede wszystkim dotyk i słuch, które stanowi główn pomoc w orientacji w otaczaj cym wiecie. Dotyk b dzie jednak zawsze dla nich zmysłem dominuj cym, wymagaj cym wysokiej specjalizacji. Brak bod ców wzrokowych we wczesnym dzieci stwie pełni zasadnicz rol w rozwoju psychicznym dziecka. Brak pobudze wizualnych, ubogie do wiadczenie bezpo rednie oraz pozbawienie dziecka całego bogactwa informacji płyn cych z otoczenia za po rednictwem wzroku mo e prowadzić do powa nych opó nie w rozwoju umysłowym. Niewidome dziecko jest pozbawione kontaktu wzrokowego z matk i bliskimi osobami, a tak e jak e istotnej mo liwo ci nauki zachowa poprzez na ladownictwo. Czynniki te wpływaj na opó nienie jego rozwoju emocjonalnego i socjalnego. Dziecko niewidome b dzie miało znacznie wi ksze trudno ci w przystosowaniu si do ycia w społecze stwie ni dziecko widz ce. Brak wzroku znacznie ogranicza samodzielno ć i zaradno ć. Aby unikn ć dodatkowych negatywnych skutków lepoty u dzieci nale y otoczyć je prawidłow opiek, miło ci i umiej tn rehabilitacj ju we wczesnych latach ycia. Pozwoli to unikn ć opó nie w rozwoju dziecka, tak w sensie emocjonalnym, intelektualnym, jak i społecznym. Dla małego dziecka wzrok ma wprost nieocenione znaczenie w jego nauce, a wi c w poznawaniu rzeczywisto ci - przedmiotów, ludzi, zwierz t i zjawisk, a tak e w kształtowaniu ró nych umiej tno ci praktycznych, pocz wszy od tych najprostszych (czynno ci dnia codziennego), a sko czywszy na bardzo zło onych jak czytanie i pisanie. Nauka tych umiej tno ci w znacznym stopniu bazuje na

15 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 15 obserwacji i demonstracji. Dziecko obserwuj c inne osoby stara si je na ladować. Dzieci całkowicie niewidome to dzieci, które nie reaguj na adne bod ce wzrokowe. Wyj tek w tej grupie stanowi dzieci, które zachowały tzw. poczucie wiatła. Potrafi one jedynie rozró niać dzie i noc lub zapalone wiatło wieczorem w pomieszczeniu. Poznanie u dzieci niewidomych ma charakter dotykowo-słuchowy. Poniewa w poznawaniu przedmiotów, ludzi i zjawisk dzieci całkowicie niewidome opieraj si głównie na zmy le dotyku i słuchu, ich spostrze enia odzwierciedlaj tylko takie cechy rzeczywisto ci, które odbierane s przez te zmysły. Obrazy przedmiotów, ludzi i zjawisk pozbawione s wi c elementów, które rejestruje zmysł wzroku, a wi c wiatła i barwy. Równie przy wykonywaniu ró nych czynno ci praktycznych dzieci całkowicie niewidome wykorzystuj dotyk i słuch, a tylko niekiedy pozostałe zmysły. U dzieci całkowicie niewidomych, z powodu braku koordynacji wzrokowo-ruchowej, mog pojawić si zaburzenia w rozwoju motorycznym. Wiele z tych dzieci ma wady postawy (kr gosłupa), znaczne opó nienia w rozwoju manipulacji i lokomocji oraz mniejsz aktywno ć motoryczn. Bardzo cz sto mo na spotkać u nich tzw. blindyzmy, przejawiaj ce si w cz stym wykonywaniu pewnych stereotypowych, bezcelowych ruchów i czynno ci, jak np. kr cenie si w kółko, kiwanie si, podskakiwanie, uciskanie gałek ocznych, chodzenie na sztywnych nogach, mru enie powiek itp. Udoskonalenie dotyku u niewidomych jest wynikiem wprawy. Zrozumiałe, e do takiej wprawy nie mog doj ć osobnicy posługuj cy si wzrokiem. W przeciwie stwie do widz cych uwaga niewidomych skierowana na dane dotykowe umo liwia im odczucie jako ci dotykowych o wiele subtelniejszych i bardziej zło onych, a

16 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 16 jednocze nie ja niej zarysowuj cych si w wiadomo ci. Czucia dotykowe, które przechodz niepostrze enie u widz cych, cz sto nabieraj wyrazisto ci dla niewidomych. Niewidomy zbiera materiały dostarczone mu przez dotyk i zmysł kinestetyczny. Interpretuje jedne na zasadzie drugich, kombinuje je i kojarzy rozlicznymi sposobami, oceniaj c stosunki czasowe i przestrzenne. Niewidomi dotykiem potrafi zast pić w pewnej mierze brakuj ce zmysły, trzema zasadniczymi wła ciwo ciami: umiej tno ci dotykania, wi ksz sprawno ci kojarzenia ró norodnych elementów psychicznych z wra eniami dotykowymi i lepiej rozwini t pami ci dotykow. Za pomoc dotyku i zmysłu mi niowego niewidomy poznaje kształt, powierzchni przedmiotu, poznaje zwi zki i stosunki mi dzy ró nymi wła ciwo ciami powierzchni przedmiotów. Dotykiem rozpoznaje ró ne tkaniny, poznaje i ocenia kształty. Dotyk, słuch, smak, w ch musz być wysoko rozwini te u dzieci niewidomych, by mogły one choć w cz ci zast pić pragn cemu poznawać wiat dziecku brakuj cy mu zmysł wzroku. Aby tak si stało, aby dziecko nie zagubiło si w potoku niezrozumiałych wra e zmysłowych konieczna jest troskliwa opieka osób dorosłych, którzy w sposób umiej tny naucz niewidz ce dziecko poruszania si w wiecie ciemno ci. Konieczne jest zaakceptowanie zaistniałej sytuacji i u wiadomienie sobie, szczególnie przez rodziców, e brak wzroku nie musi być deprymuj cym ograniczeniem. Rodzice niewidomego dziecka powinni szczególnie dbać o to, by nie czuło si ono zagubione i nieszcz liwe. Powinni starać si nauczyć je korzystania z pozostałych zmysłów, aby mogło si prawidłowo rozwijać, uczyć i cieszyć si yciem.

17 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona SKUTKI USZKODZENIA ANALIZATORA WZROKU Termin osoba niepełnosprawna jest przez wiele osób wyra eniem interpretowanym niejednoznacznie. Powszechnie okre lenie to odnoszone jest do ka dej osoby (dziecka, osoby dojrzewaj cej lub dorosłej), która nie jest w pełni sprawna. Rozumiej c tak zagadnienie niepełnosprawno ci, trzeba byłoby zakwalifikować do osób niepełnosprawnych, tak e osoby w podeszłym wieku i niemowl ta ze wzgl du na ich nieumiej tno ć mówienia, czy poruszania si. Od 1 lutego 2003 roku zacz ły obowi zywać przepisy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja została przyj ta przez Sejm 20 grudnia Nowe regulacje dotycz mi dzy innymi stopni niepełnosprawno ci. Przyj to nast puj ce definicje: - znaczny stopie niepełnosprawno ci - zalicza si do niego osob z naruszon sprawno ci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj c, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w zwi zku z niezdolno ci do samodzielnej egzystencji. - umiarkowany stopie niepełnosprawno ci - zalicza si do niego osob o naruszonej sprawno ci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagaj c czasowej albo cz ciowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych - lekki stopie niepełnosprawno ci - zalicza si do niego osob o naruszonej sprawno ci organizmu, powoduj cej w sposób istotny obni enie zdolno ci do wykonywania pracy w porównaniu do zdolno ci, jak wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełn sprawno ci psychiczn i fizyczn, lub maj ca

18 Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 18 ograniczenia w pełnieniu ról społecznych daj ce si kompensować przy pomocy wyposa enia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki techniczne. 1.5 POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM Tyflos po grecku znaczy lepy niewidomy. Słowo to ma dzi szeroki zakres znaczeniowy: niewidomy, który nigdy nie widział, ociemniały, który pami ta wiat widziany przed utrat wzroku, inwalida wzroku dysponuj cy bardzo ró nie ograniczon zdolno ci odbierania i interpretowania wra e wzrokowych, osoba stopniowo trac ca wzrok, lub zszokowana nagł utrat zdolno ci widzenia, osoba, która dzi ki działaniom medycznym uzyskała ograniczon zdolno ć widzenia, ale jeszcze nie potrafi z niej korzystać i funkcjonuje bezwzrokowo. Nie istnieje wi c kategoria niewidomy, a tyflologia nie jest nauk o takiej kategorii. Jest zbiorem wiadomo ci z wielu dziedzin jak psychologia, medycyna, pedagogika, socjologia, technika, zbiorem wiadomo ci, które mog być przydatne osobom niewidomym, lub tym, które maj do czynienia z niewidomymi. Współcze nie rozumiana sprawa niewidomych i wiedza tyflologiczna zainicjowana została we Francji. Do Polski rozumienie problemu i spolszczony termin przeniosła matka El bieta Czacka. Pierwszym powa nym polskim dziełem z tej dziedziny jest Psychologia Niewidomych M. Grzegorzewskiej zało ycielki Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Matka E. Czacka była wykształconym i do wiadczonym pionierem opieki nad niewidomymi w Polsce. To ona pierwsza u yła w Polsce terminu tyflologia na okre lenie kompleksu zagadnie

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI Streszczenie W artykule zaprezentowano psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Autorzy: Ma gorzata Szymczak Magdalena Tworek Rafa K dzierski Marcin Krzy aniak Szymon Kandulski Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si Stanisław Dylak Konstruktywizm jako obiecuj ca perspektywa kształcenia nauczycieli Im wi cej wiem, tym wi cej nie wiem. Tego powinna uczy ka da dobra szkoła. Jurij Łotman Wprowadzenie O ograniczeniach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj

Bardziej szczegółowo