TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Sierpień 2015

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3 Rozdział I. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 5 I. Rachunek bieżący i pomocniczy..5 II. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.7 III. Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt 7 IV. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową z wyłączeniem SKO ( Szkolnych Kas Oszczędności),.. 8 V. Rachunek lokaty terminowej w złotych i walutach wymienialnych 9 VI. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych.9 VII. Rachunek oszczędnościowy płatny na każe żądanie w walutach wymienialnych...9 VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych..10 IX. Przekazy w obrocie dewizowym...12 Rozdział II. Karty bankowe 13 I. Karta Visa Classic Debetowa II. Karta Visa Business Debetowa.. 13 III. Karta debetowa MasterCard...14 Rozdział III. Kredyty i Gwarancje 14 I. Kredyty gospodarcze.14 II. Kredyty dla osób fizycznych.. 16 III. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 17 IV. Gwarancje i poręczenia bankowe...18 Rozdział IV. Inne usługi 18 I. Czynności kasowe..18 II. Skarbiec nocny 19 III. Depozyty wartościowe i rzeczowe 19 IV. Usługi różne 19 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 5. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Banku Spółdzielczego oraz Prezes Zarządu i Wiceprezes mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem. wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Mikołajkach. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie 3

4 polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu realizacji transakcji ( publikowany w dniu poprzednim). 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Oddziału zgodnie z posiadanymi kompetencjami mogą ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego,pomocniczego lub dodatkowego 20,00 zł b) bieżącego dla rolników 10,00 zł c) ZUS- KONTO 2. Prowadzenie rachunku bez dostępu do bankowości internetowej miesięcznie: a) bieżącego, pomocniczego lub dodatkowego 18,00 zł b) bieżącego dla rolników 15,00zł c) ZUS- KONTO 2,00zł Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku, pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach: z zastrzeżeniem, że : - nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki ZUS KONTO. Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy od każdej dokonanej pojedynczej transakcji. 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach: z zastrzeżeniem, że: - nie pobiera się prowizji od wypłat z rachunku ZUS KONTO 0,3% nie mniej niż 3,00 zł max.120,00zł O/Mrągowo, Filia Mrągowo 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł O/Mikołajki 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł O/Pisz 0,3 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł- O/Mrągowo, Filia Mrągowo 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł- O/Mikołajki i O/Pisz 5. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 2,00 zł 5.2. w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 3,50 zł w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20,00 zł. 6. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy 4,00 zł przelew. 7. Dokonanie likwidacji rachunku: a) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego, ZUS-konto. 15,00 zł. lub do wysokości niższego salda b) rolniczego 10,00 zł lub do wysokości niższego salda 8. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. 9. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 250,00zł 9.1. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu 50,00zł 5

6 internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych małych ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 9.2. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych dużych ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 10. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych małych miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 11. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych dużych miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 100,00zł 50,00zł 10,00zł 20,00zł 12. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem Systemu 5,00zł Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 13. Przelewy w systemie internetowym I-Bank Corporate Banking na rachunek bankowy w złotych prowadzony : a) w Banku Spółdzielczym Mikołajki Bez opłat b) w innym banku krajowym samorządy 0,50 zł c) pozostali klienci instytucjonalni 1,50zł d) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zl płatności natychmiastowych BLUECASH 14. Przelewy w Systemie Bankowości Internetowej (SBI) na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Bez opłat b) w innym banku krajowym 1,00zł c) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zł płatności natychmiastowych BLUECASH 15. Wydanie kluczy do systemu a) do 4 sztuk Bez opłat b) za każdy następny klucz ponad 4 wg kosztów rzeczywistych c) za zniszczenie lub zgubienie klucza wg kosztów rzeczywistych 16. Opłata miesięczna za telefoniczną informację o stanie salda za 6,00 zł ppośrednictwem SMS 17. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym od kwoty limitu 1% nie mniej niż 100,00 zł 6

7 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY POLkKonto POL- Konto SStudent POL- Konto Junior 1. Otwarcie rachunku POL-Konto 2. Prowadzenie rachunku POL-Konto bez dostępu do bankowości internetowej - miesięcznie: Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku. 4,00 zł 0,00zł 0,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunek POL-Konto dokonana w: 3.1 jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, w Banku BPS SA, oraz zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku prowadzonego w: 5.1 jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, za wyjątkiem 1,00 zł 0,00zł 0,00zł przelewów określonych w pkt lokat w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.3. bieżące lub pomocnicze związane z działalnością 15,00zł Nie dotyczy gospodarczą właściciela konta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.4. w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. 8. Likwidacja rachunku przed upływem 3 m-cy od daty otwarcia 15,00zł lub do wysokości niższego salda 9. Sporządzenie dowodu wypłaty z POL-Konta 0,50 zł. 0,00zł 0,00zł 10. Prowadzenie rachunku internetowego w ramach Systemu 2,0zł 0,00zł 0,00zł Bankowości Internetowej (SBI) - miesięcznie (opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 11. Przelewy w SBI na rachunek bankowy w złotych: a) w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Bez opłat b) w innym banku krajowym 0,50 zł 0,00zł 0,00zł c) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zł płatności natychmiastowych BLUECASH 12. Za wydanie dodatkowego klucza dostępu do SBI w wg kosztów rzeczywistych przypadku jego zniszczenia lub zgubienia. 13. Przyznanie limitu w rachunku Pol-Konto a). do kwoty 500,00zł b). powyżej kwoty 500,00zł 25,00 zł 50,00 zł Nie dotyczy 14. Opłata miesięczna za telefoniczną informację o stanie salda za pośrednictwem usługi SMS III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT 3,00 zł 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 7

8 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Wpłata na rachunek Bez opłat 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata - gotówkowo w kasie Bez opłat - bezgotówkowo na rachunek prowadzony przez BS w Bez opłat Mikołajkach - bezgotówkowo na rachunek prowadzony w innym banku 10,00 zł b) kolejne wypłaty - gotówkowo w kasie 0,25% kwoty min.10,00 zł - bezgotówkowo na rachunek prowadzony przez BS w 0,25% kwoty min.10,00 zł Mikołajkach - bezgotówkowo na rachunek prowadzony w innym banku 0,25% kwoty min.10,00 zł 5. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET (opłata pobierana niezależnie ood opłaty wskazanej w pkt. 4 podpunkt a tiret trzeci lub podpunkt b tiret trzeci) plus opłata 3,50 zł 20,00 zł. 6. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Z WYŁĄCZENIEM SKO ( SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI) 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, w jednostkach Banku BPS SA; zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku prowadzonego w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, Banku BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5.2 innych bankach, z którymi Bank Spółdzielczy zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, 1,00 zł 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR: 3,50 zł 6.3. w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia Realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej: a) w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, oraz w innych bankach krajowych, 50,00 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym: a) w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, w 50,00 zł 8

9 zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz w innych bankach krajowych, 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 10. Likwidacja książeczki. V. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Wypłata gotówki z lokaty w PLN w jednostce Banku Spółdzielczego w Mikołajkach prowadzącej rachunek lokaty. 5. Wypłata gotówkowa z lokaty w walutach wymienialnych w walucie lub w złotych prowadzonej w danej jednostce banku Spółdzielczego w Mikołajkach (wypłaty powinny być awizowane na dwa dni robocze przed datą wypłaty) Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15% 0,15% 6. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej w PLN na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR: 3,50 zł w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Likwidacja lokaty VI.RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 2. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za 18,00 zł. każdy rozpoczęty miesiąc 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w 0,5% wg średniego kursu walucie obcej lub w złotych prowadzony przez Bank NBP nie mniej niż 20,00zł i nie Spółdzielczy w Mikołajkach więcej niż 120,00zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach dokonana : a) w walucie obcej b) w złotych Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15% 0,15% 5. Realizacja przelewu na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Mikołajki: 6. Likwidacja rachunku VII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 1.1 Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 30,00 zł 9

10 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądaniedla każdej waluty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzonych w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 5. Likwidacja rachunku walutowego VIII. DODATKOWE CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych - za jeden czek. W/g kosztów rzeczywistych 2. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 3. Inkaso czeku. 30,00 zł 4. Wydanie potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym 20,00 zł lub rachunku książeczki a vista 5. Wypłata gotówkowa z konta osobistego prowadzonego przez inny bank na podstawie ustnej dyspozycji Klienta w sytuacjach wyjątkowych, życiowych zdarzeń losowych 20,00 zł 6. Skup czeków wystawionych ( sprzedawanych) za granicą w tym czeków podróżnych i bankierskich (opłata jest pobierana od każdego czeku osobno) a) realizowanych w złotych 0,50% min.10,00zł b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min.20,00zł 7. Sprzedaż czeków płatnych za granicą a) podróżnych ( od łącznej wartości czeków) 0,50% min.10,00zł max 150,00zł 8. Realizacja zlecenia stałego w PLN- za każdy przelew: a) na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 1,00 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 3,50 zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 5,00 zł przelewu 10. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków, dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta: a) w strukturze Banku Spółdzielczego w Mikołajkach i w innych bankach krajowych, 50,00 zł 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale Banku Spółdzielczego w Mikołajkach prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 12. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczym w Mikołajkach prowadzącej 20,00 zł 10

11 rachunek, wysyłany przez drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym - raz w miesiącu, - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3,00 zł. b) listem poleconym, 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za 5,00 zł. wyciąg 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 5,00 zł księgowego) - od każdego dokumentu. 14. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za rok bieżący 25,00 zł b) za każdy rok poprzedni 35,00 zł Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 17. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość salda, zadłużenia lub jego brak lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 18. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 19. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 20. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 21. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 22. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 5,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 50,00 zł. 50,00 zł 30,00 zł 23. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Mikołajkach, b) z innymi bankami. 50,00 zł 24. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 50,00 zł 11

12 25. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 20,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej 30,00 zł zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 75,00 zł + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 6. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 8. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 80,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 60,00 zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 80,00 zł + koszty banków trzecich 12

13 Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Obsługa karty - miesięcznie Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku, przy czym pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1. POL-Konto 2,50 zł 3.2. POL-Konto Student 4,50 zł 3.3. POL-Konto Junior 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 0,00zł internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 6,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (Usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 10,00 zł Użytkownika. 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł II. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. Uwaga: Pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 13

14 b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2% min.10,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 5,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany. 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00zł 11. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty. 10,00zł 12. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granica po utracie karty 1500,00zł 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł III. KARTA DEBETOWA MASTERCARD 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Obsługa karty - miesięcznie Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku, przy czym pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1. POL-Konto 2,50 zł 3.2. POL-Konto Student 4,50 zł 3.3. POL-Konto Junior 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 0,00zł b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 6,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (Usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł Rozdział III. KREDYTY I GWARANCJE I. KREDYTY GOSPODARCZE 14

15 1. Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem kredytu preferencyjnego. 0,5% nie mniej niż 50,00zł nie więcej niż 1000,00 zł. Uwaga: prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej) - wg umowy z klientem: 2.1. inwestycyjnego: 2% 2.2. obrotowego w rachunku kredytowym, w tym kredytu 2% płatniczego : 2.3. obrotowego w rachunku bieżącym i rewolwingowego : 2% 2.4 obrotowego preferencyjnego 1% 2.5 komercyjnego obrotowego na finansowanie bieżącej 2% działalności rolniczej 2.6 inwestycyjnego preferencyjnego 1% 2.7. od kredytowej linii hipotecznej 2% 2.8. od kwoty pożyczki 2% 2.9. inwestycyjnego Wspólny Remont, 2% na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 1% częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii 1,85% RR;Z;PR;K01;K02 i MRcsk; 3. Prowizja za gotowość finansową naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy. Uwaga: nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki liczona od kwoty spłaconej przed terminem (o ile umowa nie stanowi inaczej) Uwaga: Dotyczy kredytów udzielonych od 1 marca 2013 roku. Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek), od kwoty prolongowanej: 6. Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego zwiększeniem kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - naliczana od kwoty zwiększenia kredytu, wynikającej z aneksu (płatna jednorazowo od każdego aneksu): 7. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu zmieniającego formę zabezpieczenia kredytu, płatne jednorazowo od każdego aneksu 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 i 7, dokonywanych na wniosek klienta - płatne jednorazowo od każdego aneksu. 0,02% za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy 1,5% od kwoty spłaconej przed terminem 2% nie mniej niż 100,00 zł 2% nie mniej niż 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 9. Za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia 50,00 zł od każdego aneksu 15

16 10. Za aneks do umowy kredytu preferencyjnego obrotowego do ,00-200,00 zł (klęskowego) skutkującego wydłużeniem okresu spłaty- od pow ,00-300,00 zł zadłużenia, 11. Sporządzenie i wysłanie wezwania z powodu n niedostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od każdego wysłanego wezwania 12. Sporządzenie i wysłanie powtórnego wezwania z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Kredytobiorcy od każdego wysłanego wezwania. 13. Sporządzenie i wysłanie wezwania z powodu n niedostarczenia dokumentów dot. rozliczenia kredytu od każdego wysłanego wezwania 50,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 14. Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania z ARiMR naliczana na koniec 31 grudnia każdego roku, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym następuje uruchomienie kredytu. II. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1% kwoty kredytu, nie mniej niż 200,00zł. 1. Udzielenie kredytu - prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu - wg umowy (płatna jednorazowo): 1.1. Gotówkowego, a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo 3 % rozliczeniowych i bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach od 3 m-cy b) dla pozostałych klientów, 5 % 1.2. o stałej stopie Kredyt Sezonowy a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo 3% rozliczeniowych i bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach od 3 m-cy b) dla pozostałych klientów 5% 1.3. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 3% w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach (od kwoty przyznanego kredytu), Uwaga: Wysokość prowizji za przedłużenie umowy kredytowej na kolejny okres jest równa kwocie prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Uniwersalnego kredytu hipotecznego dla osób prywatnych a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo 3% rozliczeniowych i bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach od 3 m-cy b) dla pozostałych klientów 5% 1.5. Mieszkaniowego Mój dom,. a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo 2% rozliczeniowych i bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach od 3 m-cy b) dla pozostałych klientów 4% 16

17 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej: 3. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu mieszkaniowego Mój Dom oraz Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego liczona od kwoty spłaconej przed terminem, przy czym : Uwaga: Dotyczy kredytów udzielonych od 1 marca 2013 roku. 3% nie mniej niż 100,00 zł 1% od kwoty spłaconej przed terminem, jeżeli okres między datą spłaty a terminem spłaty przekracza jeden rok, 0,5% od kwoty spłaconej przed terminem, jeżeli okres między datą spłaty a terminem spłaty nie przekracza jednego roku 4. Sporządzenie aneksu do umowy skutkującego podwyższeniem kwoty kredytu ( od różnicy pomiędzy dotychczasową,a nową wysokością kredytu ) 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.2 i 4, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: w przypadku zmiany postanowień o kredyt w wyniku indywidualnych negocjacji z klientem, w tym dotyczących obniżenia oprocentowania, Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o pobraniu prowizji niższej niż minimalna lub o nie pobieraniu prowizji. III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu kredytów z uwzględnieniem informacji o zadłużeniu oraz przyjętych formach zabezpieczenia lub o nie korzystaniu z kredytów w Banku. 3 % nie mniej niż 100,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 2. Wydanie opinii o Kliencie. 100,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia. 100,00 zł 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo). Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 1% min. 200,00 zł - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 5. Sporządzenie wydruku historii kredytu a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym, 80,00 zł b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach 100,00 zł poprzednich za każdy rok poprzedni. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu 10,00 zł lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku 80,00 zł po upływie terminu spłaty od każdego wysłanego monitu. 17

18 8. Inne czynności związane z obsługą kredytów: -wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, - wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki, w przypadku gdy dokumentacja kredytowa znajduje się w archiwum Banku, - wydanie zezwolenia na wyłączenie z zabezpieczenia hipotecznego części nieruchomości, 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. IV. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 80,00 zł 300,00 zł 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, 500,00 zł poręczenia lub awalu wekslowego. Uwaga: - prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, 2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie, 0,5% b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy. 1,0% 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu 1,0% - 4,0% wekslowego - ważności zobowiązania jednorazowo w dniu zawarcia umowy od kwoty udzielonej gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. 4. Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego zwiększeniem kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania - od kwoty objętej aneksem (jednorazowo od każdego aneksu): a) do 1 miesiąca włącznie, 1,0% b) powyżej 1 miesiąca. 3,0% 5. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.5. - jednorazowo od każdego aneksu. 1,0 % 6. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,5% Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych banków krajowych w systemie ELIXIR 2. Wypłaty gotówkowe dla klientów nie posiadających rachunków w Banku Spółdzielczym Mikołajki ( w przypadku rachunków zlikwidowanych) 0,50% min. 2,80 zł- dot. O/Mikołajki oraz O/Mrągowo i Filia Mrągowo 0,50% min. 3,00zł dot. O/Pisz 0,50% min. 3,00 zł Wpłaty gotówkowe dotyczące uiszczania opłaty skarbowej - wpłaty do 21,00zł 2,00zł od każdej wpłaty ( płatnej przez Klienta) - wpłaty powyżej 21,00zł 0,5% od wpłaty nie mniej niż 3,00zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub 18

19 banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., b) powyżej 10 szt. 0,5 % min.5,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe z wg porozumienia którymi Bank Spółdzielczy zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 5. Skup i sprzedaż walut obcych. II. SKARBIEC NOCNY 1. Wydanie portfela do skarbca nocnego i klucza do drzwiczek wyrzutni. III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE wg. ceny zakupu 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za 20,00 zł każdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za 10,00 zł wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu miesięcznie. 10,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 25,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie banku (na wniosek klienta). 100,00 zł 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach 100,00 zł bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji lub na zasadach stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, wzajemności organom i instytucjom. 5. Inkaso weksla od każdego weksla ( pobiera się z rachunku 10,00 zł wystawcy) 6. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od 1/6% sumy wekslowej 7. Protest weksla ( pobiera się od indosatariusza ) wg poniesionych kosztów 8. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki 10,00zł przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego ( liczy się łączną kwotę asygnaty inkasowej), 9. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków, dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta z innego Banku : 60,00zł Indywidualne stawki opłat i prowizji bankowych stosowane w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach. 19

20 I. Czynności kasowe klienci indywidualni i instytucjonalni 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych dotyczące : 1.1 Opłata za telefony stacjonarne w ramach Orange Polska SA (dawna TP SA) 1,00zł Mikołajki, O/Mrągowo, Filia Mrągowo 1.2 Poczta Polska RTV Mikołajki, O/Mrągowo, Filia Mrągowo 1,00 zł 1.3 Poczta Polska RTV O/Pisz 2,00zł 1.4 Gazownia rachunki Mikołajki, O/Mrągowo, Filia Mrągowo 1,00 zł Gazowania rachunki O/Pisz 2,50zł 1.5 Telewizja kablowa DEXTEL, TOYA O/Pisz 2,50zł 1.7 Opłata za energię - w ramach wszystkich Dostawców 1,00zł Zakład Energetyczny opłata za energię( Rejony: Białystok, Giżycko, Ełk ) 2,00zł O/Pisz 1.8 MultiMedia telewizja kablowa O/Mrągowo, Filia Mrągowo 1,50zł 1.9 Opłata składki ubezpieczenia KRUS Giżycko Mikołajki, O/Mrągowo, Filia Mrągowo 0,5% min.2,00zł Augustów O/Pisz 0,5% min 2,50zl 1.10 Wpłaty na rachunki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z 1,00zł. wyłączeniem wpłat na rachunek Gminy Mikołajki oraz Sorkwity Wpłaty na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu. 1,00zł Opłata podatku od nieruchomości 1,50zł. Nie stosuje się do wpłat podatku od nieruchomości na rachunki podmiotów, dla których Bank prowadzi rachunki bieżące lub pomocnicze. II Warunki obsługi rachunków PKZP i RAD RODZICÓW w Mikołajkach, w O/Mrągowo, w Filii Mrągowo, w O/Pisz, w Filii Pisz 1. Otwarcie rachunku 10,00zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00zł 3. Opłata za przelewy 2,50zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy 0,2% min.1,50zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego 0,2% min.2,00zł (opłata za czek wg. kosztów) 20

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku. zm.uz nr 86/2015 z dnia 29 września 2015r.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 59/2016 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 29.09.2016 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów w Lublinie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów w Lublinie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do uchwały Nr 32/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 30.03.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WISZNICACH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo