SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW"

Transkrypt

1

2 DLACZEGO my? Platforma Obywatelska w Siedlcach, to nowoczesna formacja polityczna skupiająca w swych szeregach i wśród swoich sympatyków ludzi reprezentujących praktycznie wszystkie grupy społeczne i pokoleniowe, ale przede wszystkim będąca zrzeszeniem ludzi młodych. W swych działaniach kierujemy się zasadą pracy na rzecz społeczności lokalnych, niezależnie od indywidualnych sympatii czy animozji. Najważniejsze co nam przyświeca w osiąganiu celu to solidna i uczciwa praca oraz wywiązywanie się z obietnic. We wszystkich ludziach dostrzegamy potencjalnych sprzymierzeńców. Nie odwracamy się od człowieka tylko dlatego, że ma odrębne zdanie, czy też działa w konkurencyjnej partii. Zachęcamy do aktywnego partnerstwa ludzi mądrych i merytorycznie przygotowanych do pracy, nawet wtedy, gdy hołdują oni innym wartościom, bądź nie chcą lub nie potrafią obnosić się ze swoją religijnością. Naszym celem jest zrównoważony rozwój Siedlec. Sprawny samorząd i merytoryczne, przyjazne urzędy. Świat polityki jest bowiem coraz mniej zrozumiały dla postronnych obserwatorów. Coraz więcej w nim straszenia i obłudy. Staje się on przez to mniej akceptowany, a chęć udziału Polaków w sprawowaniu władzy coraz mniejsza. Samorząd lokalny jest bytem, który musi być niezależny od dużej polityki, a zdecydowanie bliżej musi mu być ludzkich spraw i problemów lokalnej społeczności. Musi być miejscem dyskusji, perswazji i dialogu. regionalnym promieniującym na ościenne samorządy, miastem przyjaznym dla przedsiębiorców, atrakcyjnym dla ludzi młodych, spokojnym dla osób starszych, miastem oferującym pracę, wypoczynek i rekreację. W swych działaniach będziemy unikali absurdów, które w dalszym ciągu utrudniają Siedlczanom prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzą do działania na krawędzi prawa lub jego omijanie, nie rozwiązują problemów tylko przesuwają je w czasie, zmniejszają efektywność wydatkowanych publicznych środków finansowych lub też budzą zastrzeżenia co do celowości podejmowanych działań. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na Platformę Obywatelską. Prosimy o zaufanie! Swoją pracą będziemy udowadniać, że ważny jest dla nas los naszego miasta. Wybierzcie Państwo Siedlce nowoczesne, Siedlce wolne od absurdów! PO CO? Poniżej w podziale na główne sfery gospodarczego i społecznego życia naszego miasta przedstawiamy założenia programowe, które zrealizujemy w przyszłych latach naszej działalności we władzach samorządowych miasta. Najbliższe lata to czas dla Mazowsza. Pięciomilionowa społeczność tego regionu otrzyma największe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Siedlce w sposób znaczący powinny partycypować w tych środkach. Dzięki naszemu zaangażowaniu Siedlce będą nowoczesnym ośrodkiem 2

3 SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW PROGRAM WYBORCZY NA LATA OŚWIATA Kształcenie w godnych warunkach przez dobrze opłacanych profesjonalistów. współpracy z samorządem lokalnym. Zagwarantujemy dostęp do żłobka i przedszkola! Wspieranie powoływania oddziałów żłobkowych w przedszkolach, punktów i zespołów przedszkolnych oraz rozwój sieci klubów osiedlowych i świetlic środowiskowych, ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych oraz pomoc rodzicom we właściwym kształtowaniu osobowości, umiejętności i wiedzy ich dzieci. Edukacja w mieście pretendującym do stolicy subregionu winna być jednym z priorytetów samorządu. Jest to nie tylko wyraz dbałości o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także i potencjał społeczny Siedlec. Sprawimy, że szkoły będą kształcić z myślą o przyszłości ucznia. Stawiamy na doradztwo w wyborze zawodu i planowaniu kariery. Stałe zabieganie o zwiększanie jakości edukacji to dbałość o większy poziom wiedzy i umiejętności najmłodszych mieszkańców naszego miasta, to także zwiększenie ich szans na kształcenie na poziomie wyższym lub skuteczniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Wzrost liczby zadowolonych uczniów w naszych szkołach to także więcej miejsc pracy nie tylko dla nauczycieli, lecz także w handlu i usługach. Wybudujemy nowe szkoły. Nowatorskim planem Platformy Obywatelskiej jest analiza zapotrzebowania na lokalizację nowych placówek edukacyjnych ze względów logistycznych (do czego zmusza rozbudowa mieszkaniowa Siedlec w kierunku zachodnim i południowym), tak by rodzice nie byli zmuszeni dowozić dzieci do centrum miasta, a przez to być zmuszonymi na stanie w korkach w godzinach porannego szczytu. Zapewnimy rodzicom udział w rozwoju i decydowaniu o szkole wspólnie z pedagogami. Działanie na rzecz realizacji idei szkół środowiskowych powoduje zwiększenie stopnia współpracy całego środowiska społecznego szkoły, zwiększenie roli rodziców w jej pracy, realizację celów edukacyjnych wszystkich podmiotów szkoły w tym we Zapewnimy wyższy poziom wynagrodzeń dla oświaty, dzięki czemu zwiększy się efektywność i jakość pracy, nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Zmodernizujemy i rozwiniemy obiekty oświatowe. Myślimy przede wszystkim o budowie sal gimnastycznych, inwestycjach w budynki szkolne, rozwój klasopracowni i wyposażanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne. Będziemy rozwijać szkoły wyższe. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego to kształtowanie potencjału społecznego Siedlec, a więc zwiększanie szans na pojawienie się w naszym mieście inwestycji trwale związanych z miastem wymagających wysokokwalifikowanej kadry pracowników. To także realizacja postulatu kształcenia ustawicznego. 3

4 SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Prawa i szeroki wachlarz usług dla pacjenta. Szacunek i komfort pracy dla pracowników służby zdrowia. Ochrona zdrowia to zadanie samorządu, które jest jednym z newralgicznych ze względu na fakt starzejącego się społeczeństwa w Siedlcach, oraz problemów związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych. Będziemy dążyć do szerokiej współpracy na tym polu, by wspólnie z zarządcami szpitali i placówek zdrowotnych zapewnić społeczeństwu jak najszerszy wachlarz usług z łatwym dostępem do nich, a pracownikom służby zdrowia godne warunki pracy i adekwatne do wysiłku i odpowiedzialnośc zarobki. Utrzymamy obydwa szpitale. Stanowi to szansę na lepszą jakość usług medycznych, konkurencyjność i uzupełnianie się świadczeń zdrowotnych. Trzeba wziąć jednak pod uwagę wysokość środków finansowych na poziomie 2009r. i zagrożenie związane z możliwością nie uzyskania pełnej kontraktacji usług medycznych. Konkurencja na rynku usług medycznych wymaga więc stałego monitoringu rentowności Szpitala Miejskiego. Zapewnimy więcej specjalistów i usług medycznych, lepszą bazę Szpitala Miejskiego. Doprowadzimy do wzrostu ilości i jakości świadczonych nowoczesnych usług medycznych tj. tomografii komputerowej, specjalistycznej diagnostyki. To także remont pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej, których kubatura i stan techniczny wymaga zdecydowanej poprawy. Wybudujemy Izbę Wytrzeźwień. Rozwiąże to istotny problem nie tylko dla personelu i pacjentów Szpitala Wojewódzkiego, lecz także osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Pomimo nierentowności tego przedsięwzięcia samorząd powinien wziąć odpowiedzialność za zmianę tego stanu rzeczy. Zwiększymy dostępność do specjalistów w nagłych przypadkach. Ma to na celu w szczególności pomoc lekarską na tzw. dyżurach nocnych i w dni świąteczne. Uruchomimy Medyczne Kioski Elektroniczne na terenie miasta, dzięki którym utworzymy sieć punktów zapisów, ułatwiającą dostęp do lekarzy. Będziemy inicjować akcje charytatywne, z których dochód przeznaczony byłby na zakup sprzętu medycznego i pomoc osobom potrzebującym pomocy społecznej. Wesprzemy akcje profilaktyczne, których zadaniem jest wczesne przeciwdziałanie rozwijaniu się chorób, a tym samym zmniejszenie wydatków na ich leczenie. Zintensyfikujemy współpracę z Siedlecką Radą Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działalność statutową. Będziemy integrowali działalność obu szpitali. Pozwoli to na realne zaspakajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, wzajemne uzupełnianie się w zakresie świadczeń leczniczych i sprzętu medycznego a także możliwości szkoleń dla młodych lekarzy. Zwiększymy i urealnimy pomoc osobom starszym i samotnym poprzez zaktywizowanie organizacji pozarządowych, instytucji społecznych i oświatowych. Cel, jaki sobie tutaj stawiamy, to budowanie wśród tych osób poczucia bezpieczeństwa, przynależności do wspólnoty samorządowej oraz sensu i celu istnienia. Wykorzystamy roboty publiczne do uzyskiwania wsparcia lub zarobków. Będzie to narzędzie 4

5 tymczasowego i doraźnego systemu wsparcia osób czasowo znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a przeciwdziałanie popadania przez nich w pętlę zobowiązań finansowych względem miasta czy osób fizycznych. Zintensyfikujemy realizację programu budownictwa społecznego STBS. Sprawimy, że o wiele więcej osób skorzysta z tej formy pozyskania mieszkania. W razie konieczności będziemy lobbowali w instytucjach centralnych by uzyskać finansowanie budowy mieszkań w ramach STBS. Będziemy również lobbowali za zmianami ustawowymi, które doprowadzą do umożliwienia wykupu tych mieszkań, co da środki na nowe inwestycje. Skuteczniej będziemy likwidowali bariery architektoniczne. Dużo mówi się o podjazdach dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami, bezpiecznych przejściach dla pieszych czy przyjaznych dla każdego urzędach, instytucjach i sklepach. Zadbamy o to, by nie były to tylko puste słowa i deklaracje. GOSPODARKA KOMUNALNA Rozsądek w zarządzaniu, perspektywiczna modernizacja i rozwój. Właściwe gospodarowanie zasobami komunalnymi ma na celu nie tylko poprawę substancji komunalnej, lecz paradoksalnie także, ochronę budżetu miasta. To także wyraz dbałości o zabytkową część naszego miasta a z drugiej strony poprawy jakości życia i realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców Siedlec. Uruchomimy nową przestrzeń w centrum miasta. Zagospodarowanie kwartału pomiędzy ulicami Pułaskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego i Floriańskiej to zwiększenie estetyki i funkcjonalności, to także wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Zdynamizujemy rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego. Pozwoli to na poprawę warunków mieszkaniowych części Siedlczan oraz zwolnienie przez nich zużytej komunalnej substancji mieszkaniowej często urągającej godności człowieka, jak również stwarzającej różnorakie zagrożenia. Będziemy racjonalnie wykorzystywać obiekty komunalne. Ma to na celu obniżenie kosztów ich eksploatacji, a także zachowanie możliwości ich wy-korzystywania na nowe zadania komunalne. Dokończymy opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich uzbrajanie, co jest podstawą by udostępnić je potencjalnym inwestorom. Doprowadzimy do rozpoczęcia realizacji lokalnego programu rewitalizacji, co będzie miało na celu ochronę i zwiększanie estetyki zasobów komunalnych. Odnowimy park miejski i pokonamy wrony! Doprowadzimy do rewitalizacji, która przywróci dawną świetność temu terenowi i pozwoli na utworzenie w nim Ogrodu Jordanowskiego, służącego wszystkim mieszkańcom Siedlec. Zagospodarujemy Plac Sikorskiego w partnerstwie ze spółdzielcami PSS Społem. Utrzymamy funkcję handlową tego terenu przy uwzględnieniu możliwości przyszłego funkcjonowania tam miejsc o charakterze restauracyjno-kawiarnianym i rekreacyjnym. Zainwestujemy w tereny na siedleckich błoniach, by nie taplać się w błocie. Zaopatrzymy 5

6 to miejsce w niezbędną infrastrukturę techniczną, która pozwoli na profesjonalną realizację corocznie organizowanych tam targów, wystaw i koncertów. Wesprzemy rozwój spółek miejskich, zachowując prawo do motywacyjnego systemu zarobków. W Siedlcach mamy doskonałą jakość wody pitnej, pozyskujemy energię z wykorzystania kogeneracji, a więc dostosowania do twardych wymogów UE, a w konsekwencji zmniejszamy obciążenia finansowe związane z wykorzystywaniem energii cieplnej i elektrycznej przez mieszkańców Siedlec. Efektywniej posegregujemy śmieci, a także będziemy pozyskiwać gaz ze składowanych śmieci (kolejny element kogeneracji związany z produkcją energii). Zapewnimy w końcu dostęp do darmowego internetu miejskiego. Budowa sieci szerokopasmowego internetu i rozwój usług informatycznych to wyraz nie tylko nowoczesności, ale także szybszy rozwój w wielu sektorach gospodarki. PRACA Przejrzysty, otwarty i elastyczny rynek zatrudnienia Zapewnimy nowe miejsca pracy w każdym urzędzie poprzez realizowanie polityki stażowej. Poprzez testy kompetencyjne doprowadzimy do profesjonalizowania kadr w urzędach i instytucjach miejskich. Przemiana pokoleniowa ma polegać na wykorzystywaniu osób starszych jako mentorów w wewnętrznym systemie szkoleniowym, a przemiana merytoryczna na premiowaniu urzędników którzy systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje. Stworzymy Miejski program praktyk i staży w siedleckich firmach zapewnimy nowe miejsca pracy w biznesie. Będziemy zapewniać siedleckim firmom możliwość skorzystania z pracy młodych osób od praktyk i staży, do pełnego zatrudnienia włącznie. Stworzymy prawo lokalne zapewniające pakiet ulg podatkowych dla siedleckich firm zatrudniających młode osoby. Zagwarantujemy edukację i doradztwo zawodowe w szkołach i uczelniach - dzięki czemu młodzi ludzie dowiedzą się jak się znaleźć pracę. Doradcy zawodowi będą przygotowywać młodzież do pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznawać ich z urzędami i instytucjami, w celu poznania wszystkich kroków na drodze do podjęcia pracy. Ułatwimy osobom starszym znalezienie pracy. Powołamy specjalistów pomagających osobom starszym w poruszaniu się po rynku pracy. Nie zapomnimy o osobach niepełnosprawnych, słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których niezbędne jest podjęcie promocji działań przedsiębiorczych, uwzględniających preferencje tej grupy społecznej. Będziemy dalej rozwijać siedlecki rynek pracy. Dotychczasowe działania podejmowane przez siedlecką Filię WUP w Warszawie i PUP w Siedlcach obrazują jak ogromne jest zainteresowanie lokalnej społeczności samozatrudnieniem. Będziemy lobbowali, by na takie wsparcie było przeznaczanych jak najwięcej środków. Z drugiej strony podejmiemy działania monitorujące miejsca pracy, by otrzymywały je osoby najlepiej przygotowane do jej świadczenia, a nie osoby spokrewnione z przedstawicielami władzy. Stworzymy miejską giełdę pracy uwalniając portal zobligujemy jego zarządcę do utworzenia wirtualnej miejskiej giełdy pracy, która pozwoli na błyskawiczny nieformalny kontakt na linii pracodawca potencjalny pracownik. Osoby zainteresowane pracą będą miały również 6

7 przestrzeń do przedstawienia swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców bez konieczności wychodzenia z domu. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wspólnie z przedsiębiorcami zbudujemy nowoczesne Siedlce Miasto żyje i może się rozwijać dzięki podatkom pochodzącym od społeczności i lokalnych firm. My pokażemy, że doceniamy przedsiębiorczych, że liczymy się z ich opinią, że ważny jest dla nas każdy, nie tylko wielki biznes. Zamierzamy włączyć przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także duże firmy do współrządzenia miastem. Nie pozwolimy na ignorowanie opinii przedsiębiorców, bo to oni wiedzą najlepiej co zrobić, by nie doprowadzać do absurdów. Pomożemy w prowadzeniu działalności i w pozyskaniu na ten cel funduszy. Pomożemy wypełniać wnioski o środki finansowe stworzymy punkt doradczo informacyjny dla lokalnych przedsiębiorców, w którym urzędnicy będą pomagać w znalezieniu instytucji poręczeniowej, kredytowej itp. oraz pomogą w wypełnieniu wniosków. Podjęliśmy już działania w celu szerokiej współpracy miasta w ramach Mazowieckiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości. Damy firmom ich pełnomocnika w urzędzie firmy same o sobie i dla siebie. Stworzymy społeczną radę małych i średnich firm, na czele z pełnomocnikiem prezydenta ds. przedsiębiorczości i rynku pracy, by to środowisko miało swoją reprezentację w urzędzie. Pomożemy skorzystać z bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł dla nowych przedsiębiorców poprzez współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i realizowanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy (do 19 tys. zł). Samorząd przy współpracy z WUP i PUP, będzie kształtował aktywne postawy mieszkańców miasta, rozbudzał i wzmacniał zainteresowania przedsiębiorcze w celu składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będziemy działać zgodnie z opinią małych i średnich firm będziemy konsultować prawo lokalne przed jego podejmowaniem. Koniec z uchwałami zakazującymi prowadzenia dyskotek i uderzania w lokalnych przedsiębiorców. Uwolnimy rynek od tych koncesji i ograniczeń, których nie wymaga prawo rynek ma decydować o ilości i lokalizacji firm, a nie prezydent. Nie zakazujmy ludziom zarabiać pieniędzy, żeby zbijać poparcie elektoratu, to złe i niemoralne! My zapewniamy, że uwolnimy rynek od absurdów! Wybudujemy drogi i media dla tych, którzy płacą podatki i dają pracę. Rozwój infrastruktury miejskiej ma służyć siedleckim firmom, konstrukcja wydatków budżetowych musi hołdować tej zasadzie. Tam gdzie jest praca, gdzie są zyski dla budżetu miasta tam też skierujemy swoje wydatki. Apelujemy o zdrowy rozsądek radnych wszystkich opcji! Wspierając budowę dróg osiedlowych, w pierwszej kolejności wybuujemy drogi do zakładów pracy, aby nowe pokolenia siedlczan miały zapewnioną pracę. Dzięki takiej polityce będziemy mieli też środki na osiedlowe drogi i chodniki. Postawimy na inwestora lokalnego nad inwestorem zewnętrznym, cenimy inwestorów rodzimych i im damy preferencje. Niezrozumiały jest ciągły zachwyt obcym kapitałem, w chwili gdy posiadamy tak bogaty wachlarz przedsiębiorczych ludzi skłonnych rozwijać swoje interesy w Siedlcach. Docenimy ich i będziemy wspierać! 7

8 Miejskie zlecenia będą wygrywały dobre firmy, a nie dla najtańsi partacze. Zakupy miejskie będą poddawane ocenom eksperckim. Przetargi nie będą się kierować wyłącznie kryterium ceny. Najważniejszy będzie stosunek nakładu finansowego do rezultatu. Będziemy dopuszczać do przetargów firmy, które gwarantują solidność i merytoryczność, terminowe i rzetelne wykonanie. Powołując ekspertów zewnętrznych do komisji przetargowych uzyskamy merytoryczne odpowiedzi na pytanie, który z wykonawców zapewni najlepszą realizację naszych oczekiwań. Wydamy więcej na promocję lokalnych usług i produktów. Chcemy się chwalić naszymi firmami. Zwiększymy wydatki miasta na rzecz promocji naszych firm w kraju i za granicą. Będziemy promować profesjonalizm i jakość wykazywaną przez rodzimych przedsiębiorców. Nasze kontakty z instytucjami zajmującymi się taką działalnością na szczeblu ogólnopolskim pozwolą nam szybko wdrożyć ten plan. Zapewnimy komunalne pomieszczenia na siedziby organizacji tani wynajem. Będziemy rezerwowali wolne lokale komunalne na potrzeby działalności III-go sektora, dzięki czemu organizacje będą mogły zaoszczędzić na czynszu wynajmowanych biur. Pozwoli to także na efektywne wykorzystanie pomieszczeń np. w szkołach czy innych instytucjach, gdzie organizacja pozarządowa może prowadzić swoją działalność poza godzinami pracy tej placówki. Zagwarantujemy darmowego Prawnika i Finansistę dla organizacji. Umożliwimy organizacjom pozarządowym korzystanie z porad prawników i finansistów miejskich dzięki czemu zaoszczędzone na tych usługach środki będą mogły przeznaczać na cele statutowe. Możliwość korzystania z tych usług zapewni jednocześnie działanie na zdecydowanie wyższym poziomie i unikanie możliwości popełnienia błędów np. przy pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Aktywni obywatelsko na rzecz lokalnej społeczności. Aktywna współpraca z III sektorem i pobudzanie ruchu wolontarystycznego. Aktywniej i bardziej otwarcie będziemy budować społeczeństwo obywatelskie w Siedlcach. To jest możliwe przy dopuszczeniu przedstawicieli III-go sektora do pełniejszego udziału w decydowaniu o zasadach wydatkowania środków budżetowych. Doprowadzimy do tego, udowadniając jednocześnie, że można organizacjom pomóc. Pokażemy że samorząd może nie tylko dawać, ale ułatwiać oszczędzanie, pomniejszać koszty działalności IIIgo sektora. Zwiększymy budżet miasta w zakresie zadań wolontarystycznych. Wolontariusze będą przez nas w szczególny sposób preferowani przy rozdzielaniu środków budżetowych. Tego typu ruchy oprócz ewidentnej korzyści w formie świadczenia nieodpłatnej pracy są doskonała szkołą wychowania i współodczuwania. Realizowane przez nich zdania są często bardzo trudne nawet dla osób pobierających za to wynagrodzenie, a są świadczone z potrzeby serca. Stąd w nowoczesnym mieście musi być preferowany człowiek niosący innemu bezinteresowną pomoc. Organizacje pozarządowe będą decydowały o wydatkach z budżetu miasta same o sobie i dla siebie. Zwiększymy rolę organizacji pozarządowych w decyzyjności odnośnie finansowania ich działalności z budżetu miasta dzięki czemu będą to decyzje apolityczne. 8

9 BEZPIECZEŃSTWO Zagwarantowany spokój i porządek całą dobę i skuteczna profilaktyka. Zło nie zasypia, zło tylko czeka, by usnęło dobro. Dostrzegamy konieczność wprowadzenia istotnych zmian, w polityce zapewniania naszym mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Aktualnie dochodzi do różnych absurdów wynikających ze złego określenia jakie i czyje cele ma realizować straż miejska i policja. A celem nadrzędnym ma być poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę. Temu mają służyć nocne patrole (m.in. przy dyskotekach i klubach nocnych oraz na osiedlach), monitoring uliczny w centrum miasta i na osiedlach, a przede wszystkim wychowywanie, a nie karanie. Będziemy współpracować i współdziałać z tymi, dla których bezpieczeństwo też jest ważne. Z przedsiębiorcami i firmami, szkołami, placówkami wychowawczymi i ośrodkami kultury. Policja lepiej wyposażona niż bandyci. Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży miejskiej i policji co pozwoli na zwiększenie liczby patroli w mieście oraz skuteczną walkę z bandytami w naszym mieście. Stanowcze NIE dla dopalaczy, narkotyków i stręczycielstwa. To nie biznesmeni, to bandyci! Nie boimy się podjąć otwartej walki z tym, co panoszy się w naszym mieście, a czego nie chcą dostrzec służby porządkowe. Będziemy aktywnie współpracować z mieszkańcami i lokalnymi mediami, by skutecznie wskazywać, gdzie należy interweniować. Zapewnimy całodobowy monitoring uliczny w centrum miasta i na osiedlach co pozwoli strzec mieszkańców na całym obszarze miasta. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi Rady Miasta w ramach konsultacji społecznych zostanie opracowany plan dalszego rozwoju monitoringu ulicznego, w celu umiejscowienia kamer w miejscach powszechnie uznawanych za niebezpieczne. Będziemy zachęcać do uruchamiania społecznego monitoringu ulicznego i instytucjonalnego będziemy zachęcać wszystkich, którzy mają taką możliwość do uaktywniania obrazu z przemysłowych kamer video w internecie, co pozwoli na większą możliwość kontroli społecznej naszego miasta. Będziemy monitorować, by policja i straż miejska zabezpieczała nas przed wandalami, a nie przed nami samymi. Wyprowadzimy mieszane patrole piesze na ulice w godzinach nocnych nie ma potrzeby, by wyprowadzać piesze patrole do miasta o godzinie 7:00 rano i w ciągu dnia. Policja ma być skuteczna, a nie tylko widoczna. Będziemy prowadzić politykę informacyjną w zakresie konsekwencji złych działań. W szkołach wprowadzimy profilaktykę edukacyjną dot. bezpieczeństwa oraz skutków zażywania dopalaczy, narkotyków i spożywania alkoholu. Lekcje wychowawcze będą musiały być poświęcone przede wszystkim profilaktyce, dzięki której będziemy starali się ustrzec naszą młodzież przed pokusami sięgania po używki i schodzenia na złą drogę. Postawimy na upominanie a nie karanie straż miejska ma służyć obywatelom i uczyć ich porządku a nie opróżniać ich portfele. Parkingi i targowiska zamiast mandatów to nasz cel, do którego osiągnięcia będziemy dążyli. Mandat powinien pojawić się po kolejnym upomnieniu, a jednocześnie musi uwzględniać sytuację osoby karanej i okoliczności popełnienia wykroczenia. 9

10 DEMOGRAFIA Wykorzystanie doświadczenia osób starszych na rzecz młodych pokoleń Statystyki demograficzne od kilkunastu lat biją na alarm, dając jasny przekaz, że starzejące się społeczeństwo nie może wykluczać osób starszych z aktywności zawodowej. Jednocześnie błędem jest niewykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób starszych w realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej miasta. Wszystkim osobom aktywnym należy stworzyć możliwość pracy, w szczególności w roli szkoleniowców i mentorów. Czas, aby słuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i emeryci też mogli współdecydować o mieście. Zachęcimy słuchaczy klubów emeryta i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do współpracy przy tworzeniu planów rozwojowych miasta będą oni wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem tych, którzy często nie analizują pod kątem przeszłości planów na przyszłość. Doświadczenie pokoleń nie pójdzie na marne. Będziemy zapraszali chętne osoby starsze do spotkań wychowawczych w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach ich wieloletnie doświadczenie zawodowe i praktyczne nie pójdzie na marne. Przeznaczymy większe fundusze na aktywności kulturalne i oświatowe na rzecz klubów emeryta i Uniwersytetu Trzeciego Wieku co pozwoli na wyjazdy m.in. do zaprzyjaźnionych miast, realizację pasji i aktywniejsze włączanie się w życie oświatowo-kulturalne miasta. Wykorzystamy potencjał osób starszych w wydatkowaniu środków miejskich. Stworzymy stanowisko pełnomocnika ds. demograficznych i osób starszych przy prezydencie miasta aby wykorzystywać potencjał osób starszych w wydatkowaniu środków miejskich. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prognozowanie zmian demograficznych, politykę informacyjno promocyjną zachęcającą do elastycznych form zatrudnienia itp. URZĘDY Apolityczne, tolerancyjne, profesjonalne i samodoskonalące się Jeszcze za czasów poprzedniej kadencji powstało w siedleckim magistracie Biuro Obsługi Interesantów, przez obecną kadencję nie zrobiono nic aby urząd był bardziej profesjonalny i przyjazny dla petenta. Niejasne reguły zatrudniania, nieprofesjonalne firmy wygrywające przetargi. Nepotyzm, kumoterstwo i biurokracja. Zniknął nawet Kurier Siedlecki miejski biuletyn informacyjny. Strona internetowa miasta straszy jak straszyła, a teleinformatyzacja jest na poziomie przełomu wieków. Urząd nie wykorzystuje nowoczesnych technologii i nie jest przyjazny dla petentów. Doprowadzimy do stałego podnoszenia kwalifikacji urzędników. Każdy urząd będzie miał opracowany system szkoleń merytorycznych. Nowi urzędnicy będą zobligowani do przejścia kursów przygotowujących do pracy. Wszyscy urzędnicy będą obligatoryjnie testowani z umiejętności komunikacji i właściwej obsługi klienta. Wprowadzimy restrykcyjne reguły przeciwko korupcji i biurokracji których złamanie będzie równoznaczne z natychmiastowym zwolnieniem z pracy. Stworzymy przejrzyste zasady obsadzania stanowisk w urzędzie. Jawne procedury przetargowe z udziałem ekspertów z zewnątrz do oceny ofert. Każdy urzędnik będzie pisał osobiste sprawozdanie w wypadku realizacji sprawy dłużej niż przez połowę czasu ustalonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Będziemy stosować testy kompetencyjne urzędników. W celu zapewnienia samodoskonalenia się urzędników oraz bieżącego śledzenia zmian prawnych będziemy stosowali badanie kompetencji. Zagwarantuje to profesjonalne przygotowanie urzędników do wypełniania ich obowiązków. Usprawnimy komunikację obywateli z urzędami przez internet oraz telefoniczne linie informacyjne. Wykorzystamy nowoczesną technologię do tego by służyła ludziom. Wirtualne Biuro Obsługi 10

11 Interesanta pozwoli na błyskawiczne orientowanie się w zakresie załatwiania spraw urzędowych. INFOLINIA SIEDLCE 24H o wszystkich instytucjach miejskich stworzymy całodobową infolinię, pod którą będzie można dowiedzieć się wszystkich spraw związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego. i woli walki. To także miejsce rozwoju istotnych cech nowoczesnego społeczeństwa, przykładającego właściwą wagę dla kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Rozwijając tę sferę życia, tak ważną dla każdego z nas: Dokończymy budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki na siedleckich błoniach, zadbamy jednocześnie o jak najpełniejsze wykorzystanie jego potencjału. Wiemy także, co zrobić, aby mieszkańcy naszego miasta mogli podziwiać na siedleckich arenach sportowych zmagania najlepszych zawodowców w wielu dyscyplinach. Jesteśmy przekonani, że w ramach tego zadania powstanie również Hala Widowiskowo-Sportowa. Alterpraca dla starszych urzędników. Urzędnicy w wieku emerytalnym będą zachęcani do elastycznej pracy szkoleniowej kształcącej nowe kadry. Po raz pierwszy w Siedlcach docenimy wiedzę osób starszych i zaangażujemy je do zespołu szkoleń wewnętrznych, w celu kształcenia nowych urzędników oraz do działu kontroli wewnętrznej w celu monitorowania realizacji zadań przez urząd. Wybudujemy profesjonalny Aquapark, którego brak tak bardzo doskwiera mieszkańcom Siedlec, zmuszonym do pokonywania dziesiątków kilometrów w celu rekreacji na tego typu obiektach w sąsiednich miastach. Dzięki tej inwestycji, zlokalizowanej w ramach jednego projektu sportowego na Błoniach Siedleckich, znacząco wzmocnimy także rolę miasta jako ośrodka pobytowo treningowego. dla ludzi nie dla urzędu. Uwolnimy domenę w celu prowadzenia jej przez lokalne media lub firmę komercyjną. Aktualnie brzydka i archaiczna strona internetowa straszy potencjalnych inwestorów i turystów a nie promuje miasto. Jej jedyną funkcją jest propaganda sukcesu politycznego jednego ugrupowania i sprawozdania z uroczystości kościelnych w naszym mieście. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA szansą dla młodych na rozwój fizyczny i powodem do dumy dla Siedlec Sport to nie tylko zdrowie i możliwość kształtowania postaw zdrowej rywalizacji, rozwoju ambicji Rozszerzymy mapę ścieżek rowerowych, mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju rekreację mieszkańców miasta. Będziemy przy tych inwestycjach wspierać się opinią siedleckich klubów turystyki rowerowej, aby tworzone rozwiązania w tej dziedzinie w pełni satysfakcjonowały ich późniejszych użytkowników. 11

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH KRAKÓW 2009 Dokument został stworzony przez młodych ludzi ludzi. Konsultowany był w różnych środowiskach młodzieżowych. Przedstawione propozycje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo