INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO ES2C Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok,

2 INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO organizowane jest w dwanaście dwugodzinnych ćwiczeń. Ćwiczenia wykonywane są w czterech zespołach. KaŜde ćwiczenie powinno być poprzedzone zapoznaniem się z instrukcjami pomocniczymi, tak aby wiedzieć jakie zadania naleŝy wykonywać i jaki zakres materiału obowiązuje w danym ćwiczeniu. Laboratorium wyposaŝone jest w komputery, które posiadają karty pomiarowokontrolne, jak równieŝ środowisko programistyczne LabView firmy National Instruments. Oprócz tego ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem urządzeń takich jak multimetry, karty akwizycji danych, sterowniki programowalne crio, urządzenia jednoukładowe sbrio, PC-Desktop z systemem czasu rzeczywistego NIRTOS oraz modele układów dynamicznych MAO. Laboratorium podzielone jest na dwie części. W części pierwszej wszystkie grupy realizują równolegle pierwsze cztery ćwiczenia. W części drugiej kaŝda grupa wykonuje po dwa ćwiczenia na jednym stanowisku. Zmiana stanowiska odbywa się wiec co dwa tygodnie. W drugiej częsci w kaŝdym ćwiczeniu studenci będą programowali aplikacje w sposób ukierunkowany przez prowadzącego. Tego typu zadania powinny być zaopatrzone komentarzem w sprawozdaniu do tworzonych programów dotyczącego działania poszczególnych fragmentów programów. Studenci będą tez mieli moŝliwość proponowania samodzielnych rozwiązań w kaŝdym ćwiczeniu drugiej części Laboratorium. Wszystkie programy pisane w środowisku LabView powinny znaleźć się w sprawozdaniu z ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać: Opisy i temat ćwiczenia, Treści zadania, Schemat blokowy przyrządu, zrzut z ekranu interfejsu uŝytkownika, zrzuty z ekranu zarejestrowanych przebiegów i/lub wyników, Opisy działania programów (instrukcja uŝytkownika ), Komentarze w przypadku badań urządzeń, charakterystyk lub zjawisk, Obowiązkowo komentarze do programów zrealizowanych w instrukcji. Bardzo dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie programów (choćby tylko fragmentów) w domu. W ten sposób moŝna znacznie przyspieszyć proces wykonywania zadań, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy podobne zadania wykonywano juŝ wcześniej. Przewidziane są równieŝ zajęcia na dokonanie poprawek, odróbek, bądź zadań dodatkowych. Odbędą się one na ostatnich zajęciach. Ostatnie zajęcia 1-2

3 przewidziane są równieŝ na rozliczenie się ze sprawozdań, przedstawienie rozwiązanych zadań i końcową ocenę. 1-3

4 Spis treści ĆW. 1. ODMIERZANIE CZASU W SYSTEMIE NIEDETERMINISTYCZNYM. 1-5 ZADANIE 1-1. WYGENERUJ SYGNAŁ O PRZEBIEGU SINUSOIDALNYM I WYKREŚL GO W OKNACH GRAFICZNYCH Z OSIĄ X ZDEFINIOWANĄ JAKO PRÓBKI I JAKO CZAS ZADANIE 1-2. ROZBUDUJ ZADANIE 1-1 TAK ABY MOśNA BYŁO OSZACOWAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ GENEROWANEGO PRZEBIUGU ZADANIE 1-3. ZAPROGRAMUJ APLIKACJĘ MIERZĄCĄ POTENCJAŁ NAPIĘCIA NA WYJŚCIU GENERATORA FUNKCYJNEGO GENERUJĄCEGO SINUSOIDĘ 10HZ ĆW. 2. DESKTOP PC JAKO URZĄDZENIE SYSTEMU CZASU RZECZYWISTEGO Z MODUŁEM LABVIEW REAL -TIME ZADANIE 2-1. ZBUDUJ URZĄDZENIE RT TARGET DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE CZASU RZECZYWISTEGO WYKORZYSTUJĄC MODUL REAL-TIME NATIONAL INSTRUMENTS LABVIEW ZADANIE 2-2. UTWÓRZ NOWY REAL-TIME PROJECT WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CELU ZADANIE 2-3. PROJECT WIZARD PROGRAMU LABVIEW UDOSTĘPNIJ FRONT PANEL W SIECI WYKORZYSTUJĄC NARZĘDZIE WEB PUBLISHING TOOLS Z MENU TOOLS ZADANIE 2-4. ZAPROGRAMUJ APLIKACJĘ NIEDETERMINISTYCZNĄ HOSTA TAK ABY WYZNACZAŁA AMPLITUDĘ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODCZYTYWANEGO SYGNAŁU GENEROWANEGO W TARGECIE ĆW. 3. WYMIANA DANYCH ZA POMOCĄ ZMIENNYCH ZADANIE 3-1. ZAPROJEKTUJ APLIKACJĘ Z DWIEMA PĘTLAMI W TAKI SPOSÓB ABY W JEDNEJ PĘTLI REALIZOWANE BYŁO GENEROWANIE SYGNAŁU, A W DRUGIEJ ZADAWANIE KSZTAŁTU I AMPLITUDY. WYKORZYSTAJ ZMIENNE SHARED VERIABLES 3-39 ZADANIE 3-2. WYKORZYSTAJ FUNKCYJNE ZMIENNE GLOBALNE FGV W MIEJSCE ZMIENNYCH SHARED VERIABLES Z ZADANIE ZADANIE 3-3. WYKORZYSTAJ ZMIENNE LOKALNE W MIEJSCE ZMIENNYCH SHARED VERIABLES Z ZADANIE ĆW. 4. PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW ZADANIE 4-1. ZAPROJEKTUJ APLIKACJĘ STEROWANIA ŚWIATŁAMI DROGOWYMI ZA POMOCĄ TECHNIKI PROGRAMOWANIA MASZYNY STANÓW (STATE MACHINE PATTERN)

5 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 1. ODMIERZANIE CZASU W SYSTEMIE NIEDETERMINISTYCZNYM. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

6 Zadanie 1-1. Wygeneruj sygnał o przebiegu sinusoidalnym i wykreśl go w oknach graficznych z osią X zdefiniowaną jako próbki i jako czas. Scenariusz Aplikacja będzie działała w pętli for generując kolejne punkty sinusoidy. Spodziewany czas wykonania jednej iteracji pętli For moŝna wyznaczyć jako: output _ rate[ s] = 1 f [ Hz] poin ts _ per _ cykle Projektowanie: Badana będzie jakość generowanej sinusoidy w zaleŝności od częstotliwości generowanego przebiegu, która zaleŝy od precyzyjności odmierzanego czasu pomiędzy generowanymi próbkami. Generowanie punktów sinusoidy wykonane będzie za pomocą sin_generator.vi. Generowane będzie 100 punktów sinusoidy o częstotliwości 5Hz i 50 punktach na jeden cykl. Generowane przebiegi będą wizualizowane w postaci graficznej za pomocą Waveform Graph, na którym wykreślane będą wartości amplitudy w kaŝdej iteracji, oraz XYGraph zawierającego wykres amplitudysinusoidy (oś Y) w czasie (oś X). Jeśli czas iteracji ulegnie znaczącej zmianie wówczas obserwowane powinny być zniekształcenia na wykresie XYGraph podczas gdy nie powinien ulegać deformacji wykres na Waveform Graph. Realizacja: Działaj według poniŝszej instrukcji, aby stworzyć panel podobny do pokazanego na rysunku. 1. Otwórz pusty VI I stwórz poniŝszy panel 2. Zapisz VI Wybierz opcję File>>Save Zapisz VI jako Zadanie 1-1.vi w folderze..\scr\zadania\cw1\zadanie W oknie Front Panel rozmieść Waveform Graph i XY Graph z palety Controls>>Graph 1-6

7 Controls>>Modern>>Graph Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster Controls>>Modern>>Numeric Umieść dwa takie VI wewnątrz Clustra i zmień ich nazwy jak na Rysunku 1-7

8 Rys. 1.1 Front Panel w Zadanie Otwórz paletę narzędzi Functions klikając PKM na tle okna Block Diagram 5. Rozmieść VI z bibliotek z zestawienia tabeli Tick Count Subtruct Functions>>Programming>>Timing Functions>>Programming>>Numeric Functions>>Programming>>Cluster Class, &Variant Functions>>Select a VI..\SCR\Zadania Functions>>Programming>>Structures Functions>>Express>>Output 6. Kliknij PKM na Cluster i wybierz z Menu Change to Constant i połącz go z wejściem Cluster Input w bloku Bundle By Name 7. Połącz bloki Tick Count do wejść Subtrack tak, aby odejmować czas wewnątrz pętli od czasu na zewnątrz. 8. Wynik odejmowania połącz z wejściem Time bloku Bundle By Name. 9. zdefiniuj parametry generowanej sinusoidy zgodnie z Rys Wyjście Bundle By Name wyprowadź na krawędź pętli For, upewnij się, Ŝe tunel jest skonfigurowany do pracy z indeksacją. 11. Połacz pozostałe VI zgodnie z Rys

9 Rys. 1.2 Finalny Diagram Zadanie

10 Rys. 1.3 Finalny Front Panel w Zadanie 1-1 Testowanie: Uruchom program w trybie Continously i sprawdzaj jakość generowanych przebiegów. ZauwaŜ, Ŝe okno Waveform Graph praktycznie się nie zmienia. Scheamat wyraŝony w samplach traci nie daje moŝliwości obserwowania zniekształceń. Widać je w oknie XY Graph, którego oś X wyraŝona jest w ms. Za kaŝdym razem zmienia się czas wygenerowania wszystkich próbek jak równieŝ ich częstotliwość. Zjawisko to jest widoczne bardziej, gdy w tle uruchomiona będzie przeglądarka internetowa. W czasie działania aplikacji przytrzymaj przycisk klawiatury Print Screan (lub powiększ i zminimalizuj okno innej aplikacji). Sprawdź jak kaŝda taka akcja wpływa na czas iteracji, w której nastąpi to zdarzenie! Czy praca innych aplikacji ma znaczący wpływ na czas wykonania kaŝdej iteracji? Zbadaj czas wygenerowania 100 próbek w kilku próbach dla częstotliwości 10Hz, 5Hz, 1Hz, 0.5Hz. Zadanie 1-2. Rozbuduj Zadanie 1-1 tak aby moŝna było oszacować częstotliwość generowanego przebiugu. Scenariusz: Realizacja: Rozbudowa polegać będzie na dokonaniu analizy i detekcji częstotliwości odbywającej się poza pętlą For. Analizator w postaci Tone Measurement wykona to zadanie o ile poprawnie zostanie skonfigurowany sygnał wejściowy. 1. Zapisz VI z Zadanie 1-1 Wybierz opcję File>>Save as Zapisz VI jakozadanie 1-2.vi w folderze..\scr\zadania\cw1 \Zadanie Odczytaj częstotliwość generowanych przebiegów. W oknie Block Diagram rozmieść: Tone Measurement Functions>>Express>>Analysis Build Waveform Functions>>Programming>>Waveform 3. Zbuduj dane wejściowe w formie Waveform wykorzystując do tego celu Build Waveform i podaj je na wejście Tone Measurement. Samodzielnie 1-10

11 zaprogramuj uprzednio sposób podania informacji o czasie do wejścia dt tego VI. Testowanie: Uruchom program w trybie Run Continously i sprawdzaj jakość generowanych przebiegów wraz z ich częstotliwością. Porównaj oczekiwaną wartość częśtotliwości zadawaną w sin_generator.vi z wyświetlaną w efekcie analizy. Sprawdź wyniki dla 10Hz, 5Hz, 1Hz, 0.5Hz. Wyniki zestaw w tabeli. Zadanie 1-3. Zaprogramuj aplikację mierzącą potencjał napięcia na wyjściu generatora funkcyjnego generującego sinusoidę 10Hz. Scenariusz: Pomiar dokonaj za pomcą DAQmx i uniwersalną kartę NI-USB6008 w Realizacja: trybie N pomiarów i w trybie pomiaru pojedynczego (On Demand) w pętli For do porównania. Zmierz czas kaŝdej iteracji i przedstaw go na wykresie. 1. Otwórz pusty VI I stwórz poniŝszy panel 2. Zapisz VI Wybierz opcję File>>Save Zapisz VI jako Zadanie 1-3.vi w folderze..\scr\zadania\cw1 \Zadanie W oknie Front Panel rozmieść dwa bloki Waveform Graph i Numeric Controls>>Modern>>Graph Controls>>Modern>>Numeric Zmien etykietę Numeric na średni czas iteracji 4. W oknie Block Diagram rozmieść VI z palety Functions Tick Count Functions>>Programming>>Timing 1-11

12 Subtruct Functions>>Programming>>Numeric Functions>>Programming>>Timing Functions>>Mathematic>>Prob & Stat Functions>>Programming>>Numeric>>Conversion Functions>>Programming>>Structures Functions>>Express>>Input 5. W oknie Block Diagram rozmieść VI z palety Functions i połącz je podobnie jak to miało miejsce w Zadanie 1-1. Zadanie to moŝna rozwiązać równieŝ modyfikując Zadanie 1-1 do postaci jak na Rys. 1.4 Rys. 1.4 Zmodyfikowany diagram Zadanie 1-1 do wykonania zadania Zadanie Usuń niepotrzebne Vis I połaczenia z diagramu Zadanie Dołącz do diagramu DAQ Assistant oraz Mean.vi i Waitms.vi 1-12

13 3. Kliknij PKL na tunelu na lewej krawędzi pętli For I zmień go na Shift Register za pomocą odpowiedniej selekcji z podręcznego Menu. Wyjście Shift Register umieść na prawej krawędzi pętli For. Testsowanie: Dokonaj pomiaru 1024 próbek z okresem 1ms w trybie N-samples i wynik wyświetl w oknie Waveform Graph. Dokonaj pomiaru w trybie pojedynczej próbki (On demand) w pętli For z 1024 iteracjami z blokiem opóźniającym Wait ms o wartości opóźnienia 1ms. W czasie pomiaru uruchom jakiś program w tle (np Matlab albo Internet Explorer). Zmierz czas kaŝdej iteracji i przedstaw go na wykresie. Zbadaj średni czas iteracji. Czy jest on róŝny od zadanej 1ms? 1-13

14 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 2. DESKTOP PC JAKO URZĄDZENIE SYSTEMU CZASU RZECZYWISTEGO Z MODUŁEM LABVIEW REAL -TIME. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok,

15 Zadanie 2-1. Zbuduj urządzenie RT Target działające w systemie czasu rzeczywistego wykorzystując modul Real-Time National Instruments LabView. Scenariusz: Urządzenie RT Target będzie zbudowane na podstawie PC Desktop, które wyposarzone w kartę sieciową INTEL, dysk twardy w systemie plików FAT32 i stację dyskietek moŝna konwertować do Urządzenia z systemem czasu rzeczywistego. Realizacja: Konwersji PC Desktop na urządzenie pracujące w systemie czasu rzeczywistego RT Target dokonaj etapowo wg przedstawionego schematu: 1. NaleŜy wyłączyć zaporę systemu Windows dla połączenia z Targetem. Zaleca się odłączenie kabla sieciowego łączącego Host z siecią. 2. Sprawdzić, czy wyposaŝenie komputera PC spełnia wymagania stawiane prze producentów LabView. Uruchom Target (konwertowany desktop) z dyskietki, na której znajduje się program testujący NI-EVAL. (Program dostarcza prowadzący). Krok po kroku program ten sprawdzi poszczególne urządzenia i wygeneruje wyniki testów. Wynik zawierać będzie informacje: File I/O test successful Intel 8255x Ethernet driver found 1 device(s) Starting up IP Stack... succeeded Initializing network Device 1 MAC address: 00:90:27:CB:0D:F (primary) Jeśli test przeszedł pomyślnie na końcu powinien pojawić się wpis na ekranie: System State: Tested configuration is compatibile with LabView Real-Time. 2-15

16 Rys. 2.1 Przykładowy zrzut ekranu po wykonanym teście. 3. Za pomocą skrosowanego kabla sieciowego połącz Target bezpośrednio z Hostem. (RT Target moŝe pracować w sieci z serwerem DHCP, co wyga odpowiedniej konfiguracji połączenia z siecią) 4. Skonfiguruj połaczenia sieciowe Hosta zgodnie (Uwaga! Host posiada dwie karty sieciowe. Zintegrowana karta sieciowa słuŝy do połaczenia Hosta z siecią a karta Plug&Play do połaczenia z Targetem) 2-16

17 Przykładowe ustawienia kart sieciowych Hosta dla karty zintegrowanej Rys. 2.2 Ustawienia karty łączącej się przez statyczny adres IP z siecią. Przykładowe ustawienia kart sieciowych Hosta dla karty Plug&Play 2-17

18 Rys. 2.3 Ustawienia karty łączącej się z RT Target 5. Dokonaj transferu systemu czasu rzeczywistego do RT Target Otwórz Measurment & Automation Explorer (MAX) I stwórz dyskietkę systemową dla Targeta. 2-18

19 Rys. 2.4 Sposób tworzenia dysku startowego dla systemu czasu rzeczywistego RT Target Uruchom ponownie Target (z dyskietki startowej) i czekaj na pojawienie się w Measurment & Automation Explorer (MAX) urządzenia pod zakładką Remote System o adresie Kliknij LKM na Targecie w MAX i zmień jego nazwę na XPCTarget 2-19

20 Rys. 2.5 Konfiguracja adresu IP Targeta Zaznacz opcję Obtain Ip adress from DHCP server w celu automatycznej konfiguracji sieci lub Use the folowing IP adress w celu połączenia bezpośredniego z Hostem a następnie klikamy Apply. Rozwijając zasoby urządzenia kliknij na zakładkę Software a następnie dokonaj transferu systemu do XPCTarget (Add/Remove Software Rys. 2.6). 2-20

21 Rys. 2.6 Okno Measurment & Automation Explorer w zakładce do transferu Software u. 6. Ponownie uruchom XPCTarget z dyskietki startowej. System powinien teraz wykryć RTOS na dysku twardym i uruchomić się z niego. Na ekranie RT Target a powinien pojawić się napis Welcome to LabView Real-Time 8.6 NI-VISA Server 4.1 started successfully 7. RTOS jest teraz gotowy do uŝycia. Koniec Zadanie 2-2. Utwórz nowy Real-Time Project wykorzystując do tego celu Project Wizard programu LabView. Scenariusz: Budowa projektu aplikacji czasu rzeczywistego na NI-RT Target Realizacja: pozwoli na pełne wykorzystanie technik programowania Targeta. Wykorzystany zostanie do tego celu Project Wizard umoŝliwiający wykonanie tego zadania w sposób etapowy 1. Uruchom LabView i wybierz Real-Time Project. 2-21

22 Rys. 2.7 Fragment okna LabView z zaznaczonym Wizardem tworzenia nowego projektu RT 2. Pojawi się okno, w którym naleŝy nazwać projekt i wskazać jego lokalizację. Zapisz projekt jako RT Wizard w folderze..\scr\zadania\cw2\zadanie 2-2\RT Wizard. Zwróć uwagę na wybór Project type. Upewnij się, Ŝe zaznaczono continuous communication. 2-22

23 Rys. 2.8 Okno wyboru typu projektu 3. Skonfiguruj swój RT Target tak by obsługiwał dwie pętle. Zaznacz równieŝ Include user interface i zatwierdź zmiany klikając Next >. 2-23

24 Rys. 2.9 Okno opcje architektury programów czasu rzeczywistego 4. Pojawi się nowe okno w którym naleŝy wybrać BROWSE aby znaleźć zarejestrowany w Measurement & Automation Explorer (MAX) XPCTarget. 2-24

25 Rys Okno wyboru urządzenia wykonawczego RT Target 5. WskaŜ XPCTarget i kliknij Ok. W oknie Selected target pojawi się nazwa wybranego urządzenia i kliknij OK. 2-25

26 Rys Listing dostępnych urządzeń z RTOS 6. Po kliknięciu Next pojawi się okno umoŝliwiające zakończenie procedury budowania projektu. Zakończ klikając Finish. Zacznie się procedura konfiguracji sprzętu i zakończy pojawieniem się na ekranie trzech okien. Okno projektu Project Explorer RT Wizard.lvproj oraz aplikacji host - network - RT (separate).vi i aplikacji uruchamianej w czasie rzeczywistym target - multi rate variables.vi 2-26

27 Rys Okno utworzonej konfiguracji projektu do zatwierdzenia 2-27

28 Rys Okno potwierdzonej konfiguracji projektu Rys Front Panel aplikacji działającej na XPCTarget 2-28

29 Rys Diagram Aplikacji XPCTarget 7. Kliknij ikonę Run w aplikacji wykonywanej w urządzeniu RT (target - multi rate variables.vi). Gdy ta wbudowana w RT Target aplikacja zostanie przesyłana i skonfigurowana w systemie czasu rzeczywistego, kliknij Close na oknie. (MoŜesz teŝ zaznaczyć Close on successful completion aby w przyszłości okno zamykało się automatycznie po zakończeniu kompilacji) Rys Okno transferu aplikacji do XPCTarget 2-29

30 8. Teraz kliknij Run na aplikacji Hosta (host - network - RT (separate).vi). Pojawi się sinusoida na wykresie generowana przez aplikację działającą w systemie czasu rzeczywistego (support acquire data.vi). Rys Diagram podprogramu generującego dane. Rys Diagram aplikacji Hosta 2-30

31 Rys Panel frontowy aplikacji Hosta 9. ZauwaŜ, Ŝe na kształt wykresu widocznego w aplikacji Hosta mają wpływ zadania dodatkowe realizowane przez system Windows (np. otwieranie/zamykanie okien programów). Mogą one wprowadzać zakłócenia. Wynika to z faktu, Ŝe aplikacja Hosta działa w środowisku niedeterministycznym. 2-31

32 Rys Przykład efektu niedeterministycznego zachowania się aplikacji Hosta 10. Koniec zadania 2-32

33 Zadanie 2-3. Udostępnij Front Panel w sieci wykorzystując narzędzie Web Publishing Tools z menu Tools. Scenariusz: Aplikacja Hosta podłączonego do sieci ma moŝliwość udostępniania swego Front Panela w sieci. UmoŜliwia to zdalne sterowanie aplikacją z komputera zdalnego. Zastosowane zostanie Web Publishing Tool do wykonania tego zadania Realizacja: Działaj według poniŝszej instrukcji, aby udostępnić Front Panel aplikacji z Zadanie W oknie Front Panel aplikacji kliknij Tools w Menu głównym i wybierz z podręcznego Menu Web Publishing Tool... Rys Lokalizacja Web Publishing Tools 2-33

34 2. W oknie Web Publishing Tool wskaŝ nazwę VI, który ma być publikowany i upewnij się, Ŝe zaznaczono Embedded w zakładce Viewing Mode. 3. Kliknij Next > Rys Konfiguracja Web Publishing Tools Selekcja VI 4. Zaznacz wyjściowe parametry pliku HTML. Nadaj tytuł dla dokumentu HTML, nagłówek i stopkę a następnie kliknij Next>. 2-34

35 Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools Tworzenie pliku HTML 5. Zapisz plik nadając mu nazwę i wskaŝ lokalizację dla zapisanego pliku i kliknij Save to Disk. 2-35

36 Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools zapisywanie pliku HTML 6. Kliknij Start Web Browser a następnie Connect i Ok. Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools potwierdzenie linku do pliku HTML Testowanie: Po zakończeniu procedury konfiguracyjnej Web Publishing Tool, dostęp do aplikacji z dowolnego komputera następuje po 1. Uruchom aplikację Hosta 2-36

37 2. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer na innym komputerze w sieci z zainstalowanym programem Run Time dla LabView w wersji zainstalowanej na Hoście. 3. Wpisz w przeglądarce komputera zdalnego adres Hosta o postaci: gdzie xxx.xxx.xxx.xxx powinien zawierać adres IP Hosta udostępniającego w sieci aplikację zapisaną pod postacią nazwa.html. Nazwa ta powinna być nadana podczas konfiguracji Web Publishig Tool. Zadanie 2-4. Zaprogramuj aplikację niedeterministyczną Hosta tak aby wyznaczała amplitudę i częstotliwość odczytywanego sygnału generowanego w Targecie. Scenariusz: Aplikacja działająca w Targecie generuje sinusoidę i udostępnia Realizacja: dane Hostowi za pomocą zmiennych dzielonych Shared Veriables poprzez TCP/IP. Aplikacja Hosta ma za zadanie odczytać te dane i zbadać parametry generowanego sygnału Zaproponuj własny sposób realizacji tego zadania, biorąc pod uwagę doświadczenia w budowaniu projektu dla Real Time Target (Zadanie 2-2) jak równieŝ nabyte umiejętności programowania analizy sygnałów harmonicznych (Zadanie 1-2) 2-37

38 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 3. WYMIANA DANYCH ZA POMOCĄ ZMIENNYCH. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

39 Zadanie 3-1. Scenariusz: Realizacja: Zaprojektuj aplikację z dwiema pętlami w taki sposób aby w jednej pętli realizowane było generowanie sygnału, a w drugiej zadawanie kształtu i amplitudy. Wykorzystaj zmienne Shared Veriables Zadanie rozpocznie się budową projektu Real-Time w strukturze z dwiema pętlami. W następnym etapie zaprogramowany zostanie kod realizujący generację przebiegów z wykorzystaniem struktury case. Ostatecznie zostanie dokonana konfiguracja zmiennych Shared Veriables, za pomocą których przekazywane będą informacje z jednej pętli do drugiej. BUDOWA PROJEKTU RT 1. Budowę projektu przeprowadź w sposób analogiczny do Zadanie 2-2 z modyfikacjami postępowania adekwatnymi do Zadanie 3-1. Lista modyfikacji: Zapisz projekt jako Veriables w folderze..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-1\veriables, Nie zaznaczaj Include user interface. 2. Po zakończonej procedurze budowy projektu diagram aplikacji Targeta powinien wyglądać jak na Rys

40 Rys. 3.1 Diagram Aplikacji XPCTarget 3. Usuń z projektu i diagramu VI o nazwie DATA oraz zmienną domyślną data. BUDOWA CZĘŚCI DETERMINISTYCZNEJ Część deterministyczna będzie realizowała zadania ustawiania parametrów generowanych przebiegów w części niedeterministycznej. Zadanie to wykonane zostanei za pomocą zmiennych Shared Veriables, które naleŝy zdefiniiować w oknie projektu. Wykorzystamy trzy zmienne Stop, Amplitude, Waveform Type. Postępuj wg schamatu: 1. Kliknij PKL na zakładkę veriables-rt.lvlib i wybierz New a następnie Veriable. Otworzy się okno umoŝliwiające zdefiniowanie i konfigurację zmiennych dzielonych. Wpisz Amplitude w oknie Name. Single Process w oknie Veriable Type, oraz Double w oknie Data Type. 2. Postępuj tak raz jeszcze dla zmiennej Waveform Type z tą róŝnicą, Ŝe w oknie Data Type wybierz I32. Zmienna Stop jest juŝ zdefiniowana w projekcie domyślnie. 3. Teraz trzymając LKM na wybranej zmiennej przeciągnij ją do wnętrza pętli deterministycznej. 4. Skopiuj zmienne Amplitude i Waveform Type do pętli niedeterministycznej. 3-40

41 5. W pętli deterministycznej kliknij PKM na zmiennych i wybierz z Menu Change to Write 6. Kliknij PKM na wejściu zmiennej Amplitude i wybierz Create a następnie Control. 7. Przejdź do okna Front Panel i umieść na nim kontrolkę Enum z palety Controls>>Modern>>Ring & Enum Kliknij na nim PKM i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 8. Przejdź do okna Diagramu i połącz zmienną Waveform Type ze zdefiniowanym własnie Text Ring BUDOWA CZĘŚCI NIEDETERMINISTYCZNEJ 1 Wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz zmienną Waveform Type 2 Skopiuj Enum z pętli deterministycznej i kliknij na nim PKM. Wybierz z menu Change to Constant 3 Wstaw konwerter Type Caste Functions>>Numeric>>Data Manipulation i połacz jego wejście x ze zmienną Waveform Type, wejście Type ze stałą Enum, a wyjście podłącz do selektora struktury Case. 4 Kliknij PKM na krawędzi struktury Case i wybierz Add Case for Every Value 5 Skonfiguruj Strukturę Case wstawiając: 6 Dwa bloki Sin Functions>>Mathematics>>Elementary>>Trigonometric 7 Functions>>Programming>>Comparison 8 Functions>>Programming>>Boolean 9 Functions>>Programming>>Numeric 10 Functions>>Select a VI WskaŜ lokalizację pliku..\scr\zadania\triangle.vi 11 Połącz opcje struktury Case jak na rysunkach 3-41

42 12 Functions>>Programming>>Numeric 13 Podziel wartość licznika iteracji przez stałą 10 za pomocą Devide 14 Wyjście Devide połącz z tunelem dla danych w formacie dbl w strukturze Case 15 Wyjście tunela danych w strukturze Case połącz z wejściem Multiply. Drugie wejście Multiply połącz ze zmienną Amplitude 16 Połącz cały diagram tak jak przedstawia to Rys Zapisz plik. Zapisz Projekt. Uruchom Aplikację. Rys. 3.2 Gotowy diagram aplikacji generującej zadane przebiegi. 3-42

43 Zadanie 3-2. Scenariusz: Realizacja: Wykorzystaj Funkcyjne Zmienne Globalne FGV w miejsce zmiennych Shared Veriables z Zadanie 3-1. Rozwiązanie zadania będzie polegało na modyfikacji poprzedniego zadania polegającej na usunięciu zmiennych dzielonych z projektu I diagramu i wprowadzeniu w ich miejsce zmiennych globalnych funkcyjnych. FGV mają postać subvi, który powinien być uprzednio zaprogramowany. W pierwszej kolejności skopiuj projekt z Zadanie 3-1 do katalogu..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-2\veriables, wybierając z Menu okna projektu File>>Save as... W oknie, które się pojawi zaznacz Po skopiowaniu otwórz kopię i modyfikuj jej zawartość. PROJEKTOWANIE ZMIENNYCH GLOBALNYCH Umieść na Front Panel 1 Text Ring Controls>>Modern>>Ring & Enum Nadaj mu nazwę Operation. 2 Kliknij na Text Ring PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 3 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster Zmień nazwę na Data 4 Wewnątrz Clustra umieść następujące VI 5 Dwa Numeric Control Controls>>Modern>>Numeric Jednemu zmien nazwę na Amplitude a drugiemu Result Data 6 Push Button Controls>>Modern>>Boolean 3-43

44 7 Enum Zmien nazwę na Stop Controls>>Modern>>Ring & Enum Kliknij na nim PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 8 Skopiuj Cluster Data i zmień kopię z Control na Indicator. W tym celu kliknij na kopi Clustra Data PKM i wybierz Change to Indicator. 9 Zmień nazwę Clustra na Data Out 10 Skopiuj Text Ring z Clustra Data na zewnątrz Clustra 11 Przejdź do okna Block Diagram 12 Wstaw Time Delay Functions>>Express>>Exec Control Kliknij PKL na Error in I wybierz Create Control oraz PKL na Error Out I wybierz Create Indicator 13 Usuń Time Delay i połącz ze sobą oba klastry błędu 14 Kliknij PKL Ring Waveform Type i wybierz Change to Constant 15 Wstaw pętlę While i podłącz stałą True do Warunku końca pętli Functions>>Programming>>Structures 16 Kliknij PKL na prawej krawędzi pętli i wybierz Add Shift Register. Do wyjścia rejestru podłącz cluster Error out 17 Wewnątrz pętli While wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz Text Ring Operations 18 Połącz opcje struktury Case jak na rysunkach 3-44

45 19 Wewnątrz struktury Case w opcji Initialize wstaw Bundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant i połącz go jak na rysunku, zaczynając od clastrów Data i Data Out 20 Przejdź do okna Front Panel 3-45

46 21 Kliknij PKL ikonę w prawym górnym rogu tworzonego VI i wybierz Show Connector 22 Połącz clastry Error in, Ring Operation oraz cluster Data do konektorów po lewej stronie 23 Połącz clastry Error outn, Data out do konektorów po prawej stronie zachowując kolejność 24 Kliknij PKL ikonę w prawym górnym rogu tworzonego VI i wybierz Edit Icon 25 Edytuj ikonę i nadaj jej wygląd jak na rysunku 26 Zapisz VI pod nazwą FGV.vi w lokalizacji..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-2\veriables 27 Dołącz FGV.vi do projektu klikając PKM na XPCTarget w projekcie i wybierając Add>>File z podręcznego Menu BUDOWA DIAGRAMU 1. Usuń wszystkie zmienne typu Shared Veriable z diagramu i z projektu (Rys. 3.3). Rys. 3.3 Modyfikacja diagramu w postaci uzunięcia zmiennych dzielonych. 1 Wstaw zmienną funkcyjną FGV do diagramu przed pętlą While częsci deterministycznej i skopiuj ją dwukrotnie do pętli deterministycznej i dwukrotnie do pętli niedeterministycznej 3-46

47 2 Wewnątrz obu pętli while wstaw po jednym bloku Bundle By Name oraz Unbundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant 3 Połącz wszystkie clustry błędów bloków FGV.vi 4 Utwórz stałe na wejściach Operations wszystkich bloków FGV (Kliknij PKM na wejściu i wybierz Create>>Constant z podręcznego menu) 5 Połącz pozostałe elementy diagramu zgodnie z Rys Zapisz VI Rys. 3.4 Diagram aplikacji stosującej funkcyjne zmienne globalne FGV.vi Zadanie 3-3. Wykorzystaj zmienne lokalne w miejsce zmiennych Shared Veriables z Zadanie 3-1. Scenariusz: Rozwiązanie zadania będzie polegało na modyfikacji Zadanie 3-1 polegającej na usunięciu zmiennych dzielonych z projektu i diagramu i wprowadzeniu w ich miejsce zmiennych lokalnych. Stosowanie zmiennych lokalnych wymaga zaprogramowania dostępu do kontrolek Waveform Type, Stop oraz Amplitude zmiennych lokalnych, które 3-47

48 Realizacja: tworzy się klikając na terminalach ikon kontrolek PKM i wybierając z menu Create>>Local Veriable. Zaproponuj samodzielnie rozwiązanie tego zadania. 3-48

49 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 4. PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

50 Zadanie 4-1. Zaprojektuj aplikację sterowania światłami drogowymi za pomocą techniki programowania maszyny stanów (State Machine Pattern) Scenariusz: Zadanie realizować naleŝy programując maszynę stanów. Dla prostego skrzyŝowania programować nalęŝy maszynę z szcześcioma stanami. Programowanie odbywać się będzie w strukturach projektu RT w trybie Custom Project Realizacja: 1. Budowę projektu przeprowadź w sposób analogiczny do Zadanie 2-2 z modyfikacjami postępowania adekwatnymi do Zadanie 4-1. Lista modyfikacji: Zapisz projekt jako Traffic w folderze..\scr\zadania\cw4\traffic, Project Type: Custom project. W oknie Add top-level Vis zaznacz Add blank VI to target. 2. Po zakończonej procedurze budowy projektu diagram aplikacji Targeta powinien być pustym VI. Zapisz go pod nazwą Traffic_lights.vi PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW 1 Przejdź do okna Front Panel i wstaw w nim: 2 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster I nadaj mu etykietę Traffic 3 Wewnątrz Clustra umieść trzy diody LED ustawiając ich kolory klikając PKM i wybierając Properties Controls>>Modern>>Boolean 4 Skopiuj Cluster i nadaj mu nazwę North. 5 W Clustrze North Semaphore nadaj etykiety LEDom klikając PKM na LED i wybierając Visible Items>>Label w postaci Red, Yellow, Green 6 Skopiuj trzykrotnie Cluster North i nadaj nazwy kopiom South, East i West 7 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster I nadaj mu etykietę Initial Cluster 8 Do wnętrza Initial Cluster skopiuj cztery klastry Traffic 9 Za pomocą Thick Line (Controls>>Modern>>Decorations) narysuj schemat skrzyŝowania i umieść na nim przygotowane kopie klastrów. 4-50

51 Przejdź do okna Block Diagram 10 Klikając PKM na Initial Cluster wybierz z menu Change to Constant. Podobnie uczyń z Traffic 11 Wstaw stałą Enum Constant Functions>>Programming>>Numeric 12 Kliknij na nim PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 13 Skopiuj dwukrotnie stałą Enum Const 14 Wstaw pętlę While i podłącz stałą True do Warunku końca pętli Functions>>Programming>>Structures 15 Wewnątrz pętli While wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz Text Ring Operations 16 Kliknij PKL na prawej krawędzi pętli While i wybierz Add Shift Register. Do wyjścia rejestru podłącz stałą Enum Constant 17 Z Shift Register poprowadź łączenie do selektora struktury Case. 18 Wstaw Elapsed Time Functions>>Programming>>Timing Kliknij PKL na Time Target(s) i wybierz Create Control 19 Wstaw Waitms Functions>>Programming>>Timing I połącz na jego wejściu stałą o wartości Wewnątrz pętli Case wstaw trzy bloki Bundle By Name. Na zewnątrz pętli Case wstaw Unbundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant 4-51

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Maszyna stanu State Machine

Maszyna stanu State Machine Pozwala na sekwencyjne wykonywanie zadań. Wykorzystuje się struktury Case umieszczone w pętli While. Wywołanie konkretnej struktury Case jest zdeterminowane wyjściem z poprzednio wykonanej struktury Case.

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Uruchom program konfiguracyjny Measurement & Automation Explorer (ikona na Pulpicie) Measurement & Automation.lnk Rozwiń menu Devices and Interfaces,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 12 Ćwiczenie 12.1 Budowa aplikacji (1) Cel: Wykorzystanie utworzonego uprzednio programu Login.vi do kontroli dostępu do tworzonej aplikacji. Celem kolejnych ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Uwaga: Niniejsza instrukcja została napisana w wersji 8.5 oraz wersji 2012 programu LabVIEW dla karty

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0 PĘTLA CZASOWA (For Loops, While Loops) Powtórzenia w okienku wewnętrznym mają na celu otrzymanie szczególnej wartości logicznej. Wartość ta zależna jest od ciągłego przetwarzania w pętli czasowej. Klikając

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Prezentacja podstaw budowy komputerowych systemów pomiarowych (dopasowanie wymogów sprzętowych). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

LabVIEW w połączeniu z urządzeniami rejestrującymi obraz, ruch, może zostać użyty równie funkcjonalnie jak przyrządy GPIB, PXI, RS232 i RS485.

LabVIEW w połączeniu z urządzeniami rejestrującymi obraz, ruch, może zostać użyty równie funkcjonalnie jak przyrządy GPIB, PXI, RS232 i RS485. Pierwsze kroki z LabVIEW Virtual Instruments Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 30 minut. Wstęp Programy wykonane w LabVIEW są nazywane wirtualnymi przyrządami (virtual instruments,

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia LabVIEW jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym firmy National Instruments przeznaczonym do tworzenia oprogramowania do

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 7

Programowanie w języku G - Laboratorium 7 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 7 Ćwiczenie 7.1 Wyskakujący wykres Zbudowanie programu wyświetlającego panel czołowy podprogramu w czasie pracy programu głównego. Postępowanie według poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI Rozdział 4: PIERWSZE KROKI 4. Pierwsze kroki 4.1. Uruchomienie programu Program najłatwiej uruchomić za pośrednictwem skrótu na pulpicie, choć równie dobrze możemy tego dokonać poprzez Menu Start systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra.

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablice i Klastry (Tutorial: Arrays and Clusters) Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablica składa się z elementów i wymiarów. Jest albo kontrolką, albo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo