Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ

2 Ryzyko płynności Ryzyko, że pojawi się niespodziewany spadek płynności podmiotu gospodarczego Rodzaje ryzyka płynności: związane ze zdolnością do zamiany aktywów na gotówkę w określonym czasie i po określonej cenie, związane z wypłacalnością, czyli zdolnością do regulowania zobowiązań bieżących Źródło: Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem...

3 Ryzyko kredytowe (credit risk) Zagrożenie niedotrzymania przez drugą stronę warunków kontraktu, Rodzaje ryzyka kredytowego: ryzyko niedotrzymania warunków (default risk) możliwość niedokonania płatności wynikających z warunków kontraktu (koncepcja negatywna), ryzyko wiarygodności kredytowej (creditworthiness risk) możliwość zmiany wiarygodności kredytowej drugiej strony (koncepcja neutralna) Rodzaje ryzyka kredytowego wg charakteru drugiej strony kontraktu: ryzyko kredytobiorcy/emitenta (borrower/issuer risk) w przypadku kredytu lub obligacji, ryzyko kontrpartnera (counterparty risk) w przypadku gdy kontrakt nie jest instrumentem dłużnym (np. przy opcji) Źródło: Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem...

4 RYZYKO PŁYNNOŚCI

5 Podstawa ryzyka płynności Relacje pomiędzy zobowiązaniami krótkoterminowymi a aktywami płynnymi Kapitał obrotowy netto

6 Czym jest płynność finansowa? Wskaźniki płynności dostarczają informacji o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań, tzn. zobowiązań płatnych w ciągu 1 roku. Regulowanie zobowiązań bieżących zależy od stanu środków pieniężnych oraz możliwości zamiany innych składników majątku obrotowego na gotówkę w krótkim okresie.

7 Czym jest kapitał obrotowy netto? Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kap. obr. Kapitały własne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał stały K. Mazur 7

8 Kapitał stały = kapitały własne + zobowiązania długoterminowe Kapitał obrotowy (pracujący) = kapitał stały aktywa trwałe Kapitał obrotowy netto= majątek obrotowy kapitały obce krótkoterminowe Kapitał obrotowy = kapitał pracujący Kapitał obrotowy brutto to aktywa bieżące (aktywa krótkoterminowe), czyli środki spółki służące do finansowania bieżącej działalności. Po odjęciu od kapitału obrotowego brutto krótkoterminowych zobowiązań otrzymujemy kapitał obrotowy netto

9 Istota kapitału obrotowego netto Pojęcie kapitał obrotowy netto wiąże się najczęściej z podejmowaniem krótkoterminowych decyzji finansowych. Kluczowe decyzje: określenie wielkości niezbędnych aktywów obrotowych określenie sposobów ich finansowania.

10 Istota kapitału obrotowego netto W początkowych fazach rozwoju przedsiębiorstwa zwykle brakuje kapitału finansującego aktywa obrotowe Dlatego aktywa obrotowe finansowane są początkowo kapitałem obrotowym w formie zobowiązań nie kapitałowych: zobowiązań wobec pracowników (gdy wynagrodzenia są płacone z dołu lub gdy są opóźniane o dłuższy okres), zobowiązań wobec dostawców, zobowiązań wynikających z operacyjnego (manipulacyjnego) odroczenia płatności np. odroczonej płatności faktury Dlatego jest tworzona rezerwa na kapitał obrotowy

11 Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Polityka kredytowa Okres utrzymania zapasów Okres spływu należności Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Okres regulowania zobowiązań Okres konwersji gotówki

12 Jakie czynniki kształtują płynność finansową? Czynniki kształtujące płynność finansową Czynniki zależne od przedsiębiorstwa Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa Wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego Wpływające na niektóre składniki kapitału obrotowego Wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego Wpływające na niektóre składniki kapitału obrotowego Np. Strategia finansowa Np. rentowność sprzedaży Np. koniunktura gospodarcza Np. koszt kapitału obcego

13 Rodzaje wskaźników płynności Wskaźniki statyczne Wskaźniki dynamiczne Wskaźniki dotyczące strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto

14 Statyczne metody analizy płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Wskaźnik szybkiej płynności finansowej Wskaźnik środków pieniężnych Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

15 Wskaźnik: bieżącej płynności finansowej i wskaźnik szybki Przedział optymalny: (1,5 2,0) Powyżej 3: należy zbadać zapasy i należności Wzrost może oznaczać mniejsze ryzyko i odsetki (obsługa zadłużenia) Przedział optymalny: (1,0-1,2) (dobrze jest widziane, jeśli jest zbliżony do WBP) *O ile są częścią majątku obrotowego

16 Wskaźniki płynności Zalecana wartość kilka do kilkunastu % Przedział optymalny: (1,0-1,2) (dobrze jest widziane, jeśli jest zbliżony do WBP

17 Korekta wskaźników WPPFS skorygowany wskaźnik bieżącej płynności Min 1 C=1 doskonała zgodność pomiędzy wartością rynkową a księgową C>1 przedsiębiorstwo dysponuje większym rozmiarem majątku płynnego niż wynika to z ksiąg C<1 - przedsiębiorstwo dysponuje mniejszym rozmiarem majątku płynnego niż wynika to z ksiąg M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, r. 2

18 Zakres korekt - zobowiązania bieżące : Stale wymagalne (kapitał spontaniczny) Wymagalne okresowo

19 Zakres korekt aktywa bieżące: Zapasy surowców korekta o część niepłynną (zaliczki na poczet dostaw, produkcja w toku bez półfabrykatów, surowce i materiały zbędne, wyroby gotowe oraz towary nie znajdujące nabywców) Należności korekta o należności nieściągalne, sporne, wekslowe (związane z przedterminowymi) Gotówka w kasie np. przeznaczona na nadchodzącą płatność Papiery wartościowe korekta o wysokość cichej rezerwy Rozliczenia międzyokresowe czynne nieiwlka kwota moża być pominięta

20 Dynamiczne wskaźniki płynności wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży, wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań bieżących

21 Dynamiczne wskaźniki płynności Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik ten pokazuje ile gotówki wpływa do przedsiębiorstwa w danym czasie ze zrealizowanej sprzedaży Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem W jakim stopniu przedsiębiorstwo może pokryć wszystkie zobowiązania pomocą gotówki Wykorzystywana jest kategoria gotówka netto z działalności operacyjnej

22 Wskaźniki dotyczące strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto Wskaźnik mierzący płynność aktywów bieżących: Wskaźnik mierzący zdolność do płacenia bieżących zobowiązań: M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, r. 4

23 RYZYKO PŁYNNOŚCI I ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ

24 Zarządzanie gotówką model Millera-Orra Założenia: Prawdopodobieństwo spadku i wzrostu gotówki jest takie samo i równe 0,5 (gotówka wpływa i wypływa z taką samą częstotliwością) Należy określić taki zakres gotówki, w którym jest płynność, ale także nie ma wysokich kosztów alternatywnych

25 Model Millera-Orra-podstawowe limity Limit dolny LL (lower limit) przekroczenie może zagrażać płynności, Limit górny UL (upper limit) przekroczenie nie ma uzasadnienia ekonomicznego, Punkt odnowienia RP (reodrer point)- wartość, wokół której powinny być utrzymywane stany gotówkowe

26

27 Model Millera-Orra obliczanie RP Natomiast Gdzie: F- koszt transferu środków pieniężnych, i-dzienna stopa procentowa S E2 - wariancja dziennego stanu środków pieniężnych LL- limit dolny

28 Model Millera-Orra obliczanie parametrów Korzystamy z funkcji: f(t)=a+bt Parametry wyliczane są z układu równań: Następnie obliczana jest wariancja gotówki: = Gdzie: -wariancja środków pieniężnych, k-liczba parametrów funkcji trendu, y t - wartości obserwowane, y t - wartości szacowane na postawie funkcji trendu

29

30

31 RYZYKO KREDYTOWE

32 Podstawa: Credit Rating Zależność od polityki kredytowej - Credit Scoring

33 Credit Rating Ocena przez agencje ratingową (ang. credit rating agency) firmę zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze a także oceną samych instrumentów dłużnych Do podmiotów podlegających ocenie należą: spółki, fundusze, banki, organizacje, rządy państw.

34 Najważniejsze agencje ratingowe Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, A. M. Best Dominion Bond Rating Service

35 Najważniejsze agencje ratingowe Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, A. M. Best Dominion Bond Rating Service

36 Skala ratingu według Standard &Poor's długookresowe poziomy ratingowe: poziom inwestycyjny (AAA, AA, A, BBB) poziom spekulacyjny (BB, B, CCC, CC, C, D). może także zawierać znaki + i -, które określają różnice w ramach jednej kategorii. P. Milewski (1999) Ratingi w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem ratingu ubezpieczeniowego Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 9-10, s. 21

37 Strategie polityki kredytowej Strategia agresywna: Nastawiona na maksymalizację wielkości sprzedaży, Stosowane są stosunkowo długie terminy płatności, Stosowana jest łagodna polityka ściągania należności. Strategia konserwatywna Nastawiona na minimalizację należności przeterminowanych i nieściągalnych, Charakteryzuje się krótkimi terminami płatności, Wymagania stawiane klientom oparte są na stosowaniu prawnych zabezpieczeń należności. Strategia elastyczna Ma charakter pośredni, Zależy od warunków otoczenia.

38 Ryzyko kredytowe Składają się na nie trzy elementy elementy: Prawdopodobieństwo niedotrzymania Straty w wypadku niedotrzymania Korelacja niedotrzymania (ważne przy modelowaniu ryzyka)

39 Rodzaje instrumentów polityki kredytowej Instrumenty polityki kredytowej Warunki płatności Opusty cenowe Limity kredytu Zabezpieczenia

40 Instrumenty polityki kredytowej -warunki płatności Zaliczka Stosowana jedynie w stosunku do klientów dużego ryzyka Płatność kasowa Klient płaci pełną cenę w momencie zakupu, stosowana przy dużym ryzyku Krótki termin płatności Związany z tzw. skontem kasowym i limitem kredytu dla niewielkich transakcji Standardowy termin płatności Dla klientów o umiarkowanym i małym ryzyku Jeśli klient składa zamówienie optymalne Jeśli taka jest polityka stosowana w branży Długi termin płatności Dla klientów o umiarkowanym lub małym ryzyku Stanowi formę wynagrodzenia klienta Termin ściągania należności Termin płatności powiększony o tolerowany termin przekroczenia Karne odsetki

41 Instrumenty polityki kredytowej -opusty cenowe Opust hurtowy Za ilość, Odpowiedni dla każdej klasy ryzyka Skonto kasowe Za przyspieszenie płatności Opust sezonowy Stosowany poza szczytem sprzedaży Dla klientów o niskim i umiarkowanym ryzyku Opust funkcjonalny udzielany w zamian za pełnienie określonych funkcji np. dystrybucyjnych czy promocyjnych związanych z ofertą sprzedaży.

42 Instrumenty polityki kredytowej - limity kredytu Kredyt rewolwingowy (odnawialny) jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej Kredyt w rachunku otwartym jest uprawnieniem posiadacza rachunku i jednocześnie kredytobiorcy do zadłużenia się w tym rachunku na warunkach określonych w umowie kredytowej, limit kredytu zależy od wolumenu danej transakcji, Kredyt ratalny Kontrahent spłaca swoje zobowiązania względem firmy w kilku ratach Stosowane jest przy dużych zamówieniach Kredyt dokumentowy Dotyczy transakcji zagranicznych gdzie np. bank jest gwarantem

43 Instrumenty polityki kredytowej - zabezpieczenia Zabezpieczenia wierzytelności Osobiste Rzeczowe

44 Zabezpieczenia osobiste poręczenie, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności (na osobę trzecią), przystąpienie do długu (przez osobę trzecią).

45 Zabezpieczenia rzeczowe zastaw (pozwala dysponować), zastaw rejestrowy (korzysta zastawca), hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie (przenosi prawo własności), Kaucja (np. środki pieniężne).

46 Metody analizy ryzyka kredytowego Metody analizy ryzyka kredytowego Metody ilościowe Metody jakościowe Metody mieszane

47 Analiza ryzyka kredytowego metody ilościowe Selekcja zbioru zmiennych do modelu Obliczenie prawdopodobieństwa należności nieściągalnych Określenie parametrów modelu Ustalenie klas ryzyka kredytowego

48 Analiza ryzyka kredytowego metody Zalety: ilościowe (tzw. credit scoring) obiektywizm uzyskanych wyników (dzięki sformalizowanym procedurom), możliwość ustalania prawdopodobnych należności nieściągalnych Wady: brak informacji jakościowych dokładność w odniesieniu do krótkiego okresu

49 Analiza ryzyka kredytowego metody jakościowe Bazują na obserwacji zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych, których nie można skwantyfikować Wady: brak procedury selekcji danych, subiektywność wyników

50 Analiza ryzyka kredytowego metody mieszane Wykorzystują dane mierzalne i niemierzalne Są najczęściej stosowane w praktyce

51 Metoda punktowa Jest metodą mieszaną, Oparta jest na bilansie i rachunku zysków i strat, Wykorzystuje wskaźniki analizy finansowej, Stosowany także przez BIK, Wartości graniczne są wyznaczane na podstawie: Średnich branżowych, Danych historycznych, Wartości normatywnych.

52 Metoda punktowa - procedura Ustalenie wartości wskaźników Przyporządkowanie wartościom punktów Sumowanie celem ustalenia całkowitego ryzyka kredytowego Odszukanie przedziału ryzyka w tabeli Określenie prawdopodobieństwa powstania należności nieściągalnych

53 Metoda punktowa

54 Metoda punktowa Obliczany jest wskaźnik poziomu należności nieściągalnych: Nazwa klasy ryzyka kredytowego Przedziały klas ryzyka (w punktach) Wskaźnik ryzyka kredytowego Klasa małego ryzyka P1 Klasa umiarkowanego P2 ryzyka Klasa miarkowanego P3 ryzyka wymagającego kontroli Klasa dużego ryzyka P4 Klasa bardzo dużego ryzyka P5

55 Metoda standardu kredytowego Obejmuje pięć standardów kredytowych: ogólną charakterystykę klienta - dobra reputację, odpowiedzialność, przewidywalność zachowań zdolność finansową klienta (płynność, rentowność, zadłużenie i aktywność) pokrycie kapitałowe (wysokość nadwyżki kapitałów nad zobowiązaniami) jakość aktywów (trwałość, czyli nowoczesność mt, postać rzeczowa, łatwość upłynnienia majątku obrotowego), ogólne warunki otoczenia (fazę cyklu koniunkturalnego, zdolności rozwojowe branży, politykę rządu),

56 Metoda standardu kredytowego Źródło: Sierpińska M., Wędzki D., s. 158

57 Metoda standardu kredytowego Zalety: podejście kompleksowe, dokładność, lepsze wyodrębnienie klas ryzyka Wady: złożoność

58 Metoda scoringowa MDA (ang. multiple-discriminant analysis), wykorzystywane są do przewidywania problemów finansowych, w tym ryzyka utraty zdolności kredytowej Y=A 1 X 1 +A 2 X 2 + +AnXn Y punktowa ocena jakości kredytu A1, A2,..., AN - współczynnik korelacji odpowiednich czynników (zmiennych niezależnych) z rzetelnością zapłaty, X1, X2,..., XN - zmienne niezależne (np. wskaźniki płynności, zadłużenia, długość okresu współpracy Liczba punktów Y Zalecenie Poniżej 5 Nie udzielać kredytu 6-10 Udzielić kredytu na 7 dni.

59 KAPITAŁ PODWYŻSZONEGO RYZYKA

60 Podejście do ryzyka Koncepcja neutralna

61 Zewnętrzne własne źródła finansowania nowych przedsiebiorstw Love Money Kapitał podwyższonego ryzyka Aniołowie Biznesu Private Equity Venture capital (formalne)

62 Kapitał podwyższonego ryzyka W przypadku nowych przedsięwzięć wyższe ryzyko Wprowadzanie na rynek nowego produktu wyższe ryzyko Inwestycjom o zwrocie odwleczonym w czasie i niepewnym towarzyszy wysoki zwrot

63 Faza zasiewu Aniołowie biznesu Faza startu Venture capital Faza ekspansji Wykupy Refinansowanie Ratowanie i restrukturyzacja Fundusze private equity Potrzeba finansowania pomostowego Kreczmańska-Gigol K. (2010) Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, s. 171

64 Fundusze private equity Rozwinęły się w USA od lat 70. (W Polsce od 90) Zajmują się długoterminowymi inwestycjami w spółki: Niepubliczne (nie są notowane na giełdzie), O ugruntowanej pozycji rynkowej, O dużym potencjale rozwojowym (możliwość eksportu, możliwość konsolidacji branży)

65 Fundusze private equity Są zaangażowane w zarządzanie firmą Członkami rad nadzorczych są kluczowi menedżerowie funduszu, Korzyść dodatkowa: kontakty międzynarodowe funduszu Motywacją funduszu jest wysoka stopa zwrotu (w Polsce wymagane jest 300% w ciągu kilku lat)

66 Aniołowie biznesu Zwane też. nieformalnym venture capital (bez pośrednictwa formalnej instytucji) Inwestorzy prywatni lokujący nadwyżki w firmy dobrze zapowiadające się o podwyższonym ryzyku, Preferowane są branże zaawansowanych technologii, Aniołowie zrzeszeni są w Polsce w dwa konsorcja: PolBAN i Leviatan Business Angels) Aniołowie zwykle pozostają anonimowi Oczekiwana stopa zwrotu: min. 30% Nie więcej niż 10% zgłaszanych projektów kończy się inwestycją

67 Kryteria zgłaszania projektu do PolBAN Poszukiwany kapitał w przedziale do zł, Innowacyjne przedsięwzięcia, Projekt na etapie start-up (dotyczy nowych przedsiębiorstw lub przedsięwzięć) Zespół zdeterminowany do osiągnięcia sukcesu, Gotowość do utworzenia spółki kapitałowej (lub istnienie takiej) Gotowość do partycypacji w ponoszeniu ryzyka z Aniołem Biznesu, Dobrze widziane projekty międzynarodowe

68 Wybrane punkty umowy z Aniołami Biznesu Anioł staje się współudziałowcem Anioł może wyjść z inwestycji w dowolnym momencie, Zabezpieczenie interesów funduszu, Opcje pierwokupu dla dotychczasowych właścicieli

69 Venture Capital Jest to kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki (także we wczesne fazy rozwoju produktu) Wymagane są następujące stopy zwrotu: W fazie zasiewów 100% W fazie start-up 50% W fazie ekspansji 40% Preferowane branże high-tech Często następuje nabycie 30-50% udziałów Na świecie finansowane są trzy wstępne fazy W Polsce wczesne fazy są rzadko finansowane (mniej niż 0,5% wszystkich inwestycji) Minimalna wartość inwestycji wynosi 3,5 mln euro

70 Venture Capital definicja według Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. ( ) venture capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.

71 Screening venture capital Rynek Technologia Adopcja klientów Konkurencja Zarządzanie (strategia, zespół, system)

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof.

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof. Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Polityka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Główne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Obce Przekształcenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo