WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LPO /2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej)

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/039 Przestrzeganie praw podatników przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Izabela Chlebowska-Gąszczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 5 września 2013 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] Marek Gutraj, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 5 września 2013 r. [dowód: akta kontroli str. 3-4] Izba Skarbowa w Poznaniu, Pl. C. Ratajskiego 5, Poznań (dalej: Izba Skarbowa lub IS ) Kierownik jednostki kontrolowanej Przemysław Bzdok - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. [dowód: akta kontroli str. 5-6] II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1, przestrzeganie przez Izbę Skarbową praw podatników w 2012 r. i w 2013 r. 2 Powyższa ocena ogólna uzasadniona jest przede wszystkim stosunkowo wysokim wskaźnikiem liczby decyzji Dyrektora Izby Skarbowej utrzymanych w mocy w wyniku postępowań odwoławczych, co świadczy pozytywnie o jakości podejmowanych rozstrzygnięć. W badanym okresie podejmowane były działania informacyjne i edukacyjne w celu przybliżenia podatnikom wiedzy z zakresu rozliczeń podatkowych oraz zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych. Nieprawidłowości polegały głównie na występowaniu przypadków przewlekłego prowadzenia postępowań odwoławczych oraz uchybień w prowadzeniu metryk spraw. Ponadto na koniec I półrocza 2013 r. nie zostały zakończone zadania z zakresu systemu zarządzania jakością, pomimo upływu terminów wskazanych w obowiązującym wówczas harmonogramie. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Okres objęty kontrolą: lata (do 29 listopada) oraz okres wcześniejszy mający bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami. 2

3 III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Sprawowanie nadzoru przez dyrektora izby skarbowej nad urzędami skarbowymi w celu eliminowania nieprawidłowości w postępowaniach podległych organów. Opis stanu faktycznego 1.1. W okresie (I półrocze) do Izby Skarbowej w Poznaniu wpłynęło 2279 odwołań od decyzji organów I instancji na łączną kwotę ,51 zł. 3 W okresie tym rozpatrzono łącznie 2200 odwołań, z czego 1657 od decyzji naczelników urzędów skarbowych i 487 od decyzji dyrektorów UKS. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił (lub uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia) 678 decyzji organów I instancji, z tego 445 decyzji naczelników urzędów skarbowych i 233 decyzji Dyrektorów UKS. [dowód: akta kontroli str. 7-9, ] 1.2. W tym samym okresie Dyrektor Izby Skarbowej wydał łącznie 1296 decyzji odwoławczych w sprawach ustalenia/określenia wysokości zobowiązań podatkowych (w zakresie: PIT, CIT, VAT, PCC i SD 4 ). Na decyzje te wniesiono 527 skarg do WSA (40,66%), z czego 244 skargi dotyczyły decyzji Dyrektora IS wydanych w wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji Dyrektorów UKS (46,3%). [dowód: akta kontroli str. 119, ] WSA w Poznaniu w tym samym okresie wydał 374 orzeczenia w wyniku rozpatrzenia skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej (w zakresie: PIT, CIT, VAT, PCC, SD), z czego 153 dotyczyły decyzji, w których organem orzekającym w I instancji był Dyrektor UKS (40,91%). Wg. kryterium rodzaju rozstrzygnięć, WSA orzekł następująco: w 316 sprawach (84,49%) oddalono lub odrzucono skargę (na łączną kwotę: ,18 zł), w 53 sprawach (14,17%) uchylono zaskarżoną decyzję (na łączną kwotę: zł), w 4 sprawach (1,07%) umorzono postępowanie (na łączną kwotę: zł) oraz w 1 sprawie stwierdzono nieważność decyzji. Z kolei, do NSA w kontrolowanym okresie złożono 299 skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA w Poznaniu (w zakresie: PIT, CIT, VAT, PCC, SD), z czego 50 zostało wniesionych przez Dyrektora Izby Skarbowej, a 249 skarg - przez podatników. NSA wydał w tym czasie 185 rozstrzygnięć (w tym 81 dot. decyzji UKS tj. 43,78%), z czego korzystnych dla Dyrektora Izby Skarbowej było 147 rozstrzygnięć (79,46%), a dla podatników 38 (20,54%). [dowód: akta kontroli str ] 3 w tym ,36 zł dot. decyzji naczelników urzędów skarbowych oraz ,15 zł dot. decyzji wydanych przez Dyrektorów UKS. 4 PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych, CIT - podatek dochodowy od osób prawnych, VAT - podatek od towarów i usług, PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych, SD - podatek od spadków i darowizn. 3

4 Szczegółowej analizie poddano 10 prawomocnych wyroków WSA 5, w których sąd uchylił decyzje Dyrektora Izby Skarbowej oraz 5 wyroków NSA 6 z orzeczeniem korzystnym dla podatników. Doboru spraw dokonano w oparciu o kryterium najwyższych kwot sporu oraz o kryterium najdłuższego czasu rozpatrywania. Analiza uzasadnień wyroków w powyższych sprawach wskazuje, iż przyczynami uchylania przez sądy administracyjne decyzji Dyrektora Izby Skarbowej było naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego 7. Sprawy te zanim zakończyły się ostatecznym i prawomocnym orzeczeniem, były łącznie rozpatrywane (przez organy I i II instancji oraz przez sądy administracyjne) na przestrzeni kilku lat (od 2 do blisko 9 lat), a w 6 przypadkach nadal nie zostały zakończone (wg. stanu na r.). Należy również zauważyć, iż w przypadku orzeczeń wydanych przez NSA, aż w 4 sprawach 8 na 5 badanych sąd ten orzekając uchylił (w całości) zaskarżone wyroki WSA w Poznaniu. [dowód: akta kontroli str , ] W latach (I półrocze) Izba Skarbowa, w 14 przypadkach wystąpiła do Ministerstwa Finansów, zgłaszając rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, informując o wyrokach, w których sąd orzekł o niezgodności prawa krajowego ze wspólnotowym lub o orzeczeniach o szczególnym znaczeniu dla systemu podatkowego. [dowód: akta kontroli str ] 1.3. Ogółem, w kontrolowanym okresie, Dyrektor Izby Skarbowej rozpatrzył 3462 sprawy (łącznie odwołania i zażalenia). Z tego, 1909 spraw zostało rozpatrzonych w terminie do 2 miesięcy, a 1553 sprawy, w okresie powyżej 2 miesięcy. Spośród tych drugich: 1007 spraw zostało załatwionych w okresie do 4 miesięcy, 350 spraw w okresie do 6 miesięcy, 173 sprawy w okresie do 12 miesięcy, a 23 sprawy w okresie powyżej 12 miesięcy. Stwierdzono, iż najdłuższe postępowanie odwoławcze trwało 608 dni. Sprawa ta dotyczyła ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Analiza terminowości prowadzonych odwołań od decyzji organów I instancji wykazała, iż średni termin rozpatrywania odwołań przez Dyrektora Izby Skarbowej w kontrolowanym okresie wynosił 118,27 dni. Sprawy dot. nieujawnionych źródeł przychodów oraz sprawy dotyczące określenia podatku VAT - były rodzajowo sprawami najdłużej rozpatrywanymi. [dowód: akta kontroli str ,212, 216] Wg stanu na dzień 30 października 2013 r. stwierdzono, iż 353 odwołania od decyzji organów I instancji były w trakcie rozpatrywania (sprawy w toku), z czego w 104 sprawach odwołania te rozpatrywane były dłużej niż 2 miesiące. W przedłożonym wykazie spraw nie stwierdzono niezałatwionych odwołań, które wpłynęły do IS przed r. [dowód: akta kontroli str. 122, ] 5 Wyroki WSA w Poznaniu: z dnia r. sygn. akt I SA/Po 138/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 280/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 597/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 771/12; z dnia r. sygn. Akt I SA/Po 108/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 376/13; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 82/13; z dnia r. sygn. akt III SA/Po 747/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 1023/12; z dnia r. sygn. akt I SA/Po 888/12. 6 Wyroki NSA w Warszawie: z dnia r. sygn. akt II FSK 1587/11; z dnia r. sygn. akt II FSK 2106/10; z dnia r. sygn. akt I FSK 1901/11; z dnia r. sygn. akt I FSK 454/12; z dnia r. sygn. akt I FSK 355/12. 7 Ustalenia i przyczyny uchylenia decyzji Dyrektora IS opisano szczegółowo na str. 13 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 8 II FSK 1587/11; II FSK 2106/10; I FSK 454/12; I FSK 355/12. 4

5 Szczegółowej analizie poddano 5 zakończonych postępowań odwoławczych spośród spraw, które rozpatrywane były najdłużej 9, tj. od 488 do 608 dni. [dowód: akta kontroli str , ] Badaniu poddano również 3 postępowania odwoławcze, spośród spraw które wpłynęły najwcześniej i do dnia r. nie zostały załatwione 10. [dowód: akta kontroli str , ] W wyniku przeprowadzonego badania w/w spraw stwierdzono, iż zasadniczym powodem niezałatwienia odwołań w terminie przewidzianym w art Ordynacji podatkowej (tj. w terminie 2 miesięcy) był ich skomplikowany charakter. W każdym przypadku cechowały się one zawiłym stanem faktycznym i prawnym, a także wymagały przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części. W sprawach tych, organ odwoławczy każdorazowo zawiadamiał strony o niezałatwieniu we właściwym terminie i jednocześnie wyznaczał nowy termin ich załatwienia w trybie art. 140 Ordynacji podatkowej. Postanowienia w tym zakresie wydawane były również w dalszym toku postępowań odwoławczych, za każdym razem przed upływem uprzednio wyznaczonego terminu załatwienia. Jako przyczyny niezałatwienia spraw wskazywano głównie: potrzebę przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub analizę zebranego materiału dowodowego. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie szczegółowo opisano na str i niniejszego wystąpienia pokontrolnego. [dowód: akta kontroli str ] W okresie objętym kontrolą NIK nie stwierdzono przypadków wyciągnięcia przez Dyrektora Izby Skarbowej konsekwencji służbowych wobec pracowników prowadzących sprawy. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Podatków Dochodowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie wskazanym w art Ordynacji podatkowej, sprawę należy załatwić w terminie wyznaczonym na podstawie art Ordynacji podatkowej, a przypadków naruszenia terminu wyznaczonego na podstawie tego przepisu nie stwierdzono. Dodatkowo podniósł, iż Izba Skarbowa podejmuje działania w celu skrócenia czasu rozpatrywania odwołań poprzez m.in.: opracowanie instrukcji regulującej zasady prowadzenia postępowań odwoławczych, wyznaczenie w planach na lata 2012 i 2013 coraz krótszego średniego czasu trwania postępowań, organizowanie cotygodniowych zebrań z pracownikami, zlecenie pracownikom sporządzania miesięcznych sprawozdań dla przełożonych o stanie realizacji spraw oraz okresową analizę orzecznictwa i czasu załatwiania spraw w odniesieniu do poszczególnych podatków. [dowód: akta kontroli str. 212, 216, , ] 1.4. W kontrolowanym okresie do Izby Skarbowej wpłynęło 66 zażaleń na postanowienia organu I instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym. W 42 przypadkach utrzymano w mocy postanowienia organu I instancji, w 12 przypadkach postanowienie organu I instancji uchylono, w 2 przypadkach postanowienia organu I instancji w części utrzymano w mocy i w części uchylono i umorzono postępowanie, w 6 przypadkach wydano postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia zażalenia, w 3 przypadkach umorzono postępowanie odwoławcze, w 1 przypadku stwierdzono niedopuszczalność zażalenia. [dowód: akta kontroli str ] 9 PD-4/ /11/N 608 dni, P-1-1/4407-UKS-18/10/MKPT-1/4407-UKS/S-16/11/MK/EJ/IM- 603 dni, PD-4/ /N/ dni, PD-4/ /N/ dni i PT-1/ /11/IM 488 dni. 10 PD-2/ /13/UKS (wpływ do IS: r.), PD-4/ /13/N/UKS (wpływ do IS: r.) i PT-1/ /13/UKS/MS (wpływ do IS: r.). 5

6 W wyniku analizy 3 spraw, w których rozstrzygnięcie wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej było korzystne dla podatników stwierdzono, że przyczynami uchylenia postanowień organu I instancji i/lub umorzenia postępowania przez Dyrektora IS było(a): - niewskazanie w podstawie prawnej postanowienia żadnej konkretnej przesłanki spośród przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 239b 1 Ordynacji podatkowej oraz nieuprawdopodobnienie, iż zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane (obowiązek taki wynika z art. 239b 2 Ordynacji podatkowej) 11, - niespełnienie przesłanki wynikającej z art. 239b 2 Ordynacji podatkowej (nieuprawdopodobnienie, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane) 12, - bezprzedmiotowość postępowania wynikająca z faktu, iż do obiegu prawnego nie weszła decyzja (została doręczona stronie zamiast pełnomocnikowi), której rygor natychmiastowej wykonalności został nadany 13. [dowód: akta kontroli str ] W okresie objętym kontrolą NIK do Izby Skarbowej wpłynęło 1 zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w związku ze złożeniem skargi do sądu administracyjnego. Po rozpatrzeniu sprawy utrzymano w mocy postanowienie organu I instancji. [dowód: akta kontroli str. 1055] W tym samym okresie, do Izby Skarbowej wpłynęły 3 zażalenia w sprawie odmowy przyjęcia zabezpieczenia wykonania decyzji w formie wskazanej w art. 33d 2 Ordynacji podatkowej. We wszystkich 3 przypadkach postanowienia organu I instancji zostały utrzymane w mocy. [dowód: akta kontroli str ] 1.5. Koszty wadliwych decyzji 14 w 2012 r. wynosiły zł i stanowiły je odsetki wypłacone w wyniku uchylenia wadliwych decyzji. Kwota zwrotów związanych z wadliwymi decyzjami (należność główna) stanowiła zł. Natomiast w I półroczu 2013 r., kwota zwrotów związanych z wadliwymi decyzjami wynosiła zł (należność główna) oraz odsetki wypłacone w wyniku uchylenia wadliwych decyzji zł. Wypłacone przez urzędy skarbowe w 2012 r. roszczenia odszkodowawcze 15 wynosiły zł (paragraf 459 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych) oraz zł (paragraf 461 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego). [dowód: akta kontroli str ] Koszty wadliwych decyzji w ostatnich pięciu latach zmniejszyły się, tj. kwota odsetek wypłaconych w wyniku uchylenia wadliwych decyzji wynosiła tys. zł (2008 r.), tys. zł (2009 r.), 929 tys. zł (2010 r.), tys. zł (2011 r.) oraz tys. zł (2012 r.). [dowód: akta kontroli str ] 1.6. Zgodnie z informacjami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 16, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., nie były złożone wnioski o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. 11 Sprawa nr EA-2/ /12 na kwotę: zł. 12 Sprawa nr EA-2/ /12 na kwotę: zł. 13 Sprawa nr EA-2/ /12 na kwotę: zł. 14 Zgodnie z załącznikiem nr 13 sprawozdania z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. 15 Zgodnie z załącznikiem nr 13a sprawozdania z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. 16 Załącznik nr 13b sprawozdania z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. 6

7 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 17. W okresie tym nie były również wydane przez sądy orzeczenia w sprawie odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego. [dowód: akta kontroli str ] 1.7. Izba Skarbowa, w latach (I półrocze) wydała interpretacje indywidualne 18. Spośród wydanych interpretacji 73% potwierdzało stanowisko wnioskodawcy, pozostałe (27%) nie potwierdzało stanowiska wnioskodawcy. [dowód: akta kontroli str ] W związku z wydaniem interpretacji, w okresie tym, do dyrektora Izby Skarbowej wpłynęło 882 wezwania do usunięcia naruszenia prawa 19. Organ, w 16 przypadkach przyznał rację podatnikowi i usunął naruszenie prawa 20 (sprostował interpretację). [dowód: akta kontroli str ] W ww. okresie, do WSA złożone zostały 684 skargi 21 na interpretacje wydane przez dyrektora Izby Skarbowej. WSA uchylił interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w 499 przypadkach 22. Przyczyny uchylenia interpretacji oraz terminowość ich wydania opisane zostały na str. 13 oraz niniejszego wystąpienia. W latach (I półrocze) w związku z wydaniem interpretacji, do NSA wniesionych zostało 289 skarg kasacyjnych 23 przez dyrektora Izby Skarbowej oraz przez wnioskodawcę 24. Rozstrzygnięcia skarg kasacyjnych w ww. okresach sprawozdawczych były korzystne dla organu w 100 przypadkach (2012 r.) i 77 (I półrocze 2013 r.), niekorzystne dla organu były w 175 przypadkach (2012 r.) i 45 (I półrocze 2013 r.). [dowód: akta kontroli str. 1223] Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu działalności za 2012 r., stosunek liczby interpretacji uchylonych wyrokami sądów administracyjnych, które uprawomocniły się w danym roku, do liczby interpretacji wydanych w 2012 r. wynosił 4,68% (tj. 347 uchylonych interpretacji na wydanych interpretacji indywidualnych) 25. [dowód: akta kontroli str ] Dyrektor Izby Skarbowej, do dnia kontroli ( r.) wydał, jako organ pierwszej instancji, 28 postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej 26. Uzasadnieniem było: niespełnienie przesłanek wynikających z art. 14a 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w 14 przypadkach), brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku (w 8 przypadkach), nie uzupełnienie braków formalnych wniosku w odpowiedzi na wezwanie (w 3 przypadkach) lub fakt, że odpowiedź na wezwanie została nadana po terminie (w 3 przypadkach). 17 Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, w skład Izby Skarbowej wchodzi m.in. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) z siedzibą w Lesznie, które realizuje zadania związane m.in. z wydawaniem interpretacji indywidualnych oraz postanowień w zakresie interpretacji ogólnych. Izba Skarbowa wydała interpretacji indywidualnych (w tym: w 2012 r. oraz w I półroczu 2013 r.). 19 W tym 609 w 2012 r. oraz 273 w I półroczu 2013 r. 20 W tym 15 w 2012 r. oraz 1 w I półroczu 2013 r. 21 W tym 446 w 2012 r. oraz 238 w I półroczu 2013 r. 22 W okresie r. (I półrocze) wydanych zostało 499 orzeczeń WSA uchylających interpretacje, z tego 381 w 2012 r. oraz 118 w 2013 (I półrocze). 23 W tym 203 w 2012 r. oraz 86 w I półroczu 2013 r. 24 W tym 122 w 2012 r. oraz 39 w I półroczu 2013 r. 25 Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności BKIP, w I półroczu 2013 r. do Izby wpłynęło 118 orzeczeń WSA uchylających rozstrzygnięcie organu, stanowiąc 3,46% wydanych w tym czasie interpretacji indywidualnych postanowień - w 2012 r. oraz 8 - w I półroczu 2013 r. 7

8 [dowód: akta kontroli str , 1266] W okresie objętym kontrolą Izba wydała 787 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych 27. Głównymi przyczynami odmowy, zawartymi w postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania, było złożenie: wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez podmiot nie będący zainteresowanym w myśl art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa (424 przypadki), wniosku dotyczącego interpretacji przepisów niepodatkowych (252), wniosku dotyczącego konieczności prowadzenia postępowania dowodowego (43) oraz wniosku o dokonanie oceny prawidłowości stanowiska innych organów (38). [dowód: akta kontroli str. 1214, 1222, 1418] Analiza 10 spraw, w których nastąpiła odmowa wydania interpretacji wykazała, że uzasadnieniami postanowień o odmowie wszczęcia postępowania były: złożenie (w 3 przypadkach), wniosku o odroczenie lub przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniającego wymogów formalnych (art i 2 Ordynacji podatkowej). Instytucja odroczenia lub przywrócenia terminu usunięcia braków formalnych wniosków, nie jest objęta dyspozycją art. 14h Ordynacji podatkowej, wskazującego przepisy Ordynacji podatkowej, znajdujące zastosowanie do interpretacji indywidualnych. [dowód: akta kontroli str , ] Ponadto, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (w 2 przypadkach) dotyczył interpretacji przepisów niepodatkowych oraz w 5 przypadkach - nie był wniesiony przez osobę zainteresowaną (art. 14b 1 Ordynacji podatkowej). [dowód: akta kontroli str , ] 1.8. W okresie objętym kontrolą 28 do Izby Skarbowej wpłynęło łącznie 117 skarg 29, z których tylko 18 uznanych zostało za zasadne (lub częściowo zasadne) 30. [dowód: akta kontroli str ] W jednej skardze - zarzuty wobec pracownika Urzędu Skarbowego w Słupcy, pełniącego funkcję oskarżyciela skarbowego 31 dotyczyły m.in. nieuzasadnionego przedłużania postępowania przygotowawczego. Wnoszący skargę wskazał również fakt wydania w latach zaświadczeń o niezaleganiu przedsiębiorcy w podatkach, z jednoczesnym zaznaczeniem, że toczy się wobec tego podmiotu postępowanie karne skarbowe (mimo, że w dłuższym okresie czasu było ono zawieszone). Przedsiębiorca wskazał, że informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w wydanych zaświadczeniach miała negatywny wpływ na prowadzenie działalności oraz spowodowała brak możliwości korzystania z kredytu bankowego. Wskazał jednocześnie, że w 2008 r. zmuszony był w związku z tym spłacić zł kredytu obrotowego w ciągu jednego miesiąca oraz zatrudniając 27 z tego, 536 w 2012 r. oraz 251 w I półroczu 2013 r. 28 od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli, tj. 6 września 2013 r. 29 w tym 91 do Samodzielnego Oddziału Skarg i Wniosków (SW) oraz 26 - do Samodzielnego Referatu Kontroli Wewnętrznej (KW). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Skarbowej, zadaniami z zakresu m.in. prowadzenia ewidencji skarg i wniosków, załatwiania oraz koordynowania załatwiania skarg i wniosków oraz rozpatrywania środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie, zajmuje się Samodzielny Oddział Skarg i Wniosków (SW). W Izbie Skarbowej funkcjonuje również Samodzielny Referat Kontroli Wewnętrznej (KW) do zadań którego należy m.in. rozpatrywanie skarg i wniosków w trybie uregulowanym w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników Izby Skarbowej i nadzorowanych urzędów skarbowych oraz w zakresie rzetelności, staranności i terminowości realizowania przez nich zadań 30 w tym: 13 SW oraz 5 KW. 31 Skarga (KW) przedsiębiorcy z dnia r. a następnie, ponowienie skargi - z dnia r. (jako przejaw niezadowolenia z udzielonej przez dyrektora Izby Skarbowej odpowiedzi). 8

9 wówczas 70 pracowników - zwolnić 30 osób. We wszystkich 5 wnioskach o wydanie przedmiotowego zaświadczenia, jakie złożone zostały w latach , informacje o prowadzonych wobec przedsiębiorcy postępowaniach karnych skarbowych wyłączone zostały z zakresu przedmiotowego złożonych wniosków. Pomimo tego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy 4 - krotnie wydał zaświadczenie o niezaleganiu, zaznaczając jednocześnie, że toczy się postępowanie karne skarbowe (w jednym przypadku odmówiono wydania zaświadczenia o żądanej przez wnioskowanej treści). Mając na uwadze art. 306a 4 Ordynacji podatkowej, dyrektor Izby Skarbowej uznał za uzasadniony zarzut wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, niezgodnie z treścią żądania zawartego w złożonych wnioskach. [dowód: akta kontroli str ] W piśmie Izby Skarbowej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia r. wskazano, że nie jest prawdziwe stwierdzenie pracownika w stosunku do którego wniesiona została ww. skarga, iż nie miał on wpływu na zakres i treść wzorów formularzy wniosków o wydanie zaświadczenia, a także na ich formę, gdyż oprócz obowiązków oskarżyciela skarbowego, pełni on również funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. Zadaniem pełnomocnika jest bowiem zainicjowanie odpowiednich działań korygujących w celu niedopuszczenia do realizacji usługi niezgodnej np. z prawem, tj. wyeliminowanie z obiegu wzoru formularza, który wymusza w treści zaświadczenia zawarcie danych, o które nie wnioskowano. Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia został zmieniony i udostępniony podatnikom, natomiast wobec pracownika odpowiedzialnego za powstałą sytuację podjęte zostały działania dyscyplinujące. [dowód: akta kontroli str , ] Inne wniesione skargi (do KW), które zostały uznane za zasadne (lub częściowo zasadne) dotyczyły: nienależytego wykonywania obowiązków przez organ egzekucyjny w przedmiocie nieterminowego zakończenia postępowania egzekucyjnego 32, czynności poborcy skarbowego 33, oraz działań pracownika urzędu skarbowego 34. Skargi rozpoznane przez SW dotyczyły m.in.: wezwania do złożenia zeznania rocznego, pomimo wywiązania się z tego obowiązku 35, niewłaściwej formy odmowy zwrotu oprocentowania 36, niewykonania dyspozycji przesłania zaświadczeń VAT-25 za pośrednictwem poczty 37, wniosku o wydanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania w związku z wygaśnięciem zobowiązania wskutek zapłaty należnego podatku 38, nieudzielenia odpowiedzi na pismo 39, niezatwierdzenia deklaracji w systemie POLTAX i niedokonywania przypisów na karcie kontowej podatnika 40, przekazania zwrotu nadpłaty niezgodnie z dyspozycją podatnika 41, bezczynności 32 Skarga wniesiona w dniu r. (Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto). 33 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy Poznań Nowe Miasto). 34 Skarga z dnia r. (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu) oraz skarga wniesiona 5 marca 2012 r. (Urząd Skarbowy Poznań Winogrady). 35 Skarga wniesiona w dniu r. (Urząd Skarbowy w Gnieźnie). 36 Skarga z dnia r. (Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu). 37 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy w Złotowie). 38 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy w Gnieźnie). 39 Skarga r. (Urząd Skarbowy w Czarnkowie). 40 Skarga z dnia r. (Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu). 41 Skarga z dnia r. (US Poznań-Grunwald) oraz z dnia r. (Pierwszy urząd Skarbowy w Poznaniu). 9

10 organu 42, braku staranności działania i opieszałości w podejmowaniu czynności 43, zbyt długiego przetrzymywania zajętej ruchomości pomimo braku zaległości 44. [dowód: akta kontroli str ] W celu wyeliminowania nieprawidłowości będących przyczynami skarg oraz poprawy wizerunku, sprawności i efektywności działania administracji rządowej, Dyrektor Izby Skarbowej zalecił kierownikom podległych jednostek m.in. przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych, wnikliwych analiz akt postępowań podatkowych, wzmożenie działań w zakresie współpracy pomiędzy organami na terenie kraju, wnikliwą analizę w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W przypadku uznania skargi za zasadną, wyznaczany był siedmiodniowy termin do przekazania sprawozdań z podejmowanych lub podjętych działań naprawczych oraz z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. [dowód: akta kontroli str ] 1.9. W latach (I półrocze) Izba Skarbowa przeprowadziła 38 kontroli w podległych urzędach skarbowych 45, z tego 26 odnosiło się do przedmiotu niniejszej kontroli, m.in. w zakresie przestrzegania zasad ogólnych prawa podatkowego. Izba Skarbowa przeprowadziła również 5 kontroli wykonania zaleceń z wcześniej przeprowadzonych kontroli. Typując poszczególne urzędy do kontroli, kierowano się m.in. kryteriami zdefiniowanymi w Zadaniach dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa oraz w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. Izba kierowała się również terminem ostatniej kontroli kompleksowej w urzędzie, uzyskiwanymi miernikami oraz uwagami do pracy urzędu ze strony kontroli zewnętrznych. Wśród kontrolowanych urzędów znalazły się również te, na działalność których wpłynęło najwięcej skarg. [dowód: akta kontroli str ] Przestrzeganie przez organy podatkowe zasad wyrażonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 46 monitorowane było przez Izbę Skarbową w toku kontroli prowadzonych w urzędach skarbowych. Komórki kontroli podatkowej kontrolowane były m.in. w zakresie 9 tematów w 14 urzędach skarbowych. Składane przez naczelników urzędów skarbowych informacje o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania analizowane były przez koordynatorów kontroli a następnie weryfikowane i akceptowane przez Kierownika Oddziału Nadzoru 1. Ponadto, stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości omawiane były na naradach m.in. z naczelnikami urzędów skarbowych i kierownikami komórek kontroli podatkowej. [dowód: akta kontroli str ] Izba Skarbowa, w badanym przez NIK zakresie, kontrolowana była przez Ministerstwo Finansów w 2013 r. 47 Kontrola dotyczyła wydania interpretacji 42 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim). 43 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald). 44 Skarga z dnia r. (Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie). 45 w tym 22 w 2012 r. oraz 16 w I półroczu 2013 r. 46 Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm. 47 Kontrola przeprowadzona została w okresie od 7 do r. (okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli). W latach wcześniejszych, tj. w okresie od 2009 do 2012 r., przeprowadzone były przez Ministerstwo Finansów 2 kontrole nie związane z przedmiotem kontroli NIK, tj. w 2010 r. Prawidłowość prowadzenia gospodarki majątkowej w 2009 r. oraz w 2012 r. Wykonanie zadań obronnych w zakresie: planowania operacyjnego i programowania obronnego, przygotowania systemu kierowania, realizacja zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa (...)" 10

11 Ustalone nieprawidłowości indywidualnej w stosunku do wybranego podmiotu. Do dnia zakończenia kontroli NIK, do Izby Skarbowej nie wpłynął protokół z ww. kontroli. [dowód: akta kontroli str ] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W badanych postępowaniach odwoławczych stwierdzono przypadki przewlekłości w podejmowaniu pierwszej lub kolejnych czynności w toku postępowania. W ocenie NIK, przejawem braku należytej staranności było: - skierowanie wezwania do pełnomocnika (do wyjaśnienia braków formalnych związanych z pełnomocnictwem) dopiero po upływie 3 tygodni od wpływu odwołania do IS 48. [dowód: akta kontroli str , ] Zdaniem NIK, udzielone w tym zakresie wyjaśnienia nie stanowią wystarczającego uzasadnienia dla powyższych opóźnień. Złożoność i zawiłość całej sprawy nie może być każdorazowo usprawiedliwieniem dla okresów bezczynności na poszczególnych etapach postępowania odwoławczego. [dowód: akta kontroli str. 1084, , ,1127, ] 2. W sprawie nr PM/ /11/S/DWA 49 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zawiesił z urzędu postępowanie odwoławcze 50 na podstawie art pkt 2 Ordynacji podatkowej. Jako przyczynę zawieszenia postępowania wskazano, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd tj. do czasu rozpatrzenia sprawy prowadzonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) pod numerem C-372/10. Postępowanie to zostało podjęte z urzędu postanowieniem 51 z dnia r. W ocenie NIK, zawieszenie postępowania z przyczyn wyżej opisanych było bezpodstawne i przyczyniło się do przeszło 17-miesięcznej przewlekłości w załatwieniu postępowania odwoławczego. [dowód: akta kontroli str ] Naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych wyjaśnił, iż udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie prejudycjalne do ETS miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy nr PM/ /11/S/DWA, ponieważ zarzuty wskazane w odwołaniu były bezpośrednio związane z wątpliwościami sądu administracyjnego, który pytanie prejudycjalne w innej sprawie do ETS skierował. Tym samym, późniejsza odpowiedź ETS wpłynęła na zapadłe rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej. Podniósł również, iż WSA w Poznaniu 52, rozpatrując skargę podatnika w zawieszeniu postępowania nie dopatrzył się naruszenia przepisów proceduralnych. [dowód: akta kontroli str. 1164] 48 Sprawa nr PD-2/ /13/UKS. 49 Po zakończeniu postępowania odwoławczego sprawa była rozpatrywana przez WSA w Poznaniu - wyrok z dnia r. sygn. akt III SA/Po 747/ Postanowieniem nr P-3/ /10/DWA z dnia r. 51 Nr PM/ /12/P/DWA. 52 Wyrok z dnia r. sygn. akt III SA/Po 747/12. 11

12 NIK wskazuje na aprobowany szeroko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym pogląd, z którego wynika, iż okoliczność taka nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art pkt 2 Ordynacji podatkowej W 2 sprawach stwierdzono przypadki niewskazania w metryce sprawy czynności podjętych przez pracowników organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego, tj. czynności przesłuchania świadka (utrwalonej w protokole) przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany w dniu r. (Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił się z takim wnioskiem na podstawie art Ordynacji podatkowej) 54 oraz czynności sporządzenia protokołu na okoliczność zapoznania się strony ze zgromadzonym materiałem dowodowym 55. [dowód: akta kontroli str. 462, 629] W złożonych wyjaśnieniach, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (pion A) podniósł, że: ujęcie w metryce sprawy czynności przesłuchania świadka przez pracowników innego organu podatkowego nie było zasadne, gdyż protokół z tej czynności był zamieszczony w aktach sprawy i strona mogła się z nim zapoznać 56, stawienie się strony w Izbie Skarbowej i zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym było czynnością podjętą przez stronę, a nie przez organ prowadzący sprawę. Ponadto czynność ta nie miała wpływu na kształtowanie rozstrzygnięcia, zatem nie było podstaw do wykazywania tej okoliczności w metryce sprawy 57. [dowód: akta kontroli str , ] W ocenie NIK, udzielone w tym zakresie wyjaśnienia nie stanowią uzasadnienia dla powyższych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 171a 2 Ordynacji podatkowej, w treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu podatkowym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności, wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Niewątpliwie zatem, wszelkie czynności udokumentowane protokołami 58 spisanymi przez pracowników organu podatkowego są czynnościami, które winny być ujęte w metryce sprawy. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 marca 2012 r. nr PK4/8012/67/AAN/12/ Analiza badanych uzasadnień wyroków sądów administracyjnych wykazała, że: - w 3 badanych sprawach (WSA 59 ) powodem naruszenia procedury było nieprzestrzeganie (w sposób bezpośredni lub pośredni) przez Dyrektora Izby Skarbowej zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 122 Ordynacji podatkowej. - w 1 badanej sprawie (WSA 60 ) powodem naruszenia prawa materialnego była odmowa podatnikom prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT 61 (wcześniej z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT z 1993 r. 62 ), co naruszało w konsekwencji związaną z tym 53 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia r. I SA/Sz 14/06; wyrok WSA w Poznaniu z dnia r. III SA/Po 116/11; WSA w Poznaniu z dnia r. I SA/Po 60/12; wyrok NSA w Warszawie z dnia r. I FSK 166/ Sprawa nr P-1-1/4407-UKS-18/10/MK. 55 Sprawa nr PT-1/ /11/IM. 56 Sprawa nr P-1-1/4407-UKS-18/10/MK. 57 Sprawa nr PT-1/ /11/IM. 58 Zgodnie z art Ordynacji podatkowej, organ podatkowy sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 59 I SA/Po 1023/12; I SA/Po 280/12; I SA/Po 138/ I SA/Po 1023/ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U r. Nr 177, poz ze zm.). 62 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U r. Nr 11, poz. 50, ze zm.). 12

13 przepisem zasadę neutralności podatku VAT. Stwierdzono, że w sprawach tych zasadniczym problemem w interpretacji przepisu art. 86 ustawy o VAT przez organy podatkowe jest akcentowana w sądownictwie administracyjnym potrzeba uwzględniania wykładni prawa wspólnotowego wynikającej z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. NIK ocenia ww. działania jako nierzetelne. [dowód: akta kontroli str ] 5. W zakresie interpretacji uchylonych wyrokami sądów, szczegółowemu badaniu poddano 10 losowo wybranych spraw 63 uchylonych przez WSA. Analiza wniosków podatników o wydanie interpretacji oraz uzasadnień wyroków wykazała, że: w 2 sprawach 64 stwierdzono przypadki pomijania przez Dyrektora Izby Skarbowej orzecznictwa sądów administracyjnych a w 1 sprawie 65 Trybunału Sprawiedliwości UE. w 2 sprawach 66 stwierdzono przypadki nie odnoszenia się w wydanych interpretacjach do części argumentacji przedstawionej przez podatnika lub powoływanego przez niego orzecznictwa. NIK ocenia ww. działania jako nierzetelne. Uwagi dotyczące badanej działalności [dowód: akta kontroli str ] 1. W trakcie kontroli stwierdzono przypadek wystąpienia rozbieżnych interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 67 oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 68 dotyczących zasad wystawiania not korygujących przez podmioty (przejmujące) będącymi następcami prawnymi innych podmiotów gospodarczych (przejmowanych) z zastosowaniem sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, o której mowa art i 2 Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w swojej interpretacji stwierdził bowiem, iż podmiot przejmujący może wystawić notę korygującą zmieniającą dane podmiotu przejmowanego widniejącego na fakturze. Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w swojej interpretacji stwierdził, że sytuacja taka jest niedopuszczalna, a zmiana nazwy podmiotu przejmowanego może nastąpić tylko na podstawie faktury korygującej. Zgodnie z wyjaśnieniami Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, kierującej Biurem Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie (BKIP), przyczyną rozbieżnej interpretacji w tym zakresie jest to, iż stany faktyczne w obu interpretacjach nie są do końca tożsame. W ocenie NIK, wyjaśnienia te nie stanowią uzasadnienia dla wydania rozbieżnych interpretacji, gdyż ewentualne różnice w stanie faktycznym w obu sprawach nie mają znaczenia do oceny istoty sprawy, a więc odpowiedzi na pytanie, czy spółka przejmująca może wystawić noty korygujące w sytuacjach opisanych we wnioskach o udzielenie interpretacji. [dowód: akta kontroli str ] Publikacja wszystkich interpretacji indywidualnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacji Podatkowej (SIP), nadzorowanego przez Ministerstwo Finansów. Pracownicy BKIP, odpowiedzialni za opracowanie projektu interpretacji indywidualnej, przed przekazaniem do zamieszczenia jej w bazie SIP, zobowiązani 63 I SA/Wr 1229/12; I SA/Po 455/12; I SA/Po 679/12; I SA/Po 529/12; I SA/Po 407/12; I SA/Po 714/12;I SA/Wr 1487/12; I SA/Po 144/13; I SA/Wr 18/13; I SA/Wr 1146/ I SA/Po 455/12; I SA/Po 679/ I SA/Wr 18/ I SA/Po 714/12; I SA/Po 144/ Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2012 r. nr ILPP2/ /12-5/Akr. 68 Interpretacja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2011 r. nr IBPP3/ /11/AM. 13

14 są sprawdzić 69, czy w bazie nie występuje odmienna interpretacja indywidualna udzielona w tożsamym stanie faktycznym i prawnym. Na moment wydawania ww. interpretacji, zgodnie z wyjaśnieniem, nie została znaleziona w bazie SIP interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, a rozstrzygnięcie zostało oparte na 3 innych zamieszczonych w bazie SIP interpretacjach 70. [dowód: akta kontroli str ] W wyjaśnieniach podano również, że obecnie w bazie SIP umieszczonych jest łącznie ponad sto osiemdziesiąt tysięcy interpretacji indywidualnych, a zastosowana w systemie wyszukiwarka nie jest doskonała, ponieważ wyszukiwanie danej interpretacji polega na wprowadzeniu do systemu ( ) słów kluczowych. Natomiast dobór tych słów uzależniony jest od indywidualnej, subiektywnej oceny danego pracownika. Powoduje to, ten skutek, że nie zawsze przed przekazaniem interpretacji do zamieszczenia w bazie SIP zidentyfikowanie wszystkich tożsamych interpretacji jest możliwe. [dowód: akta kontroli str ] W okresie objętym kontrolą Izba Skarbowa skierowała do Ministerstwa Finansów 30 pism dotyczących rozbieżności w wydanych interpretacjach, tj. 15 w 2012 r. oraz 15 w I półroczu 2013 r. [dowód: akta kontroli str ] 2. W 4 badanych sprawach 71 stwierdzono, iż w postanowieniach wydanych na podstawie art Ordynacji podatkowej 72, organ podatkowy zamieszczał pouczenie informujące stronę o tym, iż siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego biegnie, bądź liczy się od dnia doręczenia tegoż postanowienia. Tymczasem, z przepisu art Ordynacji podatkowej jednoznacznie wynika, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem, termin siedmiodniowy do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego należy liczyć od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego postanowienia i takie pouczenie winno być zawarte w postanowieniach kierowanych do podatnika. [dowód: akta kontroli str , , , ] W wyjaśnieniach, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (pion A) podniósł, że z uwagi na to, iż w treści zawiadomienia przesyłanego na podstawie art. 200 Ordynacji podatkowej, nie jest możliwe wskazanie daty upływu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego - uzasadnionym jest informowanie strony postępowania o zdarzeniu, które wyznacza początek biegu terminu wynikającego z tego przepisu. [dowód: akta kontroli str. 1100, , 1137, 1142, ] Zdaniem NIK, organ podatkowy, poza określeniem zdarzenia, które wyznacza początek biegu terminu, winien wprost wskazać dzień, od którego ów termin należy liczyć, a w przypadku postanowień wydanych w trybie art. 200 Ordynacji 69 zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr AP10/0683/351/BOQ/2010/10548 z dnia r. 70 IBPP1/443-54/10/AZb z r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach), IPPP2/ /12-2/KOM z r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) oraz ILPP2/ /12-4/AK z r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu). 71 Postępowanie odwoławcze: P-1-1/4407-UKS-18/10/MK, PT-1/ /11/IM,PD-4/ /13/N/UKS, PT-1/ /13/UKS/MS. 72 Art Ordynacji podatkowej stanowi, że:,,przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 14

15 podatkowej, dniem tym nie jest dzień doręczenia (jak informowano w postanowieniach IS), tylko dzień następny po dniu doręczenia postanowienia zgodnie z art Ordynacji podatkowej. 3. Na podstawie badania 10% pozycji w rejestrach wydanych interpretacji indywidualnych (tj pozycji) stwierdzono, że interpretacje wydawane zostały przede wszystkim (66%) w terminie 3 miesięcy lub w terminie zbliżonym do 3-miesięcznego. W 16% analizowanych sprawach wydane one zostały w terminie dłuższym niż 3 miesiące (lecz wcześniej dokonywane były określone czynności, np. wezwania do uzupełnienia). W pozostałych zakresach czasowych, interpretacje wydawane były w następujących proporcjach: w terminie 1-1,5 miesiąca 4% wydanych interpretacji, w terminie 1,5-2 miesięcy 3%, w terminie 2-2,5 miesiąca 6% oraz w terminie od 2,5 miesiąca-3 miesięcy 5%. [dowód: akta kontroli str ] Wicedyrektor Izby Skarbowej kierująca BKIP wyjaśniła, że interpretacje indywidualne wydawane są bez zbędnej zwłoki, termin ten jest jednak często zbliżony do dnia w jakim upływa termin 3 - miesięczny od wpływu wniosku, ze względu na bardzo duże obciążenie pracą osób zajmujących się wydawaniem pisemnych interpretacji i załatwianiem wniosków podatników. Zdarzają się też sporadycznie przypadki załatwienia sprawy w terminie krótszym niż upływ trzeciego miesiąca ( ), ale dotyczy to głównie wniosków w zakresie spraw prostych i nieskomplikowanych, w odniesieniu do których pracownik ma już wzór w postaci wydanej interpretacji. W latach r. (I półrocze), wydanych zostało interpretacji indywidualnych. Pracownicy oprócz interpretacji przygotowują również postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia czy też o umorzeniu postępowania. W wydziałach ds. interpretacji załatwiane są także sprawy odwoławcze czyli wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zażalenia na postanowienia oraz odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych. Pracownik w 2012 r., zgodnie z wyjaśnieniem, dziennie załatwiał 0,83 spraw (interpretacje + postanowienia + sprawy odwoławcze). Na kierownika przypadało 4,52 sprawy, a na naczelnika 20,34 spraw dziennie. Wicedyrektor natomiast podpisywał dziennie w 2012 r. 34,05 sprawy. W związku z tym, zgodnie z wyjaśnieniem, na załatwienie 1 sprawy pracownik miał w 2012 r. 1,2 dnia 73, co oznacza znaczne, często na granicy możliwości wydawania interpretacji w ustawowym terminie obciążenie pracowników. W wyjaśnieniach wskazano również, że przygotowanie przez pracownika interpretacji wymaga od niego dodatkowo wykonania wielu (w tym technicznych) czynności 74. Pracownicy przygotowują również dokumentację zgłaszającą do Ministerstwa Finansów interpretacje rozbieżne i wątpliwe, zapytania przed wydaniem interpretacji oraz zapytania o zasadność wniesienia skargi kasacyjnej. Naczelnicy wydziałów interpretacji opiniują ponadto projekty interpretacji przesyłane przez pozostałe Biura KIP oraz problemy zgłaszane przez Liderów Sieci Infolinii. W wyjaśnieniach podkreślono, że w latach r. (I półrocze) nie miała miejsca w BKIP w Lesznie tzw. interpretacja milcząca. [dowód: akta kontroli str ] 73 Odpowiednio w I półroczu 2013 r. wydano interpretacji, 805 postanowień oraz załatwiono 561 spraw odwoławczych. Statystycznie oznacza to, że pracownik załatwiał dziennie 0,79 spraw, czyli na załatwienie 1 sprawy, zgodnie z wyjaśnieniem, miał 1,27 dnia, na kierownika przypadało dziennie 4,28 spraw, na naczelnika 19,25, natomiast na Wicedyrektora kierującego BKIP w Lesznie do podpisu przypadało 32,01 spraw. 74 Dodatkowe czynności związane z przygotowaniem przez pracownika interpretacji, to: sprawdzenie uiszczenia opłaty przez wnioskodawcę, wypełnienie analizy sprawy, sprawdzenie istnienia w SIP interpretacji tożsamych i rozbieżnych, przygotowanie ewentualnego wezwania do uzupełnienia wniosku. Natomiast po podpisaniu interpretacji: usunięcie danych osobowych oraz przekazanie interpretacji do umieszczenia w SIP, przygotowanie akt sprawy do archiwizacji oraz obsługa systemu kancelaria. 15

16 Ocena cząstkowa 4. Wezwania o uzupełnienie wniosku w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, kierowane były niedługo przed upływem terminu do jej wydania. W 10 analizowanych sprawach wezwania do uzupełnienia wniosku kierowane były w przedziale od 3 dni do 14 dni przed upływem terminu do wydania interpretacji. [dowód: akta kontroli str , ] Wicedyrektor Izby Skarbowej kierująca BKIP wyjaśniła, że późne wzywanie podatników do uzupełnienia wniosku, spowodowane jest co do zasady, zbyt dużym obciążeniem pracą osób opracowujących sprawy. W 2012 r. oraz w I półroczu 2013 r. przygotowano i wysłano łącznie wezwań do uzupełnienia wniosków, co oznacza, że 44,8% (w 2012 r.) oraz 46,91% (w I półroczu 2013 r.) wniosków wymagało uzupełnienia. W wyjaśnieniach podkreślono, że przygotowując wezwanie do uzupełnienia wniosku, pracownik musi mieć merytorycznie przemyślane rozstrzygnięcie wniosku oraz przeanalizowany SIP pod kątem interpretacji tożsamych, aby wiedzieć w jaki sposób przygotować projekt wezwania i o jakie elementy strona powinna uzupełnić wniosek. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniem często zdarza się, że potrzeba wezwania ( ) pojawia się dopiero na etapie weryfikowania projektu interpretacji przez kierownika lub też naczelnika. [dowód: akta kontroli str ] Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Opis stanu faktycznego 2. Stosowanie przez organy podatkowe instytucji mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. 1. W okresie objętym kontrolą, Izba Skarbowa podjęła działania informacyjne i edukacyjne w celu przybliżenia podatnikom wiedzy z zakresu rozliczeń podatkowych oraz zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych, polegające m.in. na prowadzeniu ogólnopolskich kampanii społecznych Nie bądź jeleń, weź paragon, Akcja szybki PIT, Nie daj się nabrać, zanim podpiszesz oraz Z naszych podatków dla nas. W ramach prowadzonych działań w zakresie kampanii Szybki PIT nawiązana została m.in. współpraca z mediami 75, urzędy skarbowe zobowiązane zostały do utworzenia punktów informacyjnych jak również organizowano spotkania z podatnikami, Drzwi otwarte oraz przekazano do urzędów skarbowych opracowane przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjne. W ramach kampanii informacyjnej przeprowadzonej wspólnie z Radiem Merkury i Radiem Emaus przeprowadzone zostały dyżury redakcyjne w zakresie podatku dochodowego. Z telewizją WTK zorganizowane były również wieczory podatkowe połączone z dyżurem ekspertów z Izby Skarbowej. Izba Skarbowa współpracowała z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz organizacjami skupiającymi osoby niepełnosprawne, z uczelniami wyższymi, jak również z ośrodkami (wspierania przedsiębiorczości, szkoleniowo-doradczym) w celu zachęcania różnych grup społecznych do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. [dowód: akta kontroli str ] 75 Polska The Times Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, Radio Merkury, Radio Emaus, Radio Tok FM, Telewizja TVK Winogrady, Poznańska Telewizja WTK, TVP3, Ratajska Telewizja Kablowa, TVN portal mmpoznan.pl. 16

17 2. Izba Skarbowa w Poznaniu w 2010 r. zawarła z 39 urzędami skarbowymi porozumienie w zakresie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia jednolitego systemu zarządzania jakością w jednostkach administracji podatkowej województwa wielkopolskiego. Celem porozumienia było usankcjonowanie podjętych dotychczas wspólnych działań urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Izby Skarbowej w Poznaniu, mających na celu wdrożenie w tych jednostkach jednolitego systemu zarządzania jakością (SZJ) oraz określenie kierunków dalszych działań na rzecz realizacji ww. celu. Do porozumienia nie przystąpił jeden urząd skarbowy 76 który, zgodnie w wyjaśnieniem Wicedyrektora Izby Skarbowej (pion A), uczestniczy w realizacji zadań wynikających z porozumienia, lecz z uwagi na to że posiada od 2005 r. certyfikat systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2008, nie wdraża SZJ. Dostosowanie do wymagań porozumienia, zgodnie z wyjaśnieniem, nastąpi po utracie certyfikatu ISO. [dowód: akta kontroli str ] W związku z obowiązywaniem ww. porozumienia utworzonych zostało 14 zespołów koordynujących, które zidentyfikowały i opisały procesy w ramach 14 makroprocesów, oraz jeden - weryfikujący pracę pozostałych zespołów. [dowód: akta kontroli str , ] W związku z pismem skierowanym przez Izbę Skarbową 77 do naczelników urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego, wyznaczone zostały ostateczne terminy zakończenia prac związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością 78. Zadania od nr 1 do 16 oraz 18 i 19 zostały już zrealizowane. Terminy zakończenia pozostałych zadań (nr oraz 24-36) wyznaczone zostały od IV kwartału 2011 r. do I kwartału 2013 r., z tego 3 zadania (nr 33 nagradzanie za podejmowane działania projakościowe, nr 34 baza dobrych praktyk oraz nr 35 doskonalenie, w tym benchmarking) określone zostały jako działania bezterminowe. [dowód: akta kontroli str ] 3. Izba Skarbowa dokonała podsumowania i analizy zebranych w województwie danych z badania ankietowanego, dotyczącego poziomu zadowolenia ze świadczonych usług. Ogólna ocena działalności administracji podatkowej w skali województwa wielkopolskiego kształtowała się na poziomie 95,12% (I półrocze 2012 r.), 95,65% (II półrocze 2012 r.) oraz 97,16% (I półrocze 2013 r.). Uzyskane wyniki wpisane zostały na platformę sprawozdawczą, ułatwiającą analizę zebranych wyników. [dowód: akta kontroli str ] 4. W kontrolowanym okresie, do IS wpłynęły 2 odwołania od decyzji naczelników urzędu skarbowego odmawiających podatnikowi nadania numeru NIP. W jednym przypadku 79 powodem odmowy nadania numeru NIP było posiadanie przez podatnika tzw. wirtualnego biura. W sprawie tej naczelnik urzędu skarbowego odmawiając nadania numeru NIP, jako podstawę prawną, wskazał art. 8c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 80. Dyrektor IS 81 stwierdził niedopuszczalność odwołania na podstawie art pkt 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na to, iż pełnomocnik 76 Urząd Skarbowy w Czarnkowie. 77 Pismo nr SW/ /11, z dnia r. 78 Pismo nr SW/ /11, z dnia r. 79 Sprawa nr SW/ / Dz. U. z 2012 r., poz Postanowienie z dnia r. 17

18 Ustalone nieprawidłowości strony (pomimo wezwania organu) nie złożył pełnomocnictwa. Podatnik nie wniósł skargi do WSA. [dowód: akta kontroli str ] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Zgodnie ze sprawozdaniem za II kwartał 2013 r. z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością (SZJ) w urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz w Izbie Skarbowej, nie zrealizowane zostały przez Izbę Skarbową zadania: nr 17 (opracowanie i wdrożenie instrukcji opracowywania i nadzorowania dokumentów), nr 27 (wewnętrzne audyty jakości) oraz nr 36 (zgłoszenie urzędu do procedury certyfikacji), podczas gdy terminy zakończenia tych zadań wyznaczone zostały odpowiednio na IV kwartał 2011 r., 30 listopada 2012 r. oraz I kwartał 2013 r. [dowód: akta kontroli str , ] Wicedyrektor Izby Skarbowej (pion A) wyjaśnił, że ( ) Instrukcja opracowywania i nadzorowania dokumentów prawa wewnętrznego jest przygotowywana do wdrożenia, podobnie jak pozostała dokumentacja Systemu (projekty instrukcji zweryfikowane przez radcę prawnego w lipcu 2012 r.), jednakże w związku z zapisami instrukcji konieczne było wprowadzenie zmian w systemie aktów prawa wewnętrznego Izby Skarbowej w Poznaniu. Zmianę taką przewidziano w projekcie zmiany regulaminu organizacyjnego, w zakresie którego prace są obecnie w toku ( ) [dowód: akta kontroli str ] 2. Urzędy skarbowe, które przystąpiły do porozumienia w zakresie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia jednolitego systemu zarządzania jakością, nie zakończyły (na koniec I półrocza 2013 r.) zadań z zakresu systemu zarządzania jakością, pomimo upływu terminu wskazanego w harmonogramie przekazanym przez Izbę Skarbową do Ministerstwa Finansów w dniu r., tj. zadania nr 20 (sformułowanie karty wyników), nr 21 (opracowanie pozostałej dokumentacji), nr 24 (określenie odpowiedzialności i uprawnień) oraz nr 25 (wdrożenie SZJ) 82, nr 26 (opracowanie Przewodnika jakości ) 83, nr 27 (wewnętrzne audyty jakości) 84, nr 28 (działania korygujące i zapobiegawcze) 85, nr 29 (badanie zadowolenia klienta zewnętrznego, pracowników oraz innych stron) 86, nr 30 (samoocena i realizacja działań doskonalących) 87, nr 31 (Przegląd SZJ) 88, nr 32 (prezentacja działań jakościowych) 89. Terminy zakończenia ww. zadań, zgodnie z harmonogramem określone zostały na IV kwartał 2011 r. (zadanie nr 24), I kwartał 2012 r. (nr 20, 21, 26), 31 maj 2012 r. (nr 25), III kwartał 2012 r. (nr 29, 30), 30 listopad 2012 r. (nr 27), 31 styczeń 2013 r. (nr 31), I kwartał 2013 r. (nr 32) oraz 31 marzec 2013 r. (nr 28). [dowód: akta kontroli str , ] Wicedyrektor Izby Skarbowej (pion A) wyjaśnił, że wśród urzędów skarbowych, które nie zrealizowały w terminie zadań wynikających z harmonogramu znalazły się 82 Urząd Skarbowy Poznań-Wilda. 83 Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald. 84 Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski, Kępno. 85 Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski, Kępno, Poznań-Grunwald, Wolsztyn. 86 Urząd Skarbowy Kępno. 87 Urząd Skarbowy Kępno, Ostrzeszów, Poznań-Grunwald, Poznań-Wilda, Słupca, Śrem, Wolsztyn, II WUS Kalisz. 88 Urząd Skarbowy Kościan, Ostrzeszów, Poznań-Grunwald, I US w Poznaniu, Poznań-Wilda, Słupca, Śrem, Wolsztyn. 89 Urząd Skarbowy Gostyń, Jarocin, II US Kalisz, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła, Poznań-Grunwald, Poznań- Nowe Miasto, Poznań-Winogrady, Poznań-Wilda, Słupca, Szamotuły, Śrem, Wolsztyn, Pleszew, I WUS Poznań, II WUS Kalisz. 18

19 Ocena cząstkowa urzędy, które wcześniej nie miały systemu zgodnego z normą ISO (ponad 1/3 wielkopolskich urzędów skarbowych przystępując do porozumienia, posiadała lub była w trakcie starań o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z norma ISO 9001). Ponadto w wyjaśnieniach wskazano na niedoskonałość formy i treści sprawozdań w zakresie realizacji wdrażania SZJ (w szczególności w zakresie przewidzianych w sprawozdaniu jedynie dwóch stanów realizacji wykonane/niewykonane oraz w zakresie momentu uznania zadania stałego i powtarzającego się - jako wykonanego), nastręczające trudności z udzieleniem przez urzędy odpowiedzi na pytanie, czy zadanie już zostało zrealizowane. Ponadto, w 2012 r., urzędy i izby skarbowe stanęły przed koniecznością wdrożenia kolejnych 2 systemów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 90 oraz standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 91, dla których, wprowadzono nieprzekraczalne terminy, a zatem realizacja tych zadań, zgodnie z wyjaśnieniem, miała pierwszeństwo przed zadaniami wynikającymi z wewnętrznie przyjętych harmonogramów SZJ. Koniecznym było również dokonanie przeglądu dokumentacji i procedur SZJ w celu dostosowania ich do wymagań ww. systemów. [dowód: akta kontroli str ] Izba Skarbowa zaproponowała bardziej opisową propozycję sprawozdania, przesyłając ją w październiku 2012 r. do Ministerstwa Finansów. [dowód: akta kontroli str ] W trakcie kontroli NIK, harmonogram wdrożenia SZJ został przez Izbę Skarbową zaktualizowany i przekazany do wielkopolskich urzędów skarbowych. Ostateczne terminy w nich wskazane to r., natomiast zgłoszenie urzędu do procedury certyfikacji po realizacji wszystkich zadań (od 1 do 31). [dowód: akta kontroli str , ] Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Wnioski pokontrolne IV. Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 92, wnosi o: 1) wyeliminowanie nieuzasadnionych przerw pomiędzy poszczególnymi czynnościami w postępowaniach odwoławczych, 2) prowadzenie metryk spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Ministerstwa Finansów, 3) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości wskazanych przez sądy administracyjne w decyzjach i interpretacjach podatkowych. 90 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia r. nr AP15/0683/4/ESF/2012/BOC Zarządzenie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia r. 92 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 19

20 Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Poznań, dnia 20 grudnia 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Dyrektor z up. Tomasz Nowiński wicedyrektor 20

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-017-01/2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/039/LGD Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli I. Dane identyfikacyjne kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha Warszawa, 24 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.4.2017.IK Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4111-003-01/2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/14/006 Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 5.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Leszno, 2016 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji podatkowej za 2015 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice Warszawa, 09 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.3.2016.IK Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1 26-900 Kozienice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków Przyjmowanie skarg i wniosków ZARZĄDZENIE NR 2/2002 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół w Rajbrocie z dnia 16. listopada 2009 REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 11/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r.

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. 1 Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 W okresie objętym sprawozdaniem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 listopada 1995 r. III ARN 50/95

Wyrok z dnia 9 listopada 1995 r. III ARN 50/95 Wyrok z dnia 9 listopada 1995 r. III ARN 50/95 Nie jest dopuszczalne umorzenie postępowania w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej jeżeli w trakcie toczącego się postępowania należność z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 77/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku D.

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 stycznia 2002 r. III RN 178/00

Wyrok z dnia 17 stycznia 2002 r. III RN 178/00 Wyrok z dnia 17 stycznia 2002 r. III RN 178/00 Przepisy art. 54 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie mają zastosowania, gdy podatnik jest

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach ZARZĄDZENIE NR 0161/ 13 /09 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W TYCHACH z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia lipca 2011 r. LLU-4101-10/03/2011 P/11/163 Pan Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 63/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG-4101-14-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 14 stycznia 2011 r. LGD-4101-032-01/2010 P/10/131 Pan Władysław Wróbel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA 1 Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MIR sp. z o.o. z siedzibą: ul. Słoneczna 37 Rudnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-026-03/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo