SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW"

Transkrypt

1

2 DLACZEGO my? Platforma Obywatelska w Siedlcach, to nowoczesna formacja polityczna skupiająca w swych szeregach i wśród swoich sympatyków ludzi reprezentujących praktycznie wszystkie grupy społeczne i pokoleniowe, ale przede wszystkim będąca zrzeszeniem ludzi młodych. W swych działaniach kierujemy się zasadą pracy na rzecz społeczności lokalnych, niezależnie od indywidualnych sympatii czy animozji. Najważniejsze co nam przyświeca w osiąganiu celu to solidna i uczciwa praca oraz wywiązywanie się z obietnic. We wszystkich ludziach dostrzegamy potencjalnych sprzymierzeńców. Nie odwracamy się od człowieka tylko dlatego, że ma odrębne zdanie, czy też działa w konkurencyjnej partii. Zachęcamy do aktywnego partnerstwa ludzi mądrych i merytorycznie przygotowanych do pracy, nawet wtedy, gdy hołdują oni innym wartościom, bądź nie chcą lub nie potrafią obnosić się ze swoją religijnością. Naszym celem jest zrównoważony rozwój Siedlec. Sprawny samorząd i merytoryczne, przyjazne urzędy. Świat polityki jest bowiem coraz mniej zrozumiały dla postronnych obserwatorów. Coraz więcej w nim straszenia i obłudy. Staje się on przez to mniej akceptowany, a chęć udziału Polaków w sprawowaniu władzy coraz mniejsza. Samorząd lokalny jest bytem, który musi być niezależny od dużej polityki, a zdecydowanie bliżej musi mu być ludzkich spraw i problemów lokalnej społeczności. Musi być miejscem dyskusji, perswazji i dialogu. regionalnym promieniującym na ościenne samorządy, miastem przyjaznym dla przedsiębiorców, atrakcyjnym dla ludzi młodych, spokojnym dla osób starszych, miastem oferującym pracę, wypoczynek i rekreację. W swych działaniach będziemy unikali absurdów, które w dalszym ciągu utrudniają Siedlczanom prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzą do działania na krawędzi prawa lub jego omijanie, nie rozwiązują problemów tylko przesuwają je w czasie, zmniejszają efektywność wydatkowanych publicznych środków finansowych lub też budzą zastrzeżenia co do celowości podejmowanych działań. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na Platformę Obywatelską. Prosimy o zaufanie! Swoją pracą będziemy udowadniać, że ważny jest dla nas los naszego miasta. Wybierzcie Państwo Siedlce nowoczesne, Siedlce wolne od absurdów! PO CO? Poniżej w podziale na główne sfery gospodarczego i społecznego życia naszego miasta przedstawiamy założenia programowe, które zrealizujemy w przyszłych latach naszej działalności we władzach samorządowych miasta. Najbliższe lata to czas dla Mazowsza. Pięciomilionowa społeczność tego regionu otrzyma największe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Siedlce w sposób znaczący powinny partycypować w tych środkach. Dzięki naszemu zaangażowaniu Siedlce będą nowoczesnym ośrodkiem 2

3 SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW PROGRAM WYBORCZY NA LATA OŚWIATA Kształcenie w godnych warunkach przez dobrze opłacanych profesjonalistów. współpracy z samorządem lokalnym. Zagwarantujemy dostęp do żłobka i przedszkola! Wspieranie powoływania oddziałów żłobkowych w przedszkolach, punktów i zespołów przedszkolnych oraz rozwój sieci klubów osiedlowych i świetlic środowiskowych, ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych oraz pomoc rodzicom we właściwym kształtowaniu osobowości, umiejętności i wiedzy ich dzieci. Edukacja w mieście pretendującym do stolicy subregionu winna być jednym z priorytetów samorządu. Jest to nie tylko wyraz dbałości o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także i potencjał społeczny Siedlec. Sprawimy, że szkoły będą kształcić z myślą o przyszłości ucznia. Stawiamy na doradztwo w wyborze zawodu i planowaniu kariery. Stałe zabieganie o zwiększanie jakości edukacji to dbałość o większy poziom wiedzy i umiejętności najmłodszych mieszkańców naszego miasta, to także zwiększenie ich szans na kształcenie na poziomie wyższym lub skuteczniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Wzrost liczby zadowolonych uczniów w naszych szkołach to także więcej miejsc pracy nie tylko dla nauczycieli, lecz także w handlu i usługach. Wybudujemy nowe szkoły. Nowatorskim planem Platformy Obywatelskiej jest analiza zapotrzebowania na lokalizację nowych placówek edukacyjnych ze względów logistycznych (do czego zmusza rozbudowa mieszkaniowa Siedlec w kierunku zachodnim i południowym), tak by rodzice nie byli zmuszeni dowozić dzieci do centrum miasta, a przez to być zmuszonymi na stanie w korkach w godzinach porannego szczytu. Zapewnimy rodzicom udział w rozwoju i decydowaniu o szkole wspólnie z pedagogami. Działanie na rzecz realizacji idei szkół środowiskowych powoduje zwiększenie stopnia współpracy całego środowiska społecznego szkoły, zwiększenie roli rodziców w jej pracy, realizację celów edukacyjnych wszystkich podmiotów szkoły w tym we Zapewnimy wyższy poziom wynagrodzeń dla oświaty, dzięki czemu zwiększy się efektywność i jakość pracy, nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Zmodernizujemy i rozwiniemy obiekty oświatowe. Myślimy przede wszystkim o budowie sal gimnastycznych, inwestycjach w budynki szkolne, rozwój klasopracowni i wyposażanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne. Będziemy rozwijać szkoły wyższe. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego to kształtowanie potencjału społecznego Siedlec, a więc zwiększanie szans na pojawienie się w naszym mieście inwestycji trwale związanych z miastem wymagających wysokokwalifikowanej kadry pracowników. To także realizacja postulatu kształcenia ustawicznego. 3

4 SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Prawa i szeroki wachlarz usług dla pacjenta. Szacunek i komfort pracy dla pracowników służby zdrowia. Ochrona zdrowia to zadanie samorządu, które jest jednym z newralgicznych ze względu na fakt starzejącego się społeczeństwa w Siedlcach, oraz problemów związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych. Będziemy dążyć do szerokiej współpracy na tym polu, by wspólnie z zarządcami szpitali i placówek zdrowotnych zapewnić społeczeństwu jak najszerszy wachlarz usług z łatwym dostępem do nich, a pracownikom służby zdrowia godne warunki pracy i adekwatne do wysiłku i odpowiedzialnośc zarobki. Utrzymamy obydwa szpitale. Stanowi to szansę na lepszą jakość usług medycznych, konkurencyjność i uzupełnianie się świadczeń zdrowotnych. Trzeba wziąć jednak pod uwagę wysokość środków finansowych na poziomie 2009r. i zagrożenie związane z możliwością nie uzyskania pełnej kontraktacji usług medycznych. Konkurencja na rynku usług medycznych wymaga więc stałego monitoringu rentowności Szpitala Miejskiego. Zapewnimy więcej specjalistów i usług medycznych, lepszą bazę Szpitala Miejskiego. Doprowadzimy do wzrostu ilości i jakości świadczonych nowoczesnych usług medycznych tj. tomografii komputerowej, specjalistycznej diagnostyki. To także remont pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej, których kubatura i stan techniczny wymaga zdecydowanej poprawy. Wybudujemy Izbę Wytrzeźwień. Rozwiąże to istotny problem nie tylko dla personelu i pacjentów Szpitala Wojewódzkiego, lecz także osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Pomimo nierentowności tego przedsięwzięcia samorząd powinien wziąć odpowiedzialność za zmianę tego stanu rzeczy. Zwiększymy dostępność do specjalistów w nagłych przypadkach. Ma to na celu w szczególności pomoc lekarską na tzw. dyżurach nocnych i w dni świąteczne. Uruchomimy Medyczne Kioski Elektroniczne na terenie miasta, dzięki którym utworzymy sieć punktów zapisów, ułatwiającą dostęp do lekarzy. Będziemy inicjować akcje charytatywne, z których dochód przeznaczony byłby na zakup sprzętu medycznego i pomoc osobom potrzebującym pomocy społecznej. Wesprzemy akcje profilaktyczne, których zadaniem jest wczesne przeciwdziałanie rozwijaniu się chorób, a tym samym zmniejszenie wydatków na ich leczenie. Zintensyfikujemy współpracę z Siedlecką Radą Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działalność statutową. Będziemy integrowali działalność obu szpitali. Pozwoli to na realne zaspakajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, wzajemne uzupełnianie się w zakresie świadczeń leczniczych i sprzętu medycznego a także możliwości szkoleń dla młodych lekarzy. Zwiększymy i urealnimy pomoc osobom starszym i samotnym poprzez zaktywizowanie organizacji pozarządowych, instytucji społecznych i oświatowych. Cel, jaki sobie tutaj stawiamy, to budowanie wśród tych osób poczucia bezpieczeństwa, przynależności do wspólnoty samorządowej oraz sensu i celu istnienia. Wykorzystamy roboty publiczne do uzyskiwania wsparcia lub zarobków. Będzie to narzędzie 4

5 tymczasowego i doraźnego systemu wsparcia osób czasowo znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a przeciwdziałanie popadania przez nich w pętlę zobowiązań finansowych względem miasta czy osób fizycznych. Zintensyfikujemy realizację programu budownictwa społecznego STBS. Sprawimy, że o wiele więcej osób skorzysta z tej formy pozyskania mieszkania. W razie konieczności będziemy lobbowali w instytucjach centralnych by uzyskać finansowanie budowy mieszkań w ramach STBS. Będziemy również lobbowali za zmianami ustawowymi, które doprowadzą do umożliwienia wykupu tych mieszkań, co da środki na nowe inwestycje. Skuteczniej będziemy likwidowali bariery architektoniczne. Dużo mówi się o podjazdach dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami, bezpiecznych przejściach dla pieszych czy przyjaznych dla każdego urzędach, instytucjach i sklepach. Zadbamy o to, by nie były to tylko puste słowa i deklaracje. GOSPODARKA KOMUNALNA Rozsądek w zarządzaniu, perspektywiczna modernizacja i rozwój. Właściwe gospodarowanie zasobami komunalnymi ma na celu nie tylko poprawę substancji komunalnej, lecz paradoksalnie także, ochronę budżetu miasta. To także wyraz dbałości o zabytkową część naszego miasta a z drugiej strony poprawy jakości życia i realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców Siedlec. Uruchomimy nową przestrzeń w centrum miasta. Zagospodarowanie kwartału pomiędzy ulicami Pułaskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego i Floriańskiej to zwiększenie estetyki i funkcjonalności, to także wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Zdynamizujemy rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego. Pozwoli to na poprawę warunków mieszkaniowych części Siedlczan oraz zwolnienie przez nich zużytej komunalnej substancji mieszkaniowej często urągającej godności człowieka, jak również stwarzającej różnorakie zagrożenia. Będziemy racjonalnie wykorzystywać obiekty komunalne. Ma to na celu obniżenie kosztów ich eksploatacji, a także zachowanie możliwości ich wy-korzystywania na nowe zadania komunalne. Dokończymy opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich uzbrajanie, co jest podstawą by udostępnić je potencjalnym inwestorom. Doprowadzimy do rozpoczęcia realizacji lokalnego programu rewitalizacji, co będzie miało na celu ochronę i zwiększanie estetyki zasobów komunalnych. Odnowimy park miejski i pokonamy wrony! Doprowadzimy do rewitalizacji, która przywróci dawną świetność temu terenowi i pozwoli na utworzenie w nim Ogrodu Jordanowskiego, służącego wszystkim mieszkańcom Siedlec. Zagospodarujemy Plac Sikorskiego w partnerstwie ze spółdzielcami PSS Społem. Utrzymamy funkcję handlową tego terenu przy uwzględnieniu możliwości przyszłego funkcjonowania tam miejsc o charakterze restauracyjno-kawiarnianym i rekreacyjnym. Zainwestujemy w tereny na siedleckich błoniach, by nie taplać się w błocie. Zaopatrzymy 5

6 to miejsce w niezbędną infrastrukturę techniczną, która pozwoli na profesjonalną realizację corocznie organizowanych tam targów, wystaw i koncertów. Wesprzemy rozwój spółek miejskich, zachowując prawo do motywacyjnego systemu zarobków. W Siedlcach mamy doskonałą jakość wody pitnej, pozyskujemy energię z wykorzystania kogeneracji, a więc dostosowania do twardych wymogów UE, a w konsekwencji zmniejszamy obciążenia finansowe związane z wykorzystywaniem energii cieplnej i elektrycznej przez mieszkańców Siedlec. Efektywniej posegregujemy śmieci, a także będziemy pozyskiwać gaz ze składowanych śmieci (kolejny element kogeneracji związany z produkcją energii). Zapewnimy w końcu dostęp do darmowego internetu miejskiego. Budowa sieci szerokopasmowego internetu i rozwój usług informatycznych to wyraz nie tylko nowoczesności, ale także szybszy rozwój w wielu sektorach gospodarki. PRACA Przejrzysty, otwarty i elastyczny rynek zatrudnienia Zapewnimy nowe miejsca pracy w każdym urzędzie poprzez realizowanie polityki stażowej. Poprzez testy kompetencyjne doprowadzimy do profesjonalizowania kadr w urzędach i instytucjach miejskich. Przemiana pokoleniowa ma polegać na wykorzystywaniu osób starszych jako mentorów w wewnętrznym systemie szkoleniowym, a przemiana merytoryczna na premiowaniu urzędników którzy systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje. Stworzymy Miejski program praktyk i staży w siedleckich firmach zapewnimy nowe miejsca pracy w biznesie. Będziemy zapewniać siedleckim firmom możliwość skorzystania z pracy młodych osób od praktyk i staży, do pełnego zatrudnienia włącznie. Stworzymy prawo lokalne zapewniające pakiet ulg podatkowych dla siedleckich firm zatrudniających młode osoby. Zagwarantujemy edukację i doradztwo zawodowe w szkołach i uczelniach - dzięki czemu młodzi ludzie dowiedzą się jak się znaleźć pracę. Doradcy zawodowi będą przygotowywać młodzież do pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznawać ich z urzędami i instytucjami, w celu poznania wszystkich kroków na drodze do podjęcia pracy. Ułatwimy osobom starszym znalezienie pracy. Powołamy specjalistów pomagających osobom starszym w poruszaniu się po rynku pracy. Nie zapomnimy o osobach niepełnosprawnych, słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których niezbędne jest podjęcie promocji działań przedsiębiorczych, uwzględniających preferencje tej grupy społecznej. Będziemy dalej rozwijać siedlecki rynek pracy. Dotychczasowe działania podejmowane przez siedlecką Filię WUP w Warszawie i PUP w Siedlcach obrazują jak ogromne jest zainteresowanie lokalnej społeczności samozatrudnieniem. Będziemy lobbowali, by na takie wsparcie było przeznaczanych jak najwięcej środków. Z drugiej strony podejmiemy działania monitorujące miejsca pracy, by otrzymywały je osoby najlepiej przygotowane do jej świadczenia, a nie osoby spokrewnione z przedstawicielami władzy. Stworzymy miejską giełdę pracy uwalniając portal zobligujemy jego zarządcę do utworzenia wirtualnej miejskiej giełdy pracy, która pozwoli na błyskawiczny nieformalny kontakt na linii pracodawca potencjalny pracownik. Osoby zainteresowane pracą będą miały również 6

7 przestrzeń do przedstawienia swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców bez konieczności wychodzenia z domu. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wspólnie z przedsiębiorcami zbudujemy nowoczesne Siedlce Miasto żyje i może się rozwijać dzięki podatkom pochodzącym od społeczności i lokalnych firm. My pokażemy, że doceniamy przedsiębiorczych, że liczymy się z ich opinią, że ważny jest dla nas każdy, nie tylko wielki biznes. Zamierzamy włączyć przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także duże firmy do współrządzenia miastem. Nie pozwolimy na ignorowanie opinii przedsiębiorców, bo to oni wiedzą najlepiej co zrobić, by nie doprowadzać do absurdów. Pomożemy w prowadzeniu działalności i w pozyskaniu na ten cel funduszy. Pomożemy wypełniać wnioski o środki finansowe stworzymy punkt doradczo informacyjny dla lokalnych przedsiębiorców, w którym urzędnicy będą pomagać w znalezieniu instytucji poręczeniowej, kredytowej itp. oraz pomogą w wypełnieniu wniosków. Podjęliśmy już działania w celu szerokiej współpracy miasta w ramach Mazowieckiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości. Damy firmom ich pełnomocnika w urzędzie firmy same o sobie i dla siebie. Stworzymy społeczną radę małych i średnich firm, na czele z pełnomocnikiem prezydenta ds. przedsiębiorczości i rynku pracy, by to środowisko miało swoją reprezentację w urzędzie. Pomożemy skorzystać z bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł dla nowych przedsiębiorców poprzez współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i realizowanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy (do 19 tys. zł). Samorząd przy współpracy z WUP i PUP, będzie kształtował aktywne postawy mieszkańców miasta, rozbudzał i wzmacniał zainteresowania przedsiębiorcze w celu składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będziemy działać zgodnie z opinią małych i średnich firm będziemy konsultować prawo lokalne przed jego podejmowaniem. Koniec z uchwałami zakazującymi prowadzenia dyskotek i uderzania w lokalnych przedsiębiorców. Uwolnimy rynek od tych koncesji i ograniczeń, których nie wymaga prawo rynek ma decydować o ilości i lokalizacji firm, a nie prezydent. Nie zakazujmy ludziom zarabiać pieniędzy, żeby zbijać poparcie elektoratu, to złe i niemoralne! My zapewniamy, że uwolnimy rynek od absurdów! Wybudujemy drogi i media dla tych, którzy płacą podatki i dają pracę. Rozwój infrastruktury miejskiej ma służyć siedleckim firmom, konstrukcja wydatków budżetowych musi hołdować tej zasadzie. Tam gdzie jest praca, gdzie są zyski dla budżetu miasta tam też skierujemy swoje wydatki. Apelujemy o zdrowy rozsądek radnych wszystkich opcji! Wspierając budowę dróg osiedlowych, w pierwszej kolejności wybuujemy drogi do zakładów pracy, aby nowe pokolenia siedlczan miały zapewnioną pracę. Dzięki takiej polityce będziemy mieli też środki na osiedlowe drogi i chodniki. Postawimy na inwestora lokalnego nad inwestorem zewnętrznym, cenimy inwestorów rodzimych i im damy preferencje. Niezrozumiały jest ciągły zachwyt obcym kapitałem, w chwili gdy posiadamy tak bogaty wachlarz przedsiębiorczych ludzi skłonnych rozwijać swoje interesy w Siedlcach. Docenimy ich i będziemy wspierać! 7

8 Miejskie zlecenia będą wygrywały dobre firmy, a nie dla najtańsi partacze. Zakupy miejskie będą poddawane ocenom eksperckim. Przetargi nie będą się kierować wyłącznie kryterium ceny. Najważniejszy będzie stosunek nakładu finansowego do rezultatu. Będziemy dopuszczać do przetargów firmy, które gwarantują solidność i merytoryczność, terminowe i rzetelne wykonanie. Powołując ekspertów zewnętrznych do komisji przetargowych uzyskamy merytoryczne odpowiedzi na pytanie, który z wykonawców zapewni najlepszą realizację naszych oczekiwań. Wydamy więcej na promocję lokalnych usług i produktów. Chcemy się chwalić naszymi firmami. Zwiększymy wydatki miasta na rzecz promocji naszych firm w kraju i za granicą. Będziemy promować profesjonalizm i jakość wykazywaną przez rodzimych przedsiębiorców. Nasze kontakty z instytucjami zajmującymi się taką działalnością na szczeblu ogólnopolskim pozwolą nam szybko wdrożyć ten plan. Zapewnimy komunalne pomieszczenia na siedziby organizacji tani wynajem. Będziemy rezerwowali wolne lokale komunalne na potrzeby działalności III-go sektora, dzięki czemu organizacje będą mogły zaoszczędzić na czynszu wynajmowanych biur. Pozwoli to także na efektywne wykorzystanie pomieszczeń np. w szkołach czy innych instytucjach, gdzie organizacja pozarządowa może prowadzić swoją działalność poza godzinami pracy tej placówki. Zagwarantujemy darmowego Prawnika i Finansistę dla organizacji. Umożliwimy organizacjom pozarządowym korzystanie z porad prawników i finansistów miejskich dzięki czemu zaoszczędzone na tych usługach środki będą mogły przeznaczać na cele statutowe. Możliwość korzystania z tych usług zapewni jednocześnie działanie na zdecydowanie wyższym poziomie i unikanie możliwości popełnienia błędów np. przy pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Aktywni obywatelsko na rzecz lokalnej społeczności. Aktywna współpraca z III sektorem i pobudzanie ruchu wolontarystycznego. Aktywniej i bardziej otwarcie będziemy budować społeczeństwo obywatelskie w Siedlcach. To jest możliwe przy dopuszczeniu przedstawicieli III-go sektora do pełniejszego udziału w decydowaniu o zasadach wydatkowania środków budżetowych. Doprowadzimy do tego, udowadniając jednocześnie, że można organizacjom pomóc. Pokażemy że samorząd może nie tylko dawać, ale ułatwiać oszczędzanie, pomniejszać koszty działalności IIIgo sektora. Zwiększymy budżet miasta w zakresie zadań wolontarystycznych. Wolontariusze będą przez nas w szczególny sposób preferowani przy rozdzielaniu środków budżetowych. Tego typu ruchy oprócz ewidentnej korzyści w formie świadczenia nieodpłatnej pracy są doskonała szkołą wychowania i współodczuwania. Realizowane przez nich zdania są często bardzo trudne nawet dla osób pobierających za to wynagrodzenie, a są świadczone z potrzeby serca. Stąd w nowoczesnym mieście musi być preferowany człowiek niosący innemu bezinteresowną pomoc. Organizacje pozarządowe będą decydowały o wydatkach z budżetu miasta same o sobie i dla siebie. Zwiększymy rolę organizacji pozarządowych w decyzyjności odnośnie finansowania ich działalności z budżetu miasta dzięki czemu będą to decyzje apolityczne. 8

9 BEZPIECZEŃSTWO Zagwarantowany spokój i porządek całą dobę i skuteczna profilaktyka. Zło nie zasypia, zło tylko czeka, by usnęło dobro. Dostrzegamy konieczność wprowadzenia istotnych zmian, w polityce zapewniania naszym mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Aktualnie dochodzi do różnych absurdów wynikających ze złego określenia jakie i czyje cele ma realizować straż miejska i policja. A celem nadrzędnym ma być poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę. Temu mają służyć nocne patrole (m.in. przy dyskotekach i klubach nocnych oraz na osiedlach), monitoring uliczny w centrum miasta i na osiedlach, a przede wszystkim wychowywanie, a nie karanie. Będziemy współpracować i współdziałać z tymi, dla których bezpieczeństwo też jest ważne. Z przedsiębiorcami i firmami, szkołami, placówkami wychowawczymi i ośrodkami kultury. Policja lepiej wyposażona niż bandyci. Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży miejskiej i policji co pozwoli na zwiększenie liczby patroli w mieście oraz skuteczną walkę z bandytami w naszym mieście. Stanowcze NIE dla dopalaczy, narkotyków i stręczycielstwa. To nie biznesmeni, to bandyci! Nie boimy się podjąć otwartej walki z tym, co panoszy się w naszym mieście, a czego nie chcą dostrzec służby porządkowe. Będziemy aktywnie współpracować z mieszkańcami i lokalnymi mediami, by skutecznie wskazywać, gdzie należy interweniować. Zapewnimy całodobowy monitoring uliczny w centrum miasta i na osiedlach co pozwoli strzec mieszkańców na całym obszarze miasta. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi Rady Miasta w ramach konsultacji społecznych zostanie opracowany plan dalszego rozwoju monitoringu ulicznego, w celu umiejscowienia kamer w miejscach powszechnie uznawanych za niebezpieczne. Będziemy zachęcać do uruchamiania społecznego monitoringu ulicznego i instytucjonalnego będziemy zachęcać wszystkich, którzy mają taką możliwość do uaktywniania obrazu z przemysłowych kamer video w internecie, co pozwoli na większą możliwość kontroli społecznej naszego miasta. Będziemy monitorować, by policja i straż miejska zabezpieczała nas przed wandalami, a nie przed nami samymi. Wyprowadzimy mieszane patrole piesze na ulice w godzinach nocnych nie ma potrzeby, by wyprowadzać piesze patrole do miasta o godzinie 7:00 rano i w ciągu dnia. Policja ma być skuteczna, a nie tylko widoczna. Będziemy prowadzić politykę informacyjną w zakresie konsekwencji złych działań. W szkołach wprowadzimy profilaktykę edukacyjną dot. bezpieczeństwa oraz skutków zażywania dopalaczy, narkotyków i spożywania alkoholu. Lekcje wychowawcze będą musiały być poświęcone przede wszystkim profilaktyce, dzięki której będziemy starali się ustrzec naszą młodzież przed pokusami sięgania po używki i schodzenia na złą drogę. Postawimy na upominanie a nie karanie straż miejska ma służyć obywatelom i uczyć ich porządku a nie opróżniać ich portfele. Parkingi i targowiska zamiast mandatów to nasz cel, do którego osiągnięcia będziemy dążyli. Mandat powinien pojawić się po kolejnym upomnieniu, a jednocześnie musi uwzględniać sytuację osoby karanej i okoliczności popełnienia wykroczenia. 9

10 DEMOGRAFIA Wykorzystanie doświadczenia osób starszych na rzecz młodych pokoleń Statystyki demograficzne od kilkunastu lat biją na alarm, dając jasny przekaz, że starzejące się społeczeństwo nie może wykluczać osób starszych z aktywności zawodowej. Jednocześnie błędem jest niewykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób starszych w realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej miasta. Wszystkim osobom aktywnym należy stworzyć możliwość pracy, w szczególności w roli szkoleniowców i mentorów. Czas, aby słuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i emeryci też mogli współdecydować o mieście. Zachęcimy słuchaczy klubów emeryta i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do współpracy przy tworzeniu planów rozwojowych miasta będą oni wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem tych, którzy często nie analizują pod kątem przeszłości planów na przyszłość. Doświadczenie pokoleń nie pójdzie na marne. Będziemy zapraszali chętne osoby starsze do spotkań wychowawczych w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach ich wieloletnie doświadczenie zawodowe i praktyczne nie pójdzie na marne. Przeznaczymy większe fundusze na aktywności kulturalne i oświatowe na rzecz klubów emeryta i Uniwersytetu Trzeciego Wieku co pozwoli na wyjazdy m.in. do zaprzyjaźnionych miast, realizację pasji i aktywniejsze włączanie się w życie oświatowo-kulturalne miasta. Wykorzystamy potencjał osób starszych w wydatkowaniu środków miejskich. Stworzymy stanowisko pełnomocnika ds. demograficznych i osób starszych przy prezydencie miasta aby wykorzystywać potencjał osób starszych w wydatkowaniu środków miejskich. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prognozowanie zmian demograficznych, politykę informacyjno promocyjną zachęcającą do elastycznych form zatrudnienia itp. URZĘDY Apolityczne, tolerancyjne, profesjonalne i samodoskonalące się Jeszcze za czasów poprzedniej kadencji powstało w siedleckim magistracie Biuro Obsługi Interesantów, przez obecną kadencję nie zrobiono nic aby urząd był bardziej profesjonalny i przyjazny dla petenta. Niejasne reguły zatrudniania, nieprofesjonalne firmy wygrywające przetargi. Nepotyzm, kumoterstwo i biurokracja. Zniknął nawet Kurier Siedlecki miejski biuletyn informacyjny. Strona internetowa miasta straszy jak straszyła, a teleinformatyzacja jest na poziomie przełomu wieków. Urząd nie wykorzystuje nowoczesnych technologii i nie jest przyjazny dla petentów. Doprowadzimy do stałego podnoszenia kwalifikacji urzędników. Każdy urząd będzie miał opracowany system szkoleń merytorycznych. Nowi urzędnicy będą zobligowani do przejścia kursów przygotowujących do pracy. Wszyscy urzędnicy będą obligatoryjnie testowani z umiejętności komunikacji i właściwej obsługi klienta. Wprowadzimy restrykcyjne reguły przeciwko korupcji i biurokracji których złamanie będzie równoznaczne z natychmiastowym zwolnieniem z pracy. Stworzymy przejrzyste zasady obsadzania stanowisk w urzędzie. Jawne procedury przetargowe z udziałem ekspertów z zewnątrz do oceny ofert. Każdy urzędnik będzie pisał osobiste sprawozdanie w wypadku realizacji sprawy dłużej niż przez połowę czasu ustalonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Będziemy stosować testy kompetencyjne urzędników. W celu zapewnienia samodoskonalenia się urzędników oraz bieżącego śledzenia zmian prawnych będziemy stosowali badanie kompetencji. Zagwarantuje to profesjonalne przygotowanie urzędników do wypełniania ich obowiązków. Usprawnimy komunikację obywateli z urzędami przez internet oraz telefoniczne linie informacyjne. Wykorzystamy nowoczesną technologię do tego by służyła ludziom. Wirtualne Biuro Obsługi 10

11 Interesanta pozwoli na błyskawiczne orientowanie się w zakresie załatwiania spraw urzędowych. INFOLINIA SIEDLCE 24H o wszystkich instytucjach miejskich stworzymy całodobową infolinię, pod którą będzie można dowiedzieć się wszystkich spraw związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego. i woli walki. To także miejsce rozwoju istotnych cech nowoczesnego społeczeństwa, przykładającego właściwą wagę dla kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Rozwijając tę sferę życia, tak ważną dla każdego z nas: Dokończymy budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki na siedleckich błoniach, zadbamy jednocześnie o jak najpełniejsze wykorzystanie jego potencjału. Wiemy także, co zrobić, aby mieszkańcy naszego miasta mogli podziwiać na siedleckich arenach sportowych zmagania najlepszych zawodowców w wielu dyscyplinach. Jesteśmy przekonani, że w ramach tego zadania powstanie również Hala Widowiskowo-Sportowa. Alterpraca dla starszych urzędników. Urzędnicy w wieku emerytalnym będą zachęcani do elastycznej pracy szkoleniowej kształcącej nowe kadry. Po raz pierwszy w Siedlcach docenimy wiedzę osób starszych i zaangażujemy je do zespołu szkoleń wewnętrznych, w celu kształcenia nowych urzędników oraz do działu kontroli wewnętrznej w celu monitorowania realizacji zadań przez urząd. Wybudujemy profesjonalny Aquapark, którego brak tak bardzo doskwiera mieszkańcom Siedlec, zmuszonym do pokonywania dziesiątków kilometrów w celu rekreacji na tego typu obiektach w sąsiednich miastach. Dzięki tej inwestycji, zlokalizowanej w ramach jednego projektu sportowego na Błoniach Siedleckich, znacząco wzmocnimy także rolę miasta jako ośrodka pobytowo treningowego. dla ludzi nie dla urzędu. Uwolnimy domenę w celu prowadzenia jej przez lokalne media lub firmę komercyjną. Aktualnie brzydka i archaiczna strona internetowa straszy potencjalnych inwestorów i turystów a nie promuje miasto. Jej jedyną funkcją jest propaganda sukcesu politycznego jednego ugrupowania i sprawozdania z uroczystości kościelnych w naszym mieście. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA szansą dla młodych na rozwój fizyczny i powodem do dumy dla Siedlec Sport to nie tylko zdrowie i możliwość kształtowania postaw zdrowej rywalizacji, rozwoju ambicji Rozszerzymy mapę ścieżek rowerowych, mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju rekreację mieszkańców miasta. Będziemy przy tych inwestycjach wspierać się opinią siedleckich klubów turystyki rowerowej, aby tworzone rozwiązania w tej dziedzinie w pełni satysfakcjonowały ich późniejszych użytkowników. 11

12 Zagospodarujemy, wypromujemy i ożywimy tereny rekreacyjne nad siedleckim zalewem na rzece Muchawka. Dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać fundusze na oczyszczenie wody i właściwe zagospodarowanie terenów przyzalewowych. Podejmując rozsądne decyzje inwestycyjne będziemy dążyć do tego, by Zalew Siedlecki stał się wreszcie ulubionym miejscem letniego wypoczynku nie tylko siedlczan, ale również turystów odwiedzających nasz region. Zaangażujemy siedleckich przedsiębiorców do współpracy w tej materii. Stworzymy plan komercyjnego wykorzystania tych terenów, w celu zapewnienia szerokiej oferty usług wypoczynkowych i rekreacyjnych. Starą część parku miejskiego zamienimy w Ogród Jordanowski dla potrzeb aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla całych rodzin. Mając na uwadze właściwy rozwój fizyczny młodego pokolenia, stworzymy kolejne miejsce do rekreacji, będące doskonałe alternatywą dla siedleckiego zalewu. Ścieżki biegowe, rowerowe, plac zabaw i skate plaza to nasz pomysł na zagospodarowanie tej części parku. Zwiększymy udział Miasta w kosztach organizacji sportowych działających na terenie Siedlec. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, i inne organizacje, które w swych zadaniach mają rozwój sportu masowego i szkolnego, zasługują na większe zainteresowanie ze strony władz miasta. Przy okazji - zrewidujemy wysokość i sposób dystrybucji środków na sport kwalifikowany, skupiając się na priorytetach i wsparciu organizacji pozarządowych pozabudżetowymi środkami finansowymi. Będziemy budować nowe obiekty sportowe dla siedleckich szkół, w szczególności boiska i sale gimnastyczne oraz Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Zapewnimy profesjonalny i bezpieczny plac zabaw na każdym osiedlu! Przy współudziale Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta zadbamy o właściwe zagospodarowanie placów zabaw dla najmłodszych. Realnym celem, jaki sobie stawiamy jest praca w tej dziedzinie w myśl zasady: co najmniej jeden plac zabaw na każdym osiedlu mieszkaniowym. KULTURA dobrem każdego społeczeństwa i możliwością rozwoju intelektualnego Praca siedleckich instytucji kultury to powód do dumy i satysfakcji dla wielu mieszkańców miasta. Dzięki inwestycjom finansowanym w znacznej mierze z programów unijnych, pozyskanych przy kluczowym wsparciu Platformy Obywatelskiej, nasze miasto wzbogaca się właśnie o nowoczesne sale i miejsca dla pracy zespołów, grup twórczych i kół zainteresowań. Aby kultura w Siedlcach nabrała pełnego wymiaru: Opracujemy i wdrożymy spójny harmonogram pracy miejskich instytucji kultury, w szczególności jak najpełniej zagospodarowując bazę do działalności odrestaurowanych obiektów. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, a także Centrum Kultury i Sztuki, inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, muszą mieć możliwość swobodnego działania na terenie miasta. Więcej środków na edukację kulturalną, mniej drogich imprez plenerowych. Zastanówmy się, czy potrzebne nam są propagandowe igrzyska? Czy nie lepiej prezentować swoich niż odsmażane kotlety z lat 80tych? Postawmy na edukację kulturalną najmłodszych pokoleń siedlczan, dzięki której wzrośnie wrażliwość społeczna na kulturę przez duże K. Będziemy promować naszych artystów, malarzy, fotografów, tancerzy, wokalistów, muzyków, poetów, aktorów oraz nasze zespoły i grupy twórcze. Siedlce mają czym się pochwalić, posiadamy wielu artystów, w tym również reprezentujących najmłodsze pokolenie, którym należy się pomoc i wsparcie w działaniach promocyjnych. Zapewniamy, że będziemy kłaść ogromny nacisk na promocję naszych zdolnych siedlczan i z ich udziałem organizować prestiżowe koncerty i spektakle w Siedlcach. 12

13 Zadaszymy i rozbudujemy Amfiteatr siedlecki. Przystosujemy siedlecki amfiteatr do potrzeb organizacji imprez plenerowych na poziomie technicznym odpowiadającym standardom XXI wieku. Rozmach i jakość wielu organizowanych tam imprez masowych wymaga zadbania o obiekt w należyty sposób, dlatego poczynimy wszelkie starania zmierzające do przywrócenia mu dawnej świetności. Jedyny w Polsce obraz słynnego malarza El Greco znajduje się w Siedlcach! Ta wydawałoby się oczywista oczywistość nawet dla mieszkańców naszego miasta i regionu brzmi niestety do dziś jak informacja dnia, którą słyszy się po raz pierwszy. Chcemy promować Siedlce w kraju i za granicą, przede wszystkim dzięki wielu atrakcjom turystycznym miasta i regionu, dlatego: Opracujemy Strategię Promocji Siedlec na lata Chaotyczne działania prowadzą zawsze do mizernego efektu, nawet jeśli pojedyncze pomysły są trafione i zyskują uznanie odbiorców, dlatego opracujemy spójny plan działań promocyjnych dla Siedlec na kolejne lata. Identyfikacja wizualna to nie tylko logo miasta, umieszczane na materiałach promocyjnych, zaś strategia promocji nie może ograniczać się do organizacji kilku imprez masowych. Przekażemy pieniądze na kulturę dla organizacji pozarządowych. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe podejmujące inicjatywy kulturalne na rzecz Siedlec. Kulturotwórcze oddolne projekty podejmowane przez nieformalne grupy lokalnych działaczy są dla nas tak samo ważne jak działania prowadzone przez miejskie instytucje kultury. Zadbamy o dalszy rozwój Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i klubów seniorskich, dzięki którym najstarsze pokolenie siedlczan będzie mogło spełniać swoje życiowe pasje i marzenia w zakresie szeroko pojętych działań kulturalnych. Wdrożymy System Informacji Miejskiej. Popularne w wielu miastach SIM-y wskazują miejsca warte zobaczenia w mieście, drogę do instytucji miejskich, inteligentnie nawigują turystę i mieszkańca miasta będziemy mieć taki system w Siedlcach. Powołamy Miejski Punkt Informacji Turystycznej, który również zajmie się przygotowaniem materiałów promocyjnych miasta. Dziś prawie nikt nie wie, że taki punkt w Siedlcach istnieje, ponieważ jego umiejscowienie i działania są praktycznie niewidoczne. Chcemy mądrze gospodarować miejskim budżetem, dlatego już dziś stawiamy pytanie o zasadność wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w tak niegospodarny sposób. PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Pokażemy Siedlce światu a nie Siedlcom, koniec z promocją prezydenta i jego partii! Wzmocnimy promocję Siedlec za granicami naszego kraju, dbając o dobry wizerunek Siedlec nie tylko w siedmiu miastach partnerskich. W porozumieniu z Polską Izbą Turystyki chcemy 13

14 mądrze wykorzystywać fundusze na promocję dziedzictwa kulturowego regionu siedleckiego. Podejmiemy współpracę z organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działania miasta w tym zakresie. TRANSPORT i KOMUNIKACJA Czas na przemyślane rozwiązania komunikacyjne, koniec z parkingami atrapami Zakorkowane ulice i brak miejsc parkingowych w centrum Siedlec to od wielu lat zmora mieszkańców naszego miasta i kierowców przez nie przejeżdżających. Zwiększająca się stale liczba pojazdów obecnych na siedleckich ulicach wymaga od nas zintensyfikowania działań zmierzających do rozwoju sieci drogowych w mieście. Wspólnie z PKP będziemy dążyć do jak najszybszej realizacji budowy tunelu i przebicia ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej. Dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie skonsumować istniejące wstępne porozumienie podjęte w tej sprawie. Powodzenie tej inwestycji w znacznej mierze wpłynie miastotwórczo na tereny położone po drugiej stronie torów kolejowych, czyniąc je równie dostępne, jak dzielnice w centrum Siedlec. Podejmiemy rozmowy i konsultacje społeczne w celu opracowania planu wyznaczenia w centrum miasta płatnych parkingów oraz darmowych stref czasowego parkowania. Dostosujemy częstotliwość kursowania autobusów komunikacji miejskiej do aktualnych potrzeb mieszkańców. Zwiększymy liczbę kursów na najważniejszych dla mieszkańców liniach. traktując okolice dworca PKP i PKS (zarówno od ulicy Armii Krajowej jak i Składowej) jako miejsce przyjazdów i odjazdów autobusów (z zachowaniem dotychczasowej linii 3 i 4). Rozbudujemy wewnętrzne drogi obwodowe w mieście oraz wyznaczymy alternatywne drogi równoległe - dla zatłoczonej ulicy Warszawskiej proponujemy trasę zamienną biegnącą przez ulicę Prądzyńskiego, Piaskową i Tetmajera, wyprowadzającą ruch z zachodniej części miasta w obwodnicę w karierze kolejowym. Zmienimy organizację ruchu w ścisłym centrum miasta. Planowana budowa galerii handlowej przy ul. Wojskowej, Sportowej i Katedralnej wymusza przeniesienie ciężaru ruchu ze skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Armii Krajowej i Wojskowej na skrzyżowanie ulic Wojskowej, Cmentarnej i Sokołowskiej. Wprowadzimy tutaj ruch okrężny, który zdecydowanie poprawi płynność jazdy szczególnie w kierunkach wschód-zachód. Opracujemy koncepcję zamknięcia wewnętrznej obwodnicy miasta bez konieczności zawracania ul. Sokołowską. Ułomność obecnego rozwiązania widoczna jest dla Platformy Obywatelskiej gołym okiem, dlatego zadbamy o korektę tego projektu. Usprawnimy korzystanie z Siedleckiej Karty Miejskiej, czyniąc ją jak najbardziej wygodnym i prostym w obsłudze elektronicznym biletem komunikacji miejskiej. Obecne rozwiązania i zagmatwane przepisy często powodują uzasadnione niezadowolenie pasażerów. KIM? Merytoryczne zaplecze kadrowe. Członkowie i sympatycy PO to gwarancja rzetelności i jakości działania. Platforma Obywatelska w Siedlcach to młoda, bo powstała zaledwie 10 lat temu), formacja polityczno-społeczna w Siedlcach. Skupia nie tylko człon- 14

15 ków PO, ale jest także miejscem dyskusji i wymiany poglądów dla osób nie będących członkami partii politycznej, dla których rozwój lokalnej demokracji i społeczności stanowi istotny element własnej aktywności. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat PO miała możliwość wpływania na rozwój Siedlec. Członkowie PO i niezależni samorządowcy w poprzedniej kadencji Rady Miasta Siedlec tworzyli Klub Radnych Centrum, a w tej kadencji Klub Radnych Platforma Samorządowa. Osobami, które wpisały się w działalność samorządową tych ośmiu lat były: Jacek Kozaczyński, Robert Ambroziewicz, Mariusz Dobijański, Krzysztof Tomaszewski, Lech Poduch, Krzysztof Jeznach, Marek Kordecki, Wanda Potapko, Piotr Karaś, Marta Sosnowska, Tomasz Nawrocki i Andrzej Filipek. Uznanie dla ich pracy i zaangażowania wyrażone zostało w poparciu społeczeństwa przejawiającego się w uzyskaniu przez Roberta Ambroziewicza, a następnie Jacka Kozaczyńskiego mandatu Posła na Sejm RP. Wielu naszych członków i sympatyków pełniło i pełni ważne funkcje społeczne na poziomie samorządu i kraju. Obecnie Tomasz Nawrocki jest Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, Marcin Kulicki Prezesem Krajowej Spółki Cukrowej, Robert Ambroziewicz Członkiem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mariusz Dobijański Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty a Piotr Karaś dyrektorem filii Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Siedlcach. W siedleckim samorządzie Jacek Paluszkiewicz, pełni funkcję Prezesa ZUO, Andrzej Filipek Prezesa STBS, Jan Niedziółka Członka Zarządu PWiK, Andrzej Minarczuk Członka Zarządu PEC. Za zdrowie odpowiadają dyrektorzy: Szpitala Wojewódzkiego Wojciech Kaszyński, SP ZOZ Mirosław Leśkowicz, za działania w dziedzinie kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury: Mariusz Woszczyński i Artur Mydlak. Te i wiele innych osób odpowiedzialnie i skutecznie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Siedlec. Nie boimy się i potrafimy brać odpowiedzialność za kierowanie trudnymi i newralgicznymi dla gospodarki i społeczeństwa zadaniami. W ostatniej kadencji Rady Miasta Siedlce wzięliśmy na siebie bezpośrednio ciężar sprawowania władzy. Marta Sosnowska pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce, Mariusz Dobijański był Przewodniczącym Rady Miasta Siedlce, przewodniczyliśmy także komisjom budżetu, inicjatyw gospodarczych i przemysłu, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny oraz gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Wspólnie z radą miasta pracowaliśmy na sukcesy tej kadencji. Zabiegaliśmy we władzach wojewódzkich i rządowych o wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych. Dzięki temu możliwe było wykonanie bądź rozpoczęcie wielu kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji. Szczególnie dumni jesteśmy z pozyskania środków na rzecz rozbudowy oczyszczalnie ścieków i modernizację sieci wod-kan, środków na rewitalizację obiektów kultury w mieście, środków na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta, czy też budowę Orlików przy pięciu szkołach naszego miasta. Cieszy nas zaakceptowanie przez władze samorządowe naszych sztandarowych pomysłów w postaci budowy centrum sportu i rekreacji na siedleckich błoniach, powierzenie w administrację obiektów sportowych OSiR w Siedlcach, czego efektem jest ich znacząca poprawa jakości i funkcjonalności, a także rozbudowa o zadaszone lodowisko. Warto wspomnieć o zabiegach - jeszcze w poprzedniej kadencji - związanych z budową w Siedlcach multipleksu kinowego. Dziś już nikt w Siedlcach nie wyobraża sobie miasta bez tego obiektu, w którym filmowe premiery każdego miesiąca ogląda kilkadziesiąt tysięcy widzów. Jest to efekt doskonałego zarządzania kinem przez Jacka Garbaczewskiego, młodego i prężnego dyrektora, któremu z rekomendacji PO powierzono to zadanie. W przyszłej kadencji samorządu będziemy kontynuować przyjętą linię rozwoju Siedlec. Chcemy to jednak robić na własny rachunek, biorąc w całości na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Będziemy rozwijać Siedlce sukcesywnie, konsekwentnie, 15

16 w sposób przemyślany i bez chaosu. Chcemy, by Siedlce wykorzystując w pełni swe położenie geograficzne, przy głównych traktach komunikacji samochodowej i kolejowej, w bezpośredniej odległości nie tylko od stolicy kraju, ale także przepięknych terenów nadbużańskich, wykorzystywały ten fakt, stając się miejscem promieniującym swym potencjałem edukacyjnym, kulturowym, przemysłowym na samorządy tzw. subregionu. Chcemy inaczej realizować inwestycje, tak by od samego początku nie obarczane one były minimalizmem i brakiem szerszej perspektywy. Nie będziemy zwoływać kolejnych konferencji prasowych obwieszczających coraz to nowe megalomańskie propozycje rozwiązań, które tak jak w tej kadencji, poza prezentacją koncepcji nie weszły nawet fazę projektu. Przykładem takich niefartownych decyzji stały się: brak zamknięcia wewnętrznej obwodnicy miasta, ograniczenie pierwszej fazy budowy centrum sportowego na błoniach, prowadzącej w konsekwencji do wykluczenia nas spośród grona miast pretendujących do miana bazy pobytowej dla piłkarzy w trakcie Euro 2012, czy też zbyt niskie i minimalistyczne zadaszenia lodowiska zamykające możliwość jego rozbudowy w przyszłości o solidnej jakości trybuny dla widzów. Sprzeciwiamy się prowadzeniu absurdalnej polityki kadrowej polegającej na przesuwaniu skompromitowanych działaczy politycznych z jednego stanowiska na drugie, charakteryzujących się brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu mieniem komunalnym, czy też działaniem powodującym totalny paraliż miasta w okresie zimowym. Nie chcemy poddawać się dominacji określonych grup społecznych i zawodowych, a w swych decyzjach kierować się szeroko rozumianym dobrem społecznym, uwzględniającym maksymalnie szeroką rzeszę członków społeczności lokalnej. Pragniemy dla Państwa i dla nas samych miasta nowoczesnego i Siedlec wolnych od absurdów. Chcemy być znani z postaci wielkich i szlachetnych, z nas samych, ze społeczeństwa przedsiębiorczego i aktywnego. Dajmy sobie szansę na wybór normalności i perspektywę właściwego rozwoju. Wybierzmy modernizację i zdrowy rozsądek, by samorząd przestał być politycznym cyrkiem i sceną pełną cynicznych gaf popełnianych przez głównego aktora. Szanowni Państwo! Proponujemy Siedlczanom kandydata na Prezydenta Miasta Siedlce i kandydatów do Rady Miasta charakteryzujących się rzetelnością działania, przewidywalnością i konsekwencją, profesjonalizmem i skutecznością działania. Na naszych listach są zarówno osoby przynależące do Platformy Obywatelskiej, jak i osoby apolityczne, o uznanym dorobku zawodowym i społecznym. Głęboko wierzymy, że znajdą wśród nas Państwo osoby, którym zechcecie powierzyć mandat do sprawowania władzy w Siedlcach, władzy opartej na zaangażowaniu i rozwadze decyzji przy podejmowanych działaniach. Chcemy by Siedlce były miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców i nowoczesnym w swej infrastrukturze, ofercie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Poddajemy pod Państwa osąd Program Wyborczy Platformy Obywatelskiej dla naszego miasta. Jest to dokument otwarty na propozycje, posiadający jednak solidny fundament, na którym chcemy oprzeć naszą pracę na rzecz rozwoju Siedlec. 16

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015 PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW na lata 2013 2015 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, kluby seniorów, zarządy osiedlowe

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009 Uchwała Nr 182 /XXXIII/ 2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI Sokołowsko, 11.12.2012 r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Dolina Inspiracji, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/110/2007 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR XVII/110/2007 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU Urząd Miasta Czarnków Drukuj artykuł Zamknij okno Uchwały Rady» Chronologicznie» Kadencja 2006-2010» 2007 XVII/110/07 z dn. 20 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

- PROJEKT ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU - PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne. Sytuacja demograficzna Polski

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo