REGULAMIN PRZYZNAWANIA, PRZEDŁUŻANIA, PODWYŻSZANIA I ODNAWIANIA LIMITÓW KREDYTOWYCH DLA KONTRAHENTÓW SYSTEMAIR S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA, PRZEDŁUŻANIA, PODWYŻSZANIA I ODNAWIANIA LIMITÓW KREDYTOWYCH DLA KONTRAHENTÓW SYSTEMAIR S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA, PRZEDŁUŻANIA, PODWYŻSZANIA I ODNAWIANIA LIMITÓW KREDYTOWYCH DLA KONTRAHENTÓW SYSTEMAIR S.A. ŁAZY, LIPIEC 2014

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Warunki przyznania / podwyższania limitu kredytowego Rozdział 3. Cofnięcie / zawieszenie / obniżenie limitu kredytowego Rozdział 4. Warunki odnawiania limitu kredytowego Rozdział 5. Warunki przedłużania limitu kredytowego Rozdział 6. Nieprawidłowe wykorzystanie limitu kredytowego Rozdział 7. Postanowienia końcowe.... 9

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin przyznawania, przedłużania, podwyższania i odnawiania limitów kredytowych dla kontrahentów Systemair S.A. ( Regulamin ) reguluje zasady kredytów kupieckich, obowiązujące w spółce, działającej pod firmą SYSTEMAIR Spółka Akcyjna z siedzibą w Łazach k/warszawy, adres Al. Krakowska 169, Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , Regon: ( Sprzedający ). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Cofnięcie limitu kredytowego - decyzja wewnętrzna Systemair S.A, na podstawie której uprawnienia Klienta do korzystania z limitu kredytowego zostają cofnięte na stałe; 2. Czasowy limit kredytowy limit z wyznaczonym terminem ważności, w przypadku Systemair S.A. limit kredytowy jest przyznawany na maksymalnie 6 miesięcy; 3. Jednorazowy limit kredytowy limit kredytowy przyznany klientowi na poczet realizacji wskazanej inwestycji, konkretnego zamówienia; 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową; 5. Limit kredytowy (kredyt kupiecki) oznacza odnawialny limit środków, wyrażony w ustalonej walucie, do wysokości którego klient może dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności; 6. Negatywne informacje branżowe lub medialne informacje powzięte z rynku branżowego, negatywne opinie o kliencie, dotyczące zachowania klienta na rynku, jego wywiązywania się z umów, regulowania płatności i inne, które mogą wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej klienta i stanowią o ewentualnym ryzyku. Negatywne informacje branżowe lub medialne mogą wykluczyć możliwość przyznania, przedłużenia, odnowienia, podwyższenia limitu kredytowego. Pojawienie się negatywnych informacji branżowych lub medialnych może spowodować cofnięcie lub obniżenie limitu kredytowego; 7. Negatywne zdarzenia prawne zdarzenia prawe takie, jak: ogłoszenie upadłości, wszczęcie egzekucji, prowadzone działania windykacyjne, które mogą wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej klienta i stanowią o ewentualnym ryzyku. Negatywne zdarzenia prawne mogą wykluczyć możliwość przyznania, przedłużenia, odnowienia, podwyższenia limitu kredytowego. Pojawienie się informacji o negatywnych zdarzeniach prawnych może spowodować cofnięcie lub obniżenie limitu kredytowego;

4 8. Obniżenie limitu kredytowego decyzja wewnętrzna Systemair S.A., na podstawie której kwota udzielonego limitu kredytowego zostaje obniżona na stałe lub na czas określony w okresie jego obowiązywania; 9. Odnowienie limitu kredytowego - decyzja wewnętrzna Systemair S.A., poprzedzona oceną zdolności kredytowej klienta, na podstawie której następuje wznowienie cofniętego limitu kredytowego; 10. Odroczony termin płatności wydłużony termin płatności dla Klientów posiadających przyznany limit kredytowy. W przypadku Systemair S.A. odroczony termin płatności wynosi maksymalnie 30 dni; 11. Podwyższenie limitu kredytowego - decyzja wewnętrzna Systemair S.A., poprzedzona oceną zdolności kredytowej klienta, na podstawie której następuje podniesienie wysokości aktualnie obowiązującego limitu kredytowego; 12. Porozumienie dokument pod nazwą Porozumienie ramowe o współpracy handlowej, podpisany pomiędzy Klientem a Systemair S.A.; 13. Program analiz należności - program przygotowany przez zewnętrzną firmę na zlecenie Systemair S.A., służący śledzeniu zachowań płatniczych klienta oraz branży, moralności płatniczej, tempa spłaty, historii zobowiązań, terminów płatności; 14. Przedłużenie limitu kredytowego - decyzja wewnętrzna Systemair S.A., poprzedzona oceną zdolności kredytowej klienta, który korzysta już z przyznanego limitu kredytowego. Decyzja dotyczy przedłużenia limitu kredytowego z opcją zachowania, podwyższenia, obniżenia, cofnięcia limitu kredytowego lub zmianą dotychczasowych warunków; 15. Przyznanie limitu kredytowego decyzja wewnętrzna Systemair S.A., poprzedzona oceną zdolności kredytowej klienta; 16. Raport handlowy - raport przygotowany przez zewnętrzną firmę na zlecenie Systemair S.A., zawierający kluczowe elementy oceny ryzyka kredytowego, wskaźniki, informacje o ratingu oraz wartości proponowanego limitu kredytowego; 17. Rating ocena klienta dokonywana w Raporcie handlowym, mówiąca o ryzyku związanym z firmą pod kątem zdolności kredytowej i ryzyka ewentualnego bankructwa lub niewypłacalności. Najwyższy możliwy rating to AAA. Rating poniżej CCC uniemożliwia przyznanie limitu kredytowego; 18. Tempo spłaty wskaźnik liczony w dniach mówiący o terminie, w jakim klient spłaca należności licząc od daty wymagalności spłaty zobowiązania; 19. Warunki progowe minimalne warunki, które warunkują rozpatrzenie wniosku klienta: firma klienta istnieje min. 18 miesięcy (z uwzględnieniem kontynuacji działalności), w ostatnich 3 miesiącach wniosek klienta o przyznanie, odnowienie, podwyższenie lub przedłużenie nie spotkał się z negatywną decyzją, rating klienta CCC, PMI > 40, brak negatywnych zdarzeń prawnych, brak negatywnych informacji branżowych lub medialnych, wskaźnik płynności szybkiej = min. 1, wskaźnik płynności bieżącej = min. 1, wskaźnik zadłużenia całkowitego < 70%. Możliwe jest podjęcie pozytywnej decyzji przy braku spełnienia warunków progowych pod warunkiem ustanowienia zaakceptowanego przez Systemair S.A. zabezpieczenia; 20. Wniosek - wniosek o udzielenie lub zmianę wysokości albo odnowienie limitu kredytowego; 21. Wskaźnik moralności płatniczej wewnętrzny (PMI int.) wskaźnik mówiący o zachowaniach płatniczych klienta wobec Systemair S.A., wyliczany na podstawie terminu dokonywanych spłat zobowiązań i ewentualnych opóźnień w płatnościach. Im wyższy wskaźnik PMI int., tym lepsza dyscyplina płatnicza klienta wobec Systemair S.A. Wartość poniżej 40 uniemożliwia przyznanie limitu kredytowego, oznacza cofnięcie limitu klientowi; 22. Wskaźnik moralności płatniczej zewnętrzny (PMI ext.) wskaźnik mówiący o zachowaniach płatniczych klienta wobec wszystkich uczestników włączonych w Program Analiz Należności,

5 23. wyliczany na podstawie terminu dokonywanych spłat zobowiązań i ewentualnych opóźnień w płatnościach. Im wyższy wskaźnik PMI int., tym lepsza dyscyplina płatnicza klienta wobec rynku. Wartość poniżej 40 uniemożliwia przyznanie limitu kredytowego, oznacza cofnięcie limitu klientowi; 24. Wskaźnik płatności bieżącej wskaźnik ten informuje, ile pasywa bieżące pokrywają aktywa bieżące; 25. Wskaźnik płatności szybkiej - jest to wskaźnik, który pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, tzn. mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów; 26. Wskaźnik zadłużenia całkowitego (%) wskaźnik ten wskazuje udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa; 27. Zabezpieczenie kredytu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przystąpienie do długu osoby trzeciej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz inne formy zabezpieczenia przewidziane w polskim prawie o treści zaakceptowanej przez Systemair S.A.; 28. Zawieszenie limitu kredytowego decyzja wewnętrzna Systemair S.A., na podstawie której możliwość korzystania przez Klienta z obowiązującego limitu kredytowego zostaje zawieszona na stałe lub na czas określony w okresie obowiązywania limitu. Rozdział 2. Warunki przyznania / podwyższania limitu kredytowego Limit kredytowy może zostać przydzielony lub podwyższony, jeżeli Klient spełni następujące warunki: a) złoży poprawnie i kompletnie wypełniony Wniosek, b) podpisze ze Sprzedającym Porozumienie, c) posiada zdolność kredytową, określoną zgodnie z zapisami ust. 3 i 7 niżej, d) spełnia warunki progowe, e) przedstawi wymagane przez Sprzedającego informacje oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz sytuacji ekonomiczno finansowej, f) ustanowi zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez Sprzedającego na wezwanie Sprzedającego lub z własnej inicjatywy. 2. Systemair S.A. dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów pod kątem poprawności reprezentacji Klienta i zgodności ze wzorami stosowanymi przez Systemair S.A. W tym celu Sprzedający korzysta z ogólnodostępnych rejestrów gospodarczych, zamieszczonych na stronach internetowych: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - dla klientów prowadzących działalność w formie spółki prawa handlowego oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx - dla klientów prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej. 3. Sprzedający dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej w oparciu o Programu analiz należności i Raport handlowy. 4. W przypadku, gdy określony w Raporcie handlowym limit kredytowy jest niższy niż limit wnioskowany przez Klienta, Systemair S.A. wezwie Klienta do dostarczenia informacji finansowej bilans, rachunek zysków i strat, zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe i ostatni okres śródroczny. W przypadku klienta, prowadzącego księgowość w formie uproszczonej, dane finansowe muszą być sporządzone na druku obowiązującym w Systemair S.A. W szczególnych przypadkach, na potrzeby oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta, Sprzedający może zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak: zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu czy opinię bankową.

6 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny być przedłożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania od Sprzedającego. Brak przedłożenia dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że złożony Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 6. W szczególnych przypadkach Klient i Sprzedający mogą uzgodnić inny, aniżeli wskazany w ustępie 5 powyżej, termin na dostarczenie stosownych dokumentów. 7. Ocena zdolności kredytowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta polega na określeniu jego ratingu, wskaźnika moralności płatniczej PMI ext i wskaźnika moralności płatniczej PMI int. i tempa spłaty, obliczeniu wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności szybkiej i wskaźnika zadłużenia całkowitego, jak również ocenie informacji prawnych oraz branżowych i medialnych. 8. W przypadku zaproponowania przez Klienta zabezpieczenia w formie i treści zaakceptowanej przez Systemair S.A., Klient może zostać zwolniony z oceny zdolności kredytowej. 9. Sprzedający ma prawo w każdym przypadku odmówić udzielenia lub podwyższenia Klientowi limitu kredytowego bez podawania przyczyny. 10. O podjętej decyzji Sprzedający informuje Klienta drogą elektroniczną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres mailowy wskazany we wniosku (osoba do kontaktu w sprawach finansowych). Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji mailowej. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta informacji o przyznaniu / podwyższeniu limitu, wysłaną informację uważa się za dostarczoną. Rozdział 3. Cofnięcie / zawieszenie / obniżenie limitu kredytowego Limit kredytowy może zostać w każdym czasie cofnięty, zawieszony lub obniżony. Decyzję w tej kwestii podejmuje jednostronnie Systemair S. A. Przesłanką do cofnięcia, zawieszenie lub obniżenia limitu kredytowego może być pogorszenie sytuacji finansowej Klienta, przekroczenie terminu płatności o więcej niż 14 dni lub odmowa przekazania dokumentów albo udzielania informacji, o których mowa w 4 niniejszego Regulaminu. 2. Sprzedający w każdym przypadku ma prawo bez podawania przyczyny cofnąć lub zawiesić uprawnienie Klienta do korzystania z przyznanego limitu kredytowego albo dokonać zmniejszenia kwoty przyznanego limitu. 3. Cofnięcie, zawieszenie oraz zmniejszenie limitu kredytowego dokonywane jest poprzez złożenie Klientowi jednostronnego oświadczenia woli przez Sprzedającego. 4. Oświadczenia Sprzedającego, o których mowa w ust. 3 powyżej będą doręczane drogą elektroniczną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na mailowy Klienta wskazany we wniosku (osoba do kontaktu w sprawach finansowych). Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji mailowej. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta informacji o cofnięciu / zawieszeniu / obniżeniu limitu, wysłaną informację uważa się za dostarczoną. Rozdział 4. Warunki odnawiania limitu kredytowego Uprzednio cofnięty limit kredytowy może zostać odnowiony, jeżeli Klient spełni następujące warunki: a) złoży poprawnie i kompletnie wypełniony Wniosek, b) posiada zdolność kredytową, określoną zgodnie z zapisami ust. 3 i 7 niżej, c) spełnia warunki progowe,

7 d) przedstawi wymagane przez Sprzedającego informacje oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz sytuacji ekonomiczno finansowej, g) ustanowi zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez Sprzedającego na wezwanie Sprzedającego lub z własnej inicjatywy. 2. Systemair S.A. dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów pod kątem poprawności reprezentacji Klienta i zgodności ze wzorami stosowanymi przez Systemair S.A. W tym celu Sprzedający korzysta z ogólnodostępnych rejestrów gospodarczych, zamieszczonych na stronach internetowych: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - dla klientów prowadzących działalność w formie spółki prawa handlowego oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx - dla klientów prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej. 3. Sprzedający dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej w oparciu o Programu analiz należności i Raport handlowy. 4. W przypadku, gdy określony w Raporcie handlowym limit kredytowy jest niższy niż limit wnioskowany przez Klienta, Systemair S.A. wezwie Klienta do dostarczenia informacji finansowej bilans, rachunek zysków i strat, zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe i ostatni okres śródroczny. W przypadku klienta, prowadzącego księgowość w formie uproszczonej, dane finansowe muszą być sporządzone na druku obowiązującym w Systemair S.A. W szczególnych przypadkach, na potrzeby oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta, Sprzedający może zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak: zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu czy opinię bankową. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny być przedłożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania od Sprzedającego. Brak przedłożenia dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że złożony Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 6. W szczególnych przypadkach Klient i Sprzedający mogą uzgodnić inny, aniżeli wskazany w ustępie 5 powyżej, termin na dostarczenie stosownych dokumentów. 7. Ocena zdolności kredytowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta polega na określeniu jego ratingu, wskaźnika moralności płatniczej PMI ext i wskaźnika moralności płatniczej PMI int. i tempa spłaty, obliczeniu wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności szybkiej i wskaźnika zadłużenia całkowitego, jak również ocenie informacji prawnych oraz branżowych i medialnych. 8. W przypadku zaproponowania przez Klienta zabezpieczenia w formie i treści zaakceptowanej przez Systemair S.A., Klient może zostać zwolniony z oceny zdolności kredytowej. 9. Sprzedający ma prawo w każdym przypadku odmówić odnowienia Klientowi limitu kredytowego bez podawania przyczyny. 10. O podjętej decyzji Sprzedający informuje Klienta drogą mailową na adres mailowy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wskazany we wniosku (osoba do kontaktu w sprawach finansowych). Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji mailowej. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta informacji o odnowieniu limitu, wysłaną informację uważa się za dostarczoną. Rozdział 5. Warunki przedłużania limitu kredytowego Przedłużenie na kolejny 6-miesięczny okres obowiązującego limitu kredytowego na tych samych zasadach może nastąpić, jeżeli Klient spełni następujące warunki: a) posiada zdolność kredytową, określoną zgodnie z zapisami ust. 3 i 7 poniżej, b) spełnia warunki progowe.

8 2. Systemair S.A. dokonuje aktualizacji danych Klienta pod kątem poprawności jego reprezentacji. W tym celu Sprzedający korzysta z ogólnodostępnych rejestrów gospodarczych, zamieszczonych na stronach internetowych: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - dla klientów prowadzących działalność w formie spółki prawa handlowego oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx - dla klientów prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej. 3. Sprzedający dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej w oparciu o Programu analiz należności i Raport handlowy. 4. W przypadku, gdy określony w Raporcie handlowym limit kredytowy jest niższy niż limit obowiązujący, podlegający przedłużeniu przez Klienta, Systemair S.A. wezwie Klienta do dostarczenia informacji finansowej bilans, rachunek zysków i strat, zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe i ostatni okres śródroczny. W przypadku klienta, prowadzącego księgowość w formie uproszczonej, dane finansowe muszą być sporządzone na druku obowiązującym w Systemair S.A. W szczególnych przypadkach, na potrzeby oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta, Sprzedający może zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak: zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu czy opinię bankową. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny być przedłożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania od Sprzedającego. Brak przedłożenia dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że złożony Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 6. W szczególnych przypadkach Klient i Sprzedający mogą uzgodnić inny, aniżeli wskazany w ustępie 5 powyżej, termin na dostarczenie stosownych dokumentów. 7. Ocena zdolności kredytowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta polega na określeniu jego ratingu, wskaźnika moralności płatniczej PMI ext i wskaźnika moralności płatniczej PMI int. i tempa spłaty, obliczeniu wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności szybkiej i wskaźnika zadłużenia całkowitego, jak również ocenie informacji prawnych oraz branżowych i medialnych. 8. W przypadku przedłużania limitu kredytowego na zmienionych warunkach, niż dotychczas obowiązujące, w szczególności, gdy przedłużenie wiąże się ze zmianą kwoty limitu kredytowego, zastosowanie będą miały przepisy 4 niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku zaproponowania przez Klienta zabezpieczenia w formie i treści zaakceptowanej przez Systemair S.A., Klient może zostać zwolniony z oceny zdolności kredytowej. 10. Sprzedający ma prawo w każdym przypadku odmówić odnowienia Klientowi limitu kredytowego bez podawania przyczyny. 11. O podjętej Decyzji Sprzedający informuje Klienta drogą mailową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres mailowy wskazany we wniosku (osoba do kontaktu w sprawach finansowych). Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji mailowej. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta informacji o przedłużeniu limitu, wysłaną informację uważa się za dostarczoną. Rozdział 6. Nieprawidłowe wykorzystanie limitu kredytowego Klient ma obowiązek wykorzystywać przyznany limit kredytowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z jego warunkami. 2. Nieprawidłowe wykorzystywanie limitu kredytowego może spowodować jego cofnięcie, zawieszenie lub obniżenie. 9

9 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminów płatności określonych na fakturach zakupu i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Systemair S.A. 2. Uregulowanie zobowiązania powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą wskazaną na fakturze. 3. W przypadku powstania zaległości w jakiejkolwiek płatności, Sprzedający ma prawo naliczać odsetki karne w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne) w stosunku rocznym, a Kupujący jest zobowiązany je zapłacić. 10 W przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kwoty wynikającej z jakiejkolwiek faktury, Sprzedający wezwie Klienta do niezwłocznego uregulowania wymagalnych należności W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Sprzedający będzie uprawniony do zaspokojenia swoich wierzytelności, w szczególności z ustanowionych zabezpieczeń. 2. W przypadku podjęcia przez Sprzedającego działań windykacyjnych, Kupujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, takimi jak: koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego itp. Rozdział 7. Postanowienia końcowe. 12 Sprzedający jest uprawniony do kontroli realizacji warunków limitu kredytowego w okresie jego obowiązywania, a w szczególności do badania zdolności kredytowej i sytuacji ekonomiczno - finansowej Klienta oraz do kontroli stanu prawnego i technicznego przedmiotu zabezpieczenia limitu Klient zobowiązany jest do rzetelnego, zgodnego z prawdą i niezwłocznego informowania Sprzedającego o: a) zmianach danych, dezaktualizacji informacji przekazanych Systemair S.A. w związku z udzielonym limitem kredytowym, b) okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na sytuację prawna i finansowa Klienta lub ustanowionych prawnych form zabezpieczenia spłaty limitu. 2. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Klienta lub adresu prowadzonej działalności gospodarczej po udzieleniu limitu kredytowego oraz powiadomieniu Sprzedającego o tym fakcie, oświadczenia i zawiadomienia przesyłane będą na nowy adres korespondencyjny Klienta Sprzedający może dokonywać zmian Regulaminu w przypadku zmiany warunków limitów kredytowych obowiązujących w Systemair S.A. oraz zmiany przepisów prawa wpływającej na te warunki.

10 2. O zmianach Regulaminu dokonywanych w czasie obowiązywania limitu kredytowego, Klient jest informowany za pośrednictwem strony internetowej Systemair S.A., bądź na piśmie wraz z podaniem daty ich wejścia w życie.

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców i konsumentów Informacje wstępne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) regulują zasady sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod firmą SYSTEMAIR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zawiera ogólne warunki udzielania kredytów ( Kredyty

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo