MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła"

Transkrypt

1 Cena numeru - zł 30. Opłata pocztowa uiszczo ua r,', eza łtcol NI' 117 Warszawa, 15 wrzesnia 1947 ł"oku Rok XXV MONITOR POLSKI DZIElilI OIZł;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ 'OLSIUBJ Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Młodz. Jugosłow. 11. Telefony: Redakcja , Administracja Prenumeratę "Monitora Polskiego" oraz ogłoszenia przyjmują Oddziały PAP: Łódź, Piotrkowska 133, Kraków Rynek Kleparski 4, Katowice, Jan~ 11, Poznań Mielźyńskiego 8, Bydgoszcz, Liberta 4. Lublin, Krakowskie Przedmi e ście 41. Szczecin, ul. 5 lipca 9, Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6. Wrocław, Traugutta 35, Olsztyn, Marsz. Stalina 32, Białystok, Grottgera 2, Cz ę stochowa, Al. Najśw. Marii Panny 61. Konto czekowe P,K.O. Warszawa Nr TRESC DZ1AŁlJ URZĘDOWEGO. Poz Zarządzenie Ministra. Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Inwalidzkiego.. Poz Orzeczenie Nr. 4 Ministra Komunikacji z dnia 19 sierpnia 1947 r. przejściu na własność gminy miasta Kostrzynia n/o. przedsiębiorstwa "Tramwaj w Kostrzyniu n/o.". Poz Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie zmiany ~".. ząi:1zenia o ustanowieniu przymusowego Zarządu państwowego nad m ') jątl.iem Stowarzyszeń i Związków Zawodowych pracowników kolejowych. DZIAL URZ~DOWY Zarządzenia Władz, Naczelnych 740. ZARZĄDZENIE Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 sh~rpnia 1947 r.. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego '. Głównego Urzędu Inwalidzkiego. Na podstawie l pkt. 6 de,kretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organaclh adminisłrac.ji za,opatrzelnaa inwali~kiego (Dz. U. R. P. Nr-21, poz. 83) zatwierdzam statut orgamza'cyjny Głównego Urzędu Inwalidzkie-' go, stanowiący załącznik dlo zarządzenia ninie,j.szeg.o. MINISTER '(-l Kazimierz Rusinek Załącznik do Zarządzenia Ministra Pracy i Opielki Społecznej z dn. 12 sierpnia STATUT ORGANIZACYJNY Gł6wnego Urzędu Inwalidzkiego przy Mioisteiśiwie Pracy i Opieki Społecznej. 1. Gł6wny Urząd Inwalidzki slkłada się z czterech Wydzialów: '8) Organizacyjnego b) Świadczeń ci' Normatywnego d) Inspe~c,ii i [{on troli. 2. [Wydział OJ,ganizacyjny obe,jmuie '~prawy: organizacyjne, polityki budżetowej w odniesieniu do kredytów rzeczowych i planu inwestycyjnego oraz towarów relflamentowanych, maszyn i urządzen dla zakła.<łów szkolnych, polityki personalnej, sprawozdawczości i statystyki, obsługi kanceł aryjnei. 3. lwy&iałswiadczed o,bejmuje sprawy: le,czenia i protezowani,a. przysposobienia do pracy, sdmlenia i za.trudnie~ia inwalidów, opieki otwartej i zamkniętej, opieki nad inwalidami prz~bywaiąc~i za granicą, pomocy specjalnej; a.<ł!pinistracji zwierzchniej nad majątkami rolnymi przy zakładach inwalidzkioh, koordynacji działalności stowarzysze 'ń inwalidzkich. 4.,Wydział Normatywny obejmuje sprawy: opracowywania i opiniowania przepisów prawnych w zakresie spraw inwalidzkich 'oraz związanych z zakresem dzia.ła.nia GłówJle 'go Urzędu InwalidZJkiego, opracowywanie i opiniowanie okólnintów, zarządzeń, regulaminów i instrukcji, nadzoru nad orzecznictwem umędów inw~idzkich i inwalidzkkh komisji lekarslkich, orzecznictwa W Siprawie klllpitdizacji rent, związane z działalnością Państwowej Rady Inwalidzkiej i Komisji Koncesyjnej, występowanie w N.T.A. (wzg!. Inwalidzkim S~dzie AdministracrJny~). 5. 'Wydział I!lJspe%:cH i Kontroli obejmuje sprawy: kontroli nad trybem postępowania w sprawach inwalidzlkich, inspekcji i xontroh urzędów podległych, zakładów inwalidzkich, kontroli fundl\lszu w instytucjach i zakładach, które z ramienia Głównego Urzędu Inwalidzkiego przeprowadzają leczenie i protezowanie inwalidów, kontroli funduszów koncesyjnych. 6. Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego wyda regulamin określając:y szczegółowy po.dział czynności Głównego Urzędu Inwalidzkiego ORZECZENIE Nr 4 Ministra komunikacji z dnia 19 sierpnia 1947 r. o przejściu na własność Gminy miasta Kostrzynia n/o. przedsiębiorstwa fltramwaj w Kostrzymu n/o." Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu sność Państwa podstawowych gałęzi gospodaxki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) i 65 ust. 1 pkt. b) rc,z porządzenia Rady Ministrów z dnia 3D stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmow.a:tiriu przedsiębiorstw na wjasność Pańśtw.a (Dz.. U. R. P. Nr 16, poz. 62) orze kam: Na włas'oość Gminy miasta Kosrtnynia nlo. przechodzi Tramwaj w Kostrzyniu n/o. (kole'jmiejska). Przedsiębiorstwo to umieszczone zostało pod L.p. 2 wykazu przedsiębiorstw Nr 3, ogłoszonego w Monit.orze Polskim Nr 112 z dnia 25 paździ'ernika.1946 r. i co do n,ieg,o mie zostały zgłoszolnle prawa lub zarzuty w terminie, określonym w 28 i 32 powołanego ro<zporządzenia Ra.dy Ministrów z dnia 30. stycznia 1947 r. Przedsiębiorstwo przechodzi pawłasność GtnŁ'ny miasta KosŁrzy.n.ia n/o.b~z odszkodowania ' w eałości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem.o,raz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zoh()wiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publ:icznego, zobowiązań na rze'cz orsób prawnych, stanowiących własność polskich.osób prawnych p:rawa publicznego, służebności gruntowych o,raz zobowiązań, mających swe zródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny nie,dozwoione. Nie mają zmacze:nma prawnego niedokładności w określeniu n-azwy lub przedmiotu przed'siębioll'stwa, j.e,ż~1i z orzeczenia wynika!.o jakie przedsiębiorstwo chodzi. Orze czenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjn go. ZA MINISTRA KOMUNIKACJI (-) J. Olewiński PODSEKRETARZ STANU 742. ZARZĄDZENIE Ministra Komunikacji, z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych. Na podstawie art. 2 dekre,łu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiode przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydelnlta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Di. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz dekretem Prezyder..ta Rzeczypospoliie,j z dnia 1 WTześnia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr '87, poz. 5451, zał'z<\idż.a się co' na rstępuje : 1. W zarządzeniu Ministra Komun~kacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu pańs1woweg,o ii1iad ma,jątkńem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników ko'leljowych (M,onitor Polski Nr 1, porz. 5) - 1 uzupełni.a się przez doda:nlie pkt. 18 Q następu,jący1ll brzmieniu: 18. Wielkopolskie TowaTzy;stwo Kolejowe. 2. Z,arządz.enie niniejsze wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. ZA MINISTRA KOMUNIKACJI (-) J. Olewiński PODSEKRETARZ STANU Obwieszczeniu sqdowe. POSTĘPOWANIE SPADKOWE SĄD GRODZKI W JĘDRZEJOWIE Sąd Grodzki w Jędrzejowie, Oddział Cywilny obwieszcza, ' że po zmarłych Wólfie Gotfryd, synie Szlamy i Rojzy-Blimy z Morawieckich i Rajzli z F aktorów, córki Moszka i Chany, z Ejchlerów mał żonków Gotfryd, właścicielach nierucho I mości, połoźonej w Jędrze j ow ie, przy ulicy Wodzi sław ski ej, ozm:czonej numerem hip. 80, a składaj ą cej się z działki gruntu o przp.strzeni 1 m orga, czyli 5598,72 m. 2 i wybudowanego na działce tej domu, toczy si<: post ępowanie spadkowe. W związku z powyższym wzywa s i ę spadkobierców, aby w ciągu sześciu mie s i ęcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłos ili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie m og ą być pominięci w postanowieniu stwierdzeniu praw do spadku Nr Sp. 14/47. M SĄD GRODZKI W KOLE Sąd Grodzki w Kole na mocy art. 71 Dekretu z dnia 8 listopada '1946 roku o po s t ępq\v a niu spadkowym (Dz. U. R. P. Nr. 63 poz. 346) podaje do publicznej w iadomości, że Szmul Ciepliński. zamieszkały w Kole, ulica Krzywa wniósł do tutejszego Sądu podanie o stw ierdzenie praw do spadku: 1) po Pinkusie Lajzerze vel Luzorze Glasm anie, zmarłym r. w Kłodawie, 2) po żon i e jego Blimie Glasman, zmarłej roku w Kłodawie, który to spadek składa się z niepodzielnej połowy ni eruch omo ś ci w Kłodawie, przy ulicy róg Kościelnej Nr. 2 i Ry nek Nr. 13 «Nr. hip. 15). Ostatnim!!tałym miejscem żamieszkania. spadkodawców było m. Kłodawa. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy ad dnia ukazania si ę niniejszego ogłosz e nia w Monitorze. Polskim zgłosili się w S ą dzie Grodzkim w Kole i odo I wodnili swe prawa do wymienionego spadku, gdyż w przeciwnym razie molą być pom in ięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw,do spadku. M-1149' SĄD GRODZKI W KŁOBUCKU Sąd Grodzki w Kłobucku w sprawie Sp. 37/47 ogłasza, i~ toczy się postępowanie o stwierdzenie praw do spadku po Henochu Grinie, ostatnio zam. w Przystajni, pow. częstochowskiego właści cielu n ieruchomości położonej we wsi Przystajn, pow. czę s tochow sk i ego. Sąd wzywa spadkobierców, mających l.epsze lub równe prawa, aby w Ciągu sz e ściu mi e si ę cy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdy ż w przeciwnym razie mogą b y ć pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu prav: do spadku. M-11703,OD ADMINISTRACJI Slosownie do' rozporzqdzenia Rady Minislr6w o dosfawach i robolach na rzecz Skarbu Pańsiwa. samorzqdu i instytucii prawa publicznego z 'dn r. (Dz. U. R. P. Nr 13 poz. 92) i z dn. 12.IX 1945r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 254) z a w i a d o m i e n i a o przetargach kierowane do Monitora Polskiego winny byt ogłaszai1e conaimniej na 10 dni przed terminem otwarcia ofert. W zwiqzku z powyższym uprasza się o doręczanie Administracii wyżei okreś. lonych ogłoszeń naipó'żniei na 2 I Y g o d. ni e p r z e d I Y m I e r m i n e m.

2 ., --~ ~,. ----~~ ~~ Sąd Grodzki w Kłobucku w sprawie Sp, qgłasza, iż wczy się postępowanie o stwierdzenie prawdo spadku po. (Tojwi:?) Tobiaszu Wajnbaumie, ostatnio zam, w Truskolasach, gm, Par::ki, pow, cz~stochowskiego, właścicielu nieruchomości, połeżonej we wsi Truskolasy, gm. Panki, pow. częstochowskiego. Sąd wzywa spadkobierców, mających lepsze lub równe prawa, aby \" ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgło~ili i udowodnili' swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu O stwierdzeniu praw do spadku. '\ M Sąd Grodzki w Kłobuck\l w sprawie Sp. 30/47 ogłasza, iż to ','zy się postępowanie o stwierdzenie praw do' spadku ' po Binemie-Lajbie Wajnbawnie, ostatnio zam. w Truskolasach, gm. Pank!, pow. częstochowskiego, właścicielu nieruchomości położonej w Truskolasach, gm. Panki, pow. częstocbowskiego. Sąd wzywa spadkobierców, mających lepsze lub równe prawa, aby w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do ;.padku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. M Sąd Grodzki w Kłobucku w sprawie Sp ogłasza, ii toczy się postępowanie o stwierdzenie praw do spadku po Surze z: Wajnbaumów.. SłoWik, ostatnio zam. w Truskolasacb, gm. Panki, pow. częstochowskiego. właścicielki nieruchomości pdłożonej we wsi Truskolasy, gm. Pailki, pow. częstocbowskiego. Sąd wzywa spadkob,ierc6w. mających lepsze lub równe prawa, aby w ciągu sześciu miedęcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnil~ swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. M SĄD GRODZKI W OTWOCKU ( Sąd Grodzki w Otwocku na zasadzie art Dekretu z dnia 8 listopada 1946 roku (Dz. U. N. 63, poz, ' 3~6) o postępowaniu spadkowym podaje do publicznej wiadol"10ści, że po zmarłych dnia 25 sierpnia 1947 roku w Falenicy Abramie i Aronie Fajnzylbergach, wpsółwłaścicielach nieruchomości położonej w Wawrze, powiatu warszawskiego pod nazwą hlp. "Willa Archaj" o powierzchni 1121 mtr. kw. toczy si<; postępowanie spadkowe w związku z czym wzywa się wszystkich spadkobierców do zgłoszenia swych praw do powyżlz( '" spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłolzeni\ w Monitorze Polskim. Sp M Sąd Grodzki w Otwocku na zasadzie art Dekretu z dnia 8 listopada 1946 roku (Dz. U. N. 63, poz. 346) o postępowanil.lspadkowym 'podaje do publicznej wiadomości; że po zma!rłych dnia 24 sierpnia 1942 roku. Abramie Szymonie Fajnzylberze.l dnia 12 maja 1932 roku Abramie Połonieckim, ostatnio zamieszkałych w Falenicy, współwłaścicielach nieruchomości położonej VI Wawrze pod nazwąhip. "Willa Ifejmanówka Wawerska", stanowiącej działkę gruntu Nt\ 3, o powierzchni 1293 mtr, kw., toczy się postępowanie spadkowe w związku z czym wzywa się wszystkich spadkobierców do zgłoszenia swych praw do powyższego spadku w Ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim. Sp. 239{47. M SĄD GRODZKI W PUŁAWACH Sąd Grodzki w Puławach, zgodnie z wnioskiem Marty Zielińskiej, zam. w Lublinie, w sprawie Sp l na zasadzie art. 72 Dekretu o postępowaniu spadkowym (Dz. U. Nr. 63 poz. 346) podaje do wiadomości, że po Bolesławie Lambercie Stl'yckim, zmarłym 10 stycznia 1918 r., Felicj(l'lie Stryckim, ' zmarłym 1 marca 1924 i Apolinarym - RO:''lanie Stryckim, zmarłym 7 listopada 1937 pozostała się nicl : uchomość, położona w Kazimierzu Dol., że na skutek wniosku Stefana i Ka :'.imiery małż. Nogalskich, zam. w Końskowoli, w sprawie Sp. 69/47, po zmarłym Moszku Mandelbaumie pozostała w Końskowoli nieruchomość, składająca się z placu o powierzchni 1264 mtr. kw., tudzież domu murowanego parterowe.go, Żl:l na wniosek Józefa i Feliksy małż. Grzegorczyków, zam. w Puławach, w sprawie Sp. 68/47 po zmarłym Josku Szmajz 'nerze pozostała się nieruchomość położona w Puławach, przy ulicy obecnie Zwycięstwa 32, składająca się z placu o powierzchni 256,25 mtr. kw. oraz stojącego na nim domu drewnianego. Wzywa spadkobierców wymienionycb wyżejo$ób, właścicieli nieruchomości,aby w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia ukazania się niniejszego zgłosili i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w Przeciwnym razie, w razie upływu tego terminu, mogą być pominięci w postanowieniu przy stwierdzentu praw do spadku. M-1l570 SĄD GRODZKI W SOKÓŁCE Sąd Grodzki wsokółce wdrożył postępowanie o stwierdzet':.ie praw do spadku po zmarłym W dniu 21 kwietnia 1947 r..tanie Kondratowiczu, mieszkańcu wsi Zubrzyca Wielka, gm. Babiki, pow. Sokolskiego, właścicielu 2,5 ha gruntu, zabudowań i lnwentana we wsi Zubrzyca Wielka. Roszczący prawa do spadku po wyżej wymienionym winni zgłosić się w Sądzie Grodzkim w Sokółce w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia i udowodnić swe prawa do spadku w przeciwnym razle mogą być pominięci 'I., postanowieniu I) stwierdzeniu praw do spadku Sp. 63/47. M-:-1l384 SĄD GRODZKI WE WŁODA WIE, t. Sąd Gtodzki we Włodawie podaje do publicznej wiadomości, że został zgłoszony wniosek Mosika Wajnmana, zam.. we Włodawie; ul. Zabagonie 10 o stwierdzenie praw do spadku po ZItlatłycb Seaji i Cha wie z Rozenmanów, małżonkach Bernat, oraz ich dzieciach: Aronie, Pesli l Lewiji Be.rnatacb, znajdującego się w m. Włodawie, przy ulicy Rynek w tak zwanym "CzwórobOku" pod Nr. 2. składającego się z placu o powierzchni 188,74 mtr. kwadr.; na którym znajduje się dóm rrturowa.ny z przybudówkami. Sąd wzywa. aby spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy licząc od 3 dnia po ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili swoje pra Wa do spadku w ' tuiejdyln Sądzie, gdyż w przeciwnym ra~ zie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw clospadku. Sp. 29/47. M Sąd Grodżki we Włodawie, podaje do publicznej wiadomości, ż~ został zgłoszony wniosek Moszka Wajnman~, zam. we Włodliwle, priy ul. Zabagonie 10 o 'stwierdzenie praw do. spadku po zmarłym MecheIu noze!1.manic, znajdującego się we Włod:iwie, przy ulicy rty!1ck w tak żwanym "Czworoboku" pod Nr, 6, składającego się z placu o powierzchni około 4,5 mtr. sierókoścli okdło 12 metrów długości,. ńa kt6- rym znajduje się sklep murowany z przybudówką drewnianą. Sąd wzywa, aby spadkc,blercy w ciągu 6 miesięcy licząc od 3 dnia po ogłoszeniu zgłosili sig [ udowodnili swoje prawa do spadku w tutio!jszym Sądzie, gdyż w pqeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwiertizeniu praw do spadku. Sp~ 28/47. M UZNANIE ZA S T W l l5r OŻ EN le ZMARtEGO FAKTU ŚMIERCI s~a Gr6diki w Warszawie, 6ddiiiii,ł 7, wżywa Jahinę~Czesławę Simon, z domu Szydełko, I voto Kaszemacher, córk.e Stanisława i Zcifii z Klnkierów, uródz. w Warsza\~le 15 maja.!flol r., ostatnio zam. w WarszaWie, zaginioną w dniu 19 kwietnia 1H43 r., aby w terminie 3-miesiGcznym stawiła się do Sądu, gdyż po tym terhuńie Sąd uzna ją za zmarłą, oraz wi)'wa wśźistlde osóby, które mogą udżielić jakichkolwiek :. ", /. "... ' -'. wiadt)h1()ści o zaglnldnt!j, aby W powyższym terminie d0niós!y o nich SądOWi. VII.Zg. 1l1~J47. 1\ a SĄD Ó:ltObŹKI W Zy'RAltDOWIE 't Na ~'nios('k Janiny Ddczyllskie.l toczy się postępowanie o shdc]'()zc111e żgdhu hlęza.jej I<azliillerza DotzYllskiego, syna Alitoriicgó il'iirflliht\y z Ot'ic\viIISkich, ul'o(lwnego 6lut~go J 902 rpk'u w :2:yrardo\tlei: tnmżcostatnio zamieszkałego, który powbłaily w roku 1939 do wojska najprawdopodobniej poirgł w nliejscthvości Lasdchy, pbwiatu Tomaszów LuBelski. Sąd Gnidzi,! podajl\c ptl\vyższc do wiadomości wzywa I<di~ mierz a IHlczyńsklcgo do stawiel\ia się w tutejszym Sądzie przed upływem trzech IIllesi~cy.od ogłosz~nia niniejszego we' zwan ia, gd)'7; w prżechvnyiil rlizie może być uznany za zmarłego, a wszystkie inne osoby które by mogły udzielić o nim jakichkolwiek wladoiiijo'ści o doniesienie o tym Sądowi. KC 3~22,, o O T W O R Z E N I E Z A G IN lon Y C H DOKUMENTó:wi SĄD GRODZKI W GRODZISKU POZNA~SK1M FranCiszka Kolińska z dorhu Wieczorek, zamieszkała.v Grodzisku POZ7;l. wnioskiem z dnia 29 sierpnia 1947 r. wniosła o odtworzenie świadećtwa nauki i złożenia egzaminu w zawodzie strojarskim, wystawionego przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu dttia 15 października Wzywa się wszystkie OSOby i instytucje posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadsylnnie Sądowi na piśmie lu\:) zgłoszenie do protokółu doniesień co do bezżasadności wniosku 1 to w Ciągu l miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 5 NS. 154/47. M-ll057 ' SĄD GRGDZKI W MYSŁOWICACH Sąd Grodzki w Mysło.~cach, w osobie sędziego grodzki~go mgr. M. Łllpickiego, przy.. ud!1ale st. sekretarza sądowego KIoski, jako sekreu.tta, po rozpomaniu wniosku Tadeusza Litewki, zamieszkałego w Mysłowicach przy ullćy 9-go Maja liczba 26, o odtworzenie świadectwa technika leśnego postanowił po m~śli rurt. 6 dekretu 164 z dnia 7 lipca 1945 r. (Dz. \J. a P. Nr 27,pez. 183 i 164, odtworayćświadectw.o ukonczenia szkoły w tytule "Technika leśnego" następującej treści: "Liceum K!1lemienieckie, Państwowa Srednia Szkoła Rolnicza" z. wydzlałem leśnym w Białokrynicy. Swiadectwo ukońćzenia Szkoły Wydziału Leśnego. Litewka Taqeusz,. urodzony dnia 7 listopada 1909 r. w Nowej Wsi, gmina Minoga, powiat Olkusz, wyznania rzym,-katol., syn Kazimierza i Franciszki, otrzymał świaąectwo ukończenia w roku szkolnym w czerwcu w tytule "Te<;hnika leśnego" z wynikiem dobrym. Poc:iPis Dyrektora: (-) p. o. Bielecki. Od powyższego postanowienia uwzględniającego wniosek o odtworzenie dokumentu, słu'ży Prokuratorowi, Władzom Bf"zt>ieezeń~twa Publicznego, oraz instytucjom i osobom, które według postanowienia Sądu dokument,wystawiły, zaża- I lenie w terminie 7-miodniowym od ukazania się tego ogłoszenia. III R. D. II 2{46. M SĄD GRODZKI W PŁOCKU Bolesław l31eńkowski, zamieszkały w Płocku, przy ulicy Misjcm&nkiej Nr. 6 m. 8, złożył do Sądu Grodzkiego w._loc ku wn1oiek, w którym twierdzi, iż VI czasie wojny '1~!legl ~czeniu jego dyplom na tytuł mistrza stolarskiego i prosi o odtworzenie tegoż dyplomu, który miał następujące brzmienie:.. Izba Rzemieślnicza w Płocku Nr rok. Dyplom Mi,strzow$ki. Pan Bień.kowski Bolesław z Legionowa koło Warszawy, urodzony dnia w Biskupicach, złożył egzamin mistrzowski w zawodzie stolarskim i stosownie do art Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie 'przemysłowym (Dz. U, Nr. 53 poz. 468) ma prawo używania tytułu mistrza stolarskiego. Płock, dnia r. Komisja Egzaminaeyjna na Mistrza dla zawodu ~tolarskiego przy Izbie Rzemieślniczej w Płocku. Podpisy: Prezes {-l Dudzanov:ski Józef. Dyrektor (-) ŁazarewiczJan. Przewodniczący {-l Pawlokowski Stanisław. Członkowit:! {-l Leśniewski Bolesław". Wzywa Się wszystkle 'instytucje i osoby, posiadające' jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadsyłanie Sądowi Grodzkiemu w Płocku na piśmie lub zgłasżanie do protokół'..! doniesień co do bezzasadności wniosku. Co. 202/46. M-1l457 SĄD GRODZKI W POZNANIU stefan Cwiertnia, zam, w Poznaniu, ul. Dolska 7 m, li wnosi o odtworzenie świadectwa czeladniczego, utraconego wskutek działań wojennych o treści następującej: Legitymacja czeladnikowi murarskiemu Cwiertnia Stefanowi, urodzonemu poświadczam;y niniejszym, że złożył w dniu 15 listopada 1931 egzamin na czeladnika murarskiego praktycznie z wynikiem dostatecznie i teoretycznie z wynikiem dostatecznie, przewodniczący S. Trawczynski, ławnik mistrz J. Marcinkowski, ławnik czeladnik. Wzywa się wszystkie osoby i instytucje, posiadające jakiekolwiek lviado~ości w sprawie o nadsyłanie tut. Sgdowi na piśmie lub zgłoszenie do protokółu doniesien co do bezzasadności wniosku. NS 713/47. M-1l621 III. Co Ignacy Kozłowski w Poznaniu, ul. Lubeckiego 16 wniósł o odtworzenie dekretu nadaj1icego mu tytuł prawo wykonywania zawodu mierniczego przysięgłe g o, wydanego przez WOjewodę Poznańskiego 30 czerwca HJ23 r. Wzywa się wszystkie instytucje i osoby posiadające jaklekolw' : wiadomości w sprawie o nadsyłanie S'idowl na piśmie lub zgłaszanie do protokółu doniesier'l co clo bezza sadności wniosku - w ciągu l miesiąca od ukazania się ~qwyiśzego ogłoszenia. M-uzoa SĄD GRODZKI W RYPINIE Sąd Grodzki w Rypinie na iasadzie art. 4 dekretu z dnlll 7-go lipca 1947 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki podaje do wiadomości przez ogłoszenie vi Monitorze Polskim, iż wpłynął do Sądu wniosek Jerzegu SUlińskiego, zamieszkałego w Rypinie, ul. Warszawska 2B o odtworzenie zaginionego dokumentu, a mianowicie Dekretu na. mierniczego przysięgłego, wydanego przez Komisariat Rządu m. st Warszawy Wydział Komunikacyjno-Budowlany o treści następującej: "Komisariat Rządu m. st. Warszawy - WydZiał Komunikacyjno-Budowlany Nr K. B.... Warszawa, dnia 30 maja 1932 r. Dekret. Na zasadzie ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 6B2 nadaje panu Sulińskiemu Jerzemu, zamieszkałemu w Warszawie, przy ul. Olszewskiej Nr 9 tytuł oraz prawo wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego. Komisarz Rządu m. st. Warszawy wiz. {-l Kazimierz Jurgielewicz m. P., plecz~ć okrągła. Przepisaną przysięgę złożono w dniu 30 maja 1932 r. Opłata stemplowa zł. 5 w. Z. (-) Kazimierz Jurgielewicz Wicekomisarz Rzadu." W związku z powyższym, wzywa się wszystkie instytucje osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadesłanie Sądowi na piśmie lub zgłoszenie do protok6lu doniesień ' co do bezzasadnóści wniosku (Nr 42/47). M-l123 ~ SĄD GRODZKI W W ĄGROWCU Wacław Ju!kowski, mistrz piekarski, zamieszkały w Gołańczy, wniósł o odtworzenie dyplomu mistrzowskiego w za wodzie piekarskim, wystawionego przez Izbę Rzemieślllicl:a w Poznaniu w pażdzierniku 1936!roku w myśl którego 24 października 1936 roku złożył egzamin mistrzowski wrze mi ośle piekarskim. Wszystkie instytucje i OSOby, posiadające jakiekolwiek wia domości w sprawie, uprasza się o nadesłanie lub zgłaszanir doniesień co do bezzasadności wniosku. NS M SĄD GRODZKI W ZŁOTOWIE. Wnioskodawca Henryk Szaklei, fotograf, zamieszkały w Złotowie, ul. WOjska Polskiego Nr 15 wniósł o odtworzenie dyplomu mistrzowskiego treści następuj ącej: "Izba Rzemieślnicza w Wilnie. Dyplom mistrzowski. Obywat('\ I Szakiel Henryk z Brasławic, urodzony dnia 25 listopadn! 1920 r. w Szemielach.. pow. Brasław, woj. wileńskie, zło:':;, 'ł egzamin mistrzowski w zawodzie fotograficznym i stosownio:! I do art. 158 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia t. o prawie przemysłowym ma prawo

3 Nr 117 "MONITOR POLSKI" - 15 wrze&nia f. 3 używać tytułu mistrza fotograficznego. Wilno, dnla 9 października 1938 r." Wzywa się wszystkie instytucje I osoby, posiadające jaltiekolwiek wiadomości w sprawie o nadesłanie co dr) ')ezz:lsadności wniosku w terminie jedno~ ic5ięcznym po o.ljłm,zcnlu ninlejszeg\>. M-1134~ u S T A N O W I E N le K UR A T O R A NIEOBECNYCH Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego Warszawa t'gła~za, ż e wpłynął do tegoż Sądu pozew Hoszowskiego Włod z imierza przeciwko Hoszowskiej Paulinie o rozwód. Dla niezna1cj z miejsca pobytu Pauliny Hoszowskiej został wyznaczony kurator - adwokat Witold Berberiusz, zam. Warszawa, Marszałkowska 43. Nr aktu. r. C. 914/47. M-lJ276 REJESTR SPóŁDZIELNI SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH Dnia 31 lipca 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS. 66, przy firmie:.. Spółdzielnia SpożywcÓw "Pokój" w Sędziszowicach z odpowiedzialnością udziałami" następujący wpis: Zarząd Spółdzielm obecnie stanowią: Bronisław Staroń - gospodarz, Władysław Gocoł - skarbnik i Józef Kępą - sekretarz. R. S. 66. M Dnia 17 maja 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdz i elni S ą du Okręgowego w Kielcach pod Nr RS. 167 przy firmie:.. Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców,.Ogniwo" z odpowiedzialnością udziałami w Wolicy" następujący wpis. "Spółdzielcze Stowarzyszenie Spo żywców,.ogniwo" z odpowiedualnością udziałami w. WOlicy w likwidacji". Ustanowiono likwidatora Spółdzielni z urzędu, Pawła Misio~ka, zam. w Kielcach, ul. Ceglana 15. R. S M Dnia 16 lipca 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdziekli Są~ du.okręgowego w Kielcach pod Nr.dS.. 95, przy firmte: "Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie, Spożywców we Włoszczowie z odpowied zi alnością ud z iałami " na s t ępujący wpis: udział obecnie *.'rynosi trzysta (300) złotych płatny g ~ tówką jednorazowo, a wpisowe pięćdziesiąt (50) złotych. R. S, 95. M-1i283 Dnia 9 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VII. 935, przy firmie:.. SpÓłdzielnia SpożywcÓw "Jedno$ć" w Sieńsku z.odp9- wiedzialnością udziałami" następujący wpis..,-zarząd, Spółdzielni. pbecnie stanowią: Stanisław Zuchowic-.l -.:. gospodarz, Józef Barczyński - skarbnik i Tomasz Wolitek :~ :,,:,: seh&~ tarz. R. S./VII.935. M Dnia 9 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach ppd Nr RS/VII 811, przy firmie: "Spółdzielnia SpożYWCÓW "Zgoda" vi Dobromierzu z odpowiedzialnością udziałami", następujący wpis: firma. obecnie brzmi. " Spółdzielnia Powszechna "Zgod'a" w Dobrom ierzu z odpowiedzialnością udziałami". Udz i ał wynosi!iwieście (200) złotych, płatny gotówką przy zapisaniu się do Spółdzielni. R. S'/VII 811. M Dnia 2 czerwca 1947 r. wpisano do Rejestru Spóldzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VIY 740, przy fir,nie:.. Księgarnia Spółdzielcza "Znicz" z odpowiedzialnością udziałami w Busku-ZdrOjU", następujący wpis: udział obecnie wynosi tysiąc (1000) Złotych. wpisowe pięćdziesiąt (501 1:łotych. Przy pr zystąpieniu do Spółd zi elni wpłaca się 250 złotych. Zarząd stanow i ą: Franciszek Faliszews\d -, przewodniczący, Edward Robak - sekretarz i Joanna Pawlina - kasjer. R. S./VII 740 M--11:\96 Dnia 30 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdzi elni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSIVl 737, przy fitmle: "Spółdzielnia SpożywcÓw.. Stradowiank"," w Stradowie z. odpowiedzialnością udziałami" następujący wpis: Zarząd Spółdzielni obecnie stanowią: Wojciech Krzysztofik... gospodarz, Stefan Zaremba - skarbnik I Wojciech Piwowarczyk - I!ekretari. R. S./VI 737. M Dnia 26 sierpnia 1947 r. wpl!ano do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VII 846, pr1.y fir 'lnie: "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Młynach z odpowiedzialnością udziałami", następujący wpis: Zarząd Spqłdzielnl obecnie stanowią: Stanisław Nańkowski. Henryk Wach, Stanisław Domagała, Stanisław Jarlus I Jan Szafraniec. RS/"IJ 846. M Dnia 11 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdżielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSiVII 969, przy firmie: "Spółdzielnia Powszechna "Odrodzenie" w Brzezinkach z odpowiedzialnością udziałami", następujący wpis: firma brzmi: "Spółdzielnia. Powszechna.. Odrodzenie" w Brzezlnkach z odpowiedzialnością udziałami".. Siedziba: Brzezinki, pow. Jędrzejowskiego. Or.powiedzialność członków za zoboi wiązania Spółdzielni zadeldarowanymi udziałami. Zaspakajanie wspólnymi siłami materjalnych I kulturalnych potrze Q swoich członków, a w działalności swej dążenie do zorganizowania produkcji i wymiany w myśl interesów spożywców. Udział wynosi tysiąc (1000) zlqtych, płatnych gotówką przy zapisaniu się do Sp6łdzielni. Zarząd Spółdllielni stanowią: franciszek Golda":"'gospodarz, Władysław Lorencsekreta:rz i Franciszek Koziara - skarbnik. a) czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) pismo do ogłoszeń, pismo uznane za organ Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P., C) rok obrachunkow:y kalendarzow y. d) Zarząd s kłada się Z tr.;ech osób. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają.j za Spółdzielni~ pod stemplem firmy, podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu. e).zawierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty w sprawach kupna, zastawu lub najmu nieruchomości wymagają zatwierdz;enia prze2; Radę Nadzorczą i dopiero przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię. g) ustawowe. RS;VII 969. M-,1l399 Dnia 16 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RRB/VI 378, przy firmie:. "C~ntro,, ~m~". Przedsiębiors two Przemysłowo - Handlowe, Spółka 'ograniczoną OdpowlCdzialnością w Kielcach", następający ' W;lis: kapitał zakład owy Spółki podw y ższa się o dziewłę 'ć81łł tysięcy ( ) złotych i obecnie wynosi milion (l.ooo:~oo) złotych, podzielony na dwa tysią c e (2000) równych udziałów po pięćset (500) z łotych każdy, udział. R. II. B./"I M Dnia 27 sierpnia 1947 r. wpisano do TIeje;;;tru Sp ó łdz i elni Sądu Ok~gowego w Kielcach pod Nr RS. 777, przy firmie: "Spółdzielnia Ogrodnicza I Zbiór Roślin Leczniczych z od..owiedzialnością udziałaml w Kielcach" następujący wpis:.arząd Spółdzielni obecnie stano v: i ą: St a nisław Tarlny ńsk i- lfzew o dniczący, i'aw ;', ł Palacz ~ skarbnik i Lucjan Piwo.varski sekretarz. Nr RS 777. ]\'1-1H01 Dnia 30 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru S pó łdzie l ni S ą du O!łręgoweg o w K ielcach pod Nr RSj"II 972, przy firmie:.. Gminna Spó łdzieln i a Samopomoc Chłopska w Nowym Korczynie z odpowiedzialnośc!ą. udziałami ", nastę pujący wpis:' firma brzmi.. "Gminna' Spóldzielnia Samopomoc Chłopska w Nowym Korczynie z odpowiedzialnością udziałami". Sied"iba: Nowy KOl'czyn, pow. Stopnickiego. Odpow icdzial. noś,; członków za zobowiązania Spółdz i elni zadeklarowanymi udziałam i. Zaspak~janie w spólnymi siłami m a te~ ialn Yc h kulturalnych potr zeb swoich cz}onkó;n. Uc\z i ął wy'nosi pięćset (500) złotych. Każdy członek przy przystąpieniu do Spółdzielni powi,nien zadeklarować liczbę udziałów, oc.!powiada j.ąc ą conajmniej il-ości, hek t ar 6~v posiadane{ ziel)1i, oraz sztuk ' by dła w stosunku. Jeden ud7.ią ł za.,ka;i;dy hektar ziemi, oraz za każdą dorosłą sztukę bydła. C z łonk owie nic posiadający ziemi, ani bydła, obowiązani są zactekl;;.rować przynajmniej jeden udzi a ł. Udziały wpla::a s i ę przy zadeklaro. waniu. Zarząd Spółdzielni stano wią : Broni"law Woźniak, Stanisław Buczak,. Andrzej Filosek, Zygmunt K ajdercwl::z W łady sław Stępniak. a) Czas t.rwania Spółdzi e lni nieograniczony. b) Pismo do ogł os zeń centralny organ' Zwi ą zku Samopomocy Chłop s ki e j orilz or gan Zw i ązku Rew izyjnego Spółd 7. ielni R. P. c) Rok. obrachunkowy ~ kalendarzowy. I d) Zarząd składa si ę z p i ęciu osób. Zar7.<ld przedstawia. Spóldz : elnię i prowadii jej sprawy w S ą dz i e i po;:a sądem Dnia 6 sierpnia 1947 r. wpisano do Rejestru SpólcjzieJ.ni >ez osobnych pełnomocnictw. Zarz ąd podpisu.le za Spół- Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSi VI 675, przy fir- dzi e lnię w ten sposób, że pod p i e c zf;t.: :ą Spółdzie l ni podp i sują mie: "Spółdzielnia Spożyv.w::ów "Gromada" w Szczaworyżu łącznie conajmn'iej dwaj.członk o ~ i c Zar z ądu. e) Zarz ą 10wi z Odpowiedzialnością udzińłami" następujący wpis: Zarząd nie. wolno: ud~ielać kredytu przy prowadzeniu d z iałalności Spółdzielni obecnie stanowią: Wawrzyniec Parka -::- gospo-. darz, Józef Szefczyk _ skarbnik l Edward Gwóźdź _ se- hanclowe.1 Spółdziel n i, udzielnć komukolwiek g,varancji i żyr grzecznoś ci ow y ch. nabywą Ć i zbyw a ć n i eru chomości bez zekretarz. R. S W zwolenia!la d y Na d zorcze.i,. b ' b zaci ąga c ZO ow i ą zan i a E'Z zezw,olenia Rady Nadzorczej, g) U&t awowe. Nr RSiVII 972, M~1l402 Dnia 30 czerwca 1947 r. w,lis:;nfj do Rejestru Spółdzielni Sądu Okrągowego w Kielcach pod Nr F:SI\'JI 970. przy f irmie: "Spółdzielnia SpoŻ yw ców "Bratnia Pomoc" w Swiniarach z odpowiedz i alnością ud zia ł a mi ". następ ujący w pis : firma brzmi: "Spółdz:ielnia Spożywców.,Bratnia Pomoc" w Sw!niarach z odpowiedzi3lnoś c:l ą ud;i,,!aml". Siedziba: Swiniary, pow. Stopnica. Odpowiedzialność członk ':;w za, zobowi ą zania Spółdzielni zadeklarowanyr;,i ucl::iałam i. Za ~pakajan i e wspólnymi siłami materialnych I kulturalnych pot.rzeb swoich członków, a w działalności swej dążyć będzie do zorganizowania produkcji 1 wymiany w myśl Interes0w spożywców. Udział wynosi pięćset (500) złotych. Obowiązkowy wniollek płatny gotów~ą przy zapisaniu 5i<; do Spółdzielni stanowi 200 złotych, pozostała suma winna być wpłacona w ciągu 1 roku w dwu ratach po 1M złotych. Członek może deklarować najwyżej 10 udziałów. Zarząd Spółdzielni stanowią: Jan Gryc, Stanisław Zakrzewski, Franciszek Wawrzenlec. a) Czas trwania Spółdzielni nieog.an!czony. h) Pismo do ogłoszeń - pismo uznane za organ Związku Rewizyjnego Spółdzielni.. c) Rok Obrachunkowy-kalendarzowy. d). Zarząd składa się z trzech osób. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają l za Spółdzielnię pod stemplem f1tmy podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu. e) Zawierane przez Zarząd w Imieniu Spółdzielni kontrakty w sprawach kupna, zastawu lub najmu nieruchomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą I dopiero przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię. g) U!tawowe. RS{VIY 970. M-Ilon REJESTR HANDr;O~:YJ I SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY Do Rejestru Handlowego A. Nr 106 przy firmie Hurtownia Przyborów Szewskich, Adam Dałkowski i S-ka, Spółka Jawna w Bydgoszczy wpisano dnia 6 września 1947, że firma odtąd brzmi: Wytwórnia Cukrów Czekolady i Drażetel ; Roman Kołodz!ejczak i S-ka. Siedziba: Bydgoszcz, ul. Helmańaka 26. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wy twór. zość i sprzedaż wyrobów cukrowych i czekoladowych. M-.llfi70 Do Rejestru Handlowego A Nr 4 wpisano dnia 27 w!-oześlia 1947 firmę Piotr Geszke i S-ka. Siedziba: Wyrzysk, Rynek 20a. Przedmiotem przed się biorstwa jest prowadzenie lrzedsiębiorstwa spedycyjnego. Spólnicy: Piotr GesZ;H), Juian Kulpa, Jerzy Bartoszek. Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj spólnicy łącznie. M Do Rejestru Handlowego D Nr 3 wpisano dnia 3 sierpnia 1947 firmę Państwowe Przedsiębiorstwo Budowla ne, Zjednoczenje Pomorskie. Siedziba: Bydgoszcz, ul. Marcinkowskillgo 7. Terenem działalności są wojew6dztwa pomor&i,;ic olsztyl1skie. Przedmiotem dziąłalności prze d s iębiorstw a est prowadzenie wszelkich robót budowlanych, a w szcz~g :l!no ś ci budownictwo nadzierane, mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne oraz wykon ywanie robót inżynierskich, instalacji sanitarnych i elek trycznych, robót rozbiórkowych, jak również prac wstępny ch, studióvj projektów technicznych w powyższym zakresie oraz prowadzenie potrzebnych do tego warsztatów. Dy rekcję stan ow ią: inż. Miller Witold Dyrektor Naczelny, inż. CymbafilSki J erzy Dyrektor Zarządzający. Organem zan '-! dziljąym przedsi<;biorstw a jest Dyrekcja, skład a j ąc a się z Nazelnego Dyrektora l dwóch dyrektorów z arządzających. Przedsiębio rs two repr eze ntują: dwóch c.z!onków Dyrekcji lub jeden z czł o n ków Dyrekcji łącznie z pcł nomocnik:e:,1 ha n910wym w grani ~ach uprawnień wynikających z pełn o mocnictw, Do w a żności zobowi ą zań potrzebne są łącznp. podpisy dwóch osób reprezentujących przedsiębi o r s two. KL" respond c ncję zwy kłą podpisuje jeden z członk ów pyrekcji. M SĄD OXRĘGOWY W BYTOMIU Do Rejestru Handlowego Dział B. pod Nr 58 wpisano dni3 30 sierpnia 1947 r. przy firmie: "Produkt", Zrzeszenie handlcwe dla Przemysłu i Rolnictwa, Spółka z ograniczoną od powiedz ialn o śclą z sied z ibą w Chorzowie, ;re na wnio.sek ikwidatora wy kreślono firmę z Rejestru Handlowęgo po przeprowadzonej likwidacji. M-1l663 Do Rejedru Handlowego Dział B. pod.nr 71 wpisano dnia 2. wr;<:cś nią 1947 r. firmę:.przemysł i Handel Drzewn):'. "Trak", S pół-k:r z ograniczoną odpowiedzialnością z s i edzi-bą miasto Bytom. Przedmiotem pr z eds iębiorstwa jest produkcja półfabrylotów i fabryl)atów z branży drzewnej oraz handel tymt przetworamj. Kapitał zakładowy wynosi zl. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Zarząd spółki czteroosobowy. Członkami zarządu są: mgr Lesław Dolżycki, Mak;;ymilian Wilk, Wiktor Mjlljchrzycki, Józef Torba. Człon kowie zarz.łdu ma j ą prawo samodzielneio i odrębnego działal 1 ia. Spółkę podpisywać będzie zarząd w ten sposób, te pod brzmieniem firmy umieszczą swoje podpisy jeden z C2lterech. ' członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial n ością zawarta umową z dnia 29 sierpnia 1947 r. M-ll604 Do Rejestru Himdlowego Dział B. pod Nr 43 wpisano dnia 17 sierpnia 1947 r. przy firmie: "Curwony TrÓjk,t" Przedsi-:biorstwo Budowlano-Malarskie, Spółka z ograniczoną. odpow i edzi al nością z siecb:ibą w Chorzowie III, te członkami zarz ą du ustanowieni zostali Jan JÓzefowsk.l i Robert Kampka w m iejsce Czesława Zalewskiego i Wiktora Biellka, którzy ustąpili. M Do Rejestru Handlowego Dział A.pod Nr 86 wpisano dnia 29 sierpnia 1947 r. firmę : mgr Aleksander Kolarski, Dom Komisowy dla handlu bydłem, nierogacizną 1 nii~ _ pr1.y Centralnej Targowicy w Bytomiu z siedzibą mju!'l.ęytom. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest komisow.l ~pcl bydłem, nierogac i zną, mięsem oraz produktarpi u~~. Kupcem rejestrowym jest mgr Aleksander Kolarskj._~ ~ ono prokury Ignacemu Dziedzicowi, M~.j,16Ij f. Do Rejestru Handlowego Dział B. pod Nr 72 wpisan~ ~,L l 6 września 1947 r. firmę "MABO", Spółka z ograniczoń~qdpowledzlalnośclą z siedzibą miasto Chorzów. Prz~oteil przedsiębiorstwa jest przemiał cukru na mączkę. Kapit;,l! 7. a kładowy zł. Spólnik mote Posiadać dowoiilq:"llośc udziałów. Zarząd spółki jednooaobowy. Cz.łonkle~Zóu'alldu jest Marian Borzysławsld, kt6ry alim reprezentuje.~lk.:;. SpÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartą ~~Li z dnia 4 wrześnla 1947 r..!:!-:-~ 1(j(17 Do rejestru handlowego d%iał B. pod Nr. 62 wpisano 3: maja 1947 r. :finnę: "Oulew" Cho~wska Odlewn~iw c' J Metali, Spółka z ograniczoną odpowiedzialno ś c i ą z.~l5i1..., miasto Chorzów. Przedmiotem przedsiębiorstwa jejila~wa~ dzenie odlewni!eliwa I metali z programem prod1,lkayjilym dostosowanym do potl""..eb rzemiosła. Kapitał zakładowy-wynosi ,- złotych. Spólnik może posla&ć wlękfj~ udziałów. Zarząd spółki dwuosobowy. Członkami z.s~,~ Alck1<ander Schillak i Wacław Woltka. Do składania ośw1a~

4 "MONITOR POLSKI" - 15 września f. Nr 117 czeń i podpisywania w imieniu sp6łki wymagane jest współdziałanie obydwóch członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowied zia lno ścią opiera się na umowie z r. M- 1l133 Do rejestru handlowego dział E. pod Nr. 57 wpisano dnia l lipca 1947 r. przy firmie: "Pi2.sek, Glinka i Szamot", Spółka z ogranic zo ną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, że uchwał ą zgromadzenia spólników z dnia r. zmieniono ~ 2 i 4 umowy spółki r. Firma brzmi obecnie: J. Latarnik - Piasek, Glinka i Szamot -, Spó~ka z ograniczoną odpowied;-:ial!1ości ą. Kapitał zakładowy lifdwyższony zost.ał do kwoty ,- złotych. Członek zarządu Maksymilian Szwed e został odwołany. Antoniemu walkusowi udzielono prokury samoistnej. M-1l135 Do rejestru handlowego d z iał B. pod nr. 66 wpisano dnia 3 lipca 1947 r. firmę: "Rozhurt" Hurtownia i Rozdzielnia mąki i ziemiopłodów, Spółk a z ograqiczoną odpowiedzialno ;ici ą Z siedzibą miasto Bytom. Przedmiotem przedsiębior,twa jest prowadzenie przy cechu piekarzy w Bytomiu hurlowego handlu mąką i ziemiopłodami oraz zaopatrywanie <-,iekarzy i cukierników w potrzebne urządzenia i m '.iszyny. [(apitał zakładowy wynosi ,- złotych i dzieli się na J6 udziałów po zł. Sześć udziałów wpłacqnych zostałq gotówką, zaś 30 przez wkład niepieniężny. Spólnik może posiadać więcej udziałów. Zarząd spółki trzyosobowy. Członkami zarządu są: Stanisław Blajer, Augustyn Lubos i Ignacy Tomala. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta na umowie z daty Bytom, dnia r. M Do rejestru handlowego dział A. pod Nr. 78 wpisano dnia 2 lipca 1947 r. firmę: "Kartonaże przemysłowe" Wytwórnia ['udełek i Opakowań - Jan Żymełka - z siedzibą miasto Chorzów. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju kartonów i opakowań. Kupcem rejestrowym jest Jan Żymełka. Marii Żymełkowej udzielono prokurę. M Do rejestru handlowego dz i~ ł B. pod Nr. 15 wpisano dnia 8 lipca 1947 r. przy firmie: Laboratorium Chemiczno _ Farmaceutyczne "Tytan", Spółka z ograniczoną odpowiedzialno~cią z siedzibą w Bytomiu, że członek zarządu Jerzy Potocki ustąpił. Członkami zarządu ustanowieni zostali Mirona Slebodzióska i Paweł Twardelli. M Do rejestru handlowego dział A pod nr. 72 wpisano dnia 31 maja 194'1 r. firmę: Przedsiębiorstwo pr~ewozowe i warsztat mecbaniemy C. Grześkowiak i S-ka z siedzibą miasto Lublinieo. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest przewóz to Wa'l:ÓW 1 osób pojazdami mechanicznymi. Cyryl Grześkowiak, Metody Gn:eśkowiak, Franciszek Liberka, Wilhelm Kupka j_o spóblicy. DO.,,:reiii&entOw.aniii csp6łkc jest.;:upraw~iony Cyryt"'drzelŚkowiak samodzieinie, a w razie jego nieobecności J!nncJszek Liberka. M Do l'eje&tru handloweg~iał A. pod Nr. 80 wpisano dnia 5 sierpnia 1947 r. firmę: "Stalbeton" Przed s iębiorstwo Budowlane cna Przemysłu Hutniczo - Górniczego - Emil Kawa - I siedzibą miasto Bytom. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie robót budowlanych nad i pedziemn,eb" Kupcem rejestrowym jest EmU Kawa. M-1l143 Do :rejestru handlowego dział A. pod Nr. 81 wpisano dnia., sierpnia 1947 r. firmę: Zakłady Elektrotechniczne "Elek ~on" Lipczyński, Ba biejczuk, Olesiński z siedzibą miasto BYtom. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest produkcja sprzętu elektrotechnicznego, wykonywanie instalacji elektrycznych oraz sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Spólnikami są; Hilarion Lipczyński, Jerzy Babiejczuk i Tadeusz Oresiński. Spółka jawna. Spólicę reprezentują wszyscy spólnic~ i to każdy samodzielnie. M Do rejestru spółdzielni pod nr. 27 wpisano dnia 1 lipca 1947 r. przy Spółdżielni Spożywców kopalni "Andaluzja" z odpowiedzialnością udziałami z siedzibą miejscowość Brzozowice - Kamień, że członkami zarządu ustanowieni zostali Maksymilia!l MularCzyk, Franciszek Kaczmarek i Agnieszka Franielczyk w mie1sce Piotra Kaka, Pawła Ledwocha l Wilhelma Kołodzieja, którzy ustąpili. M-l 1139 Sąd Okręgowy w Bytomiu. Do rejestru handlowego dział A. pod nr. 84 wpisano dnia 14 sierpnia 1947 r. firmę: Hurtownia Mąki i ziemiopłodów Paweł Klyta. Siedziba miasto Chorzów. Pi-zedmiotem przedsiębiorstwa jest handel mąką i ziemiopłodami. Kupcem rejestrowym jest Paweł Klyta. M-1l305 Sąd Okręgowy w Bytomiu. Do rejestru handlowego dział B. pod nr. 68 wpisano dnia 13 sierpnia 1947 r. firmę : Skład Materiałów Budowlanych Tadeusz Krzysica, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą miasto Bytom. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sprzedaż materiałów budowlanych wszelkiego rod?aju. Kapitał zakładowy ~ynosi złotych. Spólnik może mieć więcej udziałów. Zarząd spółki trzyosobowy. Członk~mi zarządu są: Tadeusz Krzysica, Michał Kuniński i Hipolit Wolak. Do składania oświad<;zeń i podpisywania w imieniu spółki wymagany jest podpis jednego członka zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta umową z dnia 21 maja t947 r. M Sąd Okręgowy w Bytomiu.,Do rejestru handlowego dział A. pod nr. 67 wpisano dnia 18 sierpnia 1947 r. przy firmie: "Marcetis" Fabryka Wyroł;lów Cukierniczych i Hurtownia Paweł Brzęk i S-ka, że firma brzmi obecnie. "Marcetis" Fabryka Wyrobów Cukierniczych i Hurtownia A. Krajewska Ska. Spólnik Paweł Brzęk wystąpił ze spółki. M.-1l307 Sąd Okręgo'A'Y w Bytomiu. Do rejestru handlowego d~iał B. pod nr. 20 wpisano dnia 13 sierpnia l t47 r. przy firmie: Bytomska Przetwórnia Warzyw, kwaszarhta kapusty i ogórków, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą. miasto Bytom, że członkiem zarządu ustanowio~y został Zdzisław Stepek w miejsce Bronisława Pietrzyka, który ustąpił. Prokura Mariana Niedzielskiego wygasła. Proku 'rentern jest Tadeusz Ciepka. M reprezentuje zan:ąd składający się z 2 - 'członków. Podpisują łącznie dwaj członkowie zarządu lub 'eden człodek zarządu łącznie z prokurentem. Rodzaj osoby prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa z daty Bielsko, 6 sierpnia 1941J L. rep. 1442J41. III RHBjVI-114. M Dnia 28 sierpnia 1947 wpisano do Rejestru Handlowego A/VII-265, że firma Sto Klisz, J. Gełesz i S. Kuba la, wyrób sukna, spółka jawna handlowa w Bielsku zmieniła brzmieonie na Jan Gełesz i S-ka, Wyrób sukna w Bielsku. III RHA/VII-265. M-1l537 Dnia 2 sierpnia 1947 wpisano do Rejestru Handlowego A/VII-285 finnę, Z. Badylak 1 S-ka. Wytwórnia materiałów włókienniczych. Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsiębiorstwa: Produkowanie i sprzedaż materiałów włókienniczych. Spólnicy: Aurelia Rosner, Zdzisław Badylak. Stosunki prawne: Jawna spółka handlowa. Spółkę reprezentuje każdy spólnik samodzielnie. III RHA/VII-285. M-ll~3S Dnia 2 sierpnia 1947 wpisano do Rejestru Handlowego A/VII-286 firmę Wyrób sukna, Bracia A. i L. Chrobak, Spółka jawna. Siedziba: Mikuszowice SI. Przedmiot prz~dsiębiorstwa: Wyrób sukna i innych tkanin włókienniczych oraz handel tymi artykułami. Spólnicy: Chrobak Antoni, Chrobak Leon. Stosunki prawne: Jawna spółka handlowa. Spółkę reprezentują obaj spólnicy, każ<4' samodzielnie. III RHAfVII-286. M-lI53P Dnia 9 sierpnia 1947 wpisano do Rejestru HancUowego AjVII-287 firmę W. Szczygielski i S-ka. Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsi ębiorstwa: Wyrób sukna. ~lnicy: Wiktor SzczQ'gielski, Benjamin Gańunkel. Stosunki prawne: Jawna spółka handlowa. Spółkę reprezentują oba, spólnicy łącznie. III RRA}VII-287. M-llMO Dnia 9 sierpnia 1947 wpisano do Rejestw Handlowego AJVII-288 firmę Towary tekstylne, galanteryjne i konfekcji Ludwik Guzdek. Siedziba: Bielsko. Przedmiot przeds4ębiorstwa: Sprzedaż towarów tekstylnych, gaiil.nteryjnych i konfekcji. Imię i nazwisko kupca je4noosobowego: Ludwik Guzdek. Stosunki prawne: Kupiec jednoosobowy. m RHAfVII-288. M Sąd Okręgowy w Bytomiu. Do rejestru handlowego dział B. pod nr. 69 wpisano dnia 22 sierpnia r. firmę: "St. SĄD OKREGOWY W ELBLĄGU Gałdyński! J. Weychan" Komisowy zakup i sprzedaż zwie- Dnia 16 lipca 1947 r. Sąd Okręgowy w Elhlągn, Jako rejesłro rząt rzeżnych i hodowlanych oraz mięsa. Spółka z -ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą miasto Bytom. Przedmie- wy po sta nowił wpisać do rejestru handlowego pod nr. R.. H, tem przedsiębiorstwa jest komisowy zakup i sprzedaż zwie- A. - 8/47 nastę-pujące dane: Hurtowy i detaliczny skład towarząt rzeźnych i hodowlanych oraz mięsa. Kapitałzakłado- rów SP\lIZywczych oi;az detaliczny skład towató'w tekstylnych WY' wynos\ ,-'- złoty~h. SpÓlnik może mieć większą Stanisł aw BarańSlki, Elbląg, ul. Ziel.ona 7..a. Barański Stanisław ilość udziałów. Zarząd spółki (iwuosobowy. Członkami zarzą- Elbląg, ul. KaJki 7, U-I0139 :~wi~~c~ri;;is~b~~;!~k~\~r;lii::~=~~li;~~:~~... '! ~ i~ 24 ~~~l9.{7.r. '~~.Ob~wl~~>.En?~~ i.~ rejepodi5fg' ~ a*,ót~;' tifonkow- za:#cidu, '1ub'"' tez j~.i t~łonka, slro~y, ze.-igłóśu-n~i;lt~;{b~nas:za:ka post~iiówił~ wpisardo zarządu i prokurenta. SPółka z ogianiczóilą odpo.wiedzialno- rejestru haudlmvego dział A pod nr. R. H. B.f7 nast~jlłce cb.. ścią zawarta umową z dnia 20 sierpnia 1947 r. M~11309 ne.: F.irma Kłos - Handel z~m i Przetworami Młynarskim,! L. Banaszak', sred!zibll jest Kwidzyń, ul. Targowa Nr. 3. Nazwi. sko kupca Leon Banaszak. M-l!11911 Sąd Okręgowy w Bytomiu. Do rejestru handlowego dzia1 B. pod nr. 70 wpisano dnia 26 sierpnia '. firmę: Wytwórnia Ksiąg HahdlO\vych i Liniarnia St. Modzyńska iska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze siedzibą miasto Bytom. Przedmiotem przedsiębiorstwa j' st przeróbka artykułów papierniczych. Kapitał zakładow y. wynosi , złotych. Spólnik 111eże posiadać większ a ilość udziałów. Zarząd SPÓłk i trzyosobowy. CzłoI)kami z.,rządu są: Sfefunia Modzyńska, Kazimierz Wirtz r Stefan Kania. Do składania eświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagany jest. podpis dwóch ' członków zarządu lub jednego członka ~arządu łącznie z prokurentem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią zawarta umową z dnia 4 lipca 1947 'r. M~11310 SAD OKRĘlGOWY W GDA~S'KU Do Reje:>ti-u Handlowego B 42 wpisano w dinlu ł lłpea 1947 r. następujące dane w firmie.,fruktws", Gdańska Hur tow nia Warzyw i Owo-ców, sp6łka z ograniczoną odpowiedzial~ nością".jerzemu. Zienleckiemu udzielona,roetała łączna prokura. M-1(}S01 Do Rejestru H/mdlowego B 38 wpisan o 8 lipca 1947 r. nast,. pujące dane w firmie "Przedsięhiontwo Rob6t Inżynieryjno Budowlanych, inż. K. Krzy,żanowski i S-ka, sp6łka z og rani. m;oną odl>owied ziajnośocią". Siedziba spółki!prz,eniesiona Je'st na ul. 'Kochanowskieg.o 2 w Sopocie. M-IOS02 Do rejestru handlowego d Li ał B. pod Nr. 67 wpisano dnia 7 sierpnia 1947 r. przy fir:':-:ie Śląskie Gazy, Spółka z ograni~oną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - Batory, ze de-cyżją Urzędu Wojewódzkiego Sląsko - Dąbrowskiego w KatowIcach z dnia r. orzeczono zmianę nazwiika. członka zarządu Piotra Berenstein na Piotr Bernacki 1 prokurentki Doroty Berenstein na Dorota Bernacka.. M-1l145 Do rejestru handlowego dział A. pod Nr. 82 wpisano dnia 7 sierpnia 1947 r. firmę: B. Szymura, Spółka komandytowa z siedzibą miasto Tarnowskie - Góry. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie w większym rozmiarze detalicznej sprzedaży towarów tekstylnych, galanterii, konfekcji, bielizny,. wyr<tbów pończoszniczych i innych. Spólnikiem jawnym jest Bolesław Szymura, zaś komandystami Felicja Maria Klimkówna i Salomea Markiewkowa. Spółka komandytowa. Spółkę zastępuje spólnik jawny li3olesław. S?ymura łącznie z jednym prokurentem. Wkłady kqm.amlytariuszy wynoszą: Felicji Marii Klimek ,- zł. Salomei.Markiewka ,- zł. Wkłady stanowią sumę komandytową każdego komandytariusza i zostały do spółki wniesiqne w gotówce. Prokurentami są Felicja Maria Klimek i Augustyn Klimek. M Do rejestru handlowego dział A. pod Nr. 83 wpisano dnia 7 siel'ipllia 1947 r. przy firmie: Księgarnia Polska, \~ łaścicielka Maria. Skowronkowa w Chorzowie, że firma brzmi obecnie: Księgarnia Polska Maria Skowronkowa, właśc. Wanda Szetnerowa z siedzibą w Chorzowie. Kupcem rejestrowym jest Wanda Szetnarowa. M:-:-llg7 Sąd Okręgowy w BytomiU. Do reje6tru handlowego dział A: pod nr. 50 wpisano 'dnia 23 sierpnia 1947 r. przy fjrmię: "Miglus i Niewieś : Składnica i Handel Drzewa z siedzibą ' w Tarnowskich - Górach, że spółka jawna się rozwiązała bez przeprowadzenia likwidacji. FiTmę wykreślono z reje31ru hiilidlowego' na wniosek spólników. M-1l311 SĄD OKRĘGOWY W CIESZYNIE Dnia 18 sierpnia 1947 wpisano do Rejestru Handlowego firmę Młyn ele\ctryczny Dziedzice, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: DźiedŻice. Przedmiot _ przedsiębiorstwa: Przemiał wszelkiego rodzaju zboża obcego sposobem zarobkowym. Kapitał zakładowy: zł~ podzielony na 200 udziałów po zł. SpólnIk może mieć więcej udziałów. Członkowie zarządu : Jazowy Alojzy, Czylokowa Maria. _ Zarząd składa się z _ dwóch członków z których każdy podpisuje firmę. samodzielnie. Rodzaj osoby prawnej: Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa z -daty Bielsko L. rep. 1012/47. III RHB!VI-1l3. M-1l535.Dnia 18 sierpnia 1~47 wpisano do Rejestru Handlowego B/VI-U4 firmę Bielska Wykańczalnia i.farbiarnia Towarów tekstylnych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba:.Kamienica koło Bielska. - Przedmiot, przedsiębiorstwa: Pranie, farbowanie i karbonizacja surowców tękstylnych oraz wykańczanie, f,arbowanie i karboni zaeja wyrobów -tekstylnych. Kapitał zakładowy: zł.~dzielony na 40 udziałów 'po 2'7.750 zł. Spólnik m oże mieć więcej udt:ial6w. Członkowie zarządu: Benrlec Karol, LanCL'Iu Arttir. SpółkG Do Rejestru Handlowego B lm. wpi~a,no 23 czerwca 1947 Ir. następujące,zmiany w firmie "Stowarzyszenie Przemysłowo Handlowe "Handlo"Prz.emysł", spółk' a z ()grauiczoną od,powiedzialnością". Cz 'łonekzarządu Feliks Swaiski - ustąpił, na jego miejsce na członka Zarządu wybrany został Kaz,imierz Dudek. M-I0803 Do Rejestru Handlowego B 43 wpisano w driiu 11 czerwca 1947 r. następuj.ące zmiany w firmie "iprzedsiębiorstwo Węglowe Z. Kreczmar, sp.6łka z ograniczoną odpowiedzialnością". Członek Zarządu Jan Rane n stą pił, na jego miejsce na dmgiel{o członka Zarządu wybrany został Wacław Dąbrowski. :Mr Do Rejestru Handlowego B 116 wpisano 14 lipca 1947 r. na stę-p1ljące dane w firmie "D()m 'Żelaz;a i naczyń "Merkury", s 'półka z ogranicz oną odpowiedzialnością". Kapitał. zakładowy spółki podw)"żls zeny został o złotych i wynosi obecnie z;ł\oitych. Uchwałą zgromad~u.ia 'spólników :r dnia 8 lipca 1947 r. zmieniono 4 (kapi'łat) umowy sp6lki. M-l080S Do Rejeslru Handlowego B 150 wpisano w dułu 2 czerwca 1947 r. następując/! dane w firmie:.. Gdańskie Zakłady Farmaceut ycrne, spółka z '()grauiozon/ł <Id!powied.12iabt<ośdą". Spółka po przeprowaazeniu likwidacji zosłała rozwi~al1a. Wobec roilwiązania sp6łki po uprzednim pr zeprowadzeni'll likwidacji - wykreślić s'półkę z rejeshu handlowego.. M Do Reje ~ h'u Handlowego B 184 wpisano w dllliu 2-0 maja 1947 r. na st ępujące zmiany w fi.rmie.,przed s iębiorstwo Budowlane "Slekar", s,półka z ogrank~oną oo'powiedzia '!!no cilł".

5 Nr l1.7.,.m.onlto.r POLSKI" - 15 wrześni a 1947 r. Czło.nek Zarz_du ~ K.aro! Mik<>łaJ &obootows.k;ł... j,-cy -ykl. imięnia.. Karo}" ustąpił. Członkami Zamądll _tali Michał-An. ooni Mak<>waki, Józef Folwarniak. Uabwał, z dnia 13 m:ajja 1947r. u zupehliono amo-w~ ll>ółki o obowlązka p.rżyjm-o-wania udziału w ttracyna r Z'OCz spół.k-i za w"nagrodzeniem. DDia 21 maja "'Pisano: Siedziba s półkl miesei się obecnie w Sopocie, pny 111. Stalina Nr 818. M-I Handlowego B. 82 w-pisa.n-o w dni1l 23 czerwca " Do kjesłr n 1941 T. na stwująjce zmiany w Jirmioe MHet1ba", Hurtownia ArŁykułO"w Spoiywczych. spółka '& ograniczou_ oopowiedzialnoielą". Członek Zarząd.. J.adwiga Lesiecka astąi)ił. Jednoosobowym członkiem Zarządu pozostllł A nton i-ew ary&t BudaUn, zwykle uli;ywający jednego Imleu.la.. ADt-o~i". Zarząd składa sit z Jednego c:donka. który peprezentuje &półko samod.z-iel.nl~. Uchwałą ~romadzenia spólników II dnia 20 ezerwea 1947 r. skreślono -zdanie drugie T (ograniczenie posiad.ania u dzia łó"w pne-l ka Żdego spólłni.k'a) JPda"llie p~wsze 11 (Zarząd) 1Imowy spółki. M-I 0808 Do Rejestru Handloweg"? B 337 wpisa no w dniu 4 lipea 1941 r. r"irmł "Chabork", Wytwórnia Elektromechani:r-mów Precyvjnych, spółka z orraniczoną odpowiedzialnok.ło". lhedzib, ~pół'ki jest. Gdańsk-Wrzesz()lt, ul. Wajdeloty 27, a przedmiotem produ'kcja i ' sprzedai precyzyjnych aparatów ele\ctromechanioznych. Kapitał zakładowy. wynos.i 1.1; liłotych. Spólnik,1Jl.oŻe mieć większą ilość udziałów. Zauądcami są: in 'ż. łialiona $widerkowa, ini. Ma:rceli~ chąraszkitiwicz. Stanisław Borkowski. Do składan. ia o~iadczeń i podpisywania "\IV imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 człon ków larządu albo też jednego ez.łonka Zarządn łącznie z prokurentem. O świa d cze nia zwracane do spółki, tudzież doręczanie pism mogą byc dokojly~' ane wobec l ezłonka 'Zarządn lub prokurenta. Również ka :żdy członek Zarządu ' hili prokurent ma prawi) odbierania i kwitowania z odbioru pienięd zy. prże~yłek pocztowych I kolejowych, jak i poopisy~- ania korespondencji zwykłej. Urnowa s półki z ogra.niczonlł odpowied zialnością zawarta zostllła 2 maja 1947 r. M~ Do Rejestru Handlowego B 180 wpisano w dniu 24 maja 1947 r. llastlępująoo zmiany w firmie "Przedsiębiarstwo Przewozowe "Tranzyt", spółka z ograniczoną odpowioozialno.ści ą". AcWlfJurewicz ustąpił z Zan.ądu. Janus~ Dn.tkiew.ic:r; Jako jednoosobowy Zarządca jest wobec tego 1Iprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki na ze. wnąt-rz. M-I0810 Do Rejestru Handlowego B :l09 wpisano w dniu 19 maja 19ł7 r. na s tępujące zmiany w fkmie "Morska Hurtownia Zie- Do r&~łir<u hand~w"!j0 B z.~ wpisano w. dniu 21 czerwca r. nul ftpująee dane w firmie: ".P r zedsięhior~two R9'llót Budowlanycll aroh. W. Radomski i S-ka, spółka z ogranicz<odą odpo"iedzialn~ i ą". Inż. Ka.;-:imierzowi J anic"kiemu udzielona rlostak proklllra. M--I0826 Do reje&t.ru h.andlo'... eg.o B 268 ~lpi-sano 14 maja 1!l4i r. następujące dane w firmie: "Skład Materiał ów Opałowyc.h ~P a liwo-. spółka z ogr aniczoną odpowiedzi a l nnscią". ){apii ał n kład-owy wy'llosi lóo.ooo zł. l{a!żdy człc>nek Zarządu ' u(>rawniony jest d<l rcptezento.wania slpółki samod ziejnie. Prok'Ora udzielona TSJdeuszowi Żurawskiemu została odwołana. Uchwałą Walnego Zgromad!Lenia z dnia 9 maja 1947 r. zmieniono 6 (kapitał) i 8 ~~a:zell'ta.cjal umowy spółki. M Do rejest'ru h &ndjowego B 278 wpisano w dniu Ił maja tm7 r. 1141l stęp1ują:ce ZIl11iany w firmie:.,fr. PoręJoski i S-ka, ;epół1la z ograniczoną odpowiedzia1lnoś.ci ą". KaI)litał zakładowy wyn-o.s i 1ÓO.000 złotych. Ka'Żdy c15ł-onek Zarządu ui!}rawniony jest. do repl'ez.ent<l.wania.spółk i samodzielnie. Pro kulra ud:lielona Stani sław owi Królikowskiemn z ostała odwołana. Uchwał.t wal'deg.o zgromacl,zenia Sipólni"ków z dnia 9 maja 1947 r. zmien!ono ;; (kapitał ) i 7 (re prł'..zentacja) umowy sp~ki. M-'-lOS28 Do rejestru handlowego B 109 wpisano 10 li~ca 1947 r. następujące dane w firm ie: " Dom Hańdlo wo - Przemysł owy ini. Z. Ciec4ruewski, spółka z ograniczoną odql owjed~ialuością". Kapitał. za:kładowy 1>Odwy~z ODy został o 8ÓO.000 zł oty cb i wy:n'osi CJlbecnie dotych. Uchwałą!I1adzwyc.zaj1lego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 1947 r. zmieniono 5 (ka.pitał) umowy spółki. M--I0616 Do rejestl"lu ha!ldl<lw~. o B 217 wpisano 14 lipca 1947 r. na'stępojące dane w firmie: ".Gdańskie Towarzystwo Handi!u Za'lll~rskiego, spółka z ogranica:.oną odpowiedzialnością". Wo<bec uchwa:lenia likwid;acj.i doty.chcrosowy urząd ustą \pił. Na likwidat~ró'w wybrani z-osltah: Jeny Paetz i adwokat Stanisław Bartlakows ki. Każd y z likwidatorów poc!:phuje 'spółkę w li'kwidacji samod,zieilnie. Uchwałą z dnia 12 czerwca 194i f. Walne Zgromadzen'ie u~hwaliło sp ó łkę rozwiązać 'PO pr.z.eprowadzeni.u (>0- S'ł:wowania likwidacy,jnego. M-I0817 Do rej~ru handł ioweg<l B 33'5 w.pi~a.no 4 lipca 1!M7 r. fi~mę: "hlljmobiha Ban ku Zwią :zku S'półek Zat"~bk o wyeh na Wybrze Ż1l - spółk.a z ograllicz'..oną og!j}owicd7. i.alno.ś<:ią". Sield,zilłuł prudsiębi-orstwa jest Gclali ~ k, u>!' Oll~rna 27 i28, a przedm:iotem I..' Do rej&stru hand!1o-wqo B S34 wpisano 23 czerwoca 1M? 1'. firmę:.,.pr~siębio.rstwo Bud.owIane -Pion,- sljló.łka z ogl'aniczm.lą odpowiedziain.ością". Siedz :jlhą prze d 'się'biorst '~ ' a j~ t Gdańsk, ul. Zaroilak 35, a przedmiol.e;ll1 v.rykcnyvnln;e w.szej, kich robót budowlanyeh. Ka'pitał zak.ładowy wynosi 500.0(1;; złotyoh, S\pólni'k mo~ mieć wię'k "z ą Holić udziałów. Zarządca mi.$,.: 'Władysław Downar owicz. Zygmi\lnt Shnek. Zarzą, 1 spółki jest jed.do ln:h wieloosobowy. 00 reprezentowania II'pół ki, d o s>kładania osw i aclczeń i podtpi'sywan ia w imcnlu spółk I wymagane jest w.sn ó!:działa ni e 2 c~ł()nków Zarz'ldu lub jerlnego członka Zarz ąd 'l bl'cznie l jednym prokurent.em. Umowa spół'm z ogran ic/.ona, od 'po"wie!lzialnością zawarta zosł. ała 2) ozerwca 1947 r. M-1tl8:ł';: SAD O.KRJ;:GOWY W GDYNI W ttljtejs'ryill1 reie-strze hand.iow)'m dz 'iał. B nr ~3 przv fil" mie: Prze>Łwórslwo i Hande 1 Ryb.. H a I" p'u n " Sp 6łka 7. o.graniczo ną od,powiedziafnością w Gdyni, Port. Rybacki Magazyn I śledziowy, dnia 17 cz:!'rwca 1947 roku wpisano: Firma obecni!' br.mni: ;;Hal'pun" Towarzystwo Handlu Zagrankznego i Poło. wów M(lrskicb Spółka z ogranicloli" odpow' iedzialnością w Gdyni. Przedmiotem działalności s pół ki jest hande') i przetwórst.wo ry'b. prowadzenie morskich połowów rybnych, imp-ort i eks-.. port oraz wszel'kie czynności handlowe. Kapitał 7:akła dowy podwy'ższ :ooo o '- złoty ch do kwoty złotych. Zarząd obecnie stanowią: Henryk l 'etzlaff. Jan Bartczak. Zal1ząd spólki jest jedno łu 1b wieloos obow.y. J eż li zarząd jest wieloosobowy. do składania o ś " iadcz e ń i podpisywania w imieniu spółki wymagane Jest współdziałanie dwóch czł-onków zarzą<w albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Uc:hwałą nadzwyczajnego ~.romadzenia &p61ników z dnia ł maja 1947 r. zmieniono 1-9 oraz wykre\łono ~ 10 I 11 umowy spółki z dnia 12 lute.go 1947 r. l\ł-llił75 W tutejszym.rejestrze bandlowym dział A nr. 98 dnia 21 sienpnia 1947 roku w.pisano: Bławaty i Galanteria, Jan Studziiiski. Siedziba prz.edsięblorslwa: Kościerzyna, Rynek 8. Pl'zedmiot przed-sięhiorstwa: SAprzeda~ towarów łokeiowych, bieli>?;ny ogólnej,,galanterii i towarów krótkich. Właściciel: Jan Studziński. M-I1423 W tutej-szym rejestrze handlowym dz iał A nr. 97 dnia 21.gierpnia 1947 roku wpisano: Jan Kneba - Maszyny Rolnicze. SiedzjDa przedsiębiorstwa: Kościerzyna, ul Dworcowa nr. 2. Przedmiot Przedsiębiorstwa: &przeda:ż maszyn ro'lni.ozy.ch. wirówek, rowerów i części zapasowyoh. Własciciel: Jan Kn eha. 1llJ',""'łńdów i Owoco w, spo'łka z ogranl'czon A odpo' wl'ed~l' al- nabywanie, ek's'ploatacja i s;::rz.etla Ż nicmlchomo.sei, ~oł'oiionyeh W'. t h dl d. ł' "6 d ' 21 -y ~.. tutejszym rejes.rze an owym z I l!- " nr. ~ Dla nokią". Kapila ł zakładowy s półki podw yż szono o zło- w _wojewód'lltwach nadmorskich, jak rów.nie?: adm!nistracja.. sierpnia roku wpi'sajlo: Sklep Mięsa i Wędlin Leon Zatych 'i wy'ncsi obecnie złotych. Członek Zarządu Wosz- ksplootacja i zby wanie nieruchomoś ci, poło7a)nych w woje- borowski. Sied.zi'ba ;prz.edsiębiorstwa: Kościerz yn a, ul. Wilsona tal Cyprian nstąpi'!. Na członków Zarządu wybrani zostali Jan wódz1twaah nadmorskich, a n "lei'l.cych do Baliku Zw. Spółek S7. Puedmlot pr.zeq'siębiorstwa: rzeźnictwo i s<przedaż wyro- Rycllwa i Józef Żbik-Heser. Zarząd spółki jest czteroosobowy. Zarob~owych, stpó łki a'klcy'jnej w Fozoaniu. Kapibł zakładowy bów ma6lu"1skich. Właściciel' : Leon Za:bo;rowski. M Zgromadzenie spóln.ików z dnia 28 stycznia 1947 r. zmieniło wynosi ~O:~OO( ~ł.o~y~h :, ~aną?s ~ ; (,,_ t. ~r. 'Y!ad?,~ł,~~_ ~~)Niyń- :. (kapit!!~ ~~ła~~t~ '1:~~, ~4~';~~:afl~~ ~;~~f~l~~6'ł~~~ '; 1 ~~~., ~, ::i~~~~~~~~~:~~i~~~~~~::/'{~::ls:~ł!!::~t.~ Do Rejestru Haondlowego B 104 wp.sano w daru :.vł czer.wea 1947 P. na stępuj~ 'Z'Illiany w firmie: "Moda i Sport", spółka :r ograniczoll4 odpowiedzialnością". Kapitał zakładowy podw~zony został o złoł.ych i wynosi obecnie złotych. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 21 czerwca 1947 r. zn.tieniono 4 (kapitan Dm-o'Wy spółki. M- I0812 Do ReJestru Haudlowego B 336 wpi~8;1l'o w dniu ł Hpca 1947 r. firmę Gdańska Wytwórnia Siatek, spółka z ograniczouą odpowiedzialnością". Siedzibą s.pólm jest Gdań-sk, ul. Ogarna ~ł" 29, a przedmiotem wytwórnia siatek drudanych J tka.nm metalowych.. Kapitał zakład<lwy wynosi złotych.. KIłJŻdy spólnik mo 'że posiadać wit kszą ilość udziałów. Zarżądcami są: WikJor Szeliński" Irena Kucbarska. Członkowie Zarządu reprezentują spółkę kamy samod7:ielnie. UmOwa s półki z.ograniczoną odpowiedzialno ściązawart-a wstała ' l lipca 1947 r. M-108'l3 Do Rejestru Handlowego A 164 wpisano w dniu 4 lipca 1947 r. firmę: "Ekspres s", Przedsiębiors,iwo Spedycyjuo-Transportowe EdmulDd Nowakowski i S!pól<k.a". Spółka jawna. Siedzibą.prz.edsi,ęlbiol'st'wajeSlt <Maiisk-Orunia, 'Il!l. Oruń-s ka Nr 44, a przedmiote~ przewóz towarów pojll.zdami mechan ic'znymi w celaob zarcjibk.owych i rem()!llt wozów we własnym zakresie. S{lQlnikami spółki jawnej są. Edmund Nowakowski, Jakub Borkowski, Stanis,łąw WrObel. Do reprezentowania spół'ki uprawnieni są wszyscy trzej spólnicy łąc zn i e. M-10B14 Do Rejestru Handlowego B 283 wpisano 3 czerwca ' 1947 r. :1astę pnj;ąee z.miany w firmie: "N. H. N.", Nadmorscy Hodowcy ~ asion f Drzew Owocowyoh, spółka z ogran 'iczoną odpowiedzta lnoś;,!~".!!:;i;. Stanisław Roha kowski ustąpił z zarządu. pu zarząd u W.l'DraJlO ponownie Bl"onisławę R e mhow s ką, ini. Edwarda item.bowskiego, Piotra KUi"yłow i cza. Spółkę Da ze "r.:)tn: reprezentują łączn i e dwaj ' spo śród Mrządców. Uchwałą I g;'om adze~ia spólnjków l d,n. 2.VI r. zmieniouo 7 (zal'z ~d) umowy spółki. M- l OS 15 Do rejes,~r.u b.amd:lowego B 119 WJ>ballo 9 litpca 1947 r. nast~ p ujące zmiany w fil'mie: "War~ywa, Ow oce, Produkty Wieji kiei -Boruta.- SiPó~ S ogu'll iczion Ił odpowied.ridllo~ią." Cdonek Zarzędu Marian Kouow'ilkl\ u.ftą.pil'ł. ' M-I0824 l?o rejjesku ~ndloweg.o B 228 wlp'isa.!j.o w dnm 22 maja !: ~~ą"li ~ dol~e filrrny:.. GdaM~ Ze~ół _. Te~7. 8PÓł:ka 3 ogrlmioaoną odipowiewlalonością". Czklllek. ZuZ4<iu Michał K-ości_ki - 'lts'tlłpił, na dn!ll!iego c L łp nka z.ltrz~,, w~łlij ł B1'IOnida.~ Grzybo:W'll~i. M-t08I6. poo-siada 1IiPra.wnienie. do samodzielnego l'eprezi!ljtowania apół M.. Umowa.spółki z og.ra,nicwną odtpowiedzial'llości, zawarta ZlOsŁała 19 maja 1920 r. Uchwałą 2lgromadrenia spólnikó" I dnia 9 maja 1947 r. odtrwotzoiilo s,tabt spółki. Spółka z.a.reje!l'trowana by'ła w b. n 1em ieddm Sądzie Grodzkim p.od Nr. 10 RHB W{JIbec znisz.cz.enia b. 'niemieckiego rejestru handqowego. i akt rejestrowych spólka niniejsza po~r s<t.ała w r u:legła na nowo WiPi'saniu do rej e slr'łł wedłoug odtwor:oo-nell'o wraz ze mnianami stat'll1u oraz według aktualnych danych, uleg.ająeycb wp,isowi do rejestru handlowego. M--I0818 Do rejest1'\l handlowego B 299 Wlpj,s ano 10 H!>~a 1947 r. następujące xmiany w firmie...międ.zynar{)dowe Targi Gdanskie MTG, - spółka z o,granicz-oną oapowi cdzialnoś.<:ią. Cd-o'nkowie Zar.ządu Dr. Zygmunt Rosner i inri. Ka ~i mj.erz Bogacki ustą.pili. Na dt'llgi6f!'o czł~nka Zarzą' diu powoł'auy :w!td Jóuf Kobrvyń'lik-i. H-I0812 Do rej~ handlło~'eflo B 134 wpi'san<l w dniu 30 ozerwca 1947 r. nastwnją= dane dotyczllłee firmy.,,rs,-pid Spedye~!1 Morska i Lą.dowa, s.pól!ka z ogranic:r;oną odjpciwied,zial-no-tpcj,ą", Siediziba s,!>ół'k.i,majdn}e się obecnie w Sopocie, pczy u:i. ~ laskiego 4a. M- I08iO Do reje&trll handl.owego R 333 wpj'sano w dni'll 21 ' ezerwca 1947 r. firmę: '"PiekaJ:nia Cukiernia ~ Ziemiańs'ka, - "półka z ograniczoną odlwwiedzialn ości ą.". Siedzilbą 'Przedsiębiorstwa jes'ł: Gdań s k - Wr.156SreZ, ul. '''a j<i eiot y 11, a.przoomiotem pr-owadzenie zakładu piekarskiego i cukierniczego oraz ' SJ.lI"Zedai tych artykiuł'ów. Kapi'tał,zakład.owy w ynosi złoły.:h. S<pólllik mqże mti.ee większą ilość 'Ud7..iałów. Zarząd.oamł.. ąż Stefan ParadoWISki, Marooli. M o.z<ko w s ki, Mórzy repnzenł1łj" s-pól%:ę łąjczmie. Umowa 'S'J>ółki zogranicozo!lą oo'powiedlei1tlno ci4 z.awart.a JlOsłaM 20 czetwtla 1947 r. M Do ł'lljest'nl handlowego B 3<19 wljlisan o 14!i;pca lll n r. firm,: ".:... '~mln - LaboIra'toriUJlU Ch~iJl;ZlD6., ts«jmlka z; ()gra<diiozoil~ ~w1ed.z1jaj/!n,o.śclll". Siedzibą prz>eds-iębf.orstwa jinit Gd-ańs.. W~ al. K-o'Śclul&:r-ki 29, a pr.zedlmi<j'tem prowadoonie llilborat<orium chem~cinego, wya-&b all"-tykułów ch61l1lic:m.o-keclmk& nych, arłylwłów perfumery.lno - kosmetyellnyc.h i I!!yd~anl-kkh., mejlków 'paohnących dła przemysłu fa.rmac6wtycmejf<>. perfumeryj'll6g'o i li!p0ri;ywcz>ego oraz 8ssencyj. przetwarzoa oie ~lq.rowców i pómaibrykat ów dj.a,prz.emysjlu s'p02ywozeg-o t)ra~ : S 'p~da:i ~ arty'k'uł-ó'w. Kapitał zakładowy wyn~8i 4,') zło 'tym. Spóllll-k mme mleć w~k,sz,ą i1o>ść udziałów. Mi-chalJ(.ozidQj jako jednooso:bowy Za.rządoa sa.modzie,j.;t;e ll"e.prezentui... &półkię. Um<owa ~łki z o,graniczoną od'powiooziajn-oś<rią ' z.a~ warta Osł'ał~ 9 ł~a 1947 r. 10&22 ".,.. ':... SĄD. OKRĘGOWY W SŁU:PSKU _ M-1l42~ Dnia 30 sierpnia 1947 r. Do rejestru handlowe.go Sądu Okręgowego w Słupsku Dział B pod N;r. 10/47 wpi$ano: Północne Towarzystwo Handlowe Spół.ka z ogranic~ną odpowiedzialnością w SłupSku. Przedmiot: Handel hurtowy płodami rolriiczymi I leśnymi. mate;riałami budowlanymi i artykułami dla wsi, or~ llośrednictwo handlowe. Zarządca Henryk Wojtkowicz - Pawłowicz. M Licylacje W dniu 25 wrześnie 1947 r. o godz. 12-tej w lokalu 9 Urzt: du Skcil 'boweg~ w Warszawie, ul. Noakowskiego " odbędzie się p:.bliczna licytacja zasekwestrowanych różnych filców, oszacov; alj.ych na łączną kwotę zł M-l177. W dniu 29 wrze$nia 1!J47 ;r. o ' godz. 12-tej w lokalu 9 Ul'ZęduSkarbowego w Warszawie, ul. Noakowskiego 4, odbędzie się public:ma licytaejazasekwestrowanych przedmiotów jubilerskich i zegarmistrzowskich, jak to: ł zegarki złote. 9 zegarków niklowych, 4 zegary śqienne, sygnety I obrączki złote, papierośnice l ryngrafy srebrne oraz kn-ształy, oszaco~any-t:hna łączną sumę zł zł. M PRZET ARG NIEOGRANICZONY Gazownia Miejska w Łodzi ogłasza. przetarg nieograniczony na budowę bocznicy kolejowej normalnotorowej'" oraz Da dostarczenie na miejsce budowy potrzebnych materiałów jak: 2-eh rozjazdów t y p' 6d :7.. 3-ch rozjazdów ty p 6d :9 l-go skrzyżow ania typ 6d - 1 :2,5. 8-ch Jr,o:1:łów oporowych typowyc;h z szyn kolejowych 4-m Ulp6r przejazdowych kompletnych 2-oh b;ram dil7 u sk rzydłowych, kompletnych z filarami Sygnalizacji swietlnej ml.żw i rku (pospółki).. Nawierz.chni ę du budowy torów dostarczy całkowicie Ga zownia Miejska.' Oferty można sk ładać : a) na budo wę bocznicy. b) na domateri ałów budowy. bocznicy. lub c) łącznie na całkowite wykonanie i dostarczenie materiał6w z wyjątkiem podkładów kole.iowych i podrozjezdnic. I, starcz~nie

6 "MONITOR POLSK~ - 15 września 1947 r. Nr 117 Oferty. odpowiadające treści kosztorysll należy składać w biurze Gazowni Miej"klej w ł:.odzi, Targowa 18 do dnia 2:ł wrzesma 1947 r. w zapieczt,:towanych kopertach z napisem "Oferta na blldow~ bocznicy kolejc. wej". Szczegółowe informacje oraz. ~lepe kosztorysy można otrzymać w Wydziale TechniC2!'17J'O Gazowni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 1947 r. o godzinie 10 rano w bil.u'ze Gazowni. Wadium przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 3% sumy zaoferowanej należy wpłacić przed przetargiem w Głównej' Kasie Gazowni Miejskiej w Lodzi. Targowa 18. a kwit o wpłaceniu załączyć do koperty ~ ofertą. Dyrekcja Gazowni zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania powodów. M-1l86l NR. 3j47 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Lublinie. Oddział Drogowy w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na: l) Budowę budynku murowanego uczniowskiego na terenie Głównych Warsztatów Wagonowych w Radomiu. o objętości 1800 m 3 2) Odbudowę ustępu murowanego przy giserni przy ul. Dolnej Nr 20 o objętości 70 m 3 (teren Główny Warsztatów Wagonowych).. Oferty należy składać do skrzynki ofert. umieszczonej w Bil.U'ze Oddziału Drogowego w Radomiu, ul. Podjazdowa Nr. 14. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 września 1947 r. godz. 12-ta. Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w wysokości 2% ofel'owanej sumy w gotówce na rachunek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie. konto i.yrowe w Narodowym Banku Polskim za pośrednictwem P.K.O. konto II lud innych walorach uznanych przez Ministerstwo Komunikacji za wystarczające. Brak złożonego wadium spowoduje Wlieważnienie oferty. Bliższe informacje i warunki wykonywania robót. oraz ślepe kosztorysy i rysunki można otrzymać w godzinach urzędowych w Biurze Oddziału Drogowego w Radomiu. Dyrekcja O.K.P. w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta. oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. M-1l874 I Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie ogłasza przetarg na wykonanie remontu następujących objektów: l) Remont domu mieszkalnego przy ul. Czarneckiego Nr. 7 w Szczecinie. 2) Remont.domu mieszkalnego przy ul. Dąbrow~ki~~o ' Nr. 19 w Szczecinie. " 3) Remont biura Parowozowni i Warsztatów na sto Szczecin Główny. 4) Remont pokrycia dachu budynku szpitala kolejowego im. Sw. Karola w Szczecinie przy ul. Roosevelta. 5) Remont budynku szpitala kolejowego im. Sw. Karola w Szczecinie przy ul. Roosevelta. Warunki i podkładki można otrzymać w gmachu DOKP Szczecin Al. 3-go Maja 18/20 pok w godzinach urzędowych. Oferty na każdy objekt osobno w podwójnych nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach z napisem o~erta do przetargu na dzień 29 września 1947 r. na odbudowę (wymienić obiekt) należy składać do skrzynki ofertowej w gmachu DOKP w Szczecinie do dnia 29 września 1947 r. do godz. lo-tej. o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty należy dołączyć: l) Kwit Kasy Dyrekcyjnej na wpłacone wadium 2 % od oferowanej sumy osobno na każdy objekt (~onorowane będą tylko kwity kasy dyrekcyjnej) względnie dowody zwolnienia od obowiązku wpłacania wadium. Cesje na zabezpieczenie wadium należy również przed przetargiem uzgodnić z Wydziałem Drogowym 1 Biurem Finansowym i złożyć do Kasy DyrekCji. 2) Firmy. które nie wykonywały robót dla Dyrekcji przedłożą dokumenty uprawniai.ące do wykonywania robót oraz referencje instytucji pracodawczych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta. bez względu na wynik przetargu oraz prawo uznania, że przetarg nie dał pożytywnego wyniku. 3M-1l855 OGł:.OSZENIE O PRZETARGU Zarząd Miejski Wydział Techniczny w Pile ogłasza przetarg nieograniczony na wykoną.nie robót remontowych w Ce ~ielnl Miejskiej w Kotuniu. Przetarg obejmuje roboty: ciesielskie. stolarskie. szklarskie. siły i światła, remont maszyn i urządzeń mechanicznych. instalacyjno - wodociągowe. malarskie. dekarskie. blacharskie i zduńskie. Informacje. warunki i ślepe kosztorysy otrzymać można za zwrotem kosztów w Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego pokój Nr Oferty składać należy w zamkniętych I zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na remont Cegielni w Kotuniu", do dnia r. godz. lo- ta w Wydziale TechniCznym pokój Nr Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tl'id samym dniu o godz Do oferty należy dołączyć dowód wpłaconego wadium w wysokości 1% oferowal'lej kwoty w kllsie mie; sklej. Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. unieważnienia przetargu w całości lub części względnie podziału robót pomiędzy kilku oferentów niezależnie od wysokości oferowanej sumy. M-1l783 DyrekCja Okr. Poczt i Telegrafów w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, naprawy peronów przed paczkarnią przejściową na Dworcu Głównym w Poznaniu. Oferty w podwójnej zalakowanej kopercie z.napisem "Oferta na wykonanie prac brukarskich naprawy peronów przed paczkarnią przejściową na Dworcu Głównym w Poznaniu" winny wpłynąć najpóźniej dnia 29 września 1947 r. godz. lo-ta. do skrzynki ofertowej Dyrekcji ZygmWlta Augusta 8. Rozprawa ofertowa i komisyjne otwarcie ofert odbędzie się, dnia 29 września 1947 r. o godz. l2-tej w pokoju Nr Wysokość wadium ustala się na l % od ogólnej sumy ofer... towej. które należy wpłacić na konto Dyrekcji nr. V 3200 w P.K.O. Poznań. a dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. Dla niniejszego przetargu obowiązują tymczasowe ogólne i szczegółowe warunki budowlane przy wykonaniu robót dla Dyrekcji. Urzędowy wzór oferty i pr7' dmiar otrzymać można w Oddziale Budowlanym DyrekCji pokój nr Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnej ocen ~j i wyboru ofert. podziału robót pomiędzy kilku oferentów względnie nie przyjęcia żadnej. M-1l841 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Ubezpieczeń Społeczny~h, Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na elewacyjne roboty zabezpieczające w blokach ZUS w Gdyni przy ul.: l) Władysława IV 23 i Zygmuta Augusta Nr. 6. 2)Bandurskiego Nr ) Ląskiej Nr ) Morskiej Nr ) Czołgistów Nr. 5. 6) SWiętojańskiej 139J441:.. Roboty można traktować jako oddzielne Obiekty przetargowe. lub łącznie. Bliższe informacje otrzymać można w biurze Oddziału pokój Nr. 46, gdzie również otrzymać można za zwrotem kosztów podkładki kosztorysowe oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami robót. Oferty w zalakov;anych kopertach z napisem "oferta na wykonanie robót... itd. bez żadnych znaków firmowych należy składać do skrzynki ofertowej w budynku administracyjnym ZUS w Gdańsku ul. Okopowa ' 2 do dnia 25 września 1947 r.godz. 11,30 Otwarcie ofert nastąpi tego dnia o godz. 12-tej. Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w gotówce wadium w wysokości 2% od oferowanej sumy w Banku Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Gdańsku na konto Nr oraz odpis urzędowego dowodu rejestracyjnego na prawo. wykonywania zawodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych..:... Oddział w Gdańsku zastrzega sobie.swobodę redukcji I nawet całkowitego wyłączenia według uznania niektórych r0bót, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania powodu oraz bez ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań z tego powodu, prawo wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu, prawo podziału robót między kilku oferentów, prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku pozytywnego, oraz prawo przeprowadzenia w okresie ważności ofert dodatkowego przetargu pomiędzy wybranymi ofertami. M II. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie ogłasza przetarg na wykonanie remontu następują:::ych obiek tów: l) Remont nastawni na sto Miedzwiecko, 2) Remont budynku stacyjnego i nastawni dysponującej wykonawczej na stacji Czarnówka. 3) Odbudowa budynku dworca i nastawni na sto Reptowo. Warunki i podkładki można otrzymać w gmachu DOKP Szczecin. Al. 3-go Maja Nr pok. 311 w godzinach urzędowych. Oferty na każdy objekt osobno w podwójnych nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach z napisem oferta do przetargu w dniu 22 września 1947 r. na odbudowę (wymienić objekt) należy składać do skrzynki ofertowej w gmachu DOKP w Szczecinie do dnia 22 września 47 r. do godz. lo-tej o. której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty winien być dołączony kwit kasy dyrekcyjnej na wpłacone wadium 2 % od oferowanej sumy os.bno na każdy objekt (jako wadium honorowane będą tylko kwity kasy dyrekcyjnej). Cesje na zabezpieczenie wadium należy również przed przetargiem uzgodnić z Wydziałem Drogowym i Biurem Finansowym i złożyć w kasie Dyrekcji. Firmy. które nie wykonywały robót dla dyrekcji przedłożą dokumenty uprawniające do wykonania robót oraz referencje instytucji pracodawczych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo podziału robót pomiędzy poszczególnych oferentów jak również prawo uznania. że przetarg. nie dał pozytywnego wyniku. 3M-1l502 I OGŁOSZENIE O PRZETARGU Państwowy Zarząd Wodny w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 4. na zarządzenie Okręgowej Dyrekcji Dróg WodIlych w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na remont 2000 mb brzegów Kanału Bydgoskiego. położonych na odcinku od km. 22 do km. 26 (w bliskości st. kol. Strzelewo). Remont obejmuje: roboty ziemne, faszynowe 1 brukarskie. Slepe kosztorysy robót. warunki techniczne. profile I plany sytuacyjne znajdują się do wglądu (lub też do nabycia po cenie zł. 300 za komplet) w biurze Państwowego Zarządu Wodnego w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego nr. 4 - pokój nr. 7. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni od daty podpisania umowy. zaś termin ukończenia na 2 1J2 miesiąca od daty rozpoczęcia. Wadium w wysokości 2% sumy ofertowej może być złożone w formie książeczki oszczędnościowej KKO w Bydgoszczy z winkulacją na rzecz PZW Bydgoszcz lub w papierach wartościowych uznanych przez Ministerstwo Skarbu. Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg na remont brzegów Kanału Bydgoskiego" należy składać do Państwowego Zarządu Wodnego w Bydgoszczy pokój nr 3 do dnia 26 'września br. do godziny lo-tej. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września br.. o godzinie w obecności ewentualnie przybyłych oferentów. Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych w Poznaniu zastrzega sobi~: 1) prawo unieważnienia przetargu bez podania powodów, 2) prawo swobodnego wyboru oferenta bez względu na wysokość oferowanej sumy. 3) prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót o 25 %. M-1179J OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie ogła, sza przetarg nieograniczony na malowanie mostów. Kosztorysy do ~pełnienia. załączniki, oraz bliższe informacje otrzymać można w Wydziale Drogowym DOKP w Krakowie plac Matejki 12 pokój Nr Oferty należy składać do skrzynki ofertowej znajdującej się w przedsionku gmachu DOKP w Krakowie plac Matejki 12 do dnia 25 września 1947 r. godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz w pokoju Nr Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Dyrekcyjnej na złożone wadium w wysokości 2 % sumy ofertowej. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na wysokość oferty oraz unieważnienia 'przetargu bez podania powodów. M-1l859 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach ogłasza przeiarg nieograniczony na naprawę (wymiana blach) zbiornika wieży ciśnień o konstrukcji stalowej na stacji Sosnowiec Płn. Kosztorysy ślepe i wszelkie informacje dotyczące warunków przetargowych i wykonania robót możl).a otrzymać w : pokoju Nr. 232.w gmachu pyrckcji, ul. Dworcowa Nr. 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. ll-ej. M II Przetarg nieograniczony na roboty związane. z gruntowną naprawą bram w parowozowniach na stacji Częstochowa Osobowa. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Oddziału Drogowego w dniu 25 września 1947 r. o godzinie, 11.- Wadium VI wysokości 1 % oferowanej sumy należy wpłacić przekazem pocztowym ria konto VII-260 Dyrekcji Okręgowej Kolejl. Państwowych w Łodzi. z zaznaczeniem na odwrocie przekazu przeznaczenia wpłaconej sumy. Pokwitowanie z wpłaconej sumy wadialnej należy dołączyć do oferty. Oddział Dro ~owy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. oraz dowolny wybór oferenta. Slepe kosztorysy i informacje otrzy mać można w referacie technicznym 0ddziału Drogowego, Aleja Wolności nr M PRZETARG III Dyrekcja Polskiego Przemysłu Gumowego.,Gentleman" w Łodzi. ul. Limanowskiego 156 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w bieżącym roku robót budowlanych w zdewastowanych domach w Łodzi. ul. Zawiszy a to : 1) c-ca 1700 m! stropu syst. Kleina. 2) c-ca 600 m 2 dachu drewnianego. 3) innych pomocniczych robót. Informacje, ślepe kosztorysy i warunki techniczne otrzy' mać można w Sekretariacie Dyrekcji. Oferty w zalakowanych kopertach należy składać tamże do dn r. do godz. 12-tej, Do oferty dołączyć pokwitowanie na wpłacone do BGK konto 535 wadium w wysokości l % od sumy kosztclrysu. Otwarcie ofert nastąpi dn r. o godz. 12-tej w biurze Dyrekcji. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wolnego wyboru oferenta. unieważnienia przetargu, bez względu na oferowaną cenę. bez podania przyczyn i bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań oraz uznania, że przetarg nie dał pozytywnego wyniku. ZA WIADOMIENIE O PRZETARGU II 3M-1l2~ 2 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi, Wy, dział Drogowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykomlnie robót: budowy domu wraz z zabudowaniami gospodar- I.:zymi dla torowego na st. Karszn!ce, przebudowy układu torów na st. Widzew (roboty ziemne. budowlane i torowe) oraz budowę nastawni na st. Łódź - Kaliska o kub. 650 ~ sześciennych. Otwarcie ofert odbedzie się w Wydziale Dr~

7 .L'U.LJ. I gowym dnia 23 września 1947 r. o godz. 10 rano, pokój nr Wadium w wysokości l proc. należy wpłacić prz!'!d przetargiem w kasie dyrekcyjnej. Kwit na wpłacenie wadium należy załączyć do oferty. Ślepe kosztorysy, warunki składania ofert i wszelkie informacje można otrzymać w Wydziale Drogowym Dyrekcji, pokój nr Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru. oferenta, lub unieważllienia przetargu bez podania powodu. 3M-1l503 Dyrekcja Okręgu Poczt 1 Telegrafów w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczolly na dostawę 25 wózków peronowych dwukołowych 150 taczek do przewożenia ładunków pocztowych. Oferty w zapięczętowanych i zalakowanych kopertach z napisem na kopercie:.. Oferta na dostawę wózków peronowych i taczek", względnie samych wó:ków lub taczek, należy składać do dnia 30 września 1947 r. godz. lo-ta włącznie, do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje oraz wzory ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji ul. Nowogrodzka 45, IV piętro, klatka D w godzinach biurowych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości wyboru oferenta, bez względu na cenę oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia Jakichkolwiek odszkodowań. M-ll853 Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 1000 par pantom ze skóry własnej pocztowej dla pracowników pt. Okręgu zatrudnionych w salach aparatowych telegraficznych 1 telefonicznych. Oferty w zapiec;- ~ ~owanych i zalakowanych kopertach z napisem na kopercie: "Oferta na wy konanie pantofli" należy składać do dnia 30 września 1947 r. godz. 10 do skrzynki ofertowej DyrekcjI. Bliższe informacje oraz wzory ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji ul. Nowogrodzka 45 w/m IV piętro klatka schodowa D pokój Nr. 5, w godzinach biurowych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo podziału wykonania, zmniejszenia lub zwiększenia ilości. wyboru oferenta bez względu na cenę oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 1 ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. M-1l852 OGŁOSZENIE O PRZETARGU MInisterstwo Zdrowia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych garaży i stacji benzynowej przy ul. Tatrzańskiej 2.,. Oferty należy składać do dnia 29 września 1947 r. do godz. n,do skrzynki ofertowej znajdującej się w hallu Ministerstwa Zdrowia Chocimska 24. Bliższych informacji udziela Referat Budowlany pok. Nr. 21a, w godz. od 9-12-tej, gdzie też mogą oferenci otrzymać za zwrotem kosztów w sumie zł. 500, ślepy kosztorys oraz warunkl przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 1947 r. o godz. 12-tej. M Nr 43 Dyrekcja Okręgowa Kolei PańStwOWYCh w Warszawie ogłasza przetarg na: l) Roboty wodociągowo-kanalizacyjne w budynku magazynu nadania nr 6 na st. Warszawa Główna. 2) Wykonanie budowy żelbetowej wieży wodriej na st. Warszawa-Praga. 3) Odbudowę pompowni na st. Warszawa-Zachodnia. 4) Odbudowę budynku pompowni na st. Mińsk Mazowiecki. Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do. godz. 12:..tej dnia 27 września r. b. do punktu l-go, dnia 30wrześnla r. b. do punktu 2, do skrzynki ofertowej w Wydziale Drogowyr' T)rzy ul. Wileńskiej Nr 2/4, gdzie w godzinach urzędowyc:... można otrzymać bliższe informaćje oraz podkładki do składania oferl Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Dyrekcyjnej 'na wpłacone wadium w wysokości 2 proc. zaoferowanej sumy. M-1l799 Wydział Kwaterunkowo-Budowlany D. O. W. 1 Warszawa ul. Bolariego Nr 5 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej l gazowej w budynku Nr 2a przy ul. Krajewskiego w Warszawie. Bliższe informacje 1 ślepy kosztorys otrzymać można w ret. wod.-kan. Wydz. Kwal-Bud D.O. W. 1 od dnia r. w godz. od 11-ej do 13-ej (wtorki, środy, czwartki i piątki). Oferty zalakowane bez znaku firmy z napisem.. Przetarg na wykonanie instalacji wod.-kan. 1 gaz. w bud. Nr 2a przy ul. Krajewskiego w Warszawie", należy składać do skrzynki w kancelarii Wydziału do dnia r. do godz. 12-ej. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 12-ej. Wydział Kwat.-Bud D. O. W. 1 zastrzega sobie prawo (łowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 1 jakichkolwiek z tego tytułu ods7.kodowall. M Ogłoszeniu OGŁOSZENIE I prywalne Likwidator Firmy Zakłady Chemiczne "Hydrolt", Sp6łka z ograniczoną odpowiedzialnością inzynier Piotr Kazimierczak, zamieszkały w Warszawie, ul. Wrzesińska Nr 14 m. 16 wzywa wierzycieli firmy Zakłady Chemiczne.. Hydrox", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby zgłosili do niego swoje w:erzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty trzeciego ogłosżci11a 3-M-ll054 OGŁOSZENIE I Wobec: otwarcia likwidacji spółki pod firmą.. Polskie Linie Lotnicze "Lot" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia ich WIe", rzytelności w ciągu trzech ml",,,ięcy od daty trzeciego ogłoszenia w siedzibie spółki w Wal"5zawie przy ul. Hożej 39. Likwid~tor spółki pod firmą "Polskie Linie Lotnicze "Lot" spółka z Ogtaniczoną odpowiedzialnością". Zieliński WOjciech. 3-KC-6573 OGŁOSZENIE II Likwidator spółki pod firmą:.. Wróoławska Wytwórnia Chemiczna "Merkury" spółka z ogranic:zoną odpowiedzial- Likwidatorzy firmy.. Fabryka Sm igieł", Wyrobów Drzewnością we Wrocławiu, ul. Romualda Traugutta 98" zawiada- ' I nych i Metalowych W. Szomański i S-ka" Sp. Akc w Warmia, że na podstawie uchwały spólników objętej protokółem ; szawie, Kamedułów 71a zawiadamiają, że uchwałą' Walnego Nadllwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia lo-go czerw-, Zgromadzenia Akcjonariuszów z dnia 29 lipca 1947 r. otwarto. ( r ' bankowych: Łódzki Bank Depozytowy, S. A. w Łodzi, Bank Komercjalny S. A. w Krakowie, wobec niemożności doręczenia tych pism pozostawiono w Ministerstwie Skarbu. 2-M A~ J, OGŁOSZENIE II Podaje się do publicznej wiadomości, iż z dniem l sierpnia 1947 r. Przedsiębiorstwo Paplerniczo-prżetwórcze.. De-Te Ha" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, ull~a Narutowicza 42 postawione zostało w stan likwidacji. Na likwidatora powołano Stefana Stami~owskiego, zamieszkałego w Łodzi, ul. Grabowa 11. Wzywa się przeto wierzycieli wv mienionej firmy do zgłaszania swoich pretensji. 3-M-I05~7 OGŁOSZENIE III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKład Zegarmistrzowsko-Jubilerski.. Juwelia" z siedzibą w Katowicach została uchwałą spólników z dnia r. rozwiąana, a ja ustanowiony likwidatorem tejże. Wz;'Wam wszystkich wierzycieli spółki do zgioszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia. ~ OGŁOSZENIE III, Zygmunt Lewandowski, Katowice, ul. DWNcowa M-9202 ca 1947 r. ~r. rep. 2050/47, została otwarta likwidacja ~~ółki I w tejże dacie likwidacje spółki. Wzywa się wierzycieli do 1 wzywa wierzycieli o zgłoszenie swych wierzytelnoscl do I zgłaszania wierzytelności na ręce likwidatorów, Warszawa. spółki w crągu trzech miesięcy od ostatniego ogłoszenia. Piusa XI Nr li m. 6 w terminie sześciu mleslęcy od daty OGŁOSZENIE II Zg:Jdnie z att. 24 ust. li rózporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar.:a '.0 postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, puz. 341) MiniSterstwo Skal''' 1 bu zawiadamia, iż pisma zawierające decyzję o pozbawieniu. koncesji 1 postawieniu w stan likwidacji przedsięborstw 3-M-I0063 trzeciego ogłoszenia. 3-M-9744 OGŁOSZENIE III Jako likwidator Spółki z o. o... Alfa-Zet", wzywam wszystkich dłużników 1 wierzycieli powyższej Spółki do zgłoszenia swych pretensji t należności w terminie trz.ech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Aleksander Spława-Neymsn, Cegielnia Swierczewo, poczta' Zabikowo. 3-M , AKTYWA:. 1. Majątek stały Ruchomości Majątek płynny Kasa Banki Papiery ptocento\"' Akcje i udziały Tereny własne Dłużnicy Strata KóSżty hahdl(łwe BILANS PER 31 GRUDNIA zł. 932, , , ,-.. 4ąl.512,95 " jŚ , '120,22 zł. Rachunek strat i zy'ak6w ,80 zł. Tereny włąsne Admini9tracjagrt. wl Odsetki. Strata 114;565,80 zł. Poznań. dnia 28 maja 1946 r. Zarząd: SPółka ()sadńicza w Poznaniu, Sp. Akc. (-) Czerniak, (-) Spiżewski AKTYWA: Ma.iątek st.ły Ruchomości Majątek płynny Kasa B8.rtki papiery" procentowe Akcje i udziały Nieruchomości (Tereny \";1$5.) Dłużnicy Strata za rok 1946 Koszty handlowe: a) adl'nin.og6lna b) podatki adm;n, gruntów własn. Odsetki Strata z rk , ,29 BILANS PER 31 GRUDNIA ,92 zł , , , , , ,82 " , '!... ek strat l ~w ,15 zł , , , ,57 zł. Poznań, dnia 4 czerwca Zarząd:. Spółka Osadnicza w Poznaniu, Sp. Akc. (-) Spi:żewski, (-) Czerniak,,, \ PASYWA: Kapitał własny Kapitał zakładowy ,- zł. Kapitał zapaso:wy ,86.. Kapitał spec. (rez.) ,35.. Zobowiązania Wpłaty i różne 6.853,40.. Fundusze specjalne i zobowiązania Fundusz wyrównawczy' ,-.. Delcr.ądere., ,01.. Dywidenda \. ~ 5.663,-.. Ręzerw. na korekt.!. ~ _. _2::.;7:..:...7:..:1,:::8,:.:::,60:,.,!!,,_ ,22 zł ,- zł ,-.. 43, , ,80 zł. Rada Nadzorcza: Spółka Osadnicza w Poznaniu, Sp. Akc. (-) A. Smie1ecld, (-) Szałkowskl, J-) Macek M Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Ka.pitał rez. specj. Zobowłl\zanla Wierzyciele. Fundusze specjalne i zobvwiilzanla FtindUtlZ wyrown. Niepc;brana dywidend~ Delcredere Rez. na korek.1urę Tezeny wła$ne (NieruchomOŚCi) Koszty handlowe (zwroty) adm1n. gruntów własn. Odsetki Prow.lzje Strata PASYWA: ,- zł , , ,-.. o:., ,- II 5.663, ,01 Ił 34.:J83,60 " ,82'ł ,- zł , :JO,- " 831, , , ,57 zł. Rada Nadzorcza: Spółka Osadnicza w Poznal'liu, sp. Akc.,. (-l A. Smieleck1 - Prezes M-11454

8 STAN CZYNNY:,, "MONITOR POLSKI" - 15 Września 19" r. SKROOONY BILA NI '-OLSKIEGO B~tJ KOM1JNALNEGO.. W' dniu 80 czerwca 194.,.. Nr 11' STAN BIERNY: Nazw<l rachunków R-klStare R-kl Okupacyjne R-kl Polskie Nazwa rachunków R-ki Stare R-ki OkUpacyjne R-kiPolsk1e 1. Kasa ł sumy do dyspoz7cjl 2. Bilety skarbowe ,- 3. Papiery wartościowe ,69 4- Pap. wart ustaw. kaplt. zapasowo ,93 5. Udziały konsorcjalne ,- 6. Banki krajowe ,55 7. Dyskonto ,64 8. Protesty./.' ,68 9. Kredyty w r-kach b leżącycll ' ,- 10. Pożyczki termim 'we '. ~ , 63 U. Nieruchomo ś c i , Różne rachunki , Długoterm. pożycz. w obligac ,- 14- RIki działu kred, długoterm. 1, , Prreniesienie aktywów do r/ku,,polsii:ie,go" ,11 16, Rachunki wynikowe U78.536, Strata. za 1945 r ,02 1. Kapitały własne ,- 2. Fund. amortyz. nieruchom. ~ Wkłady 4- Wkłady specjalne (w tym lokata ~ Skar. Państw ,- r{ki , ,36 polskie) , ,-!I. Rachunki bieżące ,- 6. Ró żne natychm. pł. zobowiąz , ,- '1. Banki krajowe , ,22 8. Redyskonto weksli 9. Zastaw walorów , , Otwarty kredyt w N.B.P. U. Różne rachunki ~ 12 Obligacje 13. R/ki działu kred.- długoterm , Przejęcie aktywów r/ku "starego" , , Przejęcie aktywów r,ku ,36 "okupacyjnego" 16. Zyski z lat ubiegłych 17. Rachunk i wynikowe , , , , , ,41 100, , , , , , , , , , , ,97 3A , , , , , , ,15 61, , , , , l!'52.931, , , , '(1.355,09 Suma bilansowa: , , ,37.. Suma bilansowa: 10Ul , , ,37, l. Dłużnicy z tytułu gwaranc ,60 2. loka5o I ,48 t. Zobow. z tyto udziel. gwaranc , ,50 2. Różni za inkaso.. _L , , , ,50 M STAN CZYNNY: BILANS 8tJROWY Banku Zwlllzku Sp6łek Zarobkowych Sp. Ake. w Poznaniu w dniu 30 czerwca 1947 r. STAN BIERNY: Nazwa rachunków R-kiStare R-ki Okupacyjne R-ki Polskie, Nazwa rachunków R-ki Stare R-ki Okupacyjne R-ki Polskie 1. Kasa i sumy do dyspozycji ,18 3. Bilety skarbowe 3; VValuty zagraniczne , Papiery wartościowe ,17 5. Udz iały konsorcjalne ,33 6. Banki krajowe ,77 7. Banki zagraniczne ,37 8. Dyskonto ,86 9. Protesty , Kredyty wrachun. biet , Pożyczki terminowe , Dłuinicy z tytu~u remburs , Nieruchomości , Rachunki Odd zi ałów , ~ó"~e rachurilt.i , RaChUnki:. wyn!kq:w:f! ,86,, , , , , 8.482, , ,_ , ,57 231, , , , , , , , , , , , ,81 U. 8~0.646, , , ,M 1. Kapitał zakładowy 2. Kapi t ały rezerwowe 3. Funduśz amortyzacyjny nier. 4. W k łady 5. Rachunki bieżące 6. Różne natychm. płat. zobow. 7. Banki krajowe 8. Banki zagraniczne 9. Redyskonto weksli 10. o twarty kredyt w N.B.P. U. Zastaw walorów 12. Wierzyciele hipoteczni 13. Wierzyciele z tyto kred. remb. 14 Rachunki Oddz i ałów 15. RÓżne rachunki lo. Rach'unki wynikowe , , '36.393, , , , , , , , , , , , ,10 92, , , , , , , , !'i8.Ol , 'i2 5 ~7\tWM~.. - J IIś , , , ,54 C;' SWna bn. ~nsow , Suma bilansowa , ,57 2.1J ,26 1. Dluż~icy z tyt.. gwarancji J.nikaso li ~9 ~".: , , , ,51 1. Zobow. z tył. udziel. gwaran. 2. Różni za inkaso 21, , , , , , ,51 ',. M ~. aljubio.. ne dokumenty I Zagubiono. książkę.. inwalidzką nr 3l9lÓf. Zgubioną prawo jazdy Ul. klna nazwisko Zosta.ło zagubione t;>rawo jazdy na moto _. SZymai'lski Leon, Pl Dć\browskiego 1. VVojciechowski Marian. M-1l482 cykl oraz odpisy świadectw szkolnych na na,skradziono książkę inwalidzką, nazwisko M-U :'-~~---::::"'... ' -:-:-:-': zwisko Zdzisław Pępkiew icz.. M J akubowski JózeL M-1l451 Zgubiono legitymację służbową Nt 1664 Zgubiono świadectwo maturalne na nazwi Polskiego Radia, na nazwisko "azarowicz. Zgubiono kartę rozpoznawczą Jana FiUpa Skradziono licencję handlową i kartę reje- sko Stefana Stylińskiego, Tarnów. M-Ul97 M Kusiń sk i ego, Targowa oraz prawo stracyjną Urzędu Skarbowego w Bielsku na jazdy, wydane Starostwo Warszawsko-Praskie Nr M nazwisko Cerha Jan. M Zgubiono książkę inwalidzką, wydaną przez Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu Związek Inwalidów VVojennych w Złoczowie. Zis-5 Nr rejestracyjny C wystawioną Skradziono dokumenty: prawo jazdy Nr na nazwisko Bakuń Micha!. M na Państwową Komunikację Samochodową. Zgubiono lub skradziono w Częstochowi e, legitymacje szkoły zawodowej, zaświad- M w niedzielę r. prawo jazdy czerwone nr czerue RKU Szczecin, metrykę urodzenia na Zagubiono zaświadczenie demobilizacji, wynazwisko Bratko Marian. M-U500 dane przez RKU Łódź, leg. Grunwaldu, "me- Zgubiono legitymację' 'P. P. R I przepustkę 67.68, wydane przez województwo Slą sko-dąbrowskie w Katowicach, oraz legitymację, trykę, zaświadczenie zdania broni, wydane wielokrotną Ministerstwa Skarbu, na nazwiprzez DOVV Łódź, Szwech Tadeusz, Ki1ińskie- sko Niedzińska AliCja. M wydaną. Skradziono dokumenty: paszport zagraniczny 20745}10104 Deutscher ~akub, 207~6/10105 go 252. M przez "Starostwo Grodzkie" w Częstochowie na nazwisko Koniecki Władysław, Deutscher Mira l Lusia (dziecko). M Zgubiono kartę rejestracyjną RKU na na zam. w Częstochowie, ul. Rzeźnicka 2. M...,...U&6e Skradziono kartę rozpoznawczą, oraz dowód pobierania renty 1 ksi ążeczkę lekarską Ubezpieczalni Społecznej, na nazwisko Janiny Fellcji de Lippa. M-U601 Zagubiono książkę Inwalidzką, wystawioną w Tarnopolu przez Komisję Lekarską w 1926 r. z 45 proc uszkodzenia zdrowia oraz dowód osobisty i świadectwa lekarskie na nazwisko Krepy VValenty. M Skradziono legitymację oficerską, ksi ążecz Zgubiono książkę konia na nazwisko Bednarski Edward. M-U479 kę mundurową, książeczkę uposażeniową, wydaną przez Oficerską Szkołę Piechoty Nr 2 Da nazwisko porucznika Heleny Zawadzkiej. Zgubiono kartę rozpoznawczą na nazwisko S-M-I0611 Wandy Skopowskiej. M zwisko Małolepszy Tadeusz, Łódź, ul. Dowborczyków 28. M Zgubiono ks i ążeczkę wojskową Nz, Zgubiono legitymację słu żbową Nr 6, wy_ Łódź-Miasto na nazwisko Schwartz Józef. daną przez PI:okuratorię Generalną na na- Łódź, Kątna 9. M~1l569 zwisko Dobrzański Jan, Łódź, Wólczańska Zgubiono kartę rozpoznawczą na nazwisko Nr. 11'7. M-1l490 Skwierczyński VVacław.. M Zgubiono legitymację studencką nr 260, wydaną przez Akademię Lekarską w Gdańsku na nazwisko Kamiński Zbigniew, Gdańsk VVrzeszcz, Raciborska 1. M Zagubiono zaświadczen ie tożsamości osoby, wydane przez Zarząd Miejski w.nowem Mieście nad Pilicą, na nazwisko Bartosik Józef. M--l1603 Zgubiono k siążkę wojskową ser. A Zgubiono świadectwo ukończenia szkoły po- Nr , wydaną przez R. K. U. Skiernie- wszechnej i Kursu Mechanicznego, na nazwi- PKO unieważnia zaginioną ks i ążeczkę Zgubion3 książkę inwalicizką Feliksa Rowice, na nazwisko Cybulski Marian. M-U481 sko Szyiftski Kazimierz. M oszczędnościową nr M-U501 wińskiego, Gdańska 95. M PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł Numer pojedyńczy zł CENY OGŁOSZER: O zagubionych dokumentach zł 10 za 1 wyraz. - Edykty, nadsyłane przez Starost. (Ref. Spraw Inwalidzk.) zł 4 za 1 wyraz. - Uznanie za zmarłego zł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Outworzenie zaginionych dokumentów. zł 10 za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Inne ogłoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Przetargi i wszelkie inne ogłoszenia zł.40 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). Za bilanse i układ tabela ryczny dolicza się 50%. Za terminowy druk ogłoszeń VVydawnlctwo nie odpowiada. Ogłoszenia do "Monitoru Polskiego" należy kierować wyłącznie do Bima Ogłoszeń i Reklam PolSkiej Agencji Prasowej PAP w Warszawie, ul. Młodz. Jugosłow. (pierackiego) II lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP. Należność za ogłoszenia płatna loł6wklł z góry. I WY'dawca: lpolska Agencj.a IPrasowa PA/P. < ) 3 Redaguie Komi,te1: Redakcyrjny oii.

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę:

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę: UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W dniu... w... pomiędzy 1. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 2. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... zawarto następującą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 02:06:07 Numer KRS: 0000151036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2015 godz. 16:47:58 Numer KRS: 0000478667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 17:55:39 Numer KRS: 0000110005 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 11:59:54 Numer KRS: 0000277049 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:31:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:31:45 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 16:31:45 Numer KRS: 0000051898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:22:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:22:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 10:22:45 Numer KRS: 0000338477 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 12:21:03 Numer KRS: 0000384800 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 14:18:45 Numer KRS: 0000455304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:04:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:04:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 15:04:37 Numer KRS: 0000044964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:10:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:10:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 08:10:51 Numer KRS: 0000060173 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:08:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:08:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 21:08:53 Numer KRS: 0000008411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:13 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2016 godz. 09:05:13 Numer KRS: 0000071863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2017 godz. 01:46:33 Numer KRS: 0000129735 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 11:14:27 Numer KRS: 0000150830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:13:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:13:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.03.2017 godz. 18:13:40 Numer KRS: 0000256622 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:04:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:04:22 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2017 godz. 17:04:22 Numer KRS: 0000125920 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:46:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:46:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.11.2016 godz. 18:46:06 Numer KRS: 0000345629 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I. Repertorium A: / 2012 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku (15.10.2012r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście) odbyło się

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2016 godz. 16:41:13 Numer KRS: 0000348287 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:28:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:28:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 00:28:37 Numer KRS: 0000535992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:26:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:26:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 22:26:08 Numer KRS: 0000111118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:21:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:21:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2017 godz. 14:21:11 Numer KRS: 0000033775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 11:00:22 Numer KRS: 0000163688 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:47:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:47:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 07:47:32 Numer KRS: 0000046793 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:50:38 Numer KRS: 0000596211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE KRS-Z61 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2017 godz. 07:35:00 Numer KRS: 0000062242 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 09:34:14 Numer KRS: 0000071732

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 09:34:14 Numer KRS: 0000071732 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.12.2014 godz. 09:34:14 Numer KRS: 0000071732 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2016 godz. 00:09:35 Numer KRS: 0000203356 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.02.2017 godz. 10:43:35 Numer KRS: 0000530792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:56:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:56:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 20:56:51 Numer KRS: 0000138979 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 05:19:30 Numer KRS: 0000130506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:56:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:56:57 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2016 godz. 20:56:57 Numer KRS: 0000523682 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:37 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2017 godz. 07:59:37 Numer KRS: 0000103994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.04.2014 godz. 15:39:08 Numer KRS: 0000032499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2015 godz. 10:26:07 Numer KRS: 0000064710 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2015 godz. 12:47:21 Numer KRS: 0000042721

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2015 godz. 12:47:21 Numer KRS: 0000042721 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.09.2015 godz. 12:47:21 Numer KRS: 0000042721 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:51:52 Numer KRS: 0000067537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 16:14:02 Numer KRS: 0000201018 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000426620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:39 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.11.2016 godz. 13:32:39 Numer KRS: 0000056342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 12:35:47 Numer KRS: 0000131775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:09 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2016 godz. 04:31:09 Numer KRS: 0000026836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.10.2016 godz. 21:05:43 Numer KRS: 0000268545 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:09:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:09:30 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 19:09:30 Numer KRS: 0000056934 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:20:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:20:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2017 godz. 08:20:04 Numer KRS: 0000297591 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 14:04:20 Numer KRS: 0000015855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2016 godz. 21:35:25 Numer KRS: 0000133799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:25 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2017 godz. 07:59:25 Numer KRS: 0000677966 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1 REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1 Zarząd Karen Notebook Spółka Akcyjna jest statutowym organem Spółki Akcyjnej Karen Notebook S.A. i działa na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2017 godz. 11:12:28 Numer KRS: 0000069009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 10:34:03 Numer KRS: 0000534477 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:01:26 Numer KRS: 0000127872 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:20:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:20:36 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 20:20:36 Numer KRS: 0000210359 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:01:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:01:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2017 godz. 23:01:32 Numer KRS: 0000433398 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 14:38:08 Numer KRS: 0000272517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:37:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:37:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2017 godz. 09:37:42 Numer KRS: 0000482502 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2017 godz. 12:21:50 Numer KRS: 0000131988 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo