Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011

2 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego..4 Tytuł B Pełnomocnictwa do rachunku...4 Tytuł C Dysponowanie KONTEM Z LWEM oraz Otwartym Kontem Oszczędnościowym 5 Tytuł D Zamknięcie rachunku....6 Rozdział II KONTO Z LWEM...6 Rozdział III Otwarte Konto Oszczędnościowe..7 Rozdział IV Lokata terminowa...8 Rozdział V Karty płatnicze....9 Tytuł A Wydanie karty Tytuł B Zasady uŝytkowania karty...10 Tytuł C Zasady rozliczeń. 11 Tytuł D Reklamacje i zgłoszenie utraty karty Tytuł E Rozwiązanie Umowy o kartę Rozdział VI Postanowienia dodatkowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki na jakich ING Bank Śląski S.A.: 1) prowadzi rachunki rozliczeniowe KONTO Z LWEM; 2) prowadzi rachunki Otwarte Konto Oszczędnościowe; 3) prowadzi rachunki Lokat terminowych; 4) udostępnia karty do rachunków KONTO Z LWEM; 2 Posiadaczami rachunków, o których mowa w 1 mogą być podmioty o statusie rezydenta, będące osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi osób fizycznych, spółkami partnerskimi osób fizycznych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości oraz wspólnotami mieszkaniowymi, a takŝe dotychczasowi Posiadacze, którym nie wypowiedziano dotychczasowych warunków Regulaminu. 3 UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank - ING Bank Śląski SA; 2) cashback - usługa umoŝliwiająca wypłatę gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych kartą w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem cashback dla kart, które posiadają udostępnioną taką usługę z uwzględnieniem wysokości limitu transakcyjnego na wypłatę gotówki. Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi cashback jest określona w KOMUNIKACIE; 3) dzień roboczy - dzień, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną; 4) infolinia - specjalna linia telefoniczna Banku słuŝąca do udzielania informacji, prowadzenia promocji i sprzedaŝy produktów bankowych; 5) HELP-LINE specjalna linia telefoniczna słuŝąca do udzielania doraźnej pomocy w zakresie funkcjonowania systemów bankowości elektronicznej; 6) karta - karta płatnicza do rachunku (karta debetowa) wydawana przez Bank do KONTA Z LWEM prowadzonego w PLN lub karta debetowa wydawana przez Bank do KONTA Z LWEM prowadzonego w EUR. Rodzaje kart wydawanych do KONTA Z LWEM określone są w KOMUNIKACIE; 7) kod PIN pięcioznakowy ciąg cyfr nadawany losowo przez Bank, słuŝący wraz z Numerem Klienta do identyfikacji UŜytkownika serwisu HaloŚląski; 8) KOMUNIKAT - komunikat dla posiadaczy rachunku udostępniany w oddziałach i na stronie internetowej Banku, informujący o walutach, w jakich prowadzone są rachunki i lokaty, terminach, na które otwierane są lokaty i minimalnych wkładach niezbędnych do otwarcia lokaty, oraz obowiązujących limitach transakcyjnych. 9) kursy walut - ustalane przez Bank w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyraŝonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym oraz rozrachunkach między klientami i Bankiem; 10) limit transakcyjny - wysokość kwoty, do której uŝytkownik karty moŝe dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Wysokości dostępnych do wyboru posiadacza rachunku limitów zamieszczane są w KOMUNIKACIE; 11) lokata lub rachunek lokaty - rachunek Lokaty terminowej; 12) okres umowny lokaty - wyraŝony w dniach lub miesiącach kalendarzowych okres, na który została zawarta lokata. Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek lokaty. W przypadku wyraŝenia okresu umownego w miesiącach ostatni dzień tego okresu upływa w dniu, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu umownego, a jeŝeli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma, to okres umowny upływa w ostatnim dniu tego miesiąca; 13) oddział - jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę klienta w bezpośredniej jego obecności; 14) organizacja płatnicza organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart wydanych w ramach danej organizacji np. VISA lub MAsterCard; 15) Partner Banku - osoba współpracująca z Bankiem w zakresie pośredniczenia w sprzedaŝy rachunków, na warunkach określonych w odrębnej Umowie; 16) PIN - poufny kod identyfikacyjny do karty; 17) posiadacz rachunku - posiadacz KONTA Z LWEM lub Otwartego Konta Oszczędnościowego; 18) prawo dewizowe - Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy; 19) przedsiębiorcy - podmioty, o których mowa w 2; 20) rachunek - KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe; 3

4 21) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych; 22) rezydent - podmiot posiadający status rezydenta określony w Ustawie Prawo dewizowe; 23) saldo debetowe - niedozwolone przekroczenie salda dostępnego na rachunku; 24) saldo dostępne - saldo rachunku powiększone o kwotę przyznanego kredytu w rachunku bieŝącym i pomniejszone o ewentualną blokadę środków na tym rachunku; 25) serwis telefoniczny HaloŚląski, serwis HaloŚląski - serwis bankowości telefonicznej oferowany przez Bank, na który składa się: a) serwis automatyczny - w którym dyspozycje realizowane są automatycznie, b) serwis operatorski - w którym dyspozycje realizowane są przez konsultanta, c) serwis SMS - w którym dyspozycje są realizowane za pomocą komunikatów SMS; 26) system bankowości internetowej ING BankOnLine, system ING BankOnLine - system bankowości internetowej oferowany przez Bank; 27) systemy bankowości elektronicznej - serwis telefoniczny HaloŚląski, system bankowości internetowej ING BankOnLine; 28) Tabela Opłat i Prowizji - Tabela opłat i prowizji ING Banku Śląskiego S.A.; 29) Umowa rachunku - Umowa rachunku KONTO Z LWEM lub Otwartego Konta Oszczędnościowego, dotycząca takŝe korzystania z systemów bankowości elektronicznej; 30) umowa o kartę Umowa rachunku zawierająca zapisy dotyczące kart; 31) uŝytkownik karty - osoba wskazana przez posiadacza rachunku, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie karty; 32) waluta rozliczeniowa waluta, w której dokonywane jest rozliczenie transakcji zagranicznych przez organizację płatniczą, w przypadku gdy transakcja dokonana jest w walucie innej niŝ waluta rozliczeniowa karty. Waluta rozliczeniowa dla danej karty podawana jest w KOMUNIKACIE. Tytuł A. Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego 4 1. Otwarcie rachunku moŝe nastąpić: 1) w oddziale, 2) za pośrednictwem Partnera Banku, 3) za pośrednictwem systemu ING BankOnLine; 4) za pośrednictwem strony internetowej Banku. 2. Zasady otwierania rachunków w sposób wskazany w ust.1 pkt.4 zamieszczone są na stronie internetowej Banku lub podawane za pośrednictwem infolinii Warunkiem otwarcia rachunku jest: 1) złoŝenie wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o zawarcie Umowy rachunku oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych; 2) podpisanie Umowy rachunku przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny. 3. Zawarcie Umowy rachunku przez pełnomocnika moŝe nastąpić tylko w przypadku, gdy pełnomocnikowi zostało udzielone w Banku pełnomocnictwo ogólne lub po przedłoŝeniu pełnomocnictwa z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Tytuł B Pełnomocnictwa do rachunku 6 1. Posiadacz rachunku w kaŝdym czasie trwania Umowy rachunku moŝe ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Udzielenie pełnomocnictwa zobowiązuje Posiadacza rachunku do uiszczenia przewidzianej prawem opłaty skarbowej. 4

5 7 1. Pełnomocnictwo, z zastrzeŝeniem ust.3, moŝe być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne - w ramach, którego pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz mocodawcy, ma prawo do zlecania dyspozycji dotyczących wszystkich rachunków Posiadacza rachunku zarówno w zakresie dysponowania saldem rachunku, jak i składania oświadczeń woli, zgodnie z Umową rachunku; 2) pełnomocnictwo szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo wyłącznie do dysponowania saldem rachunku oraz do składania następujących oświadczeń woli: zastrzegania i odwoływania zastrzeŝenia rachunku, dokumentu toŝsamości zgodnie z Umową rachunku. 2. Bank moŝe przyjąć pełnomocnictwo szczególne o innej treści niŝ opisane w ust.1 pkt Zakres pełnomocnictwa, jego zmiana lub odwołanie ustalane jest w formie pisemnej przez Posiadacza rachunku i moŝe być przez niego zmienione w czasie trwania Umowy. 4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, jak równieŝ prawo przeniesienia na inną osobę uprawnień wynikających z udzielonego mu pełnomocnictwa, ani teŝ prawo przepisania rachunku na siebie W przypadku otrzymania pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku musi być potwierdzona: 1) w kraju - przez notariusza; 2) za granicą - przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. 2. Korespondencję dotyczącą udzielenia pełnomocnictwa lub jego odwołania Posiadacz rachunku wysyła na adres dowolnego oddziału. 3. Powołanie lub odwołanie pełnomocnictwa nadesłane drogą korespondencyjną powinno zawierać: 1) imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) Posiadacza rachunku; 2) imię i nazwisko, adres, cechy dokumentu toŝsamości, PESEL pełnomocnika; 3) numer rachunku; 4) zakres pełnomocnictwa; 5) miejsce udzielenia/odwołania pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku. Podpis osoby uprawnionej powinien być, pod rygorem niewaŝności, zgodny ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie wzorów podpisów. 9 Pełnomocnictwo lub jego odwołanie sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczenia ponosi Posiadacz rachunku. 10 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) utraty całkowitej lub częściowej zdolności do czynności prawnych przez pełnomocnika; 3) odwołania pełnomocnika. Tytuł C Dysponowanie KONTEM Z LWEM oraz Otwartym Kontem Oszczędnościowym Dyspozycje do rachunku złoŝone w oddziałach Bank realizuje wyłącznie wtedy, gdy są podpisane zgodnie z: 1) wzorem podpisu złoŝonym, w obecności pracownika Banku, na Karcie Wzorów Podpisów stanowiącej integralną część Umowy, 2) uprawnieniami określonymi w Umowie rachunku lub na Karcie Wzorów Podpisów. 2. Wpłaty na KONTO Z LWEM oraz na Otwarte Konto Oszczędnościowe, z zastrzeŝeniem ust. 13, mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 3. Wypłaty z KONTA Z LWEM oraz z Otwartego Konta Oszczędnościowego, z zastrzeŝeniem ust. 13, mogą być dokonywane z zachowaniem postanowień zapisu 11 ust. 1 Regulaminu w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 4. Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w dowolnym oddziale, a takŝe poprzez systemy bankowości elektronicznej. 5. Wypłata gotówkowa wymaga przedłoŝenia dokumentu toŝsamości pozwalającego na identyfikację osoby dokonującej wypłaty. 6. Wypłaty gotówkowe z rachunków powyŝej kwoty określonej przez Bank, wymagają wcześniejszego zgłoszenia planowanej wypłaty. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kwot oraz terminów poinformowania Banku o planowanej wypłacie są prezentowane w odrębnym komunikacie udostępnianym w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 7. Bank moŝe dokonać zmiany w strukturze nominałowej Ŝądanej przez klienta wypłaty, kierując się własnym rozpoznaniem posiadanych zasobów gotówkowych. 8. Zasady korzystania z polecenia zapłaty oraz produktów kredytowych zawarte są w odrębnych regulacjach. 5

6 9. Bank odmawia realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy: 1) dyspozycja jest błędnie lub nieczytelnie wypełniona; 2) kwota dyspozycji przekracza saldo dostępne na rachunku; 3) dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami Umowy rachunku lub przepisami prawa; 4) rachunek został zastrzeŝony; 5) rachunek został zajęty przez organ egzekucyjny. 10. Bank realizuje dyspozycje pienięŝne, właściwe dla danej formy płatności najpóźniej w następnym dniu roboczym. 11. Bank w trosce o bezpieczeństwo środków klientów, zastrzega sobie prawo autoryzacji złoŝonej przez klienta dyspozycji polecenia przelewu oraz wypłaty gotówkowej. Brak moŝliwości przeprowadzenia tej autoryzacji u klienta w dniu złoŝenia zlecenia lub w następnym dniu roboczym, skutkować będzie odmową realizacji zlecenia. 12. Podstawą realizacji zlecenia płatniczego ze względu na obowiązujący w Banku system rozliczeń jest numer rachunku bankowego odbiorcy. Do naleŝytego wykonania zlecenia płatniczego nie jest konieczne, by Bank lub inne banki uczestniczące w rozliczeniu dokonały weryfikacji płatności pod kątem zgodności nazwy beneficjenta (odbiorcy płatności) z jego numerem rachunku bankowego. W przypadku podania przez klienta błędnego numeru rachunku bankowego, nawet gdyby poprawnie została oznaczona nazwa beneficjenta (odbiorcy płatności), Bank realizuje zlecenie płatnicze w oparciu o numer rachunku bankowego nie ponosząc odpowiedzialności odszkodowawczej za takie przeprowadzenie rozliczenia pienięŝnego. 13. Bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w walutach wymienialnych w bilonie. W przypadku wypłat gotówkowych dokonywanych w walutach wymienialnych w bilonie Bank wypłaca równowartość kwoty wypłaty w złotych polskich z zachowaniem zasad przewalutowań obowiązujących w Banku. 14. Do przeliczeń wpłat i wypłat dokonywanych w walucie innej niŝ waluta rachunku stosuje się postanowienia Regulaminu zawierania w ING Banku Śląskim S.A. Transakcji Wymiany Walutowych z Dostawą Natychmiastową. Koszty przewalutowania ponosi Posiadacz rachunku. 15. W przypadku powstania na rachunku salda debetowego Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego spłaty. Od salda debetowego naliczane są odsetki podwyŝszone w wysokości określonej w odrębnym Zarządzeniu Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Tytuł D Zamknięcie rachunku Zamknięcie rachunku następuje z chwilą rozwiązania Umowy przez: 1) posiadacza rachunku - w kaŝdym czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy na rachunku występuje saldo debetowe lub, w przypadku KONTA Z LWEM, gdy Posiadacz rachunku korzysta w Banku z produktów kredytowych; 2) Bank - z waŝnych przyczyn, za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem Umowy ze wskazaniem przyczyny. 2. Bank ma prawo zamknąć rachunek bez terminu wypowiedzenia, w przypadku: 1) braku obrotów na rachunku przez co najmniej 4 miesiące i utrzymywania się salda zerowego lub poniŝej zera; 2) niespłacenia salda debetowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 3) stwierdzenia przez Bank, Ŝe dokumentacja przedłoŝona przez Posiadacza rachunku okazała się fałszywa, niekompletna lub zawierała nieprawdziwe informacje, tudzieŝ jakiekolwiek z oświadczeń Posiadacza rachunku zawarte w Umowie rachunku okaŝe się nieprawdziwe. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy rachunku przez Bank, Posiadacz rachunku w trakcie trwania okresu wypowiedzenia powinien wskazać rachunek, na który Bank przekaŝe saldo zamknięcia rachunku. Brak takiej informacji spowoduje przeksięgowanie salda na nieoprocentowany rachunek. 4. W przypadku zamknięcia rachunku w sposób opisany w ust.2 Bank nie ma obowiązku pisemnego powiadamiania Posiadacza rachunku o tym fakcie. 5. Zamknięcie rachunku przez Bank bez okresu wypowiedzenia spowoduje przeksięgowanie salda na nieoprocentowany rachunek. Rozdział II KONTO Z LWEM KONTO Z LWEM moŝe być prowadzone jako: 1) rachunek bieŝący - słuŝący do gromadzenia środków pienięŝnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych; 2) rachunek pomocniczy - słuŝący do wyodrębnienia środków na określony cel (np. środki pienięŝne przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych) i przeprowadzania określonych rozliczeń pienięŝnych. 6

7 2. Rodzaje oraz waluty, w jakich moŝe być prowadzone KONTO Z LWEM określa KOMUNIKAT Umowa KONTA Z LWEM moŝe być zawarta bezterminowo lub na czas określony. 2. Umowa rachunku zawarta na czas określony zostaje automatycznie przekształcona na umowę bezterminową - w dniu jej wygaśnięcia, jeŝeli Posiadacz rachunku nie złoŝy w oddziale pisemnej dyspozycji zamknięcia rachunku, najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu, na jaki została zawarta. 15 Środki zgromadzone na KONCIE Z LWEM są nieoprocentowane. 16 W przypadku przedłoŝenia do realizacji przez Posiadacza rachunku czeku rozrachunkowego wystawionego w innym banku, Bank realizuje taki czek w drodze inkasa. KONTO Z LWEM zostaje uznane kwotą wskazaną na czeku rozrachunkowym po uzyskaniu z banku wystawcy czeku rozrachunkowego środków wystarczających do jego zapłaty Stałe zlecenie jest to zlecenie płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane cyklicznie z rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, o ile posiadacz rachunku złoŝy w Banku odpowiednią dyspozycję. 2. Warunkiem wykonania przez Bank stałego zlecenia jest pokrycie w saldzie rachunku, kwoty stałego zlecenia w dniu poprzedzającym datę realizacji płatności. 3. Stałe zlecenie przypadające na dzień wolny od pracy zostanie wykonane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 4. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek wskazany w ust. 2, Bank nie wykonuje zlecenia i w zaleŝności od złoŝonej dyspozycji powiadamia lub nie powiadamia posiadacza rachunku o niezrealizowaniu zlecenia. 18 Sposób dostarczenia wyciągów z rachunku, zawierających informacje o transakcjach przeprowadzonych na rachunku, określa dyspozycja posiadacza rachunku złoŝona w Oddziale lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Rozdział III Otwarte Konto Oszczędnościowe Otwarte Konto Oszczędnościowe to rachunek słuŝący do gromadzenia i przechowywania środków pienięŝnych. 2. Rodzaje i waluty, w jakich moŝe być prowadzone Otwarte Konto Oszczędnościowe określa KOMUNIKAT. 3. Rachunek Otwarte Konto Oszczędnościowe jest oferowany wyłącznie posiadaczom KONTA Z LWEM. 4. Posiadacz rachunku moŝe posiadać nie więcej niŝ dwa Otwarte Konta Oszczędnościowe w danej walucie. 5. Umowa rachunku Otwartego Konta Oszczędnościowego zawarta jest na czas nieokreślony Środki pienięŝne zgromadzone na Otwartym Koncie Oszczędnościowym oprocentowane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustalona jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Aktualna wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na ww. rachunkach podawana jest do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Banku. 2. Środki pienięŝne podlegają oprocentowaniu od dnia wpływu na rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę. Odsetki dopisywane są do stanu środków zgromadzonych na rachunkach w okresach miesięcznych, kaŝdego ostatniego dnia miesiąca. 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków w czasie trwania Umowy rachunku w przypadku zmiany jednego z następujących czynników: stóp procentowych NBP (stopy: dyskontowej lub redyskontowej lub kredytu lombardowego), ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, stopy WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, poziomu rezerw 7

8 obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki PienięŜnej, rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. 21 Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku złoŝoną w Oddziale lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej, miesięczny wyciąg z rachunku zawierający informacje o transakcjach przeprowadzonych na rachunku. Rozdział IV Lokata terminowa Posiadaczem rachunku lokaty moŝe być wyłącznie posiadacz KONTA Z LWEM. 2. Otwarcie rachunku lokaty następuje po złoŝeniu przez Posiadacza rachunku Dyspozycji otwarcia lokaty i przelewu środków na jej rachunek. 3. Rodzaje, terminy i waluty, na jakie przyjmowane są wpłaty na rachunki lokat, waluty w jakich są one prowadzone oraz minimalny wkład niezbędny do otwarcia rachunku lokaty określa KOMUNIKAT. 4. Środki pienięŝne zgromadzone na lokacie są oprocentowane wg stałej stopy procentowej. Wysokość stóp procentowych oraz zasady kapitalizacji odsetek są ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w Banku. 5. Wpłaty na lokatę są moŝliwe wyłącznie w formie bezgotówkowej poprzez przelew środków z KONTA Z LWEM lub Otwartego Konta Oszczędnościowego posiadacza lokaty. 6. Wypłaty z lokaty są moŝliwe wyłącznie w formie bezgotówkowej, poprzez przelew środków na KONTO Z LWEM lub Otwarte Konta Oszczędnościowego posiadacza lokaty. 7. Wypłata środków z rachunku lokaty wraz z odsetkami lub samych odsetek za ostatni okres umowny moŝe nastąpić w dniu zakończenia okresu umownego, a jeŝeli jest to dzień wolny od pracy, to w najbliŝszym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia okresu umownego. 8. Odsetki za ostatni okres umowny moŝna podjąć w całości lub części w dowolnym dniu kolejnego okresu. Odsetki od kapitału pomniejszonego o kwotę wypłaconych odsetek naliczane są od dnia wypłaty odsetek. 9. Odsetki nie podjęte w dniu zakończenia okresu umownego łącznie z kwotą znajdującą się na rachunku lokaty stanowią podstawę oprocentowania w następnym okresie umownym. 10. JeŜeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umownego, lokatę uwaŝa się za nowo zawartą na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień zakończenia poprzedniego okresu umownego. 11. W okresie umownym posiadacz lokaty terminowej nie moŝe dokonywać wpłat powiększających saldo tego rachunku. 23 Posiadacz rachunku lokaty moŝe złoŝyć, w kaŝdym czasie trwania okresu umownego, dyspozycję dotyczącą: 1) przelewu środków z rachunku lokaty wraz z odsetkami w dniu zakończenia okresu umownego na wskazany rachunek posiadacza lokaty prowadzony w Banku; 2) stałego przelewania odsetek na wskazany rachunek posiadacza lokaty prowadzony w Banku po upływie kaŝdego okresu umownego (nie dotyczy lokat zawartych na okres będący wielokrotnością 12 miesięcy); 3) przelewu odsetek za ostatni okres umowny na wskazany rachunek posiadacza lokaty prowadzony w Banku. 24 Do rachunku lokaty obowiązuje Karta wzorów podpisów ustanowiona do rachunku, z którego został dokonany przelew na lokatę, chyba, Ŝe Posiadacz rachunku chce ustanowić do tego rachunku odrębną Kartę wzorów podpisów. 25 Bank sporządza wyciąg z rachunku lokaty terminowej po kaŝdej zmianie danych finansowych na rachunku i przekazuje go Posiadaczowi rachunku, zgodnie z trybem wskazanym na Dyspozycji otwarcia lokaty. 26 8

9 1. Odsetki od środków pienięŝnych zdeponowanych na rachunku lokaty naliczane są codziennie od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego dzień upływu okresu umownego lub do dnia poprzedzającego likwidację lokaty przed terminem. 2. Odsetki dopisywane są do stanu środków zgromadzonych na lokacie na koniec okresu umownego lub w dniu likwidacji rachunku lokaty przed terminem Podjęcie kwoty lokaty w całości lub w części przed upływem okresu umownego jest równoznaczne z zamknięciem rachunku lokaty. 2. Podjęcie środków z rachunku lokaty w całości lub w części przed upływem okresu umownego, przez Posiadacza rachunku lub Bank, w tym takŝe w przypadku postępowania egzekucyjnego lub spłaty salda debetowego na rachunkach, powoduje wypłatę odsetek obniŝonych, naliczonych za czas trwania lokaty w wysokości określonej przez Bank i obowiązującej w dniu dokonania wypłaty. Wysokość odsetek obniŝonych w czasie trwania lokaty moŝe ulec zmianie w przypadkach określonych w 22, ust Podjęcie środków z lokaty przed upływem okresu umownego w celu ustanowienia kaucji stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania wobec Banku nie powoduje utraty odsetek. 28 Zamknięcie rachunku, z którego został dokonany przelew na lokatę, w trakcie trwania lokaty, jest równoznaczne z zamknięciem lokaty i podjęciem kwoty lokaty przed upływem okresu umownego. Rozdział V Karty płatnicze Tytuł A Wydanie karty Bank wydaje karty do KONTA Z LWEM prowadzonego w złotych lub w euro. 2. Bank na wniosek posiadacza rachunku wydaje karty osobom przez niego wskazanym. 3. ZłoŜenie dyspozycji o wydanie karty dla osoby wskazanej przez posiadacza rachunku jest równoznaczne z upowaŝnieniem tej osoby do dokonywania transakcji kartą w ramach limitów transakcyjnych określonych dla tej karty. 4. Posiadacz rachunku określa limity wydatków dla danej karty, odrębnie dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w ramach limitów transakcyjnych dopuszczonych przez Bank Bank wydaje kartę w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o kartę, a w przypadku konieczności odesłania umowy do Banku, od daty pozytywnego zweryfikowania przez Bank podpisanego przez posiadacza rachunku egzemplarza umowy. 2. W terminie wskazanym w ust. 1 Bank wydaje takŝe karty wydane w miejsce zastrzeŝonych lub reklamowanych. 3. Bank wydaje kartę wznowioną uŝytkownikowi karty przed upływem daty waŝności poprzedniej karty. 4. Bank określa sposób dostarczenia karty i PIN uŝytkownikowi karty, podając tę informację poprzez oddziały, stronę internetową Banku lub infolinię. 5. PIN jest niezbędny do realizacji czynności, o których mowa w 35 ust 1 6..UŜytkownik karty moŝe samodzielnie dokonać zmiany PIN w sposób wskazany przez Bank. Bank przekazuje tę informację poprzez oddziały, stronę internetową Banku lub infolinię. 31 W przypadku, gdy karta jest dostarczana uŝytkownikowi karty w stanie nieaktywnym, warunkiem korzystania z karty jest jej aktywowanie w sposób wskazany przez Bank. Bank przekazuje tę informację w piśmie przesyłanym wraz z kartą Umowa o kartę zawarta jest na czas oznaczony, do końca terminu waŝności ostatniej karty wydanej do rachunku. Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na karcie. 2. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłuŝaniu na okresy, na jakie Bank wydaje kolejne karty. Wydanie przez Bank karty na kolejny okres waŝności nie powoduje zmiany numeru karty oraz zmiany PIN. 9

10 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru karty dla wznowionej karty, o czym powiadomi jej uŝytkownika. 33 Posiadacz rachunku moŝe zrezygnować z karty w trakcie jej waŝności. Rezygnacja taka jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o kartę w zakresie tej karty Posiadacz rachunku ma prawo do odstąpienia od umowy o kartę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej karty dla danego uŝytkownika karty, o ile uŝytkownik karty nie dokonał Ŝadnej operacji przy uŝyciu tej karty. W takim przypadku Bank zwraca posiadaczowi rachunku pobrane opłaty za uŝytkowanie karty, natomiast obciąŝa go opłatą za wydanie karty. 2. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeŝeli przed jego upływem posiadacz rachunku złoŝy Bankowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia umowa w zakresie tej karty uwaŝana jest za niezawartą, a posiadacz rachunku zobowiązany jest zwrócić wydane karty. 3. W przypadku odstąpienia od umowy o kartę, Bank zamyka wydane karty. Tytuł B Zasady uŝytkowania karty Karta jest instrumentem płatniczym umoŝliwiającym uŝytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji związanych z działalnością gospodarczą posiadacza rachunku: 1) bezgotówkowych (płatności za towary i usługi) - realizowanych w punktach handlowo-usługowych, oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w Internecie, w przypadku, gdy taka usługa jest udostępniona do karty; 2) gotówkowych - w bankomatach i kasach banków, oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie, wyposaŝonych w terminale elektroniczne do obsługi kart oraz w ramach usługi cashback: 3) innych transakcji lub czynności wskazanych przez Bank w Komunikacie 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za fakt niehonorowania karty przez punkty handlowo-usługowe oznaczone znakiem akceptacji umieszczonym na karcie UŜycie karty wywołuje skutek finansowy poprzez: 1) złoŝenie podpisu na dokumencie - w momencie, gdy kartą jest dokonywana zapłata w punkcie handlowo-usługowym, w przypadku realizacji wypłaty gotówki w kasach banków oraz w ramach usługi cashback. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złoŝonym na karcie oraz złoŝonym w Banku; 2) wprowadzenie PIN - w przypadku uŝycia karty w bankomacie, realizacji wypłaty gotówki w kasach banków oraz w ramach usługi cashback, a takŝe podczas dokonywania zapłaty w punkcie handlowousługowym wyposaŝonym w urządzenie do weryfikacji PIN. 2. Transakcje dokonane kartą mogą być realizowane do wysokości salda dostępnego na rachunku, z uwzględnieniem limitów transakcyjnych ustalonych dla danej karty. 3. Zestawienie transakcji dokonanych przy uŝyciu karty zawarte jest w wyciągu z rachunku. 37 Posiadacz rachunku ma obowiązek zapoznać uŝytkownika karty z zasadami uŝytkowania karty określonymi w niniejszym Regulaminie. Posiadacz rachunku i uŝytkownik karty ponoszą odpowiedzialność za niezgodne z przepisami prawa uŝytkowanie karty. 38 Kartą moŝe posługiwać się wyłącznie uŝytkownik karty. 39 UŜytkownik karty zobowiązany jest do: 1) podpisania karty zgodnie ze wzorem podpisu składanym w Banku; 10

11 2) przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem naleŝytej staranności; 3) nieprzechowywania karty razem z PIN; 4) nieudostępniania karty i PIN osobom nieuprawnionym; 5) niezwłocznego, tj w terminie do 48 godzin zgłoszenia Bankowi utraty karty; 6) zgłoszenia kradzieŝy karty na Policję w przypadku podejrzenia kradzieŝy karty; 7) zniszczenia karty po upływie terminu jej waŝności. 40 Przy realizacji transakcji uŝytkownik karty moŝe zostać poproszony o potwierdzenie swojej toŝsamości. W takim przypadku uŝytkownik karty zobowiązany jest do okazania dokumentu toŝsamości. 41 Bank ma prawo kontaktować się z uŝytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania transakcji przy uŝyciu karty przez uŝytkownika karty Bank umoŝliwia całodobowe korzystania z karty, z zastrzeŝeniem ust Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania regularnych konserwacji technicznych systemu obsługującego karty. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak moŝliwości skorzystania z kart w czasie konserwacji, o której mowa w ust W przypadku błędnego wprowadzenia PIN przez uŝytkownika karty, ilość ponownych operacji wprowadzenia PIN jest uzaleŝniona od urządzenia, za pośrednictwem którego będzie dokonywana transakcja. Po wyczerpaniu ilości dopuszczalnych w danym urządzeniu prób wprowadzenia PIN przez uŝytkownika karty, Bank odmawia wykonania transakcji. W takim przypadku Bank blokuje moŝliwość posługiwania się kartą. 2. W przypadku zatrzymania karty w bankomacie/wpłatomacie/innym urządzeniu określonym w Komunikacie informacja dotycząca ustalenia dalszego sposobu postępowania z zatrzymaną kartą zostanie wyświetlona na ekranie bankomatu/ wpłatomatu/ innego urządzenia określonego w Komunikacie lub zostanie udostępniona przez jednostkę w posiadaniu, której znajduje się bankomat/wpłatomat/ inne urządzenie określone w Komunikacie. 3. Tryb postępowania w celu odblokowania karty określa Komunikat. 4. W przypadku nieodebrania lub nieodblokowania karty przez uŝytkownika karty w terminie 30 dni kalendarzowych, umowa o kartę ulega rozwiązaniu, a Bank dokonuje zamknięcia karty. Tytuł C Zasady rozliczeń 44 Wszelkie rozliczenia dotyczące transakcji krajowych i zagranicznych dokonywane są w walucie rachunku, do którego karta została wydana KaŜda transakcja dokonana przy uŝyciu karty powoduje zmniejszenie salda dostępnego na rachunku, poprzez zablokowanie kwoty transakcji na rachunku, bądź teŝ automatyczne obciąŝenie rachunku kwotą transakcji i ewentualnymi dodatkowymi opłatami i prowizjami zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. W przypadku transakcji, które powodują załoŝenie blokady, blokada jest znoszona w momencie obciąŝenia rachunku kwotą transakcji i odpowiednimi opłatami i prowizjami zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 2. JeŜeli w terminie 8 dni kalendarzowych od daty dokonania transakcji przez uŝytkownika karty Bank nie otrzyma z systemu płatniczego informacji o obciąŝeniu rachunku Banku, blokada zostaje zniesiona, a obciąŝenie rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi opłatami i prowizjami nastąpi po otrzymaniu informacji o obciąŝeniu rachunku Banku. Posiadacz rachunku zobowiązany jest utrzymywać na rachunku środki gwarantujące rozliczenie transakcji Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ waluta rozliczeniowa danej karty przeliczane są na tę walutę rozliczeniową z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie organizacji płatniczej, w 11

12 ramach której karta została wydana, w dniu rozliczenia transakcji. 2. JeŜeli karta została wydana do rachunku prowadzonego w złotych, kwotę transakcji przekazaną przez organizację płatniczą w walucie rozliczeniowej, Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz według Tabeli podstawowej Banku obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. 3. JeŜeli karta została wydana do KONTA Z LWEM prowadzonego w EUR transakcje krajowe obciąŝające rachunek klienta przeliczane są na EUR po kursie kupna dewiz Banku z dnia rozliczenia transakcji. Tytuł D Reklamacje i zgłoszenie utraty karty Reklamacja transakcji dokonanych przy uŝyciu karty wymaga formy pisemnej. UŜytkownik karty lub posiadacz rachunku moŝe zgłosić reklamację transakcji osobiście lub korespondencyjnie, w dowolnym oddziale. 2. Podpis uŝytkownika karty składany na pisemnej reklamacji transakcji dokonanych przy uŝyciu karty musi być zgodny z podpisem umieszczonym na karcie. 3. W trakcie postępowania reklamacyjnego Bank moŝe zwrócić się do uŝytkownika karty o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 60 dni kalendarzowych. Czas ten moŝe ulec wydłuŝeniu, o czym Bank poinformuje uŝytkownika karty pisemnie. 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Bank informuje uŝytkownika karty pisemnie. 48 Reklamacje dotyczące karty (związane z błędem nadruku na karcie, z uszkodzeniem mechanicznym karty, uszkodzeniem paska magnetycznego, zapomnieniem PIN) naleŝy zgłosić w dowolnym oddziale w formie pisemnej Fakt utraty karty naleŝy do 48 godzin zgłosić bezpośrednio do Banku. Bank przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia o utracie karty. Potwierdzeniem przyjęcia przez Bank zgłoszenia jest podanie osobie zgłaszającej utratę karty daty, godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia. 2. W przypadku podejrzenia kradzieŝy karty uŝytkownik karty zobowiązany jest zgłosić ten fakt na Policję. 3. Zgłoszenie faktu utraty karty do Banku jest podstawą zastrzeŝenia karty i pociąga za sobą zablokowanie moŝliwości korzystania z karty. Nie ma moŝliwości odwołania zastrzeŝenia karty. 50 Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą przez osobę nieuprawnioną od chwili zgłoszenia utraty karty Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje: 1) dokonane przez uŝytkownika karty; 2) dokonane przez osoby, którym uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN; 3) dokonane kartą przy uŝyciu PIN. 2. Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje dokonane z uŝyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR. Równowartość 150 EUR oblicza się według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia utraty karty. Ograniczenie to nie dotyczy transakcji, do których doszło z winy uŝytkownika karty, a w szczególności, gdy uŝytkownik: 1) nie przechowywał karty i nie chronił PIN, z zachowaniem naleŝytej staranności; 2) przechowywał kartę razem z PIN; 3) nie zgłosił Bankowi utraty karty do 48 godzin; 4) udostępnił kartę i PIN osobom nieuprawnionym; 5) nie zgłosił Bankowi niezgodności na wyciągu z rachunku, dotyczących w szczególności: kwestionowanych transakcji ujętych w wyciągu z rachunku, błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania lub jego udostępnienia w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine. 3. Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje dokonane po zgłoszeniu Bankowi utraty karty, jeŝeli doszło do nich z winy umyślnej uŝytkownika karty. 4. Posiadacza rachunku nie obciąŝają transakcje dokonane z uŝyciem utraconej karty, jeŝeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienaleŝytego wykonania zobowiązania przez Bank. 12

13 Tytuł E Rozwiązanie umowy o kartę Rozwiązanie Umowy rachunku powoduje automatyczne rozwiązanie umowy o kartę oraz natychmiastowe zamknięcie kart wydanych do rachunku. 2. Bank ma prawo wypowiedzieć umowę o kartę w przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji: 1) zablokowania rachunku przez Bank; 2) zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny; 3) podejrzenia fałszerstwa karty lub stwierdzenia naruszenia zasad jej uŝytkowania; 4) nieprzestrzegania przez posiadacza rachunku lub uŝytkownika karty postanowień umowy o kartę i niniejszego Regulaminu; 5) upadłości lub likwidacji podmiotu będącego posiadaczem rachunku. 3. W przypadkach określonych w ust.2 Bank wypowiada umowę w zakresie tej karty w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia umowy biegnie od daty doręczenia posiadaczowi rachunku, na adres wskazany dla doręczania korespondencji bankowej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Korespondencję Banku wysłaną na ww. adres posiadacza rachunku uwaŝa się za skutecznie doręczoną. Odmowa przyjęcia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty nie podjęto w terminie (awizo) wywołuje skutki doręczenia. 4. Skutkiem wypowiedzenia umowy o kartę jest: 1) zamknięcie karty przez Bank po upływie terminu wypowiedzenia; 2) obowiązek spłaty transakcji dokonanych kartą w trakcie trwania umowy o kartę; 3) obowiązek zwrotu karty do Banku, o ile rozwiązanie umowy o kartę nastąpiło w okresie waŝności karty 53 Karta jest własnością Banku i powinna być zwrócona na kaŝde jego Ŝądanie. W sytuacji gdy karta nie zostanie zwrócona posiadacza rachunku obciąŝają wszystkie transakcje dokonane kartą takŝe po zamknięciu karty za wyjątkiem przypadku, gdy został w Banku zgłoszony fakt utraty karty. Rozdział VII Postanowienia dodatkowe 54 Posiadacz rachunku lub osoba upowaŝniona w drodze pełnomocnictwa moŝe równieŝ dokonywać sprawdzenia salda na rachunku: 1) osobiście w kaŝdym oddziale; 2) korzystając z bankowości elektronicznej Posiadacz rachunku powinien na bieŝąco sprawdzać prawidłowość podanych na wyciągu księgowań i salda końcowego. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi niedostarczenia wyciągu z rachunku, który zawiera wykaz rozliczonych transakcji, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego sporządzenia lub udostępnienia za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie rozliczonych transakcji, błędnego księgowania lub nieprawidłowego salda rachunków Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania wyciągu zawiadomić Bank w celu przeprowadzenia sprostowania. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania korekty błędnie zaksięgowanej kwoty równieŝ we własnym zakresie. 4. Posiadacz rachunku korzystający z wyciągów odbieranych w Oddziale zobowiązany jest odbierać wyciągi w terminie do 14 dni kalendarzowych od ich sporządzenia. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nie odebrania przez Posiadacza rachunku wyciągów we wskazanym terminie. 5. Posiadacz rachunku lub uŝytkownik systemu bankowości internetowej ING BankOnLine korzystający z wyciągów dostępnych w formie elektronicznej za pośrednictwem ING BankOnLine, zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umoŝliwiający odtworzenie. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nie dokonania przedmiotowej archiwizacji

14 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest pisemnie powiadamiać Bank o wszelkich zmianach danych mających wpływ na prowadzenie rachunku, a w szczególności o zmianach formy organizacyjnej, nazwy, siedziby, osób upowaŝnionych do dysponowania rachunkiem, danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania posiadacza oraz danych personalnych uŝytkowników kart poświadczając je odpowiednimi dokumentami. Do dnia wpływu powyŝszych informacji do Banku, Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nie powiadomienia go o zmianie danych dotyczących rachunku. W przypadku przesyłania informacji o powyŝszych zmianach drogą korespondencyjną załączone dokumenty powinny być potwierdzone w trybie określonym w Bank zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy rachunku do wezwania klienta celem przedłoŝenia aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych. W przypadku braku dostarczenia dokumentów Bank zastrzega sobie prawo do zamknięcia rachunku za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem Umowy Bank, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązany jest do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających między innymi na identyfikacji i weryfikacji Posiadacza Rachunku, osób reprezentujących Posiadacza rachunku, jak równieŝ beneficjenta rzeczywistego, w tym ustaleniu struktury własności i zaleŝności Posiadacza rachunku. 2. W celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w pkt. 1 Posiadacz Rachunku jest zobowiązany na Ŝądanie Banku zarówno przy zawieraniu Umowy jak i w trakcie jej trwania - przedstawić wszelkie dokumenty i informacje, które okaŝą się niezbędne do realizacji w/w zadań oraz stosowania wskazanych powyŝej środków. W szczególności, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do: 1) przedstawienia i udokumentowania informacji oraz danych umoŝliwiających Bankowi ustalenie struktury własności na kaŝdym jej poziomie i zaleŝności Posiadacza rachunku, w celu dokonania identyfikacji i weryfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego, 2) deponowania u niezaleŝnego powiernika i przedstawienia - w odniesieniu do Posiadaczy rachunków będących spółkami emitującymi akcje na okaziciela oprócz informacji oraz danych wskazanych w punkcie 2.1 powyŝej, takŝe oświadczenia niezaleŝnego powiernika, Ŝe nie zwolni akcji ani nie przyjmie zlecenia przeniesienia tytułu własności do wspomnianych akcji bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie Banku. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zamknięcia rachunku za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem Umowy w przypadku braku spełniania wymogów opisanych w pkt. 1 i Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem okoliczności niezaleŝnych od Banku, takich jak: 1) błędy w treści dyspozycji; 2) błędy powstałe z winy innych podmiotów uczestniczących w procesie rozliczeniowym Za czynności związane z obsługą rachunku, a takŝe za usługi i produkty udostępnione w ramach rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji. Opłaty pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca lub po wykonaniu transakcji. 2. Zawarcie Umowy rachunku jest toŝsame z upowaŝnieniem Banku do pobierania z rachunku naleŝnych opłat i prowizji z tytułów, o których mowa w ust W przypadku braku środków na rachunku pobrane opłaty i prowizje spowodują powstanie salda debetowego Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: dostosowanie obowiązujących stawek do poziomu inflacji, podwyŝszenie standardu usługi/produktu, wzrost kosztów funkcjonowania usługi/produktu wskutek czynników zewnętrznych, 14

15 a w szczególności zmian cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmian cen w wyniku wprowadzenia usług/produktów komplementarnych. 2. Posiadacz rachunku udziela Bankowi nieodwołalnego upowaŝnienia do spłaty, ze środków zgromadzonych na posiadanych rachunkach lub lokatach, salda debetowego powstałego na innym rachunku z tytułu pobrania opłat i prowizji. 3. W przypadku, gdy rachunek KONTO Z LWEM, Otwarte Konto Oszczędnościowe lub lokata prowadzone są w róŝnych walutach, Bank przy spłacaniu salda debetowego dokona przewalutowania środków wg zasad stosowania kursów walutowych zawartych w obowiązującym w Banku Regulaminie zawierania w ING Banku Śląskim S.A. Transakcji Wymiany Walutowych z Dostawą Natychmiastową, który zostanie Posiadaczowi rachunku doręczony na jego Ŝyczenie Posiadacz rachunku moŝe dokonywać za pośrednictwem Banku obrotu dewizowego w rozumieniu Prawa dewizowego, z zastrzeŝeniem przewidzianych tam ograniczeń. 2. Posiadacz rachunku w przypadku dokonywania za pośrednictwem Banku obrotu dewizowego, jest zobowiązany wskazać tytuł prawny w związku z którym następuje przekaz lub rozliczenie, a na Ŝądanie Banku przedstawić wymagane prawem dokumenty. 3. Posiadacz rachunku zobowiązuje się składać dyspozycje podlegające kontroli dewizowej bezpośrednio w Banku lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem. 4. Bank zgodnie z przepisami Prawa dewizowego wykonuje kontrolę dewizową w zakresie czynności obrotu dewizowego, dokonywanych z jego udziałem i za jego pośrednictwem. 5. Transakcje, które zgodnie z prawem dewizowym wymagają wskazania tytułu prawnego w związku z którym następuje przekaz lub rozliczenie oraz okazania (na Ŝądanie Banku) wymaganych dokumentów, nie mogą być realizowane za pomocą systemów bankowości elektronicznej Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub zmian w obowiązującym Regulaminie z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: wprowadzanie nowych i nowelizacje ogólnych przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym, zmiany w ofercie Banku, a w szczególności rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub produktów lub rezygnacja z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych w ramach rachunku lub lokaty. 2. W przypadku zmiany Regulaminu Bank powiadamia Posiadacza rachunku o zmianie Regulaminu wypowiadając tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. Informację o wprowadzonych zmianach w Regulaminie, a takŝe wszelkie powiadomienia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy rachunku uwaŝa się za skutecznie doręczone, jeŝeli przesłane zostaną na adres wskazany do korespondencji w Umowie rachunku. JeŜeli do dnia wskazanego w powiadomieniu Posiadacz rachunku nie złoŝy pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uwaŝa się je za przyjęte. ZłoŜenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy rachunku, dokonanym z dniem złoŝenia oświadczenia. 3. O zmianach wprowadzanych w obowiązującym Regulaminie, Bank powiadamia Posiadacza rachunku poprzez załączenie stosowanej informacji do wyciągu z rachunków Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem r. 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 15

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych firm Katowice, luty 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych firm Spis treści: Katowice, lipiec 2006 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Ogólne warunki wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla małych firm Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich Załącznik nr 1 Do Instrukcji w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieŝących dla członków prowadzących działalność Nazwa i stempel firmowy WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo