TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Sierpień 2015

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3 Rozdział I. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 5 I. Rachunek bieżący i pomocniczy..5 II. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.7 III. Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt 7 IV. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową z wyłączeniem SKO ( Szkolnych Kas Oszczędności),.. 8 V. Rachunek lokaty terminowej w złotych i walutach wymienialnych 9 VI. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych.9 VII. Rachunek oszczędnościowy płatny na każe żądanie w walutach wymienialnych...9 VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych..10 IX. Przekazy w obrocie dewizowym...12 Rozdział II. Karty bankowe 13 I. Karta Visa Classic Debetowa II. Karta Visa Business Debetowa.. 13 III. Karta debetowa MasterCard...14 Rozdział III. Kredyty i Gwarancje 14 I. Kredyty gospodarcze.14 II. Kredyty dla osób fizycznych.. 16 III. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 17 IV. Gwarancje i poręczenia bankowe...18 Rozdział IV. Inne usługi 18 I. Czynności kasowe..18 II. Skarbiec nocny 19 III. Depozyty wartościowe i rzeczowe 19 IV. Usługi różne 19 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 5. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Banku Spółdzielczego oraz Prezes Zarządu i Wiceprezes mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem. wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Mikołajkach. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie 3

4 polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu realizacji transakcji ( publikowany w dniu poprzednim). 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Oddziału zgodnie z posiadanymi kompetencjami mogą ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego,pomocniczego lub dodatkowego 20,00 zł b) bieżącego dla rolników 10,00 zł c) ZUS- KONTO 2. Prowadzenie rachunku bez dostępu do bankowości internetowej miesięcznie: a) bieżącego, pomocniczego lub dodatkowego 18,00 zł b) bieżącego dla rolników 15,00zł c) ZUS- KONTO 2,00zł Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku, pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach: z zastrzeżeniem, że : - nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki ZUS KONTO. Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy od każdej dokonanej pojedynczej transakcji. 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach: z zastrzeżeniem, że: - nie pobiera się prowizji od wypłat z rachunku ZUS KONTO 0,3% nie mniej niż 3,00 zł max.120,00zł O/Mrągowo, Filia Mrągowo 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł O/Mikołajki 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł O/Pisz 0,3 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł- O/Mrągowo, Filia Mrągowo 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł max.120,00 zł- O/Mikołajki i O/Pisz 5. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 2,00 zł 5.2. w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 3,50 zł w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20,00 zł. 6. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy 4,00 zł przelew. 7. Dokonanie likwidacji rachunku: a) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego, ZUS-konto. 15,00 zł. lub do wysokości niższego salda b) rolniczego 10,00 zł lub do wysokości niższego salda 8. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. 9. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 250,00zł 9.1. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu 50,00zł 5

6 internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych małych ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 9.2. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w pierwszym miesiącu funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych dużych ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 10. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych małych miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 11. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem systemu internetowego I-Bank Corporate Banking w kolejnych miesiącach funkcjonowania w przypadku wspólnot mieszkaniowych dużych miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 100,00zł 50,00zł 10,00zł 20,00zł 12. Prowadzenie rachunku z wykorzystaniem Systemu 5,00zł Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie ( opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 13. Przelewy w systemie internetowym I-Bank Corporate Banking na rachunek bankowy w złotych prowadzony : a) w Banku Spółdzielczym Mikołajki Bez opłat b) w innym banku krajowym samorządy 0,50 zł c) pozostali klienci instytucjonalni 1,50zł d) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zl płatności natychmiastowych BLUECASH 14. Przelewy w Systemie Bankowości Internetowej (SBI) na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Bez opłat b) w innym banku krajowym 1,00zł c) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zł płatności natychmiastowych BLUECASH 15. Wydanie kluczy do systemu a) do 4 sztuk Bez opłat b) za każdy następny klucz ponad 4 wg kosztów rzeczywistych c) za zniszczenie lub zgubienie klucza wg kosztów rzeczywistych 16. Opłata miesięczna za telefoniczną informację o stanie salda za 6,00 zł ppośrednictwem SMS 17. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym od kwoty limitu 1% nie mniej niż 100,00 zł 6

7 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY POLkKonto POL- Konto SStudent POL- Konto Junior 1. Otwarcie rachunku POL-Konto 2. Prowadzenie rachunku POL-Konto bez dostępu do bankowości internetowej - miesięcznie: Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku. 4,00 zł 0,00zł 0,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunek POL-Konto dokonana w: 3.1 jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, w Banku BPS SA, oraz zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku prowadzonego w: 5.1 jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, za wyjątkiem 1,00 zł 0,00zł 0,00zł przelewów określonych w pkt lokat w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.3. bieżące lub pomocnicze związane z działalnością 15,00zł Nie dotyczy gospodarczą właściciela konta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.4. w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. 8. Likwidacja rachunku przed upływem 3 m-cy od daty otwarcia 15,00zł lub do wysokości niższego salda 9. Sporządzenie dowodu wypłaty z POL-Konta 0,50 zł. 0,00zł 0,00zł 10. Prowadzenie rachunku internetowego w ramach Systemu 2,0zł 0,00zł 0,00zł Bankowości Internetowej (SBI) - miesięcznie (opłata pobierana niezależnie od opłaty wskazanej w pkt.2) 11. Przelewy w SBI na rachunek bankowy w złotych: a) w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Bez opłat b) w innym banku krajowym 0,50 zł 0,00zł 0,00zł c) w innym banku krajowym realizowany w systemie 5,00 zł płatności natychmiastowych BLUECASH 12. Za wydanie dodatkowego klucza dostępu do SBI w wg kosztów rzeczywistych przypadku jego zniszczenia lub zgubienia. 13. Przyznanie limitu w rachunku Pol-Konto a). do kwoty 500,00zł b). powyżej kwoty 500,00zł 25,00 zł 50,00 zł Nie dotyczy 14. Opłata miesięczna za telefoniczną informację o stanie salda za pośrednictwem usługi SMS III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT 3,00 zł 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 7

8 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Wpłata na rachunek Bez opłat 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata - gotówkowo w kasie Bez opłat - bezgotówkowo na rachunek prowadzony przez BS w Bez opłat Mikołajkach - bezgotówkowo na rachunek prowadzony w innym banku 10,00 zł b) kolejne wypłaty - gotówkowo w kasie 0,25% kwoty min.10,00 zł - bezgotówkowo na rachunek prowadzony przez BS w 0,25% kwoty min.10,00 zł Mikołajkach - bezgotówkowo na rachunek prowadzony w innym banku 0,25% kwoty min.10,00 zł 5. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET (opłata pobierana niezależnie ood opłaty wskazanej w pkt. 4 podpunkt a tiret trzeci lub podpunkt b tiret trzeci) plus opłata 3,50 zł 20,00 zł. 6. Opłata za zmianę karty wzorów podpisu 15,00 zł. IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Z WYŁĄCZENIEM SKO ( SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI) 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, w jednostkach Banku BPS SA; zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku prowadzonego w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, Banku BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5.2 innych bankach, z którymi Bank Spółdzielczy zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach, 1,00 zł 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR: 3,50 zł 6.3. w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia Realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej: a) w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, oraz w innych bankach krajowych, 50,00 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym: a) w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, w 50,00 zł 8

9 zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz w innych bankach krajowych, 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 10. Likwidacja książeczki. V. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Wypłata gotówki z lokaty w PLN w jednostce Banku Spółdzielczego w Mikołajkach prowadzącej rachunek lokaty. 5. Wypłata gotówkowa z lokaty w walutach wymienialnych w walucie lub w złotych prowadzonej w danej jednostce banku Spółdzielczego w Mikołajkach (wypłaty powinny być awizowane na dwa dni robocze przed datą wypłaty) Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15% 0,15% 6. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej w PLN na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR: 3,50 zł w innych bankach w systemie SORBNET 20,00 zł. 7. Likwidacja lokaty VI.RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 2. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za 18,00 zł. każdy rozpoczęty miesiąc 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w 0,5% wg średniego kursu walucie obcej lub w złotych prowadzony przez Bank NBP nie mniej niż 20,00zł i nie Spółdzielczy w Mikołajkach więcej niż 120,00zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach dokonana : a) w walucie obcej b) w złotych Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15% 0,15% 5. Realizacja przelewu na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Mikołajki: 6. Likwidacja rachunku VII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 1.1 Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 30,00 zł 9

10 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądaniedla każdej waluty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzonych w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Mikołajkach 5. Likwidacja rachunku walutowego VIII. DODATKOWE CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych - za jeden czek. W/g kosztów rzeczywistych 2. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 3. Inkaso czeku. 30,00 zł 4. Wydanie potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym 20,00 zł lub rachunku książeczki a vista 5. Wypłata gotówkowa z konta osobistego prowadzonego przez inny bank na podstawie ustnej dyspozycji Klienta w sytuacjach wyjątkowych, życiowych zdarzeń losowych 20,00 zł 6. Skup czeków wystawionych ( sprzedawanych) za granicą w tym czeków podróżnych i bankierskich (opłata jest pobierana od każdego czeku osobno) a) realizowanych w złotych 0,50% min.10,00zł b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min.20,00zł 7. Sprzedaż czeków płatnych za granicą a) podróżnych ( od łącznej wartości czeków) 0,50% min.10,00zł max 150,00zł 8. Realizacja zlecenia stałego w PLN- za każdy przelew: a) na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach 1,00 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 3,50 zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 5,00 zł przelewu 10. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków, dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta: a) w strukturze Banku Spółdzielczego w Mikołajkach i w innych bankach krajowych, 50,00 zł 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale Banku Spółdzielczego w Mikołajkach prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 12. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczym w Mikołajkach prowadzącej 20,00 zł 10

11 rachunek, wysyłany przez drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym - raz w miesiącu, - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3,00 zł. b) listem poleconym, 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za 5,00 zł. wyciąg 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 5,00 zł księgowego) - od każdego dokumentu. 14. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za rok bieżący 25,00 zł b) za każdy rok poprzedni 35,00 zł Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie. Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 17. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość salda, zadłużenia lub jego brak lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 18. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 19. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 20. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 21. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 22. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 5,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 50,00 zł. 50,00 zł 30,00 zł 23. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Mikołajkach, b) z innymi bankami. 50,00 zł 24. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 50,00 zł 11

12 25. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 20,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej 30,00 zł zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 75,00 zł + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 6. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 8. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 80,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 60,00 zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 80,00 zł + koszty banków trzecich 12

13 Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Obsługa karty - miesięcznie Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku, przy czym pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1. POL-Konto 2,50 zł 3.2. POL-Konto Student 4,50 zł 3.3. POL-Konto Junior 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 0,00zł internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 6,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (Usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 10,00 zł Użytkownika. 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł II. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. Uwaga: Pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 13

14 b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2% min.10,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 5,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany. 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00zł 11. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty. 10,00zł 12. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granica po utracie karty 1500,00zł 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł III. KARTA DEBETOWA MASTERCARD 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Obsługa karty - miesięcznie Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku, przy czym pierwsza opłata pobierana jest w miesiącu rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1. POL-Konto 2,50 zł 3.2. POL-Konto Student 4,50 zł 3.3. POL-Konto Junior 3,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 0,00zł b) w pozostałych bankomatach w kraju, 5,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 6,00 zł d)we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej. 5,00 zł h) w terminalach POS (Usługa Cashback) 2,50 zł 7. Rozpatrzenie reklamacji. wg. kosztów rzeczywistych 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 9. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utarcie karty 1000,00 zł Rozdział III. KREDYTY I GWARANCJE I. KREDYTY GOSPODARCZE 14

15 1. Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem kredytu preferencyjnego. 0,5% nie mniej niż 50,00zł nie więcej niż 1000,00 zł. Uwaga: prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej) - wg umowy z klientem: 2.1. inwestycyjnego: 2% 2.2. obrotowego w rachunku kredytowym, w tym kredytu 2% płatniczego : 2.3. obrotowego w rachunku bieżącym i rewolwingowego : 2% 2.4 obrotowego preferencyjnego 1% 2.5 komercyjnego obrotowego na finansowanie bieżącej 2% działalności rolniczej 2.6 inwestycyjnego preferencyjnego 1% 2.7. od kredytowej linii hipotecznej 2% 2.8. od kwoty pożyczki 2% 2.9. inwestycyjnego Wspólny Remont, 2% na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 1% częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii 1,85% RR;Z;PR;K01;K02 i MRcsk; 3. Prowizja za gotowość finansową naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy. Uwaga: nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki liczona od kwoty spłaconej przed terminem (o ile umowa nie stanowi inaczej) Uwaga: Dotyczy kredytów udzielonych od 1 marca 2013 roku. Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek), od kwoty prolongowanej: 6. Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego zwiększeniem kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - naliczana od kwoty zwiększenia kredytu, wynikającej z aneksu (płatna jednorazowo od każdego aneksu): 7. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu zmieniającego formę zabezpieczenia kredytu, płatne jednorazowo od każdego aneksu 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 i 7, dokonywanych na wniosek klienta - płatne jednorazowo od każdego aneksu. 0,02% za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy 1,5% od kwoty spłaconej przed terminem 2% nie mniej niż 100,00 zł 2% nie mniej niż 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 9. Za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia 50,00 zł od każdego aneksu 15

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo