Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefittingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefittingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym"

Transkrypt

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski mgr inż. Łukasz Bruski Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefittingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym Clinical and Economic Evaluation of Remote Fitting of Speech Processor for Patients with HearingImplants Rozprawa na stopień doktora nauk o zdrowiu Promotor prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński Warszawa 2015

2 Streszczenie Program leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych rozpoczął w Polsce H. Skarżyński. W dniu 16 lipca 1992 roku przeprowadził pierwszą w naszym kraju operację wszczepienia implantu ślimakowego niesłyszącej osobie dorosłej, a następnego dnia 17 lipca 1992 roku dziecku. Bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez polskich pacjentów, szczególnie pod względem rozwoju i rozumienia mowy, zaowocowały opracowaniem i uruchomieniem programu leczenia całkowitej głuchoty. Prowadzono badania nad nowymi typami elektrod i technik operacyjnych pozwalających na zachowanie istniejących przed operacją resztek słuchowych oraz takim wprowadzeniem elektrody do ślimaka, które nie spowoduje uszkodzenia struktur ucha wewnętrznego odpowiadających za fizjologiczne powstawanie zjawisk słuchowych. Zmieniały się także kryteria kwalifikacji do leczenia zaburzeń słuchu za pomocą protez wszczepialnych, co umożliwiło skorzystanie z tej metody coraz większej grupie pacjentów. Dziś z implantów słuchowych korzysta kilka tysięcy osób w Polsce oraz setki tysięcy osób na całym świecie. Bardzo duża liczba pacjentów mających wszczepione te urządzenia spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu inżynierii klinicznej, zajmujących się kontrolowaniem pracy implantów, oraz na specjalistów z zakresu rehabilitacji, dzięki którym pacjent ma możliwość osiągnięcia jak największych korzyści ze wszczepionej protezy słuchowej. Rehabilitacja osób z głębokim niedosłuchem lub całkowitą głuchotą jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania wielu specjalistów z różnych dziedzin medycyny, inżynierii, psychologii, logopedii i pedagogiki. Wśród pacjentów, którym wszczepiono implant ślimakowy, znajdują się osoby w różnym wieku, u których głuchota wystąpiła w różnym okresie życia, ze współistniejącymi z wadą słuchu innymi schorzeniami. Użytkownicy implantu lub rodzice dzieci korzystających z tego urządzenia różnią się też pod względem zaangażowania w proces rehabilitacji. Tak duża zmienność czynników wpływa zarówno na sam proces rehabilitacji, jak i na uzyskiwane efekty. Każdy pacjent wymaga od kilku do kilkunastu wizyt kontrolnych w ciągu roku, co jest dużym wyzwaniem logistycznoekonomicznym dla ośrodków opiekujących się pacjentami implantowanymi. Jednym z rozwiązań jest stałe zwiększanie powierzchni pracowni, innym opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej dopasowania implantu przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki, telemedycyny i telerehabilitacji. 2

3 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu opracowano i wdrożono procedurę zdalnego dopasowania implantu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych i telediagnostycznych telefittingu. System umożliwia wykorzystanie połączenia internetowego do zdalnego przeprowadzenia badań i konsultacji oraz do dopasowania systemu implantu ślimakowego, pozwalając pacjentowi na odbycie wizyty w ośrodku współpracującym z Instytutem, bliższym jego miejscu zamieszkania. W metodzie telefittingu inżynier kliniczny ma kontakt wzrokowy i głosowy z pacjentem oraz specjalistą wspomagającym za pomocą zdalnych połączeń audio-wideo, uruchomionych zarówno w ośrodku satelitarnym, jak i w pracowni Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Specjaliści z Instytutu, korzystając z pomocy przeszkolonej kadry z ośrodka, mogą przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary i konsultacje, a inżynier kliniczny, przebywając w swoim gabinecie w Instytucie, może przejąć kontrolę nad zdalnym komputerem i przeprogramować procesor mowy pacjenta na podstawie wyników tych pomiarów. Na bazie tych założeń w roku 2011 utworzono Krajową Sieć Teleaudiologii, dysponującą bogatym zapleczem technologicznym, w tym najnowocześniejszym oprogramowaniem i sprzętem wideokonferencyjnym oraz unikalnymi procedurami badań, pomiarów i doboru parametrów stymulacji elektrycznej. Wdrożenie innowacyjnej procedury medycznej do praktyki klinicznej wymaga, podobnie jak w przypadku leków, przeprowadzenia zaawansowanych badań dotyczących jej przydatności i skuteczności w odniesieniu do innych, sprawdzonych standardów postępowania. Celem pracy była ocena efektywności klinicznej i ekonomicznej zdalnego dopasowania systemu implantu słuchowego. W szczególności chodziło o: a) ocenę procedury zdalnego dopasowania implantu ślimakowego w porównaniu z dopasowaniem realizowanym w ośrodku wszczepiającym implanty słuchowe, b) ocenę efektywności ekonomicznej poprzez porównanie kosztu jednostkowego procedury telefittingu z analogicznym kosztem wykonania dopasowania systemu implantu w pracowniach stacjonarnych Instytutu. Dodatkowe cele: a) ocena korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez pacjentów, b) analiza wyników badań ankietowych dotyczących preferencji i oczekiwań pacjentów oraz oceny przydatności metody telefittingu. 3

4 Ostatecznym celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy metoda telefittingu w znaczący sposób spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pacjentów przy jednoczesnym braku różnic klinicznych w wykonywaniu dopasowania procesora mowy i kontroli pracy systemu implantu na odległość. Ocenę przydatności metody telefittingu w procesie dopasowania implantu ślimakowego przeprowadzono na podstawie badań podzielonych na trzy etapy: 1) ocena efektywności klinicznej, 2) ocena efektywności ekonomicznej, 3) ocena satysfakcji pacjenta. W zależności od etapu oceny do materiału pracy włączono różnoliczne grupy pacjentów. Materiał pracy dobierano tak, aby charakterystyka badanej próby jak najlepiej odzwierciedlała charakterystykę populacji generalnej użytkowników implantów ślimakowych, a ich rozkład minimalizował występowanie ewentualnych błędów i rozbieżności w przeprowadzonych analizach. Ocenę efektywności klinicznej przeprowadzono na podstawie wyników badań porównawczych metody telefittingu i dopasowania stacjonarnego. Badaniami objęto grupę 110 pacjentów, oceniając równoważność programowania procesorów mowy porównywanymi procedurami. Analizy ekonomiczne wykonano, wyznaczając jednostkowe koszty ponoszone w obu badanych metodach, z uwzględnieniem kosztów infrastruktury, kosztów osobowych, amortyzacji urządzeń. Badania uzupełniono wyznaczeniem kosztów niemedycznych na podstawie danych uzyskanych w grupie 566 pacjentów oraz wyników badań ankietowych satysfakcji 316 pacjentów, zgłaszających się do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w latach na kontrolę dopasowania implantu ślimakowego. Wyniki wykonanych badań wykazały, że zastosowanie metody telefittingu nie wpływa na podstawowe parametry dopasowania systemu implantu słuchowego. W ocenie ekonomicznej wykazano, że zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych powoduje wzrost ogólnych kosztów metody telefittingu o ok. 1% w porównaniu z dopasowaniem standardowym, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ponoszonych przez pacjentów, związanych z wizytami kontrolnymi. Ponadto wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów korzystających z programu telefittingu pokazują, że zdecydowana większość z nich pozytywnie ocenia tę metodę. 4

5 Na podstawie badań oraz analiz przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy można sformułować następujące wnioski: 1. Porównanie dopasowania systemu implantu słuchowego metodą telefittingu i standardowej procedury dopasowania, opracowanej i wdrożonej w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nie wykazało różnic klinicznych, co świadczy o równoważnej wartości obu tych procedur. 2. Koszty medyczne stosowania metody telefittingu są zbliżone do kosztów standardowej procedury dopasowania, co potwierdza, że obie procedury mają podobne uzasadnienie ekonomiczne. 3. Wdrożenie procedury dopasowania implantu słuchowego metodą telefittingu pozwala na obniżenie różnych rodzajów kosztów organizacyjnych i niemedycznych, co wskazuje, że jest to konkurencyjne, pożądane przedsięwzięcie względem rozwiązań tradycyjnych. 4. Dopasowanie implantu metodą telefittingu powoduje znaczne obniżenie kosztów pacjentów, ponoszonych przez nich w przypadku dojazdu na wizyty kontrolne do ośrodka centralnego. 5. Program telefittingu uzyskał badzo dobrą ocenę w badaniu satysfakcji pacjentów, co wskazuje, że to rozwiązanie telemedyczne zostało w pełni zaakceptowane przez użytkowników implantów. 6. Zastosowanie telefittingu podczas dopasowania systemu implantu słuchowego zwiększa dostępność tej metody w procesie rehabilitacji zwłaszcza dzieci oraz powoduje znaczne obniżenie kosztów ponoszonych przez pacjentów. Uzasadnia to w pełni jej upowszechnienie w codziennej praktyce klinicznej. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej rozprawy mogą zostać wykorzystywane przez inne ośrodki opiekujące się pacjentami z implantami ślimakowymi, a na podstawie wykonanych badań i analiz można będzie dokonać oceny tej technologii medycznej, wnioskując o umieszczenie telefittingu na liście procedur refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 5

6 Summary The program of deafness treatment with the aid of cochlear implants in Poland was initiated by prof. H. Skarżyński. On July prof. Skarżyński conducted the first in Poland cochlear implantation in a deaf adult, and on the next day July 17, 1992 in the first child. The outcome of the treatment of Polish patients was very good, especially in terms of the development and understanding of speech resulted in the elaboration and introduction of the program of total deafness treatment. All this encouraged research on development of new types of electrodes and surgical techniques allowing to not only insert a cochlear implant electrode array safely but also preserve residual hearing and inner ear structures responsible for the physiological creation of auditorysensations. With time it was also possible to define new selection criteria for the treatment of hearing impairments using implantable prostheses which opened the new possibilities of treatment for bigger group of patients. Today several thousand people in Poland and hundreds of thousands in the world use auditory implants. The rapid progress in hearing restoration possibilities and significant number of patients using auditory implant systems resulted in a real demand for clinical engineering specialists supervising the performance of the electronic part of the implants; rehabilitation specialists speech therapists who help patients benefit from their hearing prosthesis. The rehabilitation of persons with profound hearing loss or total deafness is a longterm process, requiring the involvement of several specialists of various disciplines, including medicine, engineering, psychology, speech therapy and educational studies. The group of cochlear implant users is nonuniform, it consists of patients of various age, with various types of deafness - acquired or congenital, with different duration of deafness. Some of them suffers from other co-existing impairments. Cochlear implant users and parents of the children using the device vary also in terms of the level of involvement in the rehabilitation process. Such high variability of factors influences both the rehabilitation process and its results. Each patient requires minimum a couple of visits during a year which is a considerable logistic and economic challenge for hearing centers taking care of the implanted patients. One of the solutions is to continually extend the floorage of the facilities, another - to develop and implement into clinical practice an implant fitting procedure with the aid of cutting edge solutions from the field of IT, Telemedicine and Telerehabilitation. 6

7 In an attempt to meet the patients' expectations, the Institutes team developed and implemented the procedure of remote fitting of cochlear implant using state of the art Internet and Telediagnostic technologies, called Telefitting. The system enables its users to conduct remote medical examination and consultations and provide cochlear implant fitting via the Internet connection. Thus the patient visits a specialist in a cooperating Center that usually is closer to the patient's place of residence. With help of the trained staff from the cooperating Center, the Institute's specialists are able to carry out all the necessary examinations, measurements and consultation. Moreover, the clinical engineer, staying in his/her office at the Institute, may take over the control of the remote computer desktop and reprogram the patient's speech processor accordingly to the results of measurements. The National Teleaudiology Network was set up in 2011 on the basis of the abovementioned assumptions. It has at its disposal state-of-the-art software and teleconference equipment, providing possibilities to conduct unique examination procedures, measurements and selection of electric stimulation parameters. The implementation of a modern and innovative fitting procedure into the clinical practice requires, as in case of medications, advanced scientific research concerning its usefulness and effectiveness in relation to other already-tested standard practices. The aim of this dissertation was the assessment of clinical and economic efficiency of the remote fitting of the hearing implant system. To be more specific: a. the assessment of the procedure of remote fitting of the cochlear implant as compared to the fitting performed in a center implanting hearing implants, b. the assessment of economic efficiency by comparing the one-time cost of the Telefitting procedure with the analogical cost of fitting of the system performed in stationary facilities of the Institute. The additional aims included: a. the assessment of economic benefits gained by patients, b. the analysis of the results of patient s survey on their preferences and expectations as well as usefulness of the Telefitting method. The final aim of this dissertation was to verify if the application of the Telefitting method results in a considerable reduction of the economic burdens incurred by patients, and 7

8 if given the abovementioned conditions there are any clinical differences in speech processor fitting and control of the remote performance of the implant systems. The assessment of the usefulness of the Telefitting method in the process of fitting of the cochlear implant was conducted on the basis of research divided into three stages: 1. the assessment of clinical efficiency, 2. the assessment of economic efficiency, 3. the assessment of the satisfaction of the patient. Depending on the stage of the assessment, various groups of patients were included into the scope of material of the dissertation. The material was selected in a way that the characteristics of a sample under study had to reflect the characteristics of the general population - cochlear implant users, and its distribution had to minimize the occurrence of potential errors and discrepancies in the conducted analyses. The assessment of clinical efficiency was conducted on the basis of comparative research results of the Telefitting and a stationary fitting methods. The sample study included 110 patients and aimed to assess the speech processors programming equivalence applying the compared procedures. The economic analysis was carried out based on the specification of one-time costs incurred in both methods under study, considering the costs of the infrastructure, personal costs and depreciation of the equipment. Some non-medical costs were included in the research as well on the basis of research conducted on the sample of 566 patients together with satisfaction survey results of 316 patients who turned up for the cochlear implant fitting control examinations within the years 2010 and The results of the clinical research show that the application of the Telefitting method does not affect the basic parameters of the hearing implant fitting system. The economic assessment indicates that the application of modern Information technologies increases the general cost of the Telefitting method by about 1% when compared to the standard fitting. Moreover, the control visit-related costs incurred by the patients are significantly reduced. What is more, the results of the satisfaction survey conducted among the Telefitting patients reveal that great majority of the patients assessed this method positively. On the basis of research and analyses presented in this dissertation, the following conclusions may be drawn: 8

9 1. The comparison of the hearing implant system Telefitting and the standard fitting procedures; developed and implemented in the Cochlear Implants and Auditory Perception Department of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, showed no clinical differences. 2. The medical costs of the Telefitting method are similar to the costs of standard fitting procedure. 3. Further development of the fitting procedure with the application of the Telefitting method will allow for medical costs reduction. 4. The participation of patients in the Telefitting program results in a considerable reduction of costs borne by them in case of commuting to the main center for control appointments. 5. The Telefitting program was assessed positively in the patients satisfaction survey. This indicates that the proposed telemedical solution was accepted by cochlear implant users. 6. The application of the Telefitting method as a regular fitting procedure of hearing implant systems will result in increased accessibility of the method in the process of rehabilitation and will considerably reduce the costs incurred by patients. The results of research conducted in this dissertation may be used by other cochlear implant centers. Based on the research and analyses presented in the dissertation further assessment of this medical technology may be carried out to prepare the foundation for petitioning to include the Telefitting on the list of procedures reimbursed by the National Health Fund. 9

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego RAPORT KOŃCOWY Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego

c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim Raport końcowy Badanie ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Streszczenie Raportu z badania ewaluacyjnego pn. Ocena działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących w województwie podkarpackim Katowice, 06 marca 2012r Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE AUTORYZOWANYM SERWISEM CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH LOGISTIC MANAGEMENT OF AN AUTHORIZED SERVICE FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES W artykule

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STATYSTYKI SPO ECZNEJ WARSZAWA 2007 2 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Statystyki

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo