Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami"

Transkrypt

1 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom Wł o d z i m i e r z St e m p s k i, Ze n o n Pi l a r e k, Krzysztof Jabłoński Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami Time study analysis of long-wood measurements in wood harvesting with chain saws Abstract. The study was carried out during the final felling in an 85-year-old pine stand. Average times of specific operations in the productive time category and its structure were analysed. An analysis was carried out that focused on differences between times of measuring operations in groups of trees, from which the long-wood assortments of different lengths and diameters were harvested. Also, correlations between the measurement times and basic parameters of the harvested wood (total length and the length and diameter of the long-wood) were calculated. For comparative reasons, similar analyses were carried out for other operations within the wood harvesting productive time category. Both the longest time and the highest share in the productive time were found for the operation that comprised the diameter measurement of the long-wood piece and writing the result of the measurement on the cross section area of the wood assortment. This time category accounted for 20% of the productive time and its relation to the length of the long-wood assortment was statistically significant. The analysis of measurement times in tree groups from which long-wood pieces of different lengths and diameters were produced showed no significant differences between these times. Key words: wood harvesting, chain saw, clear cut area, long-wood assortment, measurement of longwood assortments Wstęp Mimo zauważalnego zwiększenia liczby maszyn wielooperacyjnych, pilarka jest nadal zdecydowanie najczęściej stosowaną maszyną w pozyskiwaniu drewna w Polsce. W stosunku do harwesterów, praca pilarką wykazuje właściwie same wady [Grzywiński, Tomczak 2008, Sowa, Kulak 1999, Sowa, Leszczyński 2000, 2007]. Należy do nich także dużo mniejsza wydajność, która wg Wójcika [2007a, b] zależy przede wszystkim od czasów wykonywania trzech podstawowych operacji pozyskaniowych, tj. ścinki, okrzesywania i wyrzynki sortymentów. Wpływ na nią mają również parametry pilarki, technika pracy oraz przyjęty wariant technologiczny (metoda pozyskiwania drewna).

2 28 Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński Jak zauważa Porter [1992], znajomość czasów trwania kolejnych operacji procesu pozyskiwania drewna konieczna jest do właściwego zaplanowania i organizacji prac na danej pozycji cięć (określenie zapotrzebowania na silę roboczą i maszyny). Zapotrzebowanie to wynika z określonych norm czasu przewidzianych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w pozyskiwaniu drewna [ORWLP Bedoń 2004]. Pozyskiwanie drewna w użytkowaniu rębnym odbywa się obecnie najczęściej metodą sortymentową drewna długiego (dłużycową) [Suwała 2000], w której parametry drewna wielkowymiarowego (długość, średnica) mierzone są przed zrywką. Pomiar ten wymaga dużego zaangażowania przedstawicieli służby leśnej (leśniczych, podleśniczych), a jak pokazuje praktyka stosowana w niektórych nadleśnictwach, czynność ta może być wykonywana przez drwali-operatorów pilarek [Stempski 2012]. Celem badań była ocena zapotrzebowania na czas wykonywania czynności pomiarowych przez operatora pilarki podczas pozyskiwania drewna wielkowymiarowego w postaci dłużyc z rębnego drzewostanu sosnowego. Teren i metody badań Badania przeprowadzono podczas realizacji cięć rębnią Ib w 85-letnim drzewostanie sosnowym II bonitacji o przeciętnej pierśnicy 29 cm, wysokości 24 m, zadrzewieniu 0,8 i zapasie 296 m 3 ha -1. Drzewostan ten znajdował się w wydzieleniu 25a Nadleśnictwa Oborniki, należącego do RDLP w Poznaniu. Drwal, którego czasy pracy podlegały pomiarowi, posługiwał się pilarką Stihl MS 260, a pomiary długości i średnicy wykonywał miarą samozwijająca i średnicomierzem. Średnice dłużyc mierzone były bez kory, którą operator pilarki usuwał (ośnikiem) tylko w miejscach przyłożenia ramion średnicomierza. Na potrzeby badań ścięto 100 drzew, z których wyrobiono dłużyce i drewno średniowymiarowe w całej długości. Pomiary czasów trwania poszczególnych czynności ograniczono do czynności czasu operacyjnego. Zastosowano metodę chronometrażu ciągłego, a pomiary wykonano stoperem z dokładnością do 1 s. W oparciu o obserwacje procesu pracy wykonywanej przez operatora pilarki biorącego udział w badaniach, wyodrębniono następujące czynności czasu operacyjnego: przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, zapięcie miary samozwijającej, wyrzynka dłużycy, wyrzynka drewna średniowymiarowego, wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy dłużycy, pomiar średnicy i zapisanie wyniku na czole, przejście do kolejnego ścinanego drzewa. Wyrzynka dłużyc i drewna średniowymiarowego obejmowała nie tylko samą przerzynkę na minimalnej średnicy 14 cm i 7 cm bez kory, ale także okrzesywanie i manipulację. Czynność pomiar średnicy i zapisanie wyniku na czole obejmowała także zapisanie długości dłużycy.

3 Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami 29 W ramach prac kameralnych policzono i poddano analizie: średnie czasy trwania czynności pomiarowych i pozostałych, strukturę operacyjnego czasu pracy, różnicowanie się średnich czasów czynności pomiarowych i pozostałych czynności (bez przejść) w grupach drzew o różnych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc, różnicowanie się struktury czasu operacyjnego w zależności od długości i średnicy wyrabianych dłużyc, korelacje między podstawowymi parametrami pozyskanego drewna i czasami czynności pomiarowych oraz czasami ścinki i wyrzynki drewna wielko- i średniowymiarowego. Grupy drzew, w których badano różnicowanie się średnich czasów czynności pomiarowych i pozostałych oraz struktury czasu operacyjnego obejmowały drzewa, z których wyrobiono dłużyce o średnicy do i powyżej 22 cm oraz o długości do i powyżej 11 m. Wartości graniczne średnicy i długości przyjęto w oparciu o kryterium zbliżonej liczby drzew w grupach. Dla czasów trwania analizowanych czynności czasu operacyjnego określono podstawowe statystyki pozycyjne oraz zbadano zgodność rozkładów tych czasów z rozkładem normalnym. W ocenie normalności posłużono się testem Shapiro-Wilka oraz histogramami i wykresami normalności. Istotność różnic czasów trwania czynności w grupach drzew o różnych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc badano za pomocą testu t Studenta bądź U Manna-Whitneya (w zależności od wyniku oceny normalności rozkładu). Korelacje między czasami czynności i parametrami pozyskanego surowca drzewnego mierzono współczynnikiem r Pearsona, bądź Spearmana, natomiast istotność korelacji współczynnikiem istotności p dla wyniku testu. Parametry surowca drzewnego, które brano pod uwagę przy ocenie korelacji, obejmowały poza średnicą i długością dłużyc także długość całkowitą pozyskanego drewna. Analizy statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica Wyniki Podstawowe statystyki pozycyjne analizowanych czasów czynności pozyskiwania drewna zawarto w tab. 1. Najdłuższym średnim czasem charakteryzowała się czynność pomiaru średnicy i zapisu na czole wyniósł on prawie 75 s. Biorąc pod uwagę wszystkie czynności pomiarowe, które poza samym pomiarem średnicy i zapisem obejmowały zapięcie taśmy i wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy, czas ten uległ wydłużeniu do ponad 105 s. Wśród pozostałych czynności zdecydowanie dłuższe średnie wartości czasów odnotowano dla ścinki i wyrzynek, w tym głównie dla wyrzynki dłużyc, a w dalszej kolejności dla wyrzynki drewna średniowymiarowego. Najkrócej w grupie czynności niezwiązanych z pomiarem trwało przygotowanie stanowiska, a następnie przejście do kolejnego ścinanego drzewa. Dane zawarte w tab. 1 wskazują, że czasy czynności pomiarowych cechowały się mniejszą zmiennością od pozostałych. Generalnie zróżni

4 30 Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński Tab. 1. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności pomiarowych i pozostałych czasu operacyjnego Tab. 1. Basic statistical characteristics of measurement and other time categories of the productive time Czynność Minimum Średnia Mediana Maksimum Współczynnik zmienności [%] Zapięcie miary 5 9,2 9, ,5 Wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy 13 21,2 21, ,6 Pomiar średnicy, zapis 53 74,8 73, ,3 Razem czynności pomiarowe ,3 102, ,4 Ścinka, obalanie 29 68,8 68, ,5 Wyrzynka dłużyc 21 70,8 66, ,8 Wyrzynka drewna średniowymiarowego 13 59,2 57, ,9 Przygotowanie stanowiska 5 21,0 16, ,2 Przejście 9 28,6 27, ,9 cowanie było w tej grupie czasów małe, podczas gdy dla ścinki i wyrzynek przeciętne, a dla przygotowania stanowiska i przejść zróżnicowanie duże. W strukturze czasu operacyjnego pozyskiwania drewna największy, przekraczający 20%, udział czasu stwierdzono dla czynności pomiaru i zapisu wyniku na czole dłużycy (ryc. 1). Podobnymi udziałami cechowały się także czynności ścinki i obalania oraz wyrzynki dłużyc. Nieco mniejszy udział czasu stwierdzono dla wyrzynki drewna śre- Ryc. 1. Struktura operacyjnego czasu pracy (%) Fig. 1. Structure of the productive time (%)

5 Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami 31 dniowymiarowego, natomiast pozostałe czynności cechowały się kilkuprocentowymi udziałami czasów, przy najniższym dla zapięcia taśmy, który nie przekroczył 3%. Uwzględniając wszystkie czynności związane z pomiarem, a więc także zapięcie taśmy i wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy, ich łączny udział wyniósł prawie 30%. O ile w przypadku średnich czasów trwania czynności wyliczonych na podstawiewyników dla wszystkich 100 drzew największą wartość stwierdzono dla pomiaru i zapisu, to w przypadku grup drzew o różnych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc prawidłowość ta dotyczyła drzew o mniejszej średnicy i mniejszej długości wyrabianych z nich dłużyc (tab. 2, 3). W pozostałych dwóch grupach najdłuższym średnim czasem trwania charakteryzowała się wyrzynka dłużyc, przy czym na drugim miejscu w przypadku długości był pomiar i zapis na czole, natomiast w przypadku średnicy ścinka, obalanie. Średnie czasy czynności pomiaru i zapisu oraz wyznaczenia miejsca pomiaru średnicy dłużycy przyjmowały większe wartości dla drzew, z których pozyskano grubsze i dłuższe dłużyce, natomiast w przypadku zapięcia taśmy sytuacja była odwrotna. Dla wszystkich pozostałych czynności większe wartości średnich czasów stwierdzono dla drzew grubszych, przy czym gdy chodzi o długość, dotyczyło to tylko ścinki i wyrzynki dłużyc, gdy chodzi o wyrzynkę drewna średniowymiarowego, zaobserwowano dłuższy średni czas w grupie drzew o długości dłużyc do 11 m. Średnie czasy trwania analizowanych czynności były generalnie większe w przypadku drzew o większych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc, natomiast w przypadku struktury czasu operacyjnego sytuacja była odwrotna (ryc. 2). Dane zawarte na ryc. 2 wskazują, że drzewa, z których wyrabiano cieńsze i krótsze dłużyce, cechowały się większymi udziałami czasu czynności pomiarowych. Udziały te wyniosły odpowiednio 31,7% i 30%, podczas gdy w dwóch pozostałych grupach 28% i 29,5% (odpowiednio dla średnicy i długości). Tab. 2. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności pomiarowych i pozostałych (bez przejść) w grupach drzew o średnicach dłużyc do i powyżej 22 cm Tab. 2. Basic statistical characteristics of measurement and other time categories (without walk-to-next-tree times) in tree groups with diameters below and above 22 cm Czynność Minimum Średnia Mediana Maksimum Współcz. zmienności [%] 22 > > > > > 22 Zapięcie miary 5 5 9,5 8,9 9,0 8, ,3 26,6 Wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy ,6 22,0 20,0 22, ,4 16,1 Pomiar średnicy, zapis ,8 75,9 73,0 74, ,3 18,4 Razem czynności pomiarowe ,9 106,9 102,0 102, ,8 14,1 Ścinka, obalanie ,2 77,4 60,0 74, ,0 27,1 Wyrzynka dłużyc ,9 78,7 60,0 79, ,5 36,6 Wyrzynka drewna średniowym ,4 66,8 54,0 62, ,9 29,4 Przygotowanie stanowiska ,4 23,9 15,0 20, ,5 63,4

6 32 Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński Tab. 3. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności pomiarowych i pozostałych (bez przejść) w grupach drzew o długościach dłużyc do i powyżej 11 m Tab. 3. Basic statistical characteristics of measurement and other time categories (without walk-to-next-tree times) in tree groups with long-wood assortment lengths below and above 11m Czynność Minimum Średnia Mediana Maksimum Współcz. zmienności [%] 11 > > > > > 11 Zapięcie miary 5 6 9,4 9,01 9,0 9, ,5 23,0 Wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy ,6 21,9 20,0 23, ,4 16,2 Pomiar średnicy, zapis ,3 76,5 71,5 76, ,4 19,9 Razem czynności pomiarowe ,2 107,5 99,5 106, ,1 14,6 Ścinka, obalanie ,6 70,2 64,5 70, ,6 28,4 Wyrzynka dłużyc ,0 79,3 59,5 78, ,0 36,2 Wyrzynka drewna średniowym ,4 55,6 59,0 54, ,8 30,1 Przygotowanie stanowiska ,7 22,4 14,5 18, ,7 61,9 Ryc. 2. Udział czasu czynności pomiarowych i pozostałych w grupach drzew o różnej średnicy i długości dłużyc (%) Fig. 2. Participation of measurement and other times in tree groups with different diameters and lengths of long-wood assortments (%) Statystycznie istotne różnice między czasami trwania analizowanych czynności, zarówno w grupach drzew o różnych średnicach jak i długościach wyrabianych z nich dłużyc, nie dotyczyły czynności pomiarowych (tab. 4). Różnice takie stwierdzono dla czasów ścinki, obalania i wyrzynek między grupami drzew o różnych średnicach dłu-

7 Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami 33 Tab. 4. Wyniki testów różnic między czasami czynności pomiarowych i pozostałych (bez przejść) w grupach drzew o różnych średnicach i długościach dłużyc (obliczony poziom istotności dla α = 0,05) Tab. 4. Test results for differences between measurement and other time categories (without walk-to-nexttree time) in tree groups of different diameters and lengths of long-wood ( calculated significance level for α = 0,05) Czynność Średnica dłużyc Długość dłużyc Zapięcie miary 0,1509 0,5299 Wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy 0,0667 0,0601 Pomiar średnicy, zapis 0,4271 0,2864 Razem czynności pomiarowe 0,3388 0,1362 Ścinka, obalanie 0,0001 0,4479 Wyrzynka dłużyc 0,0064 0,0014* Wyrzynka drewna średniowymiarowego 0,0006 0,0964 Przygotowanie stanowiska 0,0642 0,2018 * wynik testu t Studenta, pozostałe testu U Manna-Whitneya; wartości pogrubione różnice statystycznie istotne * t-student test results, other for U Mann-Whitney test; Values in bold mean statistically significant differences życ, natomiast między grupami drzew o różnych długościach dłużyc dotyczyły one tylko wyrzynki drewna wielkowymiarowego. Analiza zależności między czasem czynności pomiarowych i parametrami pozyskanego drewna wykazała jej brak w odniesieniu do średnicy dłużyc oraz długości całkowitej drewna (tab. 5). Statystycznie istotną korelację stwierdzono natomiast między długością dłużyc a czasem pomiaru i zapisu, czasem wyznaczenia miejsca pomiaru średnicy oraz łącznym czasem wszystkich czynności pomiarowych. W odniesieniu do ścinki, Tab. 5. Współczynniki korelacji między czasami czynności pomiarowych, ścinki i wyrzynek i parametrami pozyskanego drewna Tab. 5. Correlation coefficients between the measurement, felling, cross-cutting times and parameters of the harvested wood Czynność Długość całkowita Długość dłużyc Średnica dłużyc Zapięcie miary -0,1449-0,0960-0,0095 Wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy 0,1682 0,2925 0,0853 Pomiar średnicy, zapis 0,0944 0,2078 0,0742 Razem czynności pomiarowe 0,0937 0,2359 0,0699 Ścinka, obalanie 0,1520* 0,0485* 0,4121 Wyrzynka dłużyc 0,1786 0,3819 0,2731 Wyrzynka drewna średniowymiarowego 0,2757-0,2442 0,5036 Razem ścinka, wyrzynki 0,2714 0,1424 0,5674 * współczynnik Pearsona, pozostałe Spearmana; wartości pogrubione współczynnik korelacji istotny statystycznie dla α = 0,05 * Pearson s coefficient, other values are Spearman s coefficients; Values in bold mean statistically significant correlation coefficients for α = 0,05

8 34 Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński obalania i wyrzynek korelacje stwierdzono między czasem wszystkich tych czynności a średnicą dłużyc, między czasem wyrzynek a długością dłużyc, natomiast zależność od długości całkowitej wyrabianego drewna wykazywał czas wyrzynki drewna średniowymiarowego i łączny czas ścinki, obalania i wyrzynek. Mimo że powyższe zależności były statystycznie istotne, w większości przypadków miały one charakter korelacji słabej. Korelację przeciętną stwierdzono między długością dłużyc a czasem ich wyrzynki oraz między średnicą dłużyc a czasem ścinki, obalania. Najsilniejsze związki, o charakterze wysokiej korelacji, występowały jedynie między średnicą dłużyc a łącznym czasem ścinki, obalania i wyrzynek oraz czasem wyrzynki drewna średniowymiarowego. Podsumowanie Pomiar średnicy dłużycy i zapis wyniku na czole zajmował średnio 1 min i 15 s, a razem z zapięciem miary i wyznaczeniem miejsca pomiaru średnicy 1 min 45 s. Czynność pomiaru średnicy dłużycy i zapisu wyniku na czole stanowiła około 20% operacyjnego czasu pracy, a razem z zapięciem miary i wyznaczeniem miejsca pomiaru prawie 30%. Zarówno średnica, jak i długość wyrabianych dłużyc różnicowały czasy czynności pomiarowych, przy czym nie były to różnice statystycznie istotne. Różnice statystycznie istotne dotyczyły ścinki i wyrzynki w przypadku średnicy stwierdzono je dla ścinki i wyrzynki (zarówno drewna wielko- jak i średniowymiarowego), natomiast w przypadku długości tylko w odniesieniu do wyrzynki dłużyc. Stwierdzono słabą, aczkolwiek statystycznie istotną, korelację między czasami czynności pomiarowych a długością wyrabianych dłużyc. Zależności takiej nie stwierdzono w przypadku średnicy, która była skorelowana z czasami ścinki, wyrzynki dłużyc i drewna średniowymiarowego oraz z łącznym czasem tych czynności. Długość dłużyc wpływała na czasy wyrzynki drewna wielko- i średniowymiarowego, natomiast długość całkowita pozyskanego drewna tylko na czasy wyrzynki drewna średniowymiarowego. Literatura Grzywiński W., Tomczak A. (2008): Analiza ergonomiczna maszynowego procesu pozyskiwania drewna. [w:] Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Red. H. Różański, K. Jabłoński. Kat. Tech. Les., Poznań: ORWLP Bedoń (2004): Katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w pozyskiwaniu drewna. bedon.lasy.gov.pl/pliki/119_1.pdf Porter B. (1992): Pracochłonność ścinki i okrzesywania drzew w rębnym drzewostanie sosnowym. Sylwan 4: Sowa J.M., Kulak D. (1999): Analiza wydatku energetycznego pilarza przy wykonywaniu czynności obróbczych związanych ze ścinką i wyróbką drzew. [w:]tendencje i problemy mechanizacji prac leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Red. H. Różański. Kat. Mech. Prac Les. AR, Poznań: Sowa J.M., Leszczyński K. (2000): Zmiany w poziomie zagrożeń operatorów maszyn przy pozyskiwaniu drewna. [w:] Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu. Red. M. Suwała, S. Rzadkowski. IBL, Warszawa:

9 Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami 35 Sowa J., M., Leszczyński K. (2007): Zagrożenie akustyczne operatorów maszyn podczas pozyskiwania drewna. PTPN. Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn.: 101, Stempski W. (2012): Analysis of timber harvesting process by means of the long-timber method in the technological variant with measurements of the length and diameter of logs by the chainsaw operator. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(1): Suwała M. (2000): Systemy, metody i poziomy techniczne pozyskiwania drewna. [w:] Poradnik użytkowania lasu. Red. M. Suwała. Wydawnictwo Świat, Warszawa: Wójcik K. (2007 a): Wpływ parametrów drzewa na czas wykonywania operacji obróbczych przy pozyskiwaniu drewna pilarką spalinową. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Polska Akademia Umiejętności. Użytkowanie Maszyn Rolniczych i Leśnych, Kraków 2007:9, , 329. Wójcik K. (2007 b): Analysis of processing operations time and its percent share in timber harvesting with the chain saws. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW, Agricult. 50: Adres do korespondencji Corresponding address: Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński Katedra Techniki Leśnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 71 c Poznań

10

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Leśnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 4 WŁODZIMIERZ STEMPSKI Katedra Techniki

Bardziej szczegółowo

Key words: wood harvesting, chainsaw, long timber, measurement of boles

Key words: wood harvesting, chainsaw, long timber, measurement of boles ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(1) 2012, 15-26 ANALYSIS OF TIMBER HARVESTING PROCESS BY MEANS OF THE LONG-TIMBER METHOD IN THE TECHNOLOGICAL VARIANT WITH MEASUREMENTS OF

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL

STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL Katarzyna Glazar, Hanna Maciejewska Katedra Techniki

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba

Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny mgr inż. Lucjan Długosiewicz Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYDAJNOŚCI PRACY PRZY MASZYNOWYM POZYSKANIU DREWNA NA PRZYKŁADZIE HARWESTERA VALMET I FORWARDERA VALMET 840.2

ANALIZA WYDAJNOŚCI PRACY PRZY MASZYNOWYM POZYSKANIU DREWNA NA PRZYKŁADZIE HARWESTERA VALMET I FORWARDERA VALMET 840.2 Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ANALIZA WYDAJNOŚCI PRACY PRZY MASZYNOWYM POZYSKANIU DREWNA NA PRZYKŁADZIE HARWESTERA VALMET 901.3 I FORWARDERA VALMET 840.2 Michał Maksymiak, Andrzej Grieger Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW

DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4(2) 2005, 123-133 DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI

Bardziej szczegółowo

ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF LIMBING AND CONVERSION AT USE CHAINSAW

ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF LIMBING AND CONVERSION AT USE CHAINSAW ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(1) 2013, 5-13 ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF LIMBING AND CONVERSION AT USE CHAINSAW Katarzyna Glazar Poznań University of Life

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2015 Tom 9 Zeszyt 3 #40 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40 Dział: Leśnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

dawniej Tom

dawniej Tom Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 104 2013 Wpływ systemów wynagradzania na koszty

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF LABOUR ORGANISATION ON THE LEVEL OF ENERGY EXPENDITURE AND STATIC LOADS OF A WORKER IN INTERMEDIATE CUTTING

EFFECT OF LABOUR ORGANISATION ON THE LEVEL OF ENERGY EXPENDITURE AND STATIC LOADS OF A WORKER IN INTERMEDIATE CUTTING SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2) 2009, 53-60 EFFECT OF LABOUR ORGANISATION ON THE LEVEL OF ENERGY EXPENDITURE AND STATIC LOADS OF A WORKER IN INTERMEDIATE CUTTING Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF LOGGING RESIDUE BUNDLING AND CHIPPING

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF LOGGING RESIDUE BUNDLING AND CHIPPING SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2) 2009, 47-51 ECONOMIC EFFECTIVENESS OF LOGGING RESIDUE BUNDLING AND CHIPPING Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński Poznań University of Life

Bardziej szczegółowo

CLASSICAL AND ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF FELLING AT USE CHAINSAW

CLASSICAL AND ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF FELLING AT USE CHAINSAW ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(2) 2012, 5-13 CLASSICAL AND ORDER STATISTICS OF EFFECTIVE ACTIVE TIME OF FELLING AT USE CHAINSAW Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski Poznań

Bardziej szczegółowo

Rogów, 3 września Szlaki Technologiczne

Rogów, 3 września Szlaki Technologiczne Rogów, 3 września 2015 Szlaki Technologiczne 2 Nadleśnictwo Gidle: Harwestery w Nadleśnictwie Gidle : Tymberjack 1270b Ponsse Beaver Ponsse Ergo 6W Ponsse Ergo 8W fot www.ponsse.com 3 Forwardery w Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ POWIERZCHNIOWYCH WARSTW GLEBY PODCZAS ZRYWKI DREWNA CIĄGNIKAMI ROLNICZYMI W TRZEBIEŻOWYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH

CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ POWIERZCHNIOWYCH WARSTW GLEBY PODCZAS ZRYWKI DREWNA CIĄGNIKAMI ROLNICZYMI W TRZEBIEŻOWYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ POWIERZCHNIOWYCH WARSTW GLEBY PODCZAS ZRYWKI DREWNA CIĄGNIKAMI ROLNICZYMI W TRZEBIEŻOWYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY I KOSZTY POZYSKIWANIA DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH STARSZYCH KLAS WIEKU. CZ II.

WPŁ YW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY I KOSZTY POZYSKIWANIA DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH STARSZYCH KLAS WIEKU. CZ II. PRACE NSTYTUTU BADA WCZEGO LEŚNCTW A, Seria A 2002/3 Nr 939 Marian SUWAŁA, Krzysztof JODŁOWSK nstytut Badawczy Le ś nictwa Zakład U żytkow a nia Lasu Sękocin Las, 05-090 Raszyn e-mail: m.sllwala@ ibles.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane.

Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane. Pomoc przetargowa - prezentacja dla zuli Dodano: 07.12.2016 Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane.

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Orientacyjny termin Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

WORKER S PHYSICAL LOAD WHEN HARVESTING LOGS ON CLEAR CUTS

WORKER S PHYSICAL LOAD WHEN HARVESTING LOGS ON CLEAR CUTS SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(3) 2008, 37-45 WORKER S PHYSICAL LOAD WHEN HARVESTING LOGS ON CLEAR CUTS Włodzimierz Stempski Poznań University of Life Sciences Abstract.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH Tomasz Nurek Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Model zużycia paliwa przy pozyskaniu drewna sosnowego

Model zużycia paliwa przy pozyskaniu drewna sosnowego sylwan 156 (3): 218 224, 2012 Model zużycia paliwa przy pozyskaniu drewna sosnowego Model of fuel consumption during harvesting of pine wood ABSTRACT Kusiak W., Moliński K., Walkowiak R. 2012. Model zużycia

Bardziej szczegółowo

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Paulina Rola, Paweł Staniszewski, Robert Tomusiak, Paweł Sekrecki, Natalia Wysocka

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF THE EDGE GEOMETRY IN A CUTTING CHAIN ON THE CHAIN SAW VIBRATION LEVEL. Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner

EFFECT OF THE EDGE GEOMETRY IN A CUTTING CHAIN ON THE CHAIN SAW VIBRATION LEVEL. Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 9(1) 2010, 25-33 EFFECT OF THE EDGE GEOMETRY IN A CUTTING CHAIN ON THE CHAIN SAW VIBRATION LEVEL Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYSOKOWYDAJNYCH MASZYN DO POZYSKIWANIA DREWNA PROWADZONE W ZAKŁADZIE MECHANIZACJI LEŚNICTWA SGGW

BADANIA WYSOKOWYDAJNYCH MASZYN DO POZYSKIWANIA DREWNA PROWADZONE W ZAKŁADZIE MECHANIZACJI LEŚNICTWA SGGW Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 BADANIA WYSOKOWYDAJNYCH MASZYN DO POZYSKIWANIA DREWNA PROWADZONE W ZAKŁADZIE MECHANIZACJI LEŚNICTWA SGGW Jerzy Więsik Zakład Mechanizacji Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

EFFICIENCY AND TECHNICAL PARAMETERS OF THE CRUSHING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.0 DT MACHINE

EFFICIENCY AND TECHNICAL PARAMETERS OF THE CRUSHING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.0 DT MACHINE SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(1) 2008, 53-58 EFFICIENCY AND TECHNICAL PARAMETERS OF THE CRUSHING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.0 DT MACHINE Henryk Różański,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH TECHNOLOGII POZYSKANIA DREWNA POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI I KOSZTÓW

PORÓWNANIE WYBRANYCH TECHNOLOGII POZYSKANIA DREWNA POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI I KOSZTÓW Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 PORÓWNANIE WYBRANYCH TECHNOLOGII POZYSKANIA DREWNA POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI I KOSZTÓW Lucjan Długosiewicz Nadleśnictwo Nowa Dęba Włodzimierz Grzebieniowski Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE

EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE Katarzyna Łyp, Witold Zychowicz Katedra Maszyn Rolniczych i

Bardziej szczegółowo

Pomiar drewna w maszynach wielooperacyjnych komu to potrzebne?

Pomiar drewna w maszynach wielooperacyjnych komu to potrzebne? Pomiar drewna w maszynach wielooperacyjnych komu to potrzebne? Mgr inż. Witold Urbaniak ROGÓW 2-4 września 2015r. Pomiar drewna w maszynach wielooperacyjnych komu to potrzebne? Właściciel lasu/ Zarządzający

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Leśnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, ARKADIUSZ

Bardziej szczegółowo

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Inżynieria Rolnicza 5(13)/28 PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Franciszek Molendowski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Emilia Wysocka-Fijorek Stanisław Zając Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Tło historyczne podjęci badań 1. Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO (LARIX DECIDUA MILL.) NA RODOWEJ UPRAWIE POCHODNEJ W NADLEŚNICTWIE MIASTKO

OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO (LARIX DECIDUA MILL.) NA RODOWEJ UPRAWIE POCHODNEJ W NADLEŚNICTWIE MIASTKO Wojciech Wesoły Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Adriana Ogrodniczak, Maria Hauke-Kowalska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIOMASS OF PINE SAW TIMBER STANDS GROWING ON THE FRESH MIXED CONIFEROUS SITE. Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka

BIOMASS OF PINE SAW TIMBER STANDS GROWING ON THE FRESH MIXED CONIFEROUS SITE. Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2) 2007, 79-85 BIOMASS OF PINE SAW TIMBER STANDS GROWING ON THE FRESH MIXED CONIFEROUS SITE Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Zasoby drewna martwego w lasach na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Zasoby drewna martwego w lasach na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Zasoby drewna martwego w lasach na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Bożydar Neroj 27 kwietnia 2011r. 1 Zasady wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA PELETÓW SOSNOWYCH NA ICH WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE

WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA PELETÓW SOSNOWYCH NA ICH WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 307-315 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA PELETÓW SOSNOWYCH

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Robert Twardosz WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE LONG-TERM VARIABILITY OF THE NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION IN CRACOW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 85-90 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNIKI PRACY PRZY PRZERZYNCE DREWNA NA DRGANIA I SIŁY NA UCHWYTACH PILARKI SPALINOWEJ

WPŁYW TECHNIKI PRACY PRZY PRZERZYNCE DREWNA NA DRGANIA I SIŁY NA UCHWYTACH PILARKI SPALINOWEJ Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 WPŁYW TECHNIKI PRACY PRZY PRZERZYNCE DREWNA NA DRGANIA I SIŁY NA UCHWYTACH PILARKI SPALINOWEJ Krzysztof Wójcik, Jan Grzegorz Skarżyński Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych,

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW TRZEBIEŻOWYCH W DRZEWOSTANACH LIŚCIASTYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GRYFINO

RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW TRZEBIEŻOWYCH W DRZEWOSTANACH LIŚCIASTYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GRYFINO Ankudo-Jankowska Anna, Glura Jakub Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ankudo Leszek, Kowalczyk Hubert Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW

Bardziej szczegółowo

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe Zjazd 7. SGGW, dn. 28.11.10 r. Matematyka i statystyka matematyczna Tematy 1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe nna Rajfura 1 Zagadnienia Przykład porównania wielu obiektów w

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Cenowa elastyczność popytu na drewno na pierwotnym lokalnym rynku drzewnym w Polsce*

Cenowa elastyczność popytu na drewno na pierwotnym lokalnym rynku drzewnym w Polsce* sylwan 154 (2): 130 138, 2010 Cenowa elastyczność popytu na drewno na pierwotnym lokalnym rynku drzewnym w Polsce* Price elasticity of demand for timber on primary local wood market in Poland ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 20 Ceny drewna w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r.

Komunikat nr 20 Ceny drewna w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r. 19.03.2012 r. Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Komunikat nr 20 Ceny w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r. Opracowanie przygotowano na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH. ZASADNICZA SZKOŁA LEŚNA w MĘCKIEJ WOLI Jedyna zawodowa szkoła leśna w powiecie sieradzkim i województwie łódzkim

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH. ZASADNICZA SZKOŁA LEŚNA w MĘCKIEJ WOLI Jedyna zawodowa szkoła leśna w powiecie sieradzkim i województwie łódzkim OPERATOR MASZYN LEŚNYCH ZASADNICZA SZKOŁA LEŚNA w MĘCKIEJ WOLI 1972-2015 Jedyna zawodowa szkoła leśna w powiecie sieradzkim i województwie łódzkim DOŁĄCZ DO NAS!!! W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH. Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska

ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH. Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska ISSN 1644-0722 DOI: 10.17306/J.AFW.2015.2.14 www.forestry.actapol.net www.acta.media.pl SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 14(2) 2015, 149 160 ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Taksacja inwentaryzacja zapasu

Zakład Urządzania Lasu. Taksacja inwentaryzacja zapasu Zakład Urządzania Lasu Taksacja inwentaryzacja zapasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu Na najbliższych ćwiczeniach Kolokwium nr 1 PUL, mapy, podział powierzchniowy

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Deta Łuczycka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik leśnik 321[02]

I.1.1. Technik leśnik 321[02] I... Technik leśnik 32[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 33 Przystąpiło łącznie: 079 przystąpiło: 998 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 888 (89%) zdało: 378 (35,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Leśnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 2 KRZYSZTOF WÓJCIK Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI PELETÓW Z TROCIN SOSNOWYCH Z DODATKIEM TROCIN DRZEW LIŚCIASTYCH

FIZYCZNE I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI PELETÓW Z TROCIN SOSNOWYCH Z DODATKIEM TROCIN DRZEW LIŚCIASTYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 299-306 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org FIZYCZNE I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI PELETÓW

Bardziej szczegółowo

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy MIARY POŁOŻENIA Opisują średni lub typowy poziom wartości cechy. Określają tą wartość cechy, wokół której skupiają się wszystkie pozostałe wartości badanej cechy. Wśród nich można wyróżnić miary tendencji

Bardziej szczegółowo

VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND

VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5(2) 2006, 123-134 VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND Mieczysław Turski Agricultural University of Poznań

Bardziej szczegółowo

KURS ZAWODOWY DRWAL-PILARZ

KURS ZAWODOWY DRWAL-PILARZ KURS ZAWODOWY DRWAL-PILARZ 1. Nazwa szkolenia: Drwal pilarz 2. Czas trwania szkolenia: 120 godzin. 3. Główny cel szkolenia: nabycie i opanowanie przez kandydatów umiejętności z zakresu: zasad działania

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań dotyczący

Raport z badań dotyczący Raport z badań dotyczący testów palności drewna sosnowego zabezpieczonego preparatem DELTA Hydrolasur 5.10. Zleceniodawca: CHEMAR S.C. J. Heliński i Spółka Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk

Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk Sebastian Klisz Sławomir Kuliński sebastian.klisz@gdansk.lasy.gov.pl slawomir.kulinski@gdansk.lasy.gov.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Agnieszka Peszek, Sylwester Tabor Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

BIOMASA LEŚNA JAKO ŹRÓDŁO BIOENERGII I ISTOTNY SKŁADNIK EKOSYSTEMU LEŚNEGO

BIOMASA LEŚNA JAKO ŹRÓDŁO BIOENERGII I ISTOTNY SKŁADNIK EKOSYSTEMU LEŚNEGO Instytut Badawczy Leśnictwa 17-18 czerwca 2015 BIOMASA LEŚNA JAKO ŹRÓDŁO BIOENERGII I ISTOTNY SKŁADNIK EKOSYSTEMU LEŚNEGO ROMAN GORNOWICZ STANISŁAW GAŁĄZKA ROBERT KUŹMIŃSKI HANNA KWAŚNA ANDRZEJ ŁABĘDZKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zasobów drzewnych

Inwentaryzacja zasobów drzewnych Inwentaryzacja zasobów drzewnych Metody inwentaryzacji zapasu. Charakterystyka metody reprezentacyjnej. Przypomnienie Metody inwentaryzacji: - pomiarowa - szacunkowa - pomiarowo-szacunkowa - reprezentacyjna

Bardziej szczegółowo

EFFECTIVENESS OF SCOTS PINE LONGWOOD TIMBER CUT-TO-LENGTH (CTL) LOGGING

EFFECTIVENESS OF SCOTS PINE LONGWOOD TIMBER CUT-TO-LENGTH (CTL) LOGGING ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(3) 2012, 37-43 EFFECTIVENESS OF SCOTS PINE LONGWOOD TIMBER CUT-TO-LENGTH (CTL) LOGGING Bolesław Porter Warsaw University of Life Sciences

Bardziej szczegółowo

THE DYNAMICS OF STEM NECROSIS OCCURRENCE IN MOUNTAIN STANDS OF VARYING FOREST COVER INDEX AND GROUND SLOPE

THE DYNAMICS OF STEM NECROSIS OCCURRENCE IN MOUNTAIN STANDS OF VARYING FOREST COVER INDEX AND GROUND SLOPE ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(3) 2012, 17-28 THE DYNAMICS OF STEM NECROSIS OCCURRENCE IN MOUNTAIN STANDS OF VARYING FOREST COVER INDEX AND GROUND SLOPE Krzysztof Michalec,

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Nadleśnictwo Chrzanów Chrzanów, dnia 07.0.06 r. Zn. spr. Z.805..06 L.dz. 36. 06 CENNIK NR / 06 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Inżynieria Rolnicza 9(107)/08 OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Andrzej Zuchniarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu DECYZJA Nr /05 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków z dnia 07.07.05r w sprawie cen detalicznych na drewno stroisz oraz choinki obowiązujące od dnia 07.07.05 r w Nadleśnictwie Stąporków znak: ZG.805..05

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 111-117 INTENSYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRODUKCJI A POZIOM MECHANIZACJI PRAC W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA ENERGETYCZNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

ZMIANY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA ENERGETYCZNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(129)/211 ZMIANY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA ENERGETYCZNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Deta Łuczycka, Leszek Romański Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 409 416 Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii

Bardziej szczegółowo

Inteligentna analiza danych

Inteligentna analiza danych Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 150875 Grzegorz Graczyk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka rok akademicki: 2010/2011 Inteligentna analiza danych Ćwiczenie I Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Raport Warszawa - Kraków, 30 września 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Metodologia... 2 1.1. Dane... 2 1.1.1. Transakcje... 2 1.1.2. Lokalny poziom

Bardziej szczegółowo

Skutki ORKANU CYRYL w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

Skutki ORKANU CYRYL w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska Skutki ORKANU CYRYL w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska 1 MGR INŻ. MARIA KUC WYDZIAŁ LEŚNY, UNIWERSYTET ROLNICZY, KRAKÓW STAŻYSTKA W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA TARNOWSKA Powstanie Orkanu Cyryl 2 NiŜ baryczny,

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016,

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016, SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016, 203 213 www.forestry.actapol.net FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY pissn 1644-0722 eissn 2450-7997 DOI: 10.17306/J.AFW.2016.4.23

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne problemy wyceny nieruchomości leśnych, Kołobrzeg, października 2017 roku

Teoretyczne problemy wyceny nieruchomości leśnych, Kołobrzeg, października 2017 roku Jestto stary błąd, na tem utrzymywanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać. Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy,

Bardziej szczegółowo