Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Małgorzata Żynel, Paweł Gaiński Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości Białystok, 14 lipca 2010 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

2 Spotkanie ma na celu przybliżenie zapisów dokumentacji konkursowej oraz zasad przygotowania wniosku wraz z załącznikami, w tym biznes planu. Na co w szczególności zwrócić uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy? 2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

3 Do kogo kierowany jest konkurs? Mikroprzedsiębiorstwa - jedynie w przypadku, gdy aplikują o wartość dofinansowania większą niż 500 tys. PLN, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa, definiowane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia , s. 3). Za przedsiębiorstwo w Działaniu 1.4 uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców). 3

4 4

5 5

6 6

7 Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w związku z nieprecyzyjnym tłumaczeniem rozporządzenia GBER (rozp. Komisji (WE) nr 800/2008) określając statusu przedsiębiorstwa na moment udzielenia pomocy publicznej (zawarcia umowy o dofinansowanie) należy odnieść się do danych dotyczących zatrudnienia oraz danych finansowych za ostatni zakończony okres obrachunkowy bez konieczności oczekiwania na jego zatwierdzenie. Dlatego też w przypadku wszystkich wniosków złożonych po 1 stycznia 2010r. ostatnim okresem referencyjnym, dla którego należy wypełnić oświadczenie MŚP oraz wpisać dane do wnioski o dofinansowanie, jest rok Wyjątkiem mogą być jedynie przypadki podmiotów gospodarczych, których okres obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 7

8 Należy mieć świadomość, iż odpowiedzialność za prawidłowe określenie wielkości przedsiębiorstwa spoczywa na samym przedsiębiorcy, który w dokumentacji aplikacyjnej składa oświadczenie dotyczące statusu firmy. Błędne określenie wielkości przedsiębiorstwa, a w konsekwencji ubieganie się o dotację w nieprawidłowej wysokości, jest przesłanką do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub uznania, jeśli status przedsiębiorstwa jest kontrolowany na etapie realizacji projektu, już przyznanej pomocy publicznej za nielegalną. 8

9 W przypadku projektów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną ze wsparcia w Działaniu 1.4 RPOWP wyłączone są mikro i małe przedsiębiorstwa, które działają krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie inwestycyjne w ramach Działania nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata od dnia podpisania umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu z PO KL do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w ramach programów w perspektywie ). Przedsiębiorstwa objęte sekcją Q schematu PKD wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885) mogą ubiegać się o wsparcie jedynie wtedy gdy świadczone przez nich usługi nie są całkowicie objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowy katalog kodów działalności gospodarczej PKD wykluczonych z możliwości objęcia wsparciem w ramach konkursu określony został w załączniku nr 5 dokumentacji konkursowej. 9

10 W RPOWP wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw: Wsparcie poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW- bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność Wsparcie na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w rozporządzeniu MRiRW- bez minimalnej wielkości wsparcia, Wsparcie na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW , dla projektów o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/ nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW. Ze wsparcia w ramach Działania 1.4 RPOWP wyłączeni są mikroprzedsiębiorcy podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Dodatkowo w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach objętych interwencją PROW pomoc może być udzielona wtedy, gdy mikroprzedsiębiorca nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW tj.: - w przypadku wykorzystania limitu maksymalnej kwoty wsparcia na jednego przedsiębiorcę - w przypadku wyczerpania się alokacji na działanie przeznaczonej na okres

11 Duże przedsiębiorstwa - w ramach RPO dopuszczalne jest wsparcie: w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej równowartość w zł 200 mln euro w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami PKD wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego PROW lub nie dotyczy przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego PROW, pod warunkiem, że jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych w Załączniku 1 do Traktatu 11

12 Z możliwości aplikowania w konkursie wykluczone są projekty: 1) kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 2) dotyczące kategorii interwencji 39, 40, 41, 42 energia odnawialna wiatrowa, słoneczna, z biomasy, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 12

13 Na co można uzyskać wsparcie? Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy. Nowa inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do IZ RPOWP. 13

14 Udzielenie pomocy publicznej uzależnione jest od wystąpienia efektu zachęty, tj.: MŚP: złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji Duże przedsiębiorstwa: instytucja udzielająca wsparcia dodatkowo weryfikuje potencjalny wpływ dotacji na realizację lub zakres projektu, który powinien spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: - znaczące zwiększenie rozmiarów projektu, dzięki otrzymanej pomocy - znaczące zwiększenie zasięgu projektu, dzięki otrzymanej pomocy - znaczące przyspieszenie zakończenia projektu - znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, dzięki otrzymaniu pomocy - w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany. *zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3 rozporządzenia WE 800/

15 Rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumiane jest jako dzień rozpoczęcia prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, towarów lub usług. Nie stanowią rzeczowego rozpoczęcia realizacji inwestycji czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności dot. biznes planu/studiów wykonalności, usług doradczych, związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Rozpoczęcie robót budowlanych* następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. *zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.). 15

16 Przykłady inwestycji: Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną 16

17 O ile można aplikować? Minimalna wartość projektu: zł wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu: Przedsiębiorstwa sektora MSP - bez ograniczeń za wyjątkiem inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej zł. Duże przedsiębiorstwa zł. Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa 60% - średnie przedsiębiorstwa 50% - duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu 50% - MSP w przypadku pomocy de minimis 17

18 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż euro. Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj euro. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi odpowiednio: 30% - mikro i małe przedsiębiorstwa 40% - średnie przedsiębiorstwa 50% - duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu. Maksymalna intensywność pomocy w przypadku kosztów tzw. instrumentu elastyczności (cross-finnancing) wynosi odpowiednio: 45 % - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy 35 % - w przypadku średnich i pozostałych przedsiębiorców. Intensywność pomocy może ulec zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych. 18

19 Gdzie i kiedy można złożyć wniosek? Termin konkursu: od 1 lipca 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r. do godziny 15:30 Miejsce i sposób składania wniosku: Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Handlowej 6, Białystok, w Kancelarii Ogólnej pokój 8, w godzinach pn: ; wt - pt: Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej, dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). 19

20 Jak ocenić czy mam szansę uzyskać dotację? Na stronie dostępny jest kwalifikator kryteriów 20

21 Jak prawidłowo przygotować dokumentację projektu? 1) Należy zapoznać się z dokumentacją konkursową: ogłoszeniem o konkursie i regulaminem konkursu 2) Należy zapoznać się wymaganymi formularzami oraz instrukcjami 3) Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata jest wypełniany w generatorze wniosków Pola z rozwijalnym menu Walidacja danych (wydruk próbny) Sposób zapisania wniosku aby zapewnić zgodność sumy kontrolnej 4) Należy zapoznać się z kryteriami merytoryczno-technicznymi 21

22 Pola we wniosku, w których często popełniane są błędy: 1) Pole I.2 PKD dotyczące projektu wg schematu PKD 2007, gdy w dokumencie rejestrowym jest 2004, należy podać oba 2) Pole I.5 osoby do kontaktów w sprawie projektu (konieczne upoważnienie, jeżeli inna niż Wnioskodawca; korespondencja kierowana jest na Wnioskodawcę pod numer faksu oraz adres mailowy wskazany w pkt I.2; informacje na temat wniosku na etapie poprawy wniosku w zakresie formalnym udzielane są tylko i wyłącznie osobom upoważnionym) 3) Pole I.6 podmiot reprezentujący - w przypadku nie powinno być uzupełniane 4) Pole II.3.1 typ projektu w przypadku należy wybrać nie dotyczy 5) Pole II.4.1 pomoc publiczna zawsze dla TAK oraz konieczne jest wskazanie rozporządzenia 6) Pole II.4.2 pomoc uzyskana na te same koszty kwalifikowlane co do zasady NIE wtedy też nie jest konieczne złożenie załącznika 3 7) Pole II.5 zawsze należy podać szczegółową lokalizację 8) Pole II.7 polityki horyzontalne 22

23 Pola z błędami ciąg dalszy: 9) Pola V.1-V.3 Wskaźniki: błędny rok bazowy, błędne źródło weryfikacji danych Należy pamiętać o tym, że: Wartość wskaźnika w kolejnych latach podajemy narastająco Jeden rok musi być określony jako bazowy dla produktu i rezultatu Źródłem weryfikacji danych ma być miejsce, dokument, który w czasie kontroli na miejscu pokażemy kontrolującym i gdzie kontrolujący znajdzie potwierdzenie, iż dana wartość została osiągnięta Kolumny z latami przed realizacją projektu tj. rokiem 2010 zostawiamy nieuzupełnione Dla produktu wpisujemy wartość wskaźnika w kolumnach tylko w okresie realizacji projektu, dla rezultatu okres realizacji plus okres trwałości, pozostałe powinny być nieuzupełnione (nie wpisujemy tam 0!!!) 10) Pole V.4 sposób monitorowania należy odnieść się do każdego ze wskaźników, w przypadku wskaźników uzasadnić wartości docelowe jeżeli są później niż w okresie roku od zakończenia rzeczowego projektu 23

24 Pola z błędami ciąg dalszy: 11) Budżet projektu określenie kwalifikowalności VAT 12) Promocja nie jest kosztem kwalifikowalnym 13) Pole VI.1.3 cross-financing tylko szkolenia specjalistyczne, intensywność pomocy max. 45% + 10% w przypadku gdy szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych 14) Pole VI.4 wydatki kwalifikowalne z różnym poziomem dofinansowania należy wypełnić zawsze gdy występują koszty przygotowawcze lub/i koszty zarządzania lub/i cross-financing (można wtedy wydatki inwestycyjne pogrupować bądź wskazać każdy z wcześniej wskazanych wydatków oddzielnie) 15) Pole VI.5 źródła finansowania błędnie określony wkład własny, należy dodać pole w wierszu środki prywatne i opisać odpowiednio kredyt, gotówka na rachunku, leasing itp. 24

25 Wnioskodawca informowany jest w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej o konieczności poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, liczonych od następnego dnia po dniu doręczenia zawiadomienia o konieczności poprawy lub uzupełnienia wniosku. Za doręczenie wezwania uznaje się przesłanie informacji w formie faksu na numer faksu podany we wniosku lub wysłanie wiadomości na adres podany we wniosku. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie działającego faksu i podania we wniosku prawidłowego numeru faksu oraz adresu . Skorygowanie dokumentacji projektu poza zakresem wymienionym w piśmie wzywającym do poprawy błędów formalnych jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy zakres zmian nie ma wpływu na treść merytoryczną wniosku, a Wnioskodawca wskaże je w piśmie przewodnim do poprawionego wniosku. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona korekty poza zakresem wskazanym w piśmie i bez powiadomienia o tym fakcie IZ RPOWP, bądź gdy zakres wprowadzonych zmian dotyczy kwestii merytorycznych. 25

26 Jakich błędów uniknąć w przy sporządzaniu biznes planu? Szczególną uwagę należy zwrócić na spójności informacji. Wszystkie pola w biznes planie muszą być wypełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać Nie dotyczy lub -. Nieakceptowana jest jakakolwiek ingerencja Wnioskodawcy w formę biznes planu (np.: wycinanie punktów, usuwanie tabel i stron etc.) WAŻNE!!! Poprawiając formalnie dokumentację nie ma konieczności poprawiania całego biznes planu, w większości przypadków wystarczy złożyć jedynie aneks do biznes planu. 26 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

27 W jakich obszarach zaszły zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu? Duże firmy jako podmiot uprawniony do aplikowania Dotacja większa niż 500 tys. PLN dla mikroprzedsiębiorcy Wartość dotacji do 6 mln PLN Nowa kategoria interwencji 07 dla projektów dotyczących innowacyjnych technologii Dodatkowe oświadczenia (w zakresie pomocy publicznej oraz wymóg złożenia sprawozdań finansowych za 3 lata) Dodatkowe zalecenia (doprecyzowanie) w instrukcjach wypełniania wniosku i załączników 27

28 Dodatkowe informacje w biznes planie (pkt. B.3) Zmiany we wskaźnikach realizacji celów projektu (KSI) Zmiana w Wytycznych kwalifikowalności dotycząca możliwości zakupu nieruchomości zabudowanej oraz środków transportu Zmiany w Przewodniku po kryteriach w opisie do kryteriów merytorycznych wpisano gdzie ( miejsca we wniosku, biznes planie i pozostałych załącznikach) powinny znaleźć się informacje, dzięki którym oceniający będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania w ramach danego kryterium Białystok,

29 Pomoc publiczna na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu*, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz.U. UE L Nr 214 z Zgodnie z przywołanym tu przepisem za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W świetle orzecznictwa ETS działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu dóbr i usług na określonym rynku. 29

30 W ramach ogłoszonego konkursu pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie: 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399) z późn. zm (wydatki inwestycyjne); 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 185, poz z późn. zm.) (w zakresie kosztów cross-finansing); 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317) (wydatki związane z przygotowaniem projektu i zarządzaniem projektem). 30

31 Pomoc de minimis to z założenia jest wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku. De minimis pochodzi oraz jest zgodne z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi). Według Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają odczuwalne następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Dotyczy to zwłaszcza drobnych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw dlatego Komisja stosuje zasadę o drobnych wielkościach o wartości progowej nie przekraczającej euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro. UWAGA!!! do kwoty uzyskanej pomocy de minimis, którą Wnioskodawca określa w sekcji II.4.1 wniosku o dofinansowanie, należy zaliczyć także pomoc uzyskaną na podstawie art. 22 k Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 16 k Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 31

32 Tryb i terminy rozstrzygnięcia konkursu Ocena formalna 60 dni od daty zamknięcia konkursu (wyniki są publikowane na stronie Ocena merytoryczna 60 dni od pierwszego dnia posiedzenia KOP (statystycznie okres między wynikami oceny formalnej a pierwszym posiedzeniem KOP to 2-7 dni; wyniki oceny są publikowane na stronie Uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia do realizacji projektów nie więcej niż 14 dni od wyników KOP Podpisanie umowy 30 dni od uchwały Zarządu, ostateczny termin na dostarczenie pozwolenia na budowę Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu odbywa się na bieżąco z Beneficjentami, którzy dostarczyli komplet poprawnych dokumentów. W ramach tej edycji konkursu powodem przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy nie może być brak ostatecznego pozwolenia na budowę. 32

33 Informacji na temat konkursów oraz dokumentacji udziela Punkt Informacyjny działający w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Handlowej 6, pokój nr 1 Infolinia Punkty informacji w Łomży Punkty informacji w Suwałkach ul. Polowa 53 ul. Kościuszki 62 tel.: (086) tel.: (087) oraz Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości Dziękujemy za uwagę 33

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Małgorzata Żynel, Paweł Gaiński Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości Białystok,

Bardziej szczegółowo

Referat Oceny i Wyboru Wniosków. Białystok, 13 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Referat Oceny i Wyboru Wniosków. Białystok, 13 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP Referat Oceny i Wyboru Wniosków Białystok,

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)

Warunki konkursu. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) Warunki konkursu Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) Projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Małgorzata Żynel, Paweł Gaioski Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Białystok, 20 czerwca 2012 r. 1 Spotkanie ma na celu przybliżenie

Bardziej szczegółowo

biorców w w ramach RPOWP na lata 2007-2013

biorców w w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwo liwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorc biorców w w ramach RPOWP na lata 2007-2013 2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15 marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Do kogo kierowany jest konkurs? 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE Mobilne Konsultacje OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE 24.08.2012 r. Łomża 28.08.2012 r. - Bielsk Podlaski 29.08.2012 r. - Suwałki 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 2008

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r.

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r. PRZEDMIOT KONKURSU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych.

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Karolina

Bardziej szczegółowo

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin, miejsce i sposób składania wniosków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 OśPriorytetowa 1 Rozwój i innowacje MŚP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

A.1. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ

A.1. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ A.1. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ Instrukcja dotycząca wypełniania 1. Tę część Wniosku należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 28 lutego 2017 r.

OGŁASZA KONKURS. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 28 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia stycznia 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania - przedsiębiorcy

Najczęściej zadawane pytania - przedsiębiorcy Najczęściej zadawane pytania - przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GENERATOR WNIOSKÓW (MEWA) KRYTERIA FORMALNE KRYTERIA MERYTORYCZNE PRZEDSIĘBIORCY PYTANIA OGÓLNE 1. Z jakiego programu/działania może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych Beata Frontczak Unijna definicja MSP Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej Nowa definicja MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

Bardziej szczegółowo

KONKURS O DOFINANSOWANIE - DZIAŁANIE 1.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

KONKURS O DOFINANSOWANIE - DZIAŁANIE 1.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości KONKURS O DOFINANSOWANIE - DZIAŁANIE 1.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 2014-2020 Zasady konkursu DZIAŁANIE 1.2. BENEFICJENCI: Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dz.U.10.239.1599 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ,04.09.2017 r. Załącznik nr 2b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena formalna jest

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III I. Informacje ogólne o projekcie 1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia _ - _ / _ - SPPW/3 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841/112/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.05.2016r. Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.3 Wsparcie jakości usług na rzecz inkubacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Iga Głowacka Referat ds. Monitorowania Trwałości Projektów Białystok, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/EFRROW/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo