STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej Stowarzyszeniem ŻYĆ IN ACZEJ działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 2 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Przepisów Prawa działalności gospodarczej. Przychód z działalnoici statutowej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,

2 sierot, oraz wszystkich osób, które chcą poprawić, jakość swojego życia - dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin w zakresie; rozwoju osobistego i duchowego, zdrowia, ekologii, kultury, edukacji, sportu, bezpieczeństwa, integracji społecznej, oraz aktywności zawodowej. 7 Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną; 1. Działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych. IŁ Działania łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk społecznych np. A Działalność statutowa nieodpłatna ; - prowadzenie pomocy w różnych formach dla dzieci i młodzieży i seniorów między innymi; klubów, świetlic środowiskowych -realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ekologicznej, edukacji alternatywnej, -organizacji imprez okolicznościowych oraz na rzecz środowiska lokalnego -prowadzenie poradnictwa poprzez punkty konsultacyjne, - współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w realizacji celów statutowych, działalności charytatywnej; - szkolenie pracowników i wolontariuszy, promocja i organizacja wolontariatu B Działalność statutową odpłatną [II. Inne działania sprzyjające rozwojowi stosowanych celów organizacji, w tym działania z zakresu: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; la) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy 'uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom i osobom represjonowanym ; 2.działalności charytatywnej; 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4, działalności na rzecz mniejszości narodowych, etaicznych, oraz języka regionalnego 5. ochrony i 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy np. organizacja praktyk, staży, prac społecznie

3 f iffb Uff- Zr i if Bi! i S. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; i 9. ratownictwa i ochrony ludności; 20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23. promocji i organizacji wolontariatu; 24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi we współpracy z administracją rządową, samorządową oraz innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, które pragną wspierać lub współpracować w zakresie wyznaczonych przez Stowarzyszenie celach statutowych. Rozdział III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

4 1. Członków Zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze Uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna L Członek Zwyczajny ma prawo do; 1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 2/ uczestniczenia w zebraniach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia. 2. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do; 1/ swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 21 aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 3/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 4/ regularnego opłacania składek członkowskich. 3. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje prawo wymienione w ust 1 pkt. 2 z głosem doradczym. 4. Członek wspierający zobowiązuje się do realizacji przyjętych na siebie zobowiązań. 14 1, Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez; 1/ rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu 2/ wykluczenie przez Zarząd; a/ za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, b/ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 24 miesiące, 3/ śmierć członka. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia-Członków w terminie 1 miesiąca od doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu.

5 ' i' * f i w* Władzami Stowarzyszenia są; 1/ Walne Zgromadzenie Członków, 2/Zarząd, 3/ Komisja Rewizyjna Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA m ; 1. Kadencj a wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 7 lat, a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym o ile Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwały o tajności głosowania. 2. W przypadku zmiany składu Zarządu i Komisji rewizyjnej członkom należącym do tych władz przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 18 Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 2. Walne Zgromadzenie jest zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, bez względu na liczbę uczestników. 20 1/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej, 3/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 5/ wybór członków Zarządu w tym Prezesa i Komisji Rewizyjnej 6/ uchwalenie zmian statutu, 7/podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 8/ rozpatrywanie złożonych wniosków oraz odwołań od uchwał Zarządu wniesionych ;ez członków Stowarzyszenia. iwały Walnego zgromadzenia zapadają drogą głosowania, zwykłą 1 ks członków. iłiłi,

6 Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia. Wybory do władz odbywają się w trybie zwyczajnym, co 7 lat. Wybory uzupełniające może dokonać każde Walne zgromadzenie, o ile nie zachodzi sytuacja z art. 17 ust2. 21 Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, połowy członków Zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 22 Zarząd składa się 2-3 członków w tym Prezesa wybranych przez Walne zgromadzenie drogą głosowania. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie prezesa lub upoważnionego przez niego członka zarządu. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 7 letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zgromadzeniu. Do kompetencji Zarządu należy; 1/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 4/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 5/ ustalanie wysokości składek członkowskich, 6/ uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy, 7/ uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności stowarzyszenia. 8/ Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania. X Uf ViaUXUVVWŁW f^rrłnnt-mimtt 7<HwjQ/łn r»ia UlW warro UJV ouatotii n rxrt*f\\r\»rvi JłWiUWiU twawnma^tlilfw P»*T WiUWłiJ iw łlwpef^fłfitwa UtUj 0-iAł.W &*irrcmj» JWł^VU*V nr Aa Aol^or^fania InK *V»Wnnrfficłftnetwft w v» ł «filrai4 < irvi3v& X. 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należ] Komisja Rewizyjna działa w oparciu doradczym.

7 M 2J nie mogą być skazani wy rokiem prawomo cnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE 24 Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich darowizn, spadków zapisów, dotacji, oraz ofiarności publicznej, wpływów z działalności statutowej, nawiązek sądowych, odpłatnej działalności pożytku publicznego ze sponsoringu., grantów zbiórek publicznych i kampanii, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, kontraktów, zlecenia usług, oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, środki z pomocy publicznej, 2. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd. 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego członka zarządu. 4. Zabrania się: 1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 2/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3/wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 4/zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

8 Rozdział VI ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. ódpis zgodny z ostatnim złożonym w attauii rejestrowych KRS Tekslem Jednolitego ^ ^

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo