INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO ES2C Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok,

2 INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO organizowane jest w dwanaście dwugodzinnych ćwiczeń. Ćwiczenia wykonywane są w czterech zespołach. KaŜde ćwiczenie powinno być poprzedzone zapoznaniem się z instrukcjami pomocniczymi, tak aby wiedzieć jakie zadania naleŝy wykonywać i jaki zakres materiału obowiązuje w danym ćwiczeniu. Laboratorium wyposaŝone jest w komputery, które posiadają karty pomiarowokontrolne, jak równieŝ środowisko programistyczne LabView firmy National Instruments. Oprócz tego ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem urządzeń takich jak multimetry, karty akwizycji danych, sterowniki programowalne crio, urządzenia jednoukładowe sbrio, PC-Desktop z systemem czasu rzeczywistego NIRTOS oraz modele układów dynamicznych MAO. Laboratorium podzielone jest na dwie części. W części pierwszej wszystkie grupy realizują równolegle pierwsze cztery ćwiczenia. W części drugiej kaŝda grupa wykonuje po dwa ćwiczenia na jednym stanowisku. Zmiana stanowiska odbywa się wiec co dwa tygodnie. W drugiej częsci w kaŝdym ćwiczeniu studenci będą programowali aplikacje w sposób ukierunkowany przez prowadzącego. Tego typu zadania powinny być zaopatrzone komentarzem w sprawozdaniu do tworzonych programów dotyczącego działania poszczególnych fragmentów programów. Studenci będą tez mieli moŝliwość proponowania samodzielnych rozwiązań w kaŝdym ćwiczeniu drugiej części Laboratorium. Wszystkie programy pisane w środowisku LabView powinny znaleźć się w sprawozdaniu z ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać: Opisy i temat ćwiczenia, Treści zadania, Schemat blokowy przyrządu, zrzut z ekranu interfejsu uŝytkownika, zrzuty z ekranu zarejestrowanych przebiegów i/lub wyników, Opisy działania programów (instrukcja uŝytkownika ), Komentarze w przypadku badań urządzeń, charakterystyk lub zjawisk, Obowiązkowo komentarze do programów zrealizowanych w instrukcji. Bardzo dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie programów (choćby tylko fragmentów) w domu. W ten sposób moŝna znacznie przyspieszyć proces wykonywania zadań, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy podobne zadania wykonywano juŝ wcześniej. Przewidziane są równieŝ zajęcia na dokonanie poprawek, odróbek, bądź zadań dodatkowych. Odbędą się one na ostatnich zajęciach. Ostatnie zajęcia 1-2

3 przewidziane są równieŝ na rozliczenie się ze sprawozdań, przedstawienie rozwiązanych zadań i końcową ocenę. 1-3

4 Spis treści ĆW. 1. ODMIERZANIE CZASU W SYSTEMIE NIEDETERMINISTYCZNYM. 1-5 ZADANIE 1-1. WYGENERUJ SYGNAŁ O PRZEBIEGU SINUSOIDALNYM I WYKREŚL GO W OKNACH GRAFICZNYCH Z OSIĄ X ZDEFINIOWANĄ JAKO PRÓBKI I JAKO CZAS ZADANIE 1-2. ROZBUDUJ ZADANIE 1-1 TAK ABY MOśNA BYŁO OSZACOWAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ GENEROWANEGO PRZEBIUGU ZADANIE 1-3. ZAPROGRAMUJ APLIKACJĘ MIERZĄCĄ POTENCJAŁ NAPIĘCIA NA WYJŚCIU GENERATORA FUNKCYJNEGO GENERUJĄCEGO SINUSOIDĘ 10HZ ĆW. 2. DESKTOP PC JAKO URZĄDZENIE SYSTEMU CZASU RZECZYWISTEGO Z MODUŁEM LABVIEW REAL -TIME ZADANIE 2-1. ZBUDUJ URZĄDZENIE RT TARGET DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE CZASU RZECZYWISTEGO WYKORZYSTUJĄC MODUL REAL-TIME NATIONAL INSTRUMENTS LABVIEW ZADANIE 2-2. UTWÓRZ NOWY REAL-TIME PROJECT WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CELU ZADANIE 2-3. PROJECT WIZARD PROGRAMU LABVIEW UDOSTĘPNIJ FRONT PANEL W SIECI WYKORZYSTUJĄC NARZĘDZIE WEB PUBLISHING TOOLS Z MENU TOOLS ZADANIE 2-4. ZAPROGRAMUJ APLIKACJĘ NIEDETERMINISTYCZNĄ HOSTA TAK ABY WYZNACZAŁA AMPLITUDĘ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODCZYTYWANEGO SYGNAŁU GENEROWANEGO W TARGECIE ĆW. 3. WYMIANA DANYCH ZA POMOCĄ ZMIENNYCH ZADANIE 3-1. ZAPROJEKTUJ APLIKACJĘ Z DWIEMA PĘTLAMI W TAKI SPOSÓB ABY W JEDNEJ PĘTLI REALIZOWANE BYŁO GENEROWANIE SYGNAŁU, A W DRUGIEJ ZADAWANIE KSZTAŁTU I AMPLITUDY. WYKORZYSTAJ ZMIENNE SHARED VERIABLES 3-39 ZADANIE 3-2. WYKORZYSTAJ FUNKCYJNE ZMIENNE GLOBALNE FGV W MIEJSCE ZMIENNYCH SHARED VERIABLES Z ZADANIE ZADANIE 3-3. WYKORZYSTAJ ZMIENNE LOKALNE W MIEJSCE ZMIENNYCH SHARED VERIABLES Z ZADANIE ĆW. 4. PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW ZADANIE 4-1. ZAPROJEKTUJ APLIKACJĘ STEROWANIA ŚWIATŁAMI DROGOWYMI ZA POMOCĄ TECHNIKI PROGRAMOWANIA MASZYNY STANÓW (STATE MACHINE PATTERN)

5 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 1. ODMIERZANIE CZASU W SYSTEMIE NIEDETERMINISTYCZNYM. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

6 Zadanie 1-1. Wygeneruj sygnał o przebiegu sinusoidalnym i wykreśl go w oknach graficznych z osią X zdefiniowaną jako próbki i jako czas. Scenariusz Aplikacja będzie działała w pętli for generując kolejne punkty sinusoidy. Spodziewany czas wykonania jednej iteracji pętli For moŝna wyznaczyć jako: output _ rate[ s] = 1 f [ Hz] poin ts _ per _ cykle Projektowanie: Badana będzie jakość generowanej sinusoidy w zaleŝności od częstotliwości generowanego przebiegu, która zaleŝy od precyzyjności odmierzanego czasu pomiędzy generowanymi próbkami. Generowanie punktów sinusoidy wykonane będzie za pomocą sin_generator.vi. Generowane będzie 100 punktów sinusoidy o częstotliwości 5Hz i 50 punktach na jeden cykl. Generowane przebiegi będą wizualizowane w postaci graficznej za pomocą Waveform Graph, na którym wykreślane będą wartości amplitudy w kaŝdej iteracji, oraz XYGraph zawierającego wykres amplitudysinusoidy (oś Y) w czasie (oś X). Jeśli czas iteracji ulegnie znaczącej zmianie wówczas obserwowane powinny być zniekształcenia na wykresie XYGraph podczas gdy nie powinien ulegać deformacji wykres na Waveform Graph. Realizacja: Działaj według poniŝszej instrukcji, aby stworzyć panel podobny do pokazanego na rysunku. 1. Otwórz pusty VI I stwórz poniŝszy panel 2. Zapisz VI Wybierz opcję File>>Save Zapisz VI jako Zadanie 1-1.vi w folderze..\scr\zadania\cw1\zadanie W oknie Front Panel rozmieść Waveform Graph i XY Graph z palety Controls>>Graph 1-6

7 Controls>>Modern>>Graph Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster Controls>>Modern>>Numeric Umieść dwa takie VI wewnątrz Clustra i zmień ich nazwy jak na Rysunku 1-7

8 Rys. 1.1 Front Panel w Zadanie Otwórz paletę narzędzi Functions klikając PKM na tle okna Block Diagram 5. Rozmieść VI z bibliotek z zestawienia tabeli Tick Count Subtruct Functions>>Programming>>Timing Functions>>Programming>>Numeric Functions>>Programming>>Cluster Class, &Variant Functions>>Select a VI..\SCR\Zadania Functions>>Programming>>Structures Functions>>Express>>Output 6. Kliknij PKM na Cluster i wybierz z Menu Change to Constant i połącz go z wejściem Cluster Input w bloku Bundle By Name 7. Połącz bloki Tick Count do wejść Subtrack tak, aby odejmować czas wewnątrz pętli od czasu na zewnątrz. 8. Wynik odejmowania połącz z wejściem Time bloku Bundle By Name. 9. zdefiniuj parametry generowanej sinusoidy zgodnie z Rys Wyjście Bundle By Name wyprowadź na krawędź pętli For, upewnij się, Ŝe tunel jest skonfigurowany do pracy z indeksacją. 11. Połacz pozostałe VI zgodnie z Rys

9 Rys. 1.2 Finalny Diagram Zadanie

10 Rys. 1.3 Finalny Front Panel w Zadanie 1-1 Testowanie: Uruchom program w trybie Continously i sprawdzaj jakość generowanych przebiegów. ZauwaŜ, Ŝe okno Waveform Graph praktycznie się nie zmienia. Scheamat wyraŝony w samplach traci nie daje moŝliwości obserwowania zniekształceń. Widać je w oknie XY Graph, którego oś X wyraŝona jest w ms. Za kaŝdym razem zmienia się czas wygenerowania wszystkich próbek jak równieŝ ich częstotliwość. Zjawisko to jest widoczne bardziej, gdy w tle uruchomiona będzie przeglądarka internetowa. W czasie działania aplikacji przytrzymaj przycisk klawiatury Print Screan (lub powiększ i zminimalizuj okno innej aplikacji). Sprawdź jak kaŝda taka akcja wpływa na czas iteracji, w której nastąpi to zdarzenie! Czy praca innych aplikacji ma znaczący wpływ na czas wykonania kaŝdej iteracji? Zbadaj czas wygenerowania 100 próbek w kilku próbach dla częstotliwości 10Hz, 5Hz, 1Hz, 0.5Hz. Zadanie 1-2. Rozbuduj Zadanie 1-1 tak aby moŝna było oszacować częstotliwość generowanego przebiugu. Scenariusz: Realizacja: Rozbudowa polegać będzie na dokonaniu analizy i detekcji częstotliwości odbywającej się poza pętlą For. Analizator w postaci Tone Measurement wykona to zadanie o ile poprawnie zostanie skonfigurowany sygnał wejściowy. 1. Zapisz VI z Zadanie 1-1 Wybierz opcję File>>Save as Zapisz VI jakozadanie 1-2.vi w folderze..\scr\zadania\cw1 \Zadanie Odczytaj częstotliwość generowanych przebiegów. W oknie Block Diagram rozmieść: Tone Measurement Functions>>Express>>Analysis Build Waveform Functions>>Programming>>Waveform 3. Zbuduj dane wejściowe w formie Waveform wykorzystując do tego celu Build Waveform i podaj je na wejście Tone Measurement. Samodzielnie 1-10

11 zaprogramuj uprzednio sposób podania informacji o czasie do wejścia dt tego VI. Testowanie: Uruchom program w trybie Run Continously i sprawdzaj jakość generowanych przebiegów wraz z ich częstotliwością. Porównaj oczekiwaną wartość częśtotliwości zadawaną w sin_generator.vi z wyświetlaną w efekcie analizy. Sprawdź wyniki dla 10Hz, 5Hz, 1Hz, 0.5Hz. Wyniki zestaw w tabeli. Zadanie 1-3. Zaprogramuj aplikację mierzącą potencjał napięcia na wyjściu generatora funkcyjnego generującego sinusoidę 10Hz. Scenariusz: Pomiar dokonaj za pomcą DAQmx i uniwersalną kartę NI-USB6008 w Realizacja: trybie N pomiarów i w trybie pomiaru pojedynczego (On Demand) w pętli For do porównania. Zmierz czas kaŝdej iteracji i przedstaw go na wykresie. 1. Otwórz pusty VI I stwórz poniŝszy panel 2. Zapisz VI Wybierz opcję File>>Save Zapisz VI jako Zadanie 1-3.vi w folderze..\scr\zadania\cw1 \Zadanie W oknie Front Panel rozmieść dwa bloki Waveform Graph i Numeric Controls>>Modern>>Graph Controls>>Modern>>Numeric Zmien etykietę Numeric na średni czas iteracji 4. W oknie Block Diagram rozmieść VI z palety Functions Tick Count Functions>>Programming>>Timing 1-11

12 Subtruct Functions>>Programming>>Numeric Functions>>Programming>>Timing Functions>>Mathematic>>Prob & Stat Functions>>Programming>>Numeric>>Conversion Functions>>Programming>>Structures Functions>>Express>>Input 5. W oknie Block Diagram rozmieść VI z palety Functions i połącz je podobnie jak to miało miejsce w Zadanie 1-1. Zadanie to moŝna rozwiązać równieŝ modyfikując Zadanie 1-1 do postaci jak na Rys. 1.4 Rys. 1.4 Zmodyfikowany diagram Zadanie 1-1 do wykonania zadania Zadanie Usuń niepotrzebne Vis I połaczenia z diagramu Zadanie Dołącz do diagramu DAQ Assistant oraz Mean.vi i Waitms.vi 1-12

13 3. Kliknij PKL na tunelu na lewej krawędzi pętli For I zmień go na Shift Register za pomocą odpowiedniej selekcji z podręcznego Menu. Wyjście Shift Register umieść na prawej krawędzi pętli For. Testsowanie: Dokonaj pomiaru 1024 próbek z okresem 1ms w trybie N-samples i wynik wyświetl w oknie Waveform Graph. Dokonaj pomiaru w trybie pojedynczej próbki (On demand) w pętli For z 1024 iteracjami z blokiem opóźniającym Wait ms o wartości opóźnienia 1ms. W czasie pomiaru uruchom jakiś program w tle (np Matlab albo Internet Explorer). Zmierz czas kaŝdej iteracji i przedstaw go na wykresie. Zbadaj średni czas iteracji. Czy jest on róŝny od zadanej 1ms? 1-13

14 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 2. DESKTOP PC JAKO URZĄDZENIE SYSTEMU CZASU RZECZYWISTEGO Z MODUŁEM LABVIEW REAL -TIME. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok,

15 Zadanie 2-1. Zbuduj urządzenie RT Target działające w systemie czasu rzeczywistego wykorzystując modul Real-Time National Instruments LabView. Scenariusz: Urządzenie RT Target będzie zbudowane na podstawie PC Desktop, które wyposarzone w kartę sieciową INTEL, dysk twardy w systemie plików FAT32 i stację dyskietek moŝna konwertować do Urządzenia z systemem czasu rzeczywistego. Realizacja: Konwersji PC Desktop na urządzenie pracujące w systemie czasu rzeczywistego RT Target dokonaj etapowo wg przedstawionego schematu: 1. NaleŜy wyłączyć zaporę systemu Windows dla połączenia z Targetem. Zaleca się odłączenie kabla sieciowego łączącego Host z siecią. 2. Sprawdzić, czy wyposaŝenie komputera PC spełnia wymagania stawiane prze producentów LabView. Uruchom Target (konwertowany desktop) z dyskietki, na której znajduje się program testujący NI-EVAL. (Program dostarcza prowadzący). Krok po kroku program ten sprawdzi poszczególne urządzenia i wygeneruje wyniki testów. Wynik zawierać będzie informacje: File I/O test successful Intel 8255x Ethernet driver found 1 device(s) Starting up IP Stack... succeeded Initializing network Device 1 MAC address: 00:90:27:CB:0D:F (primary) Jeśli test przeszedł pomyślnie na końcu powinien pojawić się wpis na ekranie: System State: Tested configuration is compatibile with LabView Real-Time. 2-15

16 Rys. 2.1 Przykładowy zrzut ekranu po wykonanym teście. 3. Za pomocą skrosowanego kabla sieciowego połącz Target bezpośrednio z Hostem. (RT Target moŝe pracować w sieci z serwerem DHCP, co wyga odpowiedniej konfiguracji połączenia z siecią) 4. Skonfiguruj połaczenia sieciowe Hosta zgodnie (Uwaga! Host posiada dwie karty sieciowe. Zintegrowana karta sieciowa słuŝy do połaczenia Hosta z siecią a karta Plug&Play do połaczenia z Targetem) 2-16

17 Przykładowe ustawienia kart sieciowych Hosta dla karty zintegrowanej Rys. 2.2 Ustawienia karty łączącej się przez statyczny adres IP z siecią. Przykładowe ustawienia kart sieciowych Hosta dla karty Plug&Play 2-17

18 Rys. 2.3 Ustawienia karty łączącej się z RT Target 5. Dokonaj transferu systemu czasu rzeczywistego do RT Target Otwórz Measurment & Automation Explorer (MAX) I stwórz dyskietkę systemową dla Targeta. 2-18

19 Rys. 2.4 Sposób tworzenia dysku startowego dla systemu czasu rzeczywistego RT Target Uruchom ponownie Target (z dyskietki startowej) i czekaj na pojawienie się w Measurment & Automation Explorer (MAX) urządzenia pod zakładką Remote System o adresie Kliknij LKM na Targecie w MAX i zmień jego nazwę na XPCTarget 2-19

20 Rys. 2.5 Konfiguracja adresu IP Targeta Zaznacz opcję Obtain Ip adress from DHCP server w celu automatycznej konfiguracji sieci lub Use the folowing IP adress w celu połączenia bezpośredniego z Hostem a następnie klikamy Apply. Rozwijając zasoby urządzenia kliknij na zakładkę Software a następnie dokonaj transferu systemu do XPCTarget (Add/Remove Software Rys. 2.6). 2-20

21 Rys. 2.6 Okno Measurment & Automation Explorer w zakładce do transferu Software u. 6. Ponownie uruchom XPCTarget z dyskietki startowej. System powinien teraz wykryć RTOS na dysku twardym i uruchomić się z niego. Na ekranie RT Target a powinien pojawić się napis Welcome to LabView Real-Time 8.6 NI-VISA Server 4.1 started successfully 7. RTOS jest teraz gotowy do uŝycia. Koniec Zadanie 2-2. Utwórz nowy Real-Time Project wykorzystując do tego celu Project Wizard programu LabView. Scenariusz: Budowa projektu aplikacji czasu rzeczywistego na NI-RT Target Realizacja: pozwoli na pełne wykorzystanie technik programowania Targeta. Wykorzystany zostanie do tego celu Project Wizard umoŝliwiający wykonanie tego zadania w sposób etapowy 1. Uruchom LabView i wybierz Real-Time Project. 2-21

22 Rys. 2.7 Fragment okna LabView z zaznaczonym Wizardem tworzenia nowego projektu RT 2. Pojawi się okno, w którym naleŝy nazwać projekt i wskazać jego lokalizację. Zapisz projekt jako RT Wizard w folderze..\scr\zadania\cw2\zadanie 2-2\RT Wizard. Zwróć uwagę na wybór Project type. Upewnij się, Ŝe zaznaczono continuous communication. 2-22

23 Rys. 2.8 Okno wyboru typu projektu 3. Skonfiguruj swój RT Target tak by obsługiwał dwie pętle. Zaznacz równieŝ Include user interface i zatwierdź zmiany klikając Next >. 2-23

24 Rys. 2.9 Okno opcje architektury programów czasu rzeczywistego 4. Pojawi się nowe okno w którym naleŝy wybrać BROWSE aby znaleźć zarejestrowany w Measurement & Automation Explorer (MAX) XPCTarget. 2-24

25 Rys Okno wyboru urządzenia wykonawczego RT Target 5. WskaŜ XPCTarget i kliknij Ok. W oknie Selected target pojawi się nazwa wybranego urządzenia i kliknij OK. 2-25

26 Rys Listing dostępnych urządzeń z RTOS 6. Po kliknięciu Next pojawi się okno umoŝliwiające zakończenie procedury budowania projektu. Zakończ klikając Finish. Zacznie się procedura konfiguracji sprzętu i zakończy pojawieniem się na ekranie trzech okien. Okno projektu Project Explorer RT Wizard.lvproj oraz aplikacji host - network - RT (separate).vi i aplikacji uruchamianej w czasie rzeczywistym target - multi rate variables.vi 2-26

27 Rys Okno utworzonej konfiguracji projektu do zatwierdzenia 2-27

28 Rys Okno potwierdzonej konfiguracji projektu Rys Front Panel aplikacji działającej na XPCTarget 2-28

29 Rys Diagram Aplikacji XPCTarget 7. Kliknij ikonę Run w aplikacji wykonywanej w urządzeniu RT (target - multi rate variables.vi). Gdy ta wbudowana w RT Target aplikacja zostanie przesyłana i skonfigurowana w systemie czasu rzeczywistego, kliknij Close na oknie. (MoŜesz teŝ zaznaczyć Close on successful completion aby w przyszłości okno zamykało się automatycznie po zakończeniu kompilacji) Rys Okno transferu aplikacji do XPCTarget 2-29

30 8. Teraz kliknij Run na aplikacji Hosta (host - network - RT (separate).vi). Pojawi się sinusoida na wykresie generowana przez aplikację działającą w systemie czasu rzeczywistego (support acquire data.vi). Rys Diagram podprogramu generującego dane. Rys Diagram aplikacji Hosta 2-30

31 Rys Panel frontowy aplikacji Hosta 9. ZauwaŜ, Ŝe na kształt wykresu widocznego w aplikacji Hosta mają wpływ zadania dodatkowe realizowane przez system Windows (np. otwieranie/zamykanie okien programów). Mogą one wprowadzać zakłócenia. Wynika to z faktu, Ŝe aplikacja Hosta działa w środowisku niedeterministycznym. 2-31

32 Rys Przykład efektu niedeterministycznego zachowania się aplikacji Hosta 10. Koniec zadania 2-32

33 Zadanie 2-3. Udostępnij Front Panel w sieci wykorzystując narzędzie Web Publishing Tools z menu Tools. Scenariusz: Aplikacja Hosta podłączonego do sieci ma moŝliwość udostępniania swego Front Panela w sieci. UmoŜliwia to zdalne sterowanie aplikacją z komputera zdalnego. Zastosowane zostanie Web Publishing Tool do wykonania tego zadania Realizacja: Działaj według poniŝszej instrukcji, aby udostępnić Front Panel aplikacji z Zadanie W oknie Front Panel aplikacji kliknij Tools w Menu głównym i wybierz z podręcznego Menu Web Publishing Tool... Rys Lokalizacja Web Publishing Tools 2-33

34 2. W oknie Web Publishing Tool wskaŝ nazwę VI, który ma być publikowany i upewnij się, Ŝe zaznaczono Embedded w zakładce Viewing Mode. 3. Kliknij Next > Rys Konfiguracja Web Publishing Tools Selekcja VI 4. Zaznacz wyjściowe parametry pliku HTML. Nadaj tytuł dla dokumentu HTML, nagłówek i stopkę a następnie kliknij Next>. 2-34

35 Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools Tworzenie pliku HTML 5. Zapisz plik nadając mu nazwę i wskaŝ lokalizację dla zapisanego pliku i kliknij Save to Disk. 2-35

36 Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools zapisywanie pliku HTML 6. Kliknij Start Web Browser a następnie Connect i Ok. Rys Konfiguracjs Web Publishing Tools potwierdzenie linku do pliku HTML Testowanie: Po zakończeniu procedury konfiguracyjnej Web Publishing Tool, dostęp do aplikacji z dowolnego komputera następuje po 1. Uruchom aplikację Hosta 2-36

37 2. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer na innym komputerze w sieci z zainstalowanym programem Run Time dla LabView w wersji zainstalowanej na Hoście. 3. Wpisz w przeglądarce komputera zdalnego adres Hosta o postaci: gdzie xxx.xxx.xxx.xxx powinien zawierać adres IP Hosta udostępniającego w sieci aplikację zapisaną pod postacią nazwa.html. Nazwa ta powinna być nadana podczas konfiguracji Web Publishig Tool. Zadanie 2-4. Zaprogramuj aplikację niedeterministyczną Hosta tak aby wyznaczała amplitudę i częstotliwość odczytywanego sygnału generowanego w Targecie. Scenariusz: Aplikacja działająca w Targecie generuje sinusoidę i udostępnia Realizacja: dane Hostowi za pomocą zmiennych dzielonych Shared Veriables poprzez TCP/IP. Aplikacja Hosta ma za zadanie odczytać te dane i zbadać parametry generowanego sygnału Zaproponuj własny sposób realizacji tego zadania, biorąc pod uwagę doświadczenia w budowaniu projektu dla Real Time Target (Zadanie 2-2) jak równieŝ nabyte umiejętności programowania analizy sygnałów harmonicznych (Zadanie 1-2) 2-37

38 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 3. WYMIANA DANYCH ZA POMOCĄ ZMIENNYCH. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

39 Zadanie 3-1. Scenariusz: Realizacja: Zaprojektuj aplikację z dwiema pętlami w taki sposób aby w jednej pętli realizowane było generowanie sygnału, a w drugiej zadawanie kształtu i amplitudy. Wykorzystaj zmienne Shared Veriables Zadanie rozpocznie się budową projektu Real-Time w strukturze z dwiema pętlami. W następnym etapie zaprogramowany zostanie kod realizujący generację przebiegów z wykorzystaniem struktury case. Ostatecznie zostanie dokonana konfiguracja zmiennych Shared Veriables, za pomocą których przekazywane będą informacje z jednej pętli do drugiej. BUDOWA PROJEKTU RT 1. Budowę projektu przeprowadź w sposób analogiczny do Zadanie 2-2 z modyfikacjami postępowania adekwatnymi do Zadanie 3-1. Lista modyfikacji: Zapisz projekt jako Veriables w folderze..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-1\veriables, Nie zaznaczaj Include user interface. 2. Po zakończonej procedurze budowy projektu diagram aplikacji Targeta powinien wyglądać jak na Rys

40 Rys. 3.1 Diagram Aplikacji XPCTarget 3. Usuń z projektu i diagramu VI o nazwie DATA oraz zmienną domyślną data. BUDOWA CZĘŚCI DETERMINISTYCZNEJ Część deterministyczna będzie realizowała zadania ustawiania parametrów generowanych przebiegów w części niedeterministycznej. Zadanie to wykonane zostanei za pomocą zmiennych Shared Veriables, które naleŝy zdefiniiować w oknie projektu. Wykorzystamy trzy zmienne Stop, Amplitude, Waveform Type. Postępuj wg schamatu: 1. Kliknij PKL na zakładkę veriables-rt.lvlib i wybierz New a następnie Veriable. Otworzy się okno umoŝliwiające zdefiniowanie i konfigurację zmiennych dzielonych. Wpisz Amplitude w oknie Name. Single Process w oknie Veriable Type, oraz Double w oknie Data Type. 2. Postępuj tak raz jeszcze dla zmiennej Waveform Type z tą róŝnicą, Ŝe w oknie Data Type wybierz I32. Zmienna Stop jest juŝ zdefiniowana w projekcie domyślnie. 3. Teraz trzymając LKM na wybranej zmiennej przeciągnij ją do wnętrza pętli deterministycznej. 4. Skopiuj zmienne Amplitude i Waveform Type do pętli niedeterministycznej. 3-40

41 5. W pętli deterministycznej kliknij PKM na zmiennych i wybierz z Menu Change to Write 6. Kliknij PKM na wejściu zmiennej Amplitude i wybierz Create a następnie Control. 7. Przejdź do okna Front Panel i umieść na nim kontrolkę Enum z palety Controls>>Modern>>Ring & Enum Kliknij na nim PKM i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 8. Przejdź do okna Diagramu i połącz zmienną Waveform Type ze zdefiniowanym własnie Text Ring BUDOWA CZĘŚCI NIEDETERMINISTYCZNEJ 1 Wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz zmienną Waveform Type 2 Skopiuj Enum z pętli deterministycznej i kliknij na nim PKM. Wybierz z menu Change to Constant 3 Wstaw konwerter Type Caste Functions>>Numeric>>Data Manipulation i połacz jego wejście x ze zmienną Waveform Type, wejście Type ze stałą Enum, a wyjście podłącz do selektora struktury Case. 4 Kliknij PKM na krawędzi struktury Case i wybierz Add Case for Every Value 5 Skonfiguruj Strukturę Case wstawiając: 6 Dwa bloki Sin Functions>>Mathematics>>Elementary>>Trigonometric 7 Functions>>Programming>>Comparison 8 Functions>>Programming>>Boolean 9 Functions>>Programming>>Numeric 10 Functions>>Select a VI WskaŜ lokalizację pliku..\scr\zadania\triangle.vi 11 Połącz opcje struktury Case jak na rysunkach 3-41

42 12 Functions>>Programming>>Numeric 13 Podziel wartość licznika iteracji przez stałą 10 za pomocą Devide 14 Wyjście Devide połącz z tunelem dla danych w formacie dbl w strukturze Case 15 Wyjście tunela danych w strukturze Case połącz z wejściem Multiply. Drugie wejście Multiply połącz ze zmienną Amplitude 16 Połącz cały diagram tak jak przedstawia to Rys Zapisz plik. Zapisz Projekt. Uruchom Aplikację. Rys. 3.2 Gotowy diagram aplikacji generującej zadane przebiegi. 3-42

43 Zadanie 3-2. Scenariusz: Realizacja: Wykorzystaj Funkcyjne Zmienne Globalne FGV w miejsce zmiennych Shared Veriables z Zadanie 3-1. Rozwiązanie zadania będzie polegało na modyfikacji poprzedniego zadania polegającej na usunięciu zmiennych dzielonych z projektu I diagramu i wprowadzeniu w ich miejsce zmiennych globalnych funkcyjnych. FGV mają postać subvi, który powinien być uprzednio zaprogramowany. W pierwszej kolejności skopiuj projekt z Zadanie 3-1 do katalogu..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-2\veriables, wybierając z Menu okna projektu File>>Save as... W oknie, które się pojawi zaznacz Po skopiowaniu otwórz kopię i modyfikuj jej zawartość. PROJEKTOWANIE ZMIENNYCH GLOBALNYCH Umieść na Front Panel 1 Text Ring Controls>>Modern>>Ring & Enum Nadaj mu nazwę Operation. 2 Kliknij na Text Ring PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 3 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster Zmień nazwę na Data 4 Wewnątrz Clustra umieść następujące VI 5 Dwa Numeric Control Controls>>Modern>>Numeric Jednemu zmien nazwę na Amplitude a drugiemu Result Data 6 Push Button Controls>>Modern>>Boolean 3-43

44 7 Enum Zmien nazwę na Stop Controls>>Modern>>Ring & Enum Kliknij na nim PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 8 Skopiuj Cluster Data i zmień kopię z Control na Indicator. W tym celu kliknij na kopi Clustra Data PKM i wybierz Change to Indicator. 9 Zmień nazwę Clustra na Data Out 10 Skopiuj Text Ring z Clustra Data na zewnątrz Clustra 11 Przejdź do okna Block Diagram 12 Wstaw Time Delay Functions>>Express>>Exec Control Kliknij PKL na Error in I wybierz Create Control oraz PKL na Error Out I wybierz Create Indicator 13 Usuń Time Delay i połącz ze sobą oba klastry błędu 14 Kliknij PKL Ring Waveform Type i wybierz Change to Constant 15 Wstaw pętlę While i podłącz stałą True do Warunku końca pętli Functions>>Programming>>Structures 16 Kliknij PKL na prawej krawędzi pętli i wybierz Add Shift Register. Do wyjścia rejestru podłącz cluster Error out 17 Wewnątrz pętli While wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz Text Ring Operations 18 Połącz opcje struktury Case jak na rysunkach 3-44

45 19 Wewnątrz struktury Case w opcji Initialize wstaw Bundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant i połącz go jak na rysunku, zaczynając od clastrów Data i Data Out 20 Przejdź do okna Front Panel 3-45

46 21 Kliknij PKL ikonę w prawym górnym rogu tworzonego VI i wybierz Show Connector 22 Połącz clastry Error in, Ring Operation oraz cluster Data do konektorów po lewej stronie 23 Połącz clastry Error outn, Data out do konektorów po prawej stronie zachowując kolejność 24 Kliknij PKL ikonę w prawym górnym rogu tworzonego VI i wybierz Edit Icon 25 Edytuj ikonę i nadaj jej wygląd jak na rysunku 26 Zapisz VI pod nazwą FGV.vi w lokalizacji..\scr\zadania\cw3 \Zadanie 3-2\veriables 27 Dołącz FGV.vi do projektu klikając PKM na XPCTarget w projekcie i wybierając Add>>File z podręcznego Menu BUDOWA DIAGRAMU 1. Usuń wszystkie zmienne typu Shared Veriable z diagramu i z projektu (Rys. 3.3). Rys. 3.3 Modyfikacja diagramu w postaci uzunięcia zmiennych dzielonych. 1 Wstaw zmienną funkcyjną FGV do diagramu przed pętlą While częsci deterministycznej i skopiuj ją dwukrotnie do pętli deterministycznej i dwukrotnie do pętli niedeterministycznej 3-46

47 2 Wewnątrz obu pętli while wstaw po jednym bloku Bundle By Name oraz Unbundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant 3 Połącz wszystkie clustry błędów bloków FGV.vi 4 Utwórz stałe na wejściach Operations wszystkich bloków FGV (Kliknij PKM na wejściu i wybierz Create>>Constant z podręcznego menu) 5 Połącz pozostałe elementy diagramu zgodnie z Rys Zapisz VI Rys. 3.4 Diagram aplikacji stosującej funkcyjne zmienne globalne FGV.vi Zadanie 3-3. Wykorzystaj zmienne lokalne w miejsce zmiennych Shared Veriables z Zadanie 3-1. Scenariusz: Rozwiązanie zadania będzie polegało na modyfikacji Zadanie 3-1 polegającej na usunięciu zmiennych dzielonych z projektu i diagramu i wprowadzeniu w ich miejsce zmiennych lokalnych. Stosowanie zmiennych lokalnych wymaga zaprogramowania dostępu do kontrolek Waveform Type, Stop oraz Amplitude zmiennych lokalnych, które 3-47

48 Realizacja: tworzy się klikając na terminalach ikon kontrolek PKM i wybierając z menu Create>>Local Veriable. Zaproponuj samodzielnie rozwiązanie tego zadania. 3-48

49 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆW. 4. PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW. Opracował: dr inŝ. Andrzej Sobolewski Białystok, zima

50 Zadanie 4-1. Zaprojektuj aplikację sterowania światłami drogowymi za pomocą techniki programowania maszyny stanów (State Machine Pattern) Scenariusz: Zadanie realizować naleŝy programując maszynę stanów. Dla prostego skrzyŝowania programować nalęŝy maszynę z szcześcioma stanami. Programowanie odbywać się będzie w strukturach projektu RT w trybie Custom Project Realizacja: 1. Budowę projektu przeprowadź w sposób analogiczny do Zadanie 2-2 z modyfikacjami postępowania adekwatnymi do Zadanie 4-1. Lista modyfikacji: Zapisz projekt jako Traffic w folderze..\scr\zadania\cw4\traffic, Project Type: Custom project. W oknie Add top-level Vis zaznacz Add blank VI to target. 2. Po zakończonej procedurze budowy projektu diagram aplikacji Targeta powinien być pustym VI. Zapisz go pod nazwą Traffic_lights.vi PROJEKTOWANIE MASZYNY STANÓW 1 Przejdź do okna Front Panel i wstaw w nim: 2 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster I nadaj mu etykietę Traffic 3 Wewnątrz Clustra umieść trzy diody LED ustawiając ich kolory klikając PKM i wybierając Properties Controls>>Modern>>Boolean 4 Skopiuj Cluster i nadaj mu nazwę North. 5 W Clustrze North Semaphore nadaj etykiety LEDom klikając PKM na LED i wybierając Visible Items>>Label w postaci Red, Yellow, Green 6 Skopiuj trzykrotnie Cluster North i nadaj nazwy kopiom South, East i West 7 Cluster Controls>>Modern>>Array, Matrix & Cluster I nadaj mu etykietę Initial Cluster 8 Do wnętrza Initial Cluster skopiuj cztery klastry Traffic 9 Za pomocą Thick Line (Controls>>Modern>>Decorations) narysuj schemat skrzyŝowania i umieść na nim przygotowane kopie klastrów. 4-50

51 Przejdź do okna Block Diagram 10 Klikając PKM na Initial Cluster wybierz z menu Change to Constant. Podobnie uczyń z Traffic 11 Wstaw stałą Enum Constant Functions>>Programming>>Numeric 12 Kliknij na nim PKL i wybierz Edit Items i zdefiniuj jak na rysunku 13 Skopiuj dwukrotnie stałą Enum Const 14 Wstaw pętlę While i podłącz stałą True do Warunku końca pętli Functions>>Programming>>Structures 15 Wewnątrz pętli While wstaw strukturę Case. Do selektora pętli podłącz Text Ring Operations 16 Kliknij PKL na prawej krawędzi pętli While i wybierz Add Shift Register. Do wyjścia rejestru podłącz stałą Enum Constant 17 Z Shift Register poprowadź łączenie do selektora struktury Case. 18 Wstaw Elapsed Time Functions>>Programming>>Timing Kliknij PKL na Time Target(s) i wybierz Create Control 19 Wstaw Waitms Functions>>Programming>>Timing I połącz na jego wejściu stałą o wartości Wewnątrz pętli Case wstaw trzy bloki Bundle By Name. Na zewnątrz pętli Case wstaw Unbundle By Name Functions>>Programming>>Cluster, Class & Variant 4-51

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 11

Programowanie w języku G - Laboratorium 11 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 11 Ćwiczenie 11.1 Zapis plików binarnych Cel: Stworzenie programu zapisującego dane w pliku binarnym o prostym formatowaniu. Pogram będzie zapisywał dane w pliku

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager Część 1 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Licencje...4 1.2. TwinCAT Run-Time...5 1.3. TwinCAT System Service...5

Bardziej szczegółowo

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Ćwiczenie nr 6 LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z moŝliwościami, i podstawami programowania programu LabVIEW. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S7-1200 Wykonał: Kacper

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów SCADA

Laboratorium Systemów SCADA Laboratorium Systemów SCADA Ćwiczenie 8. Wprowadzenie do modułu LabVIEW DSC (LV DSC Module) Opracował: dr hab. inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi możliwościami modułu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan EMBEDDED TECHNOLOGY NEWS Nieperiodyczny biuletyn nowości technicznych dla partnerów handlowych QTTC Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan Spis treści Cześć teoretyczna 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional www.moeller.pl Środowisko XSoft-Professional Notatka aplikacyjna NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 www.moeller.pl Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 Autorzy: Jacek Zarzycki Sebastian Jamborski opracowano

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo