RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI"

Transkrypt

1 RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI , Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz PARTNERZY STRATEGICZNI: 1

2 Jaka będzie nasza energetyczna przyszłość? Czy odnajdziemy ją w sile wiatru i słońca, w cieniu elektrowni atomowych a moŝe w mocy węgla? Jak zrealizować zobowiązania, których się podjęliśmy w ramach urzeczywistnienia zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego? Polska jako państwo Członkowskie Unii Europejskiej wciąŝ potrzebuje rozwiązań, które dadzą odpowiedź na te pytania. Rozwiązań efektywnych energetycznie, rozwojowych dla krajowej gospodarki i proekologicznych. W ich poszukiwaniu firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. wraz z grupą organizacji i instytucji wspierających jako Koalicja na rzecz Redukcji zainicjowała debatę polityczną w Sejmie RP. W trakcie posiedzenia czterech komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Podkomisji ds. Energetyki zaprezentowano politykom sześć scenariuszy polityki energetycznej, w myśl zasady: Eksperci pokazują alternatywy Sejm wybiera. Ogromne zainteresowanie z jakim spotkało się to przedsięwzięcie, stanowiło zachętę do kontynuacji dyskusji w szerszym gronie: ekspertów energetyki, decydentów naszego kraju i przede wszystkim publiczności jako reprezentacji vox populi. W ramach budowania świadomości energetycznej społeczeństwa polskiego firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. zorganizowała więc drugi etap projektu konferencję Energetyczny taniec z gwiazdami, czyli o konsekwencjach pakietu klimatycznego dla Polski. Na konferencji tej, w atrakcyjnej i interaktywnej formie, przedstawiono scenariusze polityki energetycznej, z których kaŝdy reprezentuje inny wariant jądrowy, OZE, CCS (węglowy), krajowy, efektywnej energii oraz dla porównania tzw. wszystkomający. Kluczową rolę w konferencji pełniło głosowanie publiczności. Wydarzenie było więc znakomitą okazją do dyskusji o róŝnych wariantach polityki energetycznej. 2

3 Przybyłych powitał Edwin Bendyk, dziennikarz Polityki i publicysta, który poprowadził całą konferencję. Przedstawił prelegentów w kolejności ich wystąpienia którymi byli: 1. Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska 2. Zbigniew Kamieński, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki 3. prof. Krzysztof śmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki a) dr Robert Gwiazdowski, Prezes Centrum im. Adama Smitha 4. dr Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 5. prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska b) Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy 6. dr Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Innowacji i Badań Rynku, Katowicki Holding Węglowy S.A 7. Daniel Borsucki, Główny Specjalista ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy S.A c) Herbert Leopold Gabryś, niezaleŝny ekspert 8. Maria Dreger, Manager ds. norm i standardów firmy Rockwool, Rockwool Polska Sp. z o.o. d) Tadeusz Szulc, Infovide Matrix S.A. 9. Marcin Lewenstein, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, PGNiG SA 10. dr Jacek Kuciński, Polska Akademia Nauk Redaktor Bendyk podziękował teŝ patronom honorowym wydarzenia, wśród których znaleźli się: Ministerstwo Środowiska Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Komisja Infrastruktury 3

4 oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Przypomniał równieŝ firmy partnerów wydarzenia: PGE Energia Odnawialna S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Rockwool Polska Sp. z o.o. PGNiG S.A. Po tym wstępie redaktor Bendyk oddał głos Panu Bernardowi Błaszczykowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister Błaszczyk przypomniał zebranym okoliczności podpisania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Zwrócił teŝ uwagę na dwa kluczowe elementy Pakietu limity emisji CO2: ETS i non-ets regulujące kwestię emisji gazów cieplarnianych w latach i postulujące obniŝenie tej emisji o 20%. W skali całej Unii Europejskiej osiągnięcie tych 20% redukcji ma być zrealizowane poprzez: jeden ogólnounijny limit emisyjny (cap) dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami (ETS); 27 krajowych limitów emisji dla źródeł emisji nie objętych systemem handlu emisjami (tzw. emisje non-ets). W Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym Polska, tak jak i inne kraje Unii, nie posiada limitu emisji gazów cieplarnianych z instalacji ETS. Polskie instalacje objęte systemem EU ETS poddane są takim samym zasadom jak przedsiębiorstwa z krajów unijnych. Skala redukcji emisji z polskich instalacji będzie wynikała z ich zachowań, zmian technologicznych i paliwowych, a w przypadku niektórych gałęzi przemysłu takŝe ewentualnych decyzji o zmianie lokalizacji zakładów przemysłowych. Minister Błaszczyk przypomniał teŝ, Ŝe Polska uzyskała moŝliwość zwiększenia emisji z sektorów non-ets o 14% w stosunku do roku To jednak nie zmienia faktu, Ŝe realizacja zobowiązań wobec postanowień Pakietu pozostaje wyzwaniem. Ministerstwo Środowiska przygotowuje juŝ plan podziału zadań, związany z urzeczywistnieniem w naszym kraju zapisów Pakietu, z rozdziałem na konkretne departamenty. Oszacowuje teŝ koszty tych prac. 4

5 Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Błaszczyk Ŝyczył wszystkim aby wysiłki Polski związane z realizacją zapisów pakietu zakończyły się sukcesem. Jako drugi z przedstawicieli rządu głos zabrał Zbigniew Kamieński, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki: Sektor energetyczny jest najbardziej odpowiedzialny za kwestie klimatyczne i jego działania są szczególnie istotne. Dyrektor Kamieński nawoływał do: - oszczędzania energii poprzez maksymalizację jej efektywnego wykorzystania - zintensyfikowanie prac nad technologiami czystego węgla - wprowadzenie zmian w składzie energy-mix - rozwój produkcji energii z jej odnawialnych źródeł - uruchomienie w Polsce energetyki jądrowej Nie ma kolizji między rozwojem energetyki odnawialnej a energetyką jądrową. zaznaczył Dyrektor Kamieński, dodając: Mamy więc moŝliwości dla innego niŝ węgiel nośnika energii. Przypomniał teŝ, Ŝe 13 stycznia bieŝącego roku zapadła uchwała Rady Ministrów, na mocy której mają być w Polsce zbudowane co najmniej 2 elektrownie jądrowe, z czego jedna ma ruszyć w 2020 roku: Pierwszy prąd popłynie z niej juŝ za 11 lat, czyli relatywnie szybko, bo pamiętajmy, Ŝe kraj, który chce rozpocząć budowę elektrowni jądrowych, musi przeznaczyć lat na same przygotowania. Polska co do obszaru prac jest wciąŝ na początku drogi rozwoju energetyki jądrowej. Musimy: - zmodyfikować przepisy prawne - stworzyć odpowiednie instytucje nadzorujące elektrownie jądrowe - opracować system kształcenia kadr: zarówno w odniesieniu do szkolnictwa wyŝszego, jak i jak najszybszego przeszkolenia pierwszej kadry obsługującej te pierwsze elektrownie, które uruchomimy. Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej cieszy teŝ fakt zmian w nastawieniu społeczeństwa polskiego do energetyki jądrowej: Samorządy lokalne wielu miejscowości i ich mieszkańcy chcą aby ta pierwsza elektrownia została zbudowana właśnie na ich terenie. 5

6 Tak więc energetyka jądrowa juŝ teraz zaczyna być postrzegana jako bezpieczna i jako źródło szans na rozwój regionów dzięki nowym miejscom pracy właśnie w elektrowniach atomowych. Rząd jednak nie zaniedba przeprowadzenia kampanii społecznej chcemy aby nie pozostała ani jedna kwestia nierozstrzygnięta, ani jedno pytanie czy wątpliwość bez odpowiedzi. Bowiem obawy społeczeństwa wobec energetyki jądrowej wynikają przede wszystkim z niewiedzy o niej. Ludziom trzeba wytłumaczyć, Ŝe istnieje zasadnicza róŝnica między Czarnobylem a obecnymi zaawansowanymi technologicznie reaktorami. podkreślał Dyrektor Kamieński, deklarując w imieniu rządu, Ŝe kwestia konsultacji społecznych zostanie potraktowana ze szczególną uwagą. Dzięki budowie elektrowni atomowych Polska stanie się nie tylko odbiorcą, ale teŝ uczestnikiem cyklu paliwowego i uŝytkownikiem najlepszych rozwiązań z dziedziny energetyki jądrowej. TakŜe w zakresie utylizacji odpadów, poniewaŝ mamy juŝ opracowane technologie recyclingu mówił Dyrektor Kamieński. Ponadto energetyka jądrowa postrzegana jest juŝ zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych jako opcja proekologiczna, ze względu na: - prawie zerową emisyjność CO2, a więc zeroemisyjne wytwarzanie energii - wyniki analiz bezpieczeństwa, które wskazują, Ŝe jest to rozsądny i rozwaŝny wybór źródła energii - zaawansowane technologie składowania i utylizacji odpadów, pokazujące, Ŝe nie jest to 'bomba dla przyszłych pokoleń' A wszystko to daje szansę na realną dywersyfikację źródeł energii, i to energii, która jest relatywnie tania w porównaniu do innych jej źródeł. Polska podjęła juŝ działania w zakresie uruchomienia energetyki jądrowej. Chcemy działać szybko, fachowo, transparentnie i bezpiecznie podsumowując, zadeklarował na koniec w imieniu Ministerstwa Gospodarki Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej. NajdroŜsza energia to ta, której nie ma, dlatego bez względu na to, który scenariusz energetyczny wybierzemy, istotne jest abyśmy ten scenariusz: wybrali i zrealizowali, a nie tylko rozwaŝali. Teoretycznie bowiem kryzys daje nam dodatkowy czas na rozwój energetyki w naszym kraju, ale gdy gospodarka przyspieszy, a my nie nadąŝymy 6

7 z produkcją energii, to blackout moŝe się przerodzić w poprawę demografii. Przy świeczce teŝ jest fajnie, palmy jednak to światło abyśmy mieli sukcesy na obu polach tym humorystycznym ostrzeŝeniem rozpoczął pierwsze Intermezzo dr Robert Gwiazdowski, Prezes Centrum im. Adama Smitha. Następnie Doktor Gwiazdowski wysunął śmiałą tezę, Ŝe pomysł sprzedaŝy prawa do emisji CO2 na rynku jest kuriozalny i zabójczy dla gospodarek wschodzących. Bowiem zarabiać na aukcyjnej sprzedaŝy praw do emisji będą jedynie przedstawiciele rynków finansowych. Ponadto bogatsze kraje europejskie przeniosą produkcję emisyjną poza Europę pozostawiając sobie produkcję czystą ekologicznie, a jednocześnie o większej marŝy zysku. A nasz kraj, podobnie jak kraje z naszego regionu, nie będzie w stanie ponieść kosztów takich przenosin i w konsekwencji tego nasza gospodarka będzie musiała się ograniczać. Co robić w tej sytuacji? Ano Bóg zrobił co mógł, teraz trzeba wezwać fachowców spuentował Gwiazdowski. Kolejnym kluczowym punktem programu konferencji była prezentacja sześciu scenariuszy energetycznych, przeprowadzona przez Profesora Krzysztofa śmijewskiego, Przewodniczącego Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, którą rozpoczął od przypomnienia, Ŝe Polska podpisała się pod postanowieniami Pakietu Klimatyczno- Energetycznego w grudniu 2008 roku i potwierdziła ją w kwietniu 2009 r. Co z tego wynika? To, Ŝe: Choć demokracja i wolny rynek to cenne dobra oparte na wolnym wyborze, to jednak w kwestii Pakietu i energetyki trzeba pamiętać, Ŝe podpis i wybór oznaczają konkretne zobowiązanie, jakie za nimi idą. To, co zaoszczędzimy na darmowych uprawnieniach do emisji CO2, musimy zainwestować w energetykę. To nie moŝe sobie ot, tak przepaść! nawoływał Profesor śmijewski na wstępie swojego wystąpienia. Następnie Pan Profesor przeszedł do szczegółowego omówienia zarówno szans jak i zagroŝeń oraz kosztów związanych z realizacją konkretnych scenariuszy polityki energetycznej. Scenariusz wszystkomający (zrównowaŝony) Jego nazwa bierze się z próby uwzględnienia wszystkich opcji technologicznych równocześnie. Gdyby go urzeczywistnić, rozwinęlibyśmy kaŝdy rodzaj energetyki 7

8 w naszym kraju. Pojawiłyby się jednak dwie trudne kwestie: a) Kosztów osieroconych co oznacza, Ŝe nie będziemy mogli pójść na Ŝywioł, tylko musimy zaplanować rozwój energetyki i być w tym wyborze konsekwentnym, co do tego, jak ma wyglądać polski energy-mix w roku b) Przestarzałych instalacji, które będą pracowały na pół gwizdka lub wcale. Jednak takie rozwiązanie okazało się niemoŝliwym, zwłaszcza, Ŝe od 2020 roku pojawiłaby się trwała nadprodukcja energii, która naleŝałoby wyeksportować. Ponadto eksport energii na taką skalę wymagałby realizacji powaŝnych przesyłowych inwestycji transgranicznych. Scenariusz węglowy W tym scenariuszu prawie cała produkcja energii opiera na węglu. Jest to jeden z dwu najdroŝszych scenariuszy, bowiem jego realizacja wymagałaby ogromnych nakładów finansowych na modernizację istniejących technologii węglowych. ZauwaŜmy teŝ, Ŝe energetyka węglowa jest energetyką wysokoemisyjną, a zakup praw do emisji CO2 kosztuje - cena ta będzie się wahała między 39 a 69 PLN za 1 MWh. Scenariusz efektywny energetycznie Ten scenariusz w pełni bilansuje potrzeby i produkcje. Ponadto uwzględnia zmienny w czasie wysoki współczynnik wzrostu efektywności energetycznej gospodarki narodowej. Wymaga teŝ najmniejszego wzrostu mocy, dzięki większym inwestycjom w efektywność uŝytkowania. Scenariusz atomowy Czemu scenariusz, a nie elektrownia? Dlatego, Ŝe jeŝeli w Polsce mamy realizować program energetyki jądrowej, to nie moŝemy się zatrzymać na jednej elektrowni atomowej. Realizacja tego scenariusza wymagałaby rezygnacji z rozwoju energetyki węglowej. W obecnych warunkach jest to energetyka tania wynika to z faktu, iŝ ten rodzaj energetyki nie kupuje praw do emisji CO2. Hamulcem rozwoju tej energetyki jest dziś wysoki koszt kapitału. Stan teŝ wymagać będzie wprowadzenia specjalnych mechanizmów finansowania bezkredytowego. Scenariusz OZE W tym scenariuszu takŝe zredukowane są koszty jego realizacji, jednakŝe jest on droŝszy od atomowego, co wynika z porównania: 8

9 - dobrze prowadzona elektrownia jądrowa powinna pracować 8 tys. godzin - elektrownia wiatrowa natomiast pracuje 2 do 3 tys. godzin, maksymalnie do 4 tys. godzin gdy jest to elektrownia wiatrowa morska (ale na Bałtyku jeszcze nie stoją takie elektrownie, a i wiatr jest nieprzewidywalny). Zgodnie z nazwą scenariusz ten zakłada maksymalizację udziału energii ze źródeł odnawialnych, co wymagałoby zrezygnowania rozwoju energetyki węglowej, nawet tej wysokosprawnej. Scenariusz krajowy W jego załoŝeniach wyrzucono z bilansu wszystkie zagraniczne źródła pozyskania energii, opierając jej produkcję wyłącznie na zasobach krajowych. Jest to scenariusz niewątpliwie patriotyczny, za to najdroŝszy w realizacji. Musimy wszystko robić efektywnie! zagrzmiał Profesor śmijewski, podkreślając, Ŝe aby zrealizować podpisane przez Polskę zobowiązania musimy osiągnąć poprawę o 2,2% efektywności energetycznej rocznie. Jest to do zrealizowania, zwłaszcza, Ŝe Polska powoli schodzi z poziomem emisyjności do poziomu europejskiego, ale wiąŝe się to z ogromnym wysiłkiem dla gospodarki, wynikającym nie tylko z kosztów zakupu praw do emisji CO2, ale teŝ z konieczności restrukturyzacji sektora energetycznego i całej gospodarki. Profesor śmijewski podkreślił teŝ, Ŝe choć z handlu emisjami moŝna osiągnąć spory zysk, to naleŝy pamiętać, iŝ Polska musi zainwestować swoje zyski w energetykę. Z tego 10% proporcjonalnie do PKB i 1% proporcjonalnie do postanowień z Kioto, co oznacza wydatek 1,7 mld dolarów rocznie. Bezwzględnie konieczne teŝ są inwestycje w sieci, z czego 1/5 w przesyłowe i 4/5 w dystrybucyjne. śaden scenariusz nie daje szansy na ucieczkę od kosztów skonstatował Pan Profesor Tania energia juŝ była i juŝ takiej nie będzie. Jaki stąd wniosek? Musimy przebudować Polskę, jeśli chcemy zdąŝyć z realizacją zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Pytanie brzmi: czy mamy wystarczający potencjał inwestycyjny, przy załoŝeniu Ŝe musimy zainwestować 4,5 mld rocznie w energetykę? 9

10 Na koniec Profesor śmijewski zaznaczył: Nie na pokaz ograniczamy emisję CO2. Robimy to dlatego, Ŝe efektem jest realne ograniczenie kosztów dla naszego kraju! Kolejne chwile na konferencji były przyjemnym zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych. Oto Redaktor Bendyk odczytał list od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, w którym poprosił on Profesora Krzysztofa śmijewskiego o objęcie stanowiska doradcy Wiceministra Gospodarki z misją utworzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji. Podstawową funkcją Rady będzie intelektualne i moralne wsparcie gospodarczych działań rządu, a jednocześnie stworzenie platformy profesjonalnego dialogu społecznego, który jest warunkiem skutecznej realizacji wielowymiarowego zadania, jakim jest Narodowy Program Redukcji Emisji napisał Wicepremier Pawlak. Prowadzący i Prelegenci serdecznie pogratulowali Panu Profesorowi nowej funkcji, a obecni na sali nagrodzili świeŝo nominowanego gorącymi oklaskami. Sam Profesor, uradowany, zawołał: Dali mi to stanowisko przekonani, Ŝe trzeba mu to dać, bo on zrobi to za darmo, bo to marzenie jego Ŝycia. I w dodatku bezemisyjnie! dodał Redaktor Bendyk. Pierwsza rozszerzona prezentacja scenariusza energetycznego dotyczyła scenariusza OZE, którego patronem była firma PGE Energia Odnawialna S.A. W charakterze reprezentanta patrona wystąpił Profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej z prezentacją: Energetyka militarna vs energetyka demokratyczna. Pan Profesor rozpoczął swoje wystąpienie apelem aby rozwaŝając kwestie energetyki nie redukować rozmów o niej tylko do elektroenergetyki, bowiem powinniśmy mówić i rozwiązywać problemy z całego kompleksu energetyki i konwergencji, którą tworzą: energia elektryczna, ciepło i paliwa. Następnie Profesor Popczyk odniósł się do regulacji unijnych, przypominając, Ŝe zakładają one 10% udział OZE w paliwach transportowych. Aby to osiągnąć w warunkach polskich, naleŝałoby postawić i odpowiedzieć sobie na następujące pytania: a) co powinniśmy zrobić? Zrealizować Pakiet 3 20, co będzie korzystne dla Polski. b) co jest moŝliwe do zrobienia? W tym punkcie istotne są trzy daty: r. horyzont Pakietu r. komercjalizacja technologii CCS 10

11 - 2050r. budowa społeczeństwa bezemisyjnego (która to nazwa funkcjonuje w Europie; w USA to społeczeństwo wodorowe c) jak powstają scenariusze energetyczne? Poruszając kwestię CCS, Profesor Popczyk wyraził swoją opinię co do konkurencyjności rynkowej technologii wytwarzania energii: jaka by ona nie była musi wygrać na rynku. Ale jest to o tyle skomplikowane, Ŝe np. technologie OZE wygrywają obecnie, natomiast czyste technologie węglowe wygrają prawdopodobnie za 20 lat. Na dzień dzisiejszy energetyka odnawialna jest tańsza od energetyki jądrowej, a to ze względu na koszty sieciowe oraz gwałtowny wzrost kosztów inwestycyjnych. I tu Pan Profesor, odnosząc się do energetyki jądrowej, przeciwstawił ją energetyce odnawialnej, tę pierwszą określając jako energetykę demokratyczną, a tę drugą jako energetykę paramilitarną, dodając Ŝe: Technologie atomowe wytwarzania energii są niezgodne z naturą demokracji. Ponadto Pan Profesor przedstawił drugi kontrast: energetyka odnawialna/rozproszona/innowacyjna/inteligentna vs tradycyjna energetyka wielkoskalowa : Kwintesencją tej pierwszej (rynkowej) są w szczególności konwergentna dystrybucja i zuniwersalizowane technologie, a tej drugiej (monopolistycznej, branŝowej) przesył i system. Energetyka tradycyjna opiera się na paliwach kopalnych: węglu, gazie ziemnym i ropie naftowej. Natomiast z inteligentną energetyką wiąŝą się: paliwa odnawialne, czyste wytwarzanie, sieć nn (SN), elektrownie wirtualne, inteligentna sieć: DSM DR i inteligentne obiekty. Profesor Popczyk przypomniał teŝ cztery reprezentatywne projekty z obszaru rozproszonych technologii wytwórczych (realizowane z wykorzystaniem telepracy) i integracji lokalnych źródeł z siecią rozdzielczą, którymi są: Liszkowo biogazownia energetyczna zintegrowana technologicznie ze źródłem kogeneracyjnym (2 silniki gazowe o mocy 1 MWel kahdy) Błonie autonomiczna elektrociepłownia (3 silniki gazowe na gaz ziemny o łącznej mocy 3 MWel). Świdno elektrociepłownia ORC (1,7 MWel) oraz Poldanor kilka nowych projektów biogazowych (oprócz 4 wybudowanych), posiadających współfinansowanie NFOSiGW 11

12 Kolejny punkt prezentacji Pan Profesor otworzył stwierdzeniem: Nie ma znaczenia, czy uwierzymy w efekt klimatyczny. NajwaŜniejszym jest, Ŝe Pakiet Klimatyczno-Energetyczny jest wehikułem innowacyjności. Istnieją trzy plany, wg których trzeba rozpatrywać Pakiet 3 20 i są to: Plan I Amerykański (USA) plan przezwycięŝania kryzysu za pomocą inwestycji w innowacyjną energetykę. Japoński plan wyjścia z długotrwałej recesji Plan II Redukcja paliw pierwotnych (obniŝenie zaleŝności świata demokratycznego od państw niedemokratycznych), redukcja emisji CO2 Plan III Pobudzenie innowacyjności w gospodarce (stworzenie nowego, obok wojskowego, poligonu innowacyjności), ochrona bezpieczeństwa energetycznego Czego zatem potrzebuje świat w dziedzinie energetyki w kolejnych dekadach? zapytał na koniec zebranych Profesor Popczyk. Oto: Uniwersalnych technologii energetycznych (samochodów: hybrydowych, elektrycznych, wodorowych i technologii powiązanych) inteligentnych: domów, obiektów elektrowni wirtualnych ( co jest właściwością społeczeństwa wiedzy więcej zarządzania energią niŝ jej produkcji) Więcej analiz, a mniej samych tylko poglądów w planowaniu drogi rozwoju energetyki tymi słowami Pan Profesor zakończył swoją prezentację. Drugie Intermezzo poprowadził Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy, zaskakując zebranych partnerką, z którą tańczy w energetycznym korowodzie, czyli występując z wiązką z rośliny energetycznej wierzby wiciowej (Salix vinimalis): MoŜna z nią skrzesać hołubca, ale najwaŝniejsze jest to, Ŝe takie energetyczne rośliny, to proszę Państwa biomasa, z której moŝna wyprodukować paliwa: stałe, ciekłe i gazowe. Prezes Gajewski przedstawił jeszcze jedną, szczególną zaletę tej rośliny: jest niejadalna, dlatego musi być przeznaczona na cele produkcji energii. 12

13 Biomasa to zielony węgiel. Jak wiemy 4,5 mld rocznie ma być przeznaczonych na technologię paliw drugiej generacji. Substratem będą tu produkty zawierające ligninę i celulozę. Przygotujmy sobie zatem zapasy takich roślin, z których moŝemy uzyskać energię! nawoływał prezes Polskiej Izby Biomasy, namawiając do uprawiania roślin energetycznych wszędzie tam, gdzie to moŝliwe, co pozwoli nam na zrównowaŝony rozwój. TakŜe w sensie społecznym, gdyŝ zwiększenie takich upraw zielonej energii zapewni nowe miejsca pracy. Przyszłość energetyczna to chyba jednak źródła rozproszone, wtedy będziemy mieli światło. A przy świetle teŝ jest przyjemnie! spuentował, niejako odpowiedzi na Intermezzo dra Gwiazdowskiego, Prezes Ryszard Gwiazdowski. Drugą część konferencji, rozpoczęło wystąpienie Henryka Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Dyrektor Majchrzak przypomniał, Ŝe polityka energetyczna Polski planowana do roku 2030, osadzona jest na konkretnych dokumentach unijnych: - Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym Projekcie III Pakietu liberalizacyjnego (odnoszącego się do rynku gazu i energii elektrycznej) - Planie Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej NajwaŜniejszym dla Polski dokumentem jest Załącznik 3., opisujący Program działań wykonawczych na lata Ponadto Dyrektor Departamentu Energetyki przedstawił w punktach prognozę zapotrzebowania na paliwo i energię, która pokazuje prawdopodobny scenariusz dla sektora energetycznego jaki moŝe nastąpić w wyniku realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Punkty te przedstawiały się następująco: 1. Realizacja działań zapisanych w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, 2. Uwzględnienie realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego: 15 % udział OZE w energii finalnej brutto, 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 roku, Redukcja emisji C02 zgodnie z ustaleniami szczytu UE w grudniu 2008 r. (o 20% do 2020 r., stopniowe wdroŝenie systemu aukcyjnego w Polsce) 13

14 Wzrost efektywności energetycznej dla UE o 20% do 2020 roku, 3. Uwzględnienie celów Polityki energetycznej UE: bezpieczeństwo dostaw paliw i energii, konkurencyjność, równowaga ekologiczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 4. Dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników a takŝe rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, w tym energetyki jądrowej. 5. Krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego są waŝnymi stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. 6. Budowa 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku. Energetyka w Polsce jest naszą wspólną, poniewaŝ dotyczy nas wszystkich tymi słowami Dyrektor Majchrzak rozpoczął kolejną część prezentacji, kiedy to mówił o filarach polityki energetycznej Polski, którymi są: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i zrównowaŝony rozwój. Pierwszy, bardzo istotny filar wiąŝe się z bezpieczeństwem dostaw energii. Aby je zwiększyć, naleŝy dbać o własne zasoby paliw i energii, które są stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. Konieczna jest teŝ dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, równieŝ poprzez zróŝnicowanie technologii wytwarzania energii (np. zgazowanie węgla, energetyka jądrowa, terminal LNG, OZE). Koniecznie naleŝy pamiętać takŝe o rozwoju nowoczesnej infrastruktury wytwórczej oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Następnie Dyrektor Majchrzak opowiedział o działaniach Polski związanych z Pakietem liberalizacyjnym (regulującym rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego). Działania te to: WdroŜenie nowej architektury rynku energii elektrycznej (ew. wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieŝącego, rynek zdolności wytwórczych) Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (np. standaryzacja umów i terminów) Stworzenie warunków umoŝliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku (obowiązek upublicznienia części obrotu energią elektryczną 14

15 Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking). Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechanizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego. Najlepsze benchmarki powinny być tym elementem, który będzie popychał gospodarkę do przodu! podsumował Dyrektor Majchrzak. Kolejnym tematem poruszonym w trakcie prezentacji była redukcja emisji CO2 o 20%. Polska moŝe to osiągnąć poprzez stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Istotne byłoby teŝ wprowadzenie standardów obniŝających wielkość emisji: CO2, SO2 i NOx i wreszcie rozwój niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, w tym technologii CCS. Znieśmy wreszcie te ograniczenia prawne, które blokują energetykę wiatrową! nawoływał Dyrektor Majchrzak. Światowa energetyka opiera się na energii wiatrowej morskiej, a nasze prawo jest, niestety, niedostosowane do jej rozwoju. TakŜe biogazownie cieszą się Ŝywym zainteresowaniem Pana Dyrektora: Wykorzystajmy wreszcie olbrzymi potencjał gruntowy, jaki posiadamy! Gdyby tak w co drugiej gminie zbudować biogazownię Implementujmy rozwiązania naszych sąsiadów, korzystając choćby z doświadczenia Niemców. Dyrektor Departamentu Energetyki zadeklarował się jako zwolennik białych certyfikatów i jako taki zaapelował o dąŝenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego. W związku z tym, polityka energetyczna Polski do 2030 roku, dla osiągnięcia tego celu powinna skoncentrować się na wprowadzeniu systemowych mechanizmów wsparcia dla działań proefektywnościowych ( białe certyfikaty ), a takŝe na promocji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Wzorcową rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią odegra tutaj równieŝ sektor publiczny, a wsparcie inwestycji zapewnią fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Na koniec Dyrektor Majchrzak przypomniał zebranym, Ŝe zapotrzebowanie energetyczne będzie stale rosło, a Polska ma prawie 30 tysięcy megawatów do zbudowania. 15

16 Tym samym trzeba pamiętać o czynnikach, które decydują o rozwoju mocy wytwórczych, a wśród których moŝna wymienić: Dalszą modyfikację regulacji unijnych dotyczących energetyki Politykę środowiskową UE Sprawność implementacji prawa UE do prawodawstwa krajowego Tendencje cenowe na rynku paliw i energii (świat, Europa, kraj) Systemy wsparcia dla inwestorów Rynek dostawców technologii i instalacji energetycznych Sytuację na rynkach finansowych PodaŜ i popyt (pozycja głównych uczestników rynku energii elektrycznej i ciepła) Druga rozszerzona prezentacja scenariusza energetycznego dotyczyła scenariusza węglowego, którego patronem była firma Katowicki Holding Węglowy S.A. Patrona reprezentowali: dr inŝ. Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Innowacji i Badań Rynku oraz Pan Daniel Borsucki, Główny Specjalista ds. Energetycznych z Katowickiego Holdingu Węglowego. Na początku swojej prezentacji pod tytułem: Niechciany węgiel? Unijny pakiet antywęglowy. Doktor Kurczabiński mówił o zasobach węgla brunatnego i kamiennego, które naleŝą do najbardziej obfitych na świecie ich złoŝa wystarczą na 100 lat: Plusem węgla jako surowca energetycznego jest jego równomierne rozłoŝenie w skorupie ziemskiej. Następnie dr Kurczabiński nakreślił sytuację na rynku węgla: Od 2000 roku trwa boom na węgiel i od tego czasu zapotrzebowanie na węgiel wzrosło. Stąd teŝ w okresie ostatnich 18 lat produkcja tego surowca wzrosła o 2283 mln ton, a obroty konkretnie z handlu drogą morską w ciągu ostatnich 7 lat zwiększyły się o 75%. Kraje, w których węgiel jest głównym paliwem do produkcji energii dziś są jeszcze bezpieczne pod względem energetycznym. Ale w miarę upływu czasu, będą one najbardziej poszkodowane, poniewaŝ węgiel = wysoka emisja C02, a tę mamy przecieŝ ograniczać. 16

17 Istotnym faktem, na który zwrócił uwagę dr Kurczabiński, jest teŝ uzaleŝnienie Europy od dostaw energii importu surowców energetycznych, w tym węgla. Co gorsza, sytuacja ta będzie się pogłębiała i docelowo, w 2030 roku, uzaleŝnienie to osiągnie 80 % dostaw. Pocieszające jest jednak to, Ŝe Polska, ze względu na posiadane zasoby węgla, jest jednym z krajów Unii o najniŝszym stopniu uzaleŝnienia energetycznego 14,7%. Wskaźniki zaleŝności Polski od pozostałych źródeł energii, przedstawiają się następująco: w 3 % od surowców do produkcji energii elektrycznej w 65% od dostaw gazu ziemnego w 98% od dostaw ropy naftowej i w 100% od ewentualnych, przyszłych dostaw paliwa jądrowego Kolejnym poruszanym tematem było to, jak rozkłada się zuŝycie produkowanego węgla. W Polsce łączna produkcja węgla energetycznego i koksowego wynosi 83,7 mln ton rocznie, natomiast jego zuŝycie krajowe to 74,65 mln ton (dane na rok 2008), w tym: energetyka zawodowa 42,17 energetyka przemysłowa 1,33 ciepłownictwo i ogrzewnictwo indywidualne 20,42 w tym kwalifikowane paliwa węglowe 1,05 przemysł 0,83 koksownie 9,90 Polska eksportuje teŝ część produkcji - w ilości 8,32 mln ton/rok. Doktor Kurczabiński przedstawił takŝe antywęglowe dyrektywy, do których zaliczył: Dyrektywę PE i R 2003/87 WE (EU ETS) odnosząca się do handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Pakiet Klimatyczno-Energetyczny ( ) postulujący redukcję CO2 Dyrektywę CCS 17

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata Finansowanie inwestycji energetycznych RAPORT Financing of Energy Investments 31 marca 2010, godz. 11.00 Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa 31 March 2010, 11 a.m. Press

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport W dniu 9 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa RAPORT Z DEBATY PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa PATRONAT HONOROWY PATRONAT MERYTORYCZNY PARTNERZY STRATEGICZNI

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy

Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Jan Popczyk Politechnika Śląska Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Część I. Synergetyka (przemysł URE, OZE oraz środowisko w gminach i województwie) piąta fala

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego 25.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa, 213 Autorzy Redakcja naukowa: Maciej Bukowski Część I Maciej Bukowski Jan Gąska Franciszek Jackl Andrzej Kassenberg

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka co nam się opłaca?

Polska energetyka co nam się opłaca? Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka II Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Prof. dr inż. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Dziękuje panie profesorze, postaram

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU XII KONFERENCJA Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku Płońsk, 20 21 listopada 2013 r. Spis treści Innowacje

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną.

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną. Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną Marek Zaborowski Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicja rozwoju zrównowaŝonego - ekorozwoju...

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo