Polska Platforma eintegracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Platforma eintegracji"

Transkrypt

1 Polska Platforma eintegracji Łukasz Nikitin Dariusz Woźniak SMWI, 2007

2 eintegracja E-integracja oznacza działania mające na celu stworzenie integracyjnego społeczeństwa informacyjnego, to znaczy społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich. Jej celem jest umoŝliwienie kaŝdej zainteresowanej tym osobie pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym, niezaleŝnie od jej ewentualnego upośledzenia społecznego czy indywidualnego. e-integracja jest równieŝ konieczna z przyczyn ekonomicznych, poniewaŝ umoŝliwi pełne urzeczywistnienie potencjału społeczeństwa informacyjnego w zakresie wzrostu produktywności i zmniejszenia kosztów wykluczenia społecznego oraz upośledzenia ekonomicznego. Za Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Europejska inicjatywa i2010 na rzecz e-integracji, Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym, KOM(2007)694, listopad

3 Po co Platforma? Kwestia e-integracji w sposób bardzo silny wiąŝe się ze społeczeństwem informacyjnym oraz technologiami informacji i komunikacji, ale obok aspektów technicznych, które zazwyczaj wysuwa się na plan pierwszy dyskutując o społeczeństwie informacyjnym, dla e-integracji równie waŝne są aspekty socjologiczne, psychologiczne, prawne, czy organizacyjne. W odpowiedzi na powyŝsze wyzwania Stowarzyszenie Miasta w Internecie zainicjowało zawiązanie Polskiej Platformy e-integracji inicjatywy, która połączyłaby przedstawicieli nauki, administracji publicznej, sektora ICT oraz organizacji pozarządowych na rzecz realizacji wspólnych działań badawczych i wdroŝeniowych wspierających e-integrację. W dotychczasowych spotkaniach partnerów Polskiej Platformy e-integracji uczestniczyli aktywnie między innymi przedstawiciele KGHM Polska Miedź, Microsoft Polska, PROKOM Software, ABG SPIN, Instytutu Systemów Sterowania, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, IPPT PAN, czy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 3

4 Priorytety badawcze Platformy Strategiczna agenda badawcza Polskiej Platformy eintegracji zawiera 3 priorytety, 10 celów oraz 19 zadań. Priorytety: Priorytet 1. Zapewnienie wysokiej jakości i zwiększenie dostępności usług socjalnych państwa Priorytet 2. Zapewnienie sprzyjających warunków dla dynamizacji zmarginalizowanego kapitału ludzkiego w procesie rozwoju gospodarki wiedzy Priorytet 3. Rozwój e-usług na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym. 4

5 Wysoka jakość i zwiększenie dostępności usług socjalnych państwa Cel 1. Efektywna i przyjazna pomoc społeczna. Zadanie 1. Przeprowadzenie badań nad prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi uwarunkowaniami dla zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych uŝytkowanych przez podmioty publiczne świadczące pomoc społeczną w Polsce oraz integracji zasobów wiedzy tych organizacji. Zadanie 2. Przeprowadzenie badań nad systemem mobilnego wsparcia pracowników socjalnych rozwiązaniem technicznym pozwalającym na wykonywanie znaczącej części zadań administracyjnych w terenie w oparciu o wykorzystanie urządzeń komunikacji mobilnej. Cel 2. Lepsza opieka nad dzieckiem i rodziną. Zadanie 3. Przeprowadzenie badań nad prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi uwarunkowaniami dla powstania systemu zintegrowanego monitoringu dzieci i rodzin w kryzysie. System ten powinien między innymi udostępniać - świadczącym pomoc osobom i instytucjom - uporządkowaną informację ułatwiającą tę pomoc, wspierać współpracę tych osób i instytucji, ułatwiać i przyspieszać niektóre czynności związane z pomocą, poprzez przeniesienie ich do środowiska komunikacji elektronicznej. 5

6 Zapewnienie sprzyjających warunków dla dynamizacji zmarginalizowanego kapitału ludzkiego [1/3] Cel 1. Ludzie dobrze przygotowani do udziału w rynku pracy. Zadanie 4. Przeprowadzenie badań nad środowiskami dla pracy grupowej na odległość integrującymi rozwiązania techniczne stosowane zazwyczaj niezaleŝnie wirtualne biuro, bazy wiedzy (indeksacja dokumentów wokół formalnej reprezentacji wiedzy, wyszukiwanie pełnotekstowe, w oparciu o metadane oraz kontrolowane zdania języka naturalnego), wspólna praca nad dokumentami tekstowo-graficznymi, fora dyskusyjne, komunikatory, transmisja obrazu i dźwięku. Zadanie 5. Promowanie rozwiązań dla telepracy we współpracy z władzami publicznymi. Zadanie 6. Przeprowadzenie badań nad rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi w sposób atrakcyjny i rzeczywisty opisywać oczekiwania pracodawców, a potencjalnym pracownikom sprawdzić swoje przygotowanie do wypełniania określonych zadań (między innymi wykorzystanie multimediów oraz technologii gier, w tym technik nauczania opartych na grach). 6

7 Zapewnienie sprzyjających warunków dla dynamizacji zmarginalizowanego kapitału ludzkiego [2/3] Cel 2. Integracja społeczna, kulturowa i ekonomiczna migrantów zarobkowych. Zadanie 7. Przeprowadzenie badań nad szczególnymi potrzebami informacyjnymi Polaków migrujących zarobkowo oraz cudzoziemców szukających pracy w Polsce, z punktu widzenia uwarunkowań prawnych, finansowych i kulturowych. Zadanie 8. Przeprowadzenie badań nad uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi uruchomienia usług publicznych świadczonych poprzez Internet Polakom mieszkającym za granicą (w tym wykorzystanie aktualnie budowanej infrastruktury dla świadczenia usług elektronicznych np. projektu epuap). Cel 3. Przyjazne warunki dostępu do informacji dla osób niepełnosprawnych i starszych. Zadanie 9. Przeprowadzenie badań nad aktualnym stanem uwarunkowań prawnych w Polsce dla przezwycięŝania technicznych barier i trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne oraz innych ludzi, którzy próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym oraz przygotowanie rekomendacji dla zmian w tym zakresie. Badania te winny objąć integrację działań standaryzacyjnych europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO) oraz zasad tak zwanego projektowania uniwersalnego (DFA Design for All). Zadanie 10. Identyfikacja, wspieranie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, które sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi. 7

8 Zapewnienie sprzyjających warunków dla dynamizacji zmarginalizowanego kapitału ludzkiego [3/3] Cel 4. Zwiększenie obywatelskiego zaangaŝowania Polaków w sprawy publiczne. Zadanie 11. Przeprowadzenie badań nad prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi uwarunkowaniami dla umoŝliwienia głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz w referendach poprzez Internet. Badania powinny objąć równieŝ analizę potrzebnych zasobów treści, które wspomagałyby przeprowadzenie wyborów z wykorzystaniem Internetu.. Cel 5 - Efektywne modele organizacyjno-ekonomiczne zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach słabo rozwiniętych strukturalnie. Zadanie 12. Przeprowadzenie badań nad aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi dla organizacji inicjatyw publicznych sprzyjających zwiększeniu penetracji sieci szerokopasmowych na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Badania te powinny objąć równieŝ prawne uwarunkowania dla partnerstwa publiczno-prywatnego w tym zakresie. Zadanie 13. Przeprowadzenie badań nad modelowymi rozwiązaniami prawnoorganizacyjnymi i technicznymi, które w aktualnym stanie rynkowym i technicznym pozwoliłyby na zwiększenie penetracji sieci szerokopasmowych w Polsce na określonych typach obszarów o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Badania te winny objąć moŝliwości w zakresie pobudzania i koncentracji popytu, dotacje, poŝyczki, ulg podatkowych, inwestycje bezpośrednie, ingerencje w zakresie konkurencji. 8

9 Rozwój e-usług na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym [1/3] Cel 1. Efektywne przygotowywanie i wdraŝanie projektów społeczeństwa informacyjnego na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym. Zadanie 14. Przeprowadzenie badań nad metodyką przygotowywania projektów społeczeństwa informacyjnego, które wspierałyby e - Integrację na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym. W szczególności metodyka ta powinna objąć pełny cykl przygotowań i realizacji projektów w ramach aktualnych uwarunkowań prawnych funduszy strukturalnych (analiza uwarunkowań, działania organizacyjne i prawne, konstrukcja dokumentacji, sposób monitorowania i raportowania), podkreślając aspekty eintegracji w lokalnych i regionalnych, modelowych i innowacyjnych projektach społeczeństwa informacyjnego. Zadanie 15. Upowszechnienie metodyki przygotowywania projektów społeczeństwa informacyjnego, które wspierałyby e-integrację na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym oraz promowanie realizacji projektów modelowych. 9

10 Rozwój e-usług na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym [2/3] Cel 2. Mikro przedsiębiorstwa z obszarów zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym wykorzystują technologie teleinformatyczne. Zadanie 16. Przeprowadzenie badań nad moŝliwością tworzenia w Polsce portali społecznościowych skierowanych do lokalnych i subregionalnych mikro przedsiębiorców na terenach wiejskich. Badania te powinny objąć aspekty socjologiczne, organizacyjne, ekonomiczne, techniczne oraz wskazywać na potrzebne zasoby treści, narzędzia komunikacji oraz moŝliwości wiązania działań wirtualnych oraz rzeczywistych. Zadanie 17. Przeprowadzenie badań nad moŝliwościami działania sieci publicznych punktów dostępu do Internetu, ich zarządzaniem, zakresem i sposobem świadczenia usług, powiązaniem z innymi inicjatywami na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Zadanie 18. Przeprowadzenie badań nad prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi uwarunkowania dla stworzenia wirtualnego planera usług turystycznokulturalnych na danym terenie, który pozwalałby łączyć oferty pojedynczych mikro przedsiębiorców oraz instytucji kultury w łańcuchy rozbudowanych ofert spędzania czasu dla turystów. UŜytkownicy wirtualnego planera, klienci usług turystycznych i kulturalnych, korzystaliby z przygotowywanych juŝ łańcuchów, lub tworzyliby własny zestaw usług, które mogliby zarezerwować bezpośrednio za pomocą Internetu. System działałby równieŝ z wykorzystaniem urządzeń do komunikacji mobilnej oraz nawigacji GPS

11 Rozwój e-usług na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym [3/3] Cel 3. Efektywne modele podnoszenia poziomu alfabetyzacji cyfrowej i e- umiejętności środowisk zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym. Zadanie 19. Przeprowadzenie badań nad zdefiniowanie minimum programowego i metodykami kształcenia w zakresie nabywania przez róŝne grupy docelowe e- umiejętności. Minimum programowe winno być zbudowane modułowo, a odpowiednie zestawienie modułów umoŝliwi dopasowanie programu kształcenia do poszczególnych grup odbiorców

12 Dziękuję za uwagę! Kontakt: Dariusz Woźniak Tel.kom.: Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11a Tarnów tel. (14) fax. (14) ul. Prądnicka 4/ Kraków tel. (12)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW 30.6.2007 C 146/63 Opinia Komitetu Regionów Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych i Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 (2007/C 146/09) KOMITET

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo