W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych"

Transkrypt

1 Znak sprawy FDP 2011/10/14 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 ZAPRASZA do złożenia oferty na zadania : Dostawa urządzeń komputerowych 1. Opis sposobu przygotowania oferty (załącznik nr 1): 1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie: Dostawa urządzeń komputerowych, 1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i pisemnie, 1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 1.5 musi obejmować całość zamówienia cena oferty winna być zgodna kwotami z formularza cenowego (załącznik nr 2). 2.Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: 2.1 wymagania dot. gwarancji i serwisu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3., 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2.1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt oraz transportem własnym, w terminie: 1) 14 dni licząc od daty zawiadomienia drogą elektroniczna lub faksową o wyborze oferty dotyczy sprzętu objętego 23% podatkiem VAT. 2) 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zezwolenia na zastosowanie 0% podatku VAT. 2.2 Zmiana ww. terminu (skrócenie lub wydłużenie) może ulec zmianie na uzasadniony/ zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca składając ofertę cenową, składa dodatkowo następujące dokumenty: 1/ formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru, 1

2 2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), 4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: a) koszt dostarczenia i rozładunku urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). 5. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym. 6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 6.1 Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia r., do godz w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. ul. Słowackiego 114/118 budynek Domu Studenta Olimp pokój 10A, pokój specjalisty ds. zamówień publicznych. 6.2 Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej jak w pkt.1. na adres Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Tryb. DOSTARCZYĆ DO KANCELARI, DO DNIA r., DO GODZ. 9: Ofertę składaną drogą elektroniczną na (dokumenty wyszczególnione w pkt 3 proszę zeskanować) lub faksem proszę przesłać do dnia r., do godz Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych 9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Specjalista ds. zamówień publicznych - Krystyna Lewkowicz tel , e- Referent ds. Informatyki inż. Kamil Hejniak tel

3 Załącznik nr 1 Oferta 1. My, niżej podpisani,... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH 1. Oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia za cenę: Cena netto zł podatek VAT w wysokości...%, Cena brutto:...zł (słownie złotych brutto::...) 2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.. 3. Akceptujemy 14 dniowy termin płatności (podpis upoważnionego przedstawiciela) pieczęć firmy) data... miejscowość, 3

4 Formularz propozycji cenowych Załącznik nr 2 L.p. Rodzaj urządzenia oraz warunki gwarancyjne i serwisowe J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Stawka podatku Vat Wartość brutto Zestaw komputerowy szt. 15 (Monitor Philips LED 19,5'' 200V4LAB/00;Ncomputing L300;Logitech Wired Desktop MK120 (Mysz + klawiatura USB)) 2. Server HP ProLiant ML310e szt. 1 Gen8 v2 4-Core 3.1GHz 16GB DDR3 + HDD 2x1TB SATA+3Y NBD 3. Licencja Microsoft Windows szt. 1 Server Standard 2012R2 SNGL OLP NL Acdmc 2 Proc 4. Licencja Microsoft Windows szt. 15 Server Device CAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc 5. Licencja Microsoft Windows szt. 15 Remote Desktop Services Device CAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc 6. Licencja Microsoft Office szt. 15 Standard 2013 SNGL OLP NL Acdmc 7. Odnowienia subskrypcji dla szt. 1 urządzenia FortiGate 80C 8. Klawiatura Logitech K120 szt. 5 USB Razem data, pieczątka podpis składającego 4

5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 1. Serwer HP ProLiant ML310e: - Procesor Intel Xeon Processor E3-1220v3 3.1 GHz - Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt. - Pamięć RAM DDR3 16 GB - Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 2 - Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4 - Interfejs dysku : SATA - Format szerokości: 3,5 cala - Obsługa hot-swap dysków: Nie - Liczba i typ zainstalowanych dysków HDD: 2 x HDD SATA, 6 Gb/s 7200 obr., przeznaczone do pracy ciągłej 24x7 - Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków (TeraBajt) : 2x1000GB - Kontroler dysków: Zintegrowany - Poziomy RAID: (1+0) - Napęd optyczny: DVD±RW - Gniazda rozszerzeń: 1 x PCI-E 16x gen3 (mechanical x8) 1 x PCI-E 8x gen3 (mechanical x8) 1 x PCI-E 4x gen2 (mechanical x8) 1 x PCI-E 4x gen2 (mechanical x4) - Zewnętrzne porty we-wy: 10 x USB Graphics (15-pin) 1 x VGA (ATI ES1000 (64MB) on board) Serial 1 (9-pin) 1 x RS232 LAN / Ethernet (RJ-45) 2 x Gbit/s Ethernet - Obudowa: Tower - Liczba zamontowanych zasilaczy: 1 - Maksymalna liczba zasilaczy: 1 - Moc zasilacza (zasilaczy) (Wat) : 350W - Gwarancja 3 lata NBD w miejscu użytkowania. 2. Zakup pakietu rocznego odnowienia subskrypcji dla urządzeń FortiGate 80C. Roczny pakiet odnowienie subskrypcji dla urządzenia FortiGate-80c o nr seryjnym: FGT80C obejmującego: aktualizację oprogramowania systemowego i oprogramowania dla modułów: antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron, wraz z dostępem do stron producenta, usługę zwrotu i wymiany urządzenia oraz usługę wsparcia telefonicznego lub online świadczoną w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy; 5

6 3. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: - oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku. - przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. - wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. 4. Warunki gwarancyjne i serwisowe - Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem przez min 24 miesiące lub według opisu pod urządzeniem, licząc od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego; - Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego systemu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. - W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy. - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. - Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania systemu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy systemu ) maksymalnie w ciągu 48 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. - Pełen serwis przedmiotu zamówienia w okresie pogwarancyjnym przez min 5 lat od daty zakończenia gwarancji. - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca. 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Znak sprawy: PUP.OK.3520-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: zakup sprzętu komputerowego i drukarek

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 Opatów, 23.08.2006 Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, poniŝej 60 tys. EURO o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA DOSTAWĘ 9 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo