RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI"

Transkrypt

1 RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI , Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz PARTNERZY STRATEGICZNI: 1

2 Jaka będzie nasza energetyczna przyszłość? Czy odnajdziemy ją w sile wiatru i słońca, w cieniu elektrowni atomowych a moŝe w mocy węgla? Jak zrealizować zobowiązania, których się podjęliśmy w ramach urzeczywistnienia zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego? Polska jako państwo Członkowskie Unii Europejskiej wciąŝ potrzebuje rozwiązań, które dadzą odpowiedź na te pytania. Rozwiązań efektywnych energetycznie, rozwojowych dla krajowej gospodarki i proekologicznych. W ich poszukiwaniu firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. wraz z grupą organizacji i instytucji wspierających jako Koalicja na rzecz Redukcji zainicjowała debatę polityczną w Sejmie RP. W trakcie posiedzenia czterech komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Podkomisji ds. Energetyki zaprezentowano politykom sześć scenariuszy polityki energetycznej, w myśl zasady: Eksperci pokazują alternatywy Sejm wybiera. Ogromne zainteresowanie z jakim spotkało się to przedsięwzięcie, stanowiło zachętę do kontynuacji dyskusji w szerszym gronie: ekspertów energetyki, decydentów naszego kraju i przede wszystkim publiczności jako reprezentacji vox populi. W ramach budowania świadomości energetycznej społeczeństwa polskiego firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. zorganizowała więc drugi etap projektu konferencję Energetyczny taniec z gwiazdami, czyli o konsekwencjach pakietu klimatycznego dla Polski. Na konferencji tej, w atrakcyjnej i interaktywnej formie, przedstawiono scenariusze polityki energetycznej, z których kaŝdy reprezentuje inny wariant jądrowy, OZE, CCS (węglowy), krajowy, efektywnej energii oraz dla porównania tzw. wszystkomający. Kluczową rolę w konferencji pełniło głosowanie publiczności. Wydarzenie było więc znakomitą okazją do dyskusji o róŝnych wariantach polityki energetycznej. 2

3 Przybyłych powitał Edwin Bendyk, dziennikarz Polityki i publicysta, który poprowadził całą konferencję. Przedstawił prelegentów w kolejności ich wystąpienia którymi byli: 1. Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska 2. Zbigniew Kamieński, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki 3. prof. Krzysztof śmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki a) dr Robert Gwiazdowski, Prezes Centrum im. Adama Smitha 4. dr Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 5. prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska b) Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy 6. dr Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Innowacji i Badań Rynku, Katowicki Holding Węglowy S.A 7. Daniel Borsucki, Główny Specjalista ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy S.A c) Herbert Leopold Gabryś, niezaleŝny ekspert 8. Maria Dreger, Manager ds. norm i standardów firmy Rockwool, Rockwool Polska Sp. z o.o. d) Tadeusz Szulc, Infovide Matrix S.A. 9. Marcin Lewenstein, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, PGNiG SA 10. dr Jacek Kuciński, Polska Akademia Nauk Redaktor Bendyk podziękował teŝ patronom honorowym wydarzenia, wśród których znaleźli się: Ministerstwo Środowiska Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Komisja Infrastruktury 3

4 oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Przypomniał równieŝ firmy partnerów wydarzenia: PGE Energia Odnawialna S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Rockwool Polska Sp. z o.o. PGNiG S.A. Po tym wstępie redaktor Bendyk oddał głos Panu Bernardowi Błaszczykowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister Błaszczyk przypomniał zebranym okoliczności podpisania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Zwrócił teŝ uwagę na dwa kluczowe elementy Pakietu limity emisji CO2: ETS i non-ets regulujące kwestię emisji gazów cieplarnianych w latach i postulujące obniŝenie tej emisji o 20%. W skali całej Unii Europejskiej osiągnięcie tych 20% redukcji ma być zrealizowane poprzez: jeden ogólnounijny limit emisyjny (cap) dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami (ETS); 27 krajowych limitów emisji dla źródeł emisji nie objętych systemem handlu emisjami (tzw. emisje non-ets). W Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym Polska, tak jak i inne kraje Unii, nie posiada limitu emisji gazów cieplarnianych z instalacji ETS. Polskie instalacje objęte systemem EU ETS poddane są takim samym zasadom jak przedsiębiorstwa z krajów unijnych. Skala redukcji emisji z polskich instalacji będzie wynikała z ich zachowań, zmian technologicznych i paliwowych, a w przypadku niektórych gałęzi przemysłu takŝe ewentualnych decyzji o zmianie lokalizacji zakładów przemysłowych. Minister Błaszczyk przypomniał teŝ, Ŝe Polska uzyskała moŝliwość zwiększenia emisji z sektorów non-ets o 14% w stosunku do roku To jednak nie zmienia faktu, Ŝe realizacja zobowiązań wobec postanowień Pakietu pozostaje wyzwaniem. Ministerstwo Środowiska przygotowuje juŝ plan podziału zadań, związany z urzeczywistnieniem w naszym kraju zapisów Pakietu, z rozdziałem na konkretne departamenty. Oszacowuje teŝ koszty tych prac. 4

5 Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Błaszczyk Ŝyczył wszystkim aby wysiłki Polski związane z realizacją zapisów pakietu zakończyły się sukcesem. Jako drugi z przedstawicieli rządu głos zabrał Zbigniew Kamieński, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki: Sektor energetyczny jest najbardziej odpowiedzialny za kwestie klimatyczne i jego działania są szczególnie istotne. Dyrektor Kamieński nawoływał do: - oszczędzania energii poprzez maksymalizację jej efektywnego wykorzystania - zintensyfikowanie prac nad technologiami czystego węgla - wprowadzenie zmian w składzie energy-mix - rozwój produkcji energii z jej odnawialnych źródeł - uruchomienie w Polsce energetyki jądrowej Nie ma kolizji między rozwojem energetyki odnawialnej a energetyką jądrową. zaznaczył Dyrektor Kamieński, dodając: Mamy więc moŝliwości dla innego niŝ węgiel nośnika energii. Przypomniał teŝ, Ŝe 13 stycznia bieŝącego roku zapadła uchwała Rady Ministrów, na mocy której mają być w Polsce zbudowane co najmniej 2 elektrownie jądrowe, z czego jedna ma ruszyć w 2020 roku: Pierwszy prąd popłynie z niej juŝ za 11 lat, czyli relatywnie szybko, bo pamiętajmy, Ŝe kraj, który chce rozpocząć budowę elektrowni jądrowych, musi przeznaczyć lat na same przygotowania. Polska co do obszaru prac jest wciąŝ na początku drogi rozwoju energetyki jądrowej. Musimy: - zmodyfikować przepisy prawne - stworzyć odpowiednie instytucje nadzorujące elektrownie jądrowe - opracować system kształcenia kadr: zarówno w odniesieniu do szkolnictwa wyŝszego, jak i jak najszybszego przeszkolenia pierwszej kadry obsługującej te pierwsze elektrownie, które uruchomimy. Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej cieszy teŝ fakt zmian w nastawieniu społeczeństwa polskiego do energetyki jądrowej: Samorządy lokalne wielu miejscowości i ich mieszkańcy chcą aby ta pierwsza elektrownia została zbudowana właśnie na ich terenie. 5

6 Tak więc energetyka jądrowa juŝ teraz zaczyna być postrzegana jako bezpieczna i jako źródło szans na rozwój regionów dzięki nowym miejscom pracy właśnie w elektrowniach atomowych. Rząd jednak nie zaniedba przeprowadzenia kampanii społecznej chcemy aby nie pozostała ani jedna kwestia nierozstrzygnięta, ani jedno pytanie czy wątpliwość bez odpowiedzi. Bowiem obawy społeczeństwa wobec energetyki jądrowej wynikają przede wszystkim z niewiedzy o niej. Ludziom trzeba wytłumaczyć, Ŝe istnieje zasadnicza róŝnica między Czarnobylem a obecnymi zaawansowanymi technologicznie reaktorami. podkreślał Dyrektor Kamieński, deklarując w imieniu rządu, Ŝe kwestia konsultacji społecznych zostanie potraktowana ze szczególną uwagą. Dzięki budowie elektrowni atomowych Polska stanie się nie tylko odbiorcą, ale teŝ uczestnikiem cyklu paliwowego i uŝytkownikiem najlepszych rozwiązań z dziedziny energetyki jądrowej. TakŜe w zakresie utylizacji odpadów, poniewaŝ mamy juŝ opracowane technologie recyclingu mówił Dyrektor Kamieński. Ponadto energetyka jądrowa postrzegana jest juŝ zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych jako opcja proekologiczna, ze względu na: - prawie zerową emisyjność CO2, a więc zeroemisyjne wytwarzanie energii - wyniki analiz bezpieczeństwa, które wskazują, Ŝe jest to rozsądny i rozwaŝny wybór źródła energii - zaawansowane technologie składowania i utylizacji odpadów, pokazujące, Ŝe nie jest to 'bomba dla przyszłych pokoleń' A wszystko to daje szansę na realną dywersyfikację źródeł energii, i to energii, która jest relatywnie tania w porównaniu do innych jej źródeł. Polska podjęła juŝ działania w zakresie uruchomienia energetyki jądrowej. Chcemy działać szybko, fachowo, transparentnie i bezpiecznie podsumowując, zadeklarował na koniec w imieniu Ministerstwa Gospodarki Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej. NajdroŜsza energia to ta, której nie ma, dlatego bez względu na to, który scenariusz energetyczny wybierzemy, istotne jest abyśmy ten scenariusz: wybrali i zrealizowali, a nie tylko rozwaŝali. Teoretycznie bowiem kryzys daje nam dodatkowy czas na rozwój energetyki w naszym kraju, ale gdy gospodarka przyspieszy, a my nie nadąŝymy 6

7 z produkcją energii, to blackout moŝe się przerodzić w poprawę demografii. Przy świeczce teŝ jest fajnie, palmy jednak to światło abyśmy mieli sukcesy na obu polach tym humorystycznym ostrzeŝeniem rozpoczął pierwsze Intermezzo dr Robert Gwiazdowski, Prezes Centrum im. Adama Smitha. Następnie Doktor Gwiazdowski wysunął śmiałą tezę, Ŝe pomysł sprzedaŝy prawa do emisji CO2 na rynku jest kuriozalny i zabójczy dla gospodarek wschodzących. Bowiem zarabiać na aukcyjnej sprzedaŝy praw do emisji będą jedynie przedstawiciele rynków finansowych. Ponadto bogatsze kraje europejskie przeniosą produkcję emisyjną poza Europę pozostawiając sobie produkcję czystą ekologicznie, a jednocześnie o większej marŝy zysku. A nasz kraj, podobnie jak kraje z naszego regionu, nie będzie w stanie ponieść kosztów takich przenosin i w konsekwencji tego nasza gospodarka będzie musiała się ograniczać. Co robić w tej sytuacji? Ano Bóg zrobił co mógł, teraz trzeba wezwać fachowców spuentował Gwiazdowski. Kolejnym kluczowym punktem programu konferencji była prezentacja sześciu scenariuszy energetycznych, przeprowadzona przez Profesora Krzysztofa śmijewskiego, Przewodniczącego Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, którą rozpoczął od przypomnienia, Ŝe Polska podpisała się pod postanowieniami Pakietu Klimatyczno- Energetycznego w grudniu 2008 roku i potwierdziła ją w kwietniu 2009 r. Co z tego wynika? To, Ŝe: Choć demokracja i wolny rynek to cenne dobra oparte na wolnym wyborze, to jednak w kwestii Pakietu i energetyki trzeba pamiętać, Ŝe podpis i wybór oznaczają konkretne zobowiązanie, jakie za nimi idą. To, co zaoszczędzimy na darmowych uprawnieniach do emisji CO2, musimy zainwestować w energetykę. To nie moŝe sobie ot, tak przepaść! nawoływał Profesor śmijewski na wstępie swojego wystąpienia. Następnie Pan Profesor przeszedł do szczegółowego omówienia zarówno szans jak i zagroŝeń oraz kosztów związanych z realizacją konkretnych scenariuszy polityki energetycznej. Scenariusz wszystkomający (zrównowaŝony) Jego nazwa bierze się z próby uwzględnienia wszystkich opcji technologicznych równocześnie. Gdyby go urzeczywistnić, rozwinęlibyśmy kaŝdy rodzaj energetyki 7

8 w naszym kraju. Pojawiłyby się jednak dwie trudne kwestie: a) Kosztów osieroconych co oznacza, Ŝe nie będziemy mogli pójść na Ŝywioł, tylko musimy zaplanować rozwój energetyki i być w tym wyborze konsekwentnym, co do tego, jak ma wyglądać polski energy-mix w roku b) Przestarzałych instalacji, które będą pracowały na pół gwizdka lub wcale. Jednak takie rozwiązanie okazało się niemoŝliwym, zwłaszcza, Ŝe od 2020 roku pojawiłaby się trwała nadprodukcja energii, która naleŝałoby wyeksportować. Ponadto eksport energii na taką skalę wymagałby realizacji powaŝnych przesyłowych inwestycji transgranicznych. Scenariusz węglowy W tym scenariuszu prawie cała produkcja energii opiera na węglu. Jest to jeden z dwu najdroŝszych scenariuszy, bowiem jego realizacja wymagałaby ogromnych nakładów finansowych na modernizację istniejących technologii węglowych. ZauwaŜmy teŝ, Ŝe energetyka węglowa jest energetyką wysokoemisyjną, a zakup praw do emisji CO2 kosztuje - cena ta będzie się wahała między 39 a 69 PLN za 1 MWh. Scenariusz efektywny energetycznie Ten scenariusz w pełni bilansuje potrzeby i produkcje. Ponadto uwzględnia zmienny w czasie wysoki współczynnik wzrostu efektywności energetycznej gospodarki narodowej. Wymaga teŝ najmniejszego wzrostu mocy, dzięki większym inwestycjom w efektywność uŝytkowania. Scenariusz atomowy Czemu scenariusz, a nie elektrownia? Dlatego, Ŝe jeŝeli w Polsce mamy realizować program energetyki jądrowej, to nie moŝemy się zatrzymać na jednej elektrowni atomowej. Realizacja tego scenariusza wymagałaby rezygnacji z rozwoju energetyki węglowej. W obecnych warunkach jest to energetyka tania wynika to z faktu, iŝ ten rodzaj energetyki nie kupuje praw do emisji CO2. Hamulcem rozwoju tej energetyki jest dziś wysoki koszt kapitału. Stan teŝ wymagać będzie wprowadzenia specjalnych mechanizmów finansowania bezkredytowego. Scenariusz OZE W tym scenariuszu takŝe zredukowane są koszty jego realizacji, jednakŝe jest on droŝszy od atomowego, co wynika z porównania: 8

9 - dobrze prowadzona elektrownia jądrowa powinna pracować 8 tys. godzin - elektrownia wiatrowa natomiast pracuje 2 do 3 tys. godzin, maksymalnie do 4 tys. godzin gdy jest to elektrownia wiatrowa morska (ale na Bałtyku jeszcze nie stoją takie elektrownie, a i wiatr jest nieprzewidywalny). Zgodnie z nazwą scenariusz ten zakłada maksymalizację udziału energii ze źródeł odnawialnych, co wymagałoby zrezygnowania rozwoju energetyki węglowej, nawet tej wysokosprawnej. Scenariusz krajowy W jego załoŝeniach wyrzucono z bilansu wszystkie zagraniczne źródła pozyskania energii, opierając jej produkcję wyłącznie na zasobach krajowych. Jest to scenariusz niewątpliwie patriotyczny, za to najdroŝszy w realizacji. Musimy wszystko robić efektywnie! zagrzmiał Profesor śmijewski, podkreślając, Ŝe aby zrealizować podpisane przez Polskę zobowiązania musimy osiągnąć poprawę o 2,2% efektywności energetycznej rocznie. Jest to do zrealizowania, zwłaszcza, Ŝe Polska powoli schodzi z poziomem emisyjności do poziomu europejskiego, ale wiąŝe się to z ogromnym wysiłkiem dla gospodarki, wynikającym nie tylko z kosztów zakupu praw do emisji CO2, ale teŝ z konieczności restrukturyzacji sektora energetycznego i całej gospodarki. Profesor śmijewski podkreślił teŝ, Ŝe choć z handlu emisjami moŝna osiągnąć spory zysk, to naleŝy pamiętać, iŝ Polska musi zainwestować swoje zyski w energetykę. Z tego 10% proporcjonalnie do PKB i 1% proporcjonalnie do postanowień z Kioto, co oznacza wydatek 1,7 mld dolarów rocznie. Bezwzględnie konieczne teŝ są inwestycje w sieci, z czego 1/5 w przesyłowe i 4/5 w dystrybucyjne. śaden scenariusz nie daje szansy na ucieczkę od kosztów skonstatował Pan Profesor Tania energia juŝ była i juŝ takiej nie będzie. Jaki stąd wniosek? Musimy przebudować Polskę, jeśli chcemy zdąŝyć z realizacją zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Pytanie brzmi: czy mamy wystarczający potencjał inwestycyjny, przy załoŝeniu Ŝe musimy zainwestować 4,5 mld rocznie w energetykę? 9

10 Na koniec Profesor śmijewski zaznaczył: Nie na pokaz ograniczamy emisję CO2. Robimy to dlatego, Ŝe efektem jest realne ograniczenie kosztów dla naszego kraju! Kolejne chwile na konferencji były przyjemnym zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych. Oto Redaktor Bendyk odczytał list od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, w którym poprosił on Profesora Krzysztofa śmijewskiego o objęcie stanowiska doradcy Wiceministra Gospodarki z misją utworzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji. Podstawową funkcją Rady będzie intelektualne i moralne wsparcie gospodarczych działań rządu, a jednocześnie stworzenie platformy profesjonalnego dialogu społecznego, który jest warunkiem skutecznej realizacji wielowymiarowego zadania, jakim jest Narodowy Program Redukcji Emisji napisał Wicepremier Pawlak. Prowadzący i Prelegenci serdecznie pogratulowali Panu Profesorowi nowej funkcji, a obecni na sali nagrodzili świeŝo nominowanego gorącymi oklaskami. Sam Profesor, uradowany, zawołał: Dali mi to stanowisko przekonani, Ŝe trzeba mu to dać, bo on zrobi to za darmo, bo to marzenie jego Ŝycia. I w dodatku bezemisyjnie! dodał Redaktor Bendyk. Pierwsza rozszerzona prezentacja scenariusza energetycznego dotyczyła scenariusza OZE, którego patronem była firma PGE Energia Odnawialna S.A. W charakterze reprezentanta patrona wystąpił Profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej z prezentacją: Energetyka militarna vs energetyka demokratyczna. Pan Profesor rozpoczął swoje wystąpienie apelem aby rozwaŝając kwestie energetyki nie redukować rozmów o niej tylko do elektroenergetyki, bowiem powinniśmy mówić i rozwiązywać problemy z całego kompleksu energetyki i konwergencji, którą tworzą: energia elektryczna, ciepło i paliwa. Następnie Profesor Popczyk odniósł się do regulacji unijnych, przypominając, Ŝe zakładają one 10% udział OZE w paliwach transportowych. Aby to osiągnąć w warunkach polskich, naleŝałoby postawić i odpowiedzieć sobie na następujące pytania: a) co powinniśmy zrobić? Zrealizować Pakiet 3 20, co będzie korzystne dla Polski. b) co jest moŝliwe do zrobienia? W tym punkcie istotne są trzy daty: r. horyzont Pakietu r. komercjalizacja technologii CCS 10

11 - 2050r. budowa społeczeństwa bezemisyjnego (która to nazwa funkcjonuje w Europie; w USA to społeczeństwo wodorowe c) jak powstają scenariusze energetyczne? Poruszając kwestię CCS, Profesor Popczyk wyraził swoją opinię co do konkurencyjności rynkowej technologii wytwarzania energii: jaka by ona nie była musi wygrać na rynku. Ale jest to o tyle skomplikowane, Ŝe np. technologie OZE wygrywają obecnie, natomiast czyste technologie węglowe wygrają prawdopodobnie za 20 lat. Na dzień dzisiejszy energetyka odnawialna jest tańsza od energetyki jądrowej, a to ze względu na koszty sieciowe oraz gwałtowny wzrost kosztów inwestycyjnych. I tu Pan Profesor, odnosząc się do energetyki jądrowej, przeciwstawił ją energetyce odnawialnej, tę pierwszą określając jako energetykę demokratyczną, a tę drugą jako energetykę paramilitarną, dodając Ŝe: Technologie atomowe wytwarzania energii są niezgodne z naturą demokracji. Ponadto Pan Profesor przedstawił drugi kontrast: energetyka odnawialna/rozproszona/innowacyjna/inteligentna vs tradycyjna energetyka wielkoskalowa : Kwintesencją tej pierwszej (rynkowej) są w szczególności konwergentna dystrybucja i zuniwersalizowane technologie, a tej drugiej (monopolistycznej, branŝowej) przesył i system. Energetyka tradycyjna opiera się na paliwach kopalnych: węglu, gazie ziemnym i ropie naftowej. Natomiast z inteligentną energetyką wiąŝą się: paliwa odnawialne, czyste wytwarzanie, sieć nn (SN), elektrownie wirtualne, inteligentna sieć: DSM DR i inteligentne obiekty. Profesor Popczyk przypomniał teŝ cztery reprezentatywne projekty z obszaru rozproszonych technologii wytwórczych (realizowane z wykorzystaniem telepracy) i integracji lokalnych źródeł z siecią rozdzielczą, którymi są: Liszkowo biogazownia energetyczna zintegrowana technologicznie ze źródłem kogeneracyjnym (2 silniki gazowe o mocy 1 MWel kahdy) Błonie autonomiczna elektrociepłownia (3 silniki gazowe na gaz ziemny o łącznej mocy 3 MWel). Świdno elektrociepłownia ORC (1,7 MWel) oraz Poldanor kilka nowych projektów biogazowych (oprócz 4 wybudowanych), posiadających współfinansowanie NFOSiGW 11

12 Kolejny punkt prezentacji Pan Profesor otworzył stwierdzeniem: Nie ma znaczenia, czy uwierzymy w efekt klimatyczny. NajwaŜniejszym jest, Ŝe Pakiet Klimatyczno-Energetyczny jest wehikułem innowacyjności. Istnieją trzy plany, wg których trzeba rozpatrywać Pakiet 3 20 i są to: Plan I Amerykański (USA) plan przezwycięŝania kryzysu za pomocą inwestycji w innowacyjną energetykę. Japoński plan wyjścia z długotrwałej recesji Plan II Redukcja paliw pierwotnych (obniŝenie zaleŝności świata demokratycznego od państw niedemokratycznych), redukcja emisji CO2 Plan III Pobudzenie innowacyjności w gospodarce (stworzenie nowego, obok wojskowego, poligonu innowacyjności), ochrona bezpieczeństwa energetycznego Czego zatem potrzebuje świat w dziedzinie energetyki w kolejnych dekadach? zapytał na koniec zebranych Profesor Popczyk. Oto: Uniwersalnych technologii energetycznych (samochodów: hybrydowych, elektrycznych, wodorowych i technologii powiązanych) inteligentnych: domów, obiektów elektrowni wirtualnych ( co jest właściwością społeczeństwa wiedzy więcej zarządzania energią niŝ jej produkcji) Więcej analiz, a mniej samych tylko poglądów w planowaniu drogi rozwoju energetyki tymi słowami Pan Profesor zakończył swoją prezentację. Drugie Intermezzo poprowadził Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy, zaskakując zebranych partnerką, z którą tańczy w energetycznym korowodzie, czyli występując z wiązką z rośliny energetycznej wierzby wiciowej (Salix vinimalis): MoŜna z nią skrzesać hołubca, ale najwaŝniejsze jest to, Ŝe takie energetyczne rośliny, to proszę Państwa biomasa, z której moŝna wyprodukować paliwa: stałe, ciekłe i gazowe. Prezes Gajewski przedstawił jeszcze jedną, szczególną zaletę tej rośliny: jest niejadalna, dlatego musi być przeznaczona na cele produkcji energii. 12

13 Biomasa to zielony węgiel. Jak wiemy 4,5 mld rocznie ma być przeznaczonych na technologię paliw drugiej generacji. Substratem będą tu produkty zawierające ligninę i celulozę. Przygotujmy sobie zatem zapasy takich roślin, z których moŝemy uzyskać energię! nawoływał prezes Polskiej Izby Biomasy, namawiając do uprawiania roślin energetycznych wszędzie tam, gdzie to moŝliwe, co pozwoli nam na zrównowaŝony rozwój. TakŜe w sensie społecznym, gdyŝ zwiększenie takich upraw zielonej energii zapewni nowe miejsca pracy. Przyszłość energetyczna to chyba jednak źródła rozproszone, wtedy będziemy mieli światło. A przy świetle teŝ jest przyjemnie! spuentował, niejako odpowiedzi na Intermezzo dra Gwiazdowskiego, Prezes Ryszard Gwiazdowski. Drugą część konferencji, rozpoczęło wystąpienie Henryka Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Dyrektor Majchrzak przypomniał, Ŝe polityka energetyczna Polski planowana do roku 2030, osadzona jest na konkretnych dokumentach unijnych: - Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym Projekcie III Pakietu liberalizacyjnego (odnoszącego się do rynku gazu i energii elektrycznej) - Planie Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej NajwaŜniejszym dla Polski dokumentem jest Załącznik 3., opisujący Program działań wykonawczych na lata Ponadto Dyrektor Departamentu Energetyki przedstawił w punktach prognozę zapotrzebowania na paliwo i energię, która pokazuje prawdopodobny scenariusz dla sektora energetycznego jaki moŝe nastąpić w wyniku realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Punkty te przedstawiały się następująco: 1. Realizacja działań zapisanych w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, 2. Uwzględnienie realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego: 15 % udział OZE w energii finalnej brutto, 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 roku, Redukcja emisji C02 zgodnie z ustaleniami szczytu UE w grudniu 2008 r. (o 20% do 2020 r., stopniowe wdroŝenie systemu aukcyjnego w Polsce) 13

14 Wzrost efektywności energetycznej dla UE o 20% do 2020 roku, 3. Uwzględnienie celów Polityki energetycznej UE: bezpieczeństwo dostaw paliw i energii, konkurencyjność, równowaga ekologiczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 4. Dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników a takŝe rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, w tym energetyki jądrowej. 5. Krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego są waŝnymi stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. 6. Budowa 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku. Energetyka w Polsce jest naszą wspólną, poniewaŝ dotyczy nas wszystkich tymi słowami Dyrektor Majchrzak rozpoczął kolejną część prezentacji, kiedy to mówił o filarach polityki energetycznej Polski, którymi są: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i zrównowaŝony rozwój. Pierwszy, bardzo istotny filar wiąŝe się z bezpieczeństwem dostaw energii. Aby je zwiększyć, naleŝy dbać o własne zasoby paliw i energii, które są stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. Konieczna jest teŝ dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, równieŝ poprzez zróŝnicowanie technologii wytwarzania energii (np. zgazowanie węgla, energetyka jądrowa, terminal LNG, OZE). Koniecznie naleŝy pamiętać takŝe o rozwoju nowoczesnej infrastruktury wytwórczej oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Następnie Dyrektor Majchrzak opowiedział o działaniach Polski związanych z Pakietem liberalizacyjnym (regulującym rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego). Działania te to: WdroŜenie nowej architektury rynku energii elektrycznej (ew. wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieŝącego, rynek zdolności wytwórczych) Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (np. standaryzacja umów i terminów) Stworzenie warunków umoŝliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku (obowiązek upublicznienia części obrotu energią elektryczną 14

15 Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking). Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechanizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego. Najlepsze benchmarki powinny być tym elementem, który będzie popychał gospodarkę do przodu! podsumował Dyrektor Majchrzak. Kolejnym tematem poruszonym w trakcie prezentacji była redukcja emisji CO2 o 20%. Polska moŝe to osiągnąć poprzez stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Istotne byłoby teŝ wprowadzenie standardów obniŝających wielkość emisji: CO2, SO2 i NOx i wreszcie rozwój niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, w tym technologii CCS. Znieśmy wreszcie te ograniczenia prawne, które blokują energetykę wiatrową! nawoływał Dyrektor Majchrzak. Światowa energetyka opiera się na energii wiatrowej morskiej, a nasze prawo jest, niestety, niedostosowane do jej rozwoju. TakŜe biogazownie cieszą się Ŝywym zainteresowaniem Pana Dyrektora: Wykorzystajmy wreszcie olbrzymi potencjał gruntowy, jaki posiadamy! Gdyby tak w co drugiej gminie zbudować biogazownię Implementujmy rozwiązania naszych sąsiadów, korzystając choćby z doświadczenia Niemców. Dyrektor Departamentu Energetyki zadeklarował się jako zwolennik białych certyfikatów i jako taki zaapelował o dąŝenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego. W związku z tym, polityka energetyczna Polski do 2030 roku, dla osiągnięcia tego celu powinna skoncentrować się na wprowadzeniu systemowych mechanizmów wsparcia dla działań proefektywnościowych ( białe certyfikaty ), a takŝe na promocji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Wzorcową rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią odegra tutaj równieŝ sektor publiczny, a wsparcie inwestycji zapewnią fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Na koniec Dyrektor Majchrzak przypomniał zebranym, Ŝe zapotrzebowanie energetyczne będzie stale rosło, a Polska ma prawie 30 tysięcy megawatów do zbudowania. 15

16 Tym samym trzeba pamiętać o czynnikach, które decydują o rozwoju mocy wytwórczych, a wśród których moŝna wymienić: Dalszą modyfikację regulacji unijnych dotyczących energetyki Politykę środowiskową UE Sprawność implementacji prawa UE do prawodawstwa krajowego Tendencje cenowe na rynku paliw i energii (świat, Europa, kraj) Systemy wsparcia dla inwestorów Rynek dostawców technologii i instalacji energetycznych Sytuację na rynkach finansowych PodaŜ i popyt (pozycja głównych uczestników rynku energii elektrycznej i ciepła) Druga rozszerzona prezentacja scenariusza energetycznego dotyczyła scenariusza węglowego, którego patronem była firma Katowicki Holding Węglowy S.A. Patrona reprezentowali: dr inŝ. Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Innowacji i Badań Rynku oraz Pan Daniel Borsucki, Główny Specjalista ds. Energetycznych z Katowickiego Holdingu Węglowego. Na początku swojej prezentacji pod tytułem: Niechciany węgiel? Unijny pakiet antywęglowy. Doktor Kurczabiński mówił o zasobach węgla brunatnego i kamiennego, które naleŝą do najbardziej obfitych na świecie ich złoŝa wystarczą na 100 lat: Plusem węgla jako surowca energetycznego jest jego równomierne rozłoŝenie w skorupie ziemskiej. Następnie dr Kurczabiński nakreślił sytuację na rynku węgla: Od 2000 roku trwa boom na węgiel i od tego czasu zapotrzebowanie na węgiel wzrosło. Stąd teŝ w okresie ostatnich 18 lat produkcja tego surowca wzrosła o 2283 mln ton, a obroty konkretnie z handlu drogą morską w ciągu ostatnich 7 lat zwiększyły się o 75%. Kraje, w których węgiel jest głównym paliwem do produkcji energii dziś są jeszcze bezpieczne pod względem energetycznym. Ale w miarę upływu czasu, będą one najbardziej poszkodowane, poniewaŝ węgiel = wysoka emisja C02, a tę mamy przecieŝ ograniczać. 16

17 Istotnym faktem, na który zwrócił uwagę dr Kurczabiński, jest teŝ uzaleŝnienie Europy od dostaw energii importu surowców energetycznych, w tym węgla. Co gorsza, sytuacja ta będzie się pogłębiała i docelowo, w 2030 roku, uzaleŝnienie to osiągnie 80 % dostaw. Pocieszające jest jednak to, Ŝe Polska, ze względu na posiadane zasoby węgla, jest jednym z krajów Unii o najniŝszym stopniu uzaleŝnienia energetycznego 14,7%. Wskaźniki zaleŝności Polski od pozostałych źródeł energii, przedstawiają się następująco: w 3 % od surowców do produkcji energii elektrycznej w 65% od dostaw gazu ziemnego w 98% od dostaw ropy naftowej i w 100% od ewentualnych, przyszłych dostaw paliwa jądrowego Kolejnym poruszanym tematem było to, jak rozkłada się zuŝycie produkowanego węgla. W Polsce łączna produkcja węgla energetycznego i koksowego wynosi 83,7 mln ton rocznie, natomiast jego zuŝycie krajowe to 74,65 mln ton (dane na rok 2008), w tym: energetyka zawodowa 42,17 energetyka przemysłowa 1,33 ciepłownictwo i ogrzewnictwo indywidualne 20,42 w tym kwalifikowane paliwa węglowe 1,05 przemysł 0,83 koksownie 9,90 Polska eksportuje teŝ część produkcji - w ilości 8,32 mln ton/rok. Doktor Kurczabiński przedstawił takŝe antywęglowe dyrektywy, do których zaliczył: Dyrektywę PE i R 2003/87 WE (EU ETS) odnosząca się do handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Pakiet Klimatyczno-Energetyczny ( ) postulujący redukcję CO2 Dyrektywę CCS 17

18 Zdaniem Pana Doktora dokumenty te opierają się na niezweryfikowanych hipotezach klimatycznych i technologicznych i niestety głównymi beneficjentami tej polityki będą bogate kraje Unii Europejskiej. Kraje biedniejsze jak dotąd próbowały tworzyć własne bezpieczeństwo energetyczne dostosowując się do swoich historycznych uwarunkowań politycznych i w oparciu o moŝliwe dostępne zasoby surowców energetycznych. Miały teŝ ograniczone moŝliwości dostępu do najnowszych technologii energetycznych. Dla tych krajów ujednolicony gorset klimatyczny moŝe mieć katastrofalne skutki gospodarcze. Polityka klimatyczna Unii albo wyeliminuje węgiel i energetykę węglową ze struktur energetycznych tych krajów (a były to dla nich dotychczasowe najtańsze źródła energii), albo przez koszty stosowania CCS doprowadzi do drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła. Konkurencyjność gospodarcza tych biedniejszych krajów wspólnoty spadnie wtedy jeszcze bardziej. dowodził Dyrektor Zespołu Innowacji i Badań Rynku Katowickiego Holdingu Węglowego. Co zatem moŝe stać się szansą dla węgla aby nie został całkowicie wyeliminowany z bilansu energetycznego? pytanie to zamykało prezentację Doktora Kurczabińskiego, który wymienił kolejno: Wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (moŝe z sekwestracją CO2?) Zgazowanie węgla i poligenerację (Projekt Kędzierzyn) Zgazowanie podziemne niektórych zasobów węgla Węglowe ogniwa paliwowe Produkcję paliw płynnych Trzecie Intermezzo poprowadzone przez niezaleŝnego eksperta, Herberta Leopolda Gabrysia, zostało zilustrowane prezentacją pod tytułem: Pakiet Klimatyczny wybór?, w której przedstawił wybrane wyniki i problemy elektroenergetyki polskiej. Pan Gabryś, komentując skutki Pakietu dla Polski, rozpoczął od postawienia pytania, gdzie tkwi sedno sprawy i czy mamy jako kraj, który podpisał konkretne zobowiązania jakiś wybór? Nie ma bowiem pewności co do rzetelności wyliczeń kosztów i korzyści, a w szczególności z ulgi w opłatach za emisję CO2 na lata Ponadto, Unia Europejska dąŝy do centralizacji strategicznych decyzji, a to oznacza, Ŝe całość przychodów z aukcji po roku 2020 zostanie zagospodarowana według decyzji administracyjnych Unii. Nie mamy więc wyboru, ale w tej 18

19 sytuacji trzeba bardzo uwaŝnie śledzić wszystkie te szczegóły związane z Pakietem i zorientować się, co jest do wygrania dla polskiej energetyki. Następnie Pan Gabryś omówił skutki przyjęcia Pakietu dla Polski, wymieniając wśród nich między innymi fakt, Ŝe polska energia jest droga w porównaniu do unijnej ze względu na bardzo wysokie straty w sieciach (bilansowe w stosunku do zuŝycia krajowego) oraz bardzo wysoki wskaźnik konsumpcji własnej. Ponadto średnie ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce odbiegają od cen energii w Niemczech czy we Włoszech. Pan Gabryś omówił teŝ zaleŝności pomiędzy sytuacją gospodarczą (wzrost/spadek PKB) kraju, a konsumpcją energii, kończąc to słowami: Gdybanie dziś o programach zuŝycia energii elektrycznej w krajach Europy do 2030r., a takŝe o tym, ile będziemy konsumować bez uwzględnienia zmian w PKB jest bez sensu. Namawiam więc do rozsądnej i rzetelnej analizy. Ostatnim punktem wystąpienia Pana Gabrysia była krytyka zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego: Jego podpisanie skutkować będzie: Wzrostem cen energii elektrycznej do roku 2020 do jednego najdroŝszych poziomów w Unii Europejskiej szczególnie za tę generowaną z paliw stałych Niekorzystnymi uwarunkowaniami, które dotkną najbardziej wytwórców energii Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Oby ten dokument uwzględnił zapisy Pakietu w istniejących realiach problemów finansowych gospodarczych świata. Bo tylko wtedy będzie on przydatny dla budowania strategii podmiotów gospodarczych elektroenergetyki polskiej. Dla niej bowiem decydujące staną się sprawność i efektywność dostosowania legislacyjnego Polski do rozwiązań prawnych Unii Europejskiej. zaapelował na koniec Herbert Leopold Gabryś. Trzecia rozszerzona prezentacja scenariusza energetycznego dotyczyła scenariusza efektywności energetycznej, którego patronem była firma Rockwool Polska Sp. z o.o. W imieniu patrona wystąpiła Pani Maria Dreger, Manager ds. norm i standardów firmy Rockwool z prezentacją: Efektywność energetyczna, czyli szóste paliwo, wyjaśniając na początku czym jest owo szóste paliwo : Rockwool rozumie je jako oszczędność energii, zyskanej dzięki efektywnemu jej wykorzystaniu, mierzoną w negadŝulach. 19

20 Następnie Pani Dreger postawiła pytanie: czy celem polityki energetycznej i scenariuszy energetycznych jest zwiększanie podaŝy energii i bezpieczeństwa (osiąganych dzięki większym dostawom surowców energetycznych i większym zapasom, inwestycji w energetykę) czy na zaspokojeniu potrzeb konsumentów i gospodarki? Wbrew pozorom te cele nie są toŝsame. Ani konsument, ani przemysł nie chcą zuŝywać więcej GJ czy MWh. Są zainteresowani tym, by uzyskać po dostępnych cenach taką ilość energii, która zaspokoi ich potrzeby JeŜeli dzięki racjonalizacji zuŝycia ich zapotrzebowanie na energię jest minimalne, to nawet wyŝsze ceny energii nie stanowią wówczas problemu. W tym miejscu Pani Dreger zwróciła uwagę zebranych na fakt, Ŝe w Polsce na ogrzewanie budynków zuŝywa się dokładnie tyle samo energii, ile zuŝywa cały polski przemysł. To pokazuje skalę moŝliwych oszczędności w tym sektorze. Budowanie nowych energooszczędnych budynków i doprowadzenie istniejących do podobnego standardu nie tylko poprawiłyby komfort Ŝycia Polaków, ale mogą mieć istotny wpływ na bilans energetyczny kraju i całą politykę energetyczną. Pani Dreger w swoim wystąpieniu podkreślała, Ŝe polityka energetyczna to NIE tylko polityka rozwoju energetyki. To oddziaływanie (za)równo na popyt, jak i na podaŝ. Tak aby zaspokoić potrzeby energetyczne społeczeństwa i gospodarki w sposób optymalny: Ekonomicznie Społecznie Środowiskowo Bowiem najczystsza energia to ta, której nie trzeba wyprodukować; zaoszczędzona dzięki poprawie efektywności wykorzystania. Najczęściej jest to jednocześnie energia najtańsza. Ekologia nie moŝe być ideologią. Na ekologię powinniśmy patrzeć bardzo praktycznie jako na zapewnienie takich warunków środowiskowych, w jakich sami chcemy Ŝyć i jakie chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Przykładem - rozwiązywanie problemów związanych z zapewnieniem energii w sposób racjonalny: ekonomiczny, trwały, skuteczny, a zarazem zrównowaŝony. Urzeczywistnia je zasada trias energetica, której trzema kolejnymi krokami są: Minimalizacja zapotrzebowania na energię dzięki ograniczeniu strat i racjonalizacji zuŝycia Zaspokojenie zapotrzebowania energią ze źródeł odnawialnych, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione 20

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Kierownik Naukowy Projektu: Prof. Michał Kleiber Z-ca Kierownika ds. metodyki i organizacji: dr Jacek Kuciński

Kierownik Naukowy Projektu: Prof. Michał Kleiber Z-ca Kierownika ds. metodyki i organizacji: dr Jacek Kuciński Kierownik Naukowy Projektu: Prof. Michał Kleiber Zca Kierownika ds. metodyki i organizacji: dr Jacek Kuciński Wykonawcy: Instytut Podstawowych Problemów w Techniki PAN koordynator Instytut Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polityka energetyczna Polski do 2030 roku IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MIASTO 2010 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MIASTACH Joanna Strzelec- Łobodzińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Struktura

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Mtoe Zużycie energii pierwotnej i finalnej 110 100 90 80 70 60 50 40 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo 2. POLITYKA ENERGETYCZNA. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku jest dokumentem rządowym Ministra Gospodarki i Pracy, przyjętym przez Radę Ministrów dnia 4 stycznia 2005 roku, obwieszczonym w dniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Nowy Sącz, 28 kwiecień 2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - konkurs Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ustanowił konkurs

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Analiza specyfiki bezpieczeństwa energetycznego Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Bardziej zrozumiały powód Podlaskie importuje energię Węgiel, gaz, OO 970 mln Energia elektryczna 900 mln

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO Tomasz Lis Sp. z o.o. Efektywność energetyczna to: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy Ochrona klimatu Ziemi Bezpieczeństwo energetyczne Konkurencyjność Nowa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Nowy segment biznesowy GK PGNiG

Nowy segment biznesowy GK PGNiG Nowy segment biznesowy GK PGNiG Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów - Departamentu Wytwarzania Ryn, 23-24 września 2010 r. Stan obecny elektroenergetyka gazowa W 2008 roku 7,6 % całkowitej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Piotr Kukla Szymon Liszka Katowice, czerwiec 2009 1. Ustawowy zakres realizacji Projektu założeń do planu i Planu zaopatrzenia Wiele opracowanych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM założenia do rozwoju sektora elektroenergetycznego woj. pomorskiego CHOJNICE 05.12.2009r. Aktualizacja RSE - konsultacje W dniach 6 maja 2009r i 10 lipca 2009r w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność energetyczna przemysł

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki UE a Protokół z Kioto 1992 Podpisanie Konwencji ONZ ds. zmian klimatu 1997 Protokół do Konwencji podpisany na COP IV w Kioto

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo